Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

OUG Nr.61 din 28.09.2016

pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 773 din 04 octombrie 2016SmartCity1

Având în vedere reforma realizată în domeniul politicii sociale comune în problema persoanelor cu nevoi speciale prin ratificarea de către România a Convenţiei ONU prin adoptarea Legii nr. 221/2010 pentru ratificarea Convenţiei privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi, adoptată la New York de Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite la 13 decembrie 2006, deschisă spre semnare la 30 martie 2007 şi semnată de România la 26 septembrie 2007, cu modificările ulterioare, prin schimbarea viziunii faţă de politica în domeniu din perioada 2000-2015, ce impune existenţa unor noi reglementări pe care Ministerul Tineretului şi Sportului trebuie să le promoveze cât mai urgent, ţinând cont în activitatea sa viitoare de armonizarea Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare, cu actele normative subsecvente cu privire la nediscriminarea sportivilor cu nevoi speciale faţă de ceilalţi sportivi,luând în considerare necesitatea creării unui cadru normativ nediscriminatoriu pentru premierea şi susţinerea financiară a sportivilor cu nevoi speciale la acelaşi nivel cu ceilalţi sportivi, pentru acelaşi tip de performanţe obţinute la competiţii naţionale şi internaţionale oficiale,ţinând cont de faptul că prezenta ordonanţă de urgenţă creează cadrul juridic pentru alte acte normative care reglementează condiţiile pentru stabilirea de norme financiare pentru activitatea sportivă,neadoptarea acesteia ar conduce la disfuncţionalităţi în procesul de finanţare a activităţii sportive din sume de la bugetul de stat şi acordare de sprijin financiar pentru toate categoriile de sportivi.Luând în considerare necesitatea creării unui cadru normativ unitar referitor la calcularea rentei viagere pentru sportivii cu performanţe deosebite, astfel încât să nu mai existe neclarităţi care generează inechităţi cu privire la modul de calcul al acesteia, motiv pentru care în acest moment există situaţii concrete în care sportivi cu performanţe superioare beneficiază de o rentă viageră mai mică decât sportivi cu performanţe inferioare, dată fiind ambiguitatea textului legal în vigoare care dă naştere la cel puţin două modalităţi de calcul al rentelor viagere,ţinând cont că rentele viagere se acordă începând cu data de 1 ianuarie a anului următor depunerii cererii, precum şi de faptul că Ministerul Tineretului şi Sportului este în imposibilitatea soluţionării atât a cererilor privind calcularea, cât şi a cererilor privind recalcularea rentelor, cereri depuse în cursul anului 2016,având în vedere faptul că neadoptarea în regim de urgenţă a măsurilor de reglementare propuse prin prezenta ordonanţă de urgenţă va avea ca efect imposibilitatea acordării de sprijin financiar şi de premiere a sportivilor cu nevoi speciale, va genera blocaje şi ineficienţă şi va menţine inechităţile şi discriminările cu privire la premierea sportivilor cu nevoi speciale în raport cu ceilalţi sportivi, precum şi menţinerea inechităţilor şi discriminărilor referitoare la modul de calcul şi plata rentelor viagere între sportivii cu aceeaşi performanţă, pe de-o parte, şi între sportivii cu nevoi speciale şi ceilalţi sportivi, pe de altă parte, cu impact grav asupra activităţii sportive de performanţă şi, implicit, şi asupra imaginii României, întrucât sportul reprezintă una dintre valorile fundamentale ale unei societăţi,deoarece toate aceste elemente vizează interesul public şi constituie situaţii extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă. Articolul ILegea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 200 din 9 mai 2000, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. La articolul 161, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:(5) În îndeplinirea atribuţiilor privind premierea sportivilor, Ministerul Tineretului şi Sportului va respecta principiul nediscriminării, acordând premii egale sportivilor cu sau fără nevoi speciale pentru acelaşi tip de performanţe, obţinute la competiţii naţionale şi internaţionale oficiale. 2. La articolul 64, alineatele (1), (11) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins :Articolul 64
(1) Sportivul de performanţă care a obţinut o medalie de aur, de argint sau de bronz în probele sportive individuale ori pe echipe din cadrul Jocurilor Olimpice sau Jocurilor Paralimpice ori o medalie de aur la campionatele mondiale sau europene de seniori la probele sportive individuale sau pe echipe ce au fost incluse cel puţin o dată în programul Jocurilor Olimpice sau al Jocurilor Paralimpice are dreptul, la cerere şi cu confirmarea Ministerului Tineretului şi Sportului, la o rentă viageră. (11) Poate beneficia de rentă viageră în condiţiile alin. (1) sportivul de performanţă care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii: a)s-a retras din activitatea sportivă; b)are cetăţenie română, atât la data obţinerii performanţelor sportive, cât şi la data solicitării şi acordării rentei viagere; c)performanţele sportive pentru care solicită rentă viageră au fost obţinute concurând pentru România. ........ ................ ................ ................ ................ ........ ...........(3) Pentru stabilirea rentei viagere se utilizează cel mai recent câştig salarial mediu brut pe economie publicat de Institutul Naţional de Statistică.
3. La articolul 64 alineatul (5), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:b)pentru sportivii care cumulează două sau mai multe medalii dintre cele prevăzute la lit. a), renta viageră se calculează astfel:pentru prima cea mai valoroasă medalie se acordă cuantumul prevăzut la lit. a); pentru fiecare dintre celelalte medalii, de valoare egală şi/sau inferioară, se acordă 50% din cuantumul prevăzut la lit. a); 4. La articolul 64 alineatul (5), după litera b) se introduce o nouă literă, litera c), cu următorul cuprins: c)valoarea maximă a rentei viagere calculată potrivit lit. a) şi b) nu poate depăşi echivalentul a cinci câştiguri salariale medii brute pe economie. 5. La articolul 64, alineatul (6) se abrogă. 6. După articolul 64 se introduce un nou articol, articolul 641, cu următorul cuprins: Articolul 641 (1) În cazul retragerii de către organismul internaţional competent, din orice cauză, a medaliei sau a medaliilor în considerarea căreia/cărora sportivului i-a fost acordată sau, după caz, majorată renta viageră, acordarea rentei viagere încetează sau, după caz, se recalculează de drept cu începere de la data primirii de către Ministerul Tineretului şi Sportului a comunicării oficiale din partea federaţiei sportive pe care sportivul o reprezintă. În termen de cel mult 5 zile de la data înştiinţării de către organismul internaţional competent, federaţia sportivă are obligaţia să înştiinţeze Ministerul Tineretului şi Sportului cu privire la retragerea medaliei/medaliilor.(2) Acordarea rentei viagere încetează de drept şi în cazul:a)pierderii de către sportiv a cetăţeniei române, cu începere de la data pierderii acesteia; b)decesului sportivului, cu începere de la data decesului. (3) Intervenirea situaţiilor prevăzute la alin. (2) se comunică în scris, în termen de 15 zile, Ministerului Tineretului şi Sportului de către sportiv sau, respectiv, moştenitorii acestuia, împreună cu copia dovezii pierderii cetăţeniei sau, respectiv, certificatului de deces. Sumele încasate cu titlu de rentă viageră după data prevăzută la alin. (2) vor fi recuperate potrivit legii. 7. După articolul 67 se introduce un nou articol, articolul 671, cu următorul cuprins: Articolul 671 (1) Participanţii la activitatea sportivă pot fi:a)sportivi; b)antrenori; c)medici, asistenţi medicali, maseuri, kinetoterapeuţi, cercetători, operatori video; d)arbitri, observatori, personal auxiliar, alte persoane care contribuie la realizarea activităţii sportive. (2) Autorităţile şi instituţiile administraţiei publice centrale, inclusiv instituţiile din subordinea acestora, care gestionează fonduri publice pentru activitatea sportivă, precum şi Comitetul Olimpic şi Sportiv Român, structurile sportive de drept privat care beneficiază de sume de la bugetul de stat pentru finanţarea programelor/proiectelor sportive pot efectua, pentru participanţii prevăzuţi la alin. (1), cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate, cheltuieli pentru:a)transport, cazare, masă; b)alimentaţie de efort; c)indemnizaţii sportive, premii, prime, burse; d)asigurarea de accidente; e)asigurarea şi achiziţionarea de materiale şi echipament sportiv, cheltuieli medicale şi pentru controlul doping; f)plata arbitrilor, medicilor, asistenţilor medicali, maseurilor, kinetoterapeuţior, cercetătorilor, operatorilor video, observatorilor, personalului auxiliar, altor persoane care contribuie la realizarea activităţii sportive, precum şi pentru alte categorii de cheltuieli necesare desfăşurării activităţii sportive. (3) Condiţiile, criteriile şi procedura, precum şi cuantumul pe fiecare categorie de cheltuieli, respectiv fiecare categorie de participanţi la activităţile sportive se stabilesc prin hotărâre a Guvernului. 8. În cuprinsul legii, sintagma „salarii medii brute pe economie" se înlocuieşte cu sintagma „câştiguri salariale medii brute pe economie".
Articolul IIRentele viagere aflate în plată la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se recalculează în conformitate cu dispoziţiile art. 64 din Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare. În situaţia în care renta rezultată în urma recalculării este mai mică decât cea aflată în plată/cuvenită la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, se plăteşte renta viageră mai mare. PRIM-MINISTRU DACIAN JULIEN CIOLOŞ Contrasemnează: Ministrul tineretului şi sportului, Elisabeta Lipă Ministrul finanţelor publice, Anca Dana DraguSmartCity5

COMENTARII la OUG 61/2016

Momentan nu exista niciun comentariu la OUG 61 din 2016
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 3418 2013
    We are project funder as well as financial lender. We have BG/SBLC specifically for BUY/LEASE at a leasing price of 4%+2% of face value Issuance by HSBC London and many other 25 top AA rated Bank in Europe, Middle East or USA. We also secure funding. Also We are into the provision of short term and long term business/personal loans for both small and large scale business funds. * FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% * FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Kindly contact us for our procedures and be sure that we shall respond within 48hrs maximum. Intermediaries/Consultants/Brokers are welcome to bring their clients and are 100% protected. In complete confidence, we will work together for the benefits of all parties involved. Contact Name : Blaine Lorcan Contact Email: blainelorcan@gmail.com Skype:blainelorcan@gmail.com WhatsApp:+1(408)290-8281
ANONIM a comentat OUG 52 2004
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com WhatsApp +1 (470) 575-0615 ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat OUG 123 2002
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com WhatsApp +1 (470) 575-0615 ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Decretul 15 2020
    Bună ziua, Aveți nevoie de un împrumut rapid? Sunt Susan Benson Sunt creditor și, de asemenea, consultant financiar. Având în vedere stagnarea economică, lumea trece prin rezultatul bolii Corona-virus emergente (COVID-19), mulți oameni se confruntă cu provocări financiare premature. Și cu prezența excedentului de numerar în instituția noastră, ne propunem să accelerăm circulația banilor finanțând clienții din Europa și din afara acesteia cu un împrumut. Dacă aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere, cumpărați o casă sau o mașină sau aveți nevoie de un împrumut din alte motive personale? Vreau să contactați firma mea. Furnizăm tot felul de servicii de împrumut, atât împrumuturi garantate, cât și garantate. Dacă citiți acest lucru și știți că aveți nevoie de asistență financiară, ne puteți scrie doar prin e-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com sau trimiteți-mi direct pe WhatsApp prin: +447903159998 și primiți un răspuns instantaneu. Suntem o companie globală de servicii financiare și ne-am angajat să vă ajutăm să vă îmbunătățiți obiectivele financiare pe termen lung și pe termen scurt, deoarece stabilitatea dvs. financiară este obiectivul nostru final. Caracteristici și beneficii; * Convenabilitate - Puteți solicita un împrumut oricând, oriunde. * Suma flexibilă - Decideți cât de mult doriți să împrumutați. * Finanțare rapidă rapidă - primiți împrumutul dvs. în termen de 24 de ore de la aprobare. * Rata dobânzii flexibile de 3,0%. * Rata de aprobare ridicată * Aveți șansa de a selecta data rambursării, fie săptămânal, lunar sau anual, pentru o durată de 1-30 ani. * Aplicație online simplă. * Ghid personalizat și expertiză. * Fără taxe ascunse Mulți oameni găsesc atât de dificil să obțină un împrumut de la băncile locale sau de la alte institute financiare din anumite motive. Dacă aveți nevoie într-adevăr de soluție pentru provocările dvs. financiare, scrieți-ne firmei mele, vă vom ajuta cu un împrumut. Am ajutat numeroase persoane și organizații care se confruntă cu dificultăți financiare în întreaga lume. Când aplicați cu noi, aplicați cu o companie de încredere care are grijă de nevoile dvs. financiare, prioritatea noastră maximă este stabilitatea dvs. financiară și veți fi îngrijit pe parcursul întregului proces. Pentru mai multe informații despre oferta noastră de împrumut, trimiteți-ne cererea dvs. de împrumut prin: E-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com SAU; WhatsApp: +447903159998
ANONIM a comentat Hotărârea 793 2013
    Ai nevoie de un împrumut? Căutați finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă extinde afacerea? Cred că ai ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi la dobândă scăzută. Persoanele interesate trebuie să ne contacteze Pentru răspuns imediat la cererea dvs., amabil răspundeți la aceste e-mailuri de mai jos. Aplicația Whats +918256953815 ushaservicesonline@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați următoarele informații, dacă vă interesează. 1) Numele complet: ……… 2) Gen: ……… 3) Suma de împrumut necesară: ……… 4) Durata împrumutului: ……… 5) Țara: ……… 6) Adresa de acasă: ……… 7) Număr mobil: ……… 8) Venitul lunar: ………………… 9) Ocupatia: ........................... ) Ce site ai făcut aici despre noi ………………… Multumesc si toate cele bune. ushaservicesonline@gmail.com +918256953815
ANONIM a comentat Hotărârea 793 2013
    Ai nevoie de un împrumut? Căutați finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă extinde afacerea? Cred că ai ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi la dobândă scăzută. Persoanele interesate trebuie să ne contacteze Pentru răspuns imediat la cererea dvs., amabil răspundeți la aceste e-mailuri de mai jos. Aplicația Whats +918256953815 ushaservicesonline@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați următoarele informații, dacă vă interesează. 1) Numele complet: ……… 2) Gen: ……… 3) Suma de împrumut necesară: ……… 4) Durata împrumutului: ……… 5) Țara: ……… 6) Adresa de acasă: ……… 7) Număr mobil: ……… 8) Venitul lunar: ………………… 9) Ocupatia: ........................... ) Ce site ai făcut aici despre noi ………………… Multumesc si toate cele bune. ushaservicesonline@gmail.com +918256953815
ANONIM a comentat Hotărârea 984 1990
    FOR QUICK, AFFORDABLE AND RELIABLE BUSINESS/HOME/REAL ESTATES/COMPANY/PROJECT/PERSONAL LOAN OFFER WITHOUT COST/STRESS CONTACT US TODAY VIA Call/Text +1(415)630-7138 Email drbenjaminfinance@gmail.com We are authorized financial consultants providing reliable loans to individuals and funding for business, home, personal and projects start up. Are you tired of seeking loans or are you in any financial mess. Do you have a low credit score, and you will find it difficult to get loans from banks and other financial institutions? then worry no more for we are the solution to your financial misfortune. we offer all types of loan ranging from $5,000.00 to $533,000,000.00USD with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 35 years to pay back the loan secure and unsecured. Are you losing sleep at nights worrying how to get a Legit Loan Lender? If Yes worry no more for we are out here to help the less financial privileges get the loan they need to get back on their feet no matter your credit score, you can say goodbye to all your financial crisis and difficulties. Contact us on the following Call/Text +1(415)630-7138 Email drbenjaminfinance@gmail.com Do you have an unfinished project due to poor funding? Do you need money to invest in any specialty that will benefit you? BENJAMIN LOAN INVESTMENTS FINANCE aims is to provide excellent professional financial services which include the followings *1* Personal loan *2* Business loan *3* Home loan *4* Farm Loan *5* Education loan *6* Debt consolidation loan *7* Truck Loan *8* Car Loan *9* Eviction Loan *10* Equipment Loan *11* Hotels Loan *12* Refinancing Loan and many more NOTE: GET YOUR INSTANT LOAN APPROVAL 100% GUARANTEED TODAY NO MATTER YOUR CREDIT SCORE. drbenjaminfinance@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 441 1997
    O zi buna   Ai nevoie de împrumut pentru afaceri? Împrumut contractual? Împrumut de student? Împrumut pentru sănătate, Împrumut pentru a investi sau împrumut de proiect? Contactați împrumutul rapid Unicredit atât pentru împrumut, cât și pentru împrumut pe termen scurt, pentru o tranzacție rapidă, sigură și ușoară.    Informatii de contact E-mail: unicreditfastloan@gmail.com Facebook: împrumutul rapid Unicredit Instagram: Împrumut rapid Unicredit Twitter: @FastUnicredit LinkedIn: împrumutul rapid Unicredit Contactați-ne pentru serviciul dvs. de împrumut rapid.
ANONIM a comentat Ordin 2591 2018
    O zi buna, Căutați împrumut pentru afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la midland.credit2@gmail.com pentru mai multe informații. Toate cele bune, Midland Credit Home Mgt
ANONIM a comentat Ordin 3418 2013
    GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR BUY/LEASE AT THE BEST RATES AVAILABLE We offer certified and verifiable bank instruments via Swift Transmission from a genuine provider capable of taking up time bound transactions. FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Our BG/SBLC Financing can help you get your project funded, loan financing by providing you with yearly. RWA ready to close leasing with any interested client in few banking days Name : Scott james Email : Inquiry.securedfunding@gmail.com Skype: Inquiry.securedfunding@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu OUG 61/2016
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu