Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

OUG Nr.97 din 07.09.2021

cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2021
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 858 din 08 septembrie 2021SmartCity1


Având în vedere:a)analiza execuţiei bugetare, derulată pe parcursul primelor şase luni ale anului 2021;b)corelarea planificării bugetare cu evoluţia prognozată a indicatorilor macroeconomici şi cu execuţia bugetară pe primele şase luni ale anului;c)asigurarea fondurilor necesare unor ordonatori principali de credite în vederea desfăşurării normale a activităţii acestora până la finele anului;d)asigurarea de fonduri suplimentare pentru finanţarea proiectelor din Programul Naţional de Dezvoltare Locală, a Programului de economisire şi creditare în sistem colectiv conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, cu modificările şi completările ulterioare, şi pentru derularea Programului de construcţii locuinţe sociale;e)implementarea de către Administraţia Naţională „Apele Române" a proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile;f)asigurarea fondurilor necesare pentru achiziţia de vaccinuri, medicamente, pentru derularea programelor naţionale de sănătate, precum şi pentru implementarea măsurilor de stimulare a vaccinării anti-COVID;g)asigurarea sumelor necesare pentru finanţarea cheltuielilor cu medicamentele şi serviciile medicale, a drepturilor salariale pentru personalul din unităţile sanitare publice şi pentru plata indemnizaţiilor aferente concediilor medicale;h)asigurarea de sume pentru sprijinul financiar aferent motorinei utilizate în agricultură;i)asigurarea de sume pentru realizarea Programului naţional antigrindină;î)asigurarea fondurilor necesare finanţării cheltuielilor de funcţionare ale căminelor pentru persoane vârstnice de la nivelul judeţelor;j)continuarea achitării plăţilor restante înregistrate în contabilitatea unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, inclusiv a instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din bugetul local şi a spitalelor publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale, la data de 31 iulie 2021, rezultate din relaţii cu furnizorii de bunuri, servicii şi lucrări, inclusiv cei care prestează serviciul public de producere, transport şi distribuţie a energiei termice în sistem centralizat, precum şi în vederea stingerii unor obligaţii de plată ale agenţilor economici faţă de bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale;k)asigurarea fondurilor necesare finanţării cheltuielilor determinate de implementarea Programului pentru şcoli al României;l)finanţarea serviciilor publice de salvare acvatică-salvamar şi a postului de prim ajutor, aferente plajei din comuna Costineşti, judeţul Constanţa;m)finanţarea Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 150 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat;n)alocarea suplimentară a fondurilor necesare atribuirii şi plăţii contractelor de concesiune încheiate cu medicii veterinari şi pentru plata despăgubirilor acordate proprietarilor ale căror animale au fost afectate în contextul evoluţiei pestei porcine africane;o)derularea Programului pentru stimularea înfiinţării întreprinderilor mici şi mijlocii „START-UP NATION România";p)plata rentei viagere a sportivilor;r)finanţarea de bază a învăţământului superior, precum şi finanţarea investiţiilor în domeniu;s)alocarea de fonduri suplimentare pentru asigurarea cu prioritate a cheltuielilor obligatorii;ş)asigurarea fondurilor pentru desfăşurarea activităţii unităţilor administrativ-teritoriale;t)asigurarea fondurilor în vederea desfăşurării normale a activităţii unor ordonatori principali de credite până la finele anului;ţ)crearea cadrului legal pentru efectuarea de redistribuiri de credite în cadrul anumitor naturi de cheltuieli în vederea bunei desfăşurări a activităţii ordonatorilor principali de credite;u)prevederile Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit cărora legile bugetare anuale pot fi modificate în cursul exerciţiului bugetar prin legi de rectificareşi ţinând seama de faptul că nepromovarea în regim de urgenţă a prezentului act normativ ar avea drept consecinţe negative următoarele: a)riscul unui impact negativ determinat de imposibilitatea desfăşurării corespunzătoare a activităţii ordonatorilor principali de credite, care nu îşi vor putea îndeplini rolul, atribuţiile şi responsabilităţile stabilite prin actele normative de organizare şi funcţionare;b)riscul necorelării planificării bugetare cu evoluţia prognozată a indicatorilor macroeconomici şi cu execuţia bugetară pe primele şase luni ale anului;c)riscul blocării derulării proiectelor din Programul Naţional de Dezvoltare Locală, a Programului de economisire şi creditare în sistem colectiv conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a Programului de construcţii locuinţe sociale;d)riscul neimplementării de către Administraţia Naţională „Apele Române" a proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile;e)riscul neasigurării fondurilor necesare pentru achiziţia de vaccinuri, medicamente, pentru derularea programelor naţionale de sănătate, precum şi pentru implementarea măsurilor de stimulare a vaccinării anti-COVID;f)riscul neasigurării sumelor necesare pentru finanţarea cheltuielilor cu medicamentele şi serviciile medicale, a drepturilor salariale pentru personalul din unităţile sanitare publice şi pentru plata indemnizaţiilor aferente concediilor medicale;g)riscul neasigurării de sume pentru sprijinul financiar aferent motorinei utilizate în agricultură;h)riscul neasigurării de sume pentru realizarea Programului naţional antigrindină;i)riscul neasigurării fondurilor necesare finanţării cheltuielilor de funcţionare ale căminelor pentru persoane vârstnice de la nivelul judeţelor;î)riscul neachitării plăţilor restante înregistrate în contabilitatea unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, inclusiv a instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din bugetul local şi a spitalelor publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale, la data de 31 iulie 2021, rezultate din relaţii cu furnizorii de bunuri, servicii şi lucrări, inclusiv cei care prestează serviciul public de producere, transport şi distribuţie a energiei termice în sistem centralizat, precum şi riscul neachitării unor obligaţii de plată ale agenţilor economici faţă de bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale;j)riscul neasigurării fondurilor necesare finanţării cheltuielilor determinate de implementarea Programului pentru şcoli al României;k)riscul neasigurării fondurilor necesare finanţării serviciilor publice de salvare acvatică-salvamar şi a postului de prim ajutor, aferente plajei din comuna Costineşti, judeţul Constanţa;l)riscul neasigurării fondurilor necesare finanţării Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 150 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat;m)riscul nealocării fondurilor necesare atribuirii şi plăţii contractelor de concesiune încheiate cu medicii veterinari şi pentru plata despăgubirilor acordate proprietarilor ale căror animale au fost afectate în contextul evoluţiei pestei porcine africane;n)riscul blocării derulării programelor de susţinere a dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, respectiv a Programului pentru stimularea înfiinţării întreprinderilor mici şi mijlocii START-UP NATION România;o)riscul neasigurării fondurilor necesare plăţii rentei viagere a sportivilor;p)riscul nealocării fondurilor pentru finanţarea de bază a învăţământului superior, precum şi pentru finanţarea investiţiilor în domeniu;r)riscul nealocării fondurilor pentru asigurarea cu prioritate a cheltuielilor obligatorii;s)riscul diminuării capacităţii de finanţare a cheltuielilor de către unităţile administrativ-teritoriale;ş)riscul imposibilităţii efectuării de redistribuiri de credite în cadrul anumitor naturi de cheltuieli în vederea bunei desfăşurări a activităţii ordonatorilor principali de credite,în considerarea faptului că toate aceste elemente vizează interesul public general şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată, în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată, Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă. Capitolul IDispoziţii generale Articolul 1Bugetul de stat pe anul 2021, aprobat prin Legea bugetului de stat pe anul 2021 nr. 15/2021, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 236 şi 236 bis din 9 martie 2021, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă. Articolul 2
(1) Influenţele asupra veniturilor bugetului de stat pe anul 2021, detaliate pe capitole şi subcapitole, sunt prevăzute în anexa nr. 1.
(2) Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetare pe anul 2021 pe capitole, titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite este prevăzută în anexa nr. 2.
(3) Bugetul de stat pe anul 2021 se majorează la venituri cu suma de 6.414,3 milioane lei, iar la cheltuieli se majorează cu suma de 17.599,5 milioane lei credite de angajament şi cu suma de 10.017,9 milioane lei credite bugetare, iar deficitul se majorează cu suma de 3.603,6 milioane lei.
Articolul 3Pentru asigurarea finanţării activităţii Institutului Revoluţiei Române din Decembrie 1989 în anul 2021, se autorizează Senatul României, ca în anexa nr. 3/02/15 „Sinteza bugetelor centralizate ale instituţiilor publice finanţate parţial din venituri proprii pe anii 2021-2024", să introducă modificări în volumul şi structura bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 ale instituţiilor publice subordonate finanţate parţial din venituri proprii, inclusiv prin introducerea la partea de venituri de capitole, subcapitole şi paragrafe şi la partea de cheltuieli de titluri, articole, alineate, subcapitole şi/sau paragrafe noi, după caz, să efectueze virări de credite de angajament şi credite bugetare, inclusiv la şi de la cheltuieli de personal şi cheltuieli de capital, şi între bugetele instituţiilor publice subordonate finanţate parţial din venituri proprii, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate la titlul 51 „Transferuri între unităţi ale administraţiei publice", alineatul 51.01.01 „Transferuri către instituţii publice". Articolul 4Se autorizează Secretariatul General al Guvernului, în anexa nr. 3/13/13 „Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate pe anii 2021-2024 (sume alocate pentru activităţi finanţate integral din venituri proprii)", la partea de venituri, să suplimenteze cu suma de 231.548 mii lei capitolul 39.10 „Venituri din valorificarea unor bunuri", subcapitolul 39.10.02 „Venituri din valorificarea stocurilor de rezerve de stat şi de mobilizare". Articolul 5Se autorizează Ministerul Afacerilor Externe în anexa nr. 3/14/27 „Fişa Programului", la Programul cod 1925 „Participarea României cu un pavilion naţional, la expoziţia mondială Expo Dubai 2020" să majoreze creditele de angajament şi creditele bugetare pe anul 2021 cu suma de 823 mii lei, la capitolul 51.01 „Autorităţi publice şi acţiuni externe", titlul 10 „Cheltuieli de personal", şi să diminueze creditele de angajament şi creditele bugetare pe anul 2021 cu aceeaşi sumă de la Programul cod 655 „Asigurarea reprezentării diplomatice şi realizarea obiectivelor de politică externă a României în concordanţă cu interesele României conforme cu statutul de stat membru U.E.", capitolul 51.01 „Autorităţi publice şi acţiuni externe", titlul 10 „Cheltuieli de personal". Articolul 6
(1) Se autorizează Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, în anexa nr. 3/15/13 „Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate pe anii 2021-2024 (sume alocate pentru activităţi finanţate integral din venituri proprii)", să majoreze veniturile proprii cu suma de 52.256 mii lei la capitolul 36.10 „Diverse venituri", subcapitolul 36.10.50 „Alte venituri".
(2) Se autorizează Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei în calitate de autoritate de management pentru Programul operaţional regional 2014-2020 în anexa nr. 3/15/25 „Fişa finanţării programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., a programelor aferente Politicilor Comune Agricolă şi de Pescuit, altor programe finanţate din fonduri externe nerambursabile postaderare, precum şi a altor facilităţi şi instrumente postaderare" să majoreze la componenta 0101 „Finanţarea din FEN postaderare" creditele de angajament cu suma de 740.145 mii lei.
(3) Se autorizează Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei în calitate de autoritate de management pentru Programul operaţional comun Bazinul Mării Negre 2014-2020 în anexa nr. 3/15/25 „Fişa finanţării programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., a programelor aferente Politicilor Comune Agricolă şi de Pescuit, altor programe finanţate din fonduri externe nerambursabile postaderare, precum şi a altor facilităţi şi instrumente postaderare" să majoreze la componenta 0101 „Finanţarea din FEN postaderare" creditele de angajament cu suma de 3.100 mii lei.
(4) Se autorizează Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei în calitate de autoritate de management pentru Programul operaţional comun România-Ucraina 2014-2020 în anexa nr. 3/15/25 „Fişa finanţării programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., a programelor aferente Politicilor Comune Agricolă şi de Pescuit, altor programe finanţate din fonduri externe nerambursabile postaderare, precum şi a altor facilităţi şi instrumente postaderare" să diminueze la componenta 0101 „Finanţarea din FEN postaderare" creditele bugetare cu suma de 20.000 mii lei.
(5) Se autorizează Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei în calitate de autoritate de management pentru Programul Ungaria-Slovacia-România-Ucraina 2014-2020 în anexa nr. 3/15/25 „Fişa finanţării programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., a programelor aferente Politicilor Comune Agricolă şi de Pescuit, altor programe finanţate din fonduri externe nerambursabile postaderare, precum şi a altor facilităţi şi instrumente postaderare" să efectueze următoarele modificări:a)la componenta 0101 „Finanţarea din FEN postaderare" să majoreze creditele de angajament cu suma de 42.804 mii lei şi creditele bugetare cu suma de 9.000 mii lei; b)la componenta 0202 „Cofinanţare publică pentru alţi beneficiari decât cei finanţaţi integral din bugetele publice centrale" să majoreze creditele de angajament cu suma de 2.068 mii lei şi creditele bugetare cu suma de 50 mii lei; c)la componenta 0301 „Cofinanţare privată" să majoreze creditele de angajament cu suma de 2.068 mii lei şi creditele bugetare cu suma de 50 mii lei.
(6) Se autorizează Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei în calitate de autoritate de management pentru Programul transnaţional Dunărea în anexa nr. 3/15/25 „Fişa finanţării programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., a programelor aferente Politicilor Comune Agricolă şi de Pescuit, altor programe finanţate din fonduri externe nerambursabile postaderare, precum şi a altor facilităţi şi instrumente postaderare" să efectueze următoarele modificări:a)la componenta 0201 „Cofinanţare publică pentru beneficiarii finanţaţi integral din bugetele publice centrale" să majoreze creditele de angajament cu suma de 297 mii lei şi creditele bugetare cu suma de 173 mii lei; b)la componenta 0202 „Cofinanţare publică pentru alţi beneficiari decât cei finanţaţi integral din bugetele publice centrale" să majoreze creditele de angajament cu suma de 1.427 mii lei şi creditele bugetare cu suma de 815 mii lei; c)la componenta 0301 „Cofinanţare privată" să majoreze creditele de angajament cu suma de 220 mii lei şi creditele bugetare cu suma de 125 mii lei.
(7) Se autorizează Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei în calitate de autoritate de management pentru Programul de cooperare interregională INTERREG EUROPE în anexa nr. 3/15/25 „Fişa finanţării programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., a programelor aferente Politicilor Comune Agricolă şi de Pescuit, altor programe finanţate din fonduri externe nerambursabile postaderare, precum şi a altor facilităţi şi instrumente postaderare" să efectueze următoarele modificări:a)la componenta 0101 „Finanţarea din FEN postaderare" să majoreze creditele de angajament cu suma de 4.675 mii lei şi creditele bugetare cu suma de 13.076 mii lei; b)la componenta 0202 „Cofinanţare publică pentru alţi beneficiari decât cei finanţaţi integral din bugetele publice centrale" să majoreze creditele de angajament cu suma de 715 mii lei şi creditele bugetare cu suma de 2.000 mii lei; c)la componenta 0301 „Cofinanţare privată" să majoreze creditele de angajament cu suma de 110 mii lei şi creditele bugetare cu suma de 308 mii lei.
(8) Se autorizează Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei să introducă în cadrul anexei nr. 3/15/27 „Fişa programului" un program nou, respectiv programul denumit „Programul Naţional de Investiţii «Anghel Saligny», în valoare totală de 50.000.000 mii lei credite de angajament şi credite bugetare, din care în anul 2021 suma de 3.000.000 mii lei credite de angajament, la capitolul 70.01 „Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică", titlul 51 „Transferuri între unităţi ale administraţiei publice".
(9) Se autorizează Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei să introducă în anexa nr. 3/15/29 „Fişa obiectivului/proiectului/categoriei de investiţii", la capitolul 51.10 „Autorităţi publice şi acţiuni externe", titlul 71 „Active nefinanciare", articolul 71.01 „Active fixe", alineatul 71.01.01 „Construcţii", obiectivul de investiţii nou „Înfiinţarea unui sistem propriu de încălzire cu centrală termică", OCPI Hunedoara, cu credite de angajament, respectiv credite bugetare în sumă de 261 mii lei, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate pe anul 2021.
Articolul 7
(1) Se autorizează Ministerul Finanţelor, în anexa nr. 3/16/13 „Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate pe anii 2021-2024 (sume alocate pentru activităţi finanţate integral din venituri proprii)" să majoreze veniturile proprii cu suma de 5 mii lei la capitolul 33.10 „Venituri din prestări de servicii şi alte activităţi", subcapitolul 33.10.08 „Venituri din prestări de servicii".
(2) Se autorizează Ministerul Finanţelor să modifice în anexa nr. 3/16/23 „Fişa Proiectului finanţat/propus la finanţare în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricolă şi de Pescuit şi a altor facilităţi şi instrumente postaderare" denumirea proiectului cod 10658 „Formarea continuă a personalului Autorităţii de Certificare şi Plată în vederea gestionării eficiente a Fondurilor Europene Structurale şi de Investiţii (FESI)" în „Formarea continuă a personalului Autorităţii de Certificare şi Plată pentru îmbunătăţirea performanţelor la locul de muncă, în vederea gestionării eficiente a Fondurilor Europene Structurale şi de Investiţii (FESI)".
Articolul 8Se autorizează Ministerul Justiţiei să introducă în anexa nr. 3/17/13 „Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate pe anii 2021-2024 (sume alocate pentru activităţi finanţate integral din venituri proprii)", la partea de venituri, următoarele modificări: a)să majoreze capitolul 16.10 „Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfăşurarea de activităţi", subcapitolul 16.10.03 „Taxe şi tarife pentru eliberarea de licenţe şi autorizaţii de funcţionare", cu suma de 4.500 mii lei; b)să diminueze capitolul 30.10 „Venituri din proprietate", subcapitolul 30.10.05 „Venituri din concesiuni şi închirieri", paragraful 30.10.05.30 „Alte venituri din concesiuni şi închirieri de către instituţii publice", cu suma de 292 mii lei; c)la capitolul 33.10 „Venituri din prestări de servicii şi alte activităţi", să majoreze subcapitolul 33.10.05 „Taxe şi alte venituri din învăţământ", cu suma de 89 mii lei, subcapitolul 33.10.06 „Venituri din expertiză tehnică judiciară şi extrajudiciară", cu suma de 1.000 mii lei şi subcapitolul 33.10.50 „Alte venituri din prestări de servicii şi alte activităţi", cu suma de 150 mii lei. Articolul 9
(1) Se autorizează Ministerul Apărării Naţionale să efectueze în anexa nr. 3/18/13 „Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate pe anii 2021-2024 (sume alocate pentru activităţi finanţate integral din venituri proprii)" la partea de venituri următoarele modificări:a)să majoreze capitolul 30.10 „Venituri din proprietate", subcapitolul 30.10.05 „Venituri din concesiuni şi închirieri", cu suma de 239 mii lei; b)la capitolul 33.10 „Venituri din prestări de servicii şi alte activităţi", subcapitolul 33.10.08 „Venituri din prestări de servicii" se majorează cu suma de 75 mii lei, subcapitolul 33.10.21 „Venituri din contractele încheiate cu casele de asigurări sociale de sănătate" se diminuează cu suma de 9.139 mii lei, subcapitolul 33.10.30 „Venituri din contractele încheiate cu direcţiile de sănătate publică din sume alocate de la bugetul de stat" se majorează cu suma de 4.455 mii lei şi subcapitolul 33.10.50 „Alte venituri din prestări de servicii şi alte activităţi" se majorează cu suma de 6.880 mii lei; c)să majoreze capitolul 39.10 „Venituri din valorificarea unor bunuri", subcapitolul 39.10.01 „Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituţiilor publice", cu suma de 5.000 mii lei; d)la capitolul 42.10 „Subvenţii de la bugetul de stat", subcapitolul 42.10.11 „Subvenţii de la bugetul de stat pentru spitale" se majorează cu suma de 8.694 mii lei, subcapitolul 42.10.38 „Subvenţii de la bugetul de stat pentru instituţii şi servicii publice sau activităţi finanţate integral din venituri proprii" se majorează cu suma de 7.789 mii lei, subcapitolul 42.10.68 „Subvenţii de la bugetul de stat pentru instituţii şi servicii publice sau activităţi finanţate integral din venituri proprii pentru finanţarea investiţiilor" se majorează cu suma de 16.021 mii lei; e)la capitolul 43.10 „Subvenţii de la alte administraţii", subcapitolul 43.10.14 „Subvenţii din bugetele locale pentru finanţarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătăţii" se diminuează cu suma de 300 mii lei şi subcapitolul 43.10.33 „Subvenţii din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate pentru acoperirea creşterilor salariale" se majorează cu suma de 3.621 mii lei.
(2) Din suma de 6.880 mii lei prevăzută la alin. (1) lit. b), 6.100 mii lei reprezintă suma colectată începând cu anul 1983 în conturi bancare şi se utilizează de Ministerul Apărării Naţionale prin bugetul activităţilor finanţate integral din venituri proprii pentru cheltuieli curente şi de capital.
(3) Se autorizează Ministerul Apărării Naţionale să introducă în anexa nr. 3/18/29 „Fişa obiectivului/proiectului/categoriei de investiţii", la capitolul 51.01 „Autorităţi publice şi acţiuni externe", la titlul 55 „Alte transferuri", articolul 55.02 „Transferuri curente în străinătate", alineatul 55.02.04 „Alte transferuri curente în străinătate", obiectivul de investiţii nou „Construirea monumentului eroilor români căzuţi în timpul celui de al doilea război mondial în localitatea Lăpuşna, raionul Hânceşti, Republica Moldova", cu credite de angajament, respectiv credite bugetare, în sumă de 149 mii lei, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate pe anul 2021.
(4) Se autorizează Ministerul Apărării Naţionale să introducă în anexa nr. 3/18/29 „Fişa obiectivului/proiectului/categoriei de investiţii", la capitolul 66.01 „Sănătate", la titlul 51 „Transferuri între unităţi ale administraţiei publice", articolul 51.02 „Transferuri de capital", alineatul 51.02.12 „Transferuri pentru finanţarea investiţiilor la spitale", obiectivele de investiţii noi:a)„Realizare pavilion nou medicină operaţională-politraumă D + P + 4E, drum acces şi reţele în cazarma 646 Braşov", cu credite de angajament în sumă de 2.600 mii lei şi credite bugetare în sumă de 1.500 mii lei, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate pentru anul 2021; b)„Lucrări de investiţii şi intervenţii în cazarma 705 Piteşti", cu credite de angajament în sumă de 110.984 mii lei şi credite bugetare în sumă de 3.716 mii lei, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate pentru anul 2021.
(5) Prin derogare de la prevederile art. 47 alin. (8) şi (9) şi art. 471 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, în anul 2021, începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, se autorizează Ministerul Apărării Naţionale, până la sfârşitul exerciţiului bugetar, să efectueze virări de credite bugetare şi de angajament între celelalte subdiviziuni ale clasificaţiei bugetare, din prevederile capitolului bugetar, aprobate prin legea bugetară anuală, precum şi între capitole bugetare, peste limitele prevăzute, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate.
Articolul 10În bugetul Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale, influenţa prevăzută la capitolul 56.01 „Transferuri cu caracter general între diferite nivele ale administraţiei", titlul 51 „Transferuri între unităţi ale administraţiei publice", în sumă de –2.772.337 mii lei, reprezentând atât credite de angajament, cât şi credite bugetare, provine din diminuarea alineatului 51.01.07 „Transferuri din bugetul de stat către bugetul asigurărilor sociale de stat" cu suma de 3.319.398 mii lei şi majorarea alineatului 51.01.08 „Transferuri din bugetul de stat către bugetul asigurărilor pentru şomaj" cu suma de 547.061 mii lei. Articolul 11
(1) Se autorizează Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor să majoreze în cadrul anexei nr. 3/23/13 „Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate pe anii 2021-2024 (sume alocate pentru activităţi finanţate integral din venituri proprii)", la partea de venituri capitolul 36.10 „Diverse venituri", subcapitolul 36.10.50 „Alte venituri cu suma de 4.500 mii lei.
(2) Se autorizează Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor să introducă în anexa nr. 3/23/29 „Fişa obiectivului/proiectului/ categoriei de investiţii", la capitolul 70.01 „Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică", titlul 71 „Active nefinanciare", articolul 71.01 „Active fixe", alineatul 71.01.01 „Construcţii" următoarele obiective de investiţii noi:a)„Amenajare râu Gilort în zona localităţii Novaci, Judeţul Gorj", cu credite de angajament, în sumă de 3.000 mii lei, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate pe anul 2021; b)„Mărirea capacităţii de transport a aducţiunii Gura Râului - Sibiu şi lucrări de asigurare a comportării în timp a barajului Gura Râului, Judeţul Sibiu", cu credite de angajament, în sumă de 1.829 mii lei, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate pe anul 2021.
Articolul 12
(1) Din influenţa prevăzută în anexa nr. 2 la Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii la capitolul 84.01 „Transporturi", titlul 72 „Active financiare" suma de 189.770 mii lei se utilizează pentru majorarea contribuţiei statului la capitalul social al Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R." - S.A. astfel:a)suma de 87.250 mii lei se virează într-un cont de disponibil distinct deschis la Trezoreria Statului şi se utilizează de Compania Naţională de Căi Ferate „C.F.R." - S.A. pentru achitarea către Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii a taxei pe valoarea adăugată deduse pentru realizarea obiectivelor proprii de investiţii finanţate de la bugetul de stat şi neutilizată până la finele anului bugetar, nevirată la bugetul de stat, precum şi dobânzile şi penalităţile de întârziere aferente acesteia; b)suma de 80.000 mii lei se utilizează de către Compania Naţională de Căi Ferate „C.F.R." - S.A. pentru plata obligaţiilor către Societatea Electrificare „C.F.R." - S.A.; c)Societatea Electrificare „C.F.R." - S.A. utilizează suma prevăzută la lit. b) exclusiv pentru achitarea datoriilor către bugetul general consolidat al statului; d)suma de 22.520 mii lei se utilizează de către Compania Naţională de Căi Ferate „„C.F.R." - S.A. pentru plata obligaţiilor către Societatea Telecomunicaţii „C.F.R." - S.A.; e)Societatea Telecomunicaţii „C.F.R." - S.A.. utilizează suma prevăzută la lit. d) exclusiv pentru achitarea datoriilor către bugetul general consolidat al statului; f)Compania Naţională de Căi Ferate „C.F.R." - S.A., Societatea Electrificare „C.F.R." - S.A. şi Societatea Telecomunicaţii „C.F.R." - S.A. gestionează sumele prevăzute la lit. b) şi d) prin conturi de disponibil distincte deschise pe numele acestora la Trezoreria Statului.
(2) Din influenţa prevăzută în anexa nr. 2 la Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii la capitolul 84.01 „Transporturi", titlul 72 „Active financiare" suma de 40.000 mii lei se utilizează pentru majorarea contribuţiei statului la capitalul social al Societăţii Comerciale „Compania naţională de transporturi aeriene române - TAROM" - S.A.
(3) Societatea Comercială „Compania naţională de transporturi aeriene române - TAROM" - S.A. va utiliza suma prevăzută la alin. (2) pentru acoperirea pagubelor suferite, în perioada 1.07.2020-31.12.2020, ca urmare a pandemiei de COVID-19, cu respectarea reglementărilor în domeniul ajutorului de stat.
(4) Societatea Comercială „Compania naţională de transporturi aeriene române - TAROM" - S.A. gestionează suma prevăzută la alin. (2) printr-un cont distinct deschis pe numele acesteia la Trezoreria Statului.
(5) Se autorizează Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii să introducă în anexa nr. 3/24/29 „Fişa obiectivului/proiectului/ categoriei de investiţii", la capitolul 84.01 „Transporturi", titlul 55 „Alte transferuri", articolul 55.01 „Transferuri interne", alineatul 55.01.12 „Investiţii ale agenţilor economici cu capital de stat", obiectivul de investiţii în continuare „Reabilitare DN 18 Baia Mare-Sighetu Marmaţiei-Moiseni-Iacobeni, km 3 + 522-km 62 + 234; km 69 + 790-km 131 + 627; km 131 + 627-220 + 088", cu credite bugetare, în sumă de 9.196 mii lei, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate pe anul 2021.
(6) Se autorizează Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii să introducă în anexa nr. 3/24/29 „Fişa obiectivului/proiectului/ categoriei de investiţii", la capitolul 84.01 „Transporturi", la titlul 55 „Alte transferuri", articolul 55.01 „Transferuri interne", alineatul 55.01.12 „Investiţii ale agenţilor economici cu capital de stat", următoarele obiective de investiţii noi:a)„Amenajare intersecţie cu sens giratoriu între DN 7 şi DN 71 la Bâldana", judeţul Dâmboviţa, cu credite de angajament şi credite bugetare în sumă de 466 mii lei, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate pe anul 2021; b)„Amenajare intersecţie între DN 7 şi DN 61 la Găieşti", judeţul Dâmboviţa, cu credite de angajament şi credite bugetare în sumă de 158 mii lei, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate pe anul 2021.
(7) Prin derogare de la prevederile art. 42 alin. (1) din Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, în vederea implementării Legii nr. 291/2018 privind aprobarea obiectivului de investiţii Autostrada Iaşi-Târgu Mureş, Autostrada Unirii, cu completările ulterioare, în bugetul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii din totalul sumelor prevăzute în anexa nr. 3/24/29 „Fişa obiectivului/proiectului/ categoriei de investiţii" la poziţia C «Alte cheltuieli de investiţii», fişa cod obiectiv 3 „cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a altor studii aferente obiectivelor de investiţii, inclusiv cheltuielile necesare pentru obţinerea avizelor, autorizaţiilor şi acordurilor prevăzute de lege", la capitolul 84.01 „Transporturi", titlul 58 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020", articolul 58.03 „Programe din Fondul de Coeziune", se alocă pentru anul 2021 credite de angajament în sumă de 47.800 mii lei şi credite bugetare în sumă de 7.389 mii lei, pentru elaborarea documentaţiilor tehnico-economice aferente tronsonului Ungheni-Iaşi-Târgu Neamţ, parte a obiectivului de investiţii „Autostrada Iaşi-Târgu Mureş", Autostrada Unirii.
(8) Se autorizează Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii să modifice în anexa nr. 3/24/29 „Fişa obiectivului/proiectului/ categoriei de investiţii" creditele de angajament şi creditele bugetare aferente anilor anteriori, precum şi valoarea totală a obiectivului/proiectului de investiţii, cu încadrarea în valoarea totală a acestuia, cu respectarea prevederilor art. 43 alin. (2) din Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi cu încadrare în nivelul total al fondurilor aprobate pentru anul 2021.
(9) Se autorizează Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii să introducă modificările prevăzute la alin. (8) corespunzător şi în celelalte anexe la bugetul acestuia.
Articolul 13
(1) Se autorizează Ministerul Educaţiei să efectueze în anexa nr. 3/25/13 „Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate pe anii 2021-2024 (sume alocate pentru activităţi finanţate integral din venituri proprii)" următoarele modificări la partea de venituri:a)să suplimenteze capitolul 30.10 „Venituri din proprietate" cu suma de 7.970 mii lei; b)să suplimenteze capitolul 31.10 „Venituri din dobânzi" cu suma de 2.000 mii lei; c)să suplimenteze capitolul 33.10 „Venituri din prestări servicii şi alte activităţi" cu suma de 120.102 mii lei; d)să suplimenteze capitolul 36.10 „Diverse venituri" cu suma de 1.227 mii lei; e)să suplimenteze capitolul 37.10 „Transferuri voluntare altele decât subvenţiile" cu suma de 8.125 mii lei; f)să suplimenteze capitolul 40.10 „Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate" cu suma de 5.658 mii lei; g)să suplimenteze capitolul 42.10 „Subvenţii de la bugetul de stat" cu suma de 44.436 mii lei; h)să suplimenteze capitolul 43.10 „Subvenţii de la alte administraţii" cu suma de 200 mii lei; i)să suplimenteze capitolul 48.10 „Sume primite de la UE/alţi donatori în contul plăţilor efectuate şi prefinanţări aferente cadrului financiar 2014-2020" cu suma de 265.587 mii lei.
(2) Se autorizează Ministerul Educaţiei să detalieze pe subcapitole de venituri sumele prevăzute la alin. (1) inclusiv prin introducerea de subcapitole noi şi redistribuiri între subcapitole.
(3) Se autorizează Ministerul Educaţiei să introducă în anexa nr. 3/25/29 „Fişa obiectivului/proiectului/categoriei de investiţii", la capitolul 65.10 „Învăţământ", titlul 71 „Active nefinanciare", articolul 71.01 „Active fixe", alineatul 71.01.01 „Construcţii" următoarele obiective de investiţii noi:a)„Hala multifuncţională şi garaj auto", la Universitatea Politehnica din Bucureşti, cu credite de angajament, respectiv credite bugetare în sumă de 50 mii lei, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate pe anul 2021; b)„Şcoala Politehnica", la Universitatea Politehnica din Bucureşti, cu credite de angajament, respectiv credite bugetare în sumă de 50 mii lei, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate pe anul 2021; c)„Extindere (Construire) Spaţii de Învăţământ şi Laboratoare-Parter" Baza Nautică (Sediu Lac Mamaia) Strada Cuarţului, nr. 2, Constanţa" din cadrul Universităţii Maritime din Constanţa, cu credite de angajament, respectiv credite bugetare în sumă de 1.000 mii lei, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate pe anul 2021.
Articolul 14
(1) În bugetul Ministerului Sănătăţii, din influenţa prevăzută la capitolul 56.01 „Transferuri cu caracter general între diferite nivele ale administraţiei", titlul 51 „Transferuri între unităţi ale administraţiei publice", în sumă de 1.811.260 mii lei reprezentând atât credite bugetare, cât şi credite de angajament, suma de 1.058.529 mii lei este aferentă alineatului 51.01.11 „Transferuri din bugetul de stat către bugetul fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate" şi suma de 752.731 mii lei este aferentă alineatului 51.01.69 „Transferuri de la bugetul de stat către bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate pentru acoperirea deficitului rezultat din aplicarea prevederilor legale referitoare la concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate".
(2) În bugetul Ministerului Sănătăţii, din influenţa prevăzută la capitolul 66.01 „Sănătate", titlul 20 „Bunuri şi servicii", în sumă de 2.285.000 mii lei reprezentând credite de angajament şi în sumă de 1.550.000 mii lei reprezentând credite bugetare, suma de 1.235.000 mii lei reprezentând credite de angajament şi suma de 500.000 mii lei reprezentând credite bugetare, sunt destinate achiziţiei de vaccinuri împotriva COVID-19, iar suma de 35.000 mii lei reprezentând atât credite de angajament, cât şi credite bugetare este destinată aplicării măsurilor de stimulare a vaccinării prin acordarea de tichete de masă pentru persoanele care se vaccinează cu schemă completă.
(3) Se autorizează Ministerul Sănătăţii să majoreze sumele prevăzute la alin. (2) prin virări de credite de angajament şi bugetare, în condiţiile Legii nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu încadrarea în bugetul aprobat.
(4) Se autorizează Ministerul Sănătăţii, în anexa nr. 3/26/13 „Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate pe anii 2021-2024 (sume alocate pentru activităţi finanţate integral din venituri proprii)", să majoreze veniturile proprii la capitolul 36.10 „Diverse venituri", subcapitolul 36.10.50 „Alte venituri" cu suma de 425.000 mii lei.
Articolul 15Se autorizează Ministerul Culturii, în anexa nr. 3/2701/02 Oficiul Român pentru Drepturile de Autor, „Bugetul pe capitol, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alienate, după caz, pe anii 2021-2024 (Sumele alocate din bugetul de stat)" să introducă titlul 58 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare" cu suma de 3.280 mii lei, reprezentând atât credite de angajament, cât şi credite bugetare, destinate finanţării proiectului „e-ORDA - simplificarea drepturilor de autor şi conexe". Articolul 16Se autorizează Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, în anexa nr. 3/38/15 „Sinteza bugetelor centralizate ale instituţiilor publice finanţate parţial din venituri proprii", să majoreze, la partea de cheltuieli, titlul 20 „Bunuri şi servicii", creditele de angajament cu suma de 403.598 mii lei. Articolul 17Se autorizează Agenţia Naţională de Presă AGERPRES, în anexa nr. 3/43/13 „Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate pe anii 2021-2024 (sume alocate pentru activităţi finanţate integral din venituri proprii), să majoreze veniturile proprii la capitolul 33.10 „Venituri din prestări servicii şi alte activităţi", subcapitolul 33.10.08 „Venituri din prestări servicii" cu suma de 200 mii lei. Articolul 18
(1) În anul 2021, începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, prin derogare de la prevederile art. 20 din Legea nr. 31/2007 privind reorganizarea şi funcţionarea Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România, cu modificările şi completările ulterioare, finanţarea cheltuielilor academiei se asigură integral de la bugetul de stat, iar veniturile proprii realizate se virează la acest buget.
(2) Se autorizează Academia Oamenilor de Ştiinţă din România să introducă anexa nr. 3/56/02 „Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate pe anii 2021-2024 (sume alocate din bugetul de stat)" cu sumele prevăzute în anexa nr. 2 la prezenta ordonanţă de urgenţă şi să le detalieze pe subcapitol, paragraf, articol şi alineat, după caz.
(3) Introducerea modificărilor în execuţia bugetară înregistrată de Academia Oamenilor de Ştiinţă din România până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se efectuează pe baza instrucţiunilor elaborate de Ministerul Finanţelor, la solicitarea ordonatorului principal de credite.
(4) Pentru aplicarea prevederilor alin. (3), se autorizează Ministerul Finanţelor, la propunerea ordonatorului principali de credite, să efectueze modificările corespunzătoare în volumul şi structura bugetului de stat a prevederilor bugetare, prin majorarea în mod corespunzător a veniturilor bugetului de stat şi, respectiv, a creditelor de angajament şi bugetare ale Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România.
Articolul 19
(1) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pe anul 2021 pentru finanţarea cheltuielilor bugetelor locale se majorează cu suma de 1.613.265 mii lei, după cum urmează:a)se diminuează sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţelor cu suma de 34.571 mii lei, potrivit anexei nr. 3, astfel:a1) se suplimentează cu suma de 15.359 mii lei sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată destinate finanţării cheltuielilor de funcţionare ale căminelor pentru persoane vârstnice de la nivelul judeţelor, potrivit prevederilor art. 18 alin. (5) lit. c) din Legea nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; a2) se diminuează cu suma de 50.932 mii lei sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată destinate finanţării cheltuielilor determinate de implementarea Programului pentru şcoli al României, reprezentând diferenţa per sold între sumele alocate cu această destinaţie prin Legea nr. 15/2021, cu modificările ulterioare, şi necesarul stabilit pentru finanţarea Programului în perioada septembrie-decembrie a anului şcolar 2021-2022, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 881/2021 privind stabilirea bugetului pentru implementarea programului pentru şcoli al României în perioada 2017-2023 pentru anul şcolar 2021-2022, precum şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 640/2017 pentru aprobarea Programului pentru şcoli al României în perioada 2017-2023 şi pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia în anul şcolar 2017-2018; a3) se majorează cu suma de 442 mii lei sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea drepturilor copiilor cu cerinţe educaţionale speciale care frecventează învăţământul special şi se alocă bugetului propriu al judeţului Gorj, pentru punerea în executare a Sentinţei civile nr. 768/18.12.2020, pronunţată de Tribunalul Gorj - Secţia contencios administrativ şi fiscal, definitivă prin Decizia civilă nr. 1.215/28.04.2021, pronunţată de Curtea de Apel Craiova în Dosarul nr. 172/95/2019; a4) se majorează cu suma de 560 mii lei sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată destinate plăţii sprijinului sub formă de contribuţii care va asigura completarea drepturilor salariale neacoperite din fondurile proprii ale unităţilor de cult locale, pentru personalul neclerical angajat în unităţile de cult din ţară, prevăzut în anexa nr. 8, potrivit prevederilor art. 9 alin. (1) lit. a) din secţiunea a 3-a lit. E a capitolului III „Culte" din anexa nr. I la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare; b)se majorează sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor municipiului Bucureşti şi municipiului Bucureşti, cu suma de 79.311 mii lei, potrivit anexei nr. 4, astfel:b1) se suplimentează cu suma de 45.676 mii lei sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată destinate finanţării cheltuielilor de funcţionare ale căminelor pentru persoane vârstnice de la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor municipiului Bucureşti şi municipiului Bucureşti, potrivit prevederilor art. 18 alin. (5) lit. c) din Legea nr. 17/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; b2) se diminuează cu suma de 12.779 mii lei sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată destinate finanţării cheltuielilor determinate de implementarea Programului pentru şcoli al României la nivelul municipiului Bucureşti, reprezentând diferenţa per sold între sumele alocate cu această destinaţie prin Legea nr. 15/2021, cu modificările ulterioare, şi necesarul stabilit pentru finanţarea Programului în perioada septembrie-decembrie a anului şcolar 2021-2022, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 881/2021; b3) se alocă sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată în suma de 46.404 mii lei, destinate finanţării Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 150 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 91/2021 privind aprobarea continuării Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 150 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat; b4) se majorează cu suma de 10 mii lei sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată destinate plăţii sprijinului sub formă de contribuţii care va asigura completarea drepturilor salariale neacoperite din fondurile proprii ale unităţilor de cult locale, pentru personalul neclerical angajat în unităţile de cult de la nivelul municipiului Bucureşti, prevăzut în anexa nr. 8, potrivit prevederilor art. 9 alin. (1) lit. a) din secţiunea a 3-a lit. E a capitolului III „Culte" din anexa nr. I la Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările şi completările ulterioare; c)se majorează sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată destinate finanţării cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale cu suma de 280.000 mii lei, repartizată pe judeţe potrivit anexei nr. 5. Repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale se face de către consiliul judeţean prin hotărâre, după consultarea primarilor, în funcţie de lungimea şi starea tehnică a drumurilor; d)se majorează sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale cu suma de 1.277.134 mii lei, potrivit anexei nr. 6, având următoarea destinaţie:d1) suma de 2.547 mii lei se alocă pentru finanţarea serviciilor publice de salvare acvatică-salvamar şi a postului de prim ajutor, aferente plajei din comuna Costineşti, judeţul Constanţa, potrivit prevederilor art. 4 alin. (21) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 19/2006 privind utilizarea plajei Mării Negre şi controlul activităţilor desfăşurate pe plajă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 274/2006, cu modificările şi completările ulterioare; d2) suma de 1.054.361 mii lei se alocă pe judeţe şi municipiul Bucureşti, potrivit prevederilor art. 20; d3) suma de 220.226 mii lei se alocă pentru echilibrarea bugetelor locale şi se repartizează unităţilor administrativ-teritoriale, ca urmare a aplicării prevederilor art. 6 din Legea nr. 15/2021, cu modificările ulterioare, astfel cum au fost modificate prin prezenta ordonanţă de urgenţă, direct proporţional cu necesarul stabilit, utilizând modelul de calcul aprobat prin ordin al ministrului finanţelor şi transmis de Ministerul Finanţelor direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice/administraţiilor judeţene ale finanţelor publice în termen de 10 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă; e)se majorează sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor învăţământului particular şi cel confesional, acreditate, cu suma de 11.391 mii lei, potrivit anexei nr. 7.
(2) În situaţiile în care Programul pentru şcoli al României se derulează de către consiliile locale ale comunelor, oraşelor şi municipiilor, prin hotărâre a consiliului judeţean se vor repartiza sume cu această destinaţie unităţilor administrativ-teritoriale respective, cu diminuarea veniturilor bugetului local al judeţului şi majorarea corespunzătoare a veniturilor comunelor, oraşelor şi municipiilor, după caz. Sumele repartizate potrivit prevederilor prezentului alineat se reflectă în bugetele locale ale comunelor, oraşelor şi municipiilor la indicatorul de venituri „Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţelor".
(3) Repartizarea pe comune, oraşe, municipii, sectoare şi municipiul Bucureşti, după caz, a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată prevăzute la alin. (1) lit. b1) se face prin decizie a directorului direcţiei generale regionale a finanţelor publice/şefului administraţiei judeţene a finanţelor publice, la propunerea agenţiei judeţene pentru plăţi şi inspecţie socială/Agenţiei pentru Plăţi şi Inspecţie Socială a Municipiului Bucureşti, iar repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea unităţilor de învăţământ particular şi confesional, acreditate, prevăzute la alin. (1) lit. e), se face prin decizie a directorului direcţiei generale regionale a finanţelor publice/şefului administraţiei judeţene a finanţelor publice, în baza actului administrativ emis de inspectorul şcolar general al inspectoratului şcolar judeţean/al municipiului Bucureşti cu privire la repartizarea sumelor pe unităţi/ subdiviziuni administrativ-teritoriale, precum şi pe unităţi de învăţământ.
(4) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale prevăzute în anexa nr. 7 la Legea nr. 15/2021, cu modificările ulterioare, majorate potrivit prevederilor alin. (1) lit. d3), se repartizează unităţilor administrativ-teritoriale potrivit prevederilor art. 6 din Legea nr. 15/2021, cu modificările ulterioare, astfel cum au fost modificate prin prezenta ordonanţă de urgenţă.
(5) În cazul în care în urma aplicării prevederilor alin. (4) sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale cuvenite unităţilor administrativ-teritoriale sunt mai mici decât cele repartizate iniţial, nu se procedează la diminuarea acestora şi se menţin sumele repartizate iniţial.
Articolul 20
(1) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată prevăzute la art. 19 alin. (1) lit. d2) se alocă, pe judeţe şi municipiul Bucureşti, în scopul achitării:a)plăţilor restante înregistrate în contabilitatea unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, inclusiv a instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din bugetul local şi a spitalelor publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale, la data de 31 iulie 2021 inclusiv, raportate potrivit legii, rezultate din relaţii cu furnizorii de bunuri, servicii şi lucrări; b)sumelor certe şi exigibile datorate de unităţile/ subdiviziunile administrativ-teritoriale furnizorilor care prestează serviciul public de producere, transport şi distribuţie a energiei termice în sistem centralizat pe baza deconturilor justificative, înregistrate în contabilitate la data de 31 iulie 2021 inclusiv, pentru acoperirea diferenţei dintre preţul reglementat al energiei termice livrate populaţiei şi preţul de facturare al energiei termice livrate populaţiei, diminuate cu plăţile efectuate la data cererii; c)plăţilor restante, precum şi obligaţiilor fiscale care reprezintă condiţie de achitare pentru înlesnirea la plată acordată, potrivit legii, către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale, înregistrate în contabilitatea unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, inclusiv a instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din bugetul local şi a spitalelor publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale, la data de 31 iulie 2021 inclusiv, raportate potrivit legii, după caz.
(2) În înţelesul prezentei ordonanţe de urgenţă, plăţile restante înregistrate în contabilitatea instituţiilor publice finanţate parţial din bugetul local şi a spitalelor publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale sunt numai plăţile restante aferente cheltuielilor care pot fi finanţate din bugetele locale.
(3) Prin derogare de la prevederile art. 33 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, repartizarea pe judeţe şi municipiul Bucureşti a sumelor alocate în condiţiile alin. (1) se face în scopul achitării plăţilor restante şi datoriilor prevăzute la respectivul alineat, la data de 31 iulie 2021 inclusiv, înregistrate în contabilitatea unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din bugetul local şi spitalelor publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale, reprezentând:a)obligaţii de plată rezultate din relaţiile cu furnizorii de bunuri, servicii şi lucrări; b)sume certe şi exigibile neachitate de unităţile/ subdiviziunile administrativ-teritoriale furnizorilor care prestează serviciul public de producere, transport şi distribuţie a energiei termice în sistem centralizat pe baza deconturilor justificative, înregistrate în contabilitate la data de 31 iulie 2021 inclusiv, pentru acoperirea diferenţei dintre preţul local al energiei termice facturate populaţiei şi preţul de producere, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice livrate populaţiei, diminuate cu plăţile efectuate la data cererii; c)obligaţii de plată faţă de bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale.
(4) Suma repartizată potrivit alin. (1) va fi utilizată exclusiv pentru:a)stingerea obligaţiilor fiscale restante, precum şi a celor care reprezintă condiţie de achitare pentru înlesnirea la plată acordată/planul de reorganizare aprobat, potrivit legii, cuprinse în certificatul de atestare fiscală, la data de 31 iulie 2021 inclusiv, către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale ale furnizorilor de bunuri, servicii şi lucrări ai unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale şi instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din bugetul local şi spitalelor publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale; b)stingerea obligaţiilor fiscale restante, precum şi a celor care reprezintă condiţie de achitare pentru înlesnirea la plată acordată/planul de reorganizare aprobat, potrivit legii, cuprinse în certificatul de atestare fiscală, la data de 31 iulie 2021 inclusiv, către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale ale furnizorilor care prestează serviciul public de producere, transport şi distribuţie a energiei termice în sistem centralizat; c)stingerea obligaţiilor fiscale restante, precum şi a celor care reprezintă condiţie de achitare pentru înlesnirea la plată acordată/planul de reorganizare aprobat, potrivit legii, cuprinse în certificatul de atestare fiscală, la data de 31 iulie 2021 inclusiv, către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale ale furnizorilor de bunuri, servicii şi lucrări care au de încasat sume restante de la furnizorii care prestează serviciul public de producere, transport şi distribuţie a energiei termice în sistem centralizat; d)stingerea obligaţiilor fiscale restante, precum şi a celor care reprezintă condiţie de achitare pentru înlesnirea la plată acordată, potrivit legii, cuprinse în certificatul de atestare fiscală, la data de 31 iulie 2021 inclusiv, către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale ale unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale şi ale instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din bugetul local şi spitalelor publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale.
(5) Prevederile alin. (4) se aplică în mod corespunzător şi pentru contribuabilii care se află sub incidenţa Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, cu modificările şi completările ulterioare, cu autorizarea judecătorului-sindic sau avizul administratorului judiciar.
(6) În scopul alocării sumelor în condiţiile alin. (1), unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale pot depune, până la data de 30 octombrie 2021 inclusiv, la direcţiile generale regionale ale finanţelor publice/administraţiile judeţene ale finanţelor publice, cereri scrise însoţite de următoarele documente: a)situaţia obligaţiilor de plată către furnizorii de bunuri, servicii şi lucrări şi/sau către furnizorii care prestează serviciul public de producere, transport şi distribuţie a energiei termice în sistem centralizat, prevăzuţi la alin. (4) lit. a)-c), după caz; b)certificatele de atestare fiscală ale unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale/instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din bugetul local/spitalelor publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale/furnizorilor de bunuri, servicii şi lucrări/furnizorilor care prestează serviciul public de producere, transport şi distribuţie a energiei termice în sistem centralizat/furnizorilor de bunuri, servicii şi lucrări care au de încasat sume restante de la furnizorii care prestează serviciul public de producere, transport şi distribuţie a energiei termice în sistem centralizat, prevăzuţi la alin. (4), după caz, emise de organele fiscale; c)acorduri încheiate între unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale şi furnizorii de bunuri, servicii sau lucrări/furnizorii care prestează serviciul public de producere, transport şi distribuţie a energiei termice în sistem centralizat ai unităţilor administrativ-teritoriale/instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din bugetul local şi spitalelor publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale, pentru stingerea obligaţiilor fiscale prevăzute la alin. (4) lit. a) şi b), precum şi acorduri încheiate între unităţi/subdiviziuni administrativ-teritoriale, furnizorii care prestează serviciul public de producere, transport şi distribuţie a energiei termice în sistem centralizat şi furnizorii cărora aceştia le datorează sume, pentru stingerea obligaţiilor fiscale prevăzute la alin. (4) lit. c), denumite în continuare acorduri, corelate cu datele înscrise în certificatele de atestare fiscală prevăzute la lit. b). Prin aceste acorduri furnizorii de bunuri, servicii şi lucrări/furnizorii care prestează serviciul public de producere, transport şi distribuţie a energiei termice în sistem centralizat/furnizorii de bunuri, servicii şi lucrări care au de încasat sume restante de la furnizorii care prestează serviciul public de producere, transport şi distribuţie a energiei termice în sistem centralizat confirmă faptul că sunt de acord cu stingerea obligaţiilor fiscale potrivit prevederilor prezentului articol.
(7) Direcţiile generale regionale ale finanţelor publice/ Administraţiile judeţene ale finanţelor publice analizează cererile în termen de maximum 2 zile lucrătoare de la depunerea acestora, din punctul de vedere al respectării prevederilor prezentului articol. Zilnic, pentru cererile care se încadrează în prevederile prezentului articol, direcţiile generale regionale ale finanţelor publice/administraţiile judeţene ale finanţelor publice întocmesc o situaţie centralizatoare care conţine suma necesar a fi repartizată unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale.
(8) În prima zi lucrătoare de la întocmirea situaţiei centralizatoare, direcţiile generale regionale ale finanţelor publice/administraţiile judeţene ale finanţelor publice transmit o cerere Ministerului Finanţelor prin care solicită repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2021, corespunzătoare sumei totale care face obiectul situaţiei centralizatoare. Suma din cerere se diminuează cu eventualele sume solicitate prin cereri anterioare şi nevirate în contul unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale potrivit alin. (17).
(9) Ministerul Finanţelor înregistrează cererile în ordinea primirii acestora şi repartizează sumele solicitate, pe fiecare judeţ/municipiul Bucureşti, în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la primirea acestora, în limita sumei prevăzute la alin. (1).
(10) Ministerul Finanţelor este autorizat să introducă modificările ce decurg din aplicarea prevederilor alin. (9) în volumul şi în structura bugetului de stat pe anul 2021, pe care le comunică direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice/administraţiilor judeţene ale finanţelor publice.
(11) Ministerul Finanţelor restituie cu adresă direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice/administraţiilor judeţene ale finanţelor publice cererile prevăzute la alin. (9) pentru care nu mai există sume de repartizat, din sumele prevăzute la alin. (1).
(12) Certificatele de atestare fiscală ale unităţilor/ subdiviziunilor administrativ-teritoriale/instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din bugetul local/spitalelor publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale/furnizorilor de bunuri, servicii şi lucrări/furnizorilor care prestează serviciul public de producere, transport şi distribuţie a energiei termice în sistem centralizat/furnizorilor de bunuri, servicii şi lucrări care au de încasat sume restante de la furnizorii care prestează serviciul public de producere, transport şi distribuţie a energiei termice în sistem centralizat se solicită organelor fiscale centrale competente de către unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale, se eliberează în termen de maximum două zile lucrătoare de la primirea solicitării, pe baza datelor existente în evidenţa creanţelor fiscale ale organelor fiscale centrale competente, şi cuprind obligaţiile fiscale care fac obiectul stingerii potrivit alin. (4), existente în sold la data de 31 iulie 2021 inclusiv şi nestinse până la data eliberării acestora.
(13) Sumele destinate achitării obligaţiilor de plată care fac obiectul cererilor scrise prevăzute la alin. (6) nu pot fi mai mari decât obligaţiile de plată şi obligaţiile fiscale prevăzute la alin. (4) pentru stingerea cărora se utilizează rezultatele din certificatele de atestare fiscală.
(14) Direcţiile generale regionale ale finanţelor publice/Administraţiile judeţene ale finanţelor publice au obligaţia de a repartiza sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2021 comunicate de Ministerul Finanţelor, pe unităţi/subdiviziuni administrativ-teritoriale, în termen de o zi lucrătoare de la comunicare. Repartizarea sumelor pe unităţi/subdiviziuni administrativ-teritoriale se face prin derogare de la prevederile art. 33 alin. (3) din Legea nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare, prin decizie a directorilor generali ai direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice/şefilor administraţiilor judeţene ale finanţelor publice. Sumele ce se repartizează unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale sunt cele înscrise în cererile pentru care Ministerul Finanţelor a repartizat sume potrivit alin. (9).
(15) În termen de 3 zile lucrătoare de la comunicarea sumelor de către direcţiile generale regionale ale finanţelor publice/administraţiile judeţene ale finanţelor publice, unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale, inclusiv instituţiile din subordine, după caz, au obligaţia de a depune unităţilor Trezoreriei Statului la care acestea îşi au conturile deschise următoarele documente:a)bugetele locale majorate cu sumele repartizate, în condiţiile art. 82 din Legea nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare, sau rectificate, după caz, pentru instituţiile publice finanţate integral sau parţial din bugetul local/spitalele publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale, după caz; b)cererile pentru deschiderea de credite bugetare şi dispoziţiile bugetare de repartizare a creditelor bugetare, aferente cheltuielilor bugetare privind stingerea obligaţiilor fiscale prevăzute la alin. (4); c)ordinele de plată prin care unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale virează sumele aprobate în conturile de venituri ale instituţiilor publice finanţate parţial din bugetul local/spitalelor publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale; d)ordinele de plată prin care unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale/instituţiile publice finanţate integral sau parţial din bugetul local/spitalele publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale achită la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat ori bugetele fondurilor speciale obligaţiile fiscale aparţinând furnizorilor de bunuri, servicii şi lucrări/furnizorilor care prestează serviciul public de producere, transport şi distribuţie a energiei termice în sistem centralizat/furnizorilor de bunuri, servicii şi lucrări care au de încasat sume restante de la furnizorii care prestează serviciul public de producere, transport şi distribuţie a energiei termice în sistem centralizat sau propriile obligaţii fiscale, după caz.
(16) Virarea în contul bugetelor locale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, repartizate potrivit prevederilor prezentului articol, se efectuează de către unităţile Trezoreriei Statului în următoarele condiţii:a)existenţa bugetelor locale majorate sau rectificate, inclusiv a bugetelor rectificate ale instituţiilor publice finanţate integral ori parţial din bugetul local şi ale spitalelor publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale, după caz, cu sumele repartizate potrivit alin. (14); b)existenţa deschiderilor de credite bugetare disponibile cel puţin la nivelul ordinelor de plată prezentate; c)sumele înscrise în ordinele de plată, depuse potrivit alin. (15), sunt în limita sumelor înscrise în acordurile încheiate şi a sumelor reprezentând plăţi restante pe care unităţile/ subdiviziunile administrativ-teritoriale/instituţiile publice finanţate integral sau parţial din bugetul local/spitalele publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale le datorează bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat sau bugetelor fondurilor speciale; d)sumele sunt utilizate conform destinaţiei pentru care au fost alocate de către direcţiile generale regionale ale finanţelor publice/administraţiile judeţene ale finanţelor publice; e)sumele din certificatele de atestare fiscală care au stat la baza suplimentării sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale sunt reconfirmate de organele fiscale centrale. În acest scop, la data primirii documentelor de plată, depuse de unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale, unităţile Trezoreriei Statului vor solicita organelor fiscale centrale competente actualizarea sumelor din certificatele de atestare fiscală care au stat la baza suplimentării sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, acestea având obligaţia de a actualiza/confirma sumele respective în cadrul aceleiaşi zile. În cazul în care sumele care fac obiectul documentelor de plată, prezentate de unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale, sunt mai mari decât cele cuprinse în certificatele de atestare fiscală actualizate, acestea se restituie unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale pentru a fi refăcute în termen de o zi lucrătoare de la restituire.
(17) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale care se virează în conturile bugetelor locale potrivit prevederilor alin. (16) vor fi diminuate faţă de cele aprobate prin decizie a conducătorului entităţii la care s-a depus iniţial cererea, atât cu eventualele obligaţii fiscale stinse după data eliberării certificatelor de atestare fiscală care au stat la baza solicitării sumelor defalcate de către unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale, cât şi cu sumele înscrise în documentele de plată care nu îndeplinesc condiţiile alin. (15). Cu diferenţa dintre sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale repartizate şi cele virate în conturile acestora, unităţile/ subdiviziunile administrativ-teritoriale îşi diminuează bugetele locale, inclusiv bugetele rectificate ale instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din bugetul local/spitalelor publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale, după caz, modificate potrivit alin. (15) lit. a).
(18) Unităţile Trezoreriei Statului transmit titularilor de cont copii ale documentelor de plată aferente achitării obligaţiilor prevăzute la alin. (3) şi (4) la adresele comunicate de aceştia şi eliberează extrase de cont potrivit prevederilor legale în vigoare. Titularii conturilor vor înregistra în contabilitatea proprie stingerea obligaţiilor fiscale şi a obligaţiilor de plată faţă de furnizorii de bunuri, servicii şi lucrări/furnizorii care prestează serviciul public de producere, transport şi distribuţie a energiei termice în sistem centralizat, după caz, şi vor transmite furnizorilor de bunuri, servicii şi lucrări/furnizorilor care prestează serviciul public de producere, transport şi distribuţie a energiei termice în sistem centralizat/furnizorilor de bunuri, servicii şi lucrări care au de încasat sume restante de la furnizorii care prestează serviciul public de producere, transport şi distribuţie a energiei termice în sistem centralizat, ale căror obligaţii fiscale au fost stinse, copii ale extraselor de cont şi ale documentelor de plată care vor sta la baza înregistrării în contabilitatea acestora a stingerii creanţelor de natură comercială şi a obligaţiilor fiscale aferente operaţiunilor respective, potrivit reglementărilor contabile aplicabile.
(19) Sumele alocate potrivit prevederilor alin. (3)-(17), repartizate şi neutilizate până la data de 30 noiembrie 2021 inclusiv, se comunică Ministerului Finanţelor de către direcţiile generale regionale ale finanţelor publice/administraţiile judeţene ale finanţelor publice până la data de 3 decembrie 2021 inclusiv, în vederea retragerii lor.
(20) Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale răspund de realitatea şi exactitatea sumelor înscrise în documentele prevăzute la alin. (6), de corespondenţa acestora cu sumele înregistrate în contabilitate la data de 31 iulie 2021, precum şi de conformitatea datelor înscrise în aceste documente cu cele din documentele justificative care au stat la baza întocmirii lor.
(21) Răspunderea pentru stabilirea sumelor solicitate care fac obiectul cererilor depuse, precum şi pentru utilizarea acestora în conformitate cu prevederile prezentului articol revine ordonatorilor principali de credite ai bugetelor locale.
(22) În aplicarea prevederilor alin. (3)-(18), în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, se emit norme metodologice aprobate prin ordin al ministrului finanţelor, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Articolul 21Prin derogare de la prevederile art. 58 alin. (1) din Legea nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare, în anul 2021, începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, judeţele/sectoarele municipiului Bucureşti pot utiliza excedentul bugetului local şi pentru finanţarea sistemului de protecţie a copilului şi a măsurilor de protecţie de tip centre de zi şi centre rezidenţiale pentru persoane adulte cu handicap. Articolul 22Influenţe asupra bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 al Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate sunt prevăzute în anexa nr. 9.
Capitolul IIDispoziţii finale Articolul 23
(1) Se autorizează ordonatorii principali de credite să introducă modificări în volumul şi structura bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 ale instituţiilor publice subordonate finanţate parţial din venituri proprii, inclusiv prin introducerea de subdiviziuni noi ale clasificaţiei bugetare pe partea de venituri şi titluri noi pe partea de cheltuieli, să efectueze virări de credite de angajament şi credite bugetare, inclusiv la şi de la cheltuieli de personal, proiecte cu finanţare externă nerambursabilă şi cheltuieli de capital, şi între bugetele acestora, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate la titlul 51 „Transferuri între unităţi ale administraţiei publice", şi să le comunice Ministerului Finanţelor în termen de 10 zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.
(2) În aplicarea prevederilor alin. (1) nu se pot efectua virări de credite de angajament şi credite bugetare de la alineatul „Finanţare externă nerambursabilă".
Articolul 24
(1) Se autorizează instituţiile din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională să introducă modificări în volumul şi în structura bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 ale instituţiilor de învăţământ superior militar subordonate, finanţate integral din venituri proprii, inclusiv la şi de la cheltuieli de personal, proiecte cu finanţare externă nerambursabilă şi cheltuieli de capital, cu încadrarea în prevederile aprobate la titlul 51 „Transferuri între unităţi ale administraţiei publice", articolul 51.01 „Transferuri curente", alineatul 51.01.59 „Transferuri de la bugetul de stat către instituţii de învăţământ superior militar, ordine publică şi securitate naţională" şi în prevederile aprobate la titlul 51 „Transferuri între unităţi ale administraţiei publice", articolul 51.02 „Transferuri de capital", alineatul 51.02.44 „Transferuri de la bugetul de stat către instituţii de învăţământ superior militar, ordine publică şi securitate naţională pentru finanţarea investiţiilor".
(2) Se autorizează instituţiile din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională să introducă modificări în volumul şi în structura bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 ale unităţilor din reţeaua sanitară proprie, finanţate integral din venituri proprii, inclusiv la şi de la cheltuieli de personal, proiecte cu finanţare externă nerambursabilă şi cheltuieli de capital, cu încadrare în prevederile aprobate la titlul 51 „Transferuri între unităţi ale administraţiei publice", articolul 51.01 „Transferuri curente", alineatul 51.01.03 „Acţiuni de sănătate" şi în prevederile aprobate la titlul 51 „Transferuri între unităţi ale administraţiei publice", articolul 51.02 „Transferuri de capital", alineatul 51.02.12 „Transferuri pentru finanţarea investiţiilor la spitale".
(3) În aplicarea prevederilor alin. (1) şi (2) nu se pot efectua virări de credite de angajament şi credite bugetare de la alineatul „Finanţare externă nerambursabilă".
Articolul 25Se autorizează ordonatorii principali de credite să efectueze şi să aprobe virări de credite bugetare şi/sau de credite de angajament neutilizate de la „Obiective/proiecte de investiţii în continuare" şi „Obiective/proiecte de investiţii noi" la poziţia „Alte cheltuieli de investiţii", cuprinse în programul de investiţii publice, anexă la bugetul acestora, în limita prevederilor bugetare aprobate. Articolul 26
(1) Se autorizează ordonatorii principali de credite să modifice în anexele nr. 3/XX/21 „Fişa proiectului cu finanţare din fonduri externe nerambursabile de preaderare, postaderare, alţi donatori şi din alte facilităţi postaderare" şi nr. 3/XX/23 „Fişa proiectului finanţat/propus la finanţare în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricolă şi de Pescuit şi altor facilităţi şi instrumente postaderare" creditele de angajament şi creditele bugetare aferente anilor anteriori pentru proiectele cu finanţare externă nerambursabilă, cu încadrarea în valoarea totală a contractelor/deciziilor/ ordinelor de finanţare.
(2) Se autorizează ordonatorii principali de credite să modifice în anexa nr. 3/XX/29 „Fişa obiectivului/proiectului/ categoriei de investiţii" creditele de angajament şi creditele bugetare aferente anilor anteriori, cu încadrarea în valoarea totală a obiectivului/proiectului/categoriei de investiţii, corespunzător prevederilor alin. (1).
(3) Modificările prevăzute la alin. (1) şi (2) se efectuează şi se comunică Ministerului Finanţelor în termen de 10 zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.
Articolul 27
(1) Se autorizează ordonatorii principali de credite să detalieze influenţele aprobate prin prezenta ordonanţă de urgenţă în bugetele lor şi în anexele la acestea pe anul 2021, să efectueze virări de credite de angajament şi credite bugetare între articolele şi alineatele titlurilor de cheltuieli pentru care sunt aprobate influenţe în anexele nr. 2 şi 9, să introducă proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile noi şi să comunice Ministerului Finanţelor, în termen de 10 zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, detalierea modificărilor aprobate conform acesteia.
(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), influenţa de 18.831 mii lei, credite de angajament şi credite bugetare, prevăzută în anexa nr. 2 pentru Ministerul Public la capitolul 61.01 „Ordine publică şi siguranţă naţională", se repartizează după cum urmează:a)pentru Direcţia Naţională Anticorupţie suma de 2.200 mii lei credite de angajament şi credite bugetare, din care la titlul 10 „Cheltuieli de personal" suma de 750 mii lei credite de angajament şi credite bugetare şi la titlul 20 „Bunuri şi servicii" suma de 1.450 mii lei credite de angajament şi credite bugetare; b)pentru Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism suma de 16.631 mii lei credite de angajament şi credite bugetare, din care la titlul 10 „Cheltuieli de personal" suma de 2.700 mii lei credite de angajament şi credite bugetare, la titlul 20 „Bunuri şi servicii" suma de 6.000 mii lei credite de angajament şi credite bugetare şi la titlul 71 „Active nefinanciare" suma de 7.931 mii lei credite de angajament şi credite bugetare.
Articolul 28Legea bugetului de stat pe anul 2021 nr. 15/2021, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 236 şi 236 bis din 9 martie 2021, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. La articolul 5 alineatul (1), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins: a)finanţării sistemului de protecţie a copilului şi a măsurilor de protecţie de tip centre de zi şi centre rezidenţiale pentru persoane adulte cu handicap, în baza standardelor de cost calculate pentru beneficiari/tipuri de servicii sociale, prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 426/2020 privind aprobarea standardelor de cost pentru serviciile sociale, în limita prevăzută la art. 20 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, aprobată cu completări prin Legea nr. 28/2014, cu modificările şi completările ulterioare; 2. La articolul 5 alineatul (3), litera f) se modifică şi va avea următorul cuprins: f)finanţării cheltuielilor descentralizate la nivelul sectoarelor şi municipiului Bucureşti, respectiv pentru: sistemul de protecţie a copilului, măsurile de protecţie de tip centre de zi şi centre rezidenţiale pentru persoane adulte cu handicap, cheltuielile determinate de implementarea Programului pentru şcoli al României, până la sfârşitul anului şcolar 2020-2021, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 678/2020, cu încadrare în sumele prevăzute pentru anul 2021 în fiecare dintre anexele nr. 1-3 la această hotărâre, cheltuielile cu bunuri şi servicii pentru întreţinerea curentă a unităţilor de învăţământ special şi Centrul Municipiului Bucureşti de Resurse şi Asistenţă Educaţională, instituţiile de cultură descentralizate începând cu anul 2002 şi plata sprijinului sub formă de contribuţii, care va asigura completarea drepturilor salariale neacoperite din fondurile proprii ale unităţilor de cult locale pentru personalul neclerical angajat în unităţile de cult, potrivit prevederilor art. 9 alin. (1) lit. a) din secţiunea a 3-a lit. E a capitolului III «Culte» din anexa nr. I la Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările şi completările ulterioare, drepturile copiilor cu cerinţe educaţionale care frecventează învăţământul special şi învăţământul de masă, finanţarea drepturilor stabilite de Legea nr. 248/2015, republicată, pentru preşcolarii din învăţământul special şi învăţământul de masă, bursele elevilor din învăţământul special şi învăţământul de masă şi cheltuielile creşelor; 3. La articolul 6 alineatul (1), litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins: e)2% într-un cont distinct deschis pe seama direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice/administraţiilor judeţene ale finanţelor publice, pentru finanţarea instituţiilor publice de spectacole din subordinea autorităţilor administraţiei publice locale ale unităţilor administrativ-teritoriale din judeţe, respectiv teatre, opere şi filarmonici. 4. La articolul 6 alineatul (2), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins: b)1.400 lei/locuitor/an, pentru bugetele locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti; 5. La articolul 6 alineatul (4), literele a) şi b) se modifică şi vor avea următorul cuprins: a)în prima etapă se repartizează sume de echilibrare bugetelor locale ale unităţilor administrativ-teritoriale ale căror venituri estimate a fi încasate în anul 2021 din cota prevăzută la alin. (1) lit. b) sunt mai mici de 800 lei/locuitor/an, precum şi celor ale căror venituri estimate a fi încasate în anul 2021 din cota prevăzută la alin. (1) lit. b) sunt mai mici de 1.500 mii lei/unitate administrativ-teritorială/an; b)în vederea repartizării prevăzute la lit. a) se calculează diferenţa dintre 800 lei/locuitor/an şi veniturile pe locuitor/an estimate a fi încasate în anul 2021 din cota prevăzută la alin. (1) lit. b) pentru fiecare unitate administrativ-teritorială în parte; 6. La articolul 6, alineatul (9) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(9) Impozitul pe venit încasat suplimentar în anul 2021 la bugetul de stat, la nivelul fiecărei unităţi/subdiviziuni administrativ-teritoriale, faţă de planul anual repartizat, se alocă unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale în cotele prevăzute la alin. (1) şi (2), potrivit prevederilor prezentului articol, şi se cuprind în bugetele locale prin rectificare bugetară locală, în urma comunicării transmise de direcţia generală regională a finanţelor publice/administraţia judeţeană a finanţelor publice. 7. La articolul 6, după alineatul (9) se introduc patru noi alineate , alineatele (91)-(94), cu următorul cuprins: (91) Impozitul pe venit corespunzător cotei de 6%, prevăzută la alin. (1) lit. c), încasat suplimentar, se repartizează în mod egal judeţelor, peste limita stabilită, iar în cadrul fiecărui judeţ, în baza deciziei directorului direcţiei generale regionale a finanţelor publice/şefului administraţiei judeţene a finanţelor publice, consiliul judeţean repartizează în anul 2021 comunelor, oraşelor şi municipiilor, integral, prin hotărâre, sumele suplimentare. (92) Impozitul pe venit încasat suplimentar în anul 2021, corespunzător cotei prevăzute la alin. (1) lit. d), precum şi cel corespunzător alin. (2) lit. b) şi c) se repartizează unităţilor/ subdiviziunilor administrativ-teritoriale, prin decizie a directorului direcţiei generale regionale a finanţelor publice/şefului administraţiei judeţene a finanţelor publice, proporţional cu planul aprobat. (93) În execuţie, sumele aferente cotelor prevăzute la alin. (1) lit. c) şi d) şi alin. (2) lit. b) şi c) se alocă în termenul prevăzut la alin. (8), proporţional cu planul majorat potrivit prevederilor alin. (91) şi (92). (94) În funcţie de nivelul încasărilor impozitului pe venit la bugetul de stat, direcţiile generale regionale ale finanţelor publice/administraţiile judeţene/de sector ale finanţelor publice, prin structurile de specialitate, pot proceda la o nouă estimare a impozitului pe venit, care se repartizează unităţilor/ subdiviziunilor administrativ-teritoriale, prin decizie a directorului direcţiei generale regionale a finanţelor publice/şefului administraţiei judeţene a finanţelor publice, cu respectarea prevederilor alin. (1) şi (2), fără diminuarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, repartizate. 8. La articolul 6, alineatul (11) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(11) Sumele încasate până la data de 31 august 2021, aferente cotei prevăzute la alin. (1) lit. e), se repartizează prin hotărâre a Guvernului, iniţiată de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, potrivit solicitărilor transmise acestei instituţii până la data de 20 septembrie 2021 de către unităţile administrativ-teritoriale în subordinea cărora funcţionează instituţii publice de spectacole, respectiv teatre, opere şi filarmonici. Tot până la aceeaşi dată, Ministerul Finanţelor, prin direcţia de specialitate cu atribuţii în solicitarea de date deţinute de unităţile de trezorerie a statului din cadrul direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice, va comunica Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei soldul la data de 31 august 2021, pe judeţe, al conturilor distincte, deschise cu această destinaţie pe seama direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice/administraţiilor judeţene ale finanţelor publice. Sumele încasate ulterior datei de 31 august 2021 se repartizează tot prin hotărâre a Guvernului, iniţiată după aceeaşi metodologie, până la data de 20 decembrie 2021, soldul la data de 29 noiembrie 2021 pe judeţe al conturilor distincte fiind comunicat de Ministerul Finanţelor până la data de 10 decembrie 2021. 9. La articolul 6, după alineatul (13) se introduce un nou alineat, alineatul (14), cu următorul cuprins:
(14) Sumele din fondul prevăzut la art. 6 alin. (1) lit. c) încasate şi nerepartizate unităţilor administrativ-teritoriale până la data de 17 decembrie 2021, precum şi sumele din fondul prevăzut la art. 6 alin. (1) lit. e), existente la data de 28 decembrie 2021 în conturile distincte deschise pe seama direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice/ administraţiilor judeţene ale finanţelor publice, se restituie de către direcţia generală regională a finanţelor publice/ administraţia judeţeană a finanţelor publice la bugetul de stat, în contul corespunzător subdiviziunii de clasificaţie bugetară din care au fost încasate, deschis la nivelul unităţii Trezoreriei Statului cu rol de municipiu reşedinţă de judeţ. 10. La articolul 31, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(2) În bugetul Ministerului Afacerilor Interne este cuprinsă şi suma de 5.847 mii lei la capitolul 51.01 «Autorităţi publice şi acţiuni externe» titlul 20 «Bunuri şi servicii», din care suma de 12 mii lei cheltuieli pentru organizarea şi desfăşurarea Recensământului populaţiei şi locuinţelor şi suma de 5.835 mii lei cheltuieli necesare efectuării Recensământului general agricol. 11. La articolul 34, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(2) Se autorizează Ministerul Sănătăţii să majoreze sumele prevăzute la alin. (1) lit. a) prin virări de credite de angajament şi bugetare, în condiţiile Legii nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu încadrarea în bugetul aprobat. 12. La articolul 34, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins: (21) Se autorizează Ministerul Sănătăţii să majoreze sau să diminueze, după caz, sumele prevăzute la alin. (1) lit. b) prin virări de credite de angajament şi bugetare, în condiţiile Legii nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu încadrarea în bugetul aprobat. 13. La anexa nr. 3/13/02a „Destinaţia sumelor prevăzute în bugetul Secretariatului General al Guvernului la titlul «Alte cheltuieli» a căror utilizare se aprobă prin hotărâre a Guvernului pe anul 2021", în tabel, în coloana „Denumire indicator", la „CHELTUIELI-TOTAL, din care pentru:", litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins: a)Sprijinirea organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, altele decât cele care primesc subvenţii de la bugetul de stat în baza dispoziţiilor art. 18-27 din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice si a campaniilor electorale, republicată, prin acoperirea parţială a: cheltuielilor necesare funcţionării organizaţiilor, sediilor şi sucursalelor/filialelor acestora, centrelor culturale şi comunitare, centrelor multifuncţionale, caselor tradiţionale, redacţiilor şi editurilor; cheltuielilor de personal şi drepturi de proprietate intelectuală; cheltuielilor pentru presă, carte, manuale şcolare, publicaţii, materiale de informare şi de promovare, materiale şi campanii de informare publică, materiale multimedia, emisiuni radio-tv şi multimedia electronică; cheltuielilor pentru organizarea şi participarea la acţiuni culturale, ştiinţifice, educaţionale, sportive, tabere, seminare, simpozioane şi alte acţiuni în domeniul protejării şi promovării identităţii etnice, lingvistice şi culturale, întruniri ale membrilor conform statutului şi alte asemenea manifestări, organizate în ţară şi în străinătate; cheltuielilor pentru investiţii în bunuri mobile şi imobile necesare desfăşurării activităţilor; cheltuielilor privind cofinanţarea şi participarea la programe şi proiecte realizate din fonduri naţionale, europene şi internaţionale. 14. La anexa nr. 4, denumirea coloanei 5 se modifică şi va avea următorul cuprins: Finanţarea măsurilor de protecţie de tip centre de zi şi centre rezidenţiale pentru persoane adulte cu handicap 15. La anexa nr. 5, nota de subsol 3) se modifică şi va avea următorul cuprins: 3) include şi suma de 51.040 mii lei pentru finanţarea măsurilor de protecţie de tip centre de zi şi centre rezidenţiale pentru persoane adulte cu handicap, din care: sector 1 = 15.187 mii lei, sector 2 = 16.082 mii lei, sector 3 = 10.940 mii lei, sector 4 = 1.861 mii lei; sector 5 = 2.073 mii lei, sector 6 = 4.897 mii lei, reprezentând 90% din fundamentările transmise de Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale. 16. La anexa nr. 7/03, poziţiile 13.6 şi 17.1 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„13.6 Smârdan 200 200 Modernizare drumuri de interes local 15 km
........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........
17.1 Maramureş 8.000 8.000 Finanţarea obiectivului «Amenajarea unor platforme de compostare în vederea reducerii necesarului de depozitare (inclusiv Amenajarea unei platforme pentru depozitarea deşeurilor biodegradabile şi care nu pot fi supuse procesului de compostare)» - 3.000 mii lei şi pentru finanţarea obiectivului «Parcuri Industriale Maramureş» - S.A. - 5.000 mii lei"

Articolul 29Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se repartizează sumele reţinute în proporţie de 10% conform art. 21 alin. (5) din Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 30Prin derogare de la prevederile art. 12 alin. (1) lit. b) şi art. 26 alin. (5) din Legea responsabilităţii fiscal-bugetare nr. 69/2010, republicată, precum şi ale art. 3 alin. (7) din Legea nr. 14/2021 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificaţi în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2021, plafonul soldului primar al bugetului general consolidat este de –67.006,3 milioane lei. Articolul 31Prin derogare de la prevederile art. 12 alin. (1) lit. b) şi c), art. 17 alin. (2), art. 24 şi art. 26 alin. (5) din Legea nr. 69/2010, republicată, precum şi ale art. 3 alin. (1), (2), (5) şi (6) din Legea nr. 14/2021: a)pentru anul 2021, plafonul nominal al cheltuielilor totale, exclusiv asistenţa financiară din partea Uniunii Europene şi a altor donatori, pentru bugetul general consolidat este de 416.733,2 milioane lei, pentru bugetul de stat este de 234.265,1 milioane lei, pentru bugetul general centralizat al unităţilor administrativ-teritoriale este de 90.556,7 milioane lei, pentru bugetul fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate este de 47.359,1 milioane lei, pentru bugetul instituţiilor/activităţilor finanţate integral şi/sau parţial din venituri proprii este de 34.323,3 milioane lei; b)pentru anul 2021, plafonul nominal al cheltuielilor de personal din bugetul general consolidat este de 111.231,2 milioane lei, pentru bugetul de stat este de 56.072,5 milioane lei, pentru bugetul general centralizat al unităţilor administrativ-teritoriale este de 34.730,1 milioane lei şi pentru bugetul instituţiilor/activităţilor finanţate integral şi/sau parţial din venituri proprii este de 18.933,5 milioane lei; c)pentru anul 2021, plafonul nominal al soldului bugetului general consolidat este de –83.800,0 milioane lei şi al soldului bugetului de stat este de –90.953,3 milioane lei; d)plafonul privind datoria publică, conform metodologiei Uniunii Europene pentru sfârşitul anului 2021, este de 49,5% din produsul intern brut; e)plafonul privind finanţările rambursabile care pot fi contractate de către unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale este în sumă de 2.100 milioane lei, iar plafonul privind tragerile din finanţările rambursabile contractate sau care urmează a fi contractate de către unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale este în sumă de 2.600 milioane lei. Valoarea aferentă finanţărilor rambursabile care poate fi autorizată pentru o unitate/subdiviziune administrativ-teritorială este de maximum 100 milioane lei anual. Articolul 32 Anexele nr. 1-9*) fac parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă. *) Anexele nr. 1-9 sunt reproduse în facsimil. PRIM-MINISTRU FLORIN-VASILE CÎŢU Contrasemnează: Secretarul general al Guvernului, Tiberiu Horaţiu Gorun Ministrul finanţelor, Dan Vîlceanu Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei, Cseke Attila Zoltán Bucureşti, 7 septembrie 2021. Nr. 97.SmartCity5

COMENTARII la OUG 97/2021

Momentan nu exista niciun comentariu la OUG 97 din 2021
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    GET YOUR EX LOVER BACK.VIA: dromokpo@gmail.com This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    GET YOUR EX LOVER BACK.VIA: dromokpo@gmail.com This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 158 2004
     Ai nevoie de împrumut ?? Oferim împrumuturi cu 3%, oferim împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumut de afaceri, împrumut privat, împrumuturi auto, împrumuturi hoteliere, împrumut studențesc, împrumut personal Împrumuturi de refinanțare a locuințelor, pentru mai multe detalii Email: (tinvestor53@gmail.com) WhatsApp “: + 16892107004
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    GET YOUR EX LOVER BACK. This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunt CEO-ul companiei de împrumut Thomas și vreau să știți cu toții că suntem instruiți să împrumutăm împrumuturi numai celor care au nevoie de împrumut pentru a-și sărbători Ajunul de Crăciun într-un mod mai bun ca niciodată și, de asemenea, celor care au nevoie pentru sprijin financiar, așa că, așa că, dacă aveți nevoie de un împrumut sau un împrumut de Crăciun pentru a vă îndepărta datoriile sau facturile, atunci ne puteți contacta prin e-mailul nostru din VIA (tinvestor53@gmail.com) pentru mai multe detalii despre această tranzacție împrumută fonduriWhatsApp “: +16892107004
ANONIM a comentat Decretul 244 1978
    De ce apare decretul asta in 2021, mai exista RSR? As vrea sa stiu care este legislatia actuala, nu date istorice.
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    Save Your Relationship and Get Your Ex Boyfriend/Girlfriend Back! contact: +1(662)-493-2087 is certainly the best spell caster online and his result is 100% guarantee… I don't know how to really thank Dr. PATRICK for what he did for me. My Name is Libby Eva from the UK, i have been dating this man who I loved very much for over four years now without any problem in our relationship. so at a point he changed so suddenly after returning from the office and started behaving so strangely. it even got to the extent that he told me it was over and i should never call him again. This was a person that loved me with everything that he had. When I told my friend Jenny what happened, she introduced me to a great spell caster called DR PATRICK, the chief priest of all spell caster. At first sight this man told me all my problems. It was his secretary that used a charm on him. Dr PATRICK told me not to worry that he will help me solve the problem. The following day, I was in the house in a sober mood when I first received a message from my boyfriend that he was very sorry and before I dropped the phone, he called me again to say he was on his way home and that he was truly sorry for everything. To my greatest surprise, one week later he engaged me and we got married. All Thanks to DR PATRICK. You can contact him through the following means Email: drpatrickspellcaster@gmail.com Mobile Number: +1 662 493 2087 Blog: https://drpatrickspellcast.blogspot.com Facebook pages https://www.facebook.com/Drpatrickspellcaster11
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    Save Your Relationship and Get Your Ex Boyfriend/Girlfriend Back! contact: +1(662)-493-2087 is certainly the best spell caster online and his result is 100% guarantee… I don't know how to really thank Dr. PATRICK for what he did for me. My Name is Libby Eva from the UK, i have been dating this man who I loved very much for over four years now without any problem in our relationship. so at a point he changed so suddenly after returning from the office and started behaving so strangely. it even got to the extent that he told me it was over and i should never call him again. This was a person that loved me with everything that he had. When I told my friend Jenny what happened, she introduced me to a great spell caster called DR PATRICK, the chief priest of all spell caster. At first sight this man told me all my problems. It was his secretary that used a charm on him. Dr PATRICK told me not to worry that he will help me solve the problem. The following day, I was in the house in a sober mood when I first received a message from my boyfriend that he was very sorry and before I dropped the phone, he called me again to say he was on his way home and that he was truly sorry for everything. To my greatest surprise, one week later he engaged me and we got married. All Thanks to DR PATRICK. You can contact him through the following means Email: drpatrickspellcaster@gmail.com Mobile Number: +1 662 493 2087 Blog: https://drpatrickspellcast.blogspot.com Facebook pages https://www.facebook.com/Drpatrickspellcaster11
ANONIM a comentat Legea 144 2008
    I feel so blessed again in my marriage after Prof Remmy(+27660670249) brought back my husband that separated with me for good 3 months. AM NATALIE KEYMAN from MEMPHIS,USA . i really ain't know what would be enough to thank Prof Remmy for his powerful helping hand in my life. My husband separated with me for 3 years hence being in pain & agony without him. I searched for help everywhere but nothing worked out not until I met Prof Remmy who I contacted online through his website (https://www.psychicremmy.com/). I explained my situation to him and he promised that my husband will get back to me within 48 hours. I believed in him and as he prepared a powerful love spell to bring back my husband permanently. Thomas called me exactly within 48 hours as Prof Remmy had said initially before performing the rituals. He pleaded and said he needs me back and now we are living happily again for the past 9 months. Everyone out there reading my article that needs help should contact him... Email: psychicremmy@gmail.com or Visit: (https://www.psychicremmy.com/).
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    Life has not been easy with me after my marriage was broken when my husband filled for a divorced but I thank God for using LORD ZAKUZA who's like a God on Earth to get my broken marriage restored with his powerful spell. I suffered for depression for 6 months but today, I am so happy for getting to know LORD ZAKUZA for his spell has really made me to believe that of a truth spells are real and they work. I adhered to every bit of instructions given to me by LORD ZAKUZA for he promised me that he will make me happy and proud and really, all that happened and my husband came back to me with his knees on the ground begging me for forgiveness within 48 hours after I got in touch with him and now we are perfectly bonded again for life. I can boldly say to everyone out there that LORD ZAKUZA spells is really the best and most powerful. I'm forever grateful to him till the end of time. So, you can get connected with him on Email via: Lordzakuza7@gmail.com or WhatsApp with this number +1 (740) 573-9483.
Alte acte pe aceeaşi temă cu OUG 97/2021
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu