Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

OUG Nr.61 din 04.08.2017

pentru aprobarea unor măsuri privind mandatarea Ministerului Energiei pentru transferul unor pachete de acţiuni deţinute de către statul român la societăţile producătoare de agent termic la unităţile administraţiei publice locale în vederea înfiinţării şi organizării serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 648 din 07 august 2017SmartCity1

Având în vedere că unul dintre cele mai importante servicii comunitare de utilităţi publice care asigură satisfacerea nevoilor esenţiale şi de interes public general cu caracter social ale colectivităţilor locale este alimentarea cu agent termic în sistem centralizat,întrucât serviciul comunitar de utilităţi publice privind alimentarea cu agent termic în sistem centralizat este în responsabilitatea autorităţilor administraţiei publice locale, iar în prezent sunt situaţii în care operatoriii economici care realizează producerea agentului termic necesar alimentării populaţiei cu apă caldă şi căldură sunt societăţi cu capital majoritar de stat ale căror acţiuni sunt administrate de către Ministerul Energiei,ţinând cont de faptul că pentru asigurarea alimentării cu agent termic începând cu perioada de iarnă 2017-2018 este necesară realizarea de investiţii în infrastructura tehnico-edilitară, investiţii pentru care autorităţile publice locale sunt eligibile să acceseze granturi sau alte categorii de fonduri nerambursabile,întrucât menţinerea sistemului actual de administrare a infrastructurii tehnico-edilitare necesare asigurării alimentării cu agent termic face extrem de dificilă realizarea unor investiţii care să asigure continuitatea în exploatare, consecinţele fiind extrem de grave mai ales în perioadele de iarnă,având în vedere considerentele menţionate de Curtea Constituţională în Decizia nr. 574/2014 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii nr. 216/2008 privind transmiterea cu titlu gratuit a unui pachet de 1.369.125 de acţiuni deţinute de stat la Compania Naţională „Administraţia Porturilor Maritime" - S.A. Constanţa, reprezentând 20% din capitalul social, către Consiliul Local al Municipiului Constanţa, unde se arată că legiuitorul, fie originar, fie delegat, nu are competenţa de a realiza, printr-un act normativ de reglementare primară, transferul intuitu personae şi cu titlu gratuit al acţiunilor aflate în proprietatea privată a statului către unităţile administrativ-teritoriale, dar are, în schimb, posibilitatea de a reglementa, printr-o lege-cadru, regulile, procedurile şi condiţiile în care Guvernul să poată realiza un transfer cu titlu oneros către unităţile administrativ-teritoriale, cu respectarea dispoziţiilor art. 1 alin. (4), art. 44 şi art. 135 din Constituţia României, republicată,luând în considerare faptul că transferul cu titlu oneros al acţiunilor deţinute de stat către unităţile administraţiei locale necesită o perioadă de 5-6 luni, astfel încât să se realizeze toate procedurile cerute de lege pentru astfel de operaţiuni, apare necesitatea urgentării adoptării unei reglementări care să asigure cadrul legal pentru realizarea transferului menţionat.Ţinând cont de dificultăţile financiare ale operatorilor economici producători de agent termic care fac imposibilă realizarea în termeni reali a unor investiţii pentru menţinerea capacităţilor existente,luând în considerare că menţinerea situaţiei actuale va conduce în mod evident la posibile întreruperi în furnizarea agentului termic şi a apei calde menajere în localităţi cu o mare densitate de populaţie, fapt ce poate genera, în afara unui disconfort pentru populaţie generat de lipsa acestor utilităţi, chiar nemulţumiri şi mişcări în plan social cu efecte care nu pot fi anticipate,întrucât consecinţele negative care vor apărea în situaţia neadoptării măsurilor propuse pot fi evitate prin luarea de măsuri adecvate adoptate în timp real,în situaţia neadoptării de urgenţă a măsurilor propuse se pune în pericol interesul public general constând în satisfacerea nevoilor esenţiale ale colectivităţilor legate de alimentarea cu agent termic şi poate fi afectată calitatea vieţii cetăţenilor comunităţilor locale.În considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public şi constituie o situaţie extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă. Articolul 1(1) Se mandatează Ministerul Energiei să întreprindă toate demersurile necesare pentru transferul unor pachete de acţiuni deţinute de către statul român la societăţile producătoare de agent termic la unităţile administraţiei publice locale în vederea înfiinţării şi organizării serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat, potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă.(2) Transferul pachetelor de acţiuni este cu titlu oneros şi se realizează cu îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiţii:a)unitatea administrativ-teritorială să fi solicitat, pe baza hotărârii consiliului local sau a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, transferul pachetului de acţiuni deţinut de către statul român prin Ministerul Energiei la societăţile producătoare de agent termic; b)pot solicita transferul pachetelor de acţiuni unităţile administraţiei publice teritoriale pentru care nu a fost deschisă procedura de insolvenţă în condiţiile legii; c)efectuarea unei analize tehnico-economice care să cuprindă justificarea operaţiunii şi efectele acesteia; d)transferul se efectuează cu respectarea normelor naţionale şi europene în materie de ajutor de stat şi concurenţă; e)acordul creditorilor să fie exprimat în cazul în care acţiunile transferate sunt grevate de sarcini/garanţii, precum şi în cazul în care contractele de credit încheiate de societatea emitentă a acţiunilor stabilesc necesitatea unui astfel de acord în situaţia înstrăinării acţiunilor; f)preluarea de către unităţile administrativ-teritoriale şi a eventualelor obligaţii financiare rezultate din împrumuturile contractate sau garantate de stat ale respectivei societăţi producătoare de agent termic. Articolul 2(1) Prin derogare de la prevederile art. 3 lit. e) şi art. 42 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările şi completările ulterioare, unităţile administrativ-teritoriale pot depune oferte şi achiziţiona întreg pachetul de acţiuni deţinut de către statul român prin Ministerul Energiei la societăţile producătoare de agent termic potrivit art. 1. (2) În vederea realizării transferului prevăzut la art. 1, Ministerul Energiei va transmite, cu respectarea condiţiilor prevăzute la art. 1 alin. (2) şi art. 3 alin. (1), o ofertă de vânzare către unitatea administrativ-teritorială care a solicitat transferul.(3) Unităţile administrativ-teritoriale pot participa la operaţiunile de transfer prevăzute la art. 1 fără a depune documentele care să le ateste identitatea şi calitatea, prevăzute de dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/1997, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale, cu modificările şi completările ulterioare, şi a Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 577/2002, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 3(1) Preţul de ofertă al pachetului de acţiuni va fi stabilit pe baza unui raport de evaluare de către un evaluator independent, atestat conform legii, ale cărui servicii se achiziţionează de Ministerul Energiei în conformitate cu prevederile legale în vigoare.(2) Vânzarea pachetului de acţiuni se realizează la valoarea cea mai mare dintre valoarea rezultată din raportul de evaluare şi valoarea nominală a pachetului de acţiuni rezultată prin aplicarea valorii nominale a acţiunii la numărul de acţiuni vândute.(3) Plata preţului acţiunilor se poate face integral, în termen de 30 de zile de la data semnării contractului sau în rate. Plata pachetului de acţiuni se poate face în maximum 5 ani, cu avans de minimum 30% din preţul acţiunilor.(4) Transferul dreptului de proprietate asupra acţiunilor se realizează după cum urmează:a)în situaţia plăţii integrale a preţului, transferul se face la data creditării contului Ministerului Energiei cu suma reprezentând contravaloarea preţului acţiunilor vândute; b)în situaţia plăţii în rate a preţului, transferul se face la data creditării contului Ministerului Energiei cu suma reprezentând contravaloarea avansului din preţ. (5) În situaţia plăţii în rate a pachetului acţiunilor, pentru garantarea diferenţei de preţ, unitatea administrativ-teritorială are obligaţia să constituie garanţii imobiliare şi/sau mobiliare, care să reprezinte cel puţin 120% din valoarea respectivă, sau ipotecă mobiliară asupra acţiunilor care fac obiectul contractului de vânzare-cumpărare de acţiuni.(6) Valoarea garanţiilor imobiliare sau mobiliare, care se depun pentru garantarea diferenţei de preţ, se reevaluează, anual, iar în situaţia în care se constată de către Ministerul Energiei reducerea valorii acestora sub 120%, unitatea administrativ-teritorială are obligaţia reîntregirii acesteia, în termen de 30 de zile de la data constatării, sub sancţiunea rezoluţiunii contractului de vânzare-cumpărare a acţiunilor. Articolul 4Elementele principale ale contractului de vânzare-cumpărare prin care se realizează transferul prevăzut la art. 1 se aprobă prin hotărâre a Guvernului. Articolul 5 În cazul în care prezenta ordonanţă de urgenţă nu dispune altfel, sunt aplicabile transferului prevăzut la art. 1 prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/1997, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 137/2002, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale normelor metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 577/2002, cu modificările şi completările ulterioare. PRIM-MINISTRU MIHAI TUDOSE Contrasemnează: Ministrul energiei, Toma-Florin Petcu p. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene, Sirma Caraman, secretar de stat Ministrul finanţelor publice, Ionuţ MişaSmartCity5

COMENTARII la OUG 61/2017

Momentan nu exista niciun comentariu la OUG 61 din 2017
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    I have been suffering from Herpes for the past 1 years and 8 months, and ever since then I have been taking series of treatment but there was no improvement until I came across testimonies of Dr. Silver on how he has been curing different people from different diseases all over the world, then I contacted him as well. After our conversation he sent me the medicine which I took according .to his instructions. When I was done taking the herbal medicine I went for a medical checkup and to my greatest surprise I was cured from Herpes. My heart is so filled with joy. If you are suffering from Herpes or any other disease you can contact Dr. Silver today on this Email address: drsilverhealingtemple@gmail.com or Whatsapp +2348120513902
ANONIM a comentat Hotărârea 2 2020
    Be careful about love spell comments here I got scammed by three of them,I lost over $1570 until a friend direct me to DR HUNTERS ALVIN who help me get back the father of my two kids after he left me for over 2 years.and now my ex is fully back and he love me and my kids like never before.if you need help with love spell then DR HUNTERS ALVIN is the solution to your problem he charge me only $390 and his love spell work like magic.He can be reach at:huntersalvinsolution@yahoo.com OR huntersalvinsolution@gmail.com .... YOU CAN USE ANY OF THE EMAILS...YOU CAN ALSO ADD HIM UP ON WHATSAPP USING THIS MOBILE NUMBER:+2347059232579
ANONIM a comentat Hotărârea 2 2020
    Be careful about love spell comments here I got scammed by three of them,I lost over $1570 until a friend direct me to DR HUNTERS ALVIN who help me get back the father of my two kids after he left me for over 2 years.and now my ex is fully back and he love me and my kids like never before.if you need help with love spell then DR HUNTERS ALVIN is the solution to your problem he charge me only $390 and his love spell work like magic.He can be reach at:huntersalvinsolution@yahoo.com OR huntersalvinsolution@gmail.com .... YOU CAN USE ANY OF THE EMAILS...YOU CAN ALSO ADD HIM UP ON WHATSAPP USING THIS MOBILE NUMBER:+2347059232579
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Dobrý den, abychom vám pomohli překonat různé finanční starosti, nabízíme finanční pomoc všem, kteří mají dluhy nebo chtějí začít podnikat a mnoho dalších projektů, pro důchodce, podnikatele IT nabízí spolehlivé půjčky. Vaše potřeby, půjčka na účet za pár minut. Kontaktujte mě pro více informací na mém e-mailovém účtu: martinbures517@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Dobrý den, abychom vám pomohli překonat různé finanční starosti, nabízíme finanční pomoc všem, kteří mají dluhy nebo chtějí začít podnikat a mnoho dalších projektů, pro důchodce, podnikatele IT nabízí spolehlivé půjčky. Vaše potřeby, půjčka na účet za pár minut. Kontaktujte mě pro více informací na mém e-mailovém účtu: martinbures517@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Ai nevoie de un împrumut urgent? Oferim împrumuturi personale? Credite pentru afaceri? Imprumut pentru casa? Credite agricole? Credite pentru educație? Credite de consolidare de debit? Împrumuturi pentru camioane? Credite auto? împrumuturi hoteliere? Refinanțați împrumuturile? și mai multe împrumuturi școlare? Credite pentru startup? .Oferim la dobanda 2%! Contactați-ne prin: (richardcosmos5@gmail.com) oferta de imprumut
ANONIM a comentat Hotărârea 207 1991
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Vrei să iei un împrumut și nu știi de unde să obții un împrumut real? Vrei sa incepi o afacere dar nu ai capital? Trebuie să solicitați un împrumut din orice motiv? Ai nevoie de un împrumut de Crăciun? Speranța a sosit în sfârșit pentru că Elena Nino oferă împrumuturi rapide și de încredere, serviciul lor este 100% autentic și vă garantează că veți primi împrumutul atunci când aplicați. Vă rugăm să trimiteți un e-mail și să aprobați astăzi la elenanino0007@gmail.com Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Ingrid
homelend sumiti sumiti a comentat Raport 1937 2021
    I am a private money lender that give out fast cash no collateral required. all cash amounts and currencies, if interested TO started no matter your location http://sumitilendinghome.in (WhatsApp) number +918131851434 sumitihomelend@gmail.com Mr. Damian Sumiti
homelend sumiti sumiti a comentat Raport 19296 2021
    I am a private money lender that give out fast cash no collateral required. all cash amounts and currencies, if interested TO started no matter your location http://sumitilendinghome.in (WhatsApp) number +918131851434 sumitihomelend@gmail.com Mr. Damian Sumiti
Alte acte pe aceeaşi temă cu OUG 61/2017
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu