Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

OUG Nr.160 din 10.09.2020

pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 22/1999 privind administrarea porturilor şi a căilor navigabile, utilizarea infrastructurilor de transport naval aparţinând domeniului public, precum şi desfăşurarea activităţilor de transport naval în porturi şi pe căile navigabile interioare, precum şi pentru completarea art. 25 alin. (1) din Legea concurenţei nr. 21/1996
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 840 din 14 septembrie 2020SmartCity1


Având în vedere adoptarea la nivelul Uniunii Europene a Regulamentului (UE) 2017/352 al Parlamentului European şi al Consiliului din 15 februarie 2017 de stabilire a unui cadru privind furnizarea de servicii portuare şi a normelor comune privind transparenţa financiară a porturilor, denumit în continuare Regulamentul, act normativ cu aplicabilitate directă în toate statele membre, se impune reglementarea de urgenţă la nivel naţional a dispoziţiilor legale care să asigure implementarea măsurilor prevăzute în regulamentul sus-menţionat.În acest sens, ca urmare a adoptării Regulamentului se impune desemnarea de către statele membre a unei autorităţi relevante care să verifice, în urma depunerii unei plângeri de către persoanele interesate, conformarea administraţiilor portuare şi a furnizorilor de servicii portuare cu dispoziţiile Regulamentului, inclusiv verificarea respectării normelor de concurenţă şi de ajutor de stat în contextul stabilirii tarifelor de către autorităţile portuare.În acest context, având în vedere faptul că legislaţia naţională nu cuprinde prevederi cu privire la desemnarea expresă, în calitate de autoritate relevantă, a Consiliului de Supraveghere din Domeniul Naval, structură fără personalitate juridică, organizată în cadrul Consiliului Concurenţei, înfiinţată în anul 2017, se impune completarea corespunzătoare a Ordonanţei Guvernului nr. 22/1999 privind administrarea porturilor şi a căilor navigabile, utilizarea infrastructurilor de transport naval aparţinând domeniului public, precum şi desfăşurarea activităţilor de transport naval în porturi şi pe căile navigabile interioare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.În vederea implementării noilor măsuri prevăzute de Regulament se impune completarea cadrului normativ naţional în acest domeniu cu măsuri care să permită asigurarea funcţionalităţii mecanismului legal de soluţionare de către Consiliul de Supraveghere din Domeniul Naval a plângerilor depuse de părţile interesate, prin stabilirea termenelor şi a etapelor procedurale care trebuie urmate, precum şi definirea contravenţiilor şi a modului de sancţionare a încălcării prevederilor actului normativ european.În acest sens, în vederea implementării prevederilor cuprinse în Regulament potrivit cărora statele membre au obligaţia de a se asigura că există o procedură eficientă de tratare a plângerilor, se impune adoptarea de urgenţă a prevederilor legale care să aibă ca obiect: evitarea conflictelor de interese; independenţa din punct de vedere funcţional de orice organ de administrare al portului sau de orice furnizori de servicii portuare; o separare funcţională efectivă între tratarea plângerilor, pe de o parte, şi proprietatea şi gestionarea porturilor, furnizarea de servicii portuare şi utilizarea portului, pe de altă parte; imparţialitate şi transparenţă, cu respectarea dreptului de desfăşurare liberă a activităţii.De asemenea, în lipsa adoptării măsurilor legale privind implementarea prevederilor Regulamentului sus-menţionat există riscul declanşării de către Comisia Europeană a unei acţiuni în constatarea neîndeplinirii obligaţiilor pe care România le are în calitatea sa de stat membru al Uniunii Europene. În acest sens, prin Scrisoarea nr. 7.823.753/19/12/2019, Reprezentanţa permanentă a României pe lângă Uniunea Europeană a fost notificată referitor la neîndeplinirea obligaţiei României de a notifica Comisia cu privire la îndeplinirea obligaţiilor prevăzute la art. 16 - Tratarea plângerilor, respectiv art. 19 - Sancţiuni, din Regulament.Ţinând cont de faptul că nepromovarea actului normativ poate avea consecinţe negative asupra drepturilor persoanelor interesate prin privarea acestora de dreptul de a depune plângeri ca urmare a nerespectării prevederilor legale şi lipsirea acestora de dreptul constituţional privind liberul acces la justiţie,situaţia extraordinară şi caracterul urgent care reclamă adoptarea prezentei ordonanţe de urgenţă, a cărei reglementare nu poate fi amânată, sunt reprezentate de necesitatea adoptării imediate a măsurilor legale care să permită buna funcţionare a activităţii administraţiilor portuare, a mecanismului de supraveghere a modului în care acestea respectă legislaţia specifică, precum şi stabilirea de contravenţii în cazul nerespectării dispoziţiilor legale, măsuri a căror neadoptare poate avea efecte negative asupra activităţii economice, precum şi a persoanelor prejudiciate.În considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul public general şi constituie o situaţie extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă. Articolul I Ordonanţa Guvernului nr. 22/1999 privind administrarea porturilor şi a căilor navigabile, utilizarea infrastructurilor de transport naval aparţinând domeniului public, precum şi desfăşurarea activităţilor de transport naval în porturi şi pe căile navigabile interioare, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 511 din 22 iulie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. La articolul 24, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins: (11) Administraţiile portuare care au în proprietate/ concesiune sau administrează infrastructură portuară aferentă porturilor identificate la art. 1 alin. (4) din Regulamentul (UE) 2017/352 al Parlamentului European şi al Consiliului din 15 februarie 2017 de stabilire a unui cadru privind furnizarea de servicii portuare şi a normelor comune privind transparenţa financiară a porturilor, denumit în continuare Regulament, trebuie să respecte şi obligaţiile ce rezultă din aplicarea acestuia. 2. La articolul 37, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(2) Stabilirea tarifelor ce nu intră sub incidenţa prevederilor Regulamentului se face pe baza unor norme de fundamentare întocmite de administraţii pe baza datelor din contabilitatea de gestiune a respectivei administraţii, în urma consultării prealabile a operatorilor economici. 3. La articolul 661, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (31), cu următorul cuprins: (31) Consiliul de supraveghere este autoritatea relevantă din România, în conformitate cu prevederile art. 17 din Regulament. Consiliul de supraveghere soluţionează plângerile care rezultă din aplicarea articolelor 3, 4, 5, 6, 8, 11, 12, 13, 15 din Regulament pentru porturile maritime care intră sub incidenţa acestuia. Consiliul de supraveghere monitorizează respectarea prevederilor Regulamentului şi analizează din oficiu încălcarea acestora. 4. La articolul 661, alineatul (19) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(19) În exercitarea atribuţiilor sale, inclusiv cele de autoritate relevantă conform alin. (31), Consiliul de supraveghere emite decizii şi hotărâri. 5. La articolul 661, după alineatul (19) se introduc două noi alineate, alineatele (191) şi (192), cu următorul cuprins: (191) Deciziile Consiliului de supraveghere prin care se aplică amenzi constituie titluri executorii, fără vreo altă formalitate, în termen de 30 de zile de la comunicare. (192) Consiliul de supraveghere aprobă prin hotărâre regulamente şi instrucţiuni, care vor fi puse în aplicare prin ordin al preşedintelui Consiliului Concurenţei şi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I. 6. La articolul 662, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(2) Consiliul de supraveghere are următoarele atribuţii:a)urmăreşte în ce măsură administraţiile portuare prevăzute la art. 23 alin. (1) şi (2) respectă prevederile art. 24 alin. (1) lit. a); b)avizează normele de fundamentare a tarifelor prevăzute pentru utilizarea infrastructurii portuare şi a infrastructurii de căi navigabile interioare, percepute de către administraţiile portuare prevăzute la art. 23 alin. (1) şi (2), precum şi structura pe elemente de cheltuieli a acestora; c)avizează normele de fundamentare a chiriei, respectiv a redevenţei pentru închirierea şi concesiunea/subconcesiunea terenurilor portuare care aparţin domeniului public al statului sau unităţilor administrativ-teritoriale percepute de către administraţiile portuare prevăzute la art. 23 alin. (1) şi (2); d)avizează normele de fundamentare a tarifelor percepute de către administraţiile portuare prevăzute la art. 23 alin. (1) şi (2) pentru efectuarea serviciilor de siguranţă şi structura pe elemente de cheltuieli a acestor tarife şi verifică proporţionalitatea acestora cu costul serviciului furnizat; e)urmăreşte aplicarea în mod nediscriminatoriu a tarifelor prevăzute la lit. b)-d), stabilite în conformitate cu art. 37 alin. (2); f)analizează din oficiu sau la plângere şi se pronunţă, prin decizie, cu privire la un tratament inechitabil sau discriminatoriu, aplicat, prin deciziile administratorului infrastructurii de transport naval, în ceea ce priveşte:

(i) accesul la infrastructura de transport naval;
(ii) nivelul şi/sau structura chiriilor/redevenţelor/tarifelor de utilizare, aplicate în legătură cu infrastructura portuară şi de căi navigabile interioare, precum şi efectuarea serviciilor de siguranţă;
(iii) cerinţele minime aplicate pentru furnizarea serviciilor de siguranţă;
(iv) procedura de acordare/refuz a/al dreptului de a furniza servicii de siguranţă;

g)monitorizează şi avizează procedura de elaborare a contractelor-cadru prevăzută la art. 401; h)formulează recomandări pentru adoptarea de măsuri care să faciliteze dezvoltarea domeniului transportului naval; i)colaborează cu alte autorităţi publice în îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin; j)analizează periodic respectarea cadrului legal în domeniul său de activitate şi face propuneri pentru îmbunătăţirea acestuia, în concordanţă cu reglementările Uniunii Europene; k)efectuează schimburi de informaţii cu organisme de supraveghere similare din statele membre ale Uniunii Europene cu privire la activitatea, principiile şi practicile lor decizionale, astfel încât acestea să fie armonizate. 7. La articolul 662, după alineatul (2) se introduc trei noi alineate , alineatele (21)-(23), cu următorul cuprins: (21) Prevederile alin. (2) lit. a)-h) nu se aplică porturilor prevăzute la art. 1 alin. (4) din Regulament. (22) În exercitarea atribuţiilor de autoritate relevantă conform art. 661 alin. (31), Consiliul de supraveghere analizează din oficiu sau la plângere şi se pronunţă, prin decizie, cu privire la nerespectarea prevederilor Regulamentului, având ca obiect: a)obligaţiile cu privire la accesul pe piaţă pentru furnizarea serviciilor portuare în porturile maritime, precum şi a condiţiilor prevăzute la art. 3 din Regulament; b)cerinţele minime pentru furnizarea de servicii portuare, precum şi procedura pentru asigurarea respectării cerinţelor minime, prevăzute la art. 4 şi 5 din Regulament; c)prevederile privind limitarea numărului de furnizori de servicii portuare, conform articolului 6 din Regulament; d)limitările în sarcina operatorilor interni, stabilite conform art. 8 din Regulament; e)prevederile referitoare la transparenţa relaţiilor financiare, stabilite conform art. 11 din Regulament; f)prevederile cu privire la stabilirea taxelor de servicii portuare, precum şi a taxelor de utilizare a infrastructurii portuare, conform art. 12 şi 13 din Regulament; g)nerespectarea obligaţiilor de consultare a utilizatorilor portuari şi a altor părţi interesate prevăzute la art. 15 din Regulament, inclusiv a obligaţiei de respectare a confidenţialităţii informaţiilor sensibile din punct de vedere comercial. (23) În exercitarea atribuţiilor de autoritate relevantă conform art. 661 alin. (31), Consiliul de supraveghere monitorizează şi urmăreşte respectarea de către administraţiile portuare a obligaţiilor prevăzute la art. 3, 4, 5, 6, 8, 11, 12, 13 şi 15 din Regulament. 8. La articolul 662, alineatele (3), (5) şi (7) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
(3) În exercitarea atribuţiilor sale, ori de câte ori Consiliul de supraveghere constată că ar putea fi incidente prevederile legislaţiei în materia concurenţei şi/sau a ajutorului de stat, informează Consiliul Concurenţei......... ................ ................ ................ ................ ........ ............
(5) În exercitarea atribuţiilor sale, inclusiv a celor de autoritate relevantă în înţelesul Regulamentului, Consiliul de supraveghere poate să solicite administratorului infrastructurii, precum şi oricăror utilizatori ai infrastructurii portuare, furnizori de servicii portuare, operatori economici şi/sau autorităţi publice furnizarea informaţiilor şi documentelor relevante necesare exercitării atribuţiilor sale. Informaţiile solicitate se furnizează în termenul stabilit prin cererea de informaţii, care nu poate depăşi 15 zile lucrătoare de la data primirii solicitării acestora. În situaţii excepţionale, Consiliul de supraveghere poate acorda o prelungire a acestui termen.Consiliul de supraveghere are obligaţia păstrării confidenţialităţii informaţiilor şi documentelor primite. ........ ................ ................ ................ ................ ........ ...........
(7) Deciziile Consiliului de supraveghere sunt obligatorii pentru toate părţile vizate de acestea. Deciziile Consiliului de supraveghere vor fi comunicate părţilor în termen de maximum 45 de zile lucrătoare de la deliberare şi vor fi publicate pe website-ul propriu. La publicare se va ţine seama de interesele legitime ale părţilor în cauză, astfel încât secretul de afaceri să nu fie divulgat.
9. După articolul 662 se introduce un nou articol, articolul 663, cu următorul cuprins: Articolul 663
(1) Consiliul de supraveghere va soluţiona plângerile prevăzute la art. 662 alin. (2) şi (22), în termen de maximum 120 de zile lucrătoare de la data la care plângerea a fost considerată completă.
(2) După primirea tuturor informaţiilor solicitate, structura de specialitate prevăzută la art. 661 alin. (16) va supune aprobării Consiliului de supraveghere o notă privind declararea plângerii ca fiind completă. Consiliul de supraveghere va dispune, după caz, transmiterea unei adrese către autorul plângerii cu privire la data declarării plângerii ca fiind completă, respectiv completarea informaţiilor cuprinse în plângere. În acest din urmă caz se va relua procedura privind obţinerea tuturor informaţiilor necesare declarării plângerii ca fiind completă.
(3) După declararea plângerii ca fiind completă, atunci când consideră necesar, Consiliul de supraveghere poate solicita informaţii suplimentare în vederea soluţionării plângerii, conform art. 662 alin. (5), în termenul prevăzut la alin. (1).
(4) În urma analizei tuturor informaţiilor solicitate, structura de specialitate prevăzută la art. 661 alin. (16) va întocmi o notă de analiză a plângerii, pe care o va înainta Consiliului de supraveghere.
(5) În situaţia în care apreciază că este necesar pentru soluţionarea plângerii, Consiliul de supraveghere poate decide ascultarea părţilor implicate.
(6) Neprezentarea părţilor implicate la şedinţa de ascultare şi refuzul oricăror declaraţii nu constituie impediment pentru soluţionarea plângerii.
(7) Până la împlinirea termenului de 120 de zile lucrătoare de la data la care plângerea a fost declarată completă, Consiliul de supraveghere va delibera şi se va pronunţa prin decizie.
(8) Consiliul de supraveghere va stabili, prin regulament, condiţiile pe care o solicitare ce i-a fost adresată trebuie să le îndeplinească pentru a putea fi calificată ca plângere, precum şi procedura aplicabilă soluţionării acesteia.
(9) Consiliul de supraveghere poate, după caz, prin decizie:a)să dispună încetarea încălcării prevederilor prezentei ordonanţe, potrivit competenţei sale, şi să impună părţilor măsurile corective necesare pentru încetarea efectivă a încălcării şi care să asigure remedierea situaţiei constatate; b)să constate contravenţiile şi să aplice sancţiunile prevăzute de prezenta ordonanţă în competenţa sa; c)să respingă plângerea.
(10) Consiliul de supraveghere va respinge plângerea dacă:a)este nefondată sau nedovedită; b)persoana care depune plângerea nu trimite informaţiile solicitate, până la data stabilită de Consiliul de supraveghere; c)nu se constată încălcări ale prezentei ordonanţe, potrivit competenţei Consiliului de supraveghere, sau aspectele cuprinse în plângere nu intră sub incidenţa prevederilor prezentei ordonanţe, potrivit competenţei Consiliului de supraveghere.
10. La articolul 671, după litera b) se introduce o nouă literă, litera b1), cu următorul cuprins: b1) nerespectarea de către administraţiile portuare, în calitate de administrator al infrastructurii de transport naval sau de către furnizorii de servicii portuare, a obligaţiilor prevăzute la art. 24 alin. (11); 11. La articolul 68 alineatul (11), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins: a)cu amendă de la 0,1% la 0,4% din cifra de afaceri totală realizată de întreprinderea în cauză în anul financiar anterior sancţionării, pentru faptele prevăzute la art. 671 lit. a), b) şi b1), iar în cazul în care, în anul financiar anterior sancţionării, întreprinderea nu a înregistrat cifră de afaceri sau aceasta nu poate fi determinată, va fi luată în calcul ultima cifră de afaceri înregistrată de întreprindere;
Articolul II La articolul 25 alineatul (1) din Legea concurenţei nr. 21/1996, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 153 din 29 februarie 2016, cu modificările şi completările ulterioare, după litera ş) se introduce o nouă literă, litera t), cu următorul cuprins: t)îndeplineşte orice alte atribuţii în domeniul concurenţei şi ajutorului de stat, al concurenţei neloiale şi practicilor comerciale incorecte, al bunei funcţionări a pieţei serviciilor digitale, al politicilor privind investiţiile străine în economia naţională, precum şi al oricăror politici privind buna funcţionare a pieţelor în domeniul concurenţei şi ajutorului de stat, care decurg din actele normative interne sau din cele emise de instituţiile Uniunii Europene. Articolul III Plângerile în curs de soluţionare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă vor fi soluţionate potrivit dispoziţiilor legale şi procedurii aflate în vigoare la data la care au fost introduse. Articolul IV Prevederile art. I pct. 10 intră în vigoare la 20 de zile de la data publicării prezentei ordonanţe de urgenţă. Articolul V Ordonanţa Guvernului nr. 22/1999 privind administrarea porturilor şi a căilor navigabile, utilizarea infrastructurilor de transport naval aparţinând domeniului public, precum şi desfăşurarea activităţilor de transport naval în porturi şi pe căile navigabile interioare, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 511 din 22 iulie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, după aprobarea acesteia prin lege, dânduse textelor o nouă numerotare. PRIM-MINISTRULUDOVIC ORBANContrasemnează:Preşedintele Consiliului Concurenţei,Bogdan Marius ChiriţoiuMinistrul transporturilor, infrastructurii şi comunicaţiilor, Lucian Nicolae BodeMinistrul economiei, energiei şi mediului de afaceri,Virgil-Daniel PopescuMinistrul afacerilor externe,Bogdan Lucian AurescuSmartCity5

COMENTARII la OUG 160/2020

Momentan nu exista niciun comentariu la OUG 160 din 2020
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 106 2020
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ mică, de până la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite pentru locuințe, credite auto, credite pentru studenți, credite de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de împrumut, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care schimbă viața.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunt Alexander Magnus, un împrumutat privat și legitim. Căutați un împrumut de afaceri, împrumut de Crăciun, împrumuturi personale, credite ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare negarantate, garanție, capital de risc etc. ... Sau pur și simplu refuzați un împrumut de la o bancă sau instituție financiară pentru unul sau mai multe motive? Sunteți soluțiile potrivite pentru credit! Oferim împrumuturi întreprinderilor și persoanelor fizice cu o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3%. Deci, dacă sunteți interesat de un împrumut urgent și garantat. Pentru mai multe informații, vă rugăm să ne trimiteți un e-mail astăzi Via: alexandermagnus.loan@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? Trebuie să plătiți împrumuturile datoriei lor sau să vă achitați facturile sau să începeți o afacere plăcută? Aveți un scor de credit scăzut și vă va fi greu să obțineți împrumut de capital de la băncile locale / alte instituții financiare? Aveți nevoie de un împrumut sau finanțare din orice motiv, cum ar fi: a) Împrumut personal, extinderea afacerii, b) Înființarea afacerii, educație, c) Consolidarea datoriilor, d) Împrumuturi cu bani grei Oferim împrumut la o rată a dobânzii redusă de 3% și cu garanție și nu Garanție, oferim împrumuturi personale, împrumuturi de consolidare a datoriilor, risc capital Capital, împrumut de afaceri, împrumut pentru educație, ipotecă sau Împrumuturi pentru orice motiv". Cu toate acestea, metoda noastră oferă posibilitatea de a specifica valoarea împrumutului necesar și, de asemenea, durata pe care o puteți permite, vă oferă o șansă reală de a obține fondurile de care aveți nevoie! Aceste împrumuturi personale pot fi aprobate indiferent de creditul dvs. și există o mulțime de clienți fericiți care susțin această cerere. Dar nu veți obține doar împrumutul personal de care aveți nevoie; Aceasta este promisiunea noastră: garantăm cea mai mică rată pentru toate împrumuturile cu beneficii colaterale gratuite. Ne străduim să lăsăm o impresie pozitivă de durată prin depășirea așteptărilor clienților mei în tot ceea ce fac. Scopul nostru este să vă tratăm cu demnitate și respect, oferind în același timp servicii de cea mai înaltă calitate. E-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Vizitați-ne la: www.midlandcreditonline.com
ANONIM a comentat Decretul 460 2020
    Mi-am luat deja cardul ATM programat și gol pentru a retrage zilnic 5.500 USD timp de șase luni. Sunt atât de fericit de acest lucru, deoarece l-am primit pe al meu săptămâna trecută și l-am folosit pentru a obține deja 33.000 de dolari. Georg Bednorz Hackers dă cărțile pentru a ajuta pe cei săraci și nevoiași, deși este ilegal, dar este ceva drăguț și el nu este ca alte escrocherii care pretind că au cărțile ATM goale. Nimeni nu este prins când folosește cardul. primește-l pe al tău de la Georg Bednorz Hackers astăzi! Trimiteți un e-mail la georgbednorzhackers@gmail.com sau trimiteți-i un mesaj text / WhatsApp prin +1 (262) 355-8285
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? . Acordăm împrumuturi legitime persoanelor serioase sau firmelor de afaceri care au nevoie de împrumuturi. Suntem o firmă de împrumut înregistrată, care este pregătită să satisfacă nevoile persoanelor care aspiră să fie mai mari în prima linie a acumulării de capital. Împrumuturile noastre sunt oferite la o rată a dobânzii subvenționată, care este favorabilă tuturor cetățenilor din întreaga lume și din diferite țări. .Suntem pregătiți să vorbim cu dvs. despre cum vă putem satisface nevoile financiare. Dacă sunteți interesați de această ofertă extraordinară, contactați-ne astăzi pentru un împrumut urgent. Aveți o idee de afaceri, dar nu aveți finanțe, aveți un istoric de credit slab, solicitați soluții pentru soluționarea problemei dvs. așteptați răspunsul dvs. urgent la acest AD sau trimiteți-ne un e-mail la: (midland.credit2@gmail.com) Imprumuturi personale Împrumuturi pe zi Finanțarea vehiculelor Imprumut pentru casa Consilierea datoriei Împrumut de afaceri Împrumut de student Împrumut de consolidare Împrumut medical De asemenea, sunt disponibile asigurări de viață / proprietate. Contactați-ne astăzi la adresa de e-mail :( midland.credit2@gmail.com) Pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunteţi în nevoie de un împrumut rapid şi urgent cu o rată a dobânzii relativ scăzută la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite acasă, credite auto, student credite, credite de consolidare a datoriilor etc indiferent de scorul de credit. Suntem garantați că vom oferi servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară în schimbare.
ANONIM a comentat Ordin 400 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 535 1945
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu