Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

OUG Nr.38 din 18.06.2014

pentru modificarea şi completarea Legii nr. 289/2002 privind perdelele forestiere de protecţie
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 461 din 24 iunie 2014SmartCity1

În motivarea situaţiei extraordinare prevăzute la art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată, a cărei reglementare nu poate fi amânată, menţionăm următoarele:

la nivel naţional s-au înregistrat în ultimii ani fenomene de înzăpezire a căilor de comunicaţie ca urmare a ninsorilor abundente, viscolelor puternice şi, uneori, a furtunilor de zăpadă, cu implicaţii majore asupra desfăşurării circulaţiei rutiere;

efectul vânturilor dominante care au generat înzăpezirea căilor de comunicaţii, atingând viteze de până la 80-100 km/oră, a constat în producerea de troiene de zăpadă viscolită pe căile de comunicaţie, cu înălţimi de până la 4 m, întreruperea circulaţiei şi izolarea localităţilor, cu toate consecinţele negative care derivă din această situaţie, în special pentru siguranţa oamenilor şi a animalelor;

pentru protejarea căilor de comunicaţii împotriva înzăpezirii, perdelele forestiere de protecţie s-au dovedit soluţia cea mai eficientă, acestea acţionând ca parazăpezi biologice. Plantarea perdelelor forestiere de protecţie se poate face doar primăvara şi toamna. Pentru a putea demara demersurile în vederea exproprierii pentru cauză de utilitate publică a terenurilor necesare, acolo unde proprietarii nu îşi dau acordul pentru înfiinţarea acestor perdele, este necesară urgentarea adoptării cadrului legal necesar pe calea delegării legislative pentru începerea lucrărilor de plantare în toamna anului 2014.În România, necesarul de perdele forestiere de protecţie de-a lungul autostrăzilor şi drumurilor naţionale este de 1.752,352 km, în prezent nefiind realizată nicio perdea forestieră de protecţie de acest tip. Consecinţele neadoptării prezentului act normativ în regim de urgenţă sunt: amânarea corectării cadrului juridic existent şi, implicit, amânarea producerii efectului de parazăpezi biologice a perdelelor forestiere de protecţie a căilor de comunicaţie şi punerea în pericol a siguranţei oamenilor şi a animalelor pe timp de iarnă datorită izolării localităţilor din cauza înzăpezirilor viscolite. În considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul public şi constituie o situaţie de urgenţă şi extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată, în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată, Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă. Articolul ILegea nr. 289/2002 privind perdelele forestiere de protecţie, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 143 din 26 februarie 2014, se completează după cum urmează: 1. La articolul 4 , după alineatul (3) se introduc trei noi alineate, alineatele (4)-(6), cu următorul cuprins:(4) În cadrul Sistemului naţional al perdelelor forestiere de protecţie se aprobă Programul naţional de realizare a perdelelor forestiere pentru protecţia autostrăzilor şi drumurilor naţionale, denumit în continuare Program, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta lege. (5) Realizarea obiectivelor de investiţii aferente Programului se face de către:a)Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva, în calitate de autoritate contractantă pentru obiectivele de investiţii aferente Programului pentru terenurile din domeniul public sau privat al statului şi pentru toate terenurile incluse într-un obiectiv de investiţii, indiferent de forma de proprietate, în situaţia în care în obiectivul de investiţii sunt incluse terenuri din domeniul public sau privat al statului. Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva organizează procedurile de atribuire a contractelor de servicii având ca obiect întocmirea documentaţiilor cadastrale în sistem stereografic de proiecţie 1970 şi asigură derularea contractelor de servicii pentru toate imobilele din cuprinsul obiectivului de investiţii; planul topografic cu amplasamentul obiectivului de investiţii cuprinde atât imobilele care se expropriază, cât şi cele care rămân în proprietatea privată a persoanelor fizice şi juridice sau proprietatea publică sau privată a unităţilor administrativ-teritoriale, identificate cu număr cadastral/număr carte funciară. b)structurile teritoriale de specialitate ale autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, care sunt autorităţi contractante pentru terenurile incluse într-un obiectiv de investiţii, care nu se regăsesc în situaţiile prevăzute la lit. a). (6) Finanţarea obiectivelor de investiţii aferente Programului se asigură din fonduri externe nerambursabile postaderare, de la bugetul de stat, în limita fondurilor aprobate anual cu această destinaţie în bugetul Departamentului pentru Ape, Păduri şi Piscicultură. 2. La articolul 33, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:(4) Anual, prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, se aprobă lista obiectivelor de investiţii propuse spre finanţare în cadrul Programului. Articolul IILa data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se abrogă anexa nr. 2 la program „Programul de realizare a perdelelor forestiere pentru protecţia drumurilor naţionale“ din Hotărârea Guvernului nr. 994/2004 pentru aprobarea înfiinţării perdelelor forestiere de protecţie a căilor de comunicaţie împotriva înzăpezirii în toate zonele ţării, în conformitate cu Programul de înfiinţare a perdelelor forestiere de protecţie a căilor de comunicaţie împotriva înzăpezirii şi pentru aprobarea Studiului de fundamentare a necesităţii înfiinţării unei reţele de perdele forestiere de protecţie în judeţele Mehedinţi, Dolj, Olt şi Teleorman şi pe terenurile unităţilor de creştere şi exploatare a cailor de rasă, preluate de Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 139/2002, aprobată cu modificări prin Legea nr. 24/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 648 din 19 iulie 2004, cu modificările ulterioare. PRIM-MINISTRU VICTOR-VIOREL PONTA Contrasemnează: Ministrul delegat pentru ape, păduri şi piscicultură, Adriana Doina Pană p. Ministrul mediului şi schimbărilor climatice, Mihail Fâcă, secretar de stat Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, Nicolae-Liviu Dragnea Viceprim-ministru, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, Daniel Constantin Ministrul finanţelor publice, Ioana-Maria Petrescu Ministrul delegat pentru buget, Liviu Voinea Ministrul transporturilor, Dan-Coman Şova Ministrul fondurilor europene, Eugen Orlando Teodorovici
ANEXĂPROGRAMUL NAŢIONAL de realizare a perdelelor forestiere pentru protecţia autostrăzilor şi drumurilor naţionale

Nr. crt. D.R.D.P. Judeţul DN Poz. km Partea drumului Lungimea Suprafaţa
m mp
0 1 2 3 4 5 6 7
1 Bucureşti Ilfov 1 18+500+20+000 dreapta 1.500 45.000
2 26+100-26+150 dreapta 50 1.500
3 26+350-26+450 dreapta 100 3.000
4 26+650-26+750 dreapta 100 3.000
5 37+000-39+000 dreapta 2.000 60.000
6 42+200-42+900 dreapta 700 21.000
7 48+000-49+000 dreapta 1.000 30.000
8 50+000-50+500 dreapta 500 15.000
0 1 2 3 4 5 6 7
9 57+500-58+800 dreapta 1.300 39.000
10 59+450-59+750 dreapta 300 9.000
11 67+500-68+500 dreapta 1.000 30.000
12 71+000-72+500 dreapta 1.500 45.000
13 2 17+870-18+070 stânga 200 6.000
14 60+200-60+350 stânga 150 4.500
15 61+450-61+700 stânga 250 7.500
16 3 22+400-23+500 stânga 900 27.000
17 24+000-24+100 stânga 100 3.000
18 4 12+800-12+900 stânga 100 3.000
19 13+200-13+400 stânga 200 6.000
20 17+900-19+100 stânga 1.200 36.000
21 19+900-20+000 stânga 100 3.000
22 7 15+800-16+100 dreapta 300 9.000
23 17+100-17+150 dreapta 50 1.500
24 17+180-17+200 dreapta 20 600
25 17+250-17+400 dreapta 150 4.500
26 CB 4+600-7+700 stânga 3.100 93.000
27 6+500-6+900 stânga 400 12.000
28 7+000-7+200 stânga 200 6.000
29 7+500-7+550 stânga 50 1.500
30 7+500-7+800 stânga 300 9.000
31 8+300-8+850 stânga 550 16.500
32 14+800-14+900 stânga 100 3.000
33 16+400-16+950 stânga 550 16.500
34 39+000-39+700 dreapta 700 21.000
35 41+000-43+000 dreapta 2.000 60.000
36 46+500-48+000 dreapta 1.500 45.000
37 54+500-55+300 dreapta 800 24.000
38 56+000-57+100 dreapta 1.100 33.000
39 A1 13+400-19+000 dreapta 5.600 168.000
40 A2 12+000-13+600 stânga 1.600 48.000
41 21+900-26+550 stânga 4.650 139.500
TOTAL ILFOV 36.970 1.109.100
42 Bucureşti Giurgiu 41 24+000-28+000 dreapta 4.000 120.000
43 31+000-37+000 dreapta 6.000 180.000
44 40+000-41+000 dreapta 1.000 30.000
45 45+000-49+000 dreapta 4.000 120.000
46 51+000-53+000 dreapta 2.000 60.000
47 59+800-61+000 dreapta 1.200 36.000
48 5 23+350-24+792 stânga 1.442 43.260
49 25+000-25+600 stânga 600 18.000
50 27+000-27+400 stânga 400 12.000
51 28+490-28+690 stânga 200 6.000
52 35+500-37+500 stânga 2.000 60.000
53 5B 3+600-5+100 dreapta 1.500 45.000
54 6+000-6+500 dreapta 500 15.000
55 11+000-12+350 dreapta 1.350 40.500
56 12+550-14+000 dreapta 1.450 43.500
57 14+200-14+650 dreapta 450 13.500
58 27+000-28+000 dreapta 1.000 30.000
59 29+200-29+800 dreapta 600 18.000
60 35+000-37+000 dreapta 2.000 60.000
61 6 18+800-19+200 dreapta 400 12.000
62 27+600-27+900 dreapta 300 9.000
0 1 2 3 4 5 6 7
63 61 3+000-4+000 dreapta 1.000 30.000
64 19+500-20+000 dreapta 500 15.000
65 27+500-28+000 dreapta 500 15.000
66 A1 42+200-42+700 dreapta 500 15.000
67 48+000-49+000 dreapta 1.000 30.000
68 A2 12+000-13+600 stânga 1.600 48.000
69 21+900-26+550 stânga 4.650 139.500
70 28+490-28+690 stânga 200 6.000
TOTAL GIURGIU 42.342 1.270.260
71 Bucureşti Călăraşi 3 25+270-25+320 stânga 50 1.500
72 26+800-27+118 stânga 318 9.540
73 27+270-37+350 stânga 80 2.400
74 28+500-28+750 stânga 250 7.500
75 30+200-30+400 stânga 200 6.000
76 30+500-30+650 stânga 150 4.500
77 34+350-34+700 stânga 350 10.500
78 36+100-36+200 stânga 100 3.000
79 36+400-37+190 stânga 790 23.700
80 37+300-37+600 stânga 300 9.000
81 41+050-41+300 stânga 250 7.500
82 42+800-42+850 stânga 150 4.500
83 44+200-45+000 stânga 800 24.000
84 47+900-48+000 stânga 100 3.000
85 48+080-49+100 stânga 1.020 30.600
86 49+800-50+000 stânga 200 6.000
87 31 48+000-49+200 dreapta 1.200 36.000
88 4 21+200-21+350 stânga 150 4.500
89 28+000-29+500 stânga 1.500 45.000
90 30+900-32+800 stânga 1.900 57.000
91 4 32+800-33+100 stânga 300 9.000
92 39+850-41+250 stânga 1.400 42.000
93 45+000-45+700 stânga 700 21.000
94 46+000-47+000 stânga 1.000 30.000
95 56+900-57+850 stânga 950 28.500
96 41 8+100-13+000 dreapta 4.900 147.000
97 13+000-13+500 dreapta 500 15.000
98 14+000-14+400 dreapta 400 12.000
99 15+000-15+500 dreapta 500 15.000
100 19+000-22+000 dreapta 3.000 90.000
101 A2 44+000-46+000 stânga 2.000 60.000
102 55+500-56+500 stânga 1.000 30.000
103 59+000-60+000 stânga 1.000 30.000
TOTAL CĂLĂRAŞI 27.508 825.240
104 Bucureşti Ialomiţa 1D 27+000-27+050 stânga 50 1.500
105 27+100-27+200 stânga 100 3.000
106 28+200-28+500 stânga 300 9.000
107 34+600-34+800 stânga 200 6.000
108 36+400-36+900 stânga 500 15.000
109 37+300-37+900 stânga 600 18.000
110 2 47+900-48+350 stânga 450 13.500
111 52+100-52+300 stânga 200 6.000
112 58+000-59+000 dreapta 1.000 30.000
113 60+000-61+000 dreapta 1.000 30.000
114 61+400-62+200 dreapta 800 24.000
115 63+000-63+500 dreapta 500 15.000
0 1 2 3 4 5 6 7
116 65+000-65+700 dreapta 700 21.000
117 67+000-68+000 dreapta 1.000 30.000
118 2A 11+100-11+200 stânga 100 3.000
119 12+600-12+800 stânga 200 6.000
TOTAL IALOMIŢA 7.700 231.000
120 Bucureşti Dâmboviţa 1A 26+725-26+805 dreapta 80 2.400
121 26+885-28+340 dreapta 1.455 43.650
122 33+600-33+700 dreapta 100 3.000
123 33+800-34+000 dreapta 200 6.000
124 34+050-34+420 dreapta 370 11.100
125 34+475-34+605 dreapta 130 3.900
126 37+500-38+630 dreapta 1.130 33.900
127 38+640-38+855 dreapta 215 6.450
128 43+000-43+070 dreapta 70 2.100
129 43+100-43+280 dreapta 180 5.400
130 46+900-47+285 dreapta 385 11.550
131 1A 47+140-47+400 dreapta 260 7.800
132 61 47+000-48+000 dreapta 1.000 30.000
133 62+250-62+450 dreapta 200 6.000
134 7 24+700-25+100 dreapta 400 12.000
135 25+300-25+430 dreapta 130 3.900
136 32+000-33+300 dreapta 1.300 39.000
137 33+320-33+470 dreapta 150 4.500
138 33+520-34+600 dreapta 1.080 32.400
139 38+000-39+000 dreapta 1.000 30.000
140 7 39+000-39+900 dreapta 900 27.000
141 42+400-43+900 dreapta 1.500 45.000
142 44+000-47+600 dreapta 3.600 108.000
143 51+200-51+400 dreapta 200 6.000
144 59+550-60+000 dreapta 450 13.500
145 60+500-62+200 dreapta 1.700 51.000
146 75+000-75+700 dreapta 700 21.000
147 71 9+200-10+000 dreapta 800 24.000
148 11+500-14+350 dreapta 2.850 85.500
149 15+500-15+900 dreapta 400 12.000
150 19+700-20+050 dreapta 350 10.500
151 22+900-23+100 dreapta 200 6.000
152 23+900-25+970 dreapta 2.070 62.100
153 27+100-32+370 dreapta 5.270 158.100
154 35+250-35+600 dreapta 350 10.500
155 36+450-38+970 dreapta 2.520 75.600
156 39+300-41+580 dreapta 2.280 68.400
157 43+300-43+380 dreapta 80 2.400
158 A1 50+000-50+500 dreapta 500 15.000
159 50+500-51+000 dreapta 500 15.000
160 51+500-53+700 dreapta 2.200 66.000
161 54+000-55+900 dreapta 1.900 57.000
162 56+550-56+800 dreapta 250 7.500
163 57+500-58+800 dreapta 1.300 39.000
0 1 2 3 4 5 6 7
164 58+800-58+900 dreapta 100 3.000
165 59+350-59+450 dreapta 100 3.000
166 59+450-59+750 dreapta 300 9.000
167 59+750-59+800 dreapta 50 1.500
168 61+850-63+600 dreapta 1.750 52.500
169 67+500-68+600 dreapta 1.100 33.000
170 71+600-72+800 dreapta 1.200 36.000
171 77+500-79+200 dreapta 1.700 51.000
TOTAL DÂMBOVIŢA 49.005 1.470.150
172 Bucureşti Argeş 65 99+050-102+000 dreapta 2.950 88.500
173 112+200-112+600 dreapta 400 12.000
174 113+000-113+500 dreapta 500 15.000
175 113+800-114+500 dreapta 700 21.000
176 65A 34+600-35+500 stânga 900 27.000
177 41+600-42+400 stânga 800 24.000
178 48+700-49+200 stânga 500 15.000
179 73 59+200-60+300 dreapta 1.100 33.000
180 86+000-86+300 stânga 300 9.000
181 86+000-86+300 dreapta 300 9.000
182 87+000-87+200 stânga 200 6.000
183 A1 81+000-84+000 dreapta 3.000 90.000
184 87+000-89+000 dreapta 2.000 60.000
185 86+000-90+000 dreapta 4.000 120.000
186 90+700-90+820 dreapta 120 3.600
187 95+000-98+000 dreapta 3.000 90.000
188 99+000-102+000 dreapta 3.000 90.000
189 103+000-105+000 dreapta 2.000 60.000
TOTAL ARGEŞ 25.770 773.100
190 Bucureşti Teleorman 5C 37+300-40+400 dreapta 3.100 93.000
191 51 19+000-23+480 stânga 4.480 134.400
192 23+520-25+300 stânga 1.780 53.400
193 25+530-28+700 stânga 3.170 95.100
194 28+800-37+000 stânga 8.200 246.000
195 6 65+150 - 66+000 stânga 850 25500
196 81+040-81+230 stânga 190 5700
197 81+550-81+990 stânga 440 13200
198 83+400-83+764 stânga 360 10800
199 51A 2+000-3+890 dreapta 1.890 56.700
200 3+910-7+000 dreapta 3.090 92.700
201 15+000-19+500 dreapta 4.500 135.000
202 52 5+500-13+700 stânga 8.200 246.000
203 65A 58+000-62+700 dreapta 4.700 141.000
204 65+800-72+000 dreapta 6.200 186.000
205 72+600-74+400 dreapta 1.800 54.000
206 77+000-78+000 dreapta 1.000 30.000
207 92+000-96+030 stânga 4.030 120.900
208 96+100-101+000 stânga 4.900 147.000
209 101+700-102+600 stânga 900 27.000
210 102+700-110+070 stânga 8.370 251.100
0 1 2 3 4 5 6 7
211 110+100-110+500 stânga 400 12.000
212 114+500-123+480 stânga 8.980 269.400
213 114+500-123+480 dreapta 8.980 269.400
214 123+500-127+230 stânga 3.730 111.900
215 123+500-127+230 dreapta 3.730 111.900
216 127+250-128+380 stânga 1.130 33.900
217 127+250-128+380 dreapta 1.130 33.900
218 128+400-129+050 stânga 650 19.500
219 128+400-129+050 dreapta 650 19.500
220 129+100-129+700 stânga 600 18.000
221 129+100-129+700 dreapta 600 18.000
222 65E 0+000-4+400 stânga 4.400 132.000
223 0+000-4+400 dreapta 4.400 132.000
224 4+400-5+400 stânga 1.000 30.000
225 65E 11+300-13+000 stânga 1.700 51.000
226 11+300-13+000 dreapta 1.700 51.000
227 16+000-17+000 stânga 1.000 30.000
228 18+900-20+500 stânga 1.600 48.000
229 18+900-20+500 dreapta 1.600 48.000
230 25+200-26+400 stânga 1.200 36.000
231 25+200-26+400 dreapta 1.200 36.000
232 32+000-32+200 stânga 200 6.000
233 33+800-36+100 stânga 2.300 69.000
TOTAL TELEORMAN 125.030 3.750.900
234 Bucureşti Prahova 1 39+500-39+900 dreapta 400 12.000
235 41+990-42+052 dreapta 62 1.860
236 42+058-42+333 dreapta 275 8.250
237 42+349-42+353 dreapta 4 120
238 42+625-42+940 dreapta 315 9.450
239 43+080-43+180 dreapta 100 3.000
240 51+100-51+400 dreapta 300 9.000
241 57+000-58+585 dreapta 1.585 47.550
242 58+602-58+956 dreapta 354 10.620
243 58+969-59+620 dreapta 681 20.430
244 59+626-59+918 dreapta 292 8.760
245 59+924-61+550 dreapta 1.626 48.780
246 61+642-61+822 dreapta 180 5.400
247 61+846-62+600 dreapta 754 22.620
248 63+000-64+000 dreapta 1.000 30.000
249 64+500-67+284 dreapta 2.784 83.520
250 71+000-71+285 dreapta 285 8.550
251 71+295-72+718 dreapta 1.423 42.690
252 72+724-73+187 dreapta 463 13.890
253 73+193-73+740 dreapta 547 16.410
254 73+760-74+892 dreapta 1.132 33.960
255 74+898-75+700 dreapta 802 24.060
256 75+706-76+380 dreapta 674 20.220
257 76+386-77+804 dreapta 1.418 42.540
258 77+822-79+000 dreapta 1.178 35.340
0 1 2 3 4 5 6 7
259 79+470-79+850 dreapta 380 11.400
260 80+050-81+010 dreapta 960 28.800
261 84+770-87+950 dreapta 3.180 95.400
262 137+220-137+420 dreapta 200 6.000
263 1A 54+100-56+600 dreapta 2.500 75.000
264 73+750-74+450 dreapta 700 21.000
265 76+400-78+000 dreapta 1.600 48.000
266 1D 4+000-5+000 dreapta 1.000 30.000
267 5+000-12+500 dreapta 7.500 225.000
268 12+500-16+800 dreapta 4.300 129.000
269 16+800-18+000 dreapta 1.200 36.000
270 Bucureşti Prahova 1D 23+000-26+000 dreapta 3.000 90.000
271 72 66+130-67+450 dreapta 1.320 39.600
272 68+850-73+170 dreapta 4.320 129.600
TOTAL PRAHOVA 50.794 1.523.820
273 Bucureşti Buzău 1B 63+400-64+350 stânga 950 28.500
274 2 67+960-70+500 dreapta 2.540 76.200
275 69+100-70+520 dreapta 1.420 42.600
276 71+100-71+800 dreapta 700 21.000
277 72+500-73+600 dreapta 1.100 33.000
278 77+200-77+508 dreapta 308 9.240
279 77+517-77+664 dreapta 147 4.410
280 77+670-78+000 dreapta 330 9.900
281 60+450-61+050 dreapta 600 18.000
282 80+000-82+500 dreapta 2.500 75.000
283 83+000-83+500 dreapta 500 15.000
284 128+850-128+880 stânga 30 900
285 128+902-129+530 stânga 628 18.840
286 129+600-130+152 stânga 552 16.560
287 130+158-130+795 stânga 637 19.110
288 131+700-132+546 stânga 846 25.380
289 132+552-132+600 stânga 48 1.440
290 133+600-134+000 stânga 400 12.000
291 135+200-136+188 stânga 988 29.640
292 136+218-137+000 stânga 782 23.460
293 137+200-137+396 stânga 196 5.880
294 137+400-138+251 stânga 851 25.530
295 138+269-139+000 stânga 731 21.930
296 139+000-140+000 stânga 1.000 30.000
297 148+000-149+500 stânga 1.500 45.000
298 151+000-152+000 stânga 1.000 30.000
299 2B 12+200-12+731 stânga 531 15.930
300 12+737-13+270 stânga 533 15.990
301 13+280-13+400 stânga 120 3.600
302 16+600-16+900 stânga 300 9.000
303 20+600-20+900 stânga 300 9.000
304 28+150-29+000 stânga 850 25.500
305 29+030-30+000 stânga 970 29.100
306 30+100-31+000 stânga 900 27.000
0 1 2 3 4 5 6 7
307 31+010-32+150 stânga 1.140 34.200
308 32+250-32+350 stânga 100 3.000
309 2C 0+550-0+650 stânga 100 3.000
310 0+750-1+150 stânga 400 12.000
311 6+500-6+600 stânga 100 3.000
312 6+790-7+132 stânga 342 10.260
313 8+600-8+700 stânga 100 3.000
314 12+100-12+500 stânga 400 12.000
315 Bucureşti Buzău 2C 13+950-14+100 stânga 150 4.500
316 17+300-19+000 stânga 1.700 51.000
317 20+200-20+700 stânga 500 15.000
318 21+500-22+028 stânga 528 15.840
319 22+028-23+500 stânga 1.472 44.160
320 28+500-29+800 stânga 1.300 39.000
321 31+078-31+146 stânga 68 2.040
322 32+900-34+300 stânga 1.400 42.000
323 46+100-46+200 stânga 100 3.000
324 47+800-48+000 stânga 200 6.000
325 22 2+800-3+100 stânga 300 9.000
326 3+444-4+506 stânga 1.062 31.860
327 3+700-4+000 stânga 300 9.000
328 4+512-5+000 stânga 488 14.640
329 4+050-5+000 stânga 950 28.500
330 22 8+000-8+205 stânga 205 6.150
331 8+211-9+253 stânga 1.042 31.260
332 9+267-9+859 stânga 592 17.760
333 9+865-10+477 stânga 612 18.360
334 10+483-10+500 stânga 17 510
335 10+900-11+800 stânga 900 27.000
336 12+000-12+774 stânga 774 23.220
337 12+780-13+764 stânga 984 29.520
338 14+511-16+180 stânga 1.669 50.070
339 19+740-20+900 stânga 1.160 34.800
340 21+200-21+715 stânga 515 15.450
341 21+721-22+000 stânga 279 8.370
342 22+900-23+000 stânga 100 3.000
343 23+000-23+164 stânga 164 4.920
344 23+170-23+640 stânga 470 14.100
345 23+646-24+860 stânga 1.214 36.420
346 24+882-25+900 stânga 1.018 30.540
347 25+906-27+000 stânga 1.094 32.820
348 27+100-27+500 stânga 400 12.000
TOTAL BUZĂU 52.197 1.565.910
TOTAL D.R.D.P. BUCUREŞTI 417.316 12.519.480
349 Craiova Olt 6 138+700-144+800 dreapta 6.100 183.000
350 146+900-151+100 dreapta 4.200 126.000
351 152+000-153+050 dreapta 1.050 31.500
352 156+000-158+000 dreapta 2.000 60.000
353 166+000-170+000 dreapta 4.000 120.000
0 1 2 3 4 5 6 7
354 179+000-179+400 dreapta 400 12.000
355 54 2+700-4+500 stânga 1.800 54.000
356 5+600-6+700 stânga 1.100 33.000
357 9+600-10+500 stânga 900 27.000
358 10+000-13+000 stânga 3.000 90.000
359 Craiova Olt 54 10+000-13+000 dreapta 3.000 90.000
360 15+000-15+600 dreapta 600 18.000
361 17+000-17+400 dreapta 400 12.000
362 17+200-18+000 stânga 800 24.000
363 19+600-20+100 dreapta 500 15.000
364 19+600-20+100 stânga 500 15.000
365 20+600-27+400 dreapta 6.800 204.000
366 20+600-21+300 stânga 700 21.000
367 26+500-27+800 dreapta 1.300 39.000
368 26+500-27+800 stânga 1.300 39.000
369 30+600-31+000 dreapta 400 12.000
370 31+000-34+000 stânga 3.000 90.000
371 31+000-34+000 dreapta 3.000 90.000
372 35+000-36+800 dreapta 1.800 54.000
373 36+000-36+800 stânga 800 24.000
374 37+500-38+300 stânga 800 24.000
375 52+000-52+850 stânga 850 25.500
376 53+050-53+500 stânga 450 13.500
377 54A 4+400-8+400 dreapta 4.000 120.000
378 64 2+300-3+400 stânga 1.100 33.000
379 2+300-3+400 dreapta 1.100 33.000
380 4+000-5+000 stânga 1.000 30.000
381 4+000-5+000 dreapta 1.000 30.000
382 5+800-5+900 stânga 100 3.000
383 9+800-11+300 stânga 500 15.000
384 9+800-11+300 dreapta 500 15.000
385 14+200-15+700 stânga 1.500 45.000
386 14+200-15+700 dreapta 1.500 45.000
387 17+800-21+300 stânga 3.500 105.000
388 17+800-19+300 dreapta 1.500 45.000
389 19+600- 21+300 dreapta 1.700 51.000
390 22+400-23+500 stânga 1.100 33.000
391 24+500-26+600 dreapta 2.100 63.000
392 24+500-26+600 stânga 2.100 63.000
393 26+700-27+600 stânga 900 27.000
394 26+700-27+600 dreapta 900 27.000
395 32+800-33+500 stânga 700 21.000
396 32+800-33+500 dreapta 700 21.000
397 34+500-35+000 stânga 500 15.000
398 36+000-37+000 dreapta 1.000 30.000
399 37+300-38+400 stânga 1.100 33.000
400 43+000-46+000 dreapta 3.000 90.000
401 57+400-57+700 dreapta 300 9.000
402 58+500-58+700 dreapta 200 6.000
0 1 2 3 4 5 6 7
403 65 21+800-22+400 dreapta 600 18.000
404 29+700-30+400 dreapta 700 21.000
405 Craiova Olt 65 37+300-41+800 dreapta 4.500 135.000
406 54+200-56+100 dreapta 1.900 57.000
407 58+200-58+300 dreapta 100 3.000
408 60+370-65+000 dreapta 4.630 138.900
409 65+500-66+800 dreapta 1.300 39.000
410 67+000-67+400 dreapta 400 12.000
411 69+500-69+800 dreapta 300 9.000
412 72+800-74+070 dreapta 1.270 38.100
413 76+200-78+350 dreapta 2.150 64.500
414 79+000-79+400 dreapta 400 12.000
415 82+900-84+300 dreapta 1.400 42.000
416 84+800-85+250 dreapta 450 13.500
417 87+500-88+100 dreapta 600 18.000
TOTAL OLT 105.850 3.175.500
418 Craiova Mehedinţi 56A 34+060-34+600 stânga 540 16.200
419 36+730-39+360 stânga 2.630 78.900
420 43+500-44+200 stânga 700 21.000
421 45+475-45+945 stânga 470 14.100
422 57+700-58+300 stânga 600 18.000
423 19+200-19+500 stânga 300 9.000
424 24+050-24+800 stânga 750 22.500
425 28+850-29+950 stânga 1.100 33.000
426 34+400-34+600 stânga 200 6.000
427 36+000-36+730 stânga 730 21.900
428 40+700-43+500 stânga 2.800 84.000
429 44+200-45+475 stânga 1.275 38.250
430 57+300-57+700 stânga 400 12.000
431 58+300-58+850 stânga 550 16.500
432 56B 9+300-9+700 stânga 400 12.000
433 24+000-24+900 stânga 900 27.000
434 11+500-12+800 dreapta 1.300 39.000
435 14+600-15+500 dreapta 900 27.000
436 16+800-17+000 dreapta 200 6.000
437 19+900-20+100 dreapta 200 6.000
438 22+000-23+600 dreapta 1.600 48.000
439 25+700-26+400 dreapta 700 21.000
440 28+300-30+700 dreapta 2.400 72.000
441 56C 0+000-1+300 dreapta 1.300 39.000
442 0+400-0+900 stânga 500 15.000
443 1+900-2+300 dreapta 400 12.000
444 5+600-6+000 stânga 400 12.000
445 8+700-9+800 stânga 1.100 33.000
446 8+700-9+800 dreapta 1.100 33.000
447 10+500-11+200 dreapta 700 21.000
448 14+900-15+600 dreapta 700 21.000
449 26+300-29+400 stânga 3.100 93.000
0 1 2 3 4 5 6 7
450 Craiova Mehedinţi 56C 31+800-32+600 stânga 800 24.000
451 46+700-47+000 stânga 300 9.000
452 49+050-49+400 stânga 350 10.500
453 CDTS 9+200-11+700 dreapta 2.500 75.000
TOTAL MEHEDINŢI 34.895 1.046.850
454 Craiova Dolj 55 17+100 -17+500 dreapta 400 12.000
455 27+200-27+400 stânga 200 6.000
456 28+300-29+300 dreapta 1.000 30.000
457 29+700-30+000 dreapta 300 9.000
458 34+300-34+500 dreapta 200 6.000
459 46+200-46+800 dreapta 600 18.000
460 48+300-49+000 dreapta 700 21.000
461 49+700-50+200 dreapta 500 15.000
462 62+000-64+000 stânga 2.000 60.000
463 55A 6+630-8+000 dreapta 1.370 41.100
464 20+000-21+500 dreapta 1.500 45.000
465 27+800-29+600 dreapta 1.800 54.000
466 42+800-43+200 stânga 400 12.000
467 44+700-48+900 stânga 4.200 126.000
468 51+200-52+200 stânga 1.000 30.000
469 58+500-60+300 dreapta 1.800 54.000
470 87+000-88+910 dreapta 1.910 57.300
471 90+000-91+640 dreapta 1.640 49.200
472 56 14+000-15+700 dreapta 1.700 51.000
473 15+700-15+800 dreapta 100 3.000
474 22+400-23+400 stânga 1.000 30.000
475 26+400-29+000 dreapta 2.600 78.000
476 39+100-40+500 dreapta 1.400 42.000
477 44+050-48+000 dreapta 3.950 118.500
478 48+600-48+900 dreapta 300 9.000
479 62+900-65+900 dreapta 3.000 90.000
480 66+000-69+000 dreapta 3.000 90.000
481 56A 5+800-7+800 dreapta 2.000 60.000
482 65 17+100-18+300 dreapta 1.200 36.000
483 65C 8+400-8+550 dreapta 150 4.500
484 14+800-15+200 dreapta 400 12.000
485 5+790-6+800 dreapta 1.010 30.300
486 17+800-18+300 dreapta 500 15.000
487 28+100-28+700 dreapta 600 18.000
488 6 199+500-200+100 dreapta 600 18.000
489 215+300-215+900 dreapta 600 18.000
490 190+850-193+100 stânga 2.250 67.500
491 193+050-194+300 dreapta 1.250 37.500
492 6 207+000-211+000 stânga 4.000 120.000
493 215+300-215+550 stânga 250 7.500
494 6B 4+100-4+600 dreapta 500 15.000
495 Craiova Dolj 6B 5+100-5+500 dreapta 400 12.000
TOTAL DOLJ 54.280 1.628.400
TOTAL D.R.D.P. CRAIOVA 195.025 5.850.750
0 1 2 3 4 5 6 7
496 Timişoara Arad 69 26+000-28+200 stânga 2.200 66.000
497 26+000-28+200 dreapta 2.200 66.000
498 33+000-35+100 stânga 2.100 63.000
499 33+000-35+100 dreapta 2.100 63.000
500 36+000-37+200 stânga 1.200 36.000
501 36+000-37+200 dreapta 1.200 36.000
502 39+300-40+300 stânga 1.000 30.000
503 39+300-40+300 dreapta 1.000 30.000
504 41+200-41+800 stânga 600 18.000
505 41+200-41+800 dreapta 600 18.000
506 42+300-45+700 stânga 3.400 102.000
507 42+300-45+700 dreapta 3.400 102.000
508 7 523+200-523+600 dreapta 400 12.000
509 524+000-524+500 dreapta 500 15.000
510 578+300-578+500 dreapta 200 6.000
511 580+600-580+800 dreapta 200 6.000
512 581+400-581+700 dreapta 300 9.000
513 583+700-584+000 dreapta 300 9.000
514 79 32+000-32+800 stânga 800 24.000
515 50+900-51+900 stânga 1.000 30.000
516 79A 119+000-119+950 stânga 950 28.500
517 A1 508+400-508+800 stânga 400 12.000
518 508+400-508+800 dreapta 400 12.000
519 514+000-515+000 stânga 1.000 30.000
520 514+000-515+000 dreapta 1.000 30.000
521 517+000-519+000 stânga 2.000 60.000
522 517+000-519+000 dreapta 2.000 60.000
523 523+000-524+000 stânga 1.000 30.000
524 523+000-524+000 dreapta 1.000 30.000
525 530+000-535+000 dreapta 5.000 150.000
TOTAL ARAD 39.450 1.183.500
526 Timişoara Caraş-Severin 6 408+700-408+900 stânga 200 6.000
527 413+100-413+400 stânga 300 9.000
528 431+400-431+800 dreapta 400 12.000
529 436+000-436+700 dreapta 700 21.000
530 393+000-397+000 stânga 4.000 120.000
531 398+000-403+000 dreapta 5.000 150.000
532 57 98+600-99+200 stânga 600 18.000
533 142+500-143+000 dreapta 500 15.000
534 132+500-132+800 stânga 300 9.000
535 132+500-132+800 dreapta 300 9.000
536 135+000-135+500 stânga 300 9.000
537 135+000-135+500 dreapta 300 9.000
538 Timişoara Caraş-Severin 57 78+500-80+000 dreapta 1.500 45.000
539 98+000-98+600 stânga 600 18.000
540 98+000-98+600 dreapta 600 18.000
541 117+000-138+000 dreapta 21.000 630.000
542 164+000-177+000 stânga 13.000 390.000
543 57B 11+000-20+000 dreapta 9.000 270.000
0 1 2 3 4 5 6 7
544 26+000-40+000 dreapta 14.000 420.000
545 66+000-76+000 stânga 10.000 300.000
546 83+000-86+000 stânga 3.000 90.000
547 94+000-97+000 dreapta 3.000 90.000
548 58 26+000-28+000 stânga 2.000 60.000
549 31+000-32+000 stânga 1.000 30.000
550 52+800-53+100 dreapta 300 9.000
551 60+800-61+050 dreapta 250 7.500
552 58B 34+000-36+000 stânga 2.000 60.000
553 37+000-38+000 stânga 1.000 30.000
554 39+000-39+500 stânga 500 15.000
555 41+600-44+000 stânga 2.400 72.000
556 67D 89+700-90+000 dreapta 300 9.000
557 68 3+500-6+000 stânga 2.500 75.000
TOTAL CARAŞ-SEVERIN 100.850 3.025.500
558 Timişoara Hunedoara 68A 54+870-55+130 stânga 260 7.800
559 7 356+500-357+000 stânga 500 15.000
560 356+500-357+000 dreapta 500 15.000
561 369+000-369+400 stânga 400 12.000
562 369+000-369+400 dreapta 400 12.000
TOTAL HUNEDOARA 2.060 61.800
563 Timişoara Bihor 57 4+093-7+000 dreapta 2.907 87.210
564 24+000-30+000 dreapta 6.000 180.000
565 50+000-56+000 dreapta 6.000 180.000
566 67D 76+830-89+700 stânga 12.870 386.100
TOTAL BIHOR 27.777 833.310
567 Timişoara Timiş 6 531+000-531+400 stânga 400 12.000
568 531+800-531+900 stânga 100 3.000
569 571+650-572+850 stânga 1.200 36.000
570 516+000-517+000 stânga 1.000 30.000
571 518+000-519+000 stânga 1.000 30.000
572 520+000-523+000 stânga 3.000 90.000
573 525+000-526+000 stânga 1.000 30.000
574 530+000-531+000 stânga 1.000 30.000
575 538+200-538+400 dreapta 200 6.000
576 539+100-539+900 stânga 800 24.000
577 540+600-540+900 stânga 300 9.000
578 542+200-542+400 dreapta 200 6.000
579 571+500-571+650 stânga 150 4.500
580 592+000-601+400 dreapta 8.900 267.000
581 Timişoara Timiş 6 604+200-607+000 dreapta 2.800 84.000
582 612+200-617+300 stânga 5.100 153.000
583 632+800-635+200 dreapta 2.400 72.000
584 638+400-639+000 dreapta 600 18.000
585 57 185+100-186+000 dreapta 900 27.000
586 186+000-186+200 dreapta 200 6.000
587 186+200-187+700 dreapta 1.500 45.000
588 190+600-192+300 stânga 1.700 51.000
589 194+250-199+700 stânga 5.450 163.500
0 1 2 3 4 5 6 7
590 58B 50+000-53+000 stânga 3.000 90.000
591 50+000-53+000 dreapta 3.000 90.000
592 61+000-66+000 stânga 5.000 150.000
593 59 26+500-29+000 stânga 2.500 75.000
594 26+500-29+000 dreapta 2.500 75.000
595 33+000-34+000 dreapta 1.000 30.000
596 54+500-58+800 stânga 4.300 129.000
597 60+900-63+400 dreapta 2.500 75.000
598 59A 12+400-13+000 stânga 600 18.000
599 20+000-22+000 stânga 2.000 60.000
600 34+400-34+600 stânga 200 6.000
601 38+900-39+100 stânga 200 6.000
602 59B 5+000-6+000 dreapta 1.000 30.000
603 9+500-10+000 dreapta 500 15.000
604 16+000-18+000 stânga 2.000 60.000
605 18+200-19+000 stânga 800 24.000
606 18+200-19+000 dreapta 800 24.000
607 23+600-27+400 dreapta 3.800 114.000
608 29+400-37+300 dreapta 7.900 237.000
609 39+300-40+600 dreapta 1.300 39.000
610 50+000-51+000 stânga 1.000 30.000
611 52+600-53+400 stânga 800 24.000
612 57+000-58+300 stânga 1.300 39.000
613 61+500-62+000 stânga 500 15.000
614 68+800-71+000 stânga 2.200 66.000
615 72+000-73+000 stânga 1.000 30.000
616 73+400-73+800 stânga 400 12.000
617 59C 3+000-6+000 stânga 3.000 90.000
618 11+100-13+100 stânga 2.000 60.000
619 15+800-20+000 stânga 4.200 126.000
620 29+000-35+500 stânga 6.500 195.000
621 38+000-39+000 stânga 1.000 30.000
622 69 7+400-22+300 stânga 14.900 447.000
623 7+400-22+300 dreapta 14.900 447.000
624 24+750-26+000 stânga 1.250 37.500
625 24+750-26+000 dreapta 1.250 37.500
626 15+200-15+800 stânga 600 18.000
627 Timişoara Timiş 69 18+800-19+200 stânga 400 12.000
628 35+600-36+000 dreapta 400 12.000
629 39+700-39+900 dreapta 200 6.000
630 41+800-42+300 stânga 500 15.000
TOTAL TIMIŞ 143.100 4.293.000
TOTAL D.R.D.P. TIMIŞOARA 313.237 9.397.110
631 Cluj Alba 1 359+000-362+780 stânga 3.780 113.400
632 370+040-372+357 stânga 2.317 69.510
633 372+495-373+000 stânga 505 15.150
634 387+700-387+900 stânga 200 6.000
635 388+000-388+600 stânga 600 18.000
636 390+600-391+300 stânga 700 21.000
0 1 2 3 4 5 6 7
637 392+500-394+000 stânga 1.500 45.000
638 394+150-394+500 stânga 350 10.500
639 7 330+100-331+000 stânga 900 27.000
640 331+100-332+650 stânga 1.550 46.500
641 333+400-333+550 stânga 150 4.500
TOTAL ALBA 12.552 376.560
642 Cluj Bihor 1H 18+400-18+500 stânga 100 3.000
643 20+100-20+350 dreapta 250 7.500
644 22+700-23+000 dreapta 300 9.000
645 23+150-23+350 dreapta 200 6.000
646 19 19+700-20+500 dreapta 800 24.000
647 25+200-26+000 dreapta 800 24.000
648 59+500-62+000 stânga 2.500 75.000
649 19E 2+500-4+000 dreapta 1.500 45.000
650 8+000-10+000 dreapta 2.000 60.000
651 16+500-18+000 dreapta 1.500 45.000
652 20+480-22+500 dreapta 2.020 60.600
653 23+800-25+600 dreapta 800 24.000
654 26+000-27+300 dreapta 1.300 39.000
655 30+000-30+900 dreapta 900 27.000
656 19D 4+950-5+300 dreapta 350 10.500
657 6+500-7+000 dreapta 500 15.000
658 9+200-9+400 dreapta 200 6.000
659 2+800-3+200 dreapta 400 12.000
660 19B 2+150-2+550 dreapta 400 12.000
661 5+000-5+300 dreapta 300 9.000
662 7+000-8+400 dreapta 1.400 42.000
663 30+900-31+700 dreapta 800 24.000
664 79 93+900-94+200 dreapta 300 9.000
665 94+850-95+300 stânga 450 13.500
666 79 103+200-103+600 stânga 400 12.000
667 105+400-105+600 stânga 200 6.000
TOTAL BIHOR 20.670 620.100
668 Cluj Cluj 1 439+400-440+500 stânga 1.100 33.000
669 451+300-452+600 stânga 1.300 39.000
670 453+300-455+300 stânga 2.000 60.000
671 458+000-458+300 stânga 300 9.000
672 509+000-509+600 stânga 600 18.000
673 510+200-510+600 stânga 400 12.000
674 510+800-511+000 stânga 200 6.000
675 1C 23+200-24+700 stânga 1.500 45.000
676 36+600-37+700 stânga 1.100 33.000
677 1R 23+800-24+800 dreapta 1.000 30.000
678 26+800-27+000 dreapta 200 6.000
679 16 30+500-30+800 stânga 300 9.000
680 32+000-33+050 stânga 1.050 31.500
681 75 154+150-155+900 stânga 1.750 52.500
682 *VOCE 2+000-2+300 stânga 300 9.000
TOTAL CLUJ 13.100 393.000
0 1 2 3 4 5 6 7
683 Cluj Satu Mare 1C 182+000-182+600 stânga 600 18.000
684 184+000-185+000 stânga 1.000 30.000
685 185+500-186+100 stânga 600 18.000
686 193+500-193+600 stânga 100 3.000
687 198+500-198+800 stânga 300 9.000
688 200+050-200+200 stânga 150 4.500
689 181+000-182+000 stânga 1.000 30.000
690 1F 150+550-153+750 stânga 200 6.000
691 163+700-164+000 stânga 300 9.000
692 165+000-165+300 stânga 300 9.000
693 166+500-166+600 stânga 100 3.000
694 171+600-173+000 stânga 1.400 42.000
695 19 78+700-78+750 dreapta 50 1.500
696 80+300-82+300 dreapta 2.000 60.000
697 90+000-90+200 dreapta 200 6.000
698 92+800-92+900 dreapta 100 3.000
699 99+350+100+300 dreapta 950 28.500
700 100+400-100+600 dreapta 200 6.000
701 149+500-150+000 dreapta 500 15.000
702 78+500-78+550 dreapta 50 1.500
703 19A 21+700-21+900 dreapta 200 6.000
704 28+200-28+500 dreapta 300 9.000
705 42+000-42+300 stânga 300 9.000
TOTAL SATU MARE 10.900 327.000
706 Cluj Bistriţa-Năsăud 17 106+000-107+000 stânga 1.000 30.000
707 111+000-112+600 stânga 1.600 48.000
708 111+000-112+600 dreapta 1.600 48.000
709 Bistriţa-Năsăud 113+000-113+500 stânga 1.000 30.000
710 113+000-113+500 dreapta 1.000 30.000
711 Cluj Bistriţa-Năsăud 17 114+400-115+000 stânga 600 18.000
TOTAL BISTRIŢA-NĂSĂUD 6.800 204.000
TOTAL D.R.D.P. CLUJ 64.022 1.920.660
*VOCE=varianta de ocolire Cluj-est
712 Iaşi Bacău 2 238+700-238+900 stânga 200 6.000
713 239+000-239+150 stânga 150 4.500
714 240+200-241+500 stânga 1.300 39.000
715 246+200-246+600 stânga 400 12.000
716 248+200-249+100 stânga 900 27.000
717 262+500-263+500 dreapta 1.000 30.000
718 263+800-264+950 dreapta 1.150 34.500
719 265+800-266+000 dreapta 200 6.000
720 274+500-275+500 stânga 1.000 30.000
721 278+830-279+700 stânga 870 26.100
722 298+100-299+800 stânga 1.700 51.000
723 302+000-303+000 stânga 1.000 30.000
724 311+100-312+800 stânga 1.700 51.000
725 2F 5+600-5+800 dreapta 200 6.000
726 6+300-6+450 stânga 150 4.500
727 15+655-16+200 stânga 545 16.350
0 1 2 3 4 5 6 7
728 16+800-17+000 stânga 200 6.000
729 17+200-17+600 stânga 400 12.000
730 17+900-18+200 stânga 300 9.000
731 25+930-26+100 stânga 170 5.100
732 2G 20+120-20+170 stânga 50 1.500
733 20+400-21+100 dreapta 700 21.000
734 39+500-40+000 dreapta 500 15.000
735 40+000-41+000 dreapta 1.000 30.000
736 42+100-43+000 dreapta 900 27.000
737 43+000-43+700 dreapta 700 21.000
738 11 157+015-157+135 stânga 120 3.600
739 11A 18+000-25+350 stânga 7.350 220.500
740 31+500-31+950 stânga 450 13.500
741 32+050-32+300 stânga 250 7.500
742 32+600-33+300 stânga 700 21.000
743 12A 84+200-84+400 stânga 200 6.000
744 90+200-90+950 stânga 750 22.500
TOTAL BACĂU 27.205 816.150
745 Iaşi Vaslui 2F 46+500-47+500 stânga 1.000 30.000
746 48+800-49+000 stânga 200 6.000
747 50+800-51+000 stânga 200 6.000
748 52+000-53+800 stânga 1.200 36.000
749 60+000-60+400 stânga 400 12.000
750 76+000-77+000 stânga 1.000 30.000
751 11A 78+800-79+200 stânga 400 12.000
752 Iaşi Vaslui 11A 85+200-86+000 stânga 800 24.000
753 86+200-87+200 stânga 1.000 30.000
754 88+300-89+100 stânga 800 24.000
755 90+000-90+600 stânga 600 18.000
756 91+900-92+800 stânga 900 27.000
757 15D 108+400-109+000 stânga 600 18.000
758 109+500-110+100 stânga 600 18.000
759 24 56+800-57+200 stânga 400 12.000
760 81+290-83+000 stânga 1.710 51.300
761 85+150-86+200 stânga 1.050 31.500
762 91+440-92+590 stânga 1.150 34.500
763 94+000-94+895 stânga 895 26.850
764 98+000-99+150 stânga 1.150 34.500
765 139+200-139+400 stânga 200 6.000
766 146+000-148+892 stânga 892 26.760
767 150+350-151+000 stânga 650 19.500
768 24A 8+100-9+100 stânga 1.000 30.000
769 22+000-23+500 stânga 1.500 45.000
770 33+330-36+000 stânga 2.670 80.100
771 42+000-43+000 stânga 1.000 30.000
772 52+000-54+000 stânga 2.000 60.000
773 63+000-64+000 stânga 1.000 30.000
774 66+000-67+000 stânga 1.000 30.000
775 74+000-75+000 stânga 1.000 30.000
0 1 2 3 4 5 6 7
776 64+600-64+900 stânga 300 9.000
777 67+000-67+300 stânga 300 9.000
778 69+950-70+500 stânga 550 16.500
779 80+900-81+400 stânga 500 15.000
780 24B 11+000-12+000 stânga 1.000 30.000
781 14+000-15+500 stânga 1.500 45.000
782 16+500-17+000 stânga 500 15.000
783 19+000-20+500 stânga 1.500 45.000
784 36+000-38+000 stânga 2.000 60.000
785 38+600-41+000 stânga 2.400 72.000
786 41+200-42+100 stânga 900 27.000
787 43+000-43+100 stânga 100 3.000
788 44+500-45+100 stânga 600 18.000
789 26 81+210-81+950 stânga 740 22.200
TOTAL VASLUI 41.857 1.255.710
790 Iaşi Iaşi 2 382+700-383+200 dreapta 500 15.000
791 24 152+000-152+400 stânga 400 12.000
792 157+900-158+700 stânga 800 24.000
793 175+150-175+550 dreapta 400 12.000
794 184+000-184+100 dreapta 100 3.000
795 209+900-211+200 stânga 1.300 39.000
796 211+600-212+500 stânga 900 27.000
797 24C 1+000+2+080 stânga 1.080 32.400
798 1+000+2+080 dreapta 1.080 32.400
799 Iaşi Iaşi 24C 2+130-3+750 stânga 1.620 48.600
800 2+130-3+750 dreapta 1.620 48.600
801 24+200-25+800 stânga 1.600 48.000
802 31+800-32+000 stânga 200 6.000
803 40+000-40+900 stânga 900 27.000
804 40+000-40+900 dreapta 900 27.000
805 42+300-43+900 stânga 1.600 48.000
806 28 0+900-1+900 stânga 1.000 30.000
807 7+900-9+200 stânga 1.300 39.000
808 10+200-10+600 stânga 400 12.000
809 11+300-12+100 stânga 800 24.000
810 14+000-15+450 stânga 1.450 43.500
811 20+600-22+000 stânga 1.400 42.000
812 32+200-35+100 stânga 2.900 87.000
813 37+650-39+450 stânga 1.800 54.000
814 40+960-43+080 stânga 2.120 63.600
815 44+900-46+100 stânga 1.200 36.000
816 103+600-103+700 stânga 100 3.000
817 105+700-105+900 stânga 200 6.000
818 106+400-106+600 stânga 200 6.000
819 108+400-110+000 stânga 1.600 48.000
820 108+400-110+000 dreapta 1.600 48.000
821 120+500-122+500 stânga 2.000 60.000
822 120+500-121+500 dreapta 1.000 30.000
823 132+500-133+200 stânga 700 21.000
0 1 2 3 4 5 6 7
824 132+500-133+200 dreapta 700 21.000
825 133+200-133+500 stânga 300 9.000
826 133+200-133+500 dreapta 300 9.000
827 133+500-134+300 dreapta 800 24.000
828 134+300-136+600 stânga 2.300 69.000
829 134+300-136+600 dreapta 2.300 69.000
830 140+500-141+400 dreapta 900 27.000
831 28A 11+700-12+150 stânga 450 13.500
832 15+980-17+000 dreapta 1.020 30.600
833 30+900-31+000 dreapta 100 3.000
834 31+100-31+500 dreapta 400 12.000
835 28B 2+500-4+500 stânga 2.000 60.000
836 11+500-11+800 stânga 300 9.000
837 21+350-22+000 stânga 650 19.500
838 31+800-32+600 stânga 800 24.000
839 36+400-37+200 stânga 800 24.000
TOTAL IAŞI 50.890 1.526.700
840 Iaşi Botoşani 24C 50+000-52+000 dreapta 2.000 60.000
841 53+350-54+400 dreapta 1.050 31.500
842 56+000-57+000 stânga 1.000 30.000
843 59+700-60+700 stânga 1.000 30.000
844 59+700-60+700 dreapta 1.000 30.000
845 64+000-65+400 stânga 1.400 42.000
846 Iaşi Botoşani 24C 79+250-81+100 stânga 1.850 55.500
847 79+250-81+100 dreapta 1.850 55.500
848 82+200-82+650 dreapta 450 13.500
849 83+000-84+900 stânga 1.900 57.000
850 86+000-86+800 stânga 800 24.000
851 86+000-86+800 dreapta 800 24.000
852 88+500-89+100 stânga 600 18.000
853 88+500-89+100 dreapta 600 18.000
854 91+150-91+850 stânga 700 21.000
855 92+750-93+800 stânga 1.050 31.500
856 98+500-99+000 stânga 500 15.000
857 100+500-101+000 stânga 500 15.000
858 100+500-101+000 dreapta 500 15.000
859 102+100-103+100 dreapta 1.000 30.000
860 103+760-105+100 stânga 2.040 61.200
861 106+900-107+900 stânga 1.000 30.000
862 109+000-110+500 stânga 1.500 45.000
863 109+000-110+500 dreapta 1.500 45.000
864 114+400-114+750 stânga 350 10.500
865 114+400-114+750 dreapta 350 10.500
866 114+800-115+200 stânga 400 12.000
867 119+000-120+000 stânga 1.000 30.000
868 123+600-127+200 stânga 3.600 108.000
869 123+600-128+000 dreapta 4.400 132.000
870 129+500-134+450 dreapta 4.950 148.500
871 138+200-139+800 dreapta 1.600 48.000
0 1 2 3 4 5 6 7
872 28B 40+100-41+000 stânga 900 27.000
873 59+900-62+300 stânga 2.400 72.000
874 29 25+650-26+550 stânga 900 27.000
875 29+700-30+370 stânga 670 20.100
876 45+400-45+900 stânga 500 15.000
877 46+050-46+800 stânga 750 22.500
878 47+100-47+500 stânga 400 12.000
879 47+750-48+200 stânga 450 13.500
880 51+400-53+550 stânga 2.150 64.500
881 54+500-57+400 stânga 2.900 87.000
882 59+000-60+400 dreapta 1.400 42.000
883 60+400-62+000 stânga 1.600 48.000
884 66+000-71+850 stânga 5.850 175.500
885 72+050-74+050 stânga 2.000 60.000
886 72+050-74+050 dreapta 2.000 60.000
887 77+150-78+200 dreapta 1.050 31.500
888 78+500-82+300 dreapta 3.800 114.000
889 82+900-83+600 stânga 700 21.000
890 82+900-83+600 dreapta 700 21.000
891 85+550-87+500 stânga 1.950 58.500
892 91+800-94+100 stânga 2.300 69.000
893 29A 42+400-43+400 stânga 1.000 30.000
894 Iaşi Botoşani 29A 43+850-45+100 stânga 1.250 37.500
895 45+200-47+300 stânga 2.100 63.000
896 49+000-50+500 stânga 1.500 45.000
897 51+150-51+250 stânga 100 3.000
898 53+410-53+900 stânga 490 14.700
899 54+000-54+500 stânga 500 15.000
900 54+800-55+200 stânga 400 12.000
901 57+000-58+100 stânga 1.100 33.000
902 59+700-61+000 stânga 1.300 39.000
903 66+400-68+400 stânga 2.000 60.000
904 69+320-70+700 stânga 1.380 41.400
905 78+800-79+900 stânga 1.100 33.000
906 80+030-82+100 stânga 2.070 62.100
907 85+000-86+900 stânga 1.900 57.000
908 88+100-88+250 stânga 150 4.500
909 91+700-93+000 stânga 1.300 39.000
910 29B 17+100-17+300 dreapta 200 6.000
911 19+200-19+550 stânga 350 10.500
912 20+100-20+500 stânga 400 12.000
913 22+800-24+300 stânga 1.500 45.000
914 26+700-27+040 stânga 340 10.200
915 29C 0+000-0+850 dreapta 850 25.500
916 3+500-5+300 dreapta 1.800 54.000
917 5+700-7+300 dreapta 1.600 48.000
918 42+500-43+500 dreapta 1.000 30.000
919 29D 3+900-4+900 stânga 1.000 30.000
920 12+200-14+000 stânga 1.800 54.000
0 1 2 3 4 5 6 7
921 21+200-21+800 stânga 600 18.000
922 24+000-25+600 stânga 1.600 48.000
923 29+500-29+900 stânga 400 12.000
924 34+600-35+000 stânga 400 12.000
925 35+300-36+400 stânga 1.100 33.000
926 39+700-40+000 stânga 300 9.000
927 44+150-46+650 stânga 2.500 75.000
928 44+150-46+950 dreapta 2.800 84.000
929 29E 2+095-2+400 stânga 305 9.150
TOTAL BOTOŞANI 119.095 3.572.850
930 Iaşi Suceava 2 396+185-396+455 dreapta 270 8.100
931 403+600-403+750 stânga 150 4.500
932 421+180-424+257 stânga 3.077 92.310
933 423+250-423+890 dreapta 640 19.200
934 426+250-431+100 dreapta 4.850 145.500
935 427+000-429+500 stânga 2.500 75.000
936 471+840-471+940 stânga 100 3.000
937 472+100-472+550 stânga 150 4.500
938 476+500-476+700 stânga 200 6.000
939 2E 46+000-47+000 stânga 1.000 30.000
940 46+000-47+000 dreapta 1.000 30.000
941 Iaşi Suceava 2E 47+300-47+700 stânga 400 12.000
942 48+400-48+700 stânga 300 9.000
943 48+400-48+700 dreapta 300 9.000
944 2H 17+500-19+000 dreapta 1.500 45.000
945 28+700-29+000 dreapta 300 9.000
946 38+000-39+000 dreapta 1.000 30.000
947 2K 1+300-3+700 dreapta 2.400 72.000
948 15C 58+328-59+000 stânga 672 20.160
949 68+330-68+750 stânga 420 12.600
950 17 243+100-243+300 stânga 200 6.000
951 243+700-245+350 stânga 1.650 49.500
952 245+600-249+950 stânga 4.350 130.500
953 238+100-238+600 stânga 500 15.000
954 241+250-241+550 stânga 300 9.000
955 242+060-242+200 stânga 140 4.200
956 242+350-242+420 stânga 70 2.100
957 17A 64+300-66+100 stânga 1.800 54.000
958 66+200-68+200 stânga 2.000 60.000
959 72+800-74+400 stânga 1.600 48.000
960 79+200-82+500 stânga 3.300 99.000
961 81+200-81+600 dreapta 400 12.000
962 81+900-82+400 dreapta 500 15.000
963 83+000-83+300 stânga 300 9.000
964 29 12+700-13+552 stânga 852 25.560
965 18+062-19+000 stânga 938 28.140
966 19+600-20+313 stânga 713 21.390
967 29A 13+200-13+550 stânga 350 10.500
968 15+100-15+800 stânga 700 21.000
969 16+200-17+150 stânga 950 28.500
TOTAL Suceava 42.842 1.285.260
0 1 2 3 4 5 6 7
970 Iaşi Vrancea 11A 34+000-36+800 stânga 2.800 84.000
971 41+243-42+500 stânga 1.257 37.710
972 52+500-53+200 stânga 700 21.000
973 53+800-55+600 stânga 1.800 54.000
974 58+400-58+500 stânga 100 3.000
975 59+000-60+400 stânga 1.400 42.000
976 62+000-63+200 stânga 1.200 36.000
977 63+900-64+500 stânga 600 18.000
978 2 174+850-175+700 stânga 850 25.500
979 175+900-177+200 stânga 1.300 39.000
980 194+500-194+600 stânga 100 3.000
981 206+000-206+700 stânga 700 21.000
982 207+900-208+100 stânga 200 6.000
983 209+500-211+800 stânga 2.300 69.000
984 221+700-223+250 stânga 1.550 46.500
985 223+250-224+200 stânga 950 28.500
986 227+000-228+000 stânga 1.000 30.000
987 2D 5+200-10+300 dreapta 5.100 153.000
988 Iaşi Vrancea 2L 0+000-7+000 dreapta 7.000 210.000
989 2M 0+000-3+000 dreapta 3.000 90.000
990 3+000-3+650 dreapta 650 19.500
991 2N 0+800-8+000 dreapta 7.200 216.000
992 9+900-12+500 dreapta 2.600 78.000
993 13+800-15+200 dreapta 1.400 42.000
994 23 1+100-2+400 stânga 1.300 39.000
995 4+200-6+400 stânga 2.200 66.000
996 9+600-11+000 stânga 1.400 42.000
997 11+200-11+400 stânga 200 6.000
998 12+000-15+600 stânga 3.600 108.000
999 23+000-24+150 stânga 1.150 34.500
1000 23A 0+000-2+500 stânga 2.500 75.000
1001 11+000-16+500 stânga 5.500 165.000
1002 22+000-24+500 dreapta 2.500 75.000
1003 34+000-34+400 dreapta 400 12.000
1004 23B 3+000-15+700 dreapta 12.700 381.000
1005 17+850-19+000 dreapta 1.150 34.500
1006 20+500-21+300 dreapta 800 24.000
1007 24 0+000-0+870 stânga 870 26.100
1008 1+800-4+000 stânga 2.200 66.000
TOTAL VRANCEA 84.227 2.526.810
1009 Iaşi Galaţi 24 11+100-15+400 stânga 4.300 129.000
1010 16+370-16+800 stânga 430 12.900
1011 30+000-32+000 stânga 2.000 60.000
1012 40+000-43+900 stânga 3.900 117.000
1013 24D 17+000-18+800 stânga 1.800 54.000
1014 38+350-38+770 stânga 420 12.600
1015 43+800-45+450 stânga 1.650 49.500
1016 45+700-51+250 stânga 5.550 166.500
1017 51+250-51+470 dreapta 220 6.600
0 1 2 3 4 5 6 7
1018 51+500-58+150 stânga 6.650 199.500
1019 62+000-73+130 stânga 11.130 333.900
1020 73+900-81+330 stânga 7.430 222.900
1021 75+380-75+880 dreapta 500 15.000
1022 25 34+650-35+000 stânga 350 10.500
1023 40+000-42+650 stânga 2.650 79.500
1024 44+340-44+950 stânga 610 18.300
1025 26 28+400-32+700 stânga 4.300 129.000
1026 32+450-32+700 dreapta 250 7.500
1027 44+300-45+000 stânga 700 21.000
1028 54+850-55+150 stânga 300 9.000
1029 80+000-81+138 stânga 1.138 34.140
1030 V TEC 0+000-0+300 stânga 300 9.000
TOTAL GALAŢI 56.578 1.697.340
1031 Iaşi Neamţ 2 341+990-342+200 dreapta 210 6.300
1032 343+900-344+800 dreapta 900 27.000
1033 347+000-347+250 dreapta 250 7.500
1034 Iaşi Neamţ 2 347+300-348+000 dreapta 700 21.000
1035 351+700-351+900 dreapta 200 6.000
1036 15B 59+800-60+063 stânga 263 7.890
1037 15C 9+600-9+790 stânga 190 5.700
1038 9+880-10+254 stânga 374 11.220
1039 10+300-10+390 stânga 90 2.700
1040 15+280-15+730 stânga 450 13.500
1041 23+000-23+210 dreapta 210 6.300
1042 25+775-25+875 dreapta 100 3.000
1043 36+300-36+475 stânga 175 5.250
1044 46+250-46+375 stânga 125 3.750
1045 50+390-51+150 stânga 760 22.800
1046 15D 2+100-2+600 stânga 500 15.000
1047 6+750-6+980 stânga 230 6.900
1048 7+210-7+430 stânga 220 6.600
1049 7+500-8+800 stânga 1.300 39.000
1050 10+800-11+030 stânga 230 6.900
1051 11+100-15+800 stânga 4.700 141.000
1052 16+300-17+100 stânga 800 24.000
1053 17+200-18+240 stânga 1.040 31.200
1054 20+000-20+200 stânga 200 6.000
1055 20+500-20+800 stânga 300 9.000
1056 21+570-21+895 stânga 325 9.750
1057 22+190-22+680 stânga 490 14.700
1058 23+420-23+650 stânga 230 6.900
1059 23+900-25+850 stânga 1.950 58.500
1060 26+800-28+582 stânga 1.782 53.460
1061 28+900-29+126 stânga 226 6.780
1062 31+670-31+754 stânga 84 2.520
TOTAL NEAMŢ 19.604 588.120
TOTAL D.R.D.P. IAŞI 442.298 13.268.940
0 1 2 3 4 5 6 7
1063 Constanţa Constanţa 2A 131+000-131+100 stânga 100 3.000
1064 134+100-134+300 stânga 200 6.000
1065 153+100-153+300 stânga 200 6.000
1066 168+000-168+048 stânga 48 1.440
1067 181+000-181+906 stânga 906 27.180
1068 188+500-189+096 stânga 596 17.880
1069 190+400-191+306 stânga 906 27.180
1070 191+500-192+008 stânga 508 15.240
1071 192+400-192+700 stânga 300 9.000
1072 194+600-194+684 stânga 84 2.520
1073 3 190+000-192+000 stânga 2.000 60.000
1074 255+300-255+800 stânga 500 15.000
1075 253+100-254+000 stânga 900 27.000
1076 251+200-251+500 stânga 300 9.000
1077 235+500-235+557 stânga 57 1.710
1078 233+100-233+160 stânga 60 1.800
1079 222+900-223+050 stânga 150 4.500
1080 Constanţa Constanţa 3 217+200-217+500 stânga 300 9.000
1081 216+450-216+700 stânga 250 7.500
1082 214+400-214+686 stânga 286 8.580
1083 213+900-214+050 stânga 150 4.500
1084 212+700-212+850 stânga 150 4.500
1085 211+350-211+600 stânga 250 7.500
1086 210+830-211+100 stânga 270 8.100
1087 210+050-210+100 stânga 50 1.500
1088 209+800-209+950 stânga 150 4.500
1089 209+000-209+350 stânga 350 10.500
1090 208+600-208+800 stânga 200 6.000
1091 208+000-208+033 stânga 33 990
1092 207+650-207+850 stânga 200 6.000
1093 207+200-207+400 stânga 400 12.000
1094 204+650-204+900 stânga 250 7.500
1095 201+200-201+600 stânga 400 12.000
1096 201+000-201+022 stânga 22 660
1097 200+000-200+036 stânga 36 1.080
1098 194+200-194+300 stânga 100 3.000
1099 192+200-192+400 stânga 200 6.000
1100 173+500-173+400 stânga 100 3.000
1101 173+128-173+100 stânga 28 840
1102 172+500-172+400 stânga 100 3.000
1103 161+600-161+207 stânga 393 11.790
1104 156+207-156+200 stânga 7 210
1105 147+300-147+000 stânga 300 9.000
1106 142+300-142+050 stânga 250 7.500
1107 3C 7+400-7+500 dreapta 100 3.000
1108 22 239+100-241+000 dreapta 1.900 57.000
1109 241+000-243+200 dreapta 2.200 66.000
1110 244+600-244+700 dreapta 100 3.000
1111 244+900-251+000 dreapta 1.100 33.000
0 1 2 3 4 5 6 7
1112 261+000-261+600 stânga 1.200 36.000
1113 257+000-270+000 dreapta 13.000 390.000
1114 283+400-283+493 stânga 93 2.790
1115 265+500-265+515 dreapta 15 450
1116 255+600-256+599 dreapta 999 29.970
1117 22A 65+000-68+600 dreapta 3.600 108.000
1118 22C 34+700-34+744 stânga 44 1.320
1119 34+000-34+500 stânga 500 15.000
1120 32+800-33+500 stânga 700 21.000
1121 29+500-29+900 stânga 400 12.000
1122 27+300-27+900 stânga 600 18.000
1123 24+500-23+900 stânga 600 18.000
1124 23+600-23+677 stânga 77 2.310
1125 22+800-23+046 stânga 246 7.380
1126 22+600-22+000 stânga 600 18.000
1127 19+400-19+600 stânga 200 6.000
1128 Constanţa Constanţa 22C 12+600-13+000 stânga 400 12.000
1129 39 30+000-30+110 dreapta 110 3.300
1130 31+900-33+700 dreapta 1.800 54.000
1131 29+400-30+000 dreapta 600 18.000
1132 38 10+690-10+800 dreapta 110 3.300
1133 31+560-31+580 dreapta 20 600
1134 34+400-38+600 dreapta 4.200 126.000
1135 44+380-44+580 dreapta 200 6.000
1136 39E 1+500-2+499 dreapta 999 29.970
TOTAL CONSTANŢA 49.753 1.492.590
1137 Constanţa Călăraşi 3 51+000-51+500 stânga 500 15.000
1138 57+700-58+000 stânga 300 9.000
1139 64+000-64+400 stânga 400 12.000
1140 80+000-80+200 stânga 200 6.000
1141 84+900-85+300 stânga 400 12.000
1142 99+600-99+800 stânga 200 6.000
1143 103+400-104+000 stânga 600 18.000
1144 106+300-106+900 stânga 600 18.000
1145 51+560-52+000 stânga 440 13.200
1146 58+030-58+330 stânga 300 9.000
1147 62+600-62+800 stânga 200 6.000
1148 70+200-70+400 stânga 200 6.000
1149 70+600-70+850 stânga 250 7.500
1150 76+150-78+200 stânga 2.050 61.500
1151 80+800-81+700 stânga 900 27.000
1152 83+900-84+350 stânga 450 13.500
1153 88+000-88+700 stânga 700 21.000
1154 108+000-108+150 stânga 150 4.500
1155 108+800-109+000 stânga 200 6.000
1156 3A 1+500-2+000 stânga 500 15.000
1157 3+900-4+200 stânga 300 9.000
1158 6+100-6+300 stânga 200 6.000
1159 11+400-11+700 stânga 300 9.000
0 1 2 3 4 5 6 7
1160 22+600-22+900 stânga 300 9.000
1161 23+500-24+000 stânga 500 15.000
1162 27+900-28+000 stânga 100 3.000
1163 2+000-2+006 stânga 6 180
1164 2+006-2+666 stânga 660 19.800
1165 3+138-3+238 stânga 100 3.000
1166 5+500-5+800 stânga 300 9.000
1167 6+475-6+675 stânga 200 6.000
1168 10+400-10+600 stânga 200 6.000
1169 11+768-12+068 stânga 300 9.000
1170 12+300-14+000 stânga 1.700 51.000
1171 23+000-23+500 stânga 500 15.000
1172 24+000-24+200 stânga 200 6.000
1173 28+000-28+400 stânga 400 12.000
1174 3B 10+900-11+500 stânga 600 18.000
1175 Constanţa Călăraşi 3B 18+300-18+500 stânga 200 6.000
1176 21+500-21+600 stânga 100 3.000
1177 26+800-27+100 stânga 300 9.000
1178 21 102+800-103+200 stânga 400 12.000
1179 112+500-112+700 stânga 200 6.000
1180 114+100-114+200 stânga 100 3.000
1181 119+800-120+050 stânga 250 7.500
1182 115+000-116+000 stânga 1.000 30.000
1183 117+000-118+000 stânga 1.000 30.000
1184 31 23+000-23+500 dreapta 500 15.000
1185 A2 65+500-70+750 C2 5.250 157.500
1186 70+900-72+700 C2 1.800 54.000
1187 72+750-73+280 C2 530 15.900
1188 73+350-78+700 C2 5.350 160.500
1189 78+800-85+600 C2 6.800 204.000
1190 85+700-86+730 C2 1.030 30.900
1191 86+830-87+960 C2 1.130 33.900
1192 88+065-90+100 C2 2.035 61.050
1193 90+200-91+220 C2 1.020 30.600
1194 91+330-94+310 C2 2.980 89.400
1195 94+410-101+200 C2 6.790 203.700
1196 102+800-103+280 C2 480 14.400
1197 103+380-105+100 C2 1.720 51.600
1198 105+500-108+600 C2 3.100 93.000
1199 108+700-111+530 C2 2.830 84.900
1200 111+640-114+250 C2 2.610 78.300
1201 114+350-115+970 C2 1.620 48.600
1202 116+070-119+600 C2 3.530 105.900
1203 119+700-122+270 C2 2.570 77.100
1204 122+390-126+630 C2 4.240 127.200
1205 126+730-128+290 C2 1.560 46.800
1206 128+390-131+700 C2 3.310 99.300
1207 131+800-132+390 C2 590 17.700
1208 132+490-139+320 C2 6.830 204.900
0 1 2 3 4 5 6 7
1209 A2 139+420-142+800 C2 3.380 101.400
1210 147+000-156+780 C2 9.780 293.400
1211 182+183-182+823 C2 640 19.200
1212 183+183-183+983 C2 800 24.000
1213 184+503-185+723 C2 1.220 36.600
1214 185+963-186+403 C2 440 13.200
1215 186+663-187+583 C2 720 21.600
1216 188+123-189+443 C2 1.320 39.600
1217 191+583-192+123 C2 540 16.200
1218 192+483-194+163 C2 1.680 50.400
1219 194+843-195+363 C2 320 9.600
1220 196+103-196+863 C2 540 16.200
1221 197+183-197+363 C2 180 5.400
1222 199+403-199+903 C2 380 11.400
1223 200+403-202+083 C2 1.680 50.400
1224 202+403-203+863 C2 1.140 34.200
1225 204+163-204+423 C2 160 4.800
1226 205+323-206+023 C2 580 17.400
1227 206+683-207+003 C2 320 9.600
1228 207+463-207+983 C2 520 15.600
1229 208+443-209+183 C2 740 22.200
1230 209+743-210+223 C2 480 14.400
1231 210+923-211+923 C2 1.000 30.000
1232 A4 0+300-5+000 C2 4.700 141.000
1233 6+000-11+000 C2 5.000 150.000
1234 13+000-21+000 C2 7.000 210.000
TOTAL CĂLĂRAŞI 135.421 4.062.630
1235 Constanţa Ialomiţa 2A 32+600-33+200 stânga 600 18.000
1236 2C 49+800-52+300 stânga 2.500 75.000
1237 53+900-54+200 stânga 300 9.000
1238 3A 69+300-69+500 stânga 200 6.000
1239 3B 60+050-60+920 stânga 870 26.100
1240 75+800-75+950 stânga 150 4.500
1241 21A 4+420-5+000 stânga 580 17.400
1242 8+276-9+000 stânga 724 21.720
1243 14+600-15+042 stânga 442 13.260
1244 A2C2 3+250-11+450 stânga 8.200 246.000
1245 11+500-13+740 stânga 2.240 67.200
1246 Constanţa Ialomiţa A2C2 13+800-14+100 stânga 300 9.000
1247 2A 16+720-16+962 stânga 242 7.260
1248 20+146-20+436 stânga 290 8.700
1249 22+800-23+119 stânga 319 9.570
1250 47+300-47+520 stânga 220 6.600
1251 48+050-48+320 stânga 270 8.100
1252 50+020-50+200 stânga 180 5.400
1253 56+000-56+113 stânga 113 3.390
1254 56+600-56+870 stânga 270 8.100
1255 92+750-92+950 stânga 200 6.000
1256 100+600-100+650 stânga 50 1.500
0 1 2 3 4 5 6 7
1257 100+800-101+774 stânga 974 29.220
1258 2C 56+900-57+030 stânga 130 3.900
1259 21 92+050-92+933 stânga 883 26.490
1260 93+350-93+700 stânga 350 10.500
1261 94+000-94+228 stânga 228 6.840
TOTAL IALOMIŢA 21.825 654.750
1262 Constanţa Tulcea 22 102+000-103+000 stânga 1.000 30.000
1263 119+000-119+200 stânga 200 6.000
1264 119+210-120+250 stânga 1.040 31.200
1265 120+260-120+750 stânga 490 14.700
1266 142+000-143+000 stânga 1.000 30.000
1267 156+500-158+000 stânga 1.500 45.000
1268 198+600-198+950 stânga 350 10.500
1269 198+960-199+300 stânga 340 10.200
1270 208+000-209+300 stânga 1.300 39.000
1271 224+000-226+300 stânga 2.300 69.000
1272 230+500-231+000 stânga 500 15.000
1273 234+000-234+100 stânga 100 3.000
1274 234+300-235+950 stânga 1.650 49.500
1275 235+960-236+180 stânga 220 6.600
1276 236+290-236+500 stânga 210 6.300
1277 119+300-119+600 stânga 300 9.000
1278 150+750-151+000 stânga 250 7.500
1279 151+400-151+600 stânga 200 6.000
1280 152+150-152+300 stânga 150 4.500
1281 186+000-186+845 dreapta 845 25.350
1282 190+650-190+770 dreapta 120 3.600
1283 193+400-193+450 dreapta 50 1.500
1284 22A 4+850-4+900 dreapta 50 1.500
1285 5+600-5+700 dreapta 100 3.000
1286 6+390-6+500 dreapta 110 3.300
1287 47+900-48+180 dreapta 280 8.400
1288 58+100-58+300 dreapta 200 6.000
1289 59+750-59+950 dreapta 200 6.000
1290 5+250-5+500 dreapta 250 7.500
1291 6+150-6+300 dreapta 150 4.500
1292 11+200-11+700 dreapta 500 15.000
1293 Constanţa Tulcea 22A 11+710-12+000 dreapta 290 8.700
1294 41+000-42+500 dreapta 1.500 45.000
1295 42+510-43+000 dreapta 490 14.700
1296 46+500-47+000 dreapta 500 15.000
1297 22D 2+500-2+550 stânga 50 1.500
1298 2+560-2+950 stânga 390 11.700
1299 2+960-3+350 stânga 390 11.700
1300 3+360-3+800 stânga 440 13.200
1301 3+810-4+200 stânga 390 11.700
1302 4+210-4+500 stânga 290 8.700
1303 22+400-22+520 dreapta 120 3.600
1304 22+740-22+860 dreapta 120 3.600
0 1 2 3 4 5 6 7
1305 33+800-33+900 dreapta 100 3.000
1306 22F 8+750-9+050 stânga 300 9.000
TOTAL TULCEA 21.325 639.750
1307 Constanţa Brăila 2B 38+500-40+200 stânga 700 21.000
1308 40+210-40+800 stânga 590 17.700
1309 40+810-41+900 stânga 1.090 32.700
1310 41+912-42+500 stânga 588 17.640
1311 42+590-42+850 stânga 260 7.800
1312 42+860-42+950 stânga 90 2.700
1313 50+000-50+200 stânga 200 6.000
1314 50+230-51+200 dreapta 970 29.100
1315 51+210-52+200 stânga 990 29.700
1316 52+300-52+600 stânga 300 9.000
1317 54+050-54+200 stânga 150 4.500
1318 54+210-55+200 stânga 990 29.700
1319 55+400-55+700 stânga 300 9.000
1320 56+300-56+500 stânga 200 6.000
1321 56+800-57+300 stânga 500 15.000
1322 57+315-59+800 stânga 2.485 74.550
1323 59+850-60+200 stânga 350 10.500
1324 60+210-60+350 stânga 140 4.200
1325 60+365-61+000 stânga 635 19.050
1326 67+750-69+050 stânga 1.300 39.000
1327 70+150-72+000 stânga 1.850 55.500
1328 72+000-72+100 stânga 100 3.000
1329 72+110-74+200 stânga 2.090 62.700
1330 74+210-75+100 stânga 890 26.700
1331 75+110-75+200 stânga 90 2.700
1332 75+210-76+100 stânga 890 26.700
1333 76+110-77+000 stânga 890 26.700
1334 81+000-81+700 stânga 700 21.000
1335 81+710-82+900 stânga 1.190 35.700
1336 82+910-83+300 stânga 390 11.700
1337 83+350-85+100 stânga 1.750 52.500
1338 85+110-86+700 stânga 1.590 47.700
1339 86+710-88+000 stânga 290 8.700
1340 Constanţa Brăila 2B 90+020-91+000 stânga 980 29.400
1341 91+000-91+750 stânga 750 22.500
1342 91+760-92+700 stânga 940 28.200
1343 92+710-93+000 stânga 290 8.700
1344 93+010-94+250 stânga 1.240 37.200
1345 94+265-94+750 stânga 485 14.550
1346 94+780-95+800 stânga 1.020 30.600
1347 95+810-96+000 stânga 190 5.700
1348 96+000-69+700 stânga 700 21.000
1349 99+980-100+630 stânga 650 19.500
1350 106+000-106+050 stânga 50 1.500
1351 106+300-106+500 stânga 200 6.000
1352 106+600-106+950 stânga 350 10.500
0 1 2 3 4 5 6 7
1353 106+960-107+600 stânga 640 19.200
1354 107+610-108+000 stânga 390 11.700
1355 42+850-42+860 stânga 10 300
1356 42+950-43+000 stânga 50 1.500
1357 47+750-47+900 stânga 150 4.500
1358 49+499-49+793 stânga 294 8.820
1359 50+200-50+230 stânga 30 900
1360 54+020-54+050 stânga 30 900
1361 55+700-55+799 stânga 99 2.970
1362 56+200-56+300 stânga 100 3.000
1363 61+800-61+901 stânga 101 3.030
1364 88+892-89+027 stânga 135 4.050
1365 21 16+950-19+300 dreapta 2.350 70.500
1366 22+350-24+700 dreapta 2.350 70.500
1367 24+710-25+350 dreapta 640 19.200
1368 25+360-26+700 dreapta 1.340 40.200
1369 28+000-28+250 dreapta 250 7.500
1370 28+260-29+400 dreapta 1.140 34.200
1371 29+410-30+000 dreapta 590 17.700
1372 37+000-37+200 dreapta 200 6.000
1373 37+240-39+900 dreapta 2.660 79.800
1374 39+910-40+550 dreapta 640 19.200
1375 40+600-41+000 dreapta 400 12.000
1376 47+000-48+800 dreapta 1.800 54.000
1377 48+810-48+900 dreapta 90 2.700
1378 48+920-49+500 dreapta 580 17.400
1379 49+510-50+100 dreapta 590 17.700
1380 50+120-50+200 dreapta 80 2.400
1381 50+230-51+900 dreapta 1.670 50.100
1382 51+910-52+500 dreapta 590 17.700
1383 52+510-53+100 dreapta 590 17.700
1384 53+110-53+700 dreapta 590 17.700
1385 53+710-54+500 dreapta 790 23.700
1386 54+575-56+100 dreapta 1.525 45.750
1387 56+110-56+740 dreapta 630 18.900
1388 Constanţa Brăila 21 56+800-58+000 dreapta 1.200 36.000
1389 14+600-14+656 dreapta 56 1.680
1390 28+250-28+260 dreapta 10 300
1391 30+000-30+423 dreapta 423 12.690
1392 40+550-40+575 dreapta 25 750
1393 45+100-45+150 dreapta 50 1.500
1394 49+500-49+510 dreapta 10 300
1395 58+000-58+012 dreapta 12 360
1396 22 35+680-36+580 stânga 900 27.000
1397 39+900-40+500 stânga 600 18.000
1398 40+510-40+600 stânga 90 2.700
1399 40+610-42+900 stânga 2.290 68.700
1400 43+700-44+100 stânga 400 12.000
1401 44+110-45+800 stânga 1.690 50.700
1402 45+815-46+850 stânga 1.035 31.050
1403 46+865-47+700 stânga 835 25.050
1404 47+710-47+900 stânga 190 5.700
1405 47+910-49+000 stânga 1.090 32.700
1406 53+650-54+400 stânga 750 22.500
1407 54+410-56+700 stânga 2.290 68.700
0 1 2 3 4 5 6 7
1408 22 56+710-57+300 stânga 590 17.700
1409 57+310-58+500 stânga 1.190 35.700
1410 61+500-62+500 stânga 1.000 30.000
1411 65+000-65+100 stânga 100 3.000
1412 65+130-65+800 stânga 670 20.100
1413 65+810-66+400 stânga 590 17.700
1414 66+410-67+000 stânga 590 17.700
1415 70+710-71+400 stânga 690 20.700
1416 71+410-72+050 stânga 640 19.200
1417 72+060-73+200 stânga 1.140 34.200
1418 73+215-73+990 stânga 775 23.250
1419 70+000-70+292 stânga 292 8.760
1420 69+500-69+799 stânga 299 8.970
1421 57+300-57+310 stânga 10 300
1422 51+800-51+997 stânga 197 5.910
1423 23 69+000-70+900 stânga 1.900 57.000
1424 70+910-71+900 stânga 990 29.700
1425 71+910-72+000 stânga 90 2.700
1426 73+000-73+300 stânga 300 9.000
1427 75+000-75+250 stânga 250 7.500
1428 75+260-75+600 stânga 340 10.200
1429 75+610-76+000 stânga 390 11.700
1430 76+010-76+500 stânga 490 14.700
1431 76+510-78+000 stânga 1.490 44.700
1432 78+010-79+600 stânga 1.590 47.700
1433 79+610-79+700 stânga 90 2.700
1434 79+800-80+700 stânga 900 27.000
1435 81+200-82+500 stânga 1.300 39.000
1436 Constanţa Brăila 23 82+500-83+100 stânga 600 18.000
1437 49+800-50+092 stânga 292 8.760
1438 53+200-53+398 stânga 198 5.940
1439 68+000-68+396 stânga 396 11.880
1440 71+900-71+910 stânga 10 300
1441 72+000-72+198 stânga 198 5.940
1442 74+200-74+300 stânga 100 3.000
TOTAL BRĂILA 92.130 2.763.900
TOTAL D.R.D.P. CONSTANŢA 320.454 9.613.620
TOTAL C.N.A.D.N.R. 1.752.352 52.570.560


SmartCity5

COMENTARII la OUG 38/2014

Momentan nu exista niciun comentariu la OUG 38 din 2014
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 106 2020
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ mică, de până la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite pentru locuințe, credite auto, credite pentru studenți, credite de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de împrumut, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care schimbă viața.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunt Alexander Magnus, un împrumutat privat și legitim. Căutați un împrumut de afaceri, împrumut de Crăciun, împrumuturi personale, credite ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare negarantate, garanție, capital de risc etc. ... Sau pur și simplu refuzați un împrumut de la o bancă sau instituție financiară pentru unul sau mai multe motive? Sunteți soluțiile potrivite pentru credit! Oferim împrumuturi întreprinderilor și persoanelor fizice cu o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3%. Deci, dacă sunteți interesat de un împrumut urgent și garantat. Pentru mai multe informații, vă rugăm să ne trimiteți un e-mail astăzi Via: alexandermagnus.loan@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? Trebuie să plătiți împrumuturile datoriei lor sau să vă achitați facturile sau să începeți o afacere plăcută? Aveți un scor de credit scăzut și vă va fi greu să obțineți împrumut de capital de la băncile locale / alte instituții financiare? Aveți nevoie de un împrumut sau finanțare din orice motiv, cum ar fi: a) Împrumut personal, extinderea afacerii, b) Înființarea afacerii, educație, c) Consolidarea datoriilor, d) Împrumuturi cu bani grei Oferim împrumut la o rată a dobânzii redusă de 3% și cu garanție și nu Garanție, oferim împrumuturi personale, împrumuturi de consolidare a datoriilor, risc capital Capital, împrumut de afaceri, împrumut pentru educație, ipotecă sau Împrumuturi pentru orice motiv". Cu toate acestea, metoda noastră oferă posibilitatea de a specifica valoarea împrumutului necesar și, de asemenea, durata pe care o puteți permite, vă oferă o șansă reală de a obține fondurile de care aveți nevoie! Aceste împrumuturi personale pot fi aprobate indiferent de creditul dvs. și există o mulțime de clienți fericiți care susțin această cerere. Dar nu veți obține doar împrumutul personal de care aveți nevoie; Aceasta este promisiunea noastră: garantăm cea mai mică rată pentru toate împrumuturile cu beneficii colaterale gratuite. Ne străduim să lăsăm o impresie pozitivă de durată prin depășirea așteptărilor clienților mei în tot ceea ce fac. Scopul nostru este să vă tratăm cu demnitate și respect, oferind în același timp servicii de cea mai înaltă calitate. E-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Vizitați-ne la: www.midlandcreditonline.com
ANONIM a comentat Decretul 460 2020
    Mi-am luat deja cardul ATM programat și gol pentru a retrage zilnic 5.500 USD timp de șase luni. Sunt atât de fericit de acest lucru, deoarece l-am primit pe al meu săptămâna trecută și l-am folosit pentru a obține deja 33.000 de dolari. Georg Bednorz Hackers dă cărțile pentru a ajuta pe cei săraci și nevoiași, deși este ilegal, dar este ceva drăguț și el nu este ca alte escrocherii care pretind că au cărțile ATM goale. Nimeni nu este prins când folosește cardul. primește-l pe al tău de la Georg Bednorz Hackers astăzi! Trimiteți un e-mail la georgbednorzhackers@gmail.com sau trimiteți-i un mesaj text / WhatsApp prin +1 (262) 355-8285
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? . Acordăm împrumuturi legitime persoanelor serioase sau firmelor de afaceri care au nevoie de împrumuturi. Suntem o firmă de împrumut înregistrată, care este pregătită să satisfacă nevoile persoanelor care aspiră să fie mai mari în prima linie a acumulării de capital. Împrumuturile noastre sunt oferite la o rată a dobânzii subvenționată, care este favorabilă tuturor cetățenilor din întreaga lume și din diferite țări. .Suntem pregătiți să vorbim cu dvs. despre cum vă putem satisface nevoile financiare. Dacă sunteți interesați de această ofertă extraordinară, contactați-ne astăzi pentru un împrumut urgent. Aveți o idee de afaceri, dar nu aveți finanțe, aveți un istoric de credit slab, solicitați soluții pentru soluționarea problemei dvs. așteptați răspunsul dvs. urgent la acest AD sau trimiteți-ne un e-mail la: (midland.credit2@gmail.com) Imprumuturi personale Împrumuturi pe zi Finanțarea vehiculelor Imprumut pentru casa Consilierea datoriei Împrumut de afaceri Împrumut de student Împrumut de consolidare Împrumut medical De asemenea, sunt disponibile asigurări de viață / proprietate. Contactați-ne astăzi la adresa de e-mail :( midland.credit2@gmail.com) Pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunteţi în nevoie de un împrumut rapid şi urgent cu o rată a dobânzii relativ scăzută la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite acasă, credite auto, student credite, credite de consolidare a datoriilor etc indiferent de scorul de credit. Suntem garantați că vom oferi servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară în schimbare.
ANONIM a comentat Ordin 400 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 535 1945
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu