Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

OUG Nr.80 din 20.12.2019

pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul fondurilor europene
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 1044 din 24 decembrie 2019SmartCity1

Având în vedere necesitatea:implementării până la finalul anului 2019 a măsurilor corective pentru clarificarea rolului Autorităţii de Certificare în relaţie cu activitatea structurii de control din cadrul Ministerului Finanţelor Publice, conform solicitării Comisiei Europene;continuării transmiterii declaraţiilor de cheltuieli la Comisia Europeană, aferente Programului Operaţional Ajutorarea Persoanelor Dezavantajate, în vederea asigurării rambursărilor de fonduri de la Comisia Europeană, precum şi evitării riscului dezangajării automate a fondurilor la data de 31 decembrie 2019, în absenţa declarării către Comisia Europeană a unor cheltuieli în cuantum de 56,4 milioane euro în cadrul acestui program operaţional;pregătirii premiselor pentru acoperirea necesarului de cheltuieli declarate Comisiei Europene de aproximativ 3 miliarde euro pentru anul 2020, pentru programele operaţionale, în scopul evitării riscului de pierdere a fondurilor europene;adoptării unor măsuri pentru asigurarea unei bune gestiuni financiare a fondurilor europene;evitării consecinţelor negative asupra bugetului de stat, determinate de necorelarea tipurilor de abateri, respectiv corecţii, care vor fi constatate, respectiv aplicate de către Comisia Europeană în raport cu statul membru începând cu data aprobării Deciziei CE C (2019)3452 de stabilire a liniilor directoare pentru determinarea corecţiilor financiare pentru care trebuie efectuate cheltuieli finanţate de Uniune pentru nerespectarea normelor aplicabile în achiziţii publice, precum şi abaterilor/corecţiilor constatate/aplicate de către autorităţile naţionale beneficiarilor de fonduri europene care au încălcat legislaţia privind achiziţiile publice/achiziţiile sectoriale/concesiunile;finanţării din bugetul autorităţilor de management a unor cheltuieli aferente contractelor/deciziilor/ordinelor de finanţare, încheiate potrivit prevederilor art. 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările şi completările ulterioare, ca urmare a depăşirii sumelor alocate în euro la nivel de program;evitării dezangajării la data de 31 decembrie 2020 a unei sume de aproximativ 1 miliard de euro din alocarea financiară în cuantum de 9,21 miliarde de euro aferentă Programul operaţional Infrastructură mare, prin reglementarea modului de aplicare a mecanismului de rată forfetară aplicabil proiectelor din subsectorul apă şi apă uzată din cadrul acestui program;evitării pierderii sumelor deja rambursate României în cadrul măsurilor ex-ISPA, în contextul expirării perioadei de implementare la data de 31 decembrie 2019;asigurării condiţiilor necesare întocmirii, în acord cu noile reglementări UE privind corecţiile pentru abateri de la legislaţia privind achiziţiile publice/sectoriale/concesiunile de lucrări şi servicii, a conturilor anuale ce urmează a fi transmise la data de 15 februarie 2020;degrevării bugetului de stat de cheltuieli care pot fi finanţate din fonduri europene nerambursabile,ţinând cont de faptul că autorităţilor române le revine obligaţia îndeplinirii angajamentelor asumate în cadrul memorandumurilor de finanţare în ceea ce priveşte finalizarea lucrărilor, atingerea obiectivelor, asigurarea funcţionalităţii şi sustenabilităţii investiţiilor şi după finalizarea perioadei de eligibilitate ex-ISPA şi că ordonatorii principali de credite din bugetele cărora se asigură finanţarea cheltuielilor destinate finalizării proiectelor ex-ISPA au obligaţia să asigure cu prioritate sume în bugetul propriu astfel încât proiectele să fie implementate, deoarece perioada de implementare a activităţilor aferente măsurilor ex-ISPA în domeniul transporturilor expiră la data de 31 decembrie 2019, ţinând cont de imposibilitatea finalizării implementării proiectelor ex-ISPA până la termenul legal, din cauza problemelor de natură contractuală între autorităţile contractante şi constructori, care au condus la litigii şi la decalarea termenelor de finalizare a proiectelor, ţinând cont de faptul că pentru continuarea şi finalizarea măsurilor ex-ISPA este necesară asigurarea fondurilor de la bugetul de stat pentru onorarea tuturor obligaţiilor de plată către contractori, luând în considerare faptul că o prioritate majoră a Guvernului o constituie îmbunătăţirea gradului de absorbţie a fondurilor europene, întrucât toate aceste aspecte vizează interesul public şi constituie situaţii urgente şi extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată, în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată, Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă. Articolul I Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 461 din 30 iunie 2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. La articolul 2 alineatul (1), după litera z) se introduce o nouă literă, litera z1), cu următorul cuprins: z1) decizie privind neeligibilitatea - document emis de către autoritatea de certificare prin care aceasta stabileşte nedeclararea/necertificarea/retragerea cu caracter definitiv a unor cheltuieli considerate neeligibile aferente constatărilor cu implicaţii financiare, formulate în rapoartele sale finale de verificare şi nevalorificate în urma investigaţiilor efectuate de către structura de control prevăzută la art. 20 alin. (2) lit. d) şi care nu constituie titlu de creanţă în sensul prevederilor art. 21 alin. (20) sau titlu executoriu în sensul prevederilor art. 43. 2. La articolul 6, alineatele (3) şi (32)-(34) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
(3) În aplicarea prevederilor alin. (1), autorităţile cu competenţe în gestionarea fondurilor europene au obligaţia aplicării de reduceri procentuale din sumele solicitate la plată de către beneficiari, în situaţia în care constată cel puţin una dintre abaterile prevăzute în anexele care fac parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă, în raport cu:a)reglementările naţionale aplicabile în domeniul achiziţiilor publice/achiziţiilor sectoriale/concesiunilor de lucrări şi servicii; b)reglementările europene aferente programelor cărora le sunt aplicabile alte prevederi decât Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale, cu modificările şi completările ulterioare, şi Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii, cu modificările şi completările ulterioare; c)procedurile sau instrucţiunile specifice de achiziţii aplicabile beneficiarilor privaţi, alţii decât autorităţile contractante. ........ ................ ................ ................ ................ ........ ............ (32) Tipurile de abateri de la aplicarea prevederilor în domeniul achiziţiilor publice/achiziţiilor sectoriale/concesiunilor de lucrări şi servicii prevăzute în anexe sunt cele care au fost constatate cel mai frecvent ca urmare a activităţii de verificare/control/audit. Pentru abaterile care nu sunt definite în anexe autoritatea cu competenţe în gestionarea fondurilor europene aplică reduceri procentuale în concordanţă cu principiul proporţionalităţii sau, acolo unde este posibil, prin analogie cu abaterile identificate în anexe. (33) Pentru abaterile de la aplicarea prevederilor în domeniul achiziţiilor publice/achiziţiilor sectoriale/concesiunilor de lucrări şi servicii de natură formală, care nu au un potenţial impact financiar, nu se aplică reduceri procentuale. (34) În cazul în care, pentru acelaşi contract de achiziţie publică/de achiziţie sectorială/de concesiune de lucrări şi servicii verificat, se constată existenţa mai multor abateri privind regimul achiziţiilor publice/achiziţiilor sectoriale/concesiunilor de lucrări şi servicii pentru care trebuie aplicate reducerile procentuale prevăzute în anexe, se va aplica valoarea cea mai mare a reducerii procentuale propuse. 3. La articolul 20, după alineatul (2) se introduc două noi alineate , alineatele (21) şi (22), cu următorul cuprins: (21) Ca urmare a finalizării investigaţiilor efectuate de către structura de control prevăzută la alin. (2) lit. d), autoritatea de certificare decide, după caz: a)să emită o decizie privind neeligibilitatea, astfel cum este definită la art. 2 alin. (1) lit. z1); b)să declare/certifice sume aferente constatărilor cu implicaţii financiare formulate în rapoartele sale finale de verificare; c)să ţină cont de impactul financiar al titlului de creanţă emis de structura de control, la întocmirea declaraţiei de cheltuieli/declaraţiei anuale a conturilor. (22) Formatul standard al deciziei de neeligibilitate prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. z1) se stabileşte prin ordin al ministrului finanţelor publice. 4. La articolul 27, alineatele (1), (3) şi (5) se modifică şi vor avea următorul cuprins: Articolul 27
(1) În cazul în care se constată nereguli determinate de abaterile prevăzute în anexe, în aplicarea de către beneficiari a prevederilor în domeniul achiziţiilor publice/achiziţiilor sectoriale/concesiunilor de lucrări şi servicii, în raport fie cu reglementările naţionale aplicabile în domeniul achiziţiilor publice/achiziţiilor sectoriale/concesiunilor de lucrări şi servicii, fie cu reglementările europene aferente programelor cărora le sunt aplicabile alte prevederi decât cele ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare, sau ale Legii nr. 98/2016, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 99/2016, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii nr. 100/2016, cu modificările şi completările ulterioare, fie cu procedurile specifice/ instrucţiunile de achiziţii aplicabile beneficiarilor privaţi, se emit note de constatare a neregulilor şi de stabilire a corecţiilor financiare cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor art. 20 şi 21......... ................ ................ ................ ................ ........ ............
(3) Pentru abaterile de la aplicarea prevederilor în domeniul achiziţiilor publice/achiziţiilor sectoriale/concesiunilor de lucrări şi servicii, care nu au un impact financiar, nu se aplică corecţii financiare......... ................ ................ ................ ................ ........ ............
(5) Pentru alte abateri care nu sunt definite în anexe, autoritatea cu competenţe în gestionarea fondurilor europene aplică corecţii financiare, în concordanţă cu principiul proporţionalităţii sau, acolo unde este posibil, prin analogie cu abaterile identificate în anexe.
5. La articolul 28, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(2) În aplicarea prevederilor alin. (1), autoritatea cu competenţe în gestionarea fondurilor europene aplică, în mod preventiv, reducerea procentuală maximă aferentă abaterii în aplicarea reglementărilor privind achiziţiile publice/achiziţiile sectoriale/concesiunile de lucrări şi servicii, stabilită potrivit prevederilor anexelor. 6. După anexă se introduce o nouă anexă, anexa nr. 2, al cărei cuprins este prevăzut în anexa la prezenta ordonanţă de urgenţă.
Articolul II
(1) Prevederile anexei nr. 2 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică abaterilor săvârşite după data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, în cadrul procedurilor/contractelor de achiziţie publică/achiziţie sectorială/concesiuni de lucrări şi servicii derulate/încheiate în temeiul Legii nr. 98/2016, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 99/2016, cu modificările şi completările ulterioare, şi Legii nr. 100/2016, cu modificările şi completările ulterioare.
(2) Prevederile anexei nr. 1, partea 1 „Achiziţii publice" la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică abaterilor săvârşite înainte de intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă în cadrul procedurilor/contractelor de achiziţie publică/achiziţie sectorială/concesiuni de lucrări şi servicii, precum şi abaterilor săvârşite după intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, în cadrul contractelor de achiziţie publică/concesiuni de lucrări şi servicii încheiate în temeiul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
Articolul III Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 746 din 6 octombrie 2015, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. La articolul 2 alineatul (3), după litera p) se introduce o nouă literă, litera r), cu următorul cuprins: r)decizia de reziliere a contractului de finanţare - actul administrativ emis de autoritatea de management/organismul intermediar prin care sunt individualizate sumele ce trebuie restituite de către beneficiar ca urmare a rezilierii contractului de finanţare în condiţiile stabilite prin clauzele acestuia. 2. La articolul 6, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(2) În bugetul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor se cuprind, cu respectarea prevederilor art. 11 şi a prevederilor legislaţiei naţionale şi a legislaţiei Uniunii Europene privind ajutorul de stat, creditele de angajament şi creditele bugetare aferente valorii totale a proiectelor din domeniul transporturilor, ai căror beneficiari identificaţi în ghidurile solicitantului sunt unităţile care funcţionează sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor. 3. La articolul 9, după litera d) se introduc două noi litere , literele d1) şi d2), cu următorul cuprins: d1) sumele necesare pentru finanţarea cheltuielilor aferente contractelor/deciziilor/ordinelor de finanţare încheiate potrivit prevederilor art. 12 alin. (12), ca urmare a depăşirii sumelor alocate în euro la nivel de program, pentru proiectele care pot fi fazate, cu excepţia sumelor aferente contractelor/deciziilor/ ordinelor de finanţare încheiate cu beneficiarii prevăzuţi la art. 6 alin. (2), care se cuprind în bugetul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor; d2) sumele necesare pentru finanţarea cheltuielilor aferente contractelor/deciziilor/ordinelor de finanţare încheiate potrivit prevederilor art. 12 alin. (13), ca urmare a depăşirii sumelor alocate în euro la nivel de program, pentru proiectele care nu pot fi fazate din motive justificate, conform reglementărilor legale în vigoare, cu excepţia sumelor aferente contractelor/deciziilor/ ordinelor de finanţare încheiate cu beneficiarii prevăzuţi la art. 6 alin. (2), care se cuprind în bugetul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor; 4. La articolul 9, după litera s) se introduc două noi litere , literele ş) şi t), cu următorul cuprins: ş)sumele necesare pentru transferul fondurilor externe nerambursabile în conturile beneficiarilor pentru situaţiile în care constatările de audit nu sunt acceptate de către autoritatea de management, până la momentul renunţării la constatare prin raport final de audit sau, în cazul emiterii unei decizii de aplicare a unor corecţii de către Comisia Europeană, până la momentul emiterii hotărârii Curţii de Justiţie a Uniunii Europene; t)sumele necesare pentru finanţarea ratei forfetare, conform art. 61 alin. (3) lit. aa) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziţii comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime, precum şi de stabilire a unor dispoziţii generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului, cu modificările şi completările ulterioare, pentru proiectele care au fost aprobate prin acest mecanism. 5. La articolul 12, după alineatul (11) se introduc patru noi alineate , alineatele (12)-(15), cu următorul cuprins: (12) Prevederile art. 9 lit. d1) se aplică în cazul contractelor/ordinelor/deciziilor de finanţare încheiate/emise potrivit prevederilor alin. (1) pentru proiectele care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii: a)se încadrează în categoria proiectelor de infrastructură din domeniul transportului, mediului, deşeurilor, iluminatului public, educaţiei, dezvoltării urbane pentru municipiile reşedinţă de judeţ şi regenerării oraşelor mici şi mijlocii şi a proiectelor pentru sprijinirea întreprinderilor mici şi mijlocii; b)fac parte din documente strategice/planuri de dezvoltare/studii, precum şi orice alte categorii de documente prin care se stabilesc direcţii de dezvoltare la nivel naţional sau la nivel judeţean/local; c)se pot delimita cheltuielile efectuate în perioada de programare 2014-2020 faţă de cheltuielile care urmează a se efectua în perioada de programare 2021-2027 în vederea încadrării acestora în categoria proiectelor fazate după aprobarea regulamentelor europene; d)se încadrează în priorităţile de finanţare specifice pentru exerciţiul financiar 2021-2027. (13) Prevederile art. 9 lit. d2) se aplică în cazul contractelor/ordinelor/deciziilor de finanţare încheiate/emise potrivit prevederilor alin. (1) pentru proiectele care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii: a)se încadrează în categoria proiectelor de infrastructură din domeniul transportului, mediului, deşeurilor, iluminatului public, educaţiei, dezvoltării urbane pentru municipiile reşedinţă de judeţ şi regenerării oraşelor mici şi mijlocii şi a proiectelor pentru sprijinirea întreprinderilor mici şi mijlocii; b)fac parte din documente strategice/planuri de dezvoltare/ studii, precum şi orice alte categorii de documente prin care se stabilesc direcţii de dezvoltare la nivel naţional sau la nivel judeţean/local. (14) Ministerul Finanţelor Publice este autorizat să efectueze redistribuirea între ordonatorii principali de credite cu rol de autoritate de management, la solicitarea acestora, a creditelor de angajament aprobate potrivit prevederilor alin. (1) pentru categoriile de proiecte care îndeplinesc cumulativ condiţiile prevăzute la alin. (12), cu încadrarea în limitele valorii creditelor de angajament la nivel de program conform legii. (15) Autorităţile de management desemnate, conform legii, pentru perioada de programare 2021-2027 sunt obligate să includă la finanţare proiectele fazate ale căror cheltuieli sunt prevăzute la art. 9 lit. d1) şi să asigure sursele de finanţare necesare continuării implementării acestora, cu condiţia încadrării în priorităţile de investiţii ale viitoarei perioade de programare. 6. La articolul 12, după alineatul (21) se introduce un nou alineat, alineatul (22), cu următorul cuprins: (22) Se autorizează autoritatea de management pentru Programul operaţional Infrastructura mare/Organismul intermediar pentru transport să încheie acte adiţionale cu acordul părţilor la contractele/deciziile de finanţare şi să emită ordine de modificare şi/sau completare a ordinelor de finanţare pentru proiectele de infrastructură publică, în vederea asigurării ajustărilor de preţ, efectuate în conformitate cu prevederile legale în vigoare şi în baza unei metodologii de ajustare aprobate prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Fondurilor Europene, în limitele stabilite la alin. (1). 7. La articolul 15, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(4) Beneficiarul/Liderul de parteneriat care a depus cerere de prefinanţare conform alin. (1) are obligaţia depunerii unei/unor cereri de rambursare care să cuprindă cheltuielile efectuate din tranşa de prefinanţare acordată, în cuantum cumulat de minimum 50% din valoarea acesteia, în termen de maximum 90 de zile calendaristice de la data la care autoritatea de management a virat tranşa de prefinanţare în contul beneficiarului, fără a depăşi durata contractului de finanţare. 8. La articolul 15, alineatul (41) se modifică şi va avea următorul cuprins: (41) Beneficiarul/Liderul de parteneriat care nu a depus cererea/cererile de rambursare în termenul prevăzut la alin. (4) este obligat să justifice utilizarea prefinanţării, prin cereri de rambursare, înaintea depunerii unei alte cereri de prefinanţare. 9. După articolul 18 se introduce un nou articol, articolul 181, cu următorul cuprins: Articolul 181
(1) Pentru proiectele aprobate la finanţare cu o rată forfetară, în temeiul art. 61 alin. (3) lit. aa) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013, cu modificările şi completările ulterioare, autoritatea de management asigură finanţarea acesteia din fonduri alocate de la bugetul de stat cu această destinaţie.
(2) Acordarea ratei forfetare potrivit alin. (1) pentru proiectele care adoptă acest mecanism se efectuează după implementarea a 75% din proiect.
(3) Mecanismul de acordare şi de justificare/recuperare a ratei forfetare acordate potrivit alin. (1) se stabileşte prin normele de aplicare, ţinând cont de capacitatea financiară de rambursare a datoriilor de către operatorii de apă şi apă uzată.
10. După capitolul VIII se introduce un nou capitol, capitolul VIII1 - Decizia de reziliere a contractului de finanţare, cuprinzând articolele 292 şi 293, cu următorul cuprins: Capitolul VIII^1 Decizia de reziliere a contractului de finanţare Articolul 292
(1) Autorităţile de management emit pe numele beneficiarilor/liderilor de parteneriat/partenerilor decizie de reziliere a contractului de finanţare conform prevederilor acestuia, prin care se individualizează sumele de restituit exprimate în moneda naţională.
(2) Decizia de reziliere a contractului de finanţare constituie titlu de creanţă şi cuprinde elementele actului administrativ-fiscal prevăzute de Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare. În titlul de creanţă se indică şi contul în care beneficiarul/liderul de parteneriat/partenerul trebuie să efectueze plata.
Articolul 293
(1) Recuperarea sumelor prevăzute la art. 292 alin. (1) se efectuează potrivit prevederilor art. 16.
(2) În cazul beneficiarilor prevăzuţi la art. 6 alin. (1)-(5), sumele prevăzute la art. 292 alin. (1) se restituie din contul în care au fost încasate, conform mecanismului stabilit în Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 93/2016, cu modificările şi completările ulterioare.
11. După articolul 36 se introduce un nou articol, articolul 37, cu următorul cuprins: Articolul 37 Pentru beneficiarii prevăzuţi la art. 6 alin. (2) se pot reconstitui de la bugetul de stat după semnarea contractului de finanţare plăţile efectuate din veniturile proprii pentru cheltuieli de investiţii, astfel cum acestea sunt stabilite prin devizul general de investiţii sau prin alte acte normative incidente, pentru proiectele aflate în implementare.
Articolul IV Articolul 20 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 47/2013 privind unele măsuri în domeniul instrumentelor structurale care privesc beneficiarii direcţi finanţaţi din fonduri externe nerambursabile, precum şi unele măsuri financiare în domeniul ex-ISPA din sectorul transporturi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 302 din 27 mai 2013, aprobată prin Legea nr. 222/2013, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 20
(1) Implementarea proiectelor ex-ISPA se asigură până la data de 31 decembrie 2022.
(2) Ordonatorii principali de credite din bugetele cărora se asigură finanţarea cheltuielilor destinate finalizării proiectelor exISPA au obligaţia să asigure cu prioritate sume în bugetul propriu astfel încât proiectele să fie implementate până la data de 31 decembrie 2022.
Articolul VOrdonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei financiare şi de modificare şi completare a unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 392 din 12 iunie 2012, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 16/2013, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. La articolul V, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(3) Sunt exceptate de la prevederile alin. (1) şi (2) studiile întocmite în vederea accesării de fonduri externe nerambursabile, cele finanţate din fonduri externe rambursabile, precum şi cele aferente proiectelor strategice regionale. 2. La articolul V, după alineat ul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (31), cu următorul cuprins: (31) În înţelesul alin. (3), proiecte strategice regionale sunt acele proiecte care răspund nevoilor majore de dezvoltare ale regiunii şi sunt astfel aprobate de către consiliile de dezvoltare regională, conform prevederilor Legii nr. 315/2004 privind dezvoltarea regională în România, cu modificările şi completările ulterioare, în vederea includerii la finanţare din Fondul European de Dezvoltare Regională, pe baza încadrării în direcţiile strategice şi sumele alocate.
Articolul VI
(1) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se modifică şi se completează, după caz, următoarele acte normative:a) Hotărârea Guvernului nr. 519/2014 privind stabilirea ratelor aferente reducerilor procentuale/corecţiilor financiare aplicabile pentru abaterile prevăzute în anexa la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora; b) Hotărârea Guvernului nr. 93/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, cu modificările şi completările ulterioare; c)Ordinul ministrului transporturilor, al ministrului delegat pentru proiecte de infrastructură de interes naţional şi investiţii străine, al ministrului fondurilor europene şi al viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 842/303/573/845/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 47/2013 privind unele măsuri în domeniul instrumentelor structurale care privesc beneficiarii direcţi finanţaţi din fonduri externe nerambursabile, precum şi unele măsuri financiare în domeniul ex-ISPA din sectorul transporturi, cu modificările şi completările ulterioare.
(2) În termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se emite, la propunerea Ministerului Fondurilor Europene, hotărârea Guvernului prevăzută la pct. 6 al art. III.
PRIM-MINISTRULUDOVIC ORBANContrasemnează:Ministrul fondurilor europene,Ioan Marcel BoloşMinistrul finanţelor publice,Vasile-Florin CîţuSecretarul general al Guvernului,Antonel TănasePreşedintele Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice,Bogdan PuşcaşMinistrul transporturilor, infrastructurii şi comunicaţiilor,Lucian Nicolae BodeMinistrul lucrărilor publice, dezvoltării şi administraţiei,Ion ŞtefanMinistrul agriculturii şi dezvoltării rurale,Nechita-Adrian OrosANEXĂ(Anexa nr. 2 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011) Abateri de la respectarea prevederilor legale în materie de achiziţii publice/achiziţii sectoriale/concesiuni pentru care se aplică reduceri procentuale/corecţii financiare în acord cu Decizia CE C (2019) 3.452 din 14 mai 2019 A. Contracte a căror valoare estimată este egală sau mai mare decât pragul valoric stabilit în legislaţia în vigoare privind achiziţiile/concesiunile pentru care există obligaţia publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene ANUNŢUL DE PARTICIPARE ŞI DOCUMENTAŢIA DE ATRIBUIRE

Nr. crt. TIPUL DE ABATERE/NEREGULĂ CONSTATATĂ
1. Nepublicarea unui anunţ de participare/de concesionare/a unei invitaţii la procedura concurenţială de ofertare sau atribuirea directă nejustificată, respectiv aplicarea nejustificată a procedurii de negociere fără publicare prealabilă
2. Divizarea artificială a contractelor de lucrări/produse/servicii cu scopul de a evita aplicarea procedurilor de atribuire
3. Absenţa unei justificări cu privire la neîmpărţirea contractului pe loturi
4. Nerespectarea de către autoritatea/entitatea contractantă a termenelor-limită de depunere a ofertelor, respectiv a solicitărilor de participare, în cazul procedurilor de licitaţie deschisă, restrânsă, negociere competitivă şi de dialog competitiv sau Nerespectarea obligaţiei de a extinde termenul-limită de depunere a ofertelor în situaţia în care intervin modificări semnificative ale documentelor achiziţiei
5. Timp insuficient pentru potenţialii ofertanţi/candidaţi în obţinerea documentaţiei de atribuire sau Restricţii în obţinerea documentaţiei de atribuire, prin publicarea parţială sau nepublicarea în Sistemul electronic de achiziţii publice, cu excepţia celor permise de legislaţia naţională
6. Nepublicarea prin erată a prelungirii termenului-limită de depunere a ofertelor sau a solicitărilor de participare în cazul procedurilor de licitaţie restrânsă şi procedurilor de negociere competitivă, cu excepţia situaţiei reglementate la art. 153 alin. (4) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv art. 163 alin. (4) din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale, cu modificările şi completările ulterioare sau Nerespectarea obligaţiei de prelungirea a termenului de depunere a ofertelor sau a solicitărilor de participare în situaţia când, din orice motiv, un operator economic a solicitat informaţii suplimentare în termenele stabilite de autoritatea/entitatea contractantă şi nu a primit răspuns în termenele prevăzute în legislaţia naţională
7. Cazurile în care nu se justifică atribuirea unui contract prin procedura de negociere competitivă sau dialog competitiv
8. Nerespectarea procedurilor stabilite în legislaţie pentru instrumentele şi tehnicile specifice de atribuire - respectiv pentru acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziţii, licitaţia electronică, cataloage electronice, activităţi de achiziţie centralizată - cu excepţia cazurilor în care neregula este acoperită de alte tipuri de abateri prevăzute în prezenta anexă
Nr. crt. TIPUL DE ABATERE/NEREGULĂ CONSTATATĂ
9. Criteriile de calificare şi de selecţie nu au fost menţionate şi/sau criteriile de atribuire împreună cu factorii de evaluare nu au fost enumerate în anunţul de participare/de concesionare/invitaţia la procedura concurenţială de ofertare sau în documentaţia de atribuire. sau În Sistemul electronic de achiziţii publice nu au fost publicate împreună cu anunţul de participare/de concesionare/invitaţia la procedura concurenţială de ofertare şi condiţiile pentru executarea contractelor sau specificaţiile tehnice. sau În anunţul de participare/concesiune/invitaţia la procedura concurenţială publicat/publicată, documentaţia de atribuire sau prin răspunsurile autorităţii/entităţii contractante la solicitările de clarificări ale operatorilor economici nu s-au detaliat suficient criteriile de atribuire împreună cu factorii de evaluare şi ponderile acestora, având astfel un efect de limitare nejustificată a concurenţei. sau Necomunicarea/Nepublicarea clarificărilor/informaţiilor suplimentare cu privire la criteriile de calificare şi de selecţie/atribuire
10. Utilizarea unor criterii de calificare, selecţie, atribuire sau a unor condiţii de executare a contractelor sau a unor specificaţii tehnice care sunt discriminatorii din cauza unor cerinţe preferenţiale în mod nejustificat la nivel naţional, regional sau local
11. Utilizarea unor criterii de calificare, selecţie, atribuire sau condiţii de executare a contractelor sau a unor specificaţii tehnice care nu sunt discriminatorii în sensul abaterii de la punctul 10, dar care restricţionează accesul operatorilor economici
12. Definirea insuficientă sau imprecisă a obiectului contractului, cu excepţia situaţiilor pentru care legislaţia naţională permite negocierea sau când obiectul contractului a fost clarificat după publicarea anunţului de participare/de concesionare/invitaţiei la procedura concurenţială de ofertare/concesiune şi clarificarea a fost publicată în JOUE şi la nivel naţional
13. Limitarea subcontractării în alte condiţii decât cele prevăzute de legislaţie

SELECŢIA OFERTANŢILOR ŞI EVALUAREA OFERTELOR

Nr. crt. TIPUL DE ABATERE/NEREGULĂ CONSTATATĂ
1. Modificarea criteriilor de calificare şi de selecţie sau a specificaţiilor tehnice după data de deschidere a ofertelor sau aplicarea incorectă a acestora
2. Evaluarea ofertelor pe baza unor criterii de atribuire care sunt diferite faţă de cele publicate în anunţul de participare/de concesionare/invitaţia la procedura concurenţială de ofertare sau caietul de sarcini sau Evaluarea pe baza unor criterii de atribuire suplimentare care nu au fost publicate
3. Pistă de audit insuficientă pentru atribuirea contractului, în sensul că documentele achiziţiei sunt insuficiente pentru a justifica atribuirea contractului sau se refuză accesul la aceste documente
4. Negocierea pe parcursul procedurii de atribuire, inclusiv modificarea ofertei câştigătoare în timpul evaluării, cu excepţia situaţiilor permise de legislaţia naţională
5. Implicarea anterioară a candidaţilor/ofertanţilor în relaţii cu autoritatea/entitatea contractantă, ce produce efecte de denaturare a concurenţei sau încălcarea principiilor nediscriminării, tratamentului egal şi transparenţei
6. Modificarea semnificativă a condiţiilor iniţiale enunţate în anunţul de participare sau în documentul descriptiv, respectiv cerinţelor minime, criteriul de atribuire şi factorii de evaluare în cazul procedurilor de negociere competitivă
7. Respingerea nejustificată a unei oferte cu preţ neobişnuit de scăzut
8. Conflictul de interese, cu impact asupra rezultatului procedurii de achiziţie
9. Înţelegeri între ofertanţi/candidaţi, respectiv între grupuri de firme care au ca scop să crească preţurile sau să scadă calitatea produselor, lucrărilor sau serviciilor oferite în cadrul achiziţiilor publice/sectoriale/concesiunilor stabilite de Consiliul Concurenţei, instanţă sau alt organism competent, cu sau fără implicarea vreunei persoane din cadrul sistemului de gestiune şi control sau din cadrul autorităţii/entităţii contractante, în cazul în care una dintre companiile care sunt parte la înţelegere a semnat contractul/contractele în cauză

IMPLEMENTAREA CONTRACTULUI

Nr. crt. TIPUL DE ABATERE/NEREGULĂ CONSTATATĂ
1. Modificări ale condiţiilor contractuale prevăzute în anunţul de participare/de concesionare/invitaţia la procedura concurenţială de ofertare sau caietul de sarcini fără respectarea prevederilor legale

B. Contracte a căror valoare este sub pragul valoric stabilit, conform legislaţiei în vigoare, pentru publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene În conformitate cu prevederile legislaţiei europene şi a jurisprudenţei Curţii Europene de Justiţie în cazul contractelor pentru care aplicarea directivelor europene din domeniul achiziţiilor publice/sectoriale/concesiunilor de lucrări şi servicii nu este obligatorie sau este parţial obligatorie şi se constată abateri autorităţile cu competenţe în gestionarea fondurilor europene/structurile de control aplică, prin analogie, abaterile de la lit. A.SmartCity5

COMENTARII la OUG 80/2019

Momentan nu exista niciun comentariu la OUG 80 din 2019
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 94 2014
    Aceasta este pentru a informa publicul larg că în prezent acordăm împrumut persoanelor care au nevoie de ajutor financiar la o rată a dobânzii scăzută de 3%. Dacă sunteți interesat să solicitați un împrumut, contactați-ne pentru mai multe informații prin: E-mail: protonloan2020@hotmail.com Mobil / Whatsapp: +44 (752) 064-7201
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Are 700 de modificari, chiar crezi ca le vei primi?
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Are 700 de modificari, chiar crezi ca le vei primi?
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ mică, de până la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite pentru locuințe, credite auto, credite pentru studenți, credite de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Suntem garantați că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de împrumut, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care schimbă viața.
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    O zi buna Ai nevoie de un împrumut în toate scopurile? Aveți o problemă financiară? Bridge Finance este garantat prin furnizarea de servicii financiare clienților la o rată a dobânzii favorabilă. Împrumuturile noastre sunt simple și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem egala orice buget cu o rată a dobânzii de 2% față de bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să contactați acum (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Vreau să apreciez împrumuturile Karin Sabine pentru mine un împrumut de 40.000 EUR. dacă aveți nevoie de un împrumut urgent, evitați să fiți înșelați de creditori falși și aplicați prin firma de împrumut real prin e-mail sabinhelps@gmail.com whatsapp +79267494861 ..
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Căutați o afacere, o companie sau un împrumut personal? Oferim toate tipurile de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
Alte acte pe aceeaşi temă cu OUG 80/2019
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu