Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordonanţa urgenta Nr.44 din 29.04.2011

privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 333 din 13 mai 2011SmartCity1

Având în vedere prevederile art. 5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 203/2009, cu modificările ulterioare, prin care s-au stabilit obligaţiile conducătorilor ministerelor, Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului, organelor administraţiei publice centrale sau ale administraţiei publice locale, după caz, precum şi ai altor instituţii publice care au în subordine, autoritate, coordonare sau în portofoliu operatori economici,ţinând cont de condiţiile actuale ale economiei, în care întărirea disciplinei economico-financiare şi eliminarea tuturor disfuncţionalităţilor şi blocajelor reprezintă interes naţional major,luând în considerare constrângerile bugetare impuse de efectele crizei economice şi necesitatea implementării unor măsuri unitare la nivelul tuturor operatorilor economici, indiferent de subordonarea acestora,având în vedere termenele de aprobare a bugetelor de venituri şi cheltuieli ale operatorilor economici stabilite prin prevederile art. 28 din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional, cu modificările şi completările ulterioare,ţinând cont de condiţionalităţile cuprinse în Aranjamentul stand-by încheiat cu Fondul Monetar Internaţional,în considerarea faptului că instanţa de contencios constituţional a reţinut, în considerentele Deciziei nr. 392/2003, că statului îi revine obligaţia de a asigura, potrivit prevederilor art. 135 alin. (2) lit. b) din Constituţie, protejarea intereselor naţionale în activitatea economică, financiară şi valutară, aceste elemente constituind situaţii de urgenţă şi extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă. Articolul IOrdonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 465 din 23 iunie 2008, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 203/2009, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. După articolul 5 se introduce un nou articol , articolul 51, cu următorul cuprins: Articolul 51 Conducătorii operatorilor economici prevăzuţi la art. 1 au obligaţia să transmită Ministerului Finanţelor Publice lunar, trimestrial sau ori de câte ori este nevoie fundamentări, analize, situaţii, raportări şi orice alte informaţii referitoare la indicatorii economico-financiari din bugetele de venituri şi cheltuieli, în formatul şi la termenele stabilite prin ordin al ministrului finanţelor publice sau prin circulare. 2. La articolul 6, după alineatul (1) se introduc şapte noi alineate, alineatele (2)-(8), cu următorul cuprins:
(2) La fundamentarea bugetelor de venituri şi cheltuieli operatorii economici prevăzuţi la art. 1 vor avea în vedere următoarele:a)elaborarea bugetelor de venituri şi cheltuieli în condiţii de eficienţă; b)reducerea arieratelor; c)reducerea pierderilor şi a subvenţiilor din exploatare; d)respectarea politicii salariale a Guvernului.
(3) În situaţia în care gradul de realizare a veniturilor proprii programate în bugetele de venituri şi cheltuieli, calculat ca raport procentual între încasări şi program, în fiecare din ultimii 2 ani a fost mai mic de 90%, fundamentarea veniturilor proprii pentru anul curent va fi cel mult la nivelul realizărilor din anul precedent.
(4) Cheltuielile totale, inclusiv cele aferente fondului de salarii, reprezintă limite maxime ce nu pot fi depăşite. Rectificarea bugetelor de venituri şi cheltuieli în sensul majorării cheltuielilor se face în limita veniturilor încasate peste nivelul programat.
(5) În programele de reducere a arieratelor se prevăd distinct sursele destinate stingerii arieratelor, astfel încât valoarea acestora înregistrată la sfârşitul anului anterior să fie achitată în totalitate în anul în curs.
(6) Programele de achiziţii de bunuri şi servicii pentru desfăşurarea activităţii se fundamentează pe baza cheltuielilor aprobate prin bugetul de venituri şi cheltuieli, iar în execuţie angajamentele legale vor fi făcute ţinându-se seama de posibilităţile reale de încasare a veniturilor programate.
(7) Programele de investiţii şi dotări se fundamentează în limita surselor legale de finanţare a acestora.
(8) Conducătorii ministerelor, organelor administraţiei publice centrale sau ale administraţiei publice locale, după caz, precum şi ai altor instituţii publice supun spre aprobare Guvernului, respectiv autorităţilor deliberative ale administraţiei publice locale, după caz, proiectele bugetelor de venituri şi cheltuieli ale operatorilor economici din subordine, autoritate, coordonare sau din portofoliu, pentru anul curent, precum şi estimări pentru următorii 2 ani, însoţite de următoarele anexe:a)repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiari pentru anul curent; b)programul de investiţii, detaliat pe surse de finanţare; c)programul de reducere a stocurilor de materii prime, materiale, obiecte de inventar şi piese de schimb, produse finite; d)programe de reducere a arieratelor; e)situaţia datoriilor rezultate din împrumuturile contractate cu scadenţă în anul curent.
3. La articolul 7, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 7
(1) Fundamentarea cheltuielilor de natură salarială prevăzute în bugetele de venituri şi cheltuieli ale operatorilor economici se va face pe baza indicelui de creştere a câştigului salarial mediu brut lunar, care nu va putea fi mai mare de 60% din indicele de creştere a productivităţii muncii, calculat în unităţi valorice comparabile sau în unităţi fizice, după caz. Câştigul salarial mediu brut lunar se determină luând în calcul salariul de bază, sporurile, precum şi bonificaţiile şi bonusurile în bani şi/sau în natură acordate în condiţiile legii.
4. La articolul 7, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (7) , cu următorul cuprins:
(7) Prevederile art. 6 alin. (2), (3) şi (8) şi ale art. 7 alin. (1) se aplică începând cu faza de elaborare a bugetelor de venituri şi cheltuieli aferente anului 2012. 5. După articolul 8 se introduc două noi articole, articolele 81 şi 82, cu următorul cuprins: Articolul 81 Controlul respectării indicatorilor economico-financiari aprobaţi prin bugetele de venituri şi cheltuieli ale operatorilor economici nominalizaţi la art. 1 se face de către organele de control financiar ale Ministerului Finanţelor Publice. Articolul 82
(1) Constituie contravenţie următoarele fapte:a)nerespectarea programului de reducere a arieratelor; b)nerespectarea programului de reducere a stocurilor de materii prime, materiale, obiecte de inventar şi piese de schimb, produse finite, aprobat prin bugetul de venituri şi cheltuieli; c)depăşirea în structură a nivelului de cheltuieli aprobat prin bugetul de venituri şi cheltuieli; d)nerespectarea prevederilor art. 51.
(2) Contravenţiile prevăzute la alin. (1) se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei.
(3) Organele de control ale Ministerului Finanţelor Publice prin aparatul propriu şi/sau al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală sunt abilitate să constate contravenţiile de la alin. (1) şi să aplice sancţiunea prevăzută la alin. (2) conducătorilor operatorilor economici nominalizaţi la art. 1.
(4) Prin derogare de la dispoziţiile art. 8 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, sumele încasate conform prevederilor alin. (2) se fac venit la bugetul de stat.
(5) Contravenţiilor prevăzute la alin. (1) le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
Articolul II Articolul VI din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 55/2010 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 425 din 24 iunie 2010, aprobată cu modificări prin Legea nr. 33/2011, se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul VI
(1) Prevederile art. 24 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, aprobată prin Legea nr. 227/2009, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică în mod corespunzător şi operatorilor economici cărora le sunt aplicabile prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 203/2009, cu modificările ulterioare.
(2) În cazuri temeinic justificate, la solicitarea ordonatorilor principali de credite pentru operatorii economici din subordinea, coordonarea sau sub autoritatea acestora, Guvernul poate aproba prin memorandum achiziţionarea unor bunuri şi servicii de natura celor prevăzute la art. 24 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2009, aprobată prin Legea nr. 227/2009, cu modificările şi completările ulterioare.
Articolul IIIPrezenta ordonanţă de urgenţă intră în vigoare în 10 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I. PRIM-MINISTRU EMIL BOC Contrasemnează: Ministrul finanţelor publice, Gheorghe Ialomiţianu Ministrul administraţiei şi internelor, Constantin-Traian Igaş


SmartCity5

COMENTARII la OUG 44/2011

Momentan nu exista niciun comentariu la OUG 44 din 2011
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu