E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

OUG Nr.96 din 08.12.2016

pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniile educaţiei, cercetării, formării profesionale şi sănătăţii
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 1009 din 15 decembrie 2016SmartCity1

Având în vedere faptul că neadoptarea, prin ordonanţă de urgenţă, a acestor măsuri imediate şi a reglementărilor pentru implementarea lor generează disfuncţionalităţi majore cu efecte negative asupra bunei desfăşurări a sistemului naţional de învăţământ, dar şi asupra diverselor categorii de beneficiari, luând în considerare nevoia asigurării unei bune funcţionări a sistemului naţional de învăţământ şi a atingerii obiectivelor strategice stabilite în domeniu, precum şi pentru a acţiona în sensul respectării asumărilor internaţionale ale României faţă de statele membre ale Spaţiului European al Învăţământului Superior (SEIS) şi faţă de Uniunea Europeană şi partenerii naţionali noncomunitari,întrucât învăţământul constituie prioritate naţională şi a actualului Guvern,ţinând cont de nevoia de a asigura organizarea şi funcţionarea eficientă, performantă şi predictibilă a sistemului naţional de educaţie, precum şi de efectele perturbatoare produse de absenţa cadrului legislativ adecvat, aspecte care au consecinţe grave, pentru a evita sancţiunile aplicate României în situaţia nerespectării obligaţiilor comunitare pentru segregare şcolară, în contextul în care Comisia Europeană monitorizează în mod special România în domeniul segregării şcolare şi a aplicat în ultimii doi ani astfel de sancţiuni statelor care nu au adoptat măsurile necesare prevenirii şi eliminării segregării şcolare. În plus, ţinând cont de nevoia de ajustare a cadrului legal privind educaţia copiilor şi adulţilor cu dizabilităţi, în conformitate cu obligaţiile care derivă din Convenţia Organizaţiei Naţiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi, adoptată la New York de Adunarea generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite la 13 decembrie 2006, deschisă spre semnare la 30 martie 2007 şi semnată de România la 26 septembrie 2007, ratificată de România prin Legea nr. 221/2010,având în vedere că insuficienţa acută a personalului didactic calificat în sistemul educaţional, atât la nivel preuniversitar, cât şi la nivel superior, dublată de declinul demografic al României şi al numărului de absolvenţi ai examenului de bacalaureat, determină nevoia introducerii de urgenţă în sistemul naţional de învăţământ a cât mai multe trasee flexibile de formare şi perfecţionare a cadrelor didactice prin operaţionalizarea dublei specializări, lipsa intervenţiei putând duce la perturbarea gravă a actului educaţional prin imposibilitatea asigurării personalului didactic calificat, ţinând seama de necesitatea stringentă de asigurare a calităţii şi a condiţiilor optime pentru desfăşurarea procesului de învăţământ în cadrul ciclului de doctorat în anul universitar 2016-2017, astfel încât studenţii doctoranzi să nu suporte o serie de consecinţe care nu le sunt imputabile, având în vedere faptul că, fără intervenţia imediată a Guvernului, şcolile doctorale din România nu pot organiza examene de finalizare a studiilor doctorale şi nu pot emite diplome şi titluri universitare recunoscute de către Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice - denumit în continuare MENCŞ, acestea două reprezentând atribute specifice ale acreditării, conform cadrului normativ în vigoare,având în vedere situaţia excepţională reprezentată de existenţa unui vid legislativ cu privire la funcţionarea agenţiilor de asigurare a calităţii, din ţară sau străinătate, înregistrate în Registrul european pentru asigurarea calităţii în învăţământul superior (EQAR) pe teritoriul României, este urgent ca Guvernul să intervină în vederea evitării unui blocaj în acest sens. Lipsa unui cadru legal coerent pune MENCŞ în imposibilitatea de a se pronunţa cu privire la calitatea evaluărilor desfăşurate de către agenţiile externe în România şi în dificultatea de a recunoaşte deciziile acestor structuri, situaţie a cărei soluţionare nu poate fi amânată, având în vedere faptul că există o serie de solicitări din partea unor instituţii de învăţământ superior din România de a contracta agenţii abilitate din străinătate în vederea organizării de evaluări externe de asigurare a calităţii, solicitări pentru a căror soluţionare nu există un cadru legislativ,luând în considerare numărul mare de universităţi care au decis să se implice într-o formă de structură asociativă, precum şi nevoia imperioasă a MENCŞ de a se consulta cu actorii din domeniu şi de a găsi căi eficiente de comunicare permanentă cu aceştia, care să ducă la identificarea unor soluţii pentru problemele specifice diverselor tipuri de universităţi, în contextul în care reprezentativitatea şi capacitatea actualilor parteneri de dialog social de a reflecta diversitatea şi particularităţile instituţiilor de învăţământ superior este tot mai adesea contestată, inclusiv la nivel public, luând în considerare numărul mare de semnatari ai memoriilor şi petiţiilor adresate MENCŞ, persoane care consideră restrictivă şi discriminatorie prevederea legală privind perioada în care poate susţine examenul de definitivare în învăţământ şi solicită extinderea acestei perioade, invocând diverse motive (medicale şi/sau familiale), susţinute cu documente justificative,având în vedere faptul că în ultimii ani s-a înregistrat un derapaj la nivelul echivalării titlului ştiinţific de doctor cu gradul didactic I, fapt semnalat şi de către partenerii sociali din educaţie şi de către cadrele didactice. Necondiţionarea echivalării de un număr minim de ani de stagiu la catedră şi de o delimitare clară a domeniului de cercetare pentru care a fost eliberat titlul ştiinţific determină o scădere a calităţii formării continue a cadrelor didactice şi, implicit, scăderea calităţii procesului de învăţământ,observând necesitatea adoptării de urgenţă a unor măsuri de natură să faciliteze dezvoltarea cercetării ştiinţifice derulate în cadrul instituţiilor de învăţământ superior, măsuri care uşurează şi urgentează desfăşurarea procedurilor administrative premergătoare implementării şi derulării în bune condiţii a proiectelor de cercetare,luând în considerare faptul că statutul de profesor este cea mai înaltă poziţie pe care un cadru didactic o poate ocupa în cariera academică, este firesc ca aceasta să se poată ocupa doar după deţinerea calităţii de conducător de doctorat, atribut care reflectă un grad superior de performanţă universitară şi care contribuie la creşterea competitivităţii activităţii de cercetare în România ca „economie bazată pe cunoaştere", având în vedere urgenţa nevoii de prorogare a termenului de aplicare a prevederilor legale privind evaluarea naţională, admiterea în liceu şi a examenului de bacalaureat, nevoie cauzată de faptul că în anul şcolar 2015-2016 a fost aprobat noul plan-cadru, însă noile programe care permit elevilor să susţină aceste examene în formatul cuprins în lege nu au fost elaborate încă, necesitate dublată de respectarea principiului continuităţii şi predictibilităţii sistemului de învăţământ,având în vedere faptul că nu există nicio reglementare cu privire la consecinţele neîndeplinirii standardelor de calitate de către o universitate în cadrul unei evaluări instituţionale, indiferent de numărul de evaluări pe care instituţia respectivă le parcurge fără succes, o instituţie de învăţământ superior poate intra în lichidare doar dacă ea însăşi solicită acest lucru, procesul depinzând mai degrabă de un act de voinţă a instituţiei decât de respectarea standardelor de calitate. Necesitatea intervenţiei Guvernului pentru soluţionarea de urgenţă a situaţiei derivă din existenţa, în momentul de faţă, a unor situaţii cu potenţial de abuz în care se constată neîndeplinirea standardelor de calitate în repetate rânduri la nivelul evaluărilor externe ale instituţiilor de învăţământ superior, însă în contextul lipsei cadrului legislativ, nu poate fi aplicat niciun tip de sancţiuni, având în vedere că în prezent Autoritatea Naţională pentru Calificări, în calitatea sa de organ de specialitate în coordonarea MENCŞ, are o serie de atribuţii care privesc atât domeniul de activitate al MENCŞ, cât şi domeniul de activitate al Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, cu impact negativ asupra calităţii formării profesionale a adulţilor, organizate potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, republicată, se impune delimitarea acestor atribuţii, astfel încât sistemul de formare profesională a adulţilor să funcţioneze în strânsă legătură cu cerinţele pieţei muncii, iar atribuţiile Autorităţii Naţionale pentru Calificări să fie ajustate pentru a răspunde rolului acestei instituţii în ceea ce priveşte coordonarea sistemului naţional de calificări, luând în considerare faptul că la nivelul Autorităţii Naţionale pentru Calificări au fost identificate o serie de disfuncţionalităţi care necesită luarea în regim de urgenţă a unor măsuri pentru deblocarea activităţii comisiilor de autorizare judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti şi a secretariatelor tehnice ale acestora, ale căror sedii se află la agenţiile pentru plăţi şi inspecţie socială şi pentru creşterea încrederii în calitatea activităţii centrelor de recunoaştere a competenţelor profesionale obţinute în sistem nonformal şi informal,având în vedere faptul că în Raportul de ţară al României pentru 2016 - SWD (2016) 91 final se arată că „Instituţiile de pe piaţa muncii, inclusiv dialogul social şi serviciul public pentru ocuparea forţei de muncă, nu funcţionează în mod corespunzător. Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă nu oferă încă servicii adaptate şi personalizate, nici celor aflaţi în căutarea unui loc de muncă şi nici angajatorilor. Grupurile vulnerabile au un acces limitat la piaţa forţei de muncă. Procentul de tineri care nu sunt încadraţi profesional şi nu urmează niciun program educaţional sau de formare se situează peste media UE, iar măsurile de sensibilizare adaptate menite să îi ajute să intre pe piaţa forţei de muncă rămân limitate. Rata de părăsire timpurie a şcolii este ridicată, în special în cazul romilor şi al populaţiei rurale. Programele de prevenire şi de remediere sunt limitate. În ceea ce priveşte educaţia şi formarea profesională, există în continuare probleme în materie de calitate, iar participarea la programele educaţionale destinate adulţilor este foarte scăzută",pentru a răspunde acestor provocări este imperios necesară consolidarea cadrului instituţional aflat în coordonarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice prin trecerea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Muncii şi Protecţiei Sociale - I.N.C.S.M.P.S. din coordonarea Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare în coordonarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, având în vedere faptul că I.N.C.S.M.P.S este specializat în elaborarea de studii şi analize prin care să se fundamenteze noile politici de redresare a aspectelor care prezintă disfuncţionalităţi,având în vedere faptul că Acordul de Colaborare bienală între Organizaţia Mondială a Sănătăţii şi Ministerul Sănătăţii, precum şi Strategia Naţională de Apărare a Ţării pun accent pe ameninţările la adresa sănătăţii şi provenite din diferite surse precum alimentaţie, stres, poluare, biosistem, pandemii, luând în considerare faptul că neadoptarea imediată a unor măsuri legate de restabilirea atribuţiilor Institutului Naţional de Cercetare „Cantacuzino" generează disfuncţionalităţi majore cu efecte negative asupra stării de sănătate a populaţiei, precum şi situaţii de criză care pot afecta sistemul naţional de sănătate publică, cât şi securitatea naţională a României,deoarece toate aspectele de mai sus vizează interesul public şi constituie o situaţie extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă. Articolul ILegea educaţiei naţionale nr. 1/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 18 din 10 ianuarie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. La articolul 49, alineatele (1) , (2) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins: Articolul 49(1) Învăţământul special se organizează în unităţi de învăţământ special.(2) Învăţământul special integrat se organizează în învăţământul de masă, prin cuprinderea fiecărui preşcolar şi elev cu dizabilităţi sau cerinţe educaţionale speciale în grupe, clase sau formaţiuni de studiu din învăţământul de masă. ........ ................ ................ ................ ........ ............(4) Durata şcolarizării copiilor cu cerinţe educaţionale speciale poate fi mai mare decât cea precizată prin prezenta lege şi se stabileşte, în funcţie de nevoile individuale, de gradul şi tipul dizabilităţii, prin ordin al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice. 2. La articolul 49, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (21 ) şi (22 ) , cu următorul cuprins: (21 ) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), în învăţământul de masă se pot organiza grupe/clase speciale cu elevi cu dizabilităţi, cu avizul inspectoratului şcolar judeţean, respectiv al Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, în conformitate cu normele metodologice aprobate prin ordin al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice. (22 ) Efectivele formaţiunilor de studiu din învăţământul special şi special integrat sunt stabilite de Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, în funcţie de tipul şi gradul dizabilităţii. 3. La articolul 150, alineatele (1) şi (6) se modifică şi vor avea următorul cuprins: Articolul 150(1) Acreditarea unui program de studii universitare de licenţă şi stabilirea numărului maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi în cadrul programului şi cărora li se poate acorda o diplomă de absolvire se realizează prin hotărâre a Guvernului, în urma evaluării externe realizate de către ARACIS sau de către o altă agenţie de asigurare a calităţii, din ţară sau din străinătate, înregistrată în Registrul European pentru Asigurarea Calităţii în Învăţământul Superior (EQAR). Studiile universitare de licenţă corespund unui număr cuprins între minimum 180 şi maximum 240 de credite de studii transferabile, conform ECTS/SECT, respectiv între minimum 240 şi maximum 300 de credite, în cazul dublei specializări, şi se finalizează prin nivelul 6 din EQF/CEC. ........ ................ ................ ................ ........ ...........(6) Senatul universitar poate înfiinţa duble specializări, formate prin alăturarea a două programe de studiu acreditate existente, incluse în Nomenclatorul domeniilor şi specializărilor/programelor de studii universitare şi structura instituţiilor de învăţământ superior. 4. La articolul 150, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (7) , cu următorul cuprins:(7) Un program de studiu poate viza obţinerea unor calificări existente în Registrul Naţional al Calificărilor din Învăţământul Superior (RNCIS) sau calificări noi care se înscriu şi se înregistrează în RNCIS potrivit metodologiei stabilite prin ordin al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice. 5. La articolul 166, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:(2) Calitatea de conducător de doctorat este acordată prin ordin al ministrului educaţiei, naţionale şi cercetării ştiinţifice, la propunerea CNATDCU de acordare a atestatului de abilitare, în conformitate cu standardele şi procedurile elaborate de Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice. Aceste standarde se stabilesc pe baza unor criterii de evaluare relevante la nivel internaţional, propuse de CNATDCU şi aprobate prin ordin al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice. Standardele minimale de acceptare de către CNATDCU a dosarului pentru obţinerea atestatului de abilitare nu depind de funcţia didactică sau de gradul profesional. 6. La articolul 192, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11 ) , cu următorul cuprins: (11 ) Activităţile de asigurare externă a calităţii învăţământului superior desfăşurate pe teritoriul României de către agenţiile din ţară sau străinătate înregistrate în EQAR sunt reglementate printr-o metodologie aprobată prin ordin al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice. 7. La articolul 219 alineatul (1), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins: a)propune un set de standarde minimale necesare şi obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învăţământul superior, a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare, a calităţii de conducător de doctorat şi a atestatului de abilitare. Aceste standarde se adoptă prin ordin al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice. Standardele minimale de acceptare de către CNATDCU a dosarului pentru obţinerea atestatului de abilitare nu depind de funcţia didactică sau gradul profesional al candidatului. 8. La articolul 221, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:(2) În exercitarea atribuţiilor sale, Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice colaborează cu Consiliul Naţional al Rectorilor sau cu alte structuri asociative ale universităţilor, cu autorităţi şi asociaţii profesionale şi ştiinţifice naţionale şi internaţionale reprezentative, federaţii sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învăţământ superior şi cercetare, precum şi cu federaţii studenţeşti legal constituite la nivel naţional. Reprezentanţii acestor structuri sunt parteneri de dialog social. 9. La articolul 241, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:(4) Persoanele care nu au promovat examenul pentru definitivare în învăţământ se pot prezenta la o nouă sesiune după reluarea, de fiecare dată, anterior susţinerii examenului, a stagiului de practică cu durata de un an şcolar. Candidaţii pot susţine examenul naţional pentru definitivare în învăţământ fără taxă de cel mult trei ori. Prezentările ulterioare la examen sunt condiţionate de achitarea unor taxe stabilite de către Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice. 10. La articolul 241, alineatul (5) se abrogă. 11. La articolul 242, alineatul (7) se modifică şi va avea următorul cuprins:(7) Personalului didactic încadrat în învăţământul preuniversitar, care a obţinut titlul ştiinţific de doctor în domeniul în care poate fi încadrat sau în domeniul ştiinţelor educaţiei şi care îndeplineşte cumulativ condiţiile de formare iniţială şi condiţiile de vechime la catedră de minimum 4 ani de la obţinerea definitivării în învăţământ, i se acordă gradul didactic I, în temeiul prevederilor unei metodologii specifice, elaborate de către Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice. 12. La articolul 254, alineatul (14) se modifică şi va avea următorul cuprins:(14) Pentru candidaţii care nu au dobândit definitivarea în învăţământ, cadre didactice debutante, şi au ocupat un post didactic vacant, prin concurs naţional, organizat în condiţiile metodologiei prevăzute la art. 89, directorul unităţii de învăţământ încheie contractul individual de muncă pe o perioadă de cel mult un an şcolar. În situaţia în care aceşti candidaţi promovează în termen de cel mult 6 ani de la ocuparea postului didactic vacant, prin concurs naţional, examenul pentru definitivarea în învăţământ, consiliul de administraţie modifică durata contractului individual de muncă din perioadă determinată în perioadă nedeterminată. 13. La articolul 257, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:(2) Ocuparea funcţiilor de director şi de director adjunct se realizează prin concurs naţional, coordonat de către Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, organizat prin inspectoratele şcolare, conform unei metodologii elaborate de către Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice şi adoptate prin ordin al ministrului. 14. La articolul 258, alineatele (1) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins: Articolul 258(1) Inspectoratul şcolar numeşte comisia de concurs pentru ocuparea funcţiei de director, respectiv de director adjunct al unităţii de învăţământ preuniversitar, unităţii conexe a învăţământului preuniversitar, unităţii de învăţământ pentru activităţi extraşcolare. Comisia de concurs pentru ocuparea funcţiei de director/director adjunct se stabileşte conform metodologiei aprobate prin ordin al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice. La concursul pentru ocuparea funcţiei de director/director adjunct participă de drept reprezentanţi ai organizaţiilor sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar şi un reprezentant al părinţilor, cu statut de observatori......... ................ ................ ................ ................ .........(3) Consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar validează rezultatele concursului de ocupare a funcţiilor de director/director adjunct. 15. La articolul 294, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6) , cu următorul cuprins:(6) Angajarea pentru participarea la un proiect de cercetare, câştigat în urma unei competiţii naţionale şi/sau internaţionale, se poate face pe perioadă determinată, fără parcurgerea altor formalităţi prealabile, prin încheierea unui contract individual de muncă pentru personalul nominalizat în listele de personal ca membri în echipa proiectului. 16. La articolul 301, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:(5) Condiţiile pentru ocuparea funcţiei didactice de profesor universitar sunt următoarele:a)deţinerea diplomei de doctor; b)deţinerea calităţii de conducător de doctorat; c)îndeplinirea standardelor minimale pentru ocuparea funcţiei de profesor universitar, standarde aprobate conform art. 219 alin. (1) lit. a); d)îndeplinirea standardelor de ocupare a posturilor didactice, specifice funcţiei, aprobate de senatul universitar, fără impunerea unor condiţii de vechime, conform legii. 17. La articolul 340, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:(2) Autoritatea Naţională pentru Calificări are următoarele atribuţii:a)elaborează, implementează şi actualizează Cadrul naţional al calificărilor şi Registrul naţional al calificărilor pe baza corelării cu Cadrul european al calificărilor; b)propune Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice elemente de politici şi de strategii naţionale, acte normative referitoare la sistemul naţional al calificărilor şi la dezvoltarea resurselor umane; c)coordonează şi controlează la nivel naţional elaborarea standardelor ocupaţionale şi a standardelor de pregătire profesională; d)participă la elaborarea unor planuri sau programe de interes naţional în domeniul calificărilor şi al formării profesionale a adulţilor; e)înaintează comitetelor sectoriale, în scopul validării, standardele ocupaţionale elaborate pe baza metodologiei aprobate prin ordin comun al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice şi al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi al persoanelor vârstnice; f)coordonează autorizarea centrelor de evaluare a competenţelor profesionale obţinute în sistem nonformal şi informal şi gestionează registrul naţional al centrelor de evaluare a competenţelor profesionale. 18. După articolul 340 se introduce un nou articol, articolul 3401 , cu următorul cuprins: Articolul 3401 Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice coordonează şi controlează autorizarea furnizorilor de formare profesională a adulţilor, gestionează registrele naţionale ale furnizorilor de formare profesională a adulţilor, precum şi reglementarea sistemului de asigurare a calităţii în formarea profesională a adulţilor. 19. La articolul 361 alineatul (3), literele b) - d) se modifică şi vor avea următorul cuprins: b)evaluarea naţională organizată la finalul clasei a VIII-a se va desfăşura în conformitate cu prevederile prezentei legi începând cu generaţia de elevi care începe clasa a V-a în anul şcolar 2017-2018; c)examenul de bacalaureat se va desfăşura în conformitate cu prevederile prezentei legi începând cu generaţia de elevi care începe clasa a IX-a în anul şcolar 2017-2018; d)admiterea la liceu se va desfăşura în conformitate cu prevederile prezentei legi începând cu generaţia de elevi care începe clasa a V-a în anul şcolar 2017-2018; 20. La articolul 361, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:(5) Studenţii şi absolvenţii care au fost înmatriculaţi la specializările/programele de studii care şi-au încetat procesul didactic conform alin. (4) au dreptul să îşi finalizeze studiile la specializări/programe de studii identice sau similare din acelaşi domeniu al specializării/programului de studii, autorizate să funcţioneze provizoriu ori acreditate. Aspectele legate de finalizarea studiilor menţionate în prezentul alineat sunt reglementate prin ordin al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice, la propunerea ARACIS şi cu consultarea Consiliului Naţional al Rectorilor sau a altor structuri asociative ale universităţilor. Articolul IIOrdonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 642 din 20 iulie 2005, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. La articolul 17, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:(3) ARACIS exercită şi atribuţiile conferite de Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi cele expres prevăzute de metodologia privind activităţile desfăşurate de către agenţiile de asigurare a calităţii, din ţară sau străinătate, înregistrate în Registrul European pentru Asigurarea Calităţii în Învăţământul Superior (EQAR) pe teritoriul României şi adoptată prin ordin al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice. 2. La articolul 29, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (51 ) , cu următorul cuprins: (51 ) Furnizorii de educaţie care îndeplinesc condiţiile de acreditare instituţională vor depune un dosar în vederea declanşării procedurii de acreditare instituţională cel târziu în anul universitar imediat următor îndeplinirii acestor condiţii. Furnizorii de educaţie care nu respectă acest termen vor intra în lichidare. 3. La articolul 34, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:(2) În termen de un an de la emiterea raportului prin care se constată neîndeplinirea standardelor de calitate la nivelul programelor de studii universitare de licenţă/domeniilor masterale, furnizorul de educaţie solicită o nouă evaluare din partea agenţiei de asigurare a calităţii care a realizat evaluarea anterioară. În caz contrar, raportul elaborat în condiţiile alin. (1) este definitiv. Costurile evaluării suplimentare sunt suportate de către furnizorul de educaţie. 4. La articolul 34, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alineatele (4) şi (5) , cu următorul cuprins:(4) În termen de doi ani de la emiterea raportului prin care se constată neîndeplinirea standardelor de calitate la nivelul unei evaluări instituţionale, furnizorul de educaţie solicită o nouă evaluare din partea agenţiei de asigurare a calităţii care a realizat evaluarea anterioară.(5) Furnizorii de educaţie pentru care se constată neîndeplinirea standardelor de calitate în cadrul a două evaluări instituţionale consecutive vor intra în proces de lichidare. Articolul III Alineatul (1) al articolului 4 din Legea nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 614 din 7 iulie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 4(1) Studiile universitare de licenţă corespund unui număr cuprins între minimum 180 şi maximum 240 de credite de studiu transferabile, respectiv între minimum 240 şi maximum 300 de credite, în cazul dublei specializări, conform Sistemului european de credite de studiu transferabile (ECTS). Articolul IVOrdonanţa Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 110 din 13 februarie 2014, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. După articolul 21 se introduce un nou articol, articolul 211 , cu următorul cuprins: Articolul 211 (1) Furnizorii de formare profesională a adulţilor, autorizaţi în condiţiile prezentei ordonanţe, au dreptul să organizeze, pentru persoanele care au absolvit studii universitare, programe de perfecţionare şi specializare definite la art. 8 alin. (3) lit. c), finalizate cu certificate de absolvire cu recunoaştere naţională.(2) Lista specializărilor şi perfecţionărilor pentru care furnizorii de formare profesională a adulţilor, autorizaţi în condiţiile prezentei ordonanţe, au dreptul să organizeze programe de formare profesională se aprobă prin ordin al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi al persoanelor vârstnice şi al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice.(3) Programele de formare pentru persoanele care au absolvit studii universitare, organizate de furnizorii autorizaţi de formare profesională a adulţilor, trebuie să îndeplinească criteriile de calitate specifice nivelului de calificare, în condiţiile legii. 2. La articolul 23, alineatul (9) se modifică şi va avea următorul cuprins:(9) Pentru exercitarea atribuţiilor care le revin, comisiile de autorizare sunt ajutate de secretariatele tehnice care au sediul la agenţiile pentru plăţi şi inspecţie socială judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti. Secretariatul tehnic este format din două persoane, desemnate de directorul agenţiei judeţene pentru plăţi şi inspecţie socială, din personalul propriu. În municipiul Bucureşti, secretariatul tehnic este format din 4 persoane, desemnate de directorul agenţiei pentru plăţi şi inspecţie socială a municipiul Bucureşti, din personalul propriu. 3. Articolul 24 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 24(1) Pentru activitatea desfăşurată, membrii comisiilor de autorizare sau, după caz, supleanţii acestora, care participă la şedinţele comisiei, sunt plătiţi de agenţiile pentru plăţi şi inspecţie socială judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, pe baza unor tarife stabilite de Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice.(2) Evaluatorii de furnizori şi programe de formare profesională, precum şi specialiştii pe domenii ocupaţionale, din afara furnizorului de formare profesională, desemnaţi în comisiile de examinare, sunt plătiţi de agenţiile pentru plăţi şi inspecţie socială judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, potrivit prevederilor aplicabile personalului plătit din fonduri publice, pe baza unor tarife stabilite de Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, în care se includ şi cheltuielile de deplasare, la nivelul prevăzut de reglementările în vigoare pentru salariaţii instituţiilor publice, pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate.(3) Finanţarea cheltuielilor pentru plata indemnizaţiilor membrilor comisiilor de autorizare judeţene şi a municipiului Bucureşti, a evaluatorilor de furnizori şi de programe, precum şi a specialiştilor pe domenii ocupaţionale desemnaţi în comisiile de examinare, cheltuielile pentru funcţionarea comisiilor de autorizare, cheltuielile materiale pentru servicii şi cheltuielile de capital se efectuează din bugetul de stat, prin bugetul Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice. 4. Articolul 37 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 37(1) Secretariatul tehnic al comisiei de autorizare judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, trebuie să elaboreze, gestioneze şi să actualizeze, la nivel judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti, următoarele baze de date: registrele prevăzute la art. 32, registrul evaluatorilor de furnizori şi de programe de formare profesională a adulţilor şi registrul specialiştilor pe domenii ocupaţionale care pot fi desemnaţi în comisiile de examinare.(2) Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice gestionează şi actualizează, la nivel naţional, registrele prevăzute la alin. (1). 5. Articolele 38 şi 40 se abrogă. 6. La articolul 45, alineatul (3) se abrogă. 7. La articolul 22, articolul 23 alineatele (4) şi (5), articolul 31 alineatul (4) şi anexa nr. 6, sintagma „Autoritatea Naţională pentru Calificări" se înlocuieşte cu sintagma „Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice". Articolul VInstitutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Muncii şi Protecţiei Sociale - I.N.C.S.M.P.S., aflat în coordonarea Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare, trece în coordonarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, în calitate de autoritate de stat care asigură coordonarea aplicării strategiilor şi politicilor Guvernului în domeniile muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice, cu denumirea Institutul Naţional de Cercetare Ştiinţifică în Domeniul Muncii şi Protecţiei Sociale - I.N.C.S.M.P.S. Articolul VI(1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Institutul Naţional de Cercetare „Cantacuzino" trece din subordinea Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare în subordinea Ministerului Sănătăţii, cu patrimoniul şi personalul aferent.(2) Finanţarea activităţilor desfăşurate de Institutul Naţional de Cercetare „Cantacuzino" se realizează din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătăţii.(3) Ministerul Finanţelor Publice este abilitat să introducă modificările în structura şi volumul bugetelor aferente Ministerului Sănătăţii, respectiv Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice. Articolul VIILa articolul 2 alineatul (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 23/2015 privind stabilirea unor măsuri în domeniul cercetării-dezvoltării şi inovării în vederea asigurării protecţiei intereselor esenţiale ale siguranţei stării de sănătate a populaţiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 469 din 29 iunie 2015, după litera e) se introduc trei noi litere, literele f) - h) , cu următorul cuprins: f)aducerea unei contribuţii esenţiale la rezolvarea problemelor de sănătate publică care apar, cu deosebire a unor pandemii şi epidemii cu sau fără componentă de bioterorism, prin asigurarea diagnosticului de laborator şi dezvoltarea de soluţii de tip imunologic; g)realizarea de microproducţii de vaccinuri cu scop experimental şi producţii de vaccinuri necesare pentru protejarea stării de sănătate a populaţiei; h)îmbunătăţirea capabilităţilor de cercetare-dezvoltare în următoarele domenii: infecţii bacteriene, virale şi parazitare, lupta împotriva bioterorismului, biologie celulară şi microcelulară, imunologie, biotehnologie şi genetică. Articolul VIII(1) Prin derogare de la prevederile art. 5 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, prevederile art. I şi art. II ale prezentei ordonanţe de urgenţă se aplică începând cu data publicării acesteia în Monitorul Oficial al României, Partea I.(2) Prin excepţie de la dispoziţiile alin. (1), prevederile art. I pct. 17 din prezenta ordonanţă de urgenţă se aplică în cazul concursurilor care se vor desfăşura începând cu anul universitar 2017-2018. (3) Prin derogare de la prevederile art. 158 alin. (4) şi (5) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şcolile doctorale autorizate provizoriu sunt considerate acreditate începând cu data publicării prezentei ordonanţe de urgenţă în Monitorul Oficial al României, Partea I, până la finele anului universitar 2016-2017.(4) Prevederile art. I pct. 17 şi 18 se aplică în termen de 30 de zile de la publicarea prezentei ordonanţe de urgenţă în Monitorul Oficial al României, Partea I, Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice propunând Guvernului spre adoptare proiectul hotărârii Guvernului pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 556/2011 privind organizarea, structura şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Calificări, cu modificările şi completările ulterioare.(5) Prevederile art. IV se aplică în termen de 60 de zile de la publicarea prezentei ordonanţe de urgenţă în Monitorul Oficial al României, Partea I. Prin excepţie, prevederile art. IV pct. 3 din prezenta ordonanţă de urgenţă se aplică începând cu anul financiar 2017, dată de la care se abrogă prevederile art. 14 alin. (3) din Legea nr. 132/1999 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional al Calificărilor şi al Formării Profesionale a Adulţilor, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 68 din 27 ianuarie 2004, cu modificările şi completările ulterioare. (6) Până la încheierea anului financiar 2016, finanţarea cheltuielilor pentru plata indemnizaţiilor membrilor comisiilor de autorizare judeţene şi a municipiului Bucureşti, a evaluatorilor de furnizori şi programe de formare, folosiţi de aceste comisii, cheltuielile pentru funcţionarea comisiilor de autorizare, cheltuielile materiale pentru servicii şi cheltuielile de capital aferente anului 2016 se efectuează din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice.(7) Prevederile art. V se aplică în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice propunând Guvernului spre adoptare proiectul hotărârii Guvernului pentru reglementarea măsurilor privind organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Cercetare Ştiinţifică în Domeniul Muncii şi Protecţiei Sociale - I.N.C.S.M.P.S., precum şi pentru modificarea anexelor nr. 2 şi 3 b din Hotărârea Guvernului nr. 45/2016 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare. PRIM-MINISTRUDACIAN JULIEN CIOLOŞContrasemnează:Ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice,Mircea DumitruMinistrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,Dragoş-Nicolae PîslaruMinistrul sănătăţii,Vlad Vasile VoiculescuViceprim-ministru, ministrul economiei, comerţului şi relaţiilor cu mediul de afaceri,Costin Grigore BorcMinistrul finanţelor publice,Anca Dana DraguSmartCity5

COMENTARII la OUG 96/2016

Momentan nu exista niciun comentariu la OUG 96 din 2016
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 166 2014
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER BACK MY TRUE LIFE STORY HOW I GOT MY EX LOVER BACK.I  want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband  treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: dromokpo@gmail.com that he will help me bring my husband back to being a good man.Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and i forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or  broken marriage situation  and you want your Ex lover,  Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife you can reach him via: dromokpo@gmail.com 
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    GET YOUR EX LOVER BACK NOW OR GET YOUR BROKEN RELATIONSHIP, MARRIAGE RESTORED. I’m just upset that I have been in pain and crying for so long and many times. Thank you dromokpo@gmail.com I wished I would have found you earlier, you would have saved me from a lot of pain for the past five years my ex lover left me for another woman in just 2 days i contacted you Dr Omokpo you brought my broken relationship back I spent a small fortune enough to take my dream trip to South Carolina but what’s the point in taking a dream trip without the love of my life. Dr Omokpo has given me hope and his honesty is a breath of fresh air, I feel so good and heavy happiness in my heart to get my ex lover back. Who I thought he was gone forever. We are married now as I share my testimony with you. If you have broken relationship or broken marriage or you want to get your ex lover back kindly contact: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 1134 2016
    My Dear friends online, My name is Annisa Agung, And I live in Illinois USA, I have to give this miraculous testimony which is so unbelievable until now. I had a problem with my Ex husband 2 years ago, which led to our break up. I was not myself again, I felt so empty inside me, my love and financial situation became worse, until a close friend of mine told me about a spell caster who helped her in the same problem too. His name is Doctor OGEDEGBE. I whatsapp the spell caster and I told him my problem and I did what he asked of me, to cut the long story short. Before I knew what was happening, less than two days ago my husband gave me a call and told me that he was coming back to me. I was so happy to have him back. The most interesting part of the story is that I am pregnant. Thanks to Doctor OGEDEGBE  for saving my marriage and for also saving others' marriage too. Continue your good work, If you are interested to contact the great spell caster email address: dr.ogedegbe6@gmail.com or contact him on whatsapp +2348109374702
ANONIM a comentat Legea 141 2018
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent cu o dobândă relativ scăzută, de până la 3%? Oferim împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi pentru locuințe, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor etc. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care vă va schimba viața.
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    I'm Rowe Lyndia from USA, i had a nice family; i was married for 11 years to my husband and all of a sudden, another woman came into the picture, the man that used to love me before started picking quarrels with me he was so abusive that when i try to tell him the truth about how i feel and what he is doing is not right for the family, he gets very angry and hits me with any thing he sees around him. but i still loved him with all my heart despite all he has done to me and i wanted him back at all cost. Then he filed for a divorce, my whole life was tearing apart and I didn't know what to do ...... he moved out of the house and abandoned me and the kids. So a very close friend of mine told me about trying a love spell to get my husband back. She also uses Priest Uduebor love spell to get back her divorce husband and told me they are very much happy with their relationship. So she introduced me to the spell caster, at first i was surprised and scared so i decided to give it a try reluctantly.......although i didn't believe in all those things, then when he did the special spells, i was so surprised, after four days my husband came back and was pleading for my forgiveness, he had realized his mistakes, i just couldn't believe it, anyway we are back together now and we are now one big happy family we use to be. I want to tell everyone who is looking for any solution to his or her problem, I advise you to kindly consult this spell caster, he is real, he is powerful and whatever the spell caster tells is what will happen, because all that the spell caster told me came to pass. You can kindly contact him on: his For an immediate response please contact me by. Email ifagbemileke236@gmail.com WhatsApp number (+2349030638317). He also cures all kinds of sickness and such as 1 LOVE SPELL 2 WIN EX BACK 3 FRUIT OF THE WOMB 4 PROMOTION SPELL 5 PROTECTION SPELL 6 BUSINESS SPELL 7 GOOD JOB SPELL 8 HIV AIDS 9 LOTTERY SPELL and COURT CASE SPELL. 10 CANCER 11 STROKE 12 Erectile Dysfunction
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    Hello everyone, my name is Elisa Keily I am so overwhelmed with joy all thanks to Dr Raypower spell. my husband left me for another woman few years back and I was very devastated cause I never did anything wrong to him, I was left with my two kid and a job that pays little.i was almost giving up until I saw a testimony online about Dr Raypower and I decided to contact him.i explained my problem to him and he assured me I'll see a positive result after 24hurs, surprisingly my husband came back the day after the spell begging me to forgive him and promised to never leave. My husband has been back for 6 months now and we've never had any issues, am glad I didn't doubt Dr Raypower cause he sure can solve any problems with fast relief you can also contact him for help now Email: Urgentspellcast@gmail.com or Urgentspellcast@yahoo.com Website: https://urgentspellcast.wordpress.com/  WhatsApp: +14243308109
ANONIM a comentat OUG 96 2021
     I want to use this opportunity to thank Dr Ilekhojie who help me to win a large sum. I have been playing the lottery for the past 5 years now and i have never won. Ever since then i have not been able to win and i was so upset and i needed help to win the lottery. so i decided to go online and search for help, there i saw so many good testimony about this man called Great Dr Ilekhojie of how he have cast lucky spell lotto for people to win the lottery. I contacted him also and tell him i want to win a lottery, he cast a spell for me which i use and i play and won a large amount in dollars. I am so grateful to this man. Just in-case you also need him to help you win, you can contact him through his email: gethelp05@gmail.com and send him a direct message on +2348147400259
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    Hello everyone, I want to let the whole world know how Dr. Wale has restored my broken relationship with Wayne. We have been together for 3 years and he told me that he doesn’t love me like he used to. Things have not been good for about 4 months and he ended this about 2 weeks ago. I was miserable and just didn't want to go on anymore. I did text him right after this but he didn’t even respond to me. One day I was searching for a way to get him back on the Internet when I saw a post of a lady testifying of how a love spell caster called Dr. Wale helped her to get back her ex, I was so desperate to get mine back so I messaged him and explained my situation to him and he instructed me to do somethings which I did and 24 hours later my boyfriend Wayne came back kneeling and begging for my forgiveness and I forgive him and our relationship was back to normal again, if your Ex broke up with you or you have any problem then you problem has come to an end because Dr. Wale can solve all marriage and relationship problems. If you need his urgent help WhatsApp/Text him: +1(978) 406-9575 or Email: everlastingspellcast@gmail.com or view his website: https://everlastingspellcaster.website2.me/contact
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    GET YOUR EX LOVER BACK.VIA: dromokpo@gmail.com This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    GET YOUR EX LOVER BACK.VIA: dromokpo@gmail.com This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu