E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA DE URGENTA Nr

ORDONANTA DE URGENTA   Nr. 269 din  7 decembrie 2000

privind urmarirea si controlul postprivatizare al societatilor comerciale

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 663 din 15 decembrie 2000


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia Romaniei,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

    Art. 1
    Prezenta ordonanta de urgenta reglementeaza cadrul general privind urmarirea si controlul postprivatizare al companiilor/societatilor nationale si al societatilor comerciale, denumite in continuare societati comerciale, respectiv indeplinirea obligatiilor contractuale rezultate din contractele de vanzare-cumparare de actiuni sau din documentele de oferta, in cazul vanzarii actiunilor pe piata de capital.
    Art. 2
    (1) Agentia Nationala pentru Dezvoltare Regionala este organul de specialitate al administratiei publice centrale, care, in scopul urmaririi si efectuarii controlului postprivatizare al societatilor comerciale, are urmatoarele atributii:
    a) monitorizeaza derularea contractelor de vanzare-cumparare a actiunilor detinute de stat sau de o autoritate a administratiei publice locale, precum si a clauzelor speciale prevazute in documentele de oferta, in cazul privatizarii prin metode specifice pietei de capital;
    b) urmareste modul de indeplinire a obligatiilor asumate de cumparator, in vederea constatarii oricarei incalcari a dispozitiilor legale in vigoare;
    c) urmareste modul de realizare a angajamentelor asumate de administratorii societatilor comerciale prin programele de restructurare aprobate in baza Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 98/1999 privind protectia sociala a persoanelor ale caror contracte individuale de munca vor fi desfacute ca urmare a concedierilor colective, cu modificarile si completarile ulterioare;
    d) urmareste respectarea prevederilor legale privind introducerea in capitalul social al societatilor comerciale a valorii terenurilor pentru care s-a emis titlu de proprietate dupa privatizare;
    e) elaboreaza si supune spre aprobare Consiliului National pentru Dezvoltare Regionala programe de dezvoltare regionala pentru sustinerea procesului de privatizare si postprivatizare;
    f) transmite Guvernului rapoarte semestriale privind urmarirea si controlul postprivatizare al societatilor comerciale;
    g) efectueaza controale si verificari periodice sau la sesizarea persoanelor fizice ori juridice.
    (2) In vederea realizarii atributiei prevazute la alin. (1) lit. d) societatile comerciale la care statul este actionar sau cele privatizate, dupa caz, sunt obligate sa informeze Agentia Nationala pentru Dezvoltare Regionala in situatia declansarii procedurii de lichidare conform Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, respectiv de reorganizare judiciara si faliment, conform Legii nr. 64/1995 privind procedura reorganizarii judiciare si a falimentului, republicata.
    Art. 3
    In vederea indeplinirii atributiilor prevazute la art. 2 alin. (1) lit. a) si b):
    a) in termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta Fondul Proprietatii de Stat, orice minister de resort sau autoritate a administratiei publice locale, dupa caz, care are atributii de privatizare a unei societati comerciale, sau prin metode specifice pietei de capital va incheia un protocol de transmitere la Agentia Nationala pentru Dezvoltare Regionala a copiilor de pe contractele de vanzare-cumparare de actiuni aflate in derulare si de pe documentele de oferta in care sunt prevazute clauze speciale, precum si situatia actualizata privind indeplinirea obligatiilor convenite;
    b) institutiile mentionate la lit. a) vor transmite Agentiei Nationale pentru Dezvoltare Regionala copiile de pe contractele/documentele de oferta intocmite dupa data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, in termen de 15 zile lucratoare de la perfectarea acestora.
    Art. 4
    (1) Societatile comerciale a caror privatizare s-a realizat in baza unui contract de vanzare-cumparare de actiuni, incheiat de Fondul Proprietatii de Stat, orice minister de resort sau o autoritate a administratiei publice locale, dupa caz, care are atributii de privatizare a unei societati comerciale, sau prin metode specifice pietei de capital, sunt obligate, pana la data expirarii obligatiilor contractuale, sa transmita semestrial Agentiei Nationale pentru Dezvoltare Regionala, rapoarte, certificate de cenzorii societatii comerciale, privind situatia economico-financiara si stadiul realizarii obligatiilor cumparatorului.
    (2) Societatile comerciale care aplica programe de restructurare aprobate in baza Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 98/1999 sunt obligate sa informeze Agentia Nationala pentru Dezvoltare Regionala cu privire la modul de realizare a obligatiilor asumate, dupa 6 luni de la aplicarea programului si la finalizarea acestuia.
    Art. 5
    (1) Declansarea actiunilor de control se face cu aprobarea presedintelui Agentiei Nationale pentru Dezvoltare Regionala, care semneaza si imputernicirea de control si dispune, dupa caz, colaborarea cu alte institutii.
    (2) Notele de control, intocmite ca urmare a controalelor si verificarilor efectuate, vor fi transmise, sub semnatura presedintelui Agentiei Nationale pentru Dezvoltare Regionala, institutiei care a realizat privatizarea. In termen de 15 zile lucratoare de la primirea notelor de control aceasta este obligata sa transmita Agentiei Nationale pentru Dezvoltare Regionala modul de rezolvare a cazurilor semnalate.
    (3) Notele de control care pun in evidenta fapte de natura infractionala sunt transmise si organelor de urmarire competente.
    (4) Agentia Nationala pentru Dezvoltare Regionala va actiona in judecata, la instantele competente, potrivit legii, atunci cand acest lucru se impune, cumparatorii care nu isi executa obligatiile contractuale.
    (5) Notele de control privind societatile comerciale de interes strategic vor fi prezentate si primului-ministru, spre informare.
    Art. 6
    (1) In cazul societatilor comerciale la care cumparatorul actionar majoritar nu a respectat, la termenele stabilite, obligatiile contractuale convenite cu institutia publica implicata, prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale pentru Dezvoltare Regionala se poate infiinta un comitet de supraveghere.
    (2) Comitetul de supraveghere este format din 3 membri: un reprezentant al institutiei care a realizat privatizarea, un reprezentant al Agentiei Nationale pentru Dezvoltare Regionala si un reprezentant al Ministerului Finantelor.
    Comitetul de supraveghere se constituie in termen de 15 zile lucratoare de la data inaintarii notei de control catre institutia publica implicata.
    (3) In cazul societatilor comerciale de interes strategic comitetul de supraveghere este numit prin decizie a primului-ministru.
    Art. 7
    (1) Comitetul de supraveghere are urmatoarele atributii:
    a) participa la sedintele consiliului de administratie si ale comitetului de directie ale societatilor comerciale aflate in situatia prevazuta la art. 6 alin. (1) pentru a urmari indeplinirea obligatiilor restante;
    b) analizeaza cauzele neindeplinirii obligatiilor asumate;
    c) intocmeste un raport, care va cuprinde si propuneri de rezolvare, pentru informarea institutiei care a realizat privatizarea, in vederea luarii masurilor ce se impun conform legislatiei in vigoare.
    (2) Comitetul de supraveghere functioneaza pana la indeplinirea obligatiilor restante sau, dupa caz, pana la solutionarea in justitie a spetei respective.
    (3) Societatile comerciale sunt obligate sa asigure accesul comitetului de supraveghere la documentele necesare in vederea indeplinirii atributiilor sale.
    (4) Indemnizatiile membrilor comitetului de supraveghere sunt suportate de institutiile publice implicate din veniturile incasate din vanzarea actiunilor societatilor comerciale, cuantumul acestora fiind stabilit prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale pentru Dezvoltare Regionala.
    (5) Agentia Nationala pentru Dezvoltare Regionala va intocmi periodic rapoarte pentru informarea Guvernului cu privire la activitatea comitetelor de supraveghere.
    Art. 8
    (1) In termen de 3 luni de la constatarea neindeplinirii obligatiilor contractuale Agentia Nationala pentru Dezvoltare Regionala poate incheia acte aditionale la contractele de vanzare-cumparare de actiuni in vederea realizarii obiectului contractului.
    (2) In acest scop Agentia Nationala pentru Dezvoltare Regionala va aparea in actele aditionale ca succesor in drepturi al Fondului Proprietatii de Stat, al oricarui minister de resort sau al oricarei autoritati a administratiei publice locale, dupa caz, care are atributii de privatizare a unei societati comerciale, sau prin metode specifice pietei de capital, fara a putea insa sa modifice pretul si numarul de salariati care urmeaza sa fie mentinut dupa privatizare, prevazute in contractul de vanzare-cumparare de actiuni.
    Art. 9
    (1) Constituie contraventie la prezenta ordonanta de urgenta, daca, potrivit legii penale, nu constituie infractiune, nerespectarea prevederilor art. 4 sau transmiterea de date eronate.
    (2) Contraventia prevazuta la alin. (1) se sanctioneaza cu amenda de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei, a carei valoare se reactualizeaza periodic prin hotarare a Guvernului.
    (3) Sanctiunile se aplica individual administratorilor si cenzorilor societatilor comerciale.
    (4) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de reprezentanti imputerniciti ai Agentiei Nationale pentru Dezvoltare Regionala.
    Art. 10
    (1) Personalul cu atributii de control se bucura de protectia legii si poate solicita sprijinul organelor competente.
    (2) In derularea actului de control salariatii Agentiei Nationale pentru Dezvoltare Regionala au obligatia de a pastra secretul profesional.
    Art. 11
    (1) In situatia in care cumparatorul se afla in imposibilitate de plata a ratelor scadente sau de a realiza obligatiile investitionale, valoarea penalitatilor aferente acestora poate fi transformata in actiuni de acelasi tip cu ale cumparatorului, la o valoare/actiune egala cu cea achitata de cumparator, in favoarea statului, diminuandu-se in mod corespunzator pachetul de actiuni al cumparatorului.
    (2) La intocmirea contractelor de vanzare-cumparare, precum si a documentelor de oferta pe piata de capital institutiile care au realizat privatizarea sunt obligate sa prevada clauze privind situatia mentionata la alin. (1), precum si, dupa caz, infiintarea comitetului de supraveghere cu atributiile prevazute la art. 7.
    Art. 12
    Se suplimenteaza bugetul Agentiei Nationale pentru Dezvoltare Regionala cu 1,5% din sumele incasate din privatizare de catre Fondul Proprietatii de Stat si de catre orice minister de resort sau autoritate a administratiei publice locale, dupa caz, care are atributii de privatizare a unei societati comerciale, sau prin metode specifice pietei de capital, pentru acoperirea cheltuielilor aferente activitatii de urmarire si control postprivatizare.
    Art. 13
    Articolul 3 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 48/2000 privind comasarea Agentiei Romane de Dezvoltare si a Agentiei Nationale pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii cu Agentia Nationala pentru Dezvoltare Regionala, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 203 din 11 mai 2000, se completeaza cu litera g) cu urmatorul cuprins:
    "g) coordonarea procesului de analiza si control postprivatizare."
    Art. 14
    Prezenta ordonanta de urgenta intra in vigoare la 30 de zile de la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I. La aceeasi data se abroga orice dispozitie contrara.
    Art. 15
    In termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta Agentia Nationala pentru Dezvoltare Regionala va intocmi normele metodologice de aplicare a acesteia si le va supune spre aprobare Guvernului.

                 PRIM-MINISTRU
           MUGUR CONSTANTIN ISARESCU

                      Contrasemneaza:
                      Presedintele Agentiei Nationale
                      pentru Dezvoltare Regionala,
                      Mihai David

                      p. Ministrul finantelor,
                      Valentin Lazea,
                      secretar de statSmartCity5

COMENTARII la OUG 269/2000

Momentan nu exista niciun comentariu la OUG 269 din 2000
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu