Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

OUG Nr.37 din 10.05.2018

pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituţional şi autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanţelor Publice, de a scoate la licitaţie certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 407 din 14 mai 2018SmartCity1

Luând în considerare dificultăţile întâmpinate în ceea ce priveşte aplicarea prevederilor reglementate de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituţional şi autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanţelor Publice, de a scoate la licitaţie certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene, aprobată prin Legea nr. 163/2012, cu modificările şi completările ulterioare, având în vedere prevederile Regulamentului (UE) nr. 1.031/2010 al Comisiei din 12 noiembrie 2010 privind calendarul, administrarea şi alte aspecte ale licitării certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră în temeiul Directivei 2003/87/CE a Parlamentului European şi a Consiliului de stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de emisii de gaze cu efect de seră în cadrul Comunităţii, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 302 din 18 noiembrie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, luând în considerare faptul că, la acest moment, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 115/2011, aprobată prin Legea nr. 163/2012, cu modificările şi completările ulterioare, care stabileşte cadrul instituţional pentru aplicarea Regulamentului (UE) nr. 1.031/2010, nu este actualizată şi nu conferă cadrul legal pentru utilizarea efectivă a sumelor obţinute în urma scoaterii la licitaţie a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră,în vederea finanţării proiectelor care au ca scop reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, dezvoltarea tehnologiilor curate şi dezvoltarea altor tehnologii care contribuie la tranziţia către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon şi pentru a creşte eficienţa energetică,luând în considerare faptul că responsabilităţile cu privire la schimbările climatice necesită o abordare clară şi neîntârziată în sensul diminuării efectelor poluării, în contextul în care ţara noastră se află în procedură de infringement în ceea ce priveşte calitatea aerului, fapt ce ar putea atrage sancţionarea pecuniară a României şi, implicit, afectarea bugetului de stat, precum şi faptul că amânarea aprobării prezentului proiect de act normativ ar conduce la blocarea finanţării tehnologiilor curate şi a altor tehnologii care contribuie la tranziţia către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon şi la întârzierea luării unor măsuri concrete de diminuare a poluării prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, cu grave consecinţe asupra sănătăţii populaţiei,ţinând cont că absenţa unui cadru legal pentru utilizarea sumelor obţinute din comercializarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră privează participarea României la mecanismul de comercializare de finalitatea conferită de legislaţia europeană, finanţarea reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră fiind, de fapt, scopul creării acestui mecanism,în considerarea faptului că, potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare, Fondul pentru mediu este un instrument economico-financiar destinat susţinerii şi realizării proiectelor şi programelor pentru protecţia mediului şi pentru atingerea obiectivelor Uniunii Europene în domeniul mediului şi schimbărilor climatice, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare, precum şi disponibilul existent în contul Ministerului Finanţelor Publice, nealocat până la momentul actual, şi care nu poate fi utilizat în lipsa unor reglementări de natură a-i permite Administraţiei Fondului pentru Mediu să îl folosească potrivit destinaţiei sale,ţinând cont de faptul că România este obligată să raporteze Comisiei Europene modul de utilizare a veniturilor obţinute în urma scoaterii la licitaţie a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, cantitatea de emisii de gaze cu efect de seră, exprimată în tone de dioxid de carbon echivalent, redusă prin implementarea proiectelor în anul precedent, precum şi orice alte informaţii suplimentare referitoare la utilizarea veniturilor, în temeiul Directivei 2003/87/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 13 octombrie 2003 de stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră în cadrul Comunităţii şi de modificare a Directivei 96/61/CE a Consiliului, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene, seria L, nr. 275 din 25 octombrie 2003, cu modificările şi completările ulterioare,considerând că aceste elemente vizează interesul public şi constituie o situaţie de urgenţă şi extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă. Articolul IOrdonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituţional şi autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanţelor Publice, de a scoate la licitaţie certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 926 din 28 decembrie 2011, aprobată prin Legea nr. 163/2012, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. Articolul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 2
(1) Autorităţile competente responsabile pentru aplicarea Regulamentului sunt: Ministerul Finanţelor Publice, autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului, Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei, Autoritatea de Supraveghere Financiară şi Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor.
(2) Autorităţile competente responsabile pentru utilizarea veniturilor obţinute în urma licitării certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, în scopul finanţării proiectelor în domeniile stabilite conform prevederilor art. 3d alin. (4), respectiv art. 10 alin. (3) din directivă sunt: Ministerul Transporturilor, autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului şi Administraţia Fondului pentru Mediu.
2. La articolul 6, partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 6Autoritatea de Supraveghere Financiară este autoritatea competentă pentru: 3. La articolul 10 alineatul (1), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins: b)71% din suma brută se face venit la Fondul pentru mediu, se reţine în contul de disponibil deschis pe numele Ministerului Finanţelor Publice la Trezoreria operativă centrală şi se virează de către gestionarul contului, în termen de 5 zile lucrătoare de la solicitarea Administraţiei Fondului pentru Mediu, în limita creditelor bugetare aprobate prin bugetul de venituri şi cheltuieli al Fondului pentru mediu şi Administraţiei Fondului pentru Mediu, în vederea finanţării proiectelor prevăzute la alin. (11), într-un cont distinct de venituri al Fondului pentru mediu, deschis la Trezoreria Statului Sector 6 pe numele Administraţiei Fondului pentru Mediu. 4. La articolul 10, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins: (11 ) Suma prevăzută la alin. (1) lit. b) se utilizează pentru finanţarea proiectelor în domeniile stabilite conform prevederilor art. 10 alin. (3) din Directiva 2003/87/CE, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea legislaţiei specifice ajutorului de stat. 5. La articolul 10, alineatul (2) se abrogă . 6. La articolul 11 alineatul (1), literele a) şi b) se modifică şi vor avea următorul cuprins: a)70% din suma brută se virează de către gestionarul contului, conform prevederilor alin. (4); b)30% din suma brută se face venit la Fondul pentru mediu, se reţine în contul de disponibil deschis pe numele Ministerului Finanţelor Publice la Trezoreria operativă centrală şi se virează de către gestionarul contului, în termen de 5 zile lucrătoare de la solicitarea Administraţiei Fondului pentru Mediu, în limita creditelor bugetare aprobate prin bugetul de venituri şi cheltuieli al Fondului pentru mediu şi Administraţiei Fondului pentru Mediu în vederea finanţării proiectelor prevăzute la alin. (11), într-un cont distinct de venituri al Fondului pentru mediu, deschis la Trezoreria Statului Sector 6 pe numele Administraţiei Fondului pentru Mediu. 7. La articolul 11, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins: (11 ) Suma prevăzută la alin. (1) lit. b) se utilizează pentru finanţarea proiectelor în domeniile stabilite conform prevederilor art. 3d alin. (4) din Directiva 2003/87/CE, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea legislaţiei specifice ajutorului de stat. 8. La articolul 11, alineatele (3) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
(3) Ministerul Transporturilor utilizează sumele prevăzute la alin. (1) lit. a) pentru finanţarea proiectelor în domeniile stabilite conform prevederilor art. 3d alin. (4) din Directiva 2003/87/CE, cu modificările şi completările ulterioare, aprobate prin hotărâre a Guvernului.
(4) Sumele se reţin în contul de disponibil deschis pe numele Ministerului Finanţelor Publice la Trezoreria operativă centrală şi se virează de către gestionarul contului Ministerului Transporturilor, în termen de 5 zile lucrătoare de la solicitarea acestuia, în limita sumelor aprobate în hotărârea Guvernului prevăzută la alin. (3), într-un cont distinct de venituri ale bugetului de stat, deschis pe numele acestuia la Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti.
9. La articolul 11, după alineatul (4) se introduc cinci noi alineate , alineatele (5)-(9), cu următorul cuprins:
(5) Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice, la propunerea Ministerului Transporturilor, să majoreze, la poziţii distincte, veniturile bugetului de stat, precum şi creditele bugetare cu suma virată potrivit alin. (4).
(6) Concomitent cu majorarea prevăzută la alin. (5) se autorizează Ministerul Finanţelor Publice, la propunerea Ministerului Transporturilor, să majoreze creditele de angajament prevăzute în buget până la nivelul valorii totale a proiectelor.
(7) Se autorizează Ministerul Transporturilor să detalieze influenţele aprobate potrivit alin. (5) şi (6) în buget şi în anexele la acesta, să introducă proiectele în anexe şi să le comunice Ministerului Finanţelor Publice, în termen de 5 zile lucrătoare de la majorarea bugetului, conform alin. (5).
(8) Până la data de 22 decembrie a anului bugetar, sumele rămase neutilizate determinate ca diferenţă între veniturile încasate potrivit alin. (4) şi plăţile efectuate se virează de către Ministerul Transporturilor din contul de venituri ale bugetului de stat în care au fost încasate într-un cont de disponibil deschis pe numele acestuia la Trezoreria Statului.
(9) Sumele virate în contul prevăzut la alin. (8) se transferă în primele 5 zile lucrătoare ale anului următor de către Ministerul Transporturilor în contul de venituri ale bugetului de stat prevăzut la alin. (4), urmând procedura prevăzută la alin. (5)-(7) şi se utilizează cu aceeaşi destinaţie.
10. Articolul 12 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 12
(1) Finanţarea proiectelor prevăzute la art. 10 alin. (11) şi la art. 11 alin. (11) se realizează de către Administraţia Fondului pentru Mediu în limita fondurilor aprobate cu această destinaţie în bugetul de venituri şi cheltuieli al Fondului pentru mediu, evidenţiate distinct în cadrul acestuia, conform listei categoriilor de proiecte prioritare, stabilită anual de autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului.
(2) Lista prevăzută la alin. (1) se aprobă prin ordin al ministrului autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului şi stă la baza fundamentării creditelor de angajament şi creditelor bugetare aferente proiectelor prevăzute la art. 10 alin. (11) şi la art. 11 alin. (11), aprobate în bugetul de venituri şi cheltuieli al Fondului pentru mediu.
(3) Beneficiarii proiectelor prevăzute la alin. (1) pot fi persoane juridice de drept public sau privat, persoane fizice şi persoane fizice autorizate.
(4) Categoriile de beneficiari şi metodologia de finanţare care prevede analiza, selectarea, aprobarea, implementarea şi monitorizarea proiectelor prevăzute la alin. (1) se stabilesc prin ghidul de finanţare aferent fiecărui program, aprobat prin ordin al ministrului autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului.
(5) Comitetul de avizare al Administraţiei Fondului pentru Mediu aprobă prin hotărâre proiectele prevăzute la alin. (1), valoarea totală a fiecărui proiect, precum şi beneficiarul acestuia.
(6) Finanţarea proiectelor aprobate potrivit prevederilor alin. (5) se realizează de către Administraţia Fondului pentru Mediu în baza contractelor pentru finanţare încheiate cu beneficiarii şi în conformitate cu graficele de finanţare anexă la acestea.
(7) Beneficiarii proiectelor prevăzute la alin. (1), alţii decât instituţii publice şi operatori economici, gestionează sumele încasate de la Administraţia Fondului pentru Mediu prin conturi deschise la instituţii de credit.
11. La articolul 13, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 13
(1) Monitorizarea proiectelor finanţate din sumele obţinute în urma licitării certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră se realizează, după caz, de către Ministerul Transporturilor şi Administraţia Fondului pentru Mediu.
12. La articolul 13, alineatul (2) se abrogă . 13. La articolul 13, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(3) În vederea îndeplinirii obligaţiilor stabilite de Comisia Europeană conform art. II alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 204/2013, cu modificările şi completările ulterioare, în fiecare an, până la data de 20 a lunii februarie, Ministerul Transporturilor şi, după caz, Administraţia Fondului pentru Mediu raportează autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului modul de utilizare a sumelor din veniturile obţinute în urma scoaterii la licitaţie a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, cantitatea de emisii de gaze cu efect de seră, exprimată în tone de dioxid de carbon echivalent, redusă prin implementarea proiectelor în anul precedent, precum şi orice alte informaţii suplimentare referitoare la utilizarea veniturilor, necesare pentru finalizarea raportării. 14. Articolul 15 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 15
(1) În cadrul contractelor încheiate potrivit art. 12 alin. (6), implementarea şi finanţarea proiectelor se realizează prin depunerea, de către beneficiari, cu excepţia celor prevăzuţi la art. 151, a cererilor de tragere însoţite de documentele justificative aferente cheltuielilor eligibile, urmată de analiza, aprobarea sumelor şi virarea acestora de către Administraţia Fondului pentru Mediu în conturi distincte de venituri ale bugetului din care sunt finanţaţi beneficiarii, codificate cu codul de identificare fiscală al acestora.
(2) La finalizarea proiectelor şi în termenele prevăzute în contractele de finanţare, beneficiarii depun la Administraţia Fondului pentru Mediu un raport de finalizare a proiectului, conform metodologiei prevăzute la art. 12 alin. (4).
15. După articolul 15 se introduc şase noi articole , articolele 151-156, cu următorul cuprins : Articolul 151
(1) Pentru beneficiarii instituţii publice finanţate integral de la bugetul de stat, Administraţia Fondului pentru Mediu virează anual sumele aferente proiectelor aprobate potrivit art. 12 alin. (5) în termen de 5 zile lucrătoare de la încheierea contractelor prevăzute la art. 12 alin. (6), dar nu mai devreme de 10 zile de la data aprobării bugetului de venituri şi cheltuieli al Fondului pentru mediu şi al Administraţiei Fondului pentru Mediu, în cont distinct de venituri ale bugetului de stat, codificat cu codul de identificare fiscală al beneficiarilor respectivi.
(2) Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice, la propunerea ordonatorilor principali de credite, să majoreze, la poziţii distincte, veniturile bugetului de stat, precum şi creditele bugetare prevăzute în bugetele ordonatorilor principali de credite cu suma virată de Administraţia Fondului pentru Mediu pentru finanţarea proiectelor aferentă anului bugetar curent potrivit alin. (1).
(3) Concomitent cu majorarea prevăzută la alin. (2) se autorizează Ministerul Finanţelor Publice, la propunerea ordonatorilor principali de credite, să majoreze creditele de angajament prevăzute în bugetele ordonatorilor principali de credite cu suma necesară implementării proiectelor fără a depăşi valoarea totală a proiectului menţionată în contractul prevăzut la art. 12 alin. (6).
(4) Se autorizează ordonatorii principali de credite să detalieze influenţele aprobate potrivit alin. (2) şi (3) în bugetele lor şi în anexele la acestea, să introducă proiectele în anexe şi să le comunice Ministerului Finanţelor Publice, în termen de 5 zile lucrătoare.
(5) Cererile de deschidere de credite bugetare prezentate de ordonatorii principali de credite pentru finanţarea proiectelor vor fi însoţite de avizul Administraţiei Fondului pentru Mediu cu privire la eligibilitatea cheltuielilor solicitate prin deschiderea de credite bugetare.
(6) Administraţia Fondului pentru Mediu emite avizul prevăzut la alin. (5) în baza documentelor justificative depuse de către beneficiarii prevăzuţi la alin. (1) şi numai după stabilirea eligibilităţii cheltuielilor solicitate.
(7) În cazul în care ordonatorii principali de credite nu ataşează cererii de deschidere de credite avizul Administraţiei Fondului pentru Mediu prevăzut la alin. (5), Ministerul Finanţelor Publice restituie deschiderea de credite bugetare solicitată.
(8) Conţinutul, formatul şi termenul de emitere a avizului prevăzut la alin. (5) se aprobă prin dispoziţie a preşedintelui Administraţiei Fondului pentru Mediu.
(9) Până la data de 22 decembrie a anului bugetar, sumele rămase neutilizate, determinate ca diferenţă între veniturile încasate potrivit alin. (1) şi plăţile efectuate, se virează de către ordonatorii de credite beneficiari din contul de venituri ale bugetului de stat în care au fost încasate într-un cont de disponibil deschis pe numele acestora la Trezoreria Statului.
(10) Sumele virate în contul prevăzut la alin. (9) se transferă în primele 5 zile lucrătoare ale anului următor de către instituţiile publice beneficiare în contul de venituri ale bugetului de stat prevăzut la alin. (1) urmând procedura prevăzută la alin. (2)-(4) şi se utilizează în anul următor cu aceeaşi destinaţie.
(11) În termen de 5 zile lucrătoare de la depunerea raportului de finalizare a proiectului, prevăzut la art. 15 alin. (2), beneficiarii instituţii publice finanţate integral de la bugetul de stat restituie sumele neutilizate din contul de venituri în care au fost încasate, la Administraţia Fondului pentru Mediu, în contul de cheltuieli din care au fost virate iniţial, dacă restituirea se efectuează în anul în care au fost alocate sumele, sau potrivit prevederilor art. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare, în cazul în care sumele se restituie în anul următor celui în care au fost alocate.
Articolul 152
(1) După încheierea contractelor pentru finanţare prevăzute la art. 12 alin. (6) şi pe tot parcursul implementării proiectelor se autorizează ordonatorii principali de credite, la propunerea beneficiarilor instituţii publice finanţate integral din venituri proprii şi/sau finanţate parţial de la bugetul de stat, să majoreze, la o poziţie distinctă, atât veniturile, cât şi creditele de angajament şi bugetare prevăzute în bugetele de venituri şi cheltuieli ale beneficiarilor, cu suma prevăzută pentru anul respectiv în graficele de finanţare şi să modifice, după caz, anexele la buget.
(2) Prin derogare de la prevederile art. 66 alin. (1) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, pentru beneficiarii instituţii publice finanţate parţial din venituri proprii, sumele primite potrivit art. 15 alin. (1) rămase neutilizate la sfârşitul anului se reflectă în excedentul instituţiei publice şi vor fi utilizate în anul următor cu aceeaşi destinaţie.
(3) Pentru beneficiarii instituţii publice finanţate integral din venituri proprii, sumele primite potrivit art. 15 alin. (1) rămase neutilizate la sfârşitul anului se reflectă în excedentul instituţiei publice şi vor fi utilizate în anul următor cu aceeaşi destinaţie.
(4) În termen de 5 zile lucrătoare de la depunerea raportului de finalizare a proiectului, prevăzut la art. 15 alin. (2), beneficiarii instituţii publice finanţate integral din venituri proprii şi/sau finanţate parţial de la bugetul de stat restituie sumele neutilizate din contul de venituri în care au fost încasate, la Administraţia Fondului pentru Mediu, în contul de cheltuieli din care au fost virate iniţial, daca restituirea se efectuează în anul în care au fost alocate sumele, sau potrivit prevederilor art. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare, în cazul în care sumele se restituie în anul următor celui în care au fost alocate.
Articolul 153
(1) După încheierea contractelor de finanţare prevăzute la art. 12 alin. (6), în bugetele beneficiarilor ordonatori principali de credite ai bugetului local se cuprind, prin rectificare bugetară aprobată în condiţiile legii, atât veniturile, cât şi creditele de angajament şi creditele bugetare necesare finanţării valorii totale pentru anul respectiv a proiectelor proprii, precum şi a proiectelor ai căror beneficiari sunt entităţi finanţate integral din bugetele acestora.
(2) În bugetele beneficiarilor instituţii publice locale finanţate integral din venituri proprii şi/sau finanţate parţial de la bugetele locale se cuprind prin rectificare bugetară aprobată în condiţiile legii atât veniturile, cât şi creditele de angajament şi creditele bugetare necesare finanţării valorii totale pentru anul respectiv a proiectelor proprii.
(3) Sumele primite potrivit prevederilor alin. (1)-(2), rămase neutilizate la finele exerciţiului bugetar, se reflectă în excedentul bugetului local/al instituţiei publice locale, după caz, şi vor fi utilizate în anul următor cu aceeaşi destinaţie.
(4) În termen de 5 zile lucrătoare de la depunerea raportului de finalizare a proiectului, prevăzut la art. 15 alin. (2), beneficiarii ordonatori principali de credite ai bugetului local, precum şi ordonatorii instituţiilor publice locale finanţate integral din venituri proprii şi/sau finanţate parţial de la bugetele locale restituie sumele neutilizate din contul de venituri în care au fost încasate, la Administraţia Fondului pentru Mediu, în contul de cheltuieli din care au fost virate iniţial, dacă restituirea se efectuează în anul în care au fost alocate sumele, sau potrivit prevederilor art. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare, în cazul în care sumele se restituie în anul următor celui în care au fost alocate.
Articolul 154
(1) Sumele rămase neutilizate în cadrul proiectelor finanţate potrivit art. 12 alin. (1) se evidenţiază în excedentul Fondului pentru mediu, se reportează în anul următor şi se utilizează cu aceeaşi destinaţie.
(2) Administraţia Fondului pentru Mediu încasează sumele reprezentând creanţe bugetare în contul de cheltuieli din care au fost virate iniţial dacă încasarea creanţei se efectuează în anul în care au fost alocate sumele sau potrivit prevederilor art. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare, în cazul în care sumele se restituie în anul următor celui în care au fost alocate, după caz.
Articolul 155 Sumele prevăzute la art. 10 alin. (1) şi la art. 11 alin. (1), precum şi sumele virate cu titlu de finanţare potrivit prezentei ordonanţe de urgenţă nu sunt supuse procedurii de executare silită prin poprire. Articolul 156 Din sumele virate potrivit art. 10 alin. (1) lit. b) şi art. 11 alin. (1) lit. b) se reţine câte o cotă de până la 5% pentru finanţarea cheltuielilor curente şi de capital ale Administraţiei Fondului pentru Mediu.
16. În tot cuprinsul ordonanţei de urgenţă, sintagmele „Ministerul Mediului şi Pădurilor", respectiv „Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice" se înlocuiesc cu sintagma „autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului", iar sintagma „Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice" se înlocuieşte cu sintagma „Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice".
Articolul II
(1) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului elaborează lista categoriilor de proiecte prioritare pentru anul 2018, prevăzută la art. 12 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituţional şi autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanţelor Publice, de a scoate la licitaţie certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene, aprobată prin Legea nr. 163/2012, cu modificările şi completările ulterioare, astfel cum au fost modificate prin prezenta ordonanţă de urgenţă.
(2) Din contravaloarea în lei a sumelor obţinute în urma licitării certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, nealocate până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, în bugetul de venituri şi cheltuieli al Fondului pentru mediu şi Administraţiei Fondului pentru Mediu pentru anul 2018 se prevăd credite de angajament şi credite bugetare pentru finanţarea proiectelor prevăzute la alin. (1).
(3) După aprobarea modificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Fondului pentru mediu şi Administraţiei Fondului pentru Mediu pentru anul 2018 potrivit prevederilor alin. (2), sumele astfel aprobate se virează urmând procedura prevăzută la art. 10 alin. (1) lit. b), respectiv la art. 11 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 115/2011, aprobată prin Legea nr. 163/2012, cu modificările şi completările ulterioare.
(4) Sumele virate potrivit alin. (3) se utilizează conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 115/2011, aprobată prin Legea nr. 163/2012, cu modificările şi completările ulterioare.
Articolul III
(1) La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, proiectele aflate în etapa de implementare sau în etapa de monitorizare se finalizează de către ministerele beneficiare în baza prevederilor în vigoare la momentul emiterii actelor normative prin care au fost alocate sumele necesare derulării acestora.
(2) Sumele prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. b) şi la art. 11 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 115/2011, aprobată prin Legea nr. 163/2012, cu modificările şi completările ulterioare, se utilizează inclusiv pentru finanţarea programelor prevăzute la art. 13 alin. (1) lit. a), q) şi w) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare, aflate în derulare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.
PRIM-MINISTRUVASILICA-VIORICA DĂNCILĂContrasemnează:Viceprim-ministru, ministrul mediului,Graţiela Leocadia GavrilescuMinistrul finanţelor publice,Eugen Orlando TeodoroviciViceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,Paul StănescuMinistrul transporturilor,Lucian ŞovaMinistrul economiei,Dănuţ Andruşcăp. Ministrul pentru mediul de afaceri, comerţ şi antreprenoriat,Paula-Marinela Pîrvănescu,secretar de statp. Ministrul energiei,Doru Vişan,secretar de statMinistrul afacerilor externe,Teodor-Viorel MeleşcanuMinistrul delegat pentru afaceri europene,Victor Negrescup. Ministrul apelor şi pădurilor,Ilie Covrig,secretar de statSmartCity5

COMENTARII la OUG 37/2018

Momentan nu exista niciun comentariu la OUG 37 din 2018
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Raport 19373 2021
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 19373 2021
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 61 2021
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 547 2021
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 19296 2021
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 2 2017
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 2 2017
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 2 2017
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 2 2017
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Dragi solicitanți de credite. Ai dificultăți financiare? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată ca o organizație pentru drepturile omului la nivel mondial cu unicul scop de a ajuta oamenii săraci și în dificultate financiară. Dacă doriți să solicitați un împrumut, vă rugăm să-i contactați folosind datele de mai jos: e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară a împrumutului: Durata împrumutului: Număr de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze Ingrid
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu