Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA URGENTA Nr

ORDONANTA URGENTA   Nr. 95 din 28 octombrie 2010

pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 21/2010 privind executarea serviciilor de aerofotogrammetrie si de realizare a ortofotoplanurilor pe teritoriul României pentru Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 731 din 3 noiembrie 2010Luând în considerare necesitatea actualizării Sistemului de Identificare a Parcelelor Agricole (LPIS), prevăzută de Regulamentul (CE) nr. 73/2009 al Consiliului din 19 ianuarie 2009 de stabilire a unor norme comune pentru sistemele de ajutor direct pentru agricultori în cadrul politicii agricole comune şi de instituire a anumitor sisteme de ajutor pentru agricultori, de modificare a regulamentelor (CE) nr. 1.290/2005, (CE) nr. 247/2006, (CE) nr. 378/2007 şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.782/2003, precum şi de Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1.122/2009 din 30 noiembrie 2009 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului în ceea ce priveşte ecocondiţionalitatea, modularea şi sistemul integrat de administrare şi control în cadrul schemelor de ajutor direct pentru agricultori prevăzute de regulamentul respectiv, precum şi de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.234/2007 al Consiliului în ceea ce priveşte ecocondiţionalitatea în cadrul schemei de ajutoare prevăzute pentru sectorul vitivinicol,

având în vedere recomandările misiunilor de audit ale Comisiei Europene referitoare la calitatea LPIS şi condiţiile specifice din România, prin care s-a constatat necesitatea înlocuirii ortofotoplanurilor din 3 în 3 ani şi faptul că actualizarea acestui sistem a început în anul 2008 şi este prevăzută a se încheia la 31 decembrie 2010,

având în vedere faptul că LPIS este susţinut de activitatea de aerofotogrammetrie şi de realizare a ortofotoplanurilor, precum şi de activitatea de digitizare şi actualizare, care nu a fost reglementată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 21/2010 privind executarea serviciilor de aerofotogrammetrie şi de realizare a ortofotoplanurilor pe teritoriul României pentru Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 136/2010,

ţinând seama de faptul că neadoptarea prezentei ordonanţe de urgenţă ar avea drept consecinţe aplicarea de penalităţi României, ca urmare a neactualizării LPIS, precum şi excluderea, parţială sau totală, a României de la finanţarea comunitară de un miliard de euro, doar pentru campania 2010, din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA) şi din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR), ceea ce ar conduce, implicit, la alocarea fondurilor necesare pentru plata fermierilor români din bugetul naţional,

în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul naţional şi constituie situaţie de urgenţă şi extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

Art. I. - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 21/2010 privind executarea serviciilor de aerofotogrammetrie şi de realizare a ortofotoplanurilor pe teritoriul României pentru Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 199 din 30 martie 2010, aprobată cu modificări prin Legea nr. 136/2010, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. Titlul se modifică şi va avea următorul cuprins:

„ORDONANŢĂ DE URGENTĂ

privind executarea serviciilor de aerofotogrammetrie şi de realizare a ortofotoplanurilor pe teritoriul României şi executarea serviciilor de digitizare şi actualizare a Sistemului de Identificare a Parcelelor Agricole pentru Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale"

2. După articolul 1 se introduce un nou articol, articolul V, cu următorul cuprins:

„Art. 11. - (1) Activitatea de digitizare şi actualizare a Sistemului de Identificare a Parcelelor Agricole, denumit în continuare LPIS, pentru Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale reprezintă activitate de interes naţional.

(2)  In perioada 1 ianuarie 2011-31 decembrie 2020, activitatea de digitizare şi actualizare a LPIS, realizată pe baza ortofotoplanurilor obţinute potrivit prevederilor art. 1, pentru Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale se execută de către Ministerul Apărării Naţionale.

(3)  Prin excepţie de la prevederile alin. (2), activitatea de digitizare şi actualizare a LPIS, alta decât cea realizată pe baza ortofotoplanurilor obţinute potrivit prevederilor art. 1, şi anume cea realizată pe baza informaţiilor oferite de fermieri, pe baza rezultatelor obţinute în urma controalelor pe teren, pe baza documentelor de scoatere din circuitul agricol şi pe baza altor informaţii puse la dispoziţia Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale -Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură de către alte instituţii ale statului, se execută de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, potrivit reglementărilor în vigoare."

3. După articolul 2 se introduce un nou articol, articolul 21, cu următorul cuprins:

„Art. 21. - Plata serviciilor de digitizare şi actualizare a LPIS se efectuează, anual, din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale."

4. Articolul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 4. - Sumele încasate din serviciile de aerofotogrammetrie şi de realizare a ortofotoplanurilor, precum şi sumele încasate din serviciile de digitizare şi actualizare a LPIS se constituie venituri ale activităţilor finanţate integral din venituri proprii înfiinţate pe lângă Ministerul Apărării Naţionale, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 253/2003 privind aprobarea înfiinţării pe lângă Ministerul Apărării Naţionale a unor activităţi finanţate integral din venituri proprii, cu modificările ulterioare."

Art. II. - Incepând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţe şi până la data de 31 decembrie 2010, activitatea de digitizare şi actualizare a Sistemului de Identificare a Parcelelor Agricole (LPIS) se execută de Ministerul Apărării Naţionale pentru o suprafaţă de minimum 7.000 km2, pe baza ortofotoplanurilor puse la dispoziţie de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură.

Art. III. - Contractele privind activitatea de digitizare şi actualizare a LPIS încheiate înainte de data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se derulează conform clauzelor contractuale, în condiţiile legii.

Art. IV. - (1) în termen de 10 zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se încheie un protocol între Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi Ministerul Apărării Naţionale pentru aplicarea prevederilor art. 11 şi 21 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 21/2010, aprobată cu modificări prin Legea nr. 136/2010, cu modificările şi completările aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, precum şi a prevederilor art. II.

(2)  Structurile Ministerului Apărării Naţionale care execută activitatea de digitizare şi actualizare a LPIS se stabilesc de ministrul apărării naţionale, prin protocolul prevăzut la alin. (1).

(3)  Structurile Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale beneficiare ale activităţii de digitizare şi actualizare a LPIS se stabilesc de ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, prin protocolul prevăzut la alin. (1).

(4) In baza protocolului prevăzut la alin. (1) se încheie anual contracte de prestări de servicii între structurile desemnate potrivit prevederilor alin. (2) şi (3).

(5) Pentru anul 2010, contractele de prestări de servicii se încheie în termen de 10 zile de la semnarea protocolului prevăzut la alin. (1), în limita bugetului aprobat al Agenţiei de Plăti si Intervenţie pentru Agricultură pentru anul 2010.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Valeriu Tabără

Ministrul apărării naţionale,

Gabriel Oprea

Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice,

Cristina Trăilă

Ministrul finanţelor publice,

Gheorghe Ialomiţianu


SmartCity5

COMENTARII la OUG 95/2010

Momentan nu exista niciun comentariu la OUG 95 din 2010
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    I just want to say Thank You to everyone who supported me through the years. My name is Manuel Franco, New Berlin, Wisconsin. My story of how I won the Powerball lottery of $768.4M is a bit of a tale. I have been playing Powerball tickets for 6 years now since I turned 18. I bought my first ticket on my 18 birthday. I was feeling very lucky that day because I had contacted Dr. Odunga Michael to help me with the winning Powerball numbers. I really had that great great feeling that I looked at the camera wanting to wink at it. I only did a tiny part of it and trusted him. He gave me the numbers after I played a couple other tickets along with it for $10. I checked my ticket after the winnings came online and saw the numbers were correct including the Power play. I screamed for about 10 minutes because it felt like a dream. I had won $768.4M. You can check my winning testimony with the lottery officials just with my name search. Thank you Dr Odunga. Well, his email is odungaspelltemple@gmail.com and you can also call or Whats-app him at +2348167159012 so you guys can contact him
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
     FIX THE FOLLOWING PROBLEMS TO ALL ACROSS THE GLOBE ON: Get your ex back spell Lottery Spell Love/Reunion Spell Pregnancy Spell Protection Spell Freedom From Prison Spell Marriage spell Killing/Revenge spell Healing/Cure spell Contact him for any of these today at: EMAIL: odungaspelltemple@gmail.com OR Call and WHATS-APP HIM +2348167159012
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    I have been suffering from Herpes for the past 1 years and 8 months, and ever since then I have been taking series of treatment but there was no improvement until I came across testimonies of Dr. Silver on how he has been curing different people from different diseases all over the world, then I contacted him as well. After our conversation he sent me the medicine which I took according .to his instructions. When I was done taking the herbal medicine I went for a medical checkup and to my greatest surprise I was cured from Herpes. My heart is so filled with joy. If you are suffering from Herpes or any other disease you can contact Dr. Silver today on this Email address: drsilverhealingtemple@gmail.com or Whatsapp +2348120513902
ANONIM a comentat Hotărârea 2 2020
    Be careful about love spell comments here I got scammed by three of them,I lost over $1570 until a friend direct me to DR HUNTERS ALVIN who help me get back the father of my two kids after he left me for over 2 years.and now my ex is fully back and he love me and my kids like never before.if you need help with love spell then DR HUNTERS ALVIN is the solution to your problem he charge me only $390 and his love spell work like magic.He can be reach at:huntersalvinsolution@yahoo.com OR huntersalvinsolution@gmail.com .... YOU CAN USE ANY OF THE EMAILS...YOU CAN ALSO ADD HIM UP ON WHATSAPP USING THIS MOBILE NUMBER:+2347059232579
ANONIM a comentat Hotărârea 2 2020
    Be careful about love spell comments here I got scammed by three of them,I lost over $1570 until a friend direct me to DR HUNTERS ALVIN who help me get back the father of my two kids after he left me for over 2 years.and now my ex is fully back and he love me and my kids like never before.if you need help with love spell then DR HUNTERS ALVIN is the solution to your problem he charge me only $390 and his love spell work like magic.He can be reach at:huntersalvinsolution@yahoo.com OR huntersalvinsolution@gmail.com .... YOU CAN USE ANY OF THE EMAILS...YOU CAN ALSO ADD HIM UP ON WHATSAPP USING THIS MOBILE NUMBER:+2347059232579
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Dobrý den, abychom vám pomohli překonat různé finanční starosti, nabízíme finanční pomoc všem, kteří mají dluhy nebo chtějí začít podnikat a mnoho dalších projektů, pro důchodce, podnikatele IT nabízí spolehlivé půjčky. Vaše potřeby, půjčka na účet za pár minut. Kontaktujte mě pro více informací na mém e-mailovém účtu: martinbures517@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Dobrý den, abychom vám pomohli překonat různé finanční starosti, nabízíme finanční pomoc všem, kteří mají dluhy nebo chtějí začít podnikat a mnoho dalších projektů, pro důchodce, podnikatele IT nabízí spolehlivé půjčky. Vaše potřeby, půjčka na účet za pár minut. Kontaktujte mě pro více informací na mém e-mailovém účtu: martinbures517@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Ai nevoie de un împrumut urgent? Oferim împrumuturi personale? Credite pentru afaceri? Imprumut pentru casa? Credite agricole? Credite pentru educație? Credite de consolidare de debit? Împrumuturi pentru camioane? Credite auto? împrumuturi hoteliere? Refinanțați împrumuturile? și mai multe împrumuturi școlare? Credite pentru startup? .Oferim la dobanda 2%! Contactați-ne prin: (richardcosmos5@gmail.com) oferta de imprumut
ANONIM a comentat Hotărârea 207 1991
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Vrei să iei un împrumut și nu știi de unde să obții un împrumut real? Vrei sa incepi o afacere dar nu ai capital? Trebuie să solicitați un împrumut din orice motiv? Ai nevoie de un împrumut de Crăciun? Speranța a sosit în sfârșit pentru că Elena Nino oferă împrumuturi rapide și de încredere, serviciul lor este 100% autentic și vă garantează că veți primi împrumutul atunci când aplicați. Vă rugăm să trimiteți un e-mail și să aprobați astăzi la elenanino0007@gmail.com Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Ingrid
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu