Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

OUG Nr.61 din 28.09.2016

pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 773 din 04 octombrie 2016SmartCity1

Având în vedere reforma realizată în domeniul politicii sociale comune în problema persoanelor cu nevoi speciale prin ratificarea de către România a Convenţiei ONU prin adoptarea Legii nr. 221/2010 pentru ratificarea Convenţiei privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi, adoptată la New York de Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite la 13 decembrie 2006, deschisă spre semnare la 30 martie 2007 şi semnată de România la 26 septembrie 2007, cu modificările ulterioare, prin schimbarea viziunii faţă de politica în domeniu din perioada 2000-2015, ce impune existenţa unor noi reglementări pe care Ministerul Tineretului şi Sportului trebuie să le promoveze cât mai urgent, ţinând cont în activitatea sa viitoare de armonizarea Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare, cu actele normative subsecvente cu privire la nediscriminarea sportivilor cu nevoi speciale faţă de ceilalţi sportivi,luând în considerare necesitatea creării unui cadru normativ nediscriminatoriu pentru premierea şi susţinerea financiară a sportivilor cu nevoi speciale la acelaşi nivel cu ceilalţi sportivi, pentru acelaşi tip de performanţe obţinute la competiţii naţionale şi internaţionale oficiale,ţinând cont de faptul că prezenta ordonanţă de urgenţă creează cadrul juridic pentru alte acte normative care reglementează condiţiile pentru stabilirea de norme financiare pentru activitatea sportivă,neadoptarea acesteia ar conduce la disfuncţionalităţi în procesul de finanţare a activităţii sportive din sume de la bugetul de stat şi acordare de sprijin financiar pentru toate categoriile de sportivi.Luând în considerare necesitatea creării unui cadru normativ unitar referitor la calcularea rentei viagere pentru sportivii cu performanţe deosebite, astfel încât să nu mai existe neclarităţi care generează inechităţi cu privire la modul de calcul al acesteia, motiv pentru care în acest moment există situaţii concrete în care sportivi cu performanţe superioare beneficiază de o rentă viageră mai mică decât sportivi cu performanţe inferioare, dată fiind ambiguitatea textului legal în vigoare care dă naştere la cel puţin două modalităţi de calcul al rentelor viagere,ţinând cont că rentele viagere se acordă începând cu data de 1 ianuarie a anului următor depunerii cererii, precum şi de faptul că Ministerul Tineretului şi Sportului este în imposibilitatea soluţionării atât a cererilor privind calcularea, cât şi a cererilor privind recalcularea rentelor, cereri depuse în cursul anului 2016,având în vedere faptul că neadoptarea în regim de urgenţă a măsurilor de reglementare propuse prin prezenta ordonanţă de urgenţă va avea ca efect imposibilitatea acordării de sprijin financiar şi de premiere a sportivilor cu nevoi speciale, va genera blocaje şi ineficienţă şi va menţine inechităţile şi discriminările cu privire la premierea sportivilor cu nevoi speciale în raport cu ceilalţi sportivi, precum şi menţinerea inechităţilor şi discriminărilor referitoare la modul de calcul şi plata rentelor viagere între sportivii cu aceeaşi performanţă, pe de-o parte, şi între sportivii cu nevoi speciale şi ceilalţi sportivi, pe de altă parte, cu impact grav asupra activităţii sportive de performanţă şi, implicit, şi asupra imaginii României, întrucât sportul reprezintă una dintre valorile fundamentale ale unei societăţi,deoarece toate aceste elemente vizează interesul public şi constituie situaţii extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă. Articolul ILegea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 200 din 9 mai 2000, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. La articolul 161, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:(5) În îndeplinirea atribuţiilor privind premierea sportivilor, Ministerul Tineretului şi Sportului va respecta principiul nediscriminării, acordând premii egale sportivilor cu sau fără nevoi speciale pentru acelaşi tip de performanţe, obţinute la competiţii naţionale şi internaţionale oficiale. 2. La articolul 64, alineatele (1), (11) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins :Articolul 64
(1) Sportivul de performanţă care a obţinut o medalie de aur, de argint sau de bronz în probele sportive individuale ori pe echipe din cadrul Jocurilor Olimpice sau Jocurilor Paralimpice ori o medalie de aur la campionatele mondiale sau europene de seniori la probele sportive individuale sau pe echipe ce au fost incluse cel puţin o dată în programul Jocurilor Olimpice sau al Jocurilor Paralimpice are dreptul, la cerere şi cu confirmarea Ministerului Tineretului şi Sportului, la o rentă viageră. (11) Poate beneficia de rentă viageră în condiţiile alin. (1) sportivul de performanţă care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii: a)s-a retras din activitatea sportivă; b)are cetăţenie română, atât la data obţinerii performanţelor sportive, cât şi la data solicitării şi acordării rentei viagere; c)performanţele sportive pentru care solicită rentă viageră au fost obţinute concurând pentru România. ........ ................ ................ ................ ................ ........ ...........(3) Pentru stabilirea rentei viagere se utilizează cel mai recent câştig salarial mediu brut pe economie publicat de Institutul Naţional de Statistică.
3. La articolul 64 alineatul (5), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:b)pentru sportivii care cumulează două sau mai multe medalii dintre cele prevăzute la lit. a), renta viageră se calculează astfel:pentru prima cea mai valoroasă medalie se acordă cuantumul prevăzut la lit. a); pentru fiecare dintre celelalte medalii, de valoare egală şi/sau inferioară, se acordă 50% din cuantumul prevăzut la lit. a); 4. La articolul 64 alineatul (5), după litera b) se introduce o nouă literă, litera c), cu următorul cuprins: c)valoarea maximă a rentei viagere calculată potrivit lit. a) şi b) nu poate depăşi echivalentul a cinci câştiguri salariale medii brute pe economie. 5. La articolul 64, alineatul (6) se abrogă. 6. După articolul 64 se introduce un nou articol, articolul 641, cu următorul cuprins: Articolul 641 (1) În cazul retragerii de către organismul internaţional competent, din orice cauză, a medaliei sau a medaliilor în considerarea căreia/cărora sportivului i-a fost acordată sau, după caz, majorată renta viageră, acordarea rentei viagere încetează sau, după caz, se recalculează de drept cu începere de la data primirii de către Ministerul Tineretului şi Sportului a comunicării oficiale din partea federaţiei sportive pe care sportivul o reprezintă. În termen de cel mult 5 zile de la data înştiinţării de către organismul internaţional competent, federaţia sportivă are obligaţia să înştiinţeze Ministerul Tineretului şi Sportului cu privire la retragerea medaliei/medaliilor.(2) Acordarea rentei viagere încetează de drept şi în cazul:a)pierderii de către sportiv a cetăţeniei române, cu începere de la data pierderii acesteia; b)decesului sportivului, cu începere de la data decesului. (3) Intervenirea situaţiilor prevăzute la alin. (2) se comunică în scris, în termen de 15 zile, Ministerului Tineretului şi Sportului de către sportiv sau, respectiv, moştenitorii acestuia, împreună cu copia dovezii pierderii cetăţeniei sau, respectiv, certificatului de deces. Sumele încasate cu titlu de rentă viageră după data prevăzută la alin. (2) vor fi recuperate potrivit legii. 7. După articolul 67 se introduce un nou articol, articolul 671, cu următorul cuprins: Articolul 671 (1) Participanţii la activitatea sportivă pot fi:a)sportivi; b)antrenori; c)medici, asistenţi medicali, maseuri, kinetoterapeuţi, cercetători, operatori video; d)arbitri, observatori, personal auxiliar, alte persoane care contribuie la realizarea activităţii sportive. (2) Autorităţile şi instituţiile administraţiei publice centrale, inclusiv instituţiile din subordinea acestora, care gestionează fonduri publice pentru activitatea sportivă, precum şi Comitetul Olimpic şi Sportiv Român, structurile sportive de drept privat care beneficiază de sume de la bugetul de stat pentru finanţarea programelor/proiectelor sportive pot efectua, pentru participanţii prevăzuţi la alin. (1), cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate, cheltuieli pentru:a)transport, cazare, masă; b)alimentaţie de efort; c)indemnizaţii sportive, premii, prime, burse; d)asigurarea de accidente; e)asigurarea şi achiziţionarea de materiale şi echipament sportiv, cheltuieli medicale şi pentru controlul doping; f)plata arbitrilor, medicilor, asistenţilor medicali, maseurilor, kinetoterapeuţior, cercetătorilor, operatorilor video, observatorilor, personalului auxiliar, altor persoane care contribuie la realizarea activităţii sportive, precum şi pentru alte categorii de cheltuieli necesare desfăşurării activităţii sportive. (3) Condiţiile, criteriile şi procedura, precum şi cuantumul pe fiecare categorie de cheltuieli, respectiv fiecare categorie de participanţi la activităţile sportive se stabilesc prin hotărâre a Guvernului. 8. În cuprinsul legii, sintagma „salarii medii brute pe economie" se înlocuieşte cu sintagma „câştiguri salariale medii brute pe economie".
Articolul IIRentele viagere aflate în plată la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se recalculează în conformitate cu dispoziţiile art. 64 din Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare. În situaţia în care renta rezultată în urma recalculării este mai mică decât cea aflată în plată/cuvenită la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, se plăteşte renta viageră mai mare. PRIM-MINISTRU DACIAN JULIEN CIOLOŞ Contrasemnează: Ministrul tineretului şi sportului, Elisabeta Lipă Ministrul finanţelor publice, Anca Dana DraguSmartCity5

COMENTARII la OUG 61/2016

Momentan nu exista niciun comentariu la OUG 61 din 2016
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
ANONIM a comentat Hotărârea 559 1990
    Din păcate această hotărâre prevede incadrarea în grupe indiferent de activitatea desfășurată a celor care lucrează în industria chimică( directori, contabili, economiști) fără deosebire adică un operator chimist este încadrat în grupă la fel ca și directorul. Ținînd cont de anul ”hotărârii” în care revoluția încă se mișca prin intreprinderi este de înțeles..oarecum.
ANONIM a comentat Decizia 589 2006
    La Pucioasa DB nu a fost nici-o revolutie,si totusi orasul este plin de revolutionari,????
ANONIM a comentat Legea 406 2001
     Aceasta lege , este depasita ...nu mai santem in anii '90 cand un candidat la presedentie nu avea unde locui..in zilele noastre , alesii au chiar cate 6 case (unele aducandu-le venituri subtantiale din chirii ) asa ca se impune ca "alesii " nostri sa revada si sa aduca ceva modificari legii , un singur articol ar fi suficient..sa se faca mentiunea ca prevederile nu se aplica celor care detin deja mai mult de 2 spatii..este imoral ca unuia care are peste 2 imobile cu destinatie de locuit sa ii mai dam o vila sau palat si pe cele personale sa le inchirieze
Alte acte pe aceeaşi temă cu OUG 61/2016
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu