Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA URGENTA Nr

ORDONANTA URGENTA   Nr. 27 din 12 martie 2008

privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeana din Fondul European pentru Pescuit si a fondurilor de cofinantare si prefinantare alocate de la bugetul de stat

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 203 din 17 martie 2008Având în vedere:

-  obligaţiile ce revin României ca urmare a angajamentelor asumate în cadrul Tratatului de aderare la Uniunea Europeană,

- necesitatea asigurării măsurilor financiare privind modul de alocare a prefinanţării şi a cofinanţării de la bugetul de stat în bugetul instituţiilor implicate în gestionarea Fondului European pentru Pescuit, pentru accelerarea şi eficientizarea procesului de implementare a Politicii comune a pescuitului, pentru accelerarea şi eficientizarea procesului de implementare a Programului operaţional pentru pescuit 2007-2013, precum şi ţinând cont de prevederile Regulamentului Consiliului Uniunii Europene (CE) nr. 2.371/2002, adoptat în data de 20 decembrie 2002, referitor la conservarea şi exploatarea durabilă a resurselor acvatice, conform Politicii piscicole comune, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 358 din 31 decembrie 2002, ale Regulamentului financiar aplicabil bugetului general al Comunităţilor Europene (CE, Euratom) nr. 1.605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002, publicat în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene, seria L nr. 248 din 16 septembrie 2002, ale Regulamentului (CE) nr. 1.198/2006 al Consiliului Uniunii Europene din 27 iulie 2006 privitor la Fondul European de Pescuit, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 223 din 15 august 2006, şi ale Regulamentului (CE) nr. 498/2007 adoptat de Comisia Europeană în data de 10 mai 2007, de stabilire a normelor detaliate pentru punerea în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.198/2006 al Consiliului privind Fondul European pentru Pescuit, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 120 din 10 mai 2007,

se impune adoptarea în regim de urgenţă a cadrului legal, pentru gestionarea fondurilor provenite din Fondul European pentru Pescuit, situaţie extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată.

Prezenta iniţiativă legislativă are caracter de urgenţă, deoarece la această dată nu există un cadru legal care să stabilească modul de gestionare a fondurilor provenite din Fondul European pentru Pescuit, iar neadoptarea prezentei ordonanţe de urgenţă ar avea drept consecinţe neaccesarea acestor fonduri nerambursabile.

In temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

Art. 1. - Prezenta ordonanţă de urgenţă stabileşte cadrul financiar general pentru gestionarea asistenţei financiare nerambursabile alocate României în calitate de stat membru al Uniunii Europene, precum şi a prefinanţării şi cofinanţării aferente   acestei   asistenţe,   în   vederea   asigurării   unui management financiar eficient al fondurilor provenite din Fondul European pentru Pescuit.

Art. 2. -In sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, termenii şi expresiile de mai jos au următoarea semnificaţie:

a) plafonul anual pentru cheltuielile aferente Fondului European pentru Pescuit, denumit în continuare FEP, se constituie din sumele maxime stabilite în conformitate cu cadrul financiar multianual prevăzut de Acordul interinstituţional din angajamente bugetare pentru Fondul European pentru Pescuit, în conformitate cu art. 10 şi 46 din Regulamentul (CE) nr. 1.198/2006 al Consiliului Uniunii Europene din 27 iulie 2006 privitor la Fondul European de Pescuit, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 223 din 15 august 2006, şi din angajamentele bugetare comunicate pentru Programul operaţional pentru pescuit, aprobate prin decizie a Comisiei;

b)  contribuţia financiară a Comunităţii Europene - sume care se transferă Guvernului României de către Comisia Comunităţii Europene, cu titlu de contribuţie financiară nerambursabilă acordată României de către Comunitatea Europeană, în conformitate cu cadrul financiar multianual prevăzut prin Acordul interinstituţional şi cu angajamentele bugetare;

c)   fonduri publice - aşa cum sunt definite de Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările ulterioare;

d) structuri de implementare - autoritatea de management, agenţia de plăţi şi autoritatea de certificare din structura Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, respectiv Agenţia Naţională de Pescuit şi Acvacultura, denumită în continuare ANPA, Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit, denumită în continuare APDRP, şi Direcţia pentru Coordonarea Agenţiilor de Plăţi, organism care funcţionează independent în structura organizatorică a APDRP;

e)  prefinanţare - suma care se acordă temporar de la bugetul de stat pentru măsurile finanţate din FEP, numai pe perioada de indisponibilitate a sumelor de la Comisia Europeană;

f)  cofinanţare - suma alocată de la bugetul de stat pentru finanţarea contribuţiei naţionale, ca parte a cheltuielilor publice totale alocate pentru măsurile implicate de FEP, conform Regulamentului (CE) nr. 1.198/2006 al Consiliului Uniunii Europene;

g) cheltuieli neeligibile - sumele asigurate de la bugetul de stat pentru FEP şi reprezintă cheltuieli cu diferenţele de curs nefavorabile, pierderi datorate debitelor nerecuperate, costuri bancare rezultate din operaţiunile de transfer şi reîntregire a fondurilor şi alte cheltuieli neeligibile rezultate din derularea procesului de gestionare şi utilizare a fondurilor, care urmează a fi definite prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale;

h) Acordul interinstituţional - acel acord încheiat între Parlamentul European, Consiliul Uniunii Europene şi Comisia Comunităţilor Europene la data de 17 mai 2006, cu privire la disciplina bugetară şi managementul financiar sănătos;

i) Program - documentul de programare elaborat de România şi adoptat de Comisia Europeană pentru pescuit, respectiv Programul operaţional pentru pescuit, denumit în continuare POP;

j) autoritate de certificare - organismul responsabil de certificarea faptului că declaraţiile de cheltuieli pentru FEP sunt precise, rezultate din sisteme contabile fiabile, au la bază documente justificative verificabile şi informaţiile primite de la ANPA şi APDRP sunt în conformitate cu normele comunitare şi naţionale aplicabile în acest domeniu, reprezentat de Organismul de coordonare al agenţiilor de plăţi;

k) autoritate de management - structura organizatorică din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, responsabilă pentru managementul POP, reprezentată de ANPA;

l) agenţie de plată - structura organizatorică din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, responsabilă cu plata măsurilor finanţate prin FEP, prin APDRP;

m) Autoritatea de audit - organismul responsabil de certificarea realităţii, integrităţii şi acurateţii conturilor agenţiei de plăţi acreditate care derulează fonduri transferate României din FEP, reprezentată de autoritatea de audit constituită pe lângă Curtea de Conturi a României;

n) beneficiar - persoana fizică, organismul, autoritatea, instituţia sau societatea comercială din sectorul public ori privat, unitatea administrativ-teritorială, organismele prestatoare de servicii publice şi de utilitate publică de interes local, judeţean sau naţional, responsabile pentru iniţierea ori iniţierea şi implementarea proiectelor aprobate spre finanţare în cadrul POP;

o) debite faţă de bugetul Uniunii Europene - sumele datorate bugetului Uniunii Europene ca urmare a nerespectării prevederilor legale comunitare sau a altor documente încheiate ori convenite între Comisia Europeană şi Guvernul României.

Art. 3. - Guvernul, prin Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, garantează corecta gestionare a contribuţiei financiare a Comunităţii Europene şi asigură respectarea utilizării acesteia, conform destinaţiei stabilite prin Acordul interinstituţional, angajamentele bugetare, POP şi prin alte documente încheiate sau convenite între Comisia Comunităţii Europene şi Guvernul României.

Art. 4. - (1) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale este autorizat să gestioneze contribuţia financiară a Comunităţii Europene, în condiţiile stabilite prin plafoanele anuale şi angajamentele bugetare, încheiate sau convenite între Comisia Comunităţii Europene şi Guvernul României.

(2) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale asigură gestionarea contribuţiei financiare a Comunităţii Europene prin conturi deschise la instituţii financiar-bancare sau la Trezoreria Statului.

Art. 5. - (1) Fondurile externe nerambursabile, aferente FEP, se alocă şi se derulează în baza prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.198/2006 al Consiliului Uniunii Europene, ale Regulamentului (CE) nr. 498/2007 al Comisiei de stabilire a normelor detaliate pentru punerea în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.198/2006 al Consiliului privitor la Fondul European de Pescuit, precum şi ale POP, aprobat de Comisia Europeană.

(2) Creditele bugetare aferente fondurilor externe nerambursabile FEP au caracter previzional şi se reflectă în anexa la bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, ca ordonator principal de credite, şi în anexa la bugetele unităţilor administrativ-teritoriale, respectiv ale organelor prestatoare de servicii publice şi de utilitate publică de interes local sau judeţean, în calitate de beneficiari.

Art. 6. - Cofinanţarea contribuţiei financiare a Comunităţii Europene şi prefinanţarea de la bugetul de stat se efectuează potrivit cerinţelor prevăzute în cadrul financiar multianual prevăzut de Acordul interinstituţional sau în alte documente, încheiate ori convenite între Comisia Comunităţii Europene şi Guvernul României.

Art. 7. - (1) Sumele din fondurile publice destinate cofinanţării şi prefinanţării în bani a contribuţiei financiare a Comunităţii Europene se vor utiliza pentru plata cheltuielilor aferente FEP, la termenele prevăzute de regulamentele Consiliului Uniunii Europene şi ale Comisiei Comunităţii Europene.

(2) Creditele bugetare aferente cofinanţării şi prefinanţării de la bugetul de stat a contribuţiei financiare a Comunităţii Europene se cuprind la poziţia distinctă denumită „Finanţare FEP" în bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, astfel:

a) sumele reprezentând cofinanţare din fonduri de la bugetul de stat;

b) sumele necesare asigurării prefinanţării;

c) sumele necesare finanţării cheltuielilor aferente transferului de fonduri din conturile Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, în scopul efectuării plăţilor;

d) sumele pentru plata taxei pe valoarea adăugată, aferentă livrărilor de bunuri, prestărilor de servicii şi execuţiei de lucrări, finanţate integral sau parţial din contribuţia financiară a Uniunii Europene, numai în cazul următorilor beneficiari: unităţi administrativ-teritoriale, asociaţii ale acestora legal constituite şi organisme neguvernamentale nonprofit, de utilitate publică, cu personalitate juridică;

e)  sumele aferente plăţii unor debite datorate bugetului Uniunii Europene, pentru nereguli, inclusiv cele aferente majorărilor de întârziere ca urmare a nerecuperării la timp de la beneficiari;

f) alte sume rezultate din derularea procesului de gestionare şi utilizare a FEP, stabilite prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, cu avizul ministrului economiei şi finanţelor.

(3) In bugetele unităţilor administrativ-teritoriale, respectiv ale organismelor prestatoare de servicii publice şi de utilitate publică de interes local sau judeţean, în calitate de beneficiari, se cuprind sumele necesare asigurării cofinanţării locale, precum şi finanţării cheltuielilor neeligibile aferente implementării proiectelor proprii.

(4) Alocarea sumelor prevăzute la alin. (2) lit. e) necesare plăţii debitelor faţă de bugetul Uniunii Europene, inclusiv a majorărilor de întârziere ca urmare a nerecuperării la timp de la beneficiari, în bugetul Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, se realizează potrivit prevederilor Legii nr. 500/2002, cu modificările ulterioare. Sumele alocate în acest scop nu pot fi realocate pentru alte destinaţii.

(5)  In limita creditelor bugetare aprobate aferente FEP, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale virează sumele cuvenite beneficiarilor, prin intermediul APDRP

(6) Sumele prevăzute la alin. (2) lit. d) se transferă de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin intermediul APDRP, în conturi deschise la Trezoreria Statului, beneficiarilor - unităţi administrativ-teritoriale şi asociaţii ale acestora legal constituite - şi în conturi deschise la instituţii de credite pentru organisme neguvernamentale nonprofit, de utilitate publică, cu personalitate juridică.

Art. 8. - (1) Sumele utilizate reprezentând prefinanţare din bugetul de stat a măsurilor finanţate din FEP se reîntregesc cu sumele primite de la bugetul Uniunii Europene şi cu cele recuperate de la beneficiari.

(2) Sumele reprezentând prefinanţare de la bugetul de stat, reîntregite în acelaşi an în care s-a efectuat plata, se utilizează cu aceeaşi destinaţie. In situaţia în care reîntregirea şi/sau recuperarea sumelor se realizează în anii următori anului în care s-a efectuat plata, acestea se virează ca venit la bugetul de stat.

(3) Disponibilităţile din fondurile aferente FEP şi din fondurile publice destinate cofinanţării/prefinanţării rămase în conturile Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, la sfârşitul anului bugetar, se reportează în anul următor, cu aceeaşi destinaţie.

Art. 9. - In aplicarea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale va elabora, în termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a acesteia, norme metodologice care urmează a fi aprobate prin hotărâre a Guvernului şi instrucţiuni care urmează a fi aprobate prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, cu avizul ministrului economiei si finanţelor.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Dacian Cioloş

Ministrul internelor şi reformei administrative,

Cristian David

Ministrul economiei şi finanţelor,

Varujan Vosganian

Departamentul pentru Afaceri Europene,

Adrian Ciocănea,

secretar de stat


SmartCity5

COMENTARII la OUG 27/2008

Momentan nu exista niciun comentariu la OUG 27 din 2008
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
Alte acte pe aceeaşi temă cu OUG 27/2008
OUG 74 2009
privind gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile provenite din Fondul european de garantare agricola, Fondul european agricol de dezvoltare rurala si Fondul european pentru pescuit si a fondurilor alocate de la bugetul de stat, privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeana si a fondurilor alocate de la bugetul de stat aferente programului de colectare si gestionare a datelor necesare desfasurarii politicii comune în domeniul pescuitului si a programului de control, inspectie si supraveghere în domeniul pescuitului si pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 218/2005 privind stimularea absorbtiei fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurala, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricola, prin preluarea riscului de creditare de catre fondurile de garantare
Legea 168 2008
pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 27/2008 privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeana din Fondul European pentru Pescuit si a fondurilor de cofinantare si prefinantare alocate de la bugetul de stat
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu