Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 108 din  2 iunie 1998

pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 26/1997 privind protectia copilului aflat in dificultate

ACT EMIS DE: PARLAMENT

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 205 din  2 iunie 1998


SmartCity3


    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

    Art. 1
    Se aproba Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 26 din 9 iunie 1997 privind protectia copilului aflat in dificultate, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 120 din 12 iunie 1997, cu urmatoarele modificari si completari:
    1. Articolul 1 alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 1
    (1) In sensul prezentei ordonante de urgenta, copilul se afla in dificultate, daca dezvoltarea sau integritatea sa fizica sau morala este periclitata."
    2. La articolul 3, dupa alineatul (1) se introduc alineatele (1^1) si (1^2) cu urmatorul cuprins:
    "(1^1) Orice copil care, temporar sau definitiv, este lipsit de mediul sau familial sau care, in propriul sau interes superior, nu poate fi lasat in acest mediu, are dreptul la protectie si la un ajutor special din partea colectivitatii locale.
    (1^2) Statul garanteaza protejarea copilului impotriva oricaror forme de violenta, inclusiv sexuala, vatamare ori abuz fizic sau mintal, de abandon sau neglijenta, de rele tratamente sau de exploatare, in timpul cat se afla in ingrijirea parintilor ori a unuia dintre ei, a reprezentantului sau legal sau a oricarei alte persoane."
    3. Articolul 3 alineatul (2) va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Statul sprijina colectivitatea locala din care face parte copilul, in indeplinirea obligatiilor ce ii revin pentru protectia copilului aflat in dificultate."
    4. Articolul 4 alineatul (2) va avea urmatorul cuprins:
    "(2) In vederea exercitarii atributiilor prevazute la alin. (1), in subordinea consiliului judetean, respectiv al consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, se organizeaza si functioneaza comisia pentru protectia copilului, denumita in continuare comisie, si serviciul public specializat pentru protectia copilului, denumit in continuare serviciu public specializat."
    5. Articolul 7 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 7
    (1) In vederea respectarii interesului superior al copilului aflat in dificultate, comisia poate stabili urmatoarele masuri:
    a) incredintarea copilului unei familii, unei persoane sau unui organism privat autorizat;
    b) incredintarea copilului in vederea adoptiei;
    c) incredintarea provizorie a copilului catre serviciul public specializat;
    d) plasamentul copilului la o familie sau la o persoana;
    e) plasamentul copilului la serviciul public specializat sau la un organism privat autorizat;
    f) plasamentul copilului in regim de urgenta;
    g) plasamentul copilului intr-o familie asistata.
    (2) In alegerea uneia dintre aceste masuri trebuie sa se tina seama, in mod corespunzator, de necesitatea unei continuitati rationale in educarea copilului, precum si de originea sa etnica, religioasa, culturala sau lingvistica.
    (3) Se va asigura copilului capabil de discernamant dreptul de a exprima liber opinia sa asupra masurilor de protectie prevazute la alin. (1)."
    6. La articolul 10, alineatele (3) si (5) vor avea urmatorul cuprins:
    "(3) Educatia scolara a copilului nu poate fi schimbata decat in interesul acestuia, avandu-se in vedere prevederile art. 7 alin. (2) si (3), cu aprobarea comisiei. Credinta religioasa in care a fost educat copilul nu se poate schimba decat in cazuri exceptionale, cu aprobarea speciala a comisiei."
    "(5) Dreptul de a administra bunurile copilului se exercita de comisie, care il poate delega serviciului public specializat sau persoanei ori organismului privat autorizat, caruia copilul i-a fost incredintat. In acest scop, in termen de 15 zile de la data incredintarii, se procedeaza la inventarierea bunurilor copilului. Serviciul public specializat, cu aprobarea comisiei, va putea instraina bunurile copilului numai daca actul raspunde unor nevoi sau prezinta un folos neindoielnic pentru copil. Sumele de bani rezultate in urma vanzarii bunurilor copilului, precum si veniturile aduse de acestea vor fi depuse in cont personal, pe numele copilului, prin grija serviciului public specializat, si nu vor putea fi ridicate decat cu acordul comisiei."
    7. Articolul 19 devine articolul 13 cu urmatorul cuprins:
    "Art. 19
    Dezvoltarea armonioasa a copilului incredintat in conditiile art. 9 sau dat in plasament in conditiile art. 12 alin. (2) se asigura in centrele de plasament care functioneaza in cadrul serviciului public specializat sau al organismului privat autorizat caruia copilul i-a fost incredintat sau dat in plasament."
    8. Articolele 13-15 devin articolele 14-16.
    9. Articolul 20 devine articolul 17 cu urmatorul cuprins:
    "Art. 20
    (1) Serviciul public specializat sau organismul privat autorizat, care a primit in incredintare sau in plasament un copil, va asigura acestuia mediul familial corespunzator.
    (2) Pentru asigurarea mediului familial corespunzator, serviciul public specializat este obligat:
    a) sa identifice familii sau persoane carora sa le poata fi incredintat sau dat in plasament copilul, cu prioritate printre rudele acestuia pana la gradul al patrulea inclusiv;
    b) sa determine opinia copilului capabil de discernamant cu privire la familia sau la persoana propusa pentru a-l primi in incredintare sau in plasament si sa o aduca la cunostinta comisiei;
    c) sa asigure asistenta si sprijin acelei familii sau persoane atat inainte, cat si dupa incredintarea sau plasamentul copilului;
    d) sa ofere asistenta si sprijin parintilor copilului, pentru a pregati revenirea acestuia in mediul sau familial;
    e) sa asigure spatii special amenajate in cadrul sau in afara centrelor de plasament si mijloacele necesare pentru contactul personal si nemijlocit al copilului cu parintii sai, daca este cazul, potrivit regulamentelor;
    f) sa supravegheze familiile si persoanele carora le-a fost incredintat sau dat in plasament un copil, pe toata durata acestei masuri, precum si pe parintii copilului, dupa revenirea acestuia in mediul sau familial;
    g) sa prezinte rapoarte si propuneri comisiei cu privire la aspectele sus-mentionate, trimestrial sau la cererea acesteia."
    10. Articolul 21 devine articolul 18.
    11. La articolul 22, care devine articolul 19, alineatul (2) va avea urmatorul cuprins:
    "(2) La cererea copilului, acesta poate ramane in centrele de plasament ori la familia sau persoana careia i-a fost incredintat sau dat in plasament si dupa dobandirea capacitatii depline de exercitiu, daca isi continua studiile, dar fara a depasi varsta de 26 de ani."
    12. La articolul 23, care devine articolul 20, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 23
    (1) Pentru fiecare copil incredintat sau dat in plasament se acorda o alocatie lunara de intretinere in cuantum de 300.000 lei, care se indexeaza prin hotarare a Guvernului."
    13. Articolul 24 devine articolul 21.
    14. Dupa articolul 25, care devine articolul 22, se introduce capitolul II^1 cu urmatorul titlu:
    "CAP. 2^1
    Masuri educative fata de copilul care a savarsit o fapta prevazuta de legea penala, dar care nu raspunde penal"
    15. Articolul 16 devine articolul 23 cu urmatorul cuprins:
    "Art. 16
    (1) Copilul care a savarsit o fapta prevazuta de legea penala, dar care nu raspunde penal, beneficiaza de protectie in conditiile prezentei ordonante de urgenta.
    (2) Nu raspunde penal copilul care nu a implinit varsta de 14 ani sau care are varsta intre 14 si 16 ani, daca nu se dovedeste ca a savarsit fapta cu discernamant."
    16. La articolul 17, care devine articolul 24, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 17
    (1) Fata de copilul aflat in situatia prevazuta la art. 16, comisia va lua una dintre urmatoarele masuri educative:
    a) mustrarea;
    b) libertatea supravegheata;
    c) internarea intr-un centru de reeducare;
    d) internarea intr-o institutie medical-educativa."
    17. Dupa articolul 17, care devine articolul 24, se introduc articolele 17^1-17^5 cu urmatorul cuprins:
    "Art. 17^1
    Masura educativa a mustrarii consta in dojenirea copilului, in aratarea pericolului social al faptei savarsite, in sfatuirea copilului sa se poarte in asa fel incat sa dea dovada de indreptare, atragandu-i-se totodata atentia ca, daca va savarsi din nou o infractiune, se va lua fata de el o masura mai severa sau i se va putea aplica o pedeapsa.
    Art. 17^2
    (1) Masura educativa a libertatii supravegheate consta in lasarea copilului in libertate timp de un an, sub supraveghere deosebita. Supravegherea poate fi incredintata, dupa caz, parintilor, adoptatorului sau tutorelui copilului. Daca nici unul dintre acestia nu poate asigura supravegherea in conditii satisfacatoare, comisia dispune incredintarea supravegherii copilului, pe acelasi interval de timp, unei familii sau unei persoane de incredere, unui organism privat autorizat sau serviciului public specializat.
    (2) Persoana careia i s-a incredintat supravegherea copilului are obligatia de a veghea indeaproape asupra comportarii acestuia, in scopul indreptarii lui, precum si obligatia de a instiinta, de indata, comisia atunci cand copilul se sustrage de la supraveghere, are purtari rele ori a savarsit din nou o fapta prevazuta de legea penala.
    (3) Comisia poate sa impuna copilului respectarea urmatoarelor obligatii:
    a) sa nu frecventeze anumite locuri stabilite;
    b) sa nu intre in legatura cu anumite persoane;
    c) sa frecventeze cu regularitate scoala sau un curs de calificare.
    (4) Comisia atrage atentia copilului asupra consecintelor comportarii sale.
    (5) Dupa luarea masurii libertatii supravegheate, comisia incunostinteaza scoala la care copilul invata.
    (6) Daca inauntrul termenului de supraveghere copilul se sustrage de la supravegherea ce se exercita asupra lui sau are purtari rele ori savarseste din nou o fapta prevazuta de legea penala, comisia revoca masura libertatii supravegheate si ia fata de copil masura internarii intr-un centru de reeducare sau intr-o institutie medical-educativa.
    Art. 17^3
    (1) Masura educativa a internarii copilului intr-un centru de reeducare se ia in scopul reeducarii copilului, caruia i se asigura posibilitatea de a dobandi invatatura necesara si o pregatire profesionala, potrivit aptitudinilor sale.
    (2) Masura internarii se ia fata de copilul in privinta caruia celelalte masuri educative sunt neindestulatoare.
    Art. 17^4
    Masura internarii intr-o institutie medical-educativa se ia fata de copilul care, din cauza starii sale fizice sau psihice, are nevoie de tratament medical si de un regim special de educatie.
    Art. 17^5
    (1) Masurile prevazute la art. 17^3 si 17^4 se iau pe timp nedeterminat, insa nu pot dura decat pana la implinirea de catre copil a varstei de 18 ani. Masura prevazuta la art. 17^3 trebuie sa fie ridicata de indata ce a disparut cauza care a impus luarea acesteia. Comisia, dispunand ridicarea masurii prevazute la art. 17^4, poate, daca este cazul, sa ia fata de copil masura internarii intr-un centru de reeducare.
    (2) La data cand copilul devine major, comisia poate dispune prelungirea internarii pe o durata de cel mult 2 ani, daca aceasta este necesara pentru realizarea scopului internarii."
    18. Articolul 18 devine articolul 30 cu urmatorul cuprins:
    "Art. 18
    (1) Masurile educative prevazute la art. 17 se iau la sesizarea procurorului, a organelor de politie, a scolii, a parintilor sau a oricarei persoane interesate.
    (2) Masurile educative prevazute la art. 17 lit. b)-d) se iau numai cu avizul procurorului.
    (3) La luarea masurilor educative, comisia va tine seama de gradul de pericol social al faptei savarsite, de dezvoltarea fizica, intelectuala si afectiva a copilului, de comportarea lui generala, de conditiile in care a fost crescut si in care a trait si de orice elemente de natura sa caracterizeze personalitatea acestuia."
    19. Capitolul III devine capitolul IV cu urmatorul titlu:
    "CAP. 3
    Organizarea si functionarea Comisiei pentru protectia copilului"
    20. Articolele 26-28 devin articolele 31-33.
    21. Articolul 29 devine articolul 34 cu urmatorul cuprins:
    "Art. 29
    Hotararea comisiei poate fi atacata la judecatoria teritoriala competenta, potrivit normelor de drept comun."
    22. Articolul 30 devine articolul 35 cu urmatorul cuprins:
    "Art. 30
    Organismele private, prevazute in prezenta ordonanta de urgenta, sunt persoane juridice de drept privat cu scop nelucrativ, constituite in conditiile legii. La constituirea organismelor private romane, instanta judecatoreasca va cere avizul Departamentului pentru Protectia Copilului si al Ministerului Educatiei Nationale. In cazul in care obiectivele statutare ale organismului privat cuprind si activitati pentru alte categorii sociale decat copiii, se va cere si avizul Ministerului Muncii si Protectiei Sociale."
    23. Articolele 31-36 devin articolele 36-41.
    24. La articolul 37, care devine articolul 42, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 37
    (1) Cheltuielile pentru protectia copilului aflat in dificultate se finanteaza de la bugetul consiliului judetean, respectiv de la bugetul consiliilor sectoarelor municipiului Bucuresti. In acelasi scop pot fi utilizate si fonduri extrabugetare. Departamentul pentru Protectia Copilului poate finanta programe de interes national pentru protectia copilului aflat in dificultate, din fonduri transferate de la bugetul de stat cu aceasta destinatie, din intrari de credite externe, precum si din fonduri extrabugetare."
    25. Articolul 38 devine articolul 43 cu urmatorul cuprins:
    "Art. 38
    (1) In aplicarea prezentei ordonante de urgenta, Departamentul pentru Protectia Copilului impreuna cu ministerele interesate vor elabora norme metodologice si masuri tranzitorii, care se aproba prin hotarare a Guvernului.
    (2) Departamentul pentru Protectia Copilului controleaza, in conditiile legii, activitatea de protectie a copilului aflat in dificultate, exercitata de autoritatile administratiei publice locale."
    26. Articolul 39 devine articolul 44 cu urmatorul cuprins:
    "Art. 39
    Actiunile si cererile privitoare la aplicarea dispozitiilor prezentei ordonante de urgenta sunt scutite de taxa de timbru si de timbru judiciar."
    27. Articolul 40 devine articolul 45 cu urmatorul cuprins:
    "Art. 40
    (1) In termen de 6 luni de la intrarea in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, comisiile vor verifica si vor reevalua toate masurile de ocrotire stabilite prin hotarari in curs de aplicare ale fostelor comisii teritoriale pentru ocrotirea minorilor, care au functionat potrivit Legii nr. 3/1970 privind regimul ocrotirii unor categorii de minori.
    (2) La expirarea termenului prevazut la alin. (1), hotararile comisiilor teritoriale pentru ocrotirea minorilor isi inceteaza aplicabilitatea."
    28. Articolul 41 devine articolul 46 cu urmatorul cuprins:
    "Art. 41
    (1) Transferul institutiilor de ocrotire - leagane, case de copii - si al centrelor de primire a minorilor, care au functionat potrivit Legii nr. 3/1970, transferul patrimoniului si al personalului acestora, precum si reorganizarea lor in centre de plasament si centre de primire a copilului in cadrul serviciilor publice specializate se vor face pana la intrarea in vigoare a legii bugetului de stat pe anul 1998, prin protocol incheiat intre consiliile judetene, respectiv consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, si autoritatile in subordinea carora aceste institutii au functionat pana la intrarea in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.
    (2) Patrimoniul transferat potrivit alin. (1) isi pastreaza destinatia de organizare si desfasurare a activitatii de protectie a copilului aflat in dificultate.
    (3) Personalul didactic si didactic auxiliar, titular, existent in institutiile de ocrotire care au functionat potrivit Legii nr. 3/1970 si care se transfera, potrivit alin. (1), in cadrul centrelor de plasament si de primire a copilului din cadrul serviciilor publice specializate, precum si in cadrul Departamentului pentru Protectia Copilului, isi pastreaza statutul de personal didactic.
    (4) Personalului responsabil cu instructia, educatia, transferat in conditiile alin. (3), i se aplica prevederile Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic.
    (5) Functiile didactice ale personalului din centrele de plasament, mentionat la alin. (3), sunt: educatoare/educator, institutor-educator, invatator-educator, profesor-educator, profesor-logoped, psihopedagog, profesor de muzica, profesor de educatie fizica.
    (6) Functiile didactice auxiliare ale personalului din centrele de plasament, mentionat la alin. (3), sunt:
    a) bibliotecar, documentarist, redactor;
    b) informatician;
    c) laborant;
    d) tehnician;
    e) pedagog scolar;
    f) instructor-animator, instructor de educatie extrascolara;
    g) asistent social;
    h) corepetitor;
    i) supraveghetor de noapte.
    29. Articolul 42 devine articolul 47.
    Art. 2
    Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 26/1997 privind protectia copilului aflat in dificultate, cu modificarile si completarile aduse prin prezenta lege, se va republica in Monitorul Oficial al Romaniei, dandu-se textelor o noua numerotare.

    Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 11 mai 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia Romaniei.

                 p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
                         PAULA MARIA IVANESCU

    Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 11 mai 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia Romaniei.

                        p. PRESEDINTELE SENATUI
                        CRISTIAN SORIN DUMITRESCUSmartCity5

COMENTARII la Legea 108/1998

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 108 din 1998
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu