Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA URGENTA Nr

ORDONANTA URGENTA   Nr. 73 din 30 iunie 2010

pentru modificarea Legii învatamantului nr. 84/1995

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 448 din 1 iulie 2010Având în vedere că experienţa organizării şi desfăşurării examenului de bacalaureat, în structura prevăzută de Legea învăţământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pune în evidenţă faptul că numărul extrem de mare de opţiuni pe care le pot exprima elevii la unele probe generează dificultăţi în organizarea examenului, iar numărul mare de probe necesită resurse umane, materiale şi conduce la costuri apreciabile, reprezentând un important factor de stres pentru candidaţi,

ţinând cont de faptul că probele orale, cuprinse în structura examenului de bacalaureat anterioară anului şcolar 2009-2010, conduc pentru majoritatea covârşitoare a candidaţilor la obţinerea unor note mari, fără ca acest lucru să aibă relevanţă ulterioară în continuarea studiilor sau pe piaţa muncii, şi că susţinerea unor evaluări care să ateste nivelul de competenţă lingvistică sau digitală este mult mai relevantă pentru absolvent, contribuind la creşterea şanselor de angajare ale acestuia,

având în vedere necesitatea de a oferi absolvenţilor învăţământului liceal posibilitatea de a li se evalua şi certifica competenţele lingvistice de comunicare în limba maternă şi într-o limbă de circulaţie internaţională, precum şi competenţele digitale, competenţele generale şi specifice formate pe durata învăţământului liceal, necesare pentru integrarea acestora în societatea cunoaşterii, pentru a asigura tuturor şi fiecăruia împlinirea şi dezvoltarea personală, incluziunea socială şi cetăţenia activă şi ocuparea unui loc de muncă,

ţinând cont de necesitatea standardizării evaluărilor naţionale pentru a asigura obiectivitatea şi credibilitatea evaluărilor şi pentru a asigura relevanţa acestora în raport cu progresul şcolar al elevilor, precum şi pentru a raporta rezultatele învăţării la standardele europene,

având în vedere că, pentru anul 2010, a fost modificată, prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2009 privind reglementarea unor măsuri pentru organizarea examenului naţional de bacalaureat în anul şcolar 2009-2010, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 384/2009, structura examenului de bacalaureat prevăzută de Legea nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, după acelaşi model propus în prezenta ordonanţă de urgenţă şi că, în anul 2010, examenul de bacalaureat a fost susţinut după noua structură,

ţinând cont de faptul că Legea nr. 384/2009 a aprobat prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 97/2009 doar pentru anul şcolar 2009-2010, iar în cazul neadoptării prezentului act legislativ, elevii vor trebui să susţină examenul de bacalaureat conform structurii care a fost valabilă până în anul 2009, cu toate efectele negative care au fost constatate,

având în vedere că este firesc ca elevii să cunoască din timp structura examenului de bacalaureat, ceea ce le permite să se pregătească pentru susţinerea cu succes a acestuia,

ţinând cont că revenirea la vechea formă a examenului de bacalaureat nu are o justificare metodologică sau curriculară şi va crea confuzii în primul rând în rândul elevilor şi al părinţilor, dar şi în rândul cadrelor didactice, care şi-au orientat predarea către noua modalitate de evaluare,

ţinând cont de nevoia de a asigura un sistem de evaluare predictibil şi pentru a evita schimbările nejustificate de structură a examenului naţional de bacalaureat,

pentru soluţionarea situaţiilor excepţionale în care cadrele didactice din învăţământul superior se află în imposibilitatea de a-şi îndeplini funcţia de preşedinte al unei comisii de bacalaureat, pentru care au fost numite prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului,

având în vedere faptul că, potrivit prevederilor legale, metodologia de organizare şi desfăşurare a examenului de bacalaureat 2011 trebuie dată publicităţii până la data de 31 august 2010,

întrucât toate aceste elemente vizează interesul public şi constituie situaţii extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

Articol unic. - Legea învăţământului nr. 84/1995, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 606 din 10 decembrie 1999, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 26, alineatul (4) va avea următorul cuprins:

„(4) Examenul naţional de bacalaureat constă în susţinerea următoarelor probe:

A. probă de evaluare a competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română;

B. probă de evaluare a competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă, pentru elevii care au urmat studiile liceale într-o limbă a minorităţilor naţionale;

C. probă de evaluare a competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională studiată pe parcursul învăţământului liceal. Rezultatul evaluării se exprimă prin nivelul de competenţă corespunzător Cadrului european comun de referinţă pentru limbi. Elevii care promovează, pe parcursul învăţământului preuniversitar, examene cu recunoaştere internaţională pentru certificarea competenţelor lingvistice în limbi străine au dreptul la recunoaşterea şi echivalarea rezultatelor obţinute la aceste examene, la cerere şi conform unei metodologii aprobate prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului;

D. probă de evaluare a competenţelor digitale. Rezultatul evaluării se exprimă prin nivelul de competenţă, în raport cu standardele europene recunoscute în domeniu. Elevii care promovează, pe parcursul învăţământului preuniversitar, examene cu recunoaştere europeană pentru certificarea competenţelor digitale au dreptul la recunoaşterea şi echivalarea rezultatelor obţinute la aceste examene, la cerere şi conform unei metodologii aprobate prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului;

E. probe scrise de evaluare a competenţelor formate pe durata învăţământului liceal, după cum urmează:

a) probă scrisă la limba şi literatura română - probă comună pentru elevii de la toate filierele, profilurile şi specializările;

b) probă scrisă la limba şi literatura maternă - probă comună pentru elevii de la toate filierele, profilurile şi specializările, care au urmat studiile liceale într-o limbă a minorităţilor naţionale;

c) o probă scrisă, diferenţiată în funcţie de filieră, profil şi specializare, după cum urmează:

(i) matematică - pentru profilul real din filiera teoretică, pentru filiera tehnologică sau, după caz, pentru filiera vocaţională;

(ii) istorie - pentru profilul umanist din filiera teoretică sau, după caz, pentru filiera vocaţională;

d) o probă scrisă la care elevul poate opta, în conformitate cu filiera, profilul şi specializarea urmate, pentru una dintre disciplinele cuprinse în următoarele două grupe de discipline:

(i) fizică, chimie, biologie sau informatică;

(ii) geografie, filosofie, logică şi argumentare, economie, psihologie şi, după caz, sociologie."

2. Articolul 27 va avea următorul cuprins:

„Art. 27. - (1) Examenul naţional de bacalaureat se consideră promovat de către absolvenţii învăţământului secundar superior liceal care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

a) au susţinut probele prevăzute la art. 26 alin. (4) lit. A-D;

b) au susţinut toate probele scrise prevăzute la art. 26 alin. (4) lit. E şi au obţinut cel puţin nota 5 la fiecare dintre acestea;

c) media aritmetică, calculată cu două zecimale exacte, a notelor obţinute la probele scrise precizate la art. 26 alin. (4) lit. E este cel puţin 6.

(2) Media obţinută la examenul naţional de bacalaureat este media aritmetică calculată cu două zecimale exacte a notelor obţinute la probele scrise prevăzute la art. 26 alin. (4) lit. E.

(3) In urma promovării examenului naţional de bacalaureat, absolventului i se eliberează diploma de bacalaureat.

(4) Absolvenţilor clasei a XII-a/a XIII-a care au susţinut evaluările prevăzute la art. 26 alin. (4) lit. A-D li se eliberează certificate care atestă nivelul de competenţă lingvistică, respectiv nivelul de competenţă digitală. Eliberarea acestor certificate nu este condiţionată de promovarea probelor scrise prevăzute la art. 26 alin. (4) lit. E.

(5) In cazul nepromovării examenului naţional de bacalaureat pot fi recunoscute în sesiunile următoare, la cerere, rezultatele la evaluările susţinute conform art. 26 alin. (4) lit. A-D, respectiv rezultatele la probele scrise prevăzute la art. 26 alin. (4) lit. E care au fost promovate cu cel puţin nota 5.

(6) In decursul unui an şcolar se organizează două sesiuni ale examenului naţional de bacalaureat.

(7) Candidaţii pot susţine examenul naţional de bacalaureat şi examenul de certificare a competenţelor profesionale, fără taxă, de cel mult două ori. Prezentările ulterioare la aceste examene sunt condiţionate de achitarea unor taxe stabilite de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.

(8) Probele prevăzute la art. 26 alin. (4) lit. A-D se organizează şi se desfăşoară la nivelul unităţii de învăţământ din care provin candidaţii, în faţa unei comisii prezidate de directorul unităţii de învăţământ şi numite prin decizie a inspectorului şcolar general, în condiţiile stabilite prin metodologia prevăzută la art. 26 alin. (7).

(9) Probele scrise din examenul naţional de bacalaureat, prevăzute la art. 26 alin. (4) lit. E, se susţin după încheierea anului şcolar, în faţa unei comisii numite de inspectoratul şcolar, în condiţii stabilite prin metodologia prevăzută la art. 26 alin. (7).

(10) Comisia prevăzută la alin. (9) este condusă de un preşedinte, numit prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului dintre cadrele didactice universitare de predare, având titlul ştiinţific de doctor. In situaţii bine justificate, poate fi numit în funcţia de preşedinte şi un cadru didactic din învăţământul liceal, având gradul didactic I şi performanţe profesionale deosebite, titular în altă unitate de învăţământ decât cea din care provin elevii care susţin probele scrise ale examenului naţional de bacalaureat.

(11) Comisia prevăzută la alin. (9) este alcătuită din profesori de la alte unităţi de învăţământ decât cele din care provin elevii care susţin probele scrise ale examenului naţional de bacalaureat.

(12) Numărul comisiilor prevăzute la alin. (9) şi numărul unităţilor de învăţământ în care se desfăşoară probele scrise din examenul naţional de bacalaureat se stabilesc de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, la propunerea inspectoratelor şcolare.

(13) Rezultatele examenului naţional de bacalaureat sunt publice."

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Viceprim-ministru,

Marko Bela

Ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului,

Daniel Petru Funeriu

Ministrul finanţelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu


SmartCity5

COMENTARII la OUG 73/2010

Momentan nu exista niciun comentariu la OUG 73 din 2010
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 774 2010
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
Alte acte pe aceeaşi temă cu OUG 73/2010
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu