Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

OUG Nr.26 din 04.02.2020

privind modificarea şi completarea unor acte normative în materia alegerilor pentru Senat şi Camera Deputaţilor, precum şi unele măsuri pentru buna organizare şi desfăşurare a alegerilor parlamentare anticipate
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 118 din 14 februarie 2020SmartCity1

Având în vedere criza politică actuală şi impactul negativ al acesteia asupra activităţii Parlamentului şi a Guvernului,observând că în data de 3 februarie 2020 a fost prezentată o moţiune de cenzură ca urmare a angajării răspunderii Guvernului asupra unui proiect de lege,luând în considerare eventualitatea adoptării moţiunii de cenzură, precum şi probabilitatea crescută a declanşării procedurii dizolvării Parlamentului României,ţinând cont de prevederile art. 89 raportat la art. 63 alin. (2) din Constituţia României, republicată, referitoare la procedura dizolvării Parlamentului României şi la alegerile anticipate,având în vedere inexistenţa în legislaţia primară a reglementărilor care să acorde eficienţă juridică dispoziţiilor constituţionale menţionate,luând în considerare faptul că, potrivit legislaţiei în vigoare, perioada electorală este stabilită la cel puţin 90 de zile, necorelată cu termenul de 3 luni prevăzut de legea fundamentală în care trebuie să aibă loc alegerile parlamentare anticipate,întrucât dizolvarea Parlamentului subîntinde o urgenţă proprie, dată de necesitatea reinstituirii acestuia, ca organ reprezentativ suprem al poporului român şi unică autoritate legiuitoare a ţării,dat fiind faptul că celeritatea alegerilor anticipate trebuie corelată cu necesitatea asigurării efectivităţii drepturilor electorale, perioada electorală neputând fi redusă cu mai mult de 40 de zile fără a periclita organizarea alegerilor şi exercitarea drepturilor electorale,observând că actualele texte normative privind înscrierea în Registrul electoral ca alegător în străinătate sau alegător prin corespondenţă, depunerea candidaturilor, exercitarea dreptului de vot prin corespondenţă, înscrierea în Corpul experţilor electorali stabilesc termene care nu pot fi conciliate cu alegerile parlamentare anticipate,văzând că scurtarea termenelor nu poate fi realizată fără luarea unor măsuri suplimentare care să asigure organizarea secţiilor de votare, colectarea semnăturilor de susţinere a candidaturilor şi accesul la vot,întrucât, în cazul în care data alegerilor parlamentare ar fi stabilită într-o zi din cadrul perioadei electorale pentru alegerile locale, ar trebui să fie constituită o infrastructură electorală paralelă, care ar implica, în mod suplimentar, aproximativ 200.000 de membri ai organismelor electorale, precum şi secţii de votare diferite,ţinând cont de faptul că alegătorii români cu domiciliul în străinătate nu sunt luaţi în calcul la stabilirea numărului de mandate de parlamentar, prezenţa mare la vot la alegerile prezidenţiale din anul 2019 impunând o mai bună reprezentare a acestora,luând în considerare necesitatea asigurării accesului la vot al alegătorilor din străinătate, precum şi imperativul evitării repetării incidentelor grave produse la secţiile de votare din străinătate la scrutinele din 26 mai 2019,constatând faptul că se impune creşterea legitimităţii organismelor electorale, prin includerea de jure a unui reprezentant comun al organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale reprezentate în grupul parlamentar al minorităţilor naţionale, precum şi a altor formaţiuni politice reprezentative,de vreme ce organizarea alegerilor parlamentare anticipate presupune luarea măsurilor tehnico-organizatorice adecvate de către un guvern demis,luând în considerare situaţiile în care birourile electorale ale secţiilor de votare din străinătate din statele în care au optat să voteze prin corespondenţă mai puţin de 5.000 de alegători cu domiciliul sau reşedinţa în statul respectiv şi care, în urma deciziei biroului electoral pentru secţiile de votare din străinătate, vor îndeplini, suplimentar, şi atribuţiile prevăzute de lege pentru birourile electorale pentru corespondenţă,ţinând cont de faptul că, potrivit legislaţiei în vigoare, participarea concomitentă a preşedintelui şi a locţiitorului acestuia la activitatea biroului electoral al secţiei de votare este obligatorie, în străinătate, timpul de lucru al acestora pe durata celor 3 zile de votare putând ajunge la peste 50 de ore, cu un repaus total de 12 ore, iar în ţară, durata activităţilor ar fi de aproximativ 18 ore,constatând faptul că, în lipsa unor proceduri care să permită membrilor birourilor electorale ale secţiilor de votare să beneficieze de timp de odihnă, volumul mare al activităţii birourilor electorale ale secţiilor de votare din străinătate este de natură să genereze riscuri majore, precum scăderea numărului persoanelor care vor dori să facă parte din birourile electorale, creşterea numărului de erori cauzate de oboseala membrilor birourilor electorale şi retragerea din birourile electorale a membrilor acestora pe parcursul desfăşurării activităţii,văzând necesitatea asigurării accesului la vot şi a fluidizării operaţiunilor de votare din străinătate, precum şi bunele practici utilizate la alegerile prezidenţiale din anul 2019, precum creşterea duratei votării la secţiile de votare din străinătate, asigurarea accesului la vot al alegătorilor cu mobilitate redusă, acordarea posibilităţii prelungirii programului de votare, creşterea capacităţii secţiilor de votare din străinătate prin mărirea numărului membrilor birourilor electorale ale acestora şi generarea listelor electorale suplimentare din străinătate în format electronic, în mod automat, pe baza datelor înregistrate în Sistemul informatic de monitorizare a prezenţei la vot şi de prevenire a votului ilegal,întrucât actualele prevederi legale, care condiţionează exercitarea dreptului de vot de domiciliul sau reşedinţa în circumscripţia electorală, reprezintă restricţii la adresa libertăţii votului, în contextul unui proces electoral organizat pentru un organ reprezentativ naţional,observând necesitatea implementării în cadrul alegerilor parlamentare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), astfel încât partidele politice şi candidaţii independenţi să poată îndeplini formalităţile necesare depunerii candidaturilor, în considerarea termenului mai scurt pentru depunerea candidaturilor în cazul alegerilor parlamentare anticipate,observând că centralizarea rezultatelor votării poate fi grav afectată de incidente cibernetice şi convenţionale, ceea ce reclamă asigurarea unei securităţi sporite a acesteia,dat fiind faptul că alegătorii, care în ziua votării desfăşoară activităţi care nu le permit să părăsească locul de muncă, nu au acces la vot,întrucât în contextul actual sunt necesare măsuri suplimentare pentru pregătirea implementării noilor tehnologii în procesele electorale, în sensul introducerii unor alternative moderne la mersul la urne, precum votul electronic şi votul prin internet,observând numărul mare de retrageri din Corpul experţilor electorali din anul 2018 şi 2019 generat de volumul mare al activităţii din secţiile de votare, precum şi de lipsa timpului liber după finalizarea unei activităţi care durează în medie 20 de ore fără întrerupere,constatând că, în acest moment, la peste 4 ani de la data intrării în vigoare a Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 553 din 24 iulie 2015, cu modificările şi completările ulterioare, Centrul „Expert electoral" nu este operaţional, ceea ce afectează îndeplinirea obiectivelor trasate de către legiuitor, de vreme ce activităţile de resortul acestuia nu pot fi realizate separat de către Autoritatea Electorală Permanentă,văzând că în ipoteza materializării riscurilor menţionate, alegerile parlamentare anticipate nu vor putea fi organizate în termenul prevăzut de Constituţia României, republicată, conform standardelor şi principiilor internaţionale în materie electorală,întrucât măsurile propuse prin prezentul proiect nu sunt de natură a afecta drepturile electorale, în înţelesul stabilit de jurisprudenţa Curţii Constituţionale, cum ar fi, de exemplu, Deciziile Curţii Constituţionale a României nr. 1.189/2008, nr. 1.248/2008 şi nr. 47/2018, respectiv Codul de bune practici în materie electorală, şi nici nu îngreunează organizarea şi desfăşurarea alegerilor,în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public şi constituie o situaţie de urgenţă şi extraordinară, în vederea desfăşurării în bune condiţii a alegerilor parlamentare anticipate şi a asigurării condiţiilor necesare pentru consultarea corpului electoral, a cărei reglementare nu poate fi amânată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă. Articolul ILegea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 553 din 24 iulie 2015, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează: 1. La articolul 5, alineatul (7) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(7) În cazul alegerilor parlamentare anticipate, numărul de mandate pentru Senat, respectiv pentru Camera Deputaţilor, pentru fiecare circumscripţie în parte, este cel prevăzut în anexa nr. 1. 2. La articolul 6, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 6
(1) Votarea în ţară se desfăşoară într-o singură zi, care poate fi numai duminica. În străinătate, votarea se desfăşoară şi pe parcursul zilelor de vineri şi sâmbătă imediat anterioare datei votării.
3. La articolul 6, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins: (11) În străinătate, în ziua de vineri, votarea începe la ora locală 12,00 şi se încheie la ora locală 21,00, iar în ziua de sâmbătă, votarea se deschide la ora locală 7,00 şi se încheie la ora locală 21,00. 4. După articolul 6 se introduce un nou articol, articolul 61, cu următorul cuprins: Articolul 61
(1) Alegerile parlamentare anticipate se desfăşoară în cadrul perioadei de 3 luni de la data dizolvării Parlamentului, prevăzută de art. 63 alin. (2) din Constituţia României, republicată.
(2) În cel mult 5 zile de la data dizolvării Parlamentului, Guvernul stabileşte, prin hotărâre, la propunerea Autorităţii Electorale Permanente, data votării, calendarul operaţiunilor electorale, cheltuielile şi măsurile tehnico-organizatorice necesare bunei organizări şi desfăşurări a alegerilor parlamentare anticipate.
(3) În cel mult 5 zile de la data dizolvării Parlamentului, Guvernul alocă, prin hotărâre, fondurile necesare bunei organizări şi desfăşurări a alegerilor parlamentare anticipate din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului.
(4) În cazul alegerilor parlamentare anticipate, data desfăşurării acestora se stabileşte cu cel puţin 50 de zile înaintea votării. În acest caz, termenele prevăzute de prezenta lege, cu excepţia celor de 24 de ore şi a celor care se referă expres la alegerile parlamentare anticipate, se reduc la jumătate. Dacă din operaţiunea de reducere la jumătate a termenelor rezultă fracţiuni de zile egale sau mai mari de 12 ore, rotunjirile se fac în plus; fracţiunile mai mici de 12 ore nu se iau în calcul.
(5) În cazul alegerilor parlamentare anticipate, campania electorală începe în ziua următoare celei în care se constată rămânerea definitivă a candidaturilor şi se încheie cu 24 de ore înainte de momentul începerii votării.
5. Articolul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 7
(1) În perioada electorală se constituie Biroul Electoral Central, birouri electorale de circumscripţie la nivel judeţean, al municipiului Bucureşti, oficii electorale de sector, în cazul municipiului Bucureşti, şi un birou electoral de circumscripţie pentru secţiile de votare din străinătate, precum şi birouri electorale ale secţiilor de votare.
(2) În îndeplinirea atribuţiilor ce le revin, membrii birourilor electorale exercită o funcţie ce implică autoritatea de stat. Exercitarea corectă şi imparţială a funcţiei de membru al biroului electoral este obligatorie. Nerespectarea acestei obligaţii atrage răspunderea contravenţională sau penală, după caz.
(3) Pot îndeplini atribuţiile ce revin operatorilor de calculator numai membrii birourilor electorale ale secţiilor de votare desemnaţi în acest sens, care au fost declaraţi admişi la examenul organizat de Serviciul de Telecomunicaţii Speciale împreună cu Autoritatea Electorală Permanentă.
6. După articolul 7 se introduc două noi articole , articolele 71 şi 72, cu următorul cuprins: Articolul 71
(1) Candidaţii nu pot fi membri ai birourilor sau oficiilor electorale.
(2) Soţul, soţia, rudele sau afinii candidatului până la gradul al doilea inclusiv nu pot fi membri ai biroului electoral de circumscripţie în cazul în care candidatura a fost depusă în circumscripţia respectivă.
(3) Soţul, soţia, rudele sau afinii candidatului până la gradul al doilea inclusiv nu pot fi membri ai birourilor electorale ale secţiilor de votare din circumscripţia electorală unde s-a depus candidatura.
(4) După rămânerea definitivă a candidaturilor, persoanele aflate în situaţiile de incompatibilitate prevăzute de alin. (1)-(3) sunt înlocuite din calitatea de membru în biroul electoral.
(5) În cazul în care membrul biroului electoral este chemat să participe la adoptarea unei decizii sau hotărâri care priveşte în mod direct sau indirect un candidat cu care are relaţii de rudenie de până la gradul IV, este obligat să informeze despre aceasta ceilalţi membri ai biroului electoral şi să nu ia parte la adoptarea hotărârii.
Articolul 72
(1) În cazul în care perioada electorală corespunzătoare alegerilor parlamentare anticipate începe în timpul unei perioade electorale aferente altor alegeri generale, organismele electorale constituite sau care se vor constitui în cadrul acelui scrutin vor îndeplini, în mod corespunzător, şi atribuţiile prevăzute de prezenta lege pentru Biroul Electoral Central, birourile electorale de circumscripţie, oficiile electorale şi birourile electorale ale secţiilor de votare.
(2) În cazul în care după data începerii perioadei electorale corespunzătoare alegerilor parlamentare anticipate începe perioada electorală aferentă altor alegeri generale, organismele electorale constituite sau care se vor constitui pentru organizarea alegerilor parlamentare anticipate vor îndeplini, în mod corespunzător, şi atribuţiile prevăzute de legea care reglementează scrutinul respectiv.
(3) În cazurile prevăzute de alin. (1) şi (2), votarea va avea loc la date diferite.
(4) În cazurile prevăzute de alin. (1) şi (2), organismele electorale îşi încetează activitatea după publicarea rezultatelor tuturor scrutinelor în Monitorul Oficial al României, Partea I.
7. La articolul 8, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins: (11) În cursul zilei votării, membrii biroului electoral al secţiei de votare pot beneficia de pauze de cel mult 30 de minute la fiecare 6 ore, sub condiţia asigurării cvorumului minim de prezenţă prevăzut de alin. (1), fiind obligatoriu ca fie preşedintele biroului electoral al secţiei de votare, fie locţiitorul acestuia să fie prezent. 8. Articolul 10 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 10
(1) Calitatea de membru al unui birou sau oficiu electoral încetează de drept în cazul în care s-a dispus trimiterea în judecată pentru săvârşirea unei infracţiuni prevăzute la art. 385-391 din Codul penal. Constatarea cazului încetării de drept a calităţii de membru al unui birou sau oficiu electoral se face, în termen de 48 de ore de la intervenirea cazului, de către preşedintele biroului electoral ierarhic superior, iar în cazul Biroului Electoral Central, de către preşedintele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie. Dispoziţiile art. 9 se aplică în mod corespunzător.
(2) În cazul în care preşedinţii birourilor electorale ale secţiilor de votare nu îşi îndeplinesc atribuţiile ce le revin sau săvârşesc contravenţii prevăzute de prezenta lege sunt înlocuiţi, de îndată, la solicitarea biroului electoral ierarhic superior, cu locţiitorii acestora. În cazul în care ceilalţi membri ai birourilor electorale ale secţiilor de votare, respectiv operatorii de calculator nu îşi îndeplinesc atribuţiile ce le revin sau săvârşesc contravenţii prevăzute de prezenta lege, sunt înlocuiţi de îndată, la solicitarea biroului electoral ierarhic superior, de către organismele sau persoanele care le-au desemnat, după caz, cu alte persoane desemnate potrivit procedurilor prevăzute de prezenta lege.
9. La articolul 11, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 11
(1) La nivel naţional se constituie Biroul Electoral Central, format din 21 de membri, după cum urmează: a) 5 judecători ai Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, din care un preşedinte şi un locţiitor; b)preşedintele şi vicepreşedinţii Autorităţii Electorale Permanente; c)membrii propuşi de partidele politice parlamentare şi organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale cu grup parlamentar propriu în fiecare Cameră a Parlamentului; d)un membru desemnat în baza propunerii grupului parlamentar al minorităţilor naţionale din Camera Deputaţilor; e)membrii propuşi de partidele politice neparlamentare care participă la alegeri, precum şi de alianţele politice şi alianţele electorale, care nu au în componenţă niciun partid politic parlamentar, care participă la alegeri, în limita numărului maxim de membri.
10. La articolul 11, după alineatul (10) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:
(11) Aparatul tehnic auxiliar al birourilor electorale asigură relaţia cu publicul, relaţia cu mass-media, accesul la informaţiile de interes public, înregistrarea şi arhivarea documentelor, înregistrarea audio a şedinţelor, secretariatul şedinţelor, efectuarea operaţiunilor materiale privind centralizarea rezultatelor alegerilor, precum şi a operaţiunilor materiale de predare - primire a materialelor electorale. 11. La articolul 12 alineatul (1), literele c), i) şi j) se modifică şi vor avea următorul cuprins: c)rezolvă întâmpinările referitoare la propria sa activitate şi contestaţiile cu privire la operaţiunile efectuate şi actele adoptate de birourile electorale de circumscripţie; contestaţiile se soluţionează prin decizii care sunt obligatorii pentru biroul electoral în cauză, precum şi pentru autorităţile şi instituţiile publice la care se referă, sub sancţiunile prevăzute de prezenta lege;........ ................ ................ ................ ................ ........ ............ i)dispune renumărarea voturilor într-o secţie de votare sau refacerea centralizării voturilor şi rezultatului alegerilor dintr-o circumscripţie electorală în situaţia în care există indicii temeinice privind incorectitudinea numărătorii sau constată că au fost comise erori ori au fost înregistrate neconcordanţe între datele înregistrate în procesele-verbale; j)veghează la corectitudinea funcţionării Sistemului informatic de centralizare a rezultatelor votării; totalizează rezultatul naţional, pe baza proceselor-verbale primite de la birourile electorale constituite la niveluri inferioare; 12. La articolul 13, alineatele (1), (6) şi (9) se modifică şi vor avea următorul cuprins: Articolul 13
(1) La nivelul fiecăreia dintre cele 43 de circumscripţii electorale se constituie un birou electoral de circumscripţie, format din 15 membri, după cum urmează:a)3 judecători; b)un reprezentant al Autorităţii Electorale Permanente; c)membrii propuşi de partidele politice parlamentare şi organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale cu grup parlamentar propriu în fiecare Cameră a Parlamentului; d)un reprezentant comun al organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale reprezentate în grupul parlamentar al minorităţilor naţionale din Camera Deputaţilor; e)membrii propuşi de partidele politice neparlamentare care participă la alegeri, precum şi de alianţele politice şi alianţele electorale, care nu au în componenţă niciun partid politic parlamentar, care participă la alegeri, în limita numărului maxim de membri......... ................ ................ ................ ................ ........ ............
(6) În termen de 3 zile de la data rămânerii definitive a candidaturilor, partidele politice, organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, alianţele politice şi alianţele electorale care participă la alegeri, altele decât cele prevăzute la alin. (5), trebuie să comunice, în scris, birourilor electorale de circumscripţie numele şi prenumele reprezentanţilor lor care vor face parte din acestea. Comunicările transmise după acest termen nu se iau în considerare......... ................ ................ ................ ................ ........ ............
(9) Oficiile electorale se organizează la nivelul sectoarelor municipiului Bucureşti şi sunt alcătuite dintr-un preşedinte, un locţiitor al acestuia, un reprezentant al Autorităţii Electorale Permanente şi din cel mult 8 reprezentanţi ai partidelor politice, organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, alianţelor politice şi alianţelor electorale.
13. La articolul 15, alineatele (1), (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins: Articolul 15
(1) Birourile electorale ale secţiilor de votare sunt alcătuite dintr-un preşedinte, un locţiitor al acestuia, care sunt, de regulă, magistraţi sau jurişti, precum şi din 8 membri.
(2) Preşedintele biroului electoral al secţiei de votare şi locţiitorul acestuia sunt desemnaţi de către Autoritatea Electorală Permanentă, în şedinţă publică, anunţată cu 48 de ore înainte, prin tragere la sorţi computerizată, organizată cu respectarea următoarelor condiţii:a)tragerea la sorţi este organizată la nivelul fiecărui judeţ şi la nivelul municipiului Bucureşti; b)tragerea la sorţi se face pe funcţii; c)tragerea la sorţi se face pe localităţi, în ordinea alfabetică a acestora; d)tragerea la sorţi se face pe secţii de votare, în ordinea numerotării acestora; e)tragerea la sorţi se face pe baza criteriului experienţei anterioare ca preşedinte al biroului electoral al secţiei de votare sau locţiitor al acestuia; f)tragerea la sorţi se face pe baza criteriului studiilor absolvite, în următoarea ordine: absolvenţii de studii universitare de licenţă în domeniul ştiinţelor juridice, apoi absolvenţii de studii universitare de licenţă şi apoi absolvenţii învăţământului general obligatoriu; g)tragerea la sorţi se face pe baza opţiunii privind localitatea înscrisă în cerere, acordându-se prioritate experţilor electorali care au domiciliul în localitatea respectivă şi apoi experţilor electorali care au reşedinţa în localitatea respectivă.
(3) În cazul vacanţei funcţiei de preşedinte al biroului electoral al secţiei de votare, aceasta este preluată, de drept, de către locţiitor. Persoana care va înlocui locţiitorul este desemnată de Autoritatea Electorală Permanentă, cu aplicarea corespunzătoare a alin. (2).
14. Articolul 16 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 16
(1) Poate fi admisă în Corpul experţilor electorali, prin decizie a Autorităţii Electorale Permanente, persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:a)are cetăţenia română; b)cunoaşte limba română, scris şi vorbit; c)are drept de vot; d)are o stare de sănătate corespunzătoare îndeplinirii funcţiei; e)nu a împlinit încă vârsta de 70 de ani; f)nu face parte dintr-un partid politic; g)a absolvit cel puţin învăţământul general obligatoriu; h)nu este urmărită penal, trimisă în judecată penală sau condamnată penal; i)a făcut cerere pentru admiterea în Corpul experţilor electorali cuprinzând numele, codul numeric personal, domiciliul, reşedinţa, ocupaţia, profesia, vechimea în specialitate juridică, unde este cazul, telefonul, adresa de e-mail şi precizarea că îndeplineşte condiţiile prevăzute la lit. d, e) şi g), însoţită de o copie a actului de identitate, de o copie a actului de studii şi, dacă este cazul, de documente doveditoare ale vechimii în specialitate juridică; j)a fost declarată admisă ca urmare a examenului organizat de Autoritatea Electorală Permanentă.
(2) Experţii electorali care săvârşesc contravenţii în legătură cu alegerile ori referendumurile, precum şi cei a căror activitate ca preşedinţi ai birourilor electorale ale secţiilor de votare sau ca locţiitori ai acestora este evaluată ca necorespunzătoare de către Autoritatea Electorală Permanentă sunt suspendaţi din Corpul experţilor electorali. Evaluarea activităţii se realizează pe baza informaţiilor furnizate de către birourile electorale ierarhic superioare şi observatori, precum şi pe baza documentelor electorale întocmite.
(3) Suspendarea din Corpul experţilor electorali încetează după următorul scrutin, sub condiţia susţinerii unui nou examen organizat de Autoritatea Electorală Permanentă.
(4) Experţii electorali care sunt desemnaţi ca preşedinţi ai birourilor electorale ale secţiilor de votare sau locţiitori ai acestora şi nu confirmă participarea la activitatea acestora în cel mult 5 zile de la data desemnării sunt suspendaţi din Corpul experţilor electorali.
(5) Experţii electorali care, în timpul campaniei electorale, fac propagandă electorală pentru o formaţiune politică sau un candidat sunt excluşi din Corpul experţilor electorali.
(6) Retragerea din Corpul experţilor electorali se realizează pe bază de cerere formulată în scris până cel mai târziu cu 25 de zile înaintea datei alegerilor.
(7) În cazul în care un expert electoral nu poate îndeplini funcţia de preşedinte al unui birou electoral al unei secţii de votare sau funcţia de locţiitor al acestuia cu ocazia unui scrutin este obligat să solicite în scris Autorităţii Electorale Permanente suspendarea din Corpul experţilor electorali, pe durata acestora, cel mai târziu cu 25 de zile înaintea datei scrutinului.
(8) Autoritatea Electorală Permanentă gestionează Corpul experţilor electorali, care cuprinde următoarele date de identificare ale persoanelor înscrise: numele, prenumele, codul numeric personal, domiciliul, reşedinţa, ocupaţia, profesia, vechimea în specialitate juridică, telefonul şi adresa de e-mail.
(9) Autoritatea Electorală Permanentă aduce la cunoştinţă publică, prin afişare pe site-ul propriu, următoarele date de identificare ale persoanelor înscrise în Corpul experţilor electorali:a)numele; b)prenumele; c)iniţiala tatălui; d)domiciliul - se înscriu numai judeţul şi localitatea sau municipiul Bucureşti şi sectorul, după caz.
(10) La solicitarea Autorităţii Electorale Permanente, autorităţile publice cu atribuţii în domeniul electoral au obligaţia de a pune la dispoziţie, gratuit, spaţii pentru organizarea examenelor pentru admiterea în Corpul experţilor electorali.
(11) Alineatele (1)-(9) se aplică în mod corespunzător persoanelor cu domiciliul sau reşedinţa în străinătate.
(12) Autoritatea Electorală Permanentă transmite prefecţilor numele, codurile numerice personale, domiciliile şi telefoanele persoanelor desemnate ca preşedinţi ai birourilor electorale ale secţiilor de votare şi locţiitori ai acestora.
(13) Procedurile de selecţie, examinare, suspendare, retragere şi excludere a experţilor electorali, precum şi de gestionare a evidenţei acestora sunt aprobate prin hotărâre a Autorităţii Electorale Permanente.
15. Articolul 17 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 17
(1) Birourile electorale ale secţiilor de votare din străinătate sunt alcătuite din 10 membri, din care un preşedinte, un locţiitor al acestuia şi cel mult 8 membri propuşi de formaţiunile politice care participă la alegeri. Birourile electorale ale secţiilor de votare din străinătate nu pot funcţiona cu mai puţin de 3 membri.
(2) Preşedinţii birourilor electorale ale secţiilor de votare din străinătate şi locţiitorii acestora sunt desemnaţi de către Autoritatea Electorală Permanentă la propunerea şefilor misiunilor diplomatice şi ai oficiilor consulare. Desemnarea se realizează în baza cererilor cetăţenilor cu drept de vot, semnate şi datate, care cuprind datele prevăzute de art. 16 alin. (1), transmise prin poştă, fax ori e-mail sau depuse la misiunile diplomatice şi oficiile consulare. Deciziile privind desemnarea preşedinţilor birourilor secţiilor de votare din străinătate şi a locţiitorilor acestora se comunică Biroului electoral de circumscripţie pentru secţiile de votare din străinătate. Operaţiunile de desemnare a preşedinţilor birourilor secţiilor de votare din străinătate şi a locţiitorilor acestora încep cu 30 de zile înaintea primei zile a votării, pe măsură ce sunt stabilite sediile secţiilor de votare din străinătate, şi se finalizează până cel mai târziu cu 15 zile înaintea primei zile a votării, fiind aduse la cunoştinţă publică prin afişare pe site-ul biroului electoral pentru secţiile de votare din străinătate.
(3) În cel mult 5 zile de la data finalizării operaţiunilor de desemnare a preşedinţilor birourilor electorale ale secţiilor de votare din străinătate şi a locţiitorilor acestora, formaţiunile politice care au propus candidaturi ce au rămas definitive transmit biroului electoral de circumscripţie pentru secţiile de votare din străinătate, prin mijloace electronice, listele reprezentanţilor lor în secţia de votare din străinătate respectivă, cuprinzând numele, prenumele, telefoanele, e-mailurile şi codurile numerice personale ale titularului şi ale supleanţilor, însoţite de declaraţiile lor de acceptare. O formaţiune politică poate avea un titular şi 2 supleanţi ai acestuia pentru fiecare secţie de votare. Supleanţii pot înlocui temporar titularii când aceştia nu pot participa la activitatea birourilor electorale ale secţiilor de votare din străinătate.
(4) În cel mult 48 de ore de la data expirării termenului prevăzut de alin. (3), preşedintele Biroului electoral de circumscripţie pentru secţiile de votare din străinătate completează birourile electorale ale secţiilor de votare din străinătate, ai căror preşedinţi şi locţiitori au fost desemnaţi. În această componenţă, birourile electorale ale secţiilor de votare din străinătate îndeplinesc toate atribuţiile prevăzute de prezenta lege. Operaţiunile de completare a birourilor electorale ale secţiilor de votare din străinătate se consemnează în procese-verbale care reprezintă actele de învestire, fiind aduse la cunoştinţă publică prin afişare pe site-ul Biroului electoral de circumscripţie pentru secţiile de votare din străinătate şi comunicate Ministerului Afacerilor Externe şi Autorităţii Electorale Permanente.
(5) Operaţiunile de completare a birourilor electorale ale secţiilor de votare din străinătate trebuie să se finalizeze până cel mai târziu cu 7 zile înaintea primei zile a votării.
(6) În urma învestirii într-un birou electoral al secţiei de votare din străinătate, preşedintele, locţiitorul şi ceilalţi membri sunt obligaţi să îndeplinească atribuţiile ce le revin conform legii, aceştia răspunzând pentru buna gestiune a materialelor ce le sunt predate pentru desfăşurarea procesului electoral.
(7) În cazul în care numărul persoanelor propuse de formaţiunile politice este insuficient pentru completarea birourilor electorale ale secţiilor de votare din străinătate, acestea sunt completate cu cetăţeni români cu drept de vot propuşi de către şefii misiunilor diplomatice sau ai oficiilor consulare, după caz.
(8) În situaţia în care birourile electorale ale secţiilor de votare nu pot fi completate conform alin. (3) şi (7), acestea se completează de către preşedintele biroului electoral de circumscripţie pentru secţiile de votare din străinătate cu personal asigurat de către Ministerul Afacerilor Externe, precum şi de alte autorităţi publice la solicitarea Ministerului Afacerilor Externe. Costurile deplasării şi cazării personalului trimis în străinătate pentru a face parte din birourile electorale ale secţiilor de votare sunt suportate de către Ministerul Afacerilor Externe.
(9) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), dacă preşedintele biroului electoral al unei secţii de votare din străinătate constată, în preziua sau ziua votării, că numărul membrilor biroului electoral este insuficient pentru buna desfăşurare a votării, acesta poate suplimenta numărul membrilor biroului electoral respectiv, până la cel mult 15 membri, cu aprobarea biroului electoral pentru secţiile de votare din străinătate. Completarea se poate face cu supleanţii propuşi de către partidele politice sau, dacă numărul acestora nu este suficient, cu orice cetăţean român cu drept de vot, fiind consemnată într-un proces-verbal.
(10) Toate cheltuielile privind transportul, cazarea, masa şi alte cheltuieli curente ale membrilor birourilor electorale ale secţiilor de votare din străinătate se suportă de către cei care îi desemnează.
(11) Atunci când numărul persoanelor propuse potrivit alin. (3) este insuficient sau când acestea nu au confirmat până cu 3 zile înaintea datei votării, în scris, prin e-mail sau mesaj text, că se vor prezenta la activitatea biroului electoral al secţiei de votare din străinătate, acesta este completat cu supleanţii propuşi de aceeaşi formaţiune politică, până cel mai târziu cu două zile înaintea primei zile a votării, iar dacă aceştia nu confirmă prezenţa se completează, inclusiv în zilele votării, de către preşedinţii birourilor electorale ale secţiilor de votare din străinătate, după informarea biroului electoral ierarhic superior, cu cetăţeni români cu drept de vot propuşi de către şefii misiunilor diplomatice şi ai oficiilor consulare.
(12) În cazul în care preşedinţii birourilor electorale ale secţiilor de votare din străinătate nu îşi îndeplinesc atribuţiile ce le revin sau săvârşesc contravenţii prevăzute de prezenta lege, sunt înlocuiţi, de îndată, la solicitarea biroului electoral ierarhic superior, cu locţiitorii acestora. În cazul în care ceilalţi membri ai birourilor electorale ale secţiilor de votare nu îşi îndeplinesc atribuţiile ce le revin sau săvârşesc contravenţii prevăzute de prezenta lege, sunt înlocuiţi de îndată, de către preşedinţii birourilor electorale ale secţiilor de votare din străinătate, după informarea biroului electoral ierarhic superior, cu cetăţeni români cu drept de vot propuşi de către şefii misiunilor diplomatice şi ai oficiilor consulare.
(13) Cetăţenii români cu drept de vot prevăzuţi de alin. (8), (9) şi (11) trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 16 alin. (1) lit. a)-h), dovedite prin declaraţie pe propria răspundere.
16. La articolul 18, literele d) şi j) se modifică şi vor avea următorul cuprins: d)numără voturile şi consemnează rezultatele votării în procesele-verbale prevăzute la art. 93; pot decide renumărarea voturilor, la solicitarea oricărui membru, înainte de consemnarea rezultatului numărătorii în procesul-verbal prevăzut la art. 93;........ ................ ................ ................ ................ ........ ............ j)verifică, prin mijloace electronice, îndeplinirea condiţiilor prevăzute de lege pentru exercitarea dreptului de vot, precum şi corelaţiile dintre datele ce vor fi înscrise în procesele-verbale privind consemnarea rezultatelor votării, conform procedurii stabilite prin hotărâre a Autorităţii Electorale Permanente; 17. După articolul 18 se introduce un nou articol, articolul 181, cu următorul cuprins: Articolul 181 Membrii birourilor electorale ale secţiilor de votare efectuează sub coordonarea preşedintelui biroului electoral al secţiei de votare operaţiunile necesare pentru exercitarea dreptului de vot de către alegătorii care se prezintă la urne, precum şi pentru consemnarea şi centralizarea rezultatelor votării. 18. La articolul 24, după litera e) se introduce o nouă literă, litera f), cu următorul cuprins: f)organizarea evidenţei interdicţiilor privind dreptul de vot şi dreptul de a fi ales. 19. La articolul 42, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(5) În cazul alegerilor parlamentare anticipate, termenul de înregistrare ca alegător în străinătate începe în 48 de ore de la data dizolvării Parlamentului şi se termină la data expirării a 15 zile de la data începerii perioadei electorale. 20. La articolul 42, alineatul (6) se abrogă . 21. La articolul 49, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(3) Listele electorale permanente din străinătate se întocmesc şi se tipăresc de către Autoritatea Electorală Permanentă şi se transmit biroului electoral de circumscripţie pentru secţiile de votare din străinătate, până cel mai târziu cu 10 zile înaintea primei zile a votării. 22. Articolul 51 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 51
(1) Listele electorale suplimentare se întocmesc în cazurile prevăzute de prezenta lege şi vor cuprinde elementele prevăzute la art. 49 alin. (5) sau (6), după caz. Listele electorale suplimentare se semnează de preşedintele biroului electoral al secţiei de votare şi de către ceilalţi membri care le-au întocmit.
(2) În listele electorale suplimentare utilizate în secţiile de votare din ţară vor fi trecute următoarele persoane:a)alegătorii care se prezintă la vot şi fac dovada că au domiciliul pe raza secţiei de votare respective, însă nu sunt înscrişi în listele electorale permanente ale secţiei respective; b)alegătorii care în ziua votării se află în altă unitate administrativ-teritorială sau subdiviziune administrativ-teritorială decât cea unde îşi au domiciliul, precum şi alegătorii cu domiciliul în străinătate care în ziua votării se află în ţară; c)membrii birourilor electorale ale secţiilor de votare, operatorii de calculator, precum şi persoanele însărcinate cu menţinerea ordinii sau cu verificarea dispozitivului de menţinere a ordinii; d)candidaţii, dacă aceştia candidează în circumscripţia electorală respectivă. e)alegătorii cu mobilitate redusă care nu sunt înscrişi în lista electorală permanentă a secţiei de votare respective.
(3) La secţiile de votare organizate în străinătate se utilizează numai liste electorale suplimentare.
(4) Listele electorale suplimentare din străinătate sunt generate în format electronic, în mod automat, pe baza datelor înregistrate pe terminalul informatic din cadrul Sistemului informatic de monitorizare a prezenţei la vot şi de prevenire a votului ilegal.
(5) În situaţia disfuncţionalităţii Sistemului informatic de monitorizare a prezenţei la vot şi de prevenire a votului ilegal, listele electorale suplimentare din străinătate se întocmesc pe suport de hârtie şi cuprind rubrici pentru numele şi prenumele, codul numeric personal şi semnătura alegătorului.
23. La articolul 52, după alineatul (12) se introduce un nou alineat, alineatul (121), cu următorul cuprins: (121) În cazul alegerilor parlamentare anticipate, prin excepţie de la prevederile alin. (1)-(12), listele de candidaţi şi candidaturile independente se depun la birourile electorale de circumscripţie sau Biroul Electoral Central, după caz, până cel mai târziu cu 30 de zile înaintea datei alegerilor. 24. La articolul 54, alineatele (1)-(3) se modifică şi vor avea următorul cuprins: Articolul 54
(1) Partidele politice, alianţele politice, alianţele electorale şi organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, care depun la Biroul Electoral Central o listă de susţinători cuprinzând cel puţin 0,5% din numărul total al alegătorilor înscrişi în Registrul electoral la nivel naţional, pot depune liste de candidaţi în toate circumscripţiile electorale. În acest caz, prevederile art. 53 alin. (2) privind numărul exemplarelor originale şi al copiilor listei susţinătorilor se aplică în mod corespunzător.
(2) Partidele politice, alianţele politice, alianţele electorale şi organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, care optează să depună listele de susţinători la birourile electorale de circumscripţie, pot depune liste de candidaţi numai dacă acestea sunt susţinute de minimum 0,5% din numărul total al alegătorilor înscrişi în Registrul electoral cu adresa de domiciliu sau reşedinţa în circumscripţia respectivă, fără ca numărul acestora să fie mai mic de 1.000 de alegători.
(3) Candidaţii independenţi trebuie să fie susţinuţi de minimum 0,5% din numărul total al alegătorilor înscrişi în Registrul electoral cu adresa de domiciliu sau reşedinţa în circumscripţia respectivă, fără ca numărul acestora să fie mai mic de 500 de alegători.
25. La articolul 54, după alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (8), cu următorul cuprins:
(8) Datele personale ale susţinătorilor formaţiunilor politice prevăzute de prezentul articol pot fi colectate numai de către persoane desemnate, în scris, de către conducerile formaţiunilor politice. 26. După articolul 54 se introduc două noi articole, articolele 541 şi 542, cu următorul cuprins: Articolul 541
(1) Pentru susţinerea candidaţilor independenţi se pot constitui comitete formate din cel puţin 3 cetăţeni cu drept de vot. Comitetul se constituie în urma unei adunări, la care este prezent şi candidatul independent, se alege preşedintele comitetului şi se aprobă lista membrilor comitetului de susţinere a candidatului independent. Comitetul poate susţine doar un singur candidat independent. Membrii unui comitet de susţinere a unui candidat independent nu pot fi în acelaşi timp membri ai altui comitet.
(2) Lista membrilor comitetului, în care este indicat preşedintele acestuia, poate fi depusă la Autoritatea Electorală Permanentă, cu suficient timp înaintea datei-limită pentru depunerea candidaturilor. Lista cuprinde numele, prenumele, codul numeric personal şi domiciliile membrilor comitetului şi este însoţită de declaraţia de acceptare a candidatului susţinut de acesta.
(3) În cel mult 5 zile de la data depunerii listei membrilor comitetului, Autoritatea Electorală Permanentă înregistrează comitetul care îndeplineşte condiţiile prevăzute de alin. (1) şi (2) şi publică pe site-ul propriu lista comitetului de susţinere a candidatului independent, precum şi numele şi prenumele membrilor comitetului.
(4) Persoanele împuternicite, în scris, de către preşedintele comitetului prevăzut de prezentul articol pot colecta semnăturile de susţinere a candidaţilor independenţi.
Articolul 542 Persoanele prevăzute la art. 53 alin. (8) şi art. 541 alin. (4), partidele politice, alianţele politice, alianţele electorale, organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, comitetele de susţinere a candidaţilor independenţi şi candidaţii independenţi vor asigura informarea, prin orice mijloc, a susţinătorilor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal în conformitate cu dispoziţiile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), precum şi ale Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor).
27. La articolul 58, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 58
(1) Biroul electoral de circumscripţie examinează respectarea condiţiilor legale privind exercitarea dreptului de a fi ales, respectarea condiţiilor de fond şi de formă ale listei susţinătorilor, înregistrând candidaturile care îndeplinesc aceste condiţii sau respingând înregistrarea celor care nu îndeplinesc condiţiile legale. Biroul electoral de circumscripţie poate verifica realitatea menţiunilor înscrise în listele susţinătorilor, inclusiv prin sondaj, pe baza datelor înscrise în Registrul electoral, beneficiind şi de sprijinul organelor de poliţie.
28. La articolul 58, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins: (11) Autoritatea Electorală Permanentă comunică birourilor electorale de circumscripţie şi Biroului Electoral Central, la solicitarea acestora, informaţiile pe care le deţine referitoare la interdicţiile pe care candidaţii le au privind exercitarea dreptului de a fi ales. 29. La articolul 59, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins: Articolul 59
(1) Admiterea candidaturilor de către biroul electoral de circumscripţie sau de către Biroul Electoral Central, după caz, se face, în termen de 5 zile de la data depunerii, prin decizie şi poate fi contestată de către cetăţenii cu drept de vot, partidele politice, alianţele politice, alianţele electorale şi organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, în termen de cel mult 48 de ore de la data afişării deciziei de admitere.
(2) Respingerea candidaturilor de către biroul electoral de circumscripţie sau de către Biroul Electoral Central, după caz, se face în termen de 5 zile de la data depunerii, prin decizie, şi poate fi contestată de către candidat ori de către competitorii electorali care au propus candidatura respectivă, în termen de 48 de ore de la data afişării deciziei de respingere.
30. La articolul 59, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins: (21) În cazul alegerilor parlamentare anticipate, candidaturile sunt admise sau respinse, după caz, până cel mai târziu cu 25 de zile înaintea datei alegerilor. 31. La articolul 62, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins: (11) În cazul alegerilor parlamentare anticipate, semnele electorale se stabilesc şi se depun la Biroul Electoral Central de către fiecare partid politic, alianţă politică, alianţă electorală sau organizaţie a cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care participă la alegeri în condiţiile prezentei legi, până cel mai târziu cu 30 de zile înainte de data alegerilor. 32. La articolul 63, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (31), cu următorul cuprins: (31) În cazul alegerilor parlamentare anticipate, prefecţii asigură imprimarea buletinelor de vot şi confecţionarea ştampilelor electorale până cel mai târziu cu 10 zile înaintea datei votării. 33. După articolul 82 se introduce un nou articol, articolul 821, cu următorul cuprins: Articolul 821
(1) În zilele de vineri şi sâmbătă, la încheierea programului de votare prevăzut la art. 6 alin. (11), preşedinţii birourilor electorale ale secţiilor de votare din străinătate, în prezenţa celorlalţi membri, iau următoarele măsuri:a)sigilează urnele de vot prin lipirea de benzi de hârtie pe deschizăturile acestora, pe care le semnează după ce aplică în prealabil ştampila de control; b)introduc ştampilele cu menţiunea «VOTAT» într-un plic pe care îl sigilează şi pe care aplică ştampila de control; c)încheie un proces-verbal, în care consemnează numărul buletinelor de vot nefolosite şi numărul alegătorilor prezenţi la vot.
(2) La plecarea din localul de vot, după realizarea operaţiunilor prevăzute la alin. (1), preşedintele biroului electoral al secţiei de votare sigilează toate căile de acces în localul de vot cu benzi de hârtie, pe care le semnează după ce aplică în prealabil ştampila de control. Este interzisă părăsirea localului de vot cu ştampila de control, ştampile cu menţiunea «VOTAT», buletine de vot sau liste electorale.
(3) În fiecare zi, la începerea programului de votare prevăzut la art. 6 alin. (11), ridicarea sigiliilor se va face de către preşedintele biroului electoral al secţiei de votare din străinătate, în prezenţa celorlalţi membri ai biroului electoral al secţiei de votare, numai după ce s-a verificat integritatea sigiliilor, a listelor electorale şi a buletinelor de vot nefolosite.
(4) Localurile secţiilor de votare din străinătate sunt monitorizate video, în condiţiile stabilite prin hotărâre a Autorităţii Electorale Permanente la propunerea Ministerului Afacerilor Externe.
34. Articolul 83 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 83
(1) Cetăţenii români îşi pot exercita dreptul de vot la secţiile de votare organizate în ţară sau străinătate în baza unui act de identitate, valabil în ziua votării.
(2) În sensul prezentei legi, prin act de identitate se înţelege un act de identitate emis de statul român, respectiv cartea de identitate, cartea de identitate provizorie, buletinul de identitate, paşaportul diplomatic, paşaportul diplomatic electronic, paşaportul de serviciu, paşaportul de serviciu electronic, paşaportul simplu, paşaportul simplu electronic, paşaportul simplu temporar, iar în cazul elevilor din şcolile militare, carnetul de serviciu militar.
35. Articolul 84 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 84
(1) Alegătorul votează la una dintre următoarele secţii de votare:a)în cazul în care se află în unitatea administrativ-teritorială sau sectorul municipiului Bucureşti unde îşi are domiciliul sau reşedinţa, poate vota numai la secţia de votare la care este arondat conform domiciliului sau reşedinţei, după caz; b)în cazul în care se află în altă unitate administrativ-teritorială sau subdiviziune administrativ-teritorială decât cea unde îşi are domiciliul, poate vota la orice secţie de votare; c)în cazul în care se află în străinătate, poate vota la orice secţie de votare organizată în străinătate; d)în cazul în care are domiciliul în străinătate, iar în ziua votării se află în ţară, poate vota la orice secţie de votare organizată în ţară; e)în cazul în care îndeplineşte funcţia de membru al biroului electoral al secţiei de votare sau de operator de calculator al biroului electoral al secţiei de votare ori asigură menţinerea ordinii, votează la secţia de votare unde îşi desfăşoară activitatea; f)în cazul în care are mobilitate redusă, poate vota la orice secţie de votare care îi asigură accesul la vot.
(2) Accesul alegătorilor în sala de vot are loc în serii corespunzătoare numărului cabinelor. Alegătorii îşi prezintă actele de identitate sau documentele de identitate, după caz, operatorilor de calculator care preiau şi introduc datele personale ale acestora în Sistemul informatic de monitorizare a prezenţei la vot şi de prevenire a votului ilegal, conform hotărârii Autorităţii Electorale Permanente.
(3) Sistemul informatic de monitorizare a prezenţei la vot şi de prevenire a votului ilegal semnalează dacă:a)persoana care s-a prezentat la vot nu a împlinit vârsta de 18 ani până în ziua votării inclusiv; b)persoanei care s-a prezentat la vot i s-a interzis exercitarea dreptului de vot; c)alegătorul care s-a prezentat la vot este arondat la secţia de votare respectivă; d)alegătorul care s-a prezentat la vot este arondat la altă secţie de votare; e)alegătorul care s-a prezentat la vot este omis din listele electorale permanente; f)alegătorul care s-a prezentat la vot figurează că şi-a mai exercitat dreptul de vot la acelaşi scrutin; g)alegătorul care s-a prezentat la vot figurează că a votat prin corespondenţă, votul prin corespondenţă transmis de acesta fiind recepţionat de biroul electoral competent.
(4) În baza rezultatelor generate de Sistemul informatic de monitorizare a prezenţei la vot şi de prevenire a votului ilegal, a comunicărilor efectuate prin intermediul acestuia şi a verificării actului de identitate, preşedintele biroului electoral al secţiei de votare:a)opreşte de la votare persoana care nu a împlinit vârsta de 18 ani până în ziua votării; b)permite exercitarea dreptului de vot de către alegătorul care s-a prezentat la vot şi care figurează în Sistemul informatic de monitorizare a prezenţei la vot şi de prevenire a votului ilegal că i s-a interzis exercitarea dreptului de vot numai după ce asigură verificarea cazului semnalat de Sistemul informatic de monitorizare a prezenţei la vot şi de prevenire a votului ilegal, precum şi sesizarea organelor competente, potrivit procedurii stabilite prin hotărâre a Autorităţii Electorale Permanente, şi după ce alegătorul dă o declaraţie potrivit căreia nu are sau nu mai are astfel de interdicţii; după ce alegătorul confirmă prezenţa la vot prin semnarea listei electorale îi încredinţează buletinele de vot şi ştampila cu menţiunea «VOTAT»; c)permite exercitarea dreptului de vot de către alegătorul care s-a prezentat la vot şi care figurează în Sistemul informatic de monitorizare a prezenţei la vot şi de prevenire a votului ilegal că şi-a mai exercitat dreptul de vot la acelaşi scrutin numai după ce asigură verificarea cazului semnalat de Sistemul informatic de monitorizare a prezenţei la vot şi de prevenire a votului ilegal, precum şi sesizarea organelor competente, potrivit procedurii stabilite prin hotărâre a Autorităţii Electorale Permanente, şi după ce alegătorul dă o declaraţie potrivit căreia nu şi-a mai exercitat dreptul de vot la acelaşi scrutin; după ce alegătorul confirmă prezenţa la vot prin semnarea listei electorale îi încredinţează buletinele de vot şi ştampila cu menţiunea «VOTAT»; d)permite exercitarea dreptului de vot de către alegătorul care s-a prezentat la vot şi care figurează în Sistemul informatic de monitorizare a prezenţei la vot şi de prevenire a votului ilegal că a votat prin corespondenţă numai după ce asigură verificarea cazului semnalat de Sistemul informatic de monitorizare a prezenţei la vot şi de prevenire a votului ilegal, precum şi sesizarea organelor competente, potrivit procedurii stabilite prin hotărâre a Autorităţii Electorale Permanente, şi după ce alegătorul dă o declaraţie potrivit căreia nu şi-a exercitat dreptul de vot prin corespondenţă; după ce alegătorul confirmă prezenţa la vot prin semnarea listei electorale îi încredinţează buletinele de vot şi ştampila cu menţiunea «VOTAT»; e)permite alegătorilor care nu sunt înscrişi în lista electorală permanentă a secţiei de votare să îşi exercite dreptul de vot dacă au domiciliul în altă unitate administrativ-teritorială, subdiviziune administrativ-teritorială sau în străinătate; după ce alegătorul confirmă prezenţa la vot prin semnarea listei electorale suplimentare îi încredinţează buletinele de vot şi ştampila cu menţiunea «VOTAT»; f)îndrumă alegătorul să voteze la secţia de votare la care este arondat, în cazul în care acesta este arondat la altă secţie de votare din aceeaşi unitate administrativ-teritorială; g)permite alegătorilor cu mobilitate redusă arondaţi la altă secţie de votare din aceeaşi unitate administrativ-teritorială sau subdiviziune administrativ-teritorială să voteze; după ce alegătorul confirmă prezenţa la vot prin semnarea listei electorale suplimentare îi încredinţează buletinele de vot şi ştampila cu menţiunea «VOTAT»; h)permite alegătorului arondat la secţia de votare respectivă să voteze; după ce alegătorul confirmă prezenţa la vot prin semnarea listei electorale permanente îi încredinţează buletinele de vot şi ştampila cu menţiunea «VOTAT».
(5) Alegătorii care votează la secţiile de votare din străinătate semnează pe terminalul informatic prin intermediul căruia se operează în Sistemul informatic de monitorizare a prezenţei la vot şi de prevenire a votului ilegal.
(6) După ce a votat, alegătorul are obligaţia de a introduce buletinele de vot în urnele de vot.
(7) Alegătorii votează separat, în cabine închise, aplicând ştampila cu menţiunea «VOTAT» în patrulaterul care cuprinde lista de candidaţi sau numele candidatului pe care îl votează.
(8) Ştampila cu menţiunea «VOTAT» trebuie să fie rotundă şi astfel dimensionată încât să fie mai mică decât patrulaterul în care se aplică.
(9) După ce au votat, alegătorii îndoaie buletinele de vot astfel ca pagina albă care poartă ştampila de control să rămână în afară şi le introduc în urne, având grijă să nu se deschidă. Îndoirea greşită a buletinului de vot nu atrage nulitatea votului, dacă secretul votului este asigurat.
(10) În cazul în care buletinul de vot se deschide în aşa fel încât secretul votului nu mai este asigurat, acesta se anulează şi se dă alegătorului, numai o singură dată, un nou buletin de vot, făcându-se menţiune despre aceasta în procesul-verbal al operaţiunilor de votare.
(11) Ştampila cu menţiunea «VOTAT», încredinţată pentru votare, se restituie preşedintelui, care o aplică pe actul de identitate, menţionând şi data scrutinului. În cazul alegătorilor care votează pe baza cărţii de identitate, pe versoul acesteia se aplică un timbru autocolant cu menţiunea «VOTAT» şi data scrutinului.
(12) Preşedintele poate lua măsuri ca staţionarea unui alegător în cabina de votare să nu se prelungească nejustificat.
(13) Preşedintele biroului electoral al secţiei de votare este obligat să ia măsurile necesare pentru ca alegerile să decurgă în bune condiţii. Atribuţiile acestuia, în această privinţă, se întind şi în afara localului de vot, în sediul secţiei de votare, în curtea acestuia, în intrările în curte, în jurul sediului secţiei de votare, precum şi pe străzi şi în pieţe publice până la o distanţă de 50 m.
(14) Pentru menţinerea ordinii, preşedintele biroului electoral al secţiei de votare va avea la dispoziţie mijloacele de ordine necesare, asigurate de primar şi de prefect, împreună cu reprezentanţii Ministerului Afacerilor Interne.
(15) În afară de membrii biroului electoral al secţiei de votare, de candidaţi şi de delegaţii şi de observatorii acreditaţi, nicio altă persoană nu poate staţiona în locurile publice din zona de votare sau în localul de vot mai mult decât timpul necesar pentru votare.
(16) Pe durata votării se interzice purtarea, postarea sau distribuirea materialelor de propagandă electorală.
36. La articolul 85, după alineatul (10) se introduce un nou alineat, alineatul (101), cu următorul cuprins: (101) Prevederile alin. (10) se aplică în mod corespunzător persoanelor care din cauza specificului activităţii pe care o desfăşoară nu se pot prezenta la secţia de votare. 37. Articolul 88 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 88
(1) La ora 21,00, preşedintele biroului electoral al secţiei de votare declară votarea încheiată şi dispune închiderea localului de vot.
(2) Alegătorii care la ora 21,00 se află la sediul secţiei de votare, precum şi cei care se află la rând în afara sediului secţiei de votare pentru a intra în localul de vot pot să îşi exercite dreptul de vot, în condiţiile prezentei legi.
(3) Preşedintele biroului electoral al secţiei de votare verifică la ora 21,00 dacă în afara sediului secţiei de votare se află alegători care aşteaptă să îşi exercite dreptul de vot şi dispune măsurile necesare pentru a asigura accesul ordonat al acestora în localul de vot, în serii corespunzătoare numărului cabinelor.
(4) Alegătorii aflaţi în situaţiile prevăzute de alin. (2) şi (3) pot vota până cel târziu la ora 23,59.
38. După articolul 92 se introduce un nou articol, articolul 921, cu următorul cuprins: Articolul 921
(1) Operatorii de calculator asigură, în condiţiile stabilite prin hotărâre a Autorităţii Electorale Permanente, înregistrarea video-audio neîntreruptă a operaţiunilor efectuate de către membrii birourilor electorale ale secţiilor de votare pentru numărarea voturilor.
(2) Preşedintele biroului electoral al secţiei de votare asigură transmiterea prin mijloace electronice către Biroul Electoral Central a fotografiei procesului-verbal privind consemnarea rezultatelor votării, precum şi a informaţiilor provenite din verificarea corelării datelor înscrise în procesele-verbale privind consemnarea rezultatelor votării.
(3) Înregistrările prevăzute la alin. (1) şi fotografiile proceselor-verbale prevăzute la alin. (2) se realizează în localul de vot prin intermediul terminalelor informatice puse la dispoziţie de Serviciul de Telecomunicaţii Speciale.
(4) Serviciul de Telecomunicaţii Speciale verifică existenţa înregistrărilor prevăzute la alin. (1), consemnează aspectele constatate în procesul-verbal de primire a terminalelor informatice, cu ocazia primirii acestora de la operatorii de calculator şi le transferă pe un mediu de stocare. Înregistrările video-audio se păstrează pentru o perioadă de 12 luni de la data încheierii perioadei electorale, în condiţiile legii.
(5) Serviciul de Telecomunicaţii Speciale pune la dispoziţia organelor competente să constate contravenţii şi fraude electorale sau să urmărească infracţiuni, la cererea acestora, copii ale înregistrărilor video-audio prevăzute la alin. (1).
39. La articolul 93, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(2) Procesul-verbal cuprinde:a)numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne, înscrişi în listele electorale existente în secţia de votare, cu respectarea formulei:pct. a = pct. a1 + pct. a2 + pct. a3; a1) numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne, înscrişi în lista electorală permanentă; a2) numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne, înscrişi în lista electorală suplimentară; a3) numărul total al alegătorilor care au votat prin intermediul urnei speciale; b)numărul buletinelor de vot primite, cu respectarea formulei:pct. b ≥ pct. c + pct. d + pct. e; c)numărul buletinelor de vot neîntrebuinţate şi anulate; d)numărul total al voturilor valabil exprimate, cu respectarea formulei:pct. d ≤ [pct. a – (pct. e + pct. f)]; pct. d = suma voturilor valabil exprimate la pct. g; e)numărul voturilor nule; f)numărul voturilor albe; g)numărul voturilor valabil exprimate obţinute de fiecare competitor electoral; h)numărul voturilor contestate; i)expunerea pe scurt a întâmpinărilor, contestaţiilor şi a modului de soluţionare a lor, precum şi a contestaţiilor înaintate biroului electoral de circumscripţie; j)starea sigiliilor de pe urne la încheierea votării. 40. La articolul 95, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(2) Procesul-verbal cuprinde:a)numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne, înscrişi în listele electorale din circumscripţia electorală, cu respectarea formulei:pct. a = pct. a1 + pct. a2 a1) numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne, înscrişi în listele electorale permanente; a2) numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne, înscrişi în listele electorale suplimentare; a3) numărul total al alegătorilor care au votat prin intermediul urnei speciale; b)numărul buletinelor de vot primite, cu respectarea formulei:pct. b ≥ pct. c + pct. d + pct. e + pct. f; c)numărul buletinelor de vot neîntrebuinţate şi anulate; d)numărul total al voturilor valabil exprimate, cu respectarea formulei:pct. d ≤ [pct. a – (pct. e + pct. f)]; pct. d = suma voturilor valabil exprimate la pct. g; e)numărul voturilor nule; f)numărul voturilor albe; g)numărul voturilor valabil exprimate obţinute de fiecare listă de candidaţi şi candidat independent; h)modul de atribuire a mandatelor, potrivit art. 94, prenumele şi numele candidaţilor aleşi, precum şi, după caz, partidul politic, alianţa politică sau alianţa electorală care i-a propus; i)mandatele ce nu au putut fi atribuite la nivelul circumscripţiei electorale, precum şi voturile valabil exprimate ce urmează a fi însumate, potrivit art. 94, pe întreaga ţară; j)expunerea, pe scurt, a întâmpinărilor, contestaţiilor şi hotărârilor luate de biroul electoral de circumscripţie. 41. La articolul 96 alineatul (1), litera a) se abrogă. 42. La articolul 98, litera h) se modifică şi va avea următorul cuprins: h)nerespectarea dispoziţiilor art. 79; 43. La articolul 98, litera t) se abrogă . 44. La articolul 99, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins: Articolul 99
(1) Contravenţiile prevăzute la art. 98 lit. b)-e), g)-i), k), l), n)-p), r), s), u)-w), x) şi y) se sancţionează cu amendă de la 1.500 lei la 4.500 lei, iar cele de la lit. f), j), m), q) şi z), cu amendă de la 4.500 lei la 10.000 lei.
(2) Constatarea contravenţiilor prevăzute la art. 98 şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la alin. (1) se fac de către:a)ofiţerii şi agenţii de poliţie din cadrul Poliţiei Române şi ofiţerii şi subofiţerii din cadrul Jandarmeriei Române, pentru faptele prevăzute la art. 98 lit. d), f), g), h), l), m), n), p), q), r), u), x), y), precum şi pentru fapta prevăzută la art. 98 lit. j), în cazul în care aceasta este săvârşită de către persoane fizice sau de către persoane juridice de drept privat; b)biroul electoral ierarhic superior, pentru faptele prevăzute la art. 98 lit. j), o), s), v), w) şi z) săvârşite de birourile electorale; c)Biroul Electoral Central, pentru faptele prevăzute la art. 98 lit. d) şi i); d)împuterniciţii preşedintelui Autorităţii Electorale Permanente, pentru faptele prevăzute la art. 98 lit. a), b), c), e), k), pentru fapta prevăzută la art. 98 lit. j) în cazul în care aceasta este săvârşită de partide politice, alianţe politice, organizaţii ale cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, autorităţi ale administraţiei publice centrale sau locale.
45. La articolul 1021, alineatul (4) se abrogă . 46. La articolul 103, literele q)-u) se modifică şi vor avea următorul cuprins : q)coordonează Sistemul informatic de monitorizare a prezenţei la vot şi de prevenire a votului ilegal şi Sistemul informatic de centralizare a datelor din procesele-verbale privind consemnarea rezultatelor votării; asigură aplicaţiile de repartizare şi atribuire a mandatelor; r)organizează şi implementează un sistem de colectare de date şi de informare periodică a opiniei publice privind prezenţa populaţiei la vot; s)elaborează şi avizează proiecte de legi, ordonanţe, hotărâri ale Guvernului în domeniile sale de competenţă; pentru elaborarea proiectelor de acte normative complexe în domeniile sale de competenţă poate folosi colaboratori externi în condiţiile prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 85/1998 privind plata colaboratorilor externi folosiţi de ministere pentru elaborarea proiectelor de coduri şi a altor acte normative, aprobată prin Legea nr. 218/2001; ş)elaborează şi supune Guvernului spre aprobare proiectele de hotărâri specifice organizării şi desfăşurării alegerilor şi a referendumurilor; t)elaborează proiecte de acte normative pentru îmbunătăţirea şi perfecţionarea sistemului electoral românesc, a legislaţiei privind referendumul, partidele politice, finanţarea acestora şi a campaniilor electorale, pe care le supune Guvernului şi/sau parlamentarilor spre analiză şi exercitare a dreptului de iniţiativă legislativă; ţ)elaborează strategii şi planuri de acţiune pentru consolidarea integrităţii şi a rezilienţei sistemului electoral românesc, precum şi pentru introducerea noilor tehnologii în procesul de votare, pe care le supune spre aprobare Parlamentului sau Guvernului, după caz; u)certifică aplicaţiile informatice utilizate de Biroul Electoral Central pentru centralizarea rezultatelor votării, repartizarea şi atribuirea mandatelor şi le pune, în cel mult 5 zile de la data certificării, la dispoziţia partidelor politice şi organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care participă la alegeri, la cererea scrisă a acestora; 47. După articolul 103 se introduce un nou articol, articolul 1031, cu următorul cuprins: Articolul 1031
(1) Autoritatea Electorală Permanentă, cu sprijinul Serviciului de Telecomunicaţii Speciale, asigură funcţionarea în sediul Biroului Electoral Central a unei infrastructuri informatice care îndeplineşte următoarele obiective:a)funcţionarea Sistemului informatic de centralizare a datelor din procesele-verbale privind consemnarea rezultatelor votării; b)stocarea în timp real a duplicatelor bazelor de date generate de Sistemul informatic de monitorizare a prezenţei la vot şi de prevenire a votului ilegal, precum şi a jurnalelor maşinilor pe care rulează acesta, pentru facilitarea analizei şi transparenţei acestora.
(2) Infrastructura informatică prevăzută de alin. (1) cuprinde servere, sisteme de stocare a datelor, echipamente de comunicaţii şi de securitate, precum şi licenţe şi aplicaţii informatice, asigurate, instalate şi configurate de Serviciul de Telecomunicaţii Speciale, conform cerinţelor operaţionale ale Autorităţii Electorale Permanente.
(3) Sistemul informatic de centralizare a datelor din procesele-verbale privind consemnarea rezultatelor votării şi Sistemul informatic de monitorizare a prezenţei la vot şi de prevenire a votului ilegal pot fi accesate pentru vizualizarea în timp real a datelor, din sediul Biroului Electoral Central, de către reprezentanţii Biroului Electoral Central şi cei ai Autorităţii Electorale Permanente, pe baza drepturilor de acces stabilite prin decizie a Autorităţii Electorale Permanente.
(4) Autoritatea Electorală Permanentă împreună cu Serviciul de Telecomunicaţii Speciale asigură asistenţa şi suportul tehnic pentru funcţionarea echipamentelor şi aplicaţiilor informatice prevăzute de alin. (2).
(5) Autoritatea Electorală Permanentă, cu sprijinul Serviciului de Telecomunicaţii Speciale, asigură aplicaţiile şi/sau serviciile informatice utilizate de Biroul Electoral Central pentru centralizarea datelor din procesele-verbale privind consemnarea rezultatelor votării, precum şi echipamentele informatice necesare centralizării rezultatelor votării de către Biroul Electoral Central. Acestea vor funcţiona în cadrul infrastructurii informatice prevăzute de alin. (1), cu asigurarea redundanţei în centrul de date al Serviciului de Telecomunicaţii Speciale.
(6) Formaţiunile politice care participă la alegeri, precum şi candidaţii independenţi pot desemna specialişti în tehnologia informaţiei cu drept de acces la infrastructura informatică prevăzută de alin. (1), în condiţiile stabilite prin hotărâre a Autorităţii Electorale Permanente.
48. Articolele 105-107 se abrogă . 49. Articolul 109 se modifică şi va avea următorul cuprins : Articolul 109
(1) Pe durata funcţionării birourilor electorale, preşedinţii birourilor electorale ale secţiilor de votare din ţară, locţiitorii acestora şi operatorii de calculator se consideră detaşaţi şi primesc pentru fiecare zi de activitate o indemnizaţie de 190 de lei, dar nu mai mult de 5 zile. Ceilalţi membri ai birourilor electorale ale secţiilor de votare din ţară primesc pentru fiecare zi de activitate o indemnizaţie de 100 de lei, dar nu mai mult de 5 zile.
(2) Preşedinţii birourilor electorale ale secţiilor de votare din străinătate, locţiitorii acestora, respectiv membrii care îndeplinesc atribuţiile ce revin operatorilor de calculator primesc pentru fiecare zi de activitate o indemnizaţie de 380 de lei, dar nu mai mult de 5 zile. Ceilalţi membri ai birourilor electorale ale secţiilor de votare din străinătate primesc pentru fiecare zi de activitate o indemnizaţie de 190 de lei.
(3) Membrii Biroului Electoral Central, membrii birourilor electorale de circumscripţie, membrii oficiilor electorale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, statisticienii, informaticienii şi personalul tehnic auxiliar se consideră detaşaţi şi primesc pentru fiecare zi de activitate o indemnizaţie de 150 de lei.
(4) Pe durata funcţionării birourilor electorale, autorităţile şi instituţiile publice la care sunt angajate persoanele prevăzute la alin. (1)-(3) le asigură acestora plata drepturilor salariale, a indemnizaţiilor de detaşare, precum şi a oricăror alte diurne şi drepturi băneşti cuvenite potrivit legii.
(5) Primirea indemnizaţiei prevăzute la alin. (1)-(3) nu afectează dreptul de a primi alte diurne, indemnizaţii, pensii sau alte drepturi băneşti cuvenite în baza unor legi speciale.
(6) Indemnizaţiile acordate membrilor birourilor electorale, statisticienilor, informaticienilor şi personalului tehnic auxiliar pentru executarea atribuţiilor privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor prevăzute la alin. (1)-(3) reprezintă venituri din alte surse în sensul art. 114 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, pentru acestea datorându-se şi virându-se numai impozitul pe venit potrivit legii.
(7) Plata indemnizaţiilor prevăzute la alin. (1)-(3), (8) şi (9) se face pe baza listelor de prezenţă aprobate de preşedinţii birourilor electorale, prin zi de activitate înţelegându-se munca desfăşurată pe parcursul unei zile calendaristice, indiferent de numărul de ore prestate, dar nu mai puţin de 6 ore pe zi.
(8) Membrii Biroului Electoral Central, statisticienii, informaticienii şi personalul tehnic auxiliar al acestuia, precum şi personalul Ministerului Afacerilor Interne care aplică măsuri de menţinere şi asigurare a ordinii şi liniştii publice la acest birou, au dreptul la o indemnizaţie de protocol de 10 lei de persoană pentru apă, cafea şi gustări pentru fiecare zi de activitate.
(9) Membrii birourilor electorale, statisticienii, informaticienii şi personalul tehnic auxiliar al acestora, operatorii de calculator ai secţiilor de votare, care participă la realizarea operaţiunilor legate de desfăşurarea alegerilor pentru Preşedintele României, precum şi personalul Ministerului Afacerilor Interne care aplică măsuri de menţinere şi asigurare a ordinii şi liniştii publice sau care este în misiune de pază la aceste birouri, au dreptul în ziua votării la o indemnizaţie de protocol de 10 lei de persoană pentru apă, cafea şi gustări.
(10) Membrii birourilor electorale ale secţiilor de votare din ţară au dreptul să primească la cerere o zi liberă plătită de la locul de muncă, în ziua următoare datei votării, pe baza adeverinţei eliberate în acest sens de către biroul electoral judeţean, biroul electoral al sectorului municipiului Bucureşti sau Autoritatea Electorală Permanentă, după caz.
(11) Prin derogare de la Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, indemnizaţia de protocol prevăzută la alin. (8) şi (9) este venit neimpozabil şi este exceptată de la plata contribuţiilor sociale.
(12) Pentru sprijinirea activităţii birourilor de circumscripţie şi a oficiilor electorale, Ministerul Afacerilor Interne, împreună cu Autoritatea Electorală Permanentă, Institutul Naţional de Statistică şi orice altă autoritate publică desemnată, asigură personalul tehnic auxiliar necesar. Ministerul Afacerilor Externe, împreună cu Autoritatea Electorală Permanentă, cu sprijinul Institutului Naţional de Statistică şi al oricărei alte autorităţi publice desemnate, asigură personalul tehnic auxiliar necesar biroului electoral de circumscripţie pentru secţiile de votare din străinătate.
(13) Membrii birourilor electorale ale secţiilor de votare din ţară şi operatorii de calculator ai acestora au dreptul să primească la cerere o zi liberă plătită de la locul de muncă, în ziua următoare ultimei zile a votării, pe baza adeverinţei eliberate în acest sens de către biroul electoral judeţean, biroul electoral al sectorului municipiului Bucureşti sau Autoritatea Electorală Permanentă, după caz.
(14) La cerere, membrii birourilor electorale ai secţiilor de votare din străinătate primesc adeverinţe care atestă activitatea desfăşurată în secţia de votare de la preşedinţii birourilor electorale ale secţiilor de votare din străinătate.
(15) Fondurile necesare pentru acoperirea cheltuielilor de deplasare în vederea participării la procesul electoral ale preşedinţilor birourilor electorale ale secţiilor de votare din străinătate, ale locţiitorilor acestora, precum şi ale membrilor birourilor electorale pentru secţiile de votare din străinătate propuşi de către şefii misiunilor diplomatice şi ai oficiilor consulare se asigură din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Afacerilor Externe, în limitele prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 518/1995 privind unele drepturi şi obligaţii ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, cu modificările şi completările ulterioare.
(16) Prevederile prezentului articol se aplică în mod corespunzător la alegerile pentru autorităţile administraţiei publice locale, precum şi la referendumurile naţionale şi locale.
50. La articolul 110, alineatele (5), (8) şi (9) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
(5) Poate exercita calitatea de operator de calculator la un scrutin persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:a)are cetăţenia română; b)cunoaşte limba română, scris şi vorbit; c)are drept de vot; d)are o stare de sănătate corespunzătoare îndeplinirii funcţiei; e)nu a împlinit încă vârsta de 70 de ani; f)nu este candidat pentru funcţia de parlamentar, membru din România în Parlamentul European sau ales local, după caz; g)a făcut o cerere pentru a deveni operator de calculator cuprinzând numele, codul numeric personal, telefonul, adresa de e-mail şi precizarea că îndeplineşte condiţiile prevăzute la lit. d şi e), însoţită de o copie a actului de identitate, cu până la 30 de zile înaintea datei votării; h)a fost declarată admisă ca urmare a examenului organizat de Serviciul de Telecomunicaţii Speciale împreună cu Autoritatea Electorală Permanentă......... ................ ................ ................ ................ ........ .........
(8) Operatorii de calculator au statut de personal tehnic auxiliar şi îşi desfăşoară activitatea în condiţiile stabilite prin hotărâre a Autorităţii Electorale Permanente. La secţiile de votare din străinătate, activitatea operatorilor de calculator este efectuată de către membrii birourilor electorale ale secţiilor de votare.
(9) Autoritatea Electorală Permanentă gestionează evidenţa permanentă a operatorilor de calculator ai birourilor electorale ale secţiilor de votare.
51. La anexa nr. 1, ultima poziţie se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Circumscripţia electorală nr. 43 Circumscripţia electorală pentru cetăţenii români cu domiciliul sau reşedinţa în afara ţării 4 8"

Articolul II Legea nr. 288/2015 privind votul prin corespondenţă, precum şi modificarea şi completarea Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 866 din 19 noiembrie 2015, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează: 1. La articolul 4, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (41), cu următorul cuprins: (41) În cazul alegerilor parlamentare anticipate, termenul de înregistrare ca alegător prin corespondenţă începe în 48 de ore de la data dizolvării Parlamentului şi se termină la data expirării a 15 zile de la data începerii perioadei electorale. 2. La articolul 10, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins: (11) În cazul alegerilor parlamentare anticipate, documentele necesare exercitării dreptului de vot prin corespondenţă care sunt transmise alegătorului sunt următoarele: a)plicul exterior prevăzut de alin. (1) lit. a); b)un plic interior prevăzut cu elemente de siguranţă care să asigure sigilarea acestuia, în care vor fi introduse opţiunea sau opţiunile de vot, după caz; c)certificatul de alegător; d)instrucţiuni privind exercitarea dreptului de vot, în care se indică datele de utilizator pentru accesarea site-ului de unde alegătorul îşi poate descărca buletinul de vot şi termenul în care alegătorul trebuie să depună în cutia poştală sau la oficiul poştal documentele prevăzute la art. 14 alin. (5), astfel încât acestea să fie livrate biroului electoral competent, în termenul prevăzut de lege. 3. După articolul 13 se introduce un nou articol, articolul 131, cu următorul cuprins: Articolul 131 În cazul alegerilor parlamentare anticipate, Autoritatea Electorală Permanentă asigură postarea pe site-ul propriu dedicat votului prin corespondenţă a machetelor electronice ale buletinelor de vot prin corespondenţă, până cel mai târziu cu 15 zile înaintea datei votării. 4. La articolul 14, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins: (11) În cazul alegerilor parlamentare anticipate, alegătorul descarcă de pe site-ul Autorităţii Electorale Permanente, dedicat votului prin corespondenţă, fişierul electronic conţinând buletinele de vot, tipăreşte şi introduce în plicul interior numai pagina aferentă fiecărei Camere a Parlamentului. Articolul III
(1) În cazul în care după stabilirea datei alegerilor locale din anul 2020 se declanşează alegeri parlamentare anticipate, iar între datele celor două scrutine este o diferenţă mai mică de 60 de zile, organismele electorale constituite sau care se vor constitui pentru organizarea alegerilor locale din anul 2020 vor îndeplini şi atribuţiile prevăzute de Legea nr. 208/2015, cu modificările şi completările ulterioare, pentru Biroul Electoral Central, birourile electorale de circumscripţie, oficiile electorale şi birourile electorale ale secţiilor de votare. În acest caz, operaţiunile de desemnare a judecătorilor în biroul electoral de circumscripţie pentru secţiile de votare din străinătate prevăzute de art. 13 alin. (2) din Legea nr. 208/2015, cu modificările şi completările ulterioare, se realizează în 5 zile de la data începerii perioadei electorale, termenele de completare prevăzute de art. 13 alin. (3) şi (5) din Legea nr. 208/2015, cu modificările şi completările ulterioare, curgând de la această dată.
(2) În cazul în care data alegerilor locale din anul 2020 este stabilită după declanşarea alegerilor parlamentare anticipate, iar între datele celor două scrutine este o diferenţă mai mică de 60 de zile, organismele electorale constituite sau care se vor constitui pentru organizarea alegerilor locale din anul 2020 vor îndeplini şi atribuţiile prevăzute de Legea nr. 115/2015, cu modificările şi completările ulterioare, pentru Biroul Electoral Central, birourile electorale de circumscripţie, oficiile electorale şi birourile electorale ale secţiilor de votare.
(3) În cazurile prevăzute de alin. (1) şi (2), pentru organizarea alegerilor locale se vor constitui şi birouri electorale de circumscripţie comunală, orăşenească şi municipală conform prevederilor Legii nr. 115/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
Articolul IV
(1) În situaţia în care alegerile parlamentare anticipate nu pot fi organizate la altă dată decât cea a alegerilor locale generale din anul 2020, în ţară, alegătorii votează în aceleaşi secţii de votare, în acelaşi interval de timp, cu aceleaşi ştampile cu menţiunea „VOTAT", pe buletine de vot separate, prezenţa la vot fiind consemnată pe liste electorale, cu semnături distincte pentru fiecare tip de scrutin.
(2) În situaţia prevăzută la alin. (1), votarea poate fi prelungită până la ora 23,59, în condiţiile prevăzute de art. 88 din Legea nr. 208/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
(3) Alegătorii pot opta să îşi exercite dreptul de vot numai pentru un singur tip de scrutin sau pentru ambele scrutine, în condiţiile legii.
(4) În cazul în care alegătorul care se prezintă la vot la o secţie de votare din ţară votează la un singur tip de scrutin, preşedintele biroului electoral al secţiei de votare sau membrul desemnat de către acesta va bara, dacă este cazul, în prezenţa alegătorului, cu o linie orizontală, rubrica destinată semnăturii din lista electorală aferentă tipului de scrutin pentru care nu a optat.
(5) În situaţia prevăzută la alin. (1), organizarea şi desfăşurarea alegerilor parlamentare anticipate, atribuţiile care revin autorităţilor publice, precum şi procedura de votare se realizează cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor Legii nr. 208/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
(6) În situaţia prevăzută la alin. (1), operaţiunile necesare organizării şi desfăşurării alegerilor parlamentare anticipate în ţară sunt îndeplinite de organismele electorale constituite pentru alegerile pentru autorităţile administraţiei publice locale.
(7) În situaţia prevăzută la alin. (1), primarii vor asigura urne de vot distincte pentru fiecare scrutin.
(8) În situaţia prevăzută la alin. (1), observatorii şi reprezentanţii mass-mediei acreditaţi conform Legii nr. 208/2015, cu modificările şi completările ulterioare, au dreptul să observe operaţiunile specifice ambelor scrutine.
Articolul VPersoanele care la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă sunt înscrise în Corpul experţilor electorali îşi păstrează calitatea de expert electoral dacă, în termen de 90 de zile, transmit Autorităţii Electorale Permanente, în scris, prin e-mail sau mesaj text, o solicitare. Articolul VI
(1) Prin sintagma „partidele politice şi organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care au grup parlamentar propriu în cel puţin una din Camerele Parlamentului" prevăzută de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare, se înţelege partidele politice şi organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care au cel puţin 7 senatori sau 10 deputaţi.
(2) Prin sintagma „partide politice parlamentare" prevăzută de Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, cu modificările şi completările ulterioare, se înţelege partidele politice care au cel puţin 7 senatori sau 10 deputaţi.
Articolul VII
(1) Se aprobă acumularea ca stoc de urgenţă a cantităţii de 2.000 de tone de hârtie de ziar şi constituirea unui stoc de urgenţă de hârtie, cu modificarea corespunzătoare a nivelului maxim prevăzut în Nomenclatorul produselor rezervă de stat.
(2) Prin derogare de la art. 7 alin. (1) din Legea nr. 82/1992 privind rezervele de stat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, finanţarea acumulării prevăzute la alin. (1) se asigură din veniturile proprii ale Activităţii pentru intervenţii operative şi reîntregirea stocurilor diminuate, înfiinţată pe lângă Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale, conform Hotărârii Guvernului nr. 598/2014 privind înfiinţarea pe lângă Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale şi pe lângă fiecare unitate teritorială a unor activităţi finanţate integral din venituri proprii, cu modificările şi completările ulterioare.
PRIM-MINISTRULUDOVIC ORBANContrasemnează:Ministrul afacerilor interne,Marcel Ion VelaPreşedintele Autorităţii Electorale Permanente,Constantin-Florin Mituleţu-BuicăMinistrul lucrărilor publice, dezvoltării şi administraţiei,Ion Ştefanp. Ministrul muncii şi protecţiei sociale,Ion Alin Dan Ignat,secretar de statMinistrul afacerilor externe,Bogdan Lucian AurescuMinistrul finanţelor publice,Vasile-Florin CîţuSecretarul general al Guvernului,Antonel TănaseSmartCity5

COMENTARII la OUG 26/2020

Momentan nu exista niciun comentariu la OUG 26 din 2020
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu OUG 26/2020
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu