Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordonanţa urgenta Nr.44 din 29.04.2011

privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 333 din 13 mai 2011SmartCity1

Având în vedere prevederile art. 5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 203/2009, cu modificările ulterioare, prin care s-au stabilit obligaţiile conducătorilor ministerelor, Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului, organelor administraţiei publice centrale sau ale administraţiei publice locale, după caz, precum şi ai altor instituţii publice care au în subordine, autoritate, coordonare sau în portofoliu operatori economici,ţinând cont de condiţiile actuale ale economiei, în care întărirea disciplinei economico-financiare şi eliminarea tuturor disfuncţionalităţilor şi blocajelor reprezintă interes naţional major,luând în considerare constrângerile bugetare impuse de efectele crizei economice şi necesitatea implementării unor măsuri unitare la nivelul tuturor operatorilor economici, indiferent de subordonarea acestora,având în vedere termenele de aprobare a bugetelor de venituri şi cheltuieli ale operatorilor economici stabilite prin prevederile art. 28 din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional, cu modificările şi completările ulterioare,ţinând cont de condiţionalităţile cuprinse în Aranjamentul stand-by încheiat cu Fondul Monetar Internaţional,în considerarea faptului că instanţa de contencios constituţional a reţinut, în considerentele Deciziei nr. 392/2003, că statului îi revine obligaţia de a asigura, potrivit prevederilor art. 135 alin. (2) lit. b) din Constituţie, protejarea intereselor naţionale în activitatea economică, financiară şi valutară, aceste elemente constituind situaţii de urgenţă şi extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă. Articolul IOrdonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 465 din 23 iunie 2008, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 203/2009, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. După articolul 5 se introduce un nou articol , articolul 51, cu următorul cuprins: Articolul 51 Conducătorii operatorilor economici prevăzuţi la art. 1 au obligaţia să transmită Ministerului Finanţelor Publice lunar, trimestrial sau ori de câte ori este nevoie fundamentări, analize, situaţii, raportări şi orice alte informaţii referitoare la indicatorii economico-financiari din bugetele de venituri şi cheltuieli, în formatul şi la termenele stabilite prin ordin al ministrului finanţelor publice sau prin circulare. 2. La articolul 6, după alineatul (1) se introduc şapte noi alineate, alineatele (2)-(8), cu următorul cuprins:
(2) La fundamentarea bugetelor de venituri şi cheltuieli operatorii economici prevăzuţi la art. 1 vor avea în vedere următoarele:a)elaborarea bugetelor de venituri şi cheltuieli în condiţii de eficienţă; b)reducerea arieratelor; c)reducerea pierderilor şi a subvenţiilor din exploatare; d)respectarea politicii salariale a Guvernului.
(3) În situaţia în care gradul de realizare a veniturilor proprii programate în bugetele de venituri şi cheltuieli, calculat ca raport procentual între încasări şi program, în fiecare din ultimii 2 ani a fost mai mic de 90%, fundamentarea veniturilor proprii pentru anul curent va fi cel mult la nivelul realizărilor din anul precedent.
(4) Cheltuielile totale, inclusiv cele aferente fondului de salarii, reprezintă limite maxime ce nu pot fi depăşite. Rectificarea bugetelor de venituri şi cheltuieli în sensul majorării cheltuielilor se face în limita veniturilor încasate peste nivelul programat.
(5) În programele de reducere a arieratelor se prevăd distinct sursele destinate stingerii arieratelor, astfel încât valoarea acestora înregistrată la sfârşitul anului anterior să fie achitată în totalitate în anul în curs.
(6) Programele de achiziţii de bunuri şi servicii pentru desfăşurarea activităţii se fundamentează pe baza cheltuielilor aprobate prin bugetul de venituri şi cheltuieli, iar în execuţie angajamentele legale vor fi făcute ţinându-se seama de posibilităţile reale de încasare a veniturilor programate.
(7) Programele de investiţii şi dotări se fundamentează în limita surselor legale de finanţare a acestora.
(8) Conducătorii ministerelor, organelor administraţiei publice centrale sau ale administraţiei publice locale, după caz, precum şi ai altor instituţii publice supun spre aprobare Guvernului, respectiv autorităţilor deliberative ale administraţiei publice locale, după caz, proiectele bugetelor de venituri şi cheltuieli ale operatorilor economici din subordine, autoritate, coordonare sau din portofoliu, pentru anul curent, precum şi estimări pentru următorii 2 ani, însoţite de următoarele anexe:a)repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiari pentru anul curent; b)programul de investiţii, detaliat pe surse de finanţare; c)programul de reducere a stocurilor de materii prime, materiale, obiecte de inventar şi piese de schimb, produse finite; d)programe de reducere a arieratelor; e)situaţia datoriilor rezultate din împrumuturile contractate cu scadenţă în anul curent.
3. La articolul 7, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 7
(1) Fundamentarea cheltuielilor de natură salarială prevăzute în bugetele de venituri şi cheltuieli ale operatorilor economici se va face pe baza indicelui de creştere a câştigului salarial mediu brut lunar, care nu va putea fi mai mare de 60% din indicele de creştere a productivităţii muncii, calculat în unităţi valorice comparabile sau în unităţi fizice, după caz. Câştigul salarial mediu brut lunar se determină luând în calcul salariul de bază, sporurile, precum şi bonificaţiile şi bonusurile în bani şi/sau în natură acordate în condiţiile legii.
4. La articolul 7, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (7) , cu următorul cuprins:
(7) Prevederile art. 6 alin. (2), (3) şi (8) şi ale art. 7 alin. (1) se aplică începând cu faza de elaborare a bugetelor de venituri şi cheltuieli aferente anului 2012. 5. După articolul 8 se introduc două noi articole, articolele 81 şi 82, cu următorul cuprins: Articolul 81 Controlul respectării indicatorilor economico-financiari aprobaţi prin bugetele de venituri şi cheltuieli ale operatorilor economici nominalizaţi la art. 1 se face de către organele de control financiar ale Ministerului Finanţelor Publice. Articolul 82
(1) Constituie contravenţie următoarele fapte:a)nerespectarea programului de reducere a arieratelor; b)nerespectarea programului de reducere a stocurilor de materii prime, materiale, obiecte de inventar şi piese de schimb, produse finite, aprobat prin bugetul de venituri şi cheltuieli; c)depăşirea în structură a nivelului de cheltuieli aprobat prin bugetul de venituri şi cheltuieli; d)nerespectarea prevederilor art. 51.
(2) Contravenţiile prevăzute la alin. (1) se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei.
(3) Organele de control ale Ministerului Finanţelor Publice prin aparatul propriu şi/sau al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală sunt abilitate să constate contravenţiile de la alin. (1) şi să aplice sancţiunea prevăzută la alin. (2) conducătorilor operatorilor economici nominalizaţi la art. 1.
(4) Prin derogare de la dispoziţiile art. 8 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, sumele încasate conform prevederilor alin. (2) se fac venit la bugetul de stat.
(5) Contravenţiilor prevăzute la alin. (1) le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
Articolul II Articolul VI din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 55/2010 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 425 din 24 iunie 2010, aprobată cu modificări prin Legea nr. 33/2011, se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul VI
(1) Prevederile art. 24 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, aprobată prin Legea nr. 227/2009, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică în mod corespunzător şi operatorilor economici cărora le sunt aplicabile prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 203/2009, cu modificările ulterioare.
(2) În cazuri temeinic justificate, la solicitarea ordonatorilor principali de credite pentru operatorii economici din subordinea, coordonarea sau sub autoritatea acestora, Guvernul poate aproba prin memorandum achiziţionarea unor bunuri şi servicii de natura celor prevăzute la art. 24 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2009, aprobată prin Legea nr. 227/2009, cu modificările şi completările ulterioare.
Articolul IIIPrezenta ordonanţă de urgenţă intră în vigoare în 10 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I. PRIM-MINISTRU EMIL BOC Contrasemnează: Ministrul finanţelor publice, Gheorghe Ialomiţianu Ministrul administraţiei şi internelor, Constantin-Traian Igaş


SmartCity5

COMENTARII la OUG 44/2011

Momentan nu exista niciun comentariu la OUG 44 din 2011
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Căutați o afacere, o companie sau un împrumut personal? Oferim toate tipurile de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
ANONIM a comentat Hotărârea 559 1990
    Din păcate această hotărâre prevede incadrarea în grupe indiferent de activitatea desfășurată a celor care lucrează în industria chimică( directori, contabili, economiști) fără deosebire adică un operator chimist este încadrat în grupă la fel ca și directorul. Ținînd cont de anul ”hotărârii” în care revoluția încă se mișca prin intreprinderi este de înțeles..oarecum.
ANONIM a comentat Decizia 589 2006
    La Pucioasa DB nu a fost nici-o revolutie,si totusi orasul este plin de revolutionari,????
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu