E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA DE URGENTA Nr

ORDONANTA DE URGENTA   Nr. 26 din  9 iunie 1997

privind protectia copilului aflat in dificultate

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 120 din 12 iunie 1997


SmartCity3    In temeiul art. 114 alin. (4) din Constitutia Romaniei,

    Guvernul Romaniei adopta urmatoarea ordonanta de urgenta:

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    (1) In sensul prezentei ordonante de urgenta, copilul se afla in dificultate, daca dezvoltarea, securitatea sau integritatea sa, fizica sau morala, este periclitata.
    (2) Prin copil se intelege persoana care nu a implinit varsta de 18 ani si nu are capacitate deplina de exercitiu.
    Art. 2
    Copilul aflat in dificultate se bucura de protectie si de asistenta in realizarea deplina si in exercitarea corespunzatoare a drepturilor sale, in conditiile prezentei ordonante de urgenta.
    Art. 3
    (1) Responsabilitatea de a asigura copilului aflat in dificultate protectie si asistenta in realizarea si in exercitarea drepturilor sale revine, in primul rand, colectivitatii locale din care acesta face parte.
    (2) Statul sprijina colectivitatea locala din care face parte copilul, in indeplinirea obligatiilor ce decurg din aceasta responsabilitate.
    Art. 4
    (1) Consiliul judetean si, respectiv, consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti stabilesc masuri de protectie a copilului aflat in dificultate si asigura aplicarea corespunzatoare a acestora.
    (2) In vederea exercitarii atributiilor prevazute la alin. (1), in subordinea consiliului judetean, respectiv a consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, se organizeaza si functioneaza Comisia pentru protectia copilului si serviciul public specializat pentru protectia copilului.
    Art. 5
    (1) Comisia pentru protectia copilului este organ de specialitate al consiliului judetean, respectiv al consiliului local al sectorului municipiului Bucuresti, si indeplineste atributiile prevazute de prezenta ordonanta de urgenta, referitoare la stabilirea masurilor de protectie a copilului aflat in dificultate si la relatiile cu serviciul public specializat pentru protectia copilului.
    (2) Comisia pentru protectia copilului coordoneaza activitatea autoritatilor administratiei publice locale din unitatile administrativ-teritoriale de pe teritoriul judetului, in domeniul autoritatii tutelare si al protectiei drepturilor copilului.
    Art. 6
    (1) Serviciul public specializat pentru protectia copilului se infiinteaza prin hotarare a consiliului judetean, respectiv a consiliului local al sectorului municipiului Bucuresti, si functioneaza ca institutie publica de interes judetean, respectiv local, cu personalitate juridica.
    (2) Serviciul public specializat pentru protectia copilului propune Comisiei pentru protectia copilului masurile de protectie a copilului aflat in dificultate si asigura aplicarea acestora.
    (3) Serviciile de specialitate din subordinea consiliilor locale, care desfasoara activitati in domeniul autoritatii tutelare si al protectiei drepturilor copilului, vor sprijini serviciul public judetean specializat pentru protectia copilului, in indeplinirea atributiilor ce ii revin.
    (4) Activitatea serviciului public specializat pentru protectia copilului este coordonata de secretarul consiliului judetean, respectiv de secretarul primariei sectorului municipiului Bucuresti.

    CAP. 2
    Masuri privind protectia copilului aflat in dificultate

    Art. 7
    In vederea respectarii interesului superior al copilului aflat in dificultate, Comisia pentru protectia copilului poate stabili urmatoarele masuri de protectie:
    a) incredintarea copilului unei familii sau unei persoane;
    b) incredintarea copilului serviciului public specializat pentru protectia copilului sau unui organism privat autorizat;
    c) incredintarea copilului in vederea adoptiei;
    d) plasamentul copilului la o familie sau la o persoana;
    e) plasamentul copilului la serviciul public specializat pentru protectia copilului sau la un organism privat autorizat;
    f) plasamentul copilului in regim de urgenta.
    Art. 8
    (1) In cazul in care parintii copilului sunt decedati, necunoscuti, pusi sub interdictie, declarati judecatoreste morti ori disparuti sau decazuti din drepturile parintesti, si nu a fost instituita tutela, in cazul in care copilul a fost declarat abandonat prin hotarare judecatoreasca ramasa definitiva, precum si in cazul in care instanta judecatoreasca nu a hotarat incredintarea copilului unei familii sau unei persoane, in conditiile legii, drepturile parintesti asupra copilului se exercita de catre consiliul judetean, respectiv de consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, prin Comisia pentru protectia copilului.
    (2) In situatia prevazuta la alin. (1), Comisia pentru protectia copilului poate hotari incredintarea copilului unei familii sau unei persoane care consimte la aceasta si care prezinta conditiile materiale si garantiile morale necesare dezvoltarii armonioase a copilului.
    (3) Serviciul public specializat pentru protectia copilului este obligat sa evalueze, cu prioritate, posibilitatea incredintarii copilului rudelor sale pana la gradul al patrulea inclusiv, prezentand Comisiei pentru protectia copilului rapoarte si propuneri in acest sens.
    Art. 9
    (1) Daca nu exista familii sau persoane corespunzatoare carora sa le fie incredintat copilul, Comisia pentru protectia copilului poate hotari incredintarea acestuia serviciului public specializat pentru protectia copilului sau unui organism privat autorizat in conditiile legii.
    (2) In acest caz, masura incredintarii dureaza pana in momentul in care copilul poate fi incredintat unei familii sau unei persoane corespunzatoare ori pana la incredintarea acestuia in vederea adoptiei.
    Art. 10
    (1) Persoanele fizice sau juridice carora le-a fost incredintat copilul au fata de acesta numai drepturile si obligatiile ce revin parintilor cu privire la persoana acestuia.
    (2) Pe durata incredintarii, domiciliul copilului este la persoanele carora le-a fost incredintat.
    (3) Educatia scolara si credinta religioasa a copilului nu pot fi schimbate decat cu aprobarea Comisiei pentru protectia copilului. In cazul in care copilul a implinit varsta de 14 ani, se cere si consimtamantul acestuia.
    (4) Exercitarea dreptului de a incheia acte juridice in numele copilului incredintat ori incuviintarea incheierii acestor acte se face de catre Comisia pentru protectia copilului, in conditiile legii.
    (5) Dreptul de a administra bunurile copilului se exercita de catre Comisia pentru protectia copilului, care il poate delega serviciului public specializat pentru protectia copilului. In acest scop, in termen de 15 zile de la data incredintarii, se procedeaza la inventarierea bunurilor copilului. Serviciul public specializat pentru protectia copilului, cu aprobarea Comisiei pentru protectia copilului, va putea instraina bunurile copilului, numai daca actul raspunde unor necesitati sau prezinta un folos neindoielnic pentru copil.
    Sumele de bani rezultate in urma vanzarii bunurilor copilului, precum si veniturile aduse de acestea vor fi depuse in cont personal, pe numele copilului, prin grija serviciului public specializat pentru protectia copilului, si nu vor putea fi ridicate decat cu acordul Comisiei pentru protectia copilului.
    (6) Comisia pentru protectia copilului va analiza, cel putin o data pe an, rapoartele financiar-contabile privind modul de administrare a bunurilor copilului. La incetarea masurii de incredintare, Comisia pentru protectia copilului va analiza raportul general privind administrarea bunurilor copilului, pe baza caruia va hotari descarcarea de gestiune.
    Art. 11
    Parintii pot sa pastreze legaturi personale cu copilul, in conditiile stabilite de Comisia pentru protectia copilului, daca este respectat interesul superior al copilului. Serviciul public specializat pentru protectia copilului sau, dupa caz, organismul privat autorizat va crea conditiile necesare pentru aceasta, potrivit legii.
    Art. 12
    (1) Comisia pentru protectia copilului poate hotari plasamentul copilului la o familie sau la o persoana care consimte la aceasta si care prezinta conditiile materiale si garantiile morale necesare dezvoltarii armonioase a acestuia, daca securitatea, dezvoltarea sau integritatea morala a copilului este periclitata in familie din motive independente de vointa parintilor, la cererea acestora, a unuia dintre ei sau a unei rude a copilului, pana la gradul al patrulea inclusiv. Dispozitiile art. 8 alin. (3) sunt aplicabile.
    (2) Daca nu exista persoane sau familii corespunzatoare la care copilul sa poata fi dat in plasament, Comisia pentru protectia copilului poate hotari plasamentul acestuia la serviciul public specializat pentru protectia copilului sau la un organism privat autorizat.
    Art. 13
    (1) Parintii copilului isi mentin drepturile si obligatiile fata de acesta, pe toata durata plasamentului, cu exceptia acelora care sunt incompatibile cu aplicarea acestei masuri.
    (2) Persoanele fizice sau juridice care au primit in plasament un copil sunt obligate sa ii asigure acestuia ingrijirile si conditiile necesare dezvoltarii sale armonioase. Acordul parintilor pentru efectuarea actelor obisnuite, necesare indeplinirii acestei obligatii sau inlaturarii oricarei situatii urgente care ar pune in pericol securitatea, dezvoltarea sau integritatea morala a copilului, este prezumat. Pe durata plasamentului, domiciliul copilului este la persoana la care acesta a fost dat in plasament.
    (3) Parintii au dreptul sa mentina un contact permanent si nemijlocit cu copilul, pe toata durata plasamentului. Ei au dreptul sa viziteze copilul, in conditiile legii, precum si dreptul sa corespondeze cu acesta. Parintii pot sa viziteze copilul la domiciliul/sediul persoanei sau al familiei la care acesta a fost dat in plasament, numai cu acordul acestora si in prezenta reprezentantilor serviciului public specializat pentru protectia copilului. In lipsa acestui acord, sunt aplicabile dispozitiile art. 20 lit. e).
    Art. 14
    (1) In situatii exceptionale, daca parintii sau unul dintre acestia pun in pericol securitatea, dezvoltarea sau integritatea morala a copilului prin exercitarea in mod abuziv a drepturilor parintesti sau prin neglijenta grava in indeplinirea obligatiilor de parinte, serviciul public specializat pentru protectia copilului poate decide plasamentul copilului in regim de urgenta intr-un centru de primire care este organizat si functioneaza in subordinea sa sau a unui organism privat autorizat ori la o persoana sau la o familie, atestate in acest scop. Dispozitiile art. 13 alin. (2) se aplica in mod corespunzator.
    (2) Plasamentul copilului in regim de urgenta se poate face, in conditiile prevazute la alin. (1), si in cazul in care copilul este gasit lipsit de supraveghere sau este parasit de parinti.
    (3) Cei care constata existenta unor situatii care sa impuna plasamentul copilului in regim de urgenta sunt obligati sa sesizeze de indata serviciul public specializat pentru protectia copilului in a carui raza teritoriala se afla copilul, pentru stabilirea acestei masuri. Organele de politie sunt obligate sa acorde sprijinul necesar aplicarii acestei masuri.
    (4) In cazul plasamentului copilului in regim de urgenta, serviciul public specializat pentru protectia copilului, care a luat aceasta masura, va sesiza Comisia pentru protectia copilului in vederea incredintarii acestuia, in conditiile legii, sau mentinerii masurii plasamentului, pana la identificarea parintilor copilului. Comisia pentru protectia copilului se pronunta in cel mult 15 zile de la plasamentul copilului in regim de urgenta. O data cu hotararea de incredintare, Comisia pentru protectia copilului va sesiza instanta judecatoreasca competenta, pentru decaderea parintilor sau, dupa caz, a unuia dintre acestia din drepturile parintesti.
    (5) Pe durata plasamentului in regim de urgenta si a incredintarii copilului in conditiile prezentului articol se suspenda exercitiul drepturilor pe care le au parintii fata de copil.
    Art. 15
    Incredintarea copilului in vederea adoptiei se hotaraste de catre Comisia pentru protectia copilului, in conditiile prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului cu privire la adoptie.
    Art. 16
    Copilul care a savarsit o fapta penala, dar nu raspunde penal, beneficiaza de protectie in conditiile legii.
    Art. 17
    (1) Fata de copilul aflat in situatia prevazuta la art. 16, Comisia pentru protectia copilului este obligata sa ia o masura educativa, la sesizarea oricarei persoane, a procurorului, a organelor de politie sau a parintilor acestuia.
    (2) In stabilirea masurii educative, Comisia pentru protectia copilului va tine seama de gradul de pericol social al faptei savarsite, de dezvoltarea fizica, intelectuala si afectiva a copilului, de comportarea lui, de conditiile in care a fost crescut si in care a trait si de orice alte elemente de natura sa caracterizeze personalitatea acestuia.
    Art. 18
    (1) Masurile educative si modalitatile aplicarii acestora sunt cele prevazute de legea penala, care se aplica corespunzator varstei si gradului de maturitate a copilului, in vederea respectarii interesului superior al acestuia.
    (2) In cazul stabilirii masurii libertatii supravegheate, Comisia pentru protectia copilului poate dispune incredintarea supravegherii copilului Serviciului public specializat pentru protectia copilului.
    Art. 19
    Dezvoltarea armonioasa a copilului, incredintat in conditiile art. 9 sau dat in plasament in conditiile art. 12 alin. (2), se asigura in centrele de plasament care functioneaza in cadrul serviciului public specializat pentru protectia copilului sau organismului privat autorizat caruia copilul i-a fost incredintat sau dat in plasament.
    Art. 20
    Serviciul public specializat pentru protectia copilului sau organismul privat autorizat, care a primit in incredintare sau in plasament nu copil, va asigura acestuia mediul familial corespunzator. In acest scop, acestea sunt obligate:
    a) sa identifice familii sau persoane carora sa le poata fi incredintat sau dat in plasament copilul, cu prioritate printre rudele acestuia pana la gradul al patrulea inclusiv;
    b) sa determine opinia copilului capabil de discernamant cu privire la familia sau la persoana propusa pentru a-l primi in incredintare sau in plasament si sa o aduca la cunostinta Comisiei pentru protectia copilului;
    c) sa asigure asistenta si sprijin acelei familii sau persoane atat inainte, cat si dupa incredintarea sau plasamentul copilului;
    d) sa ofere asistenta si sprijin parintilor copilului, pentru a pregati revenirea acestuia in mediul sau familial;
    e) sa asigure spatii special amenajate in cadrul sau in afara centrelor de plasament si mijloacele necesare pentru contactul personal si nemijlocit al copilului cu parintii sai, daca este cazul, potrivit regulamentelor;
    f) sa supravegheze familiile si persoanele carora le-a fost incredintat sau dat in plasament un copil, pe toata durata acestei masuri, precum si pe parintii copilului, dupa revenirea acestuia in mediul sau familial;
    g) sa prezinte rapoarte si propuneri Comisiei pentru protectia copilului cu privire la aspectele sus-mentionate, trimestrial sau la cererea acesteia.
    Art. 21
    (1) Comisia pentru protectia copilului are urmatoarele atributii:
    a) sa verifice si sa reevalueze, cel putin o data la 3 luni, imprejurarile legate de incredintarea sau plasamentul copilului, pe baza rapoartelor si propunerilor prezentate de serviciul public specializat pentru protectia copilului sau, dupa caz, de organismul privat autorizat;
    b) sa revoce sau sa inlocuiasca masura stabilita, in conditiile legii, daca imprejurarile care au determinat stabilirea acesteia s-au modificat;
    c) sa incredinteze sau sa dea in plasament copilul altei familii sau persoane, unui serviciu public specializat pentru protectia copilului sau unui organism privat autorizat, daca interesul superior al copilului o impune;
    d) sa sesizeze instanta competenta, daca imprejurarile care au determinat decaderea parintilor copilului din drepturile parintesti au incetat sa existe;
    e) sa supuna pe parintii copilului unei perioade de proba de minimum 3 luni, in cazul revenirii acestuia in mediul sau familial, perioada in care acestia sa fie supravegheati de catre serviciul public specializat pentru protectia copilului, cu privire la exercitarea drepturilor si indeplinirea obligatiilor pe care le au fata de copil; in acest scop, sa ceara bilunar serviciului public specializat pentru protectia copilului prezentarea de rapoarte.
    2) In vederea indeplinirii corespunzatoare a atributiilor ce ii revin, fiecare comisie pentru protectia copilului colaboreaza cu comisiile din celelalte judete si din sectoarele municipiului Bucuresti si poate solicita acestora prezentarea de rapoarte, propuneri sau orice informatii referitoare la situatia copiilor fata de care a stabilit masuri de incredintare sau de plasament.
    Art. 22
    (1) Incredintarea sau plasamentul copilului in una dintre formele prevazute in prezentul capitol poate dura cel mult pana la dobandirea capacitatii depline de exercitiu de catre acesta.
    (2) La cererea copilului, acesta poate ramane in centrele de plasament sau la familia ori la persoana la care a fost incredintat sau dat in plasament si dupa dobandirea capacitatii depline de exercitiu, daca isi continua studiile, dar fara a depasi varsta de 25 de ani.
    Art. 23
    (1) Pentru fiecare copil incredintat sau dat in plasament, se acorda o alocatie lunara in cuantum de 150.000 lei, care se indexeaza prin hotarare a Guvernului.
    (2) Alocatia se plateste persoanei, reprezentantului familiei desemnat de Comisia pentru protectia copilului sau organismului privat autorizat, carora le-a fost incredintat sau dat in plasament copilul.
    (3) Persoana sau, dupa caz, unul dintre sotii carora le-au fost incredintati sau dati in plasament copiii au dreptul, pe perioada incredintarii sau a plasamentului, la un salariu la nivelul salariului brut lunar al asistentului social cu pregatire medie, incadrat in functie de vechime. Perioada respectiva se considera vechime in munca. Pentru persoanele pensionate, suma astfel acordata se va plati sub forma de indemnizatie lunara. Prevederile prezentului alineat se aplica numai persoanelor care au obtinut atestatul de asistent maternal profesionist din partea Comisiei pentru protectia copilului de la domiciliul acestora, in conditiile ce vor fi stabilite prin hotarare a Guvernului. Prevederile prezentului alineat nu sunt aplicabile in cazul in care copilul a fost incredintat sau dat in plasament la o ruda a acestuia, pana la gradul al patrulea inclusiv.
    (4) Sumele necesare acoperirii cheltuielilor prevazute la alineatul precedent, suportate de organismele private autorizate, se restituie acestora, la cerere, de catre serviciile publice specializate pentru protectia copilului, pe baza documentelor justificative, in termen de 15 zile de la depunerea cererii.
    (5) Contractele de munca ale asistentilor maternali profesionisti se incheie de catre serviciile publice specializate pentru protectia copilului sau de catre organismele private autorizate.
    (6) Prevederile prezentului articol nu sunt aplicabile in cazul in care copilul a fost incredintat in vederea adoptiei.
    (7) Dupa dobandirea capacitatii depline de exercitiu, copilul devine titularul dreptului la alocatia prevazuta la alin. (1), daca isi continua studiile, pana la absolvirea acestora, dar fara a depasi varsta de 25 de ani.
    Art. 24
    (1) Comisia pentru protectia copilului, care a hotarat incredintarea sau plasamentul copilului, va stabili, daca este cazul, si cuantumul contributiei lunare a parintilor la intretinerea acestuia, in conditiile stabilite de Codul familiei. Sumele astfel incasate se constituie venit la bugetul judetului, respectiv la cel al sectorului municipiului Bucuresti, in subordinea caruia functioneaza Comisia pentru protectia copilului care a stabilit masura respectiva.
    (2) Daca plata contributiei la intretinerea copilului nu este posibila, Comisia pentru protectia copilului poate obliga parintele sa presteze o activitate neremunerata in folosul colectivitatii, pe toata durata masurii incredintarii sau a plasamentului.
    Art. 25
    Autoritatile administratiei publice locale au obligatia sa acorde sprijin si asistenta pentru prevenirea situatiilor ce pun in pericol securitatea si dezvoltarea copilului si sa actioneze pentru:
    a) identificarea, pregatirea si evaluarea unei retele teritoriale de asistenti maternali profesionisti;
    b) asigurarea de servicii de prevenire a abandonului copiilor;
    c) infiintarea de centre maternale si centre de ingrijire de zi;
    d) asigurarea oricaror servicii care sa conduca la bunastarea copilului, alaturi de parintii sai.

    CAP. 3
    Organizarea si functionarea Comisiei pentru protectia copilului si a serviciului public specializat pentru protectia copilului

    Art. 26
    (1) Comisia pentru protectia copilului se infiinteaza prin hotarare a consiliului judetean, respectiv a consiliului local al sectorului municipiului Bucuresti, este alcatuita din 11 membri si are urmatoarea componenta:
    a) presedinte - secretarul consiliului judetean, respectiv secretarul primariei sectorului municipiului Bucuresti;
    b) vicepresedinti:
    - directorul Directiei generale de munca si protectie sociala judeteana, respectiv a sectorului municipiului Bucuresti;
    - directorul serviciului public specializat pentru protectia copilului;
    c) membri - cate un reprezentant al serviciilor publice descentralizate ale Ministerului Sanatatii, Ministerului Invatamantului, Ministerului de Interne, Secretariatului de Stat pentru Handicapati, desemnati de conducerea acestora, si patru reprezentanti ai organismelor private autorizate care desfasoara activitati in domeniul protectiei copilului sau specialisti independenti din acest domeniu, propusi de secretarul consiliului judetean sau al primariei sectorului municipiului Bucuresti.
    (2) Comisia pentru protectia copilului este legal constituita in prezenta majoritatii membrilor sai. Hotararile comisiei se iau cu majoritatea voturilor membrilor care o alcatuiesc.
    (3) Comisia pentru protectia copilului se intruneste lunar in sedinte ordinare si, ori de cate ori este nevoie, in sedinte extraordinare. Convocarea sedintelor se face de catre presedinte, iar in absenta acestuia, de catre unul dintre vicepresedinti. Convocarea se face in scris, cu cel putin 3 zile inainte de sedinta, si cuprinde, in mod obligatoriu, ordinea de zi a acesteia.
    (4) Prezenta membrilor Comisiei pentru protectia copilului la sedinta este obligatorie. In cazul in care un membru al comisiei absenteaza de la sedinte de doua ori consecutiv, fara motive temeinice, conducerea institutiei al carei reprezentant este poate dispune sanctionarea disciplinara a acestuia, in conditiile legislatiei muncii. Presedintele, vicepresedintii si membrii comisiei au dreptul la o indemnizatie de sedinta, al carei cuantum se stabileste prin hotarare a consiliului judetean sau prin hotarari ale consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti.
    Art. 27
    (1) Comisia pentru protectia copilului, competenta sa solutioneze cauzele privitoare la copiii aflati in dificultate, este aceea in a carei raza teritoriala se afla domiciliul copilului sau, dupa caz, cea in a carei raza teritoriala copilul a fost gasit lipsit de supraveghere sau a fost parasit.
    (2) Comisia pentru protectia copilului solutioneaza cauza in termen de cel mult 15 zile de la data sesizarii.
    (3) In fata Comisiei pentru protectia copilului vor fi chemati parintii, copilul care a implinit varsta de 10 ani, persoana, familia sau reprezentantul organismului privat autorizat care doreste sa ii fie incredintat sau dat in plasament copilul, precum si orice persoane care pot da relatii in cauza. In cazul in care copilul care se afla in situatia prevazuta la art. 16 nu se prezinta, se va cere sprijinul organelor de politie, pentru aducerea acestuia in fata comisiei.
    (4) Sedintele Comisiei pentru protectia copilului nu sunt publice. Comisia poate admite sa fie de fata si alte persoane decat cele chemate, daca apreciaza ca prezenta lor este utila.
    (5) Pentru solutionarea cauzelor, este obligatorie prezentarea raportului referitor la ancheta psihosociala a copilului, de catre specialistul serviciului public specializat pentru protectia copilului, care a instrumentat cauza. Raportul va cuprinde date privind personalitatea, starea fizica si mentala a copilului, antecedentele acestuia, conditiile in care a fost crescut si in care a trait, orice alte date referitoare la cresterea si la educarea copilului, care pot folosi Comisiei pentru protectia copilului in solutionarea cauzei, propunerea unei masuri de protectie a copilului, precum si pozitia acestuia cu privire la masura propusa. In cazul in care este necesara stabilirea unei masuri educative, raportul referitor la ancheta psihosociala a copilului se va intocmi in colaborare cu organele de politie.
    (6) Lucrarile de secretariat ale Comisiei pentru protectia copilului se asigura de catre serviciul public specializat pentru protectia copilului.
    Art. 28
    (1) Hotararea Comisiei pentru protectia copilului este executorie.
    (2) Hotararea se comunica parintilor, persoanei, familiei sau organismului privat autorizat caruia i-a fost incredintat sau dat in plasament copilul, copilului care a implinit varsta de 10 ani, Directiei generale de munca si protectie sociala, serviciului public specializat pentru protectia copilului, precum si organelor financiare competente, daca s-a stabilit plata unei contributii in sarcina parintilor.
    (3) In cazul in care exista opozitie la executare, hotararea se comunica Inspectoratului de politie, in vederea executarii.
    Art. 29
    Hotararea Comisiei pentru protectia copilului poate fi atacata in conditiile Legii contenciosului administrativ.

    CAP. 4
    Organisme private care desfasoara activitati in domeniul protectiei copilului

    Art. 30
    Organismele private prevazute de prezenta ordonanta de urgenta sunt persoane juridice de drept privat, cu scop nelucrativ, constituite in conditiile legii. La constituirea organismelor private de nationalitate romana, instanta judecatoreasca va cere avizul Departamentului pentru Protectia Copilului. In cazul in care obiectivele statutare ale organismului privat cuprind si activitati pentru alte categorii sociale decat copiii, se va cere si avizul Ministerului Muncii si Protectiei Sociale.
    Art. 31
    (1) Organismele private legal constituite pot desfasura activitati in domeniul protectiei copilului, numai daca au fost autorizate in conditiile prezentei ordonante de urgenta.
    (2) Autorizarea organismelor private de nationalitate romana se face de catre Comisia pentru protectia copilului in a carei raza teritoriala acestea isi au sediul social.
    (3) Autorizarea organismelor private straine se face de catre Departamentul pentru Protectia Copilului. Organismele private straine pot fi autorizate sa desfasoare activitati in domeniul protectiei copilului pe teritoriul Romaniei, numai daca sunt reprezentate de organisme private de nationalitate romana, autorizate.
    Art. 32
    (1) Autorizatia se elibereaza pentru o perioada de un an.
    (2) Reinnoirea autorizatiei este conditionata de prezentarea rapoartelor de activitate autoritatilor administratiei publice competente sa o elibereze, anual sau la cererea acestora.
    Art. 33
    (1) Comisiile pentru protectia copilului au drept de control asupra activitatii desfasurate de organismele private autorizate.
    (2) Daca se constata ca aceasta activitate a devenit ilicita, contrara bunelor moravuri sau ordinii publice, Comisia pentru protectia copilului va solicita instantei judecatoresti competente dezvoltarea organismului privat respectiv.
    Art. 34
    Criteriile si procedurile de autorizare a organismelor private se aproba prin hotarare a Guvernului.

    CAP. 5
    Raspunderi si sanctiuni

    Art. 35
    Nerespectarea prevederilor prezentei ordonante de urgenta atrage, dupa caz, raspunderea disciplinara, materiala, civila, contraventionala sau penala a persoanei vinovate.
    Art. 36
    (1) Nerespectarea hotararilor Comisiei pentru protectia copilului constituie contraventie, daca nu este savarsita in astfel de conditii incat sa constituie infractiune.
    (2) Contraventiile prevazute la alineatul precedent se sanctioneaza cu amenda de la 500.000 lei la 1.500.000 lei.
    (3) Constatarea contraventiilor si aplicarea amenzilor se fac de catre personalul cu atributii de control de la consiliile judetene, respectiv de la consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, precum si de la directiile generale de munca si protectie sociala judetene, respectiv cea a municipiului Bucuresti. Sumele incasate se constituie venit la bugetul judetului, respectiv la cel al sectorului municipiului Bucuresti.
    (4) Dispozitiile prezentului articol se completeaza cu cele ale Legii nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor.

    CAP. 6
    Finantarea activitatilor de protectie a copilului aflat in dificultate

    Art. 37
    (1) Cheltuielile pentru protectia copilului aflat in dificultate se finanteaza de la bugetele locale.
    (2) Cheltuielile pentru plata salariilor sau a indemnizatiilor asistentilor maternali profesionisti, precum si a indemnizatiilor de sedinta ale presedintelui, vicepresedintilor si membrilor Comisiei pentru protectia copilului se suporta de la bugetul judetului, respectiv de la bugetul sectorului municipiului Bucuresti si se gestioneaza de catre serviciul public specializat pentru protectia copilului.
    (3) Cheltuielile pentru plata alocatiei prevazute la art. 23 se suporta de la bugetul de stat si se gestioneaza de catre Ministerul Muncii si Protectiei Sociale.

    CAP. 7
    Dispozitii finale

    Art. 38
    In aplicarea prezentei ordonante de urgenta, Departamentul pentru Protectia Copilului impreuna cu ministerele interesate vor elabora norme metodologice si masuri tranzitorii, care se aproba prin hotarare a Guvernului.
    Art. 39
    Actiunile si cererile privitoare la aplicarea dispozitiilor prezentei ordonante de urgenta sunt scutite de taxa de timbru.
    Art. 40
    (1) In termen de 6 luni de la intrarea in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, comisiile pentru protectia copilului vor verifica si vor reevalua toate masurile de ocrotire stabilite prin hotarari in curs de aplicare ale fostelor comisii teritoriale pentru ocrotirea minorilor, care au functionat potrivit Legii nr. 3/1970 privind regimul ocrotirii unor categorii de minori.
    (2) La expirarea termenului prevazut la alin. (1), hotararile comisiilor teritoriale pentru ocrotirea minorilor isi inceteaza aplicabilitatea.
    Art. 41
    (1) Transferul patrimoniului si al personalului institutiilor de ocrotire - leagane si case de copii - si ale centrelor de primire a minorilor care au functionat potrivit Legii nr. 3/1970, precum si reorganizarea acestora in centre de plasament si centre de primire a copilului in cadrul serviciilor publice specializate pentru protectia copilului se vor face pana la intrarea in vigoare a legii bugetului de stat pe anul 1998, prin protocol incheiat intre consiliile judetene, respectiv consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, si autoritatile in subordinea carora aceste institutii au functionat pana la intrarea in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.
    (2) Personalul didactic, didactic auxiliar, medical si de alte specialitati, existent in institutiile de ocrotire care au functionat potrivit Legii nr. 3/1970 - leagane si case de copii - isi va pastra calitatea si statutul in cadrul viitoarelor centre de plasament si de primire din cadrul serviciilor publice specializate pentru protectia copilului.
    (3) Este interzisa infiintarea unor centre de plasament, altele decat cele existente prin reorganizarea leaganelor si a caselor de copii, cu exceptia centrelor de plasament de tip familial.
    Art. 42
    Pe data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei a prezentei ordonante de urgenta, Legea nr. 3 din 26 martie 1970 privind regimul ocrotirii unor categorii de minori, publicata in Buletinul Oficial, Partea I, nr. 28 din 28 martie 1970, precum si orice alte dispozitii contrare se abroga.

              PRIM-MINISTRU
              VICTOR CIORBEA

                     Contrasemneaza:
                     Ministru delegat pe langa
                     primul-ministru pentru
                     coordonarea Secretariatului
                     General al Guvernului si
                     a Departamentului pentru
                     Administratie Publica Locala,
                     Remus Opris

                     Ministrul muncii si
                     protectiei sociale,
                     Alexandru Athanasiu

                     Secretar de stat,
                     seful Departamentului pentru
                     Protectia Copilului,
                     Cristian Liviu TabacaruSmartCity5

COMENTARII la OUG 26/1997

Momentan nu exista niciun comentariu la OUG 26 din 1997
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
ANONIM a comentat Hotărârea 559 1990
    Din păcate această hotărâre prevede incadrarea în grupe indiferent de activitatea desfășurată a celor care lucrează în industria chimică( directori, contabili, economiști) fără deosebire adică un operator chimist este încadrat în grupă la fel ca și directorul. Ținînd cont de anul ”hotărârii” în care revoluția încă se mișca prin intreprinderi este de înțeles..oarecum.
ANONIM a comentat Decizia 589 2006
    La Pucioasa DB nu a fost nici-o revolutie,si totusi orasul este plin de revolutionari,????
ANONIM a comentat Legea 406 2001
     Aceasta lege , este depasita ...nu mai santem in anii '90 cand un candidat la presedentie nu avea unde locui..in zilele noastre , alesii au chiar cate 6 case (unele aducandu-le venituri subtantiale din chirii ) asa ca se impune ca "alesii " nostri sa revada si sa aduca ceva modificari legii , un singur articol ar fi suficient..sa se faca mentiunea ca prevederile nu se aplica celor care detin deja mai mult de 2 spatii..este imoral ca unuia care are peste 2 imobile cu destinatie de locuit sa ii mai dam o vila sau palat si pe cele personale sa le inchirieze
Alte acte pe aceeaşi temă cu OUG 26/1997
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu