E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA DE URGENTA Nr

ORDONANTA DE URGENTA   Nr. 269 din  7 decembrie 2000

privind urmarirea si controlul postprivatizare al societatilor comerciale

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 663 din 15 decembrie 2000


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia Romaniei,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

    Art. 1
    Prezenta ordonanta de urgenta reglementeaza cadrul general privind urmarirea si controlul postprivatizare al companiilor/societatilor nationale si al societatilor comerciale, denumite in continuare societati comerciale, respectiv indeplinirea obligatiilor contractuale rezultate din contractele de vanzare-cumparare de actiuni sau din documentele de oferta, in cazul vanzarii actiunilor pe piata de capital.
    Art. 2
    (1) Agentia Nationala pentru Dezvoltare Regionala este organul de specialitate al administratiei publice centrale, care, in scopul urmaririi si efectuarii controlului postprivatizare al societatilor comerciale, are urmatoarele atributii:
    a) monitorizeaza derularea contractelor de vanzare-cumparare a actiunilor detinute de stat sau de o autoritate a administratiei publice locale, precum si a clauzelor speciale prevazute in documentele de oferta, in cazul privatizarii prin metode specifice pietei de capital;
    b) urmareste modul de indeplinire a obligatiilor asumate de cumparator, in vederea constatarii oricarei incalcari a dispozitiilor legale in vigoare;
    c) urmareste modul de realizare a angajamentelor asumate de administratorii societatilor comerciale prin programele de restructurare aprobate in baza Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 98/1999 privind protectia sociala a persoanelor ale caror contracte individuale de munca vor fi desfacute ca urmare a concedierilor colective, cu modificarile si completarile ulterioare;
    d) urmareste respectarea prevederilor legale privind introducerea in capitalul social al societatilor comerciale a valorii terenurilor pentru care s-a emis titlu de proprietate dupa privatizare;
    e) elaboreaza si supune spre aprobare Consiliului National pentru Dezvoltare Regionala programe de dezvoltare regionala pentru sustinerea procesului de privatizare si postprivatizare;
    f) transmite Guvernului rapoarte semestriale privind urmarirea si controlul postprivatizare al societatilor comerciale;
    g) efectueaza controale si verificari periodice sau la sesizarea persoanelor fizice ori juridice.
    (2) In vederea realizarii atributiei prevazute la alin. (1) lit. d) societatile comerciale la care statul este actionar sau cele privatizate, dupa caz, sunt obligate sa informeze Agentia Nationala pentru Dezvoltare Regionala in situatia declansarii procedurii de lichidare conform Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, respectiv de reorganizare judiciara si faliment, conform Legii nr. 64/1995 privind procedura reorganizarii judiciare si a falimentului, republicata.
    Art. 3
    In vederea indeplinirii atributiilor prevazute la art. 2 alin. (1) lit. a) si b):
    a) in termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta Fondul Proprietatii de Stat, orice minister de resort sau autoritate a administratiei publice locale, dupa caz, care are atributii de privatizare a unei societati comerciale, sau prin metode specifice pietei de capital va incheia un protocol de transmitere la Agentia Nationala pentru Dezvoltare Regionala a copiilor de pe contractele de vanzare-cumparare de actiuni aflate in derulare si de pe documentele de oferta in care sunt prevazute clauze speciale, precum si situatia actualizata privind indeplinirea obligatiilor convenite;
    b) institutiile mentionate la lit. a) vor transmite Agentiei Nationale pentru Dezvoltare Regionala copiile de pe contractele/documentele de oferta intocmite dupa data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, in termen de 15 zile lucratoare de la perfectarea acestora.
    Art. 4
    (1) Societatile comerciale a caror privatizare s-a realizat in baza unui contract de vanzare-cumparare de actiuni, incheiat de Fondul Proprietatii de Stat, orice minister de resort sau o autoritate a administratiei publice locale, dupa caz, care are atributii de privatizare a unei societati comerciale, sau prin metode specifice pietei de capital, sunt obligate, pana la data expirarii obligatiilor contractuale, sa transmita semestrial Agentiei Nationale pentru Dezvoltare Regionala, rapoarte, certificate de cenzorii societatii comerciale, privind situatia economico-financiara si stadiul realizarii obligatiilor cumparatorului.
    (2) Societatile comerciale care aplica programe de restructurare aprobate in baza Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 98/1999 sunt obligate sa informeze Agentia Nationala pentru Dezvoltare Regionala cu privire la modul de realizare a obligatiilor asumate, dupa 6 luni de la aplicarea programului si la finalizarea acestuia.
    Art. 5
    (1) Declansarea actiunilor de control se face cu aprobarea presedintelui Agentiei Nationale pentru Dezvoltare Regionala, care semneaza si imputernicirea de control si dispune, dupa caz, colaborarea cu alte institutii.
    (2) Notele de control, intocmite ca urmare a controalelor si verificarilor efectuate, vor fi transmise, sub semnatura presedintelui Agentiei Nationale pentru Dezvoltare Regionala, institutiei care a realizat privatizarea. In termen de 15 zile lucratoare de la primirea notelor de control aceasta este obligata sa transmita Agentiei Nationale pentru Dezvoltare Regionala modul de rezolvare a cazurilor semnalate.
    (3) Notele de control care pun in evidenta fapte de natura infractionala sunt transmise si organelor de urmarire competente.
    (4) Agentia Nationala pentru Dezvoltare Regionala va actiona in judecata, la instantele competente, potrivit legii, atunci cand acest lucru se impune, cumparatorii care nu isi executa obligatiile contractuale.
    (5) Notele de control privind societatile comerciale de interes strategic vor fi prezentate si primului-ministru, spre informare.
    Art. 6
    (1) In cazul societatilor comerciale la care cumparatorul actionar majoritar nu a respectat, la termenele stabilite, obligatiile contractuale convenite cu institutia publica implicata, prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale pentru Dezvoltare Regionala se poate infiinta un comitet de supraveghere.
    (2) Comitetul de supraveghere este format din 3 membri: un reprezentant al institutiei care a realizat privatizarea, un reprezentant al Agentiei Nationale pentru Dezvoltare Regionala si un reprezentant al Ministerului Finantelor.
    Comitetul de supraveghere se constituie in termen de 15 zile lucratoare de la data inaintarii notei de control catre institutia publica implicata.
    (3) In cazul societatilor comerciale de interes strategic comitetul de supraveghere este numit prin decizie a primului-ministru.
    Art. 7
    (1) Comitetul de supraveghere are urmatoarele atributii:
    a) participa la sedintele consiliului de administratie si ale comitetului de directie ale societatilor comerciale aflate in situatia prevazuta la art. 6 alin. (1) pentru a urmari indeplinirea obligatiilor restante;
    b) analizeaza cauzele neindeplinirii obligatiilor asumate;
    c) intocmeste un raport, care va cuprinde si propuneri de rezolvare, pentru informarea institutiei care a realizat privatizarea, in vederea luarii masurilor ce se impun conform legislatiei in vigoare.
    (2) Comitetul de supraveghere functioneaza pana la indeplinirea obligatiilor restante sau, dupa caz, pana la solutionarea in justitie a spetei respective.
    (3) Societatile comerciale sunt obligate sa asigure accesul comitetului de supraveghere la documentele necesare in vederea indeplinirii atributiilor sale.
    (4) Indemnizatiile membrilor comitetului de supraveghere sunt suportate de institutiile publice implicate din veniturile incasate din vanzarea actiunilor societatilor comerciale, cuantumul acestora fiind stabilit prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale pentru Dezvoltare Regionala.
    (5) Agentia Nationala pentru Dezvoltare Regionala va intocmi periodic rapoarte pentru informarea Guvernului cu privire la activitatea comitetelor de supraveghere.
    Art. 8
    (1) In termen de 3 luni de la constatarea neindeplinirii obligatiilor contractuale Agentia Nationala pentru Dezvoltare Regionala poate incheia acte aditionale la contractele de vanzare-cumparare de actiuni in vederea realizarii obiectului contractului.
    (2) In acest scop Agentia Nationala pentru Dezvoltare Regionala va aparea in actele aditionale ca succesor in drepturi al Fondului Proprietatii de Stat, al oricarui minister de resort sau al oricarei autoritati a administratiei publice locale, dupa caz, care are atributii de privatizare a unei societati comerciale, sau prin metode specifice pietei de capital, fara a putea insa sa modifice pretul si numarul de salariati care urmeaza sa fie mentinut dupa privatizare, prevazute in contractul de vanzare-cumparare de actiuni.
    Art. 9
    (1) Constituie contraventie la prezenta ordonanta de urgenta, daca, potrivit legii penale, nu constituie infractiune, nerespectarea prevederilor art. 4 sau transmiterea de date eronate.
    (2) Contraventia prevazuta la alin. (1) se sanctioneaza cu amenda de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei, a carei valoare se reactualizeaza periodic prin hotarare a Guvernului.
    (3) Sanctiunile se aplica individual administratorilor si cenzorilor societatilor comerciale.
    (4) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de reprezentanti imputerniciti ai Agentiei Nationale pentru Dezvoltare Regionala.
    Art. 10
    (1) Personalul cu atributii de control se bucura de protectia legii si poate solicita sprijinul organelor competente.
    (2) In derularea actului de control salariatii Agentiei Nationale pentru Dezvoltare Regionala au obligatia de a pastra secretul profesional.
    Art. 11
    (1) In situatia in care cumparatorul se afla in imposibilitate de plata a ratelor scadente sau de a realiza obligatiile investitionale, valoarea penalitatilor aferente acestora poate fi transformata in actiuni de acelasi tip cu ale cumparatorului, la o valoare/actiune egala cu cea achitata de cumparator, in favoarea statului, diminuandu-se in mod corespunzator pachetul de actiuni al cumparatorului.
    (2) La intocmirea contractelor de vanzare-cumparare, precum si a documentelor de oferta pe piata de capital institutiile care au realizat privatizarea sunt obligate sa prevada clauze privind situatia mentionata la alin. (1), precum si, dupa caz, infiintarea comitetului de supraveghere cu atributiile prevazute la art. 7.
    Art. 12
    Se suplimenteaza bugetul Agentiei Nationale pentru Dezvoltare Regionala cu 1,5% din sumele incasate din privatizare de catre Fondul Proprietatii de Stat si de catre orice minister de resort sau autoritate a administratiei publice locale, dupa caz, care are atributii de privatizare a unei societati comerciale, sau prin metode specifice pietei de capital, pentru acoperirea cheltuielilor aferente activitatii de urmarire si control postprivatizare.
    Art. 13
    Articolul 3 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 48/2000 privind comasarea Agentiei Romane de Dezvoltare si a Agentiei Nationale pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii cu Agentia Nationala pentru Dezvoltare Regionala, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 203 din 11 mai 2000, se completeaza cu litera g) cu urmatorul cuprins:
    "g) coordonarea procesului de analiza si control postprivatizare."
    Art. 14
    Prezenta ordonanta de urgenta intra in vigoare la 30 de zile de la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I. La aceeasi data se abroga orice dispozitie contrara.
    Art. 15
    In termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta Agentia Nationala pentru Dezvoltare Regionala va intocmi normele metodologice de aplicare a acesteia si le va supune spre aprobare Guvernului.

                 PRIM-MINISTRU
           MUGUR CONSTANTIN ISARESCU

                      Contrasemneaza:
                      Presedintele Agentiei Nationale
                      pentru Dezvoltare Regionala,
                      Mihai David

                      p. Ministrul finantelor,
                      Valentin Lazea,
                      secretar de statSmartCity5

COMENTARII la OUG 269/2000

Momentan nu exista niciun comentariu la OUG 269 din 2000
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu