Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

OUG Nr.61 din 04.08.2017

pentru aprobarea unor măsuri privind mandatarea Ministerului Energiei pentru transferul unor pachete de acţiuni deţinute de către statul român la societăţile producătoare de agent termic la unităţile administraţiei publice locale în vederea înfiinţării şi organizării serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 648 din 07 august 2017SmartCity1

Având în vedere că unul dintre cele mai importante servicii comunitare de utilităţi publice care asigură satisfacerea nevoilor esenţiale şi de interes public general cu caracter social ale colectivităţilor locale este alimentarea cu agent termic în sistem centralizat,întrucât serviciul comunitar de utilităţi publice privind alimentarea cu agent termic în sistem centralizat este în responsabilitatea autorităţilor administraţiei publice locale, iar în prezent sunt situaţii în care operatoriii economici care realizează producerea agentului termic necesar alimentării populaţiei cu apă caldă şi căldură sunt societăţi cu capital majoritar de stat ale căror acţiuni sunt administrate de către Ministerul Energiei,ţinând cont de faptul că pentru asigurarea alimentării cu agent termic începând cu perioada de iarnă 2017-2018 este necesară realizarea de investiţii în infrastructura tehnico-edilitară, investiţii pentru care autorităţile publice locale sunt eligibile să acceseze granturi sau alte categorii de fonduri nerambursabile,întrucât menţinerea sistemului actual de administrare a infrastructurii tehnico-edilitare necesare asigurării alimentării cu agent termic face extrem de dificilă realizarea unor investiţii care să asigure continuitatea în exploatare, consecinţele fiind extrem de grave mai ales în perioadele de iarnă,având în vedere considerentele menţionate de Curtea Constituţională în Decizia nr. 574/2014 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii nr. 216/2008 privind transmiterea cu titlu gratuit a unui pachet de 1.369.125 de acţiuni deţinute de stat la Compania Naţională „Administraţia Porturilor Maritime" - S.A. Constanţa, reprezentând 20% din capitalul social, către Consiliul Local al Municipiului Constanţa, unde se arată că legiuitorul, fie originar, fie delegat, nu are competenţa de a realiza, printr-un act normativ de reglementare primară, transferul intuitu personae şi cu titlu gratuit al acţiunilor aflate în proprietatea privată a statului către unităţile administrativ-teritoriale, dar are, în schimb, posibilitatea de a reglementa, printr-o lege-cadru, regulile, procedurile şi condiţiile în care Guvernul să poată realiza un transfer cu titlu oneros către unităţile administrativ-teritoriale, cu respectarea dispoziţiilor art. 1 alin. (4), art. 44 şi art. 135 din Constituţia României, republicată,luând în considerare faptul că transferul cu titlu oneros al acţiunilor deţinute de stat către unităţile administraţiei locale necesită o perioadă de 5-6 luni, astfel încât să se realizeze toate procedurile cerute de lege pentru astfel de operaţiuni, apare necesitatea urgentării adoptării unei reglementări care să asigure cadrul legal pentru realizarea transferului menţionat.Ţinând cont de dificultăţile financiare ale operatorilor economici producători de agent termic care fac imposibilă realizarea în termeni reali a unor investiţii pentru menţinerea capacităţilor existente,luând în considerare că menţinerea situaţiei actuale va conduce în mod evident la posibile întreruperi în furnizarea agentului termic şi a apei calde menajere în localităţi cu o mare densitate de populaţie, fapt ce poate genera, în afara unui disconfort pentru populaţie generat de lipsa acestor utilităţi, chiar nemulţumiri şi mişcări în plan social cu efecte care nu pot fi anticipate,întrucât consecinţele negative care vor apărea în situaţia neadoptării măsurilor propuse pot fi evitate prin luarea de măsuri adecvate adoptate în timp real,în situaţia neadoptării de urgenţă a măsurilor propuse se pune în pericol interesul public general constând în satisfacerea nevoilor esenţiale ale colectivităţilor legate de alimentarea cu agent termic şi poate fi afectată calitatea vieţii cetăţenilor comunităţilor locale.În considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public şi constituie o situaţie extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă. Articolul 1(1) Se mandatează Ministerul Energiei să întreprindă toate demersurile necesare pentru transferul unor pachete de acţiuni deţinute de către statul român la societăţile producătoare de agent termic la unităţile administraţiei publice locale în vederea înfiinţării şi organizării serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat, potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă.(2) Transferul pachetelor de acţiuni este cu titlu oneros şi se realizează cu îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiţii:a)unitatea administrativ-teritorială să fi solicitat, pe baza hotărârii consiliului local sau a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, transferul pachetului de acţiuni deţinut de către statul român prin Ministerul Energiei la societăţile producătoare de agent termic; b)pot solicita transferul pachetelor de acţiuni unităţile administraţiei publice teritoriale pentru care nu a fost deschisă procedura de insolvenţă în condiţiile legii; c)efectuarea unei analize tehnico-economice care să cuprindă justificarea operaţiunii şi efectele acesteia; d)transferul se efectuează cu respectarea normelor naţionale şi europene în materie de ajutor de stat şi concurenţă; e)acordul creditorilor să fie exprimat în cazul în care acţiunile transferate sunt grevate de sarcini/garanţii, precum şi în cazul în care contractele de credit încheiate de societatea emitentă a acţiunilor stabilesc necesitatea unui astfel de acord în situaţia înstrăinării acţiunilor; f)preluarea de către unităţile administrativ-teritoriale şi a eventualelor obligaţii financiare rezultate din împrumuturile contractate sau garantate de stat ale respectivei societăţi producătoare de agent termic. Articolul 2(1) Prin derogare de la prevederile art. 3 lit. e) şi art. 42 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările şi completările ulterioare, unităţile administrativ-teritoriale pot depune oferte şi achiziţiona întreg pachetul de acţiuni deţinut de către statul român prin Ministerul Energiei la societăţile producătoare de agent termic potrivit art. 1. (2) În vederea realizării transferului prevăzut la art. 1, Ministerul Energiei va transmite, cu respectarea condiţiilor prevăzute la art. 1 alin. (2) şi art. 3 alin. (1), o ofertă de vânzare către unitatea administrativ-teritorială care a solicitat transferul.(3) Unităţile administrativ-teritoriale pot participa la operaţiunile de transfer prevăzute la art. 1 fără a depune documentele care să le ateste identitatea şi calitatea, prevăzute de dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/1997, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale, cu modificările şi completările ulterioare, şi a Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 577/2002, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 3(1) Preţul de ofertă al pachetului de acţiuni va fi stabilit pe baza unui raport de evaluare de către un evaluator independent, atestat conform legii, ale cărui servicii se achiziţionează de Ministerul Energiei în conformitate cu prevederile legale în vigoare.(2) Vânzarea pachetului de acţiuni se realizează la valoarea cea mai mare dintre valoarea rezultată din raportul de evaluare şi valoarea nominală a pachetului de acţiuni rezultată prin aplicarea valorii nominale a acţiunii la numărul de acţiuni vândute.(3) Plata preţului acţiunilor se poate face integral, în termen de 30 de zile de la data semnării contractului sau în rate. Plata pachetului de acţiuni se poate face în maximum 5 ani, cu avans de minimum 30% din preţul acţiunilor.(4) Transferul dreptului de proprietate asupra acţiunilor se realizează după cum urmează:a)în situaţia plăţii integrale a preţului, transferul se face la data creditării contului Ministerului Energiei cu suma reprezentând contravaloarea preţului acţiunilor vândute; b)în situaţia plăţii în rate a preţului, transferul se face la data creditării contului Ministerului Energiei cu suma reprezentând contravaloarea avansului din preţ. (5) În situaţia plăţii în rate a pachetului acţiunilor, pentru garantarea diferenţei de preţ, unitatea administrativ-teritorială are obligaţia să constituie garanţii imobiliare şi/sau mobiliare, care să reprezinte cel puţin 120% din valoarea respectivă, sau ipotecă mobiliară asupra acţiunilor care fac obiectul contractului de vânzare-cumpărare de acţiuni.(6) Valoarea garanţiilor imobiliare sau mobiliare, care se depun pentru garantarea diferenţei de preţ, se reevaluează, anual, iar în situaţia în care se constată de către Ministerul Energiei reducerea valorii acestora sub 120%, unitatea administrativ-teritorială are obligaţia reîntregirii acesteia, în termen de 30 de zile de la data constatării, sub sancţiunea rezoluţiunii contractului de vânzare-cumpărare a acţiunilor. Articolul 4Elementele principale ale contractului de vânzare-cumpărare prin care se realizează transferul prevăzut la art. 1 se aprobă prin hotărâre a Guvernului. Articolul 5 În cazul în care prezenta ordonanţă de urgenţă nu dispune altfel, sunt aplicabile transferului prevăzut la art. 1 prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/1997, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 137/2002, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale normelor metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 577/2002, cu modificările şi completările ulterioare. PRIM-MINISTRU MIHAI TUDOSE Contrasemnează: Ministrul energiei, Toma-Florin Petcu p. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene, Sirma Caraman, secretar de stat Ministrul finanţelor publice, Ionuţ MişaSmartCity5

COMENTARII la OUG 61/2017

Momentan nu exista niciun comentariu la OUG 61 din 2017
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 82 2021
    Good day. I am a private loan lender that gives out both business and personal loans to individual at a low interest rate of 2% no matter your location. If you are interested Contact me (Whats App) number:+917310847059 sumitihomelend@gmail.com Mr. Sumiti
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
Alte acte pe aceeaşi temă cu OUG 61/2017
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu