E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A fost modificat de:
Legea 220 2008 modificat si completat de Legea 155 2020
Legea 220 2008 modificat de Legea 360 2018
Legea 220 2008 modificat si completat de OUG 24 2017
Legea 220 2008 modificat de OUG 39 2016
Legea 220 2008 modificat de Legea 122 2015
Legea 220 2008 completat de Legea 122 2015
Legea 220 2008 a se vedea Hotărârea 495 2014
Legea 220 2008 modificat de Legea 23 2014
Legea 220 2008 completat de Legea 23 2014
Legea 220 2008 modificat de OUG 79 2013
Legea 220 2008 modificat de OUG 57 2013
Legea 220 2008 completat de OUG 57 2013
Legea 220 2008 modificat de Legea 134 2012
Legea 220 2008 completat de Legea 134 2012
Legea 220 2008 modificat de OUG 88 2011
Legea 220 2008 completat de OUG 88 2011
Legea 220 2008 completat de Ordonanţa 29 2010
Legea 220 2008 modificat de Ordonanţa 29 2010
Legea 220 2008 completat de Legea 139 2010
Legea 220 2008 modificat de Legea 139 2010
Legea 220 2008 promulgat de Decretul 1010 2008
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 220 din 27 octombrie 2008

pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie

ACT EMIS DE: PARLAMENTUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 743 din 3 noiembrie 2008Parlamentul României adoptă prezenta lege.

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

Art. 1. - (1) Prezenta lege creează cadrul legal necesar extinderii utilizării surselor regenerabile de energie, prin:

a) reducerea costurilor de producţie, transport şi distribuţie a energiei produse din surse regenerabile de energie, comparativ cu utilizarea combustibililor clasici, fosili şi, implicit, reducerea facturii energetice a diferitelor categorii de consumatori;

b)  atragerea în balanţa energetică naţională a resurselor regenerabile de energie, necesare creşterii securităţii în alimentarea cu energie şi reducerii importurilor de resurse primare de energie;

c) stimularea dezvoltării durabile la nivel local şi regional şi crearea de noi locuri de muncă aferente proceselor de valorificare a surselor regenerabile de energie;

d) reducerea poluării mediului prin diminuarea producerii de emisii poluante şi gaze cu efect de seră;

e) asigurarea cofinanţării necesare în atragerea unor surse financiare externe, destinate promovării surselor regenerabile de energie;

f)  definirea normelor referitoare la garanţiile de origine, procedurile administrative aplicabile şi racordarea la reţeaua electrică în ceea ce priveşte energia produsă din surse regenerabile;

g)   stabilirea criteriilor de durabilitate ecologică pentru biocombustibili şi alte biolichide.

(2) Prezenta lege instituie sistemul de promovare a energiei electrice produse din surse regenerabile de energie.

Art. 2. -In înţelesul prezentei legi, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:

a) ANRE - Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei;

b) biomasă - fracţiunea biodegradabilă a produselor, deşeurilor şi reziduurilor din agricultură, inclusiv substanţele vegetale şi animale, din silvicultură şi industriile conexe, precum şi fracţiunea biodegradabilă a deşeurilor industriale şi urbane;

c) biolichide - combustibilul lichid utilizat în scopuri energetice şi produs din biomasă;

d) centrală electrică - ansamblul de instalaţii, construcţii şi echipamente necesare pentru producerea de energie electrică;

e)   centrală hidroelectrică retehnologizată - centrala hidroelectrică cu o putere instalată de cel mult 10 MW, care îndeplineşte următoarele condiţii:

- are o durată de funcţionare de cel puţin 15 ani de la data punerii în funcţiune;

- a fost supusă unui ansamblu de operaţiuni de înlocuire a unor tehnologii existente, uzate moral şi/sau fizic, cu tehnologii moderne, în scopul creşterii eficienţei activităţii de producere;

f) centrală nouă/grup electric nou - centrala/grupul electric pusă/pus în funcţiune după data de 1 ianuarie 2004;

g)  certificat verde - titlul ce atestă producerea din surse regenerabile de energie a unei cantităţi de 1 MWh energie electrică. Certificatul verde se poate tranzacţiona, distinct de cantitatea de energie electrică pe care acesta o reprezintă, pe o piaţă organizată, în condiţiile legii;

h) consum intern brut de energie electrică - cantitatea de energie electrică echivalentă cu producţia netă de energie electrică, inclusiv cea a autoproducătorilor, la care se adaugă diferenţa dintre importul şi exportul de energie electrică;

i) consum final de energie electrică - suma consumurilor de energie electrică realizate de clienţii finali de energie electrică din România;

j) consumator final de energie electrică - persoana care utilizează energie electrică pentru consumul propriu, cu excepţia consumului de energie electrică în procesele tehnologice de producere, transport şi distribuţie a energiei electrice;

k) furnizor de energie electrică - persoana juridică titulară a unei licenţe de furnizare, care asigură alimentarea cu energie electrică a unuia sau mai multor consumatori, pe baza unui contract de furnizare;

l) garanţie de origine - documentul emis de autoritatea competentă producătorilor de energie electrică ce atestă provenienţa acesteia din surse regenerabile de energie sau în cogenerare;

m) grup energetic - unitatea tehnologică producătoare de energie electrică ce poate fi individualizată în privinţa realizării, retehnologizării şi punerii în funcţiune;

n) încălzire sau răcire urbană - distribuţia de energie termică sub formă de abur, apă fierbinte sau lichide răcite, de la o sursă centrală de producţie, printr-o reţea, către mai multe clădiri, în scopul utilizării acesteia pentru încălzirea sau răcirea spaţiilor ori a proceselor;

o) minister de resort- Ministerul Economiei şi Finanţelor;

p) operator de transport şi sistem - persoana care deţine, sub orice titlu, o reţea electrică de transport şi este titulară a unei licenţe de transport prin care răspunde de operarea, asigurarea întreţinerii şi, dacă este necesar, dezvoltarea reţelei de transport într-o anumită zonă şi, acolo unde este aplicabilă, interconectarea acesteia cu alte sisteme electroenergetice, precum şi de asigurarea capacităţii pe termen lung a sistemului de a acoperi cererile rezonabile pentru transportul energiei electrice;

r) operator de distribuţie - orice persoană care deţine, sub orice titlu, o reţea electrică de distribuţie şi este titulară a unei licenţe de distribuţie prin care răspunde de operarea, asigurarea întreţinerii şi, dacă este necesar, dezvoltarea reţelei de distribuţie într-o anumită zonă şi, acolo unde este aplicabil, interconectarea acesteia cu alte sisteme, precum şi de asigurarea capacităţii pe termen lung a sistemului de a răspunde cererilor rezonabile privind distribuţia energiei electrice;

s) operatori de reţea - operatorii de distribuţie şi operatorul de transport şi sistem;

t) sistem de cote obligatorii- mecanismul de promovare a producerii de energie electrică din surse regenerabile de energie, care impune furnizorilor achiziţia unor cantităţi minime de energie electrică produsă din aceste surse, stabilite proporţional cu vânzările acestora de energie electrică către consumatorii finali. îndeplinirea cotelor se dovedeşte prin posesia unui număr corespunzător de certificate verzi dobândite în condiţiile legii;

u) sistem de sprijin - ansamblul de măsuri destinat promovării producerii de energie din surse regenerabile prin reducerea costurilor de producţie ale acesteia, prin creşterea preţului la care aceasta poate fi vândută sau prin creşterea cantităţii de astfel de energie achiziţionată, prin instituirea unor obligaţii ori în alt mod;

v) Sistemul European de Certificate Verzi - organizaţia europeană nonprofit care promovează o piaţă europeană a energiei electrice produse din surse regenerabile de energie, susţinută de un sistem informaţional armonizat la nivel european şi acceptată de comun acord de participanţi;

x) surse regenerabile de energie - sursele de energie nefosile, cum sunt: energie eoliană, solară, geotermală şi gazele combustibile asociate apelor geotermale, energia valurilor, a mareelor, energie hidro, biomasă, gaz de fermentare a deşeurilor, denumit şi gaz de depozit, sau gaz de fermentare a nămolurilor din instalaţiile de epurare a apelor uzate şi biogaz.

Art. 3. - (1) Sistemul de promovare stabilit prin prezenta lege se aplică pentru energia produsă din:

a) energie hidro utilizată în centrale cu o putere instalată de cel mult 10 MW;

b) energie eoliană;

c) energie solară;

d) energie geotermală şi gazele combustibile asociate;

e) biomasă;

f) biogaz;

g) gaz de fermentare a deşeurilor;

h) gaz de fermentare a nămolurilor din instalaţiile de epurare a apelor uzate şi care este livrată în reţeaua electrică.

(2)  Sistemul de promovare stabilit prin prezenta lege se aplică pentru o perioadă de:

a) 15 ani, pentru energia electrică produsă în grupuri electrice noi;

b) 5 ani, pentru energia electrică produsă în grupuri/centrale electrice eoliene din import, care au mai fost utilizate pentru producerea energiei electrice pe teritoriul altor state;

c) 10 ani, pentru energia electrică produsă în centrale/grupuri hidroelectrice de maximum 10 MW, retehnologizate;

d) 3 ani, pentru energia electrică produsă în centrale/grupuri hidroelectrice de maximum 10 MW, neretehnologizate;

e) 10 ani, pentru energia termică produsă din surse geotermale în centrale de minimum 5 MWth.

(3)  Sistemul de promovare se aplică de la data la care producătorii deţinători ai capacităţilor de producţie menţionate la alin. (2) încep să producă energie electrică şi primesc certificate verzi pentru energia electrică, conform art. 10, dacă punerile în funcţiune, respectiv retehnologizările de centrale/grupuri se fac până la sfârşitul anului 2014.

(4)  Cantitatea de energie electrică produsă într-o centrală hidroelectrică retehnologizată, pentru care se aplică sistemul de sprijin, se stabileşte conform unei proceduri aprobate de ANRE, pe baza producţiei nete de energie electrică realizate în ultimii 10 ani înainte de retehnologizare şi a producţiei nete de energie electrică realizate după retehnologizare.

(5)  In cazul energiei electrice produse în capacităţi de producţie multicombustibil care utilizează surse regenerabile şi convenţionale, beneficiază de schema de susţinere numai acea parte din energia electrică produsă efectiv din surse regenerabile de energie, stabilită pe baza conţinutului energetic aferent.

(6) Nu se aplică sistemul de promovare a producerii energiei electrice din surse regenerabile de energie stabilit prin prezenta lege pentru:

a) exportul de energie electrică din surse regenerabile care a beneficiat de certificate verzi;

b) producţia de energie electrică din deşeuri industriale şi/sau urbane provenite din import, indiferent de puterea instalată a capacităţii de producere.

CAPITOLUL II

Sistemul de promovare a producerii energiei electrice din surse regenerabile de energie

Art. 4. - (1) Pentru promovarea producerii energiei electrice din surse regenerabile de energie se aplică sistemul cotelor obligatorii, combinat cu tranzacţionarea certificatelor verzi sau prin sistemul „de preţ fix".

(2) Promovarea unuia dintre sistemele prevăzute la alin. (1) se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea ANRE, în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi.

(3) Nivelul ţintelor naţionale privind ponderea energiei electrice produse din surse regenerabile de energie în consumul final de energie electrică în perspectiva anilor 2010, 2015 şi 2020 este de 33%, 35% şi, respectiv, 38%.

(4)  La atingerea ţintelor naţionale prevăzute la alin. (3), pe lângă energia electrică produsă din sursele regenerabile de energie prevăzute la art. 3 alin. (1), se ia în considerare şi energia electrică produsă în centrale hidroelectrice cu puteri instalate mai mari de10 MW.

(5) Cotele obligatorii anuale de certificate verzi pentru perioada 2008-2020 sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta lege.

(6) Cotele obligatorii anuale de certificate verzi pentru perioada 2021-2030 se stabilesc de ministerul de resort şi nu vor fi mai mici decât cota stabilită pentru anul 2020.

(7) Cotele obligatorii anuale de achiziţie de certificate verzi de către furnizorii clienţilor finali de energie electrică se stabilesc şi se fac publice de ANRE până la data de 15 martie, pentru anul precedent.

Art. 5. - (1) Operatorul de transport şi sistem emite lunar certificate verzi producătorilor pentru cantitatea de energie electrică produsă din surse regenerabile de energie şi livrată efectiv în reţeaua electrică şi/sau la consumator.

(2) Producătorii de energie electrică din surse regenerabile primesc:

a) un certificat verde pentru fiecare 1 MWh produs şi livrat în reţeaua de energie electrică din centrale/grupuri hidroelectrice noi sau centrale/grupuri hidroelectrice de maximum 10 MW, retehnologizate;

b) un certificat verde pentru fiecare 2 MWh livraţi în reţeaua de energie electrică din centrale hidroelectrice cu o putere instalată cuprinsă între 1 şi 10 MW, care nu se încadrează în condiţiile prevăzute la lit. a);

c)  două certificate verzi pentru fiecare 1 MWh livrat în reţeaua de energie electrică din centralele hidroelectrice cu o putere instalată de până la 1 MW/unitate;

d) două certificate verzi, până în anul 2015, şi un certificat verde, începând cu anul 2016, pentru fiecare 1 MWh livrat în reţeaua de energie electrică de producătorii de energie electrică din energie eoliană;

e) 3 certificate verzi pentru fiecare 1 MWh livrat în reţeaua de energie electrică de producătorii de energie electrică din biomasă, biogaz, biolichid, gaz de fermentare a deşeurilor, energie geotermală şi gazele combustibile asociate;

f) 4 certificate verzi pentru fiecare 1 MWh livrat în reţeaua de energie electrică de producătorii de energie electrică din energie solară.

(3) ANRE califică capacităţile de producţie care beneficiază de schema de susţinere, în temeiul Regulamentului de calificare a producătorilor de energie electrică din surse regenerabile de energie pentru aplicarea schemei de susţinere.

Art. 6. - (1) Operatorii de distribuţie transmit lunar, fără plată, operatorului de transport şi sistem date privind cantităţile de energie electrică produse din surse regenerabile şi livrate de producătorii racordaţi la reţelele de distribuţie din zonele lor de licenţă şi pentru care au calitatea de concesionari, în temeiul unor contracte de concesiune.

(2) Producătorii care livrează energie electrică în baza contractelor directe, precum şi autoproducătorii transmit lunar, fără plată, operatorului de transport şi sistem date privind cantităţile de energie electrică produse din surse regenerabile.

Art. 7. - Furnizorii de energie electrică sunt obligaţi să achiziţioneze anual un număr de certificate verzi egal cu produsul dintre valoarea cotei obligatorii stabilite pentru anul respectiv şi cantitatea de energie electrică, exprimată în MWh, furnizată anual consumatorilor finali.

Art. 8. - (1) Operatorul de transport şi sistem şi operatorii de distribuţie sunt obligaţi să garanteze transportul, respectiv distribuţia energiei electrice produse din surse regenerabile de energie, asigurând fiabilitatea şi siguranţa reţelelor de energie electrică.

(2) Racordarea producătorilor de energie electrică din surse regenerabile la reţelele de energie electrică se efectuează în baza unui regulament, cu respectarea principiului suportării în mod egal a costurilor de racordare între producătorii respectivi, operatorul de transport şi sistem şi/sau operatorul de distribuţie, după caz.

(3)  Investiţiile realizate de un operator de distribuţie în baza prevederilor alin. (2) se consideră active reglementate, recunoscute în acest sens de către ANRE.

(4) Regulamentul prevăzut la alin. (2) se elaborează de către Ministerul Economiei şi Finanţelor, în colaborare cu ANRE, şi se aprobă prin hotărâre a Guvernului, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi.

(5) Tarifele de transport şi distribuţie sunt nediscriminatorii între energia produsă din surse regenerabile de energie şi cea produsă din surse convenţionale de energie.

CAPITOLUL III

Tranzacţionarea certificatelor verzi

Art. 9. - (1) Producătorii şi furnizorii de energie electrică din surse regenerabile de energie pot vinde certificatele verzi pe piaţa centralizată a certificatelor verzi, precum şi pe piaţa contractelor bilaterale a certificatelor verzi.

(2) Cadrul de tranzacţionare a certificatelor verzi pe pieţele prevăzute la alin. (1) este asigurat de operatorul pieţei de energie electrică.

Art. 10. - (1) Pentru perioada 2008-2014, valoarea de tranzacţionare a certificatelor verzi pe pieţele menţionate la art. 9 alin. (1) se încadrează între:

a) o valoare minimă de tranzacţionare de 27 euro/certificat; şi

b) o valoare maximă de tranzacţionare de 55 euro/certificat.

(2) In toate cazurile, valoarea în lei va fi calculată la valoarea medie a cursului de schimb stabilit de Banca Naţională a României pentru luna decembrie a anului precedent.

(3) Valorile de tranzacţionare menţionate la alin. (1) se ajustează anual cu indicele preţurilor de consum pentru România.

(4) In perioada 2015-2030, valoarea minimă de tranzacţionare nu poate fi mai mică decât valoarea minimă de tranzacţionare aplicată în anul 2014.

CAPITOLUL IV

Indeplinirea cotelor obligatorii de către furnizori

Art. 11. - (1) Până la data de 15 martie a fiecărui an, ANRE stabileşte pentru anul calendaristic precedent şi pentru fiecare furnizor, pe baza numărului de certificate verzi achiziţionate şi a energiei electrice furnizate clienţilor finali, gradul de îndeplinire a cotei obligatorii impuse, calculat potrivit prevederilor art. 7.

(2) Furnizorul care nu realizează cota obligatorie anuală este obligat să plătească contravaloarea certificatelor verzi neachiziţionate la valoarea de 70 euro pentru fiecare certificat neachiziţionat, calculată în lei la valoarea medie a cursului de schimb stabilit de Banca Naţională a României pentru luna decembrie a anului precedent.

(3) Valoarea prevăzută la alin. (2) se ajustează anual cu indicele preţurilor de consum pentru România.

(4) Suma rezultată din aplicarea prevederilor alin. (2) este colectată de operatorul de transport şi sistem şi este alocată anual de către ANRE, în baza unor criterii transparente şi obiective, pentru investiţii, în vederea facilitării accesului producătorilor din surse regenerabile la reţeaua de transport/distribuţie.

CAPITOLUL V

Comercializarea certificatelor verzi

Art. 12. - După afilierea României la Sistemul European de Certificate Verzi:

a)  furnizorii de energie electrică pot să îşi îndeplinească cotele obligatorii de certificate verzi prin achiziţionarea certificatelor verzi atât de pe piaţa internă de certificate verzi, cât şi de pe piaţa europeană de certificate verzi;

b)  producătorii de energie electrică din surse regenerabile pot comercializa certificate verzi pe piaţa europeană a certificatelor verzi, în condiţiile stabilite de ANRE;

c)  până la atingerea ţintelor naţionale, certificatele verzi pot fi tranzacţionate numai pe piaţa internă de certificate verzi.

CAPITOLUL VI

Evaluarea regională a potenţialului surselor regenerabile de energie

Art. 13. - (1) Ministerul de resort are următoarele atribuţii:

a)   elaborează strategia de valorificare şi promovare a surselor regenerabile de energie;

b) evaluează potenţialul tehnic, economic şi ecologic pentru fiecare tip de resursă regenerabilă de energie;

c) structurează potenţialul stabilit conform lit. b) pe zonele de licenţă aferente operatorilor de distribuţie de energie electrică ce au calitatea de concesionari în contractele de concesiune;

d) elaborează, împreună cu ANRE, cadrul unitar de norme şi reglementări privind amplasarea şi implementarea proiectelor de surse regenerabile.

(2) Ministerul de resort elaborează măsuri de promovare a surselor regenerabile de energie, cum ar fi:

a)  proceduri de amortizare accelerată privind investiţiile în domeniul surselor regenerabile de energie;

b)  scutirea de la plata accizei pentru energia electrică produsă din surse regenerabile de energie, conform prevederilor Directivei 96/2003/CE privind restructurarea cadrului comunitar de impozitare a energiei electrice şi a produselor energetice;

c)    reducerea cu 50% a taxelor de eliberare a autorizaţiilor/avizelor aferente  implementării  proiectelor de investiţii în domeniul surselor regenerabile de energie şi eliberarea acestora, în regim de urgenţă, fără costuri suplimentare;

d) subvenţionarea a 50% din contravaloarea energiei electrice consumate în instalaţii/schimbătoare de căldură pentru exploatarea energiei geotermale;

e)  sprijinirea autorităţilor administraţiei publice locale în vederea acordării de facilităţi investiţionale, a simplificării procedurilor de autorizare, precum şi înfiinţării unui birou unic de autorizare în scopul atragerii de investiţii directe în domeniul surselor regenerabile de energie;

f) acordarea de ajutoare nerambursabile proprietarilor plantaţiilor de material lemnos înfăptuite prin lăstărire, cu destinaţie energetică, prin reglementări elaborate împreună cu Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale privind scopul subvenţionării, condiţiile acordării subvenţiei şi valoarea acesteia, precum şi procedura de depunere, evaluare şi solicitare de plată.

(3) Ministerul de resort elaborează Planul naţional de acţiune, care prevede:

a) eliminarea diferenţelor în promovarea surselor regenerabile de energie existente între energia electrică, biocombustibili şi sistemele de încălzire, respectiv de răcire;

b) realizarea unui cadru de reglementare pentru biocombustibili;

c) asigurarea utilizării energiei regenerabile, în special biomasă, a energiei solare şi geotermale pentru instalaţiile de încălzire, respectiv de răcire;

d) eliminarea barierelor privind integrarea surselor regenerabile de energie în Sistemul Energetic Naţional;

e) simplificarea condiţiilor de racordare şi extindere, în sensul facilitării construcţiei şi instalaţiilor pentru energie regenerabilă;

f) facilitarea înfiinţării întreprinderilor mici şi mijlocii în domeniul de cercetare-dezvoltare a surselor regenerabile de energie;

g) promovarea unui cadru legislativ coerent şi unitar adresat înlăturării barierelor în calea creşterii utilizării energiei regenerabile în sectorul instalaţiilor de încălzire, respectiv de răcire, inclusiv a obstacolelor administrative;

h) dezvoltarea reţelelor de transport şi distribuţie în vederea promovării surselor regenerabile de energie;

i) dezvoltarea pieţei interne de electricitate, luând în considerare energia regenerabilă şi îmbunătăţirea transparenţei şi a separării activităţilor;

j) promovarea şi susţinerea instrumentelor structurale şi de coeziune, a fondurilor de dezvoltare rurală şi a programelor de cooperare internaţională în susţinerea dezvoltării surselor regenerabile de energie;

k) implementarea măsurilor prevăzute în Planul strategic european pentru tehnologia în domeniul energiei (SET-Plan);

l) implementarea integrală a Planului de acţiune pentru biomasă, adoptat în anul 2005 la nivel european;

m) implementarea programului „Energie inteligentă pentru Europa", precum şi a programelor de cercetare şi dezvoltare tehnologică în susţinerea tehnologiilor pentru producerea energiei cu emisii de carbon zero sau foarte scăzute;

n) asigurarea elaborării de programe de educare, formare şi diseminare a informaţiilor privind rolul şi importanţa economico-socială a surselor regenerabile, în colaborare cu autorităţile centrale şi locale;

o) asigurarea elaborării hărţilor eoliene, a potenţialului microhidrologic, solar, geotermal, biomasei şi biocombustibililor, în vederea actualizării Strategiei naţionale de valorificare a resurselor regenerabile, şi includerea acestora în Atlasul european.

(4) Măsurile de natura celor prevăzute la alin. (2) şi (3) se aprobă prin hotărâre a Guvernului, în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, şi se actualizează periodic.

CAPITOLUL VII

Comercializarea energiei electrice produse din surse regenerabile de energie

Art. 14. - (1) Producătorii de energie electrică din surse regenerabile de energie vând energia electrică produsă pe piaţa angro de energie electrică la preţul pieţei.

(2)  Energia electrică produsă din surse regenerabile de energie în centrale electrice cu puteri instalate sub 1 MW poate fi vândută furnizorilor impliciţi în ale căror zone delimitate de licenţă sunt situate centralele, la preţuri reglementate stabilite de ANRE la nivel naţional, diferenţiate în funcţie de tehnologia de producere.

(3) Consumatorii care deţin capacităţi de producţie pot vinde energia electrică produsă, care depăşeşte nivelul consumului propriu, furnizorului cu care consumatorii au încheiat contract de furnizare de energie electrică, în condiţiile stabilite prin reglementări ale ANRE, dacă îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

a) deţin capacităţi de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie cu puteri instalate sub 1 MW;

b)  utilizează cu preponderenţă energia electrică produsă pentru consum propriu;

c) dispun de sisteme de măsurare care respectă prevederile legale în vigoare.

Art. 15. - (1) Exportul de energie electrică produsă din surse regenerabile de energie poate fi însoţit de garanţiile de origine aferente numai:

a) în condiţiile stabilite de ANRE şi dacă ţintele naţionale sunt îndeplinite;

b)  dacă furnizorul care exportă astfel de energie plăteşte operatorului de transport şi sistem contravaloarea certificatelor verzi emise pentru energia care se exportă la preţul de închidere a pieţei de certificate verzi din luna în care s-a realizat exportul;

c) dacă furnizorul prevăzut la lit. b) notifică ANRE garanţiile de origine utilizate în scopul anulării din registrul unic al garanţiilor de origine.

(2) Energia electrică produsă din surse regenerabile de energie exportată, însoţită de garanţiile de origine aferente, nu se ia în calcul la stabilirea îndeplinirii ţintelor naţionale.

Art. 16. - (1) Importul de energie electrică produsă din surse regenerabile de energie, însoţită de garanţiile de origine, se poate realiza după anul 2010 dacă importatorul transmite garanţiile de origine la ANRE pentru înregistrarea în registrul unic al garanţiilor de origine.

(2) Energia electrică produsă din surse regenerabile de energie importată, însoţită de garanţiile de origine aferente, se ia în calcul la stabilirea ţintelor naţionale.

CAPITOLUL VIII

Monitorizare şi raportare

Art. 17. - (1) ANRE monitorizează dezvoltarea şi funcţionarea pieţei de certificate verzi, întocmeşte anual şi face public un raport privind modul de funcţionare a sistemului de promovare a energiei electrice din surse regenerabile.

(2)    Trimestrial, ANRE întocmeşte un raport privind monitorizarea pieţei de energie şi a pieţei certificatelor verzi, pe care îl transmite comisiilor de specialitate ale Parlamentului şi ministerului de resort.

(3) Ministerul de resort întocmeşte o dată la 2 ani, începând cu luna octombrie 2009, raportul referitor la modul de realizare a ţintelor naţionale şi măsurile întreprinse pentru a facilita accesul la reţea al energiei electrice produse din surse regenerabile de energie.

(4) Raportul prevăzut la alin. (3) detaliază:

a)  implementarea şi funcţionarea sistemelor de sprijin şi a altor măsuri de promovare a energiei electrice din surse regenerabile, precum şi modul de îndeplinire a măsurilor stabilite în Planul naţional de acţiune;

b)  funcţionarea sistemului de garanţii de origine pentru energia electrică şi măsurile luate pentru a asigura fiabilitatea şi protecţia împotriva fraudării sistemului;

c)  progresele înregistrate în evaluarea şi îmbunătăţirea procedurilor administrative de îndepărtare a obstacolelor legate de reglementare şi de altă natură, referitoare la dezvoltarea producţiei de energie electrică din surse regenerabile;

d)  măsurile luate pentru a asigura transportul şi distribuţia energiei electrice produse din surse regenerabile de energie; dezvoltarea disponibilităţii şi utilizării resurselor de biomasă în scop energetic.

CAPITOLUL IX

Facilităţi

Art. 18. - (1) In vederea stimulării investiţiilor pentru producţia de energie din surse regenerabile de energie pe teritoriul României, investitorii pot beneficia, în condiţiile prezentei legi, de următoarele facilităţi pentru proiectele strategice prevăzute în documentele de politică energetică a României:

a) garantarea a cel mult 50% din valoarea împrumuturilor pe termen mediu sau lung;

b)   asigurarea infrastructurii de transport şi a utilităţilor necesare iniţierii şi dezvoltării investiţiei;

c)  căi de acces şi modificări ale infrastructurii existente, necesare iniţierii şi dezvoltării proiectului de investiţii;

d)  scutiri sau reduceri de impozite şi taxe pentru profitul reinvestit, pentru o perioadă de 3 ani de la punerea în funcţiune a investiţiei;

e)  acordarea de contribuţii financiare de la bugetul de stat pentru locurile de muncă nou-create.

(2) Investitorii pot beneficia, în condiţiile dreptului comun, de următoarele facilităţi:

a)  scutiri sau reduceri de impozite şi taxe pentru profitul reinvestit, pentru o perioadă de 3 ani de la punerea în funcţiune a investiţiei;

b)  acordarea de contribuţii financiare de la bugetul de stat pentru locurile de muncă nou-create.

Art. 19. - Condiţiile şi perioada pentru acordarea de facilităţi privind promovarea surselor regenerabile de energie, prevăzute la art. 18, sunt aprobate prin hotărâre a Guvernului, adoptată în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi.

CAPITOLUL X

Accesul la reţeaua electrică

Art. 20. - (1) Producătorii de energie electrică din surse regenerabile de energie au acces prioritar la reţeaua de transport/distribuţie a energiei electrice, în măsura în care nu este afectată siguranţa Sistemului Energetic Naţional.

(2) Operatorii de reţea vor elabora, în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, norme privind suportarea, separat şi în comun, a costurilor adaptărilor tehnice, racordărilor la reţea şi consolidărilor reţelei, necesare pentru racordarea la reţea a producătorilor de energie electrică din surse regenerabile.

(3)  Normele prevăzute la alin. (2) se revizuiesc periodic, la solicitarea ministerului de resort.

(4) Suportarea în comun a costurilor prevăzute la alin. (2) se aplică prin intermediul unui mecanism bazat pe criterii obiective, transparente şi nediscriminatorii, având în vedere beneficiile rezultate din racordarea producătorilor de energie electrică din surse regenerabile de energie, precum şi ale operatorilor de reţea.

(5)  Operatorii de reţea vor pune la dispoziţia oricărui nou producător de energie electrică din surse regenerabile care doreşte racordarea la reţea o estimare detaliată a costurilor legate de racordare.

CAPITOLUL XI

Dispoziţii finale

Art. 21. - Persoanele fizice care utilizează surse regenerabile pentru producerea a minimum 20% din consumul propriu de energie electrică au dreptul la deducerea din venitul anual global a unei sume de până la 50% din valoarea echipamentelor şi instalaţiilor achiziţionate în scopul producerii de energie electrică din surse regenerabile, în funcţie de venitul lunar. Condiţiile privind cuantumul dreptului de deducere se aprobă prin hotărâre a Guvernului în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi.

Art. 22. - (1) ANRE adaptează cadrul de reglementare privind aplicarea sistemului de promovare a energiei electrice produse din surse regenerabile de energie, în conformitate cu prevederile prezentei legi, în termen de 90 de zile de la data publicării acesteia în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) In termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, ANRE elaborează Regulamentul de calificare a producătorilor de energie electrică din surse regenerabile de energie pentru aplicarea schemei de susţinere.

Art. 23. - (1) In cazul în care în termen de 2 ani consecutivi nu se atinge nivelul ţintelor obligatorii anuale, Guvernul va lua măsuri de stimulare a investiţiilor în vederea respectării dispoziţiilor prezentei legi.

(2) Prevederile legislative adoptate de Uniunea Europeană după intrarea în vigoare a prezentei legi vor fi transpuse în legislaţia naţională prin lege.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

EUGEN NICOLICEA

PREŞEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

ANEXĂ

VALOAREA

cotelor anuale obligatorii de certificate verzi pentru perioada 2008-2020

Anul

Cota anuală obligatorie (%)

2008

5,26

2009

6,28

2010

8,30

2011

8,30

2012

8,30

2013

9,0

2014

10,0

2015

10,8

2016

12,0

2017

13,2

2018

14,4

2019

15,6

2020

16,8


SmartCity5

COMENTARII la Legea 220/2008

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 220 din 2008
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Legea 220/2008
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu