E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

OUG Nr.79 din 26.06.2013

privind modificarea şi completarea Legii îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare, precum şi pentru modificarea literei e) a alineatului (6) al articolului 3 din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 390 din 29 iunie 2013SmartCity1

În urma aplicăriiLegii îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, s-a constatat că în unele cazuri organizaţiile de îmbunătăţiri funciare care au primit gratuit în proprietate infrastructura de îmbunătăţiri funciare nu au asigurat paza şi protecţia acesteia, în conformitate cu prevederile art. 29 din Legea nr. 138/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, rezultatul fiind devastarea amenajărilor.De asemenea, s-a constatat că infrastructura nu a fost întreţinută potrivit destinaţiei sale, aflându-se, în prezent, în stare de degradare.Având în vedere situaţia infrastructurii de îmbunătăţiri funciare aflată în domeniul privat al statului, transmisă în proprietate organizaţiilor de îmbunătăţiri funciare de către Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare sau de Administraţia Naţională a Îmbunătăţirilor Funciare şi de alţi deţinători,luând în considerare faptul că această infrastructură în cele mai multe cazuri nu a fost întreţinută şi utilizată în scopul în care aceasta a fost transmisă, se impune emiterea unui act normativ prin care să se stabilească măsuri de protecţie a acestei infrastructuri prin limitarea modalităţii de transmitere numai la folosinţa gratuită.Pentru a se asigura cadrul legal necesar respectării principiilor care stau la baza realizării obiectivelor îmbunătăţirilor funciare prevăzute de Legea nr. 138/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, este necesar ca Agenţia, organizaţiile de îmbunătăţiri funciare şi federaţiile de organizaţii de îmbunătăţiri funciare să poată desfăşura activităţi de furnizare a energiei electrice în conformitate cu prevederile legale în vigoare. În acest scop se impune completarea atribuţiilor, activităţilor şi cheltuielilor prevăzute pentru Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 199/2012, cu completările ulterioare.Este necesar să existe şi un control cu privire la utilizarea şi întreţinerea infrastructurii de îmbunătăţiri funciare transmise în folosinţă gratuită organizaţiilor de îmbunătăţiri funciare.Aceste modificări legislative se impun cu necesitate în contextul actual în care irigaţiile constituie o prioritate pentru agricultura României.Ţinând cont că aceste elemente vizează interesul public şi constituie situaţii extraordinare şi de urgenţă, a căror reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă. Articolul I Legea îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 88 din 13 februarie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. La articolul 4, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2) , cu următorul cuprins:(2) Agenţia, organizaţiile şi federaţiile pot desfăşura activităţi de furnizare a energiei electrice în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 2. La articolul 27, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 27(1) Infrastructura de îmbunătăţiri funciare aparţinând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenţiei, societăţilor comerciale, staţiunilor şi institutelor de cercetare şi producţie agricolă, unităţilor de învăţământ agricol şi silvic, precum şi a altor instituţii publice, situată pe teritoriul unei organizaţii, se poate transmite, la cerere, cu titlul de comodat acelei organizaţii, în condiţiile legii. 3. La articolul 27, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11 ) , cu următorul cuprins: (11 ) Predarea-preluarea infrastructurii de îmbunătăţiri funciare prevăzută la alin. (1) se face prin protocol încheiat între părţi, cu specificarea obligaţiilor privind modernizarea, reabilitarea, exploatarea, întreţinerea, reparaţiile şi paza integrităţii bunurilor, aprobat prin ordin al ministrului. 4. La articolul 27, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:(4) Transmiterea dreptului de folosinţă gratuită prin comodat asupra infrastructurii de îmbunătăţiri funciare, aflată în proprietatea privată a statului şi în administrarea Agenţiei, se face pentru o perioadă de 5 ani şi se aprobă prin hotărâre a Guvernului. 5. La articolul 27, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (41 ) , cu următorul cuprins: (41 ) Cu 60 de zile înainte de expirarea perioadei de 5 ani prevăzute la alin. (4), organizaţiile pot solicita: a)prelungirea succesivă, pentru perioade de cel puţin 5 ani, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului; b)transmiterea, în proprietatea organizaţiei, a infrastructurii de îmbunătăţiri funciare, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. 6. La articolul 27, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:(5) Punerea în funcţiune a infrastructurii de irigaţii aflate în administrarea Agenţiei, care face obiectul transmiterii la cerere, fără plată, în folosinţa sau în proprietatea unei organizaţii, se realizează din fonduri asigurate din bugetul Agenţiei, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. 7. La articolul 28, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11 ) , cu următorul cuprins: (11 ) Se exceptează de la prevederile alin. (1) infrastructura principală de aducţiune. 8. La articolul 28, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:(3) Punerea în funcţiune a infrastructurii de irigaţii aflate în administrarea Agenţiei, care face obiectul transmiterii la cerere, fără plată, în folosinţa unei federaţii, se realizează din fonduri asigurate din bugetul Agenţiei. 9. După articolul 29 se introduc două noi articole, articolele 291 şi 292 , cu următorul cuprins: Articolul 291 (1) Prin mandat din partea ministerului, Agenţia poate verifica periodic, din momentul transmiterii dreptului de folosinţă gratuită asupra infrastructurii de îmbunătăţiri funciare, organizaţiile şi federaţiile cu privire la respectarea obligaţiilor stabilite prin protocolul de predare-preluare, privind întreţinerea, exploatarea şi utilizarea infrastructurii de îmbunătăţiri funciare, în condiţiile prevăzute de normele metodologice de aplicare a prezentei legi.
(2) Organizaţiilor şi federaţiilor care nu întreţin, nu exploatează şi/sau nu utilizează infrastructura de îmbunătăţiri funciare în condiţiile prevăzute de normele metodologice sau distrug infrastructura primită în folosinţă gratuită, după caz, li se retrage, prin hotărâre a Guvernului, la propunerea ministerului, dreptul de folosinţă gratuită asupra infrastructurii preluate. Respectivele organizaţii şi federaţii au obligaţia de a preda Agenţiei infrastructura dobândită în starea în care a fost predată, conform unei proceduri aprobate prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale. Articolul 292 (1) Organizaţiile care primesc dreptul de folosinţă gratuită prin comodat asupra infrastructurii de îmbunătăţiri funciare au obligaţia de a constitui o garanţie în contul Agenţiei, în cuantum de 10% din valoarea de inventar a infrastructurii transmise, care va fi reglementată conform normelor metodologice şi procedurilor stabilite prin hotărâre a Guvernului.
(2) Agenţia are dreptul de a reţine garanţia constituită de organizaţiile şi federaţiile care primesc dreptul de folosinţă asupra infrastructurii, dacă acestea nu respectă obligaţiile stabilite prin protocolul de predare-preluare, nu întreţin, nu exploatează şi/sau nu utilizează infrastructura de îmbunătăţiri funciare în condiţiile prevăzute de normele metodologice sau distrug infrastructura primită în folosinţă. Articolul IIOrdonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 694 din 30 septembrie 2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 199/2012, cu completările ulterioare, se completează după cum urmează: 1. La articolul 4 alineatul (1), după litera l) se introduce o nouă literă, litera m) , cu următorul cuprins: m)desfăşoară activităţi de furnizare a energiei electrice în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 2. La articolul 5, după litera ş) se introduce o nouă literă, litera t) , cu următorul cuprins: t)efectuează activităţi de furnizare a energiei electrice către clienţi, precum şi alimentarea cu energie electrică a locurilor de consum aflate în administrarea furnizorului, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. 3. La articolul 11, după litera j) se introduce o nouă literă, litera k) , cu următorul cuprins: k)sumele încasate ca urmare a furnizării energiei electrice către clienţi. 4. La articolul 12, după litera c) se introduce o nouă literă, litera c^1) , cu următorul cuprins: c1) furnizarea energiei electrice către clienţi, precum şi alimentarea cu energie electrică a locurilor de consum aflate în administrarea Agenţiei, cu respectarea prevederilor legale în vigoare; Articolul IIIProcedurilor privind transmiterea dreptului de proprietate asupra infrastructurii de îmbunătăţiri funciare aparţinând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare, societăţilor comerciale, staţiunilor şi institutelor de cercetare şi producţie agricolă, unităţilor de învăţământ agricol şi silvic, precum şi a altor instituţii publice, aflate în desfăşurare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgentă le sunt aplicabile, până la finalizare, normele în vigoare la data începerii lor. Articolul IV Litera e) a alineatului (6) al articolului 3 din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 577 din 13 august 2010, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins: e)energia electrică produsă în centrale electrice fotovoltaice situate pe terenuri care, la data de 31 decembrie 2013, erau în circuitul agricol; PRIM-MINISTRU VICTOR-VIOREL PONTA Contrasemnează: Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, Daniel Constantin Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice, Daniel Chiţoiu p. Ministrul delegat pentru buget, Enache Jiru, secretar de stat Ministrul economiei, Varujan Vosganian Ministrul delegat pentru energie, Constantin Niţă


SmartCity5

COMENTARII la OUG 79/2013

Momentan nu exista niciun comentariu la OUG 79 din 2013
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 106 2020
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ mică, de până la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite pentru locuințe, credite auto, credite pentru studenți, credite de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de împrumut, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care schimbă viața.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunt Alexander Magnus, un împrumutat privat și legitim. Căutați un împrumut de afaceri, împrumut de Crăciun, împrumuturi personale, credite ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare negarantate, garanție, capital de risc etc. ... Sau pur și simplu refuzați un împrumut de la o bancă sau instituție financiară pentru unul sau mai multe motive? Sunteți soluțiile potrivite pentru credit! Oferim împrumuturi întreprinderilor și persoanelor fizice cu o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3%. Deci, dacă sunteți interesat de un împrumut urgent și garantat. Pentru mai multe informații, vă rugăm să ne trimiteți un e-mail astăzi Via: alexandermagnus.loan@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? Trebuie să plătiți împrumuturile datoriei lor sau să vă achitați facturile sau să începeți o afacere plăcută? Aveți un scor de credit scăzut și vă va fi greu să obțineți împrumut de capital de la băncile locale / alte instituții financiare? Aveți nevoie de un împrumut sau finanțare din orice motiv, cum ar fi: a) Împrumut personal, extinderea afacerii, b) Înființarea afacerii, educație, c) Consolidarea datoriilor, d) Împrumuturi cu bani grei Oferim împrumut la o rată a dobânzii redusă de 3% și cu garanție și nu Garanție, oferim împrumuturi personale, împrumuturi de consolidare a datoriilor, risc capital Capital, împrumut de afaceri, împrumut pentru educație, ipotecă sau Împrumuturi pentru orice motiv". Cu toate acestea, metoda noastră oferă posibilitatea de a specifica valoarea împrumutului necesar și, de asemenea, durata pe care o puteți permite, vă oferă o șansă reală de a obține fondurile de care aveți nevoie! Aceste împrumuturi personale pot fi aprobate indiferent de creditul dvs. și există o mulțime de clienți fericiți care susțin această cerere. Dar nu veți obține doar împrumutul personal de care aveți nevoie; Aceasta este promisiunea noastră: garantăm cea mai mică rată pentru toate împrumuturile cu beneficii colaterale gratuite. Ne străduim să lăsăm o impresie pozitivă de durată prin depășirea așteptărilor clienților mei în tot ceea ce fac. Scopul nostru este să vă tratăm cu demnitate și respect, oferind în același timp servicii de cea mai înaltă calitate. E-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Vizitați-ne la: www.midlandcreditonline.com
ANONIM a comentat Decretul 460 2020
    Mi-am luat deja cardul ATM programat și gol pentru a retrage zilnic 5.500 USD timp de șase luni. Sunt atât de fericit de acest lucru, deoarece l-am primit pe al meu săptămâna trecută și l-am folosit pentru a obține deja 33.000 de dolari. Georg Bednorz Hackers dă cărțile pentru a ajuta pe cei săraci și nevoiași, deși este ilegal, dar este ceva drăguț și el nu este ca alte escrocherii care pretind că au cărțile ATM goale. Nimeni nu este prins când folosește cardul. primește-l pe al tău de la Georg Bednorz Hackers astăzi! Trimiteți un e-mail la georgbednorzhackers@gmail.com sau trimiteți-i un mesaj text / WhatsApp prin +1 (262) 355-8285
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? . Acordăm împrumuturi legitime persoanelor serioase sau firmelor de afaceri care au nevoie de împrumuturi. Suntem o firmă de împrumut înregistrată, care este pregătită să satisfacă nevoile persoanelor care aspiră să fie mai mari în prima linie a acumulării de capital. Împrumuturile noastre sunt oferite la o rată a dobânzii subvenționată, care este favorabilă tuturor cetățenilor din întreaga lume și din diferite țări. .Suntem pregătiți să vorbim cu dvs. despre cum vă putem satisface nevoile financiare. Dacă sunteți interesați de această ofertă extraordinară, contactați-ne astăzi pentru un împrumut urgent. Aveți o idee de afaceri, dar nu aveți finanțe, aveți un istoric de credit slab, solicitați soluții pentru soluționarea problemei dvs. așteptați răspunsul dvs. urgent la acest AD sau trimiteți-ne un e-mail la: (midland.credit2@gmail.com) Imprumuturi personale Împrumuturi pe zi Finanțarea vehiculelor Imprumut pentru casa Consilierea datoriei Împrumut de afaceri Împrumut de student Împrumut de consolidare Împrumut medical De asemenea, sunt disponibile asigurări de viață / proprietate. Contactați-ne astăzi la adresa de e-mail :( midland.credit2@gmail.com) Pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunteţi în nevoie de un împrumut rapid şi urgent cu o rată a dobânzii relativ scăzută la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite acasă, credite auto, student credite, credite de consolidare a datoriilor etc indiferent de scorul de credit. Suntem garantați că vom oferi servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară în schimbare.
ANONIM a comentat Ordin 400 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 535 1945
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu