E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA URGENTA Nr

ORDONANTA URGENTA   Nr. 9 din 17 februarie 2010

privind aprobarea Programului de sprijin pentru beneficiarii proiectelor în domenii prioritare pentru economia romaneasca, finantate din instrumentele structurale ale Uniunii Europene alocate Romaniei

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 136 din 1 martie 2010Având în vedere:

- implementarea măsurilor anticriză iniţiate de Guvernul României pentru accelerarea gradului de absorbţie a fondurilor europene destinate României, având ca efecte antrenante creşterea producţiei, scăderea şomajului, îmbunătăţirea nivelului de trai al populaţiei şi a standardelor de mediu;

- accelerarea gradului de absorbţie a fondurilor europene destinate României, prin facilitarea accesului beneficiarilor la instrumentele structurale şi la mecanismele de finanţare;

- dată fiind necesitatea adoptării unor măsuri urgente, care să ofere soluţii pentru dificultăţile întâmpinate de beneficiarii de proiecte finanţate din instrumentele structurale ale Uniunii Europene, implementate în domenii prioritare pentru economia românească, în vederea asigurării contribuţiei proprii la finanţare;

- ţinând cont de faptul că neadoptarea unor măsuri în regim de urgenţă ar conduce la blocarea/întârzierea implementării proiectelor deja aprobate, putându-se ajunge la rezilierea contractelor de finanţare ca urmare a incapacităţii beneficiarilor de a asigura resursele financiare proprii necesare şi, implicit, la pierderea unor sume considerabile din fondurile europene alocate României;

- ţinând seama de importanţa absorbţiei fondurilor europene, care reprezintă o prioritate absolută pentru România, întrucât toate aceste aspecte vizează interesul public şi constituie situaţii urgente şi extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

Art. 1. - Se aprobă Programul de sprijin pentru beneficiarii proiectelor în domenii prioritare pentru economia românească, finanţate din instrumentele structurale ale Uniunii Europene alocate României, având ca obiectiv facilitarea absorbţiei instrumentelor structurale, prin garantarea creditelor contractate de către beneficiarii acestor fonduri în vederea asigurării contribuţiei proprii la finanţarea proiectelor.

Art. 2. - Beneficiarii Programului de sprijin pot fi unităţi administrativ-teritoriale sau instituţii de învăţământ superior de drept public acreditate ori instituţii de cercetare-dezvoltare de drept public acreditate care implementează proiecte finanţate din instrumentele structurale ale Uniunii Europene şi operatori regionali de servicii de alimentare cu apă şi canalizare care implementează proiecte finanţate în cadrul axei prioritare nr. 1 din Programul operaţional sectorial „Mediu", cu respectarea următoarelor condiţii cumulative:

a) solicitanţii sprijinului au încheiat un contract de finanţare cu o autoritate de management sau un organism intermediar pentru proiectul pentru care solicită sprijin;

b) proiectele pentru care se solicită sprijin sunt promovate în următoarele domenii: infrastructura rutieră, infrastructura de energie, infrastructura de alimentare cu apă, canalizare şi tratarea apelor uzate, infrastructura pentru managementul deşeurilor, infrastructura destinată educaţiei şi cercetării-dezvoltării, infrastructura tehnologică de cercetare şi dezvoltare ştiinţifică, infrastructura în domeniul sănătăţii şi infrastructura în domeniul asistenţei sociale;

c) proiectele pentru care se solicită sprijin trebuie să prevadă realizare de lucrări şi/sau achiziţie de echipamente, într-o proporţie de cel puţin 50% din valoarea eligibilă a proiectului.

Art. 3. - Prin derogare de la prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi de la dispoziţiile art. 61 alin. (3) şi (5) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, Ministerul Finanţelor Publice este autorizat să mandateze Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici şi Mijlocii S.A. - I.F.N. în vederea emiterii de garanţii în numele şi în contul statului în favoarea finanţatorilor care acordă credite beneficiarilor eligibili prevăzuţi la art. 2.

Art. 4. - (1) Procedura şi condiţiile de acordare a garanţiilor, de eligibilitate a instituţiilor de credit şi a categoriilor de beneficiari ai Programului de sprijin pentru beneficiarii proiectelor finanţate din instrumentele structurale ale Uniunii Europene alocate României, precum şi regulile de gestionare a garanţiilor, inclusiv mecanismul de executare şi recuperare a plăţilor efectuate se stabilesc prin norme aprobate prin hotărâre a Guvernului, în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, la propunerea Ministerului Finanţelor Publice.

(2) Plafonul anual al garanţiilor care pot fi emise potrivit art. 3 se aprobă pentru fiecare exerciţiu bugetar prin hotărâre a Guvernului.

Art. 5. - Intre Ministerul Finanţelor Publice şi Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici şi Mijlocii S.A. - I.F.N. se încheie o convenţie prin care se stabilesc drepturile şi obligaţiile părţilor în derularea programului.

Art. 6. - (1) In cazul în care beneficiarii finanţărilor garantate în cadrul programului nu onorează la scadenţă obligaţiile de plată aferente împrumuturilor contractate în vederea asigurării contribuţiei proprii la finanţarea proiectelor, instituţiile de credit au obligaţia de a informa în scris Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici şi Mijlocii S.A. - I.F.N. în termen de 5 zile lucrătoare de la data scadenţei.

(2) In termen de 3 zile lucrătoare de la primirea informaţiilor privind neachitarea obligaţiei de plată la data scadenţei, Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici şi Mijlocii S.A. - I.F.N. transmite Ministerului Finanţelor Publice înştiinţarea care va conţine lista unităţilor administrativ-teritoriale şi suma aferentă obligaţiei neachitate la scadenţă, în scopul sistării alimentării bugetelor locale respective cu cote defalcate din impozitul pe venit şi cu sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale.

(3) Până la achitarea integrală a obligaţiilor de plată restante către instituţia de credit sau până la executarea valorii garantate potrivit art. 7 alin. (1), cotele defalcate din impozitul pe venit şi sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale, a căror alimentare a fost sistată în condiţiile alin. (2), vor fi alocate bugetelor locale beneficiare numai pentru achitarea acestor obligaţii.

Art. 7. - (1) Sumele rezultate din executarea garanţiilor acordate de Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici şi Mijlocii S.A. - I.F.N. în numele şi în contul statului se plătesc finanţatorului de către Ministerul Finanţelor Publice din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finanţelor Publice -Acţiuni generale, pe baza documentelor justificative prezentate de Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici şi Mijlocii S.A. - I.F.N.

(2) Sumele prevăzute la alin. (1) ce urmează a fi recuperate sunt scadente începând cu ziua următoare datei efectuării plăţii de către Ministerul Finanţelor Publice.

Art. 8. - (1) Inscrisurile întocmite de direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Finanţelor Publice, prin care se individualizează sumele de recuperat exprimate în moneda naţională, constituie titluri de creanţă şi cuprind elementele actului administrativ fiscal prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Creanţele încorporate în aceste titluri sunt creanţe fiscale.

(2) In termen de 15 zile de la data efectuării plăţilor prevăzute la art. 7 alin. (1), titlurile de creanţă împreună cu dovada comunicării acestora se comunică organelor fiscale competente subordonate Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, în vederea înscrierii debitului în evidenţe. In cadrul aceluiaşi termen titlul de creanţă se comunică debitorului, care are obligaţia de a efectua plata sumelor datorate în termen de 60 de zile de la data comunicării titlului de creanţă.

(3) Titlul de creanţă constituie titlu executoriu la împlinirea termenului de 60 de zile prevăzut la alin. (2).

Art. 9. - (1) Pentru neplata la scadenţă a sumei înscrise în titlul executoriu, beneficiarii prevăzuţi la art. 2 datorează obligaţii fiscale accesorii conform prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, începând cu ziua următoare datei efectuării plăţii de către Ministerul Finanţelor Publice conform art. 7 alin. (1) şi până la data stingerii sumei datorate, inclusiv. Cuantumul obligaţiilor fiscale accesorii se calculează de către organele fiscale competente subordonate Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

(2) In vederea recuperării creanţelor fiscale, dacă la expirarea termenului de 60 de zile, menţionat în titlul de creanţă, debitorul nu face dovada efectuării plăţii, direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Finanţelor Publice va comunica organelor fiscale competente subordonate Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, din oficiu, titlurile executorii.

Art. 10. - (1) Recuperarea creanţelor fiscale principale şi accesorii rezultate din plăţile efectuate de Ministerul Finanţelor Publice conform art. 8 alin. (1) în contul finanţatorilor pentru toate categoriile de beneficiari se efectuează potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, de către organele fiscale competente subordonate Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, în temeiul titlurilor executorii.

(2) Recuperarea creanţelor fiscale datorate de unităţile administrativ-teritoriale se realizează cu respectarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 22/2002 privind executarea obligaţiilor de plată ale instituţiilor publice, stabilite prin titluri executorii, aprobată cu completări prin Legea nr. 288/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 11. -In cazul debitorilor aflaţi în procedura insolvenţei, înscrierea la masa credală pentru creanţele bugetare rezultate din garanţiile acordate şi plătite în cadrul Programului de sprijin se efectuează de către organele competente subordonate Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

Art. 12. - Sumele încasate potrivit art. 10 constituie venituri ale bugetului de stat şi se încasează într-un cont de venituri bugetare distinct.

Art. 13. -Acolo unde prezenta ordonanţă de urgenţă nu dispune, dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică în mod corespunzător.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul finanţelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

Ministrul economiei, comerţului şi mediului de afaceri,

Adriean Videanu

Ministrul administraţiei şi internelor,

Vasile Blaga

Ministrul mediului şi pădurilor,

Borbely Laszlo

Ministrul dezvoltării regionale şi turismului,

Elena Gabriela Udrea


SmartCity5

COMENTARII la OUG 9/2010

Momentan nu exista niciun comentariu la OUG 9 din 2010
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu OUG 9/2010
Ordin 820 2010
pentru aprobarea Conventiei privind implementarea Programului de sprijin pentru beneficiarii proiectelor în domenii prioritare pentru economia romaneasca, finantate din instrumentele structurale ale Uniunii Europene alocate Romaniei, a Contractului de garantare si a modelului înscrisului prevazut la art. 8 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 9/2010, precum si pentru stabilirea nivelului comisionului de gestiune a garantiilor acordate de FNGCIMM în numele si în contul statului roman în cadrul Programului de sprijin
Hotărârea 175 2010
privind aprobarea Normelor de implementare a Programului de sprijin pentru beneficiarii proiectelor în domenii prioritare pentru economia romaneasca, finantate din instrumentele structurale ale Uniunii Europene alocate Romaniei
Norma - 2010
de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 9/2010 privind măsuri pentru diminuarea consecinţelor restructurării şi reorganizării unor societăţi naţionale, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat din domeniul feroviar
OUG 89 2011
pentru abrogarea şi modificarea unor acte normative
OUG 92 2010
pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 9/2010 privind aprobarea Programului de sprijin pentru beneficiarii proiectelor în domenii prioritare pentru economia româneasca, finantate din instrumentele structurale ale Uniunii Europene alocate României, precum si pentru reglementarea unor masuri privind majorarea capitalului social al Fondului National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii S.A. - I.F.N.
Legea 120 2010
pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 9/2010 privind aprobarea Programului de sprijin pentru beneficiarii proiectelor în domenii prioritare pentru economia romaneasca, finantate din instrumentele structurale ale Uniunii Europene alocate Romaniei
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu