Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA DE URGENTA Nr

ORDONANTA DE URGENTA   Nr. 159 din 20 noiembrie 2002

privind ratificarea Contractului de finantare dintre Romania si Banca Europeana de Investitii si Administratia Nationala a Drumurilor pentru finantarea Proiectului de reabilitare a drumurilor, etapa a V-a, semnat la Bucuresti la 8 martie 2002

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 862 din 29 noiembrie 2002


SmartCity3


    In temeiul art. 114 alin. (4) din Constitutie,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

    Art. 1
    Se ratifica Contractul de finantare dintre Romania si Banca Europeana de Investitii si Administratia Nationala a Drumurilor, in valoare de 240 milioane euro, pentru finantarea Proiectului de reabilitare a drumurilor, etapa a V-a, semnat la Bucuresti la 8 martie 2002, denumit in continuare contract.
    Art. 2
    Implementarea contractului va fi realizata de Regia Autonoma "Administratia Nationala a Drumurilor din Romania", denumita in continuare Administratia Nationala a Drumurilor sau A.N.D., in calitate de beneficiar final al imprumutului.
    Art. 3
    Intre Ministerul Finantelor Publice, pe de o parte, si Administratia Nationala a Drumurilor si Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei, pe de alta parte, se va incheia un acord de imprumut subsidiar, prin care se va delega Administratiei Nationale a Drumurilor intreaga autoritate si responsabilitate pentru utilizarea imprumutului, realizarea Proiectului si respectarea obligatiilor asumate prin contract.
    Art. 4
    (1) Fondurile necesare rambursarii imprumutului, platii dobanzilor si a altor costuri aferente imprumutului se vor asigura de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei.
    (2) Contributia Guvernului Romaniei la realizarea proiectului finantat prin imprumutul B.E.I., reprezentand contravaloarea costurilor locale care nu se pot plati din imprumutul extern, inclusiv plata taxelor si impozitelor percepute pe teritoriul tarii, se va asigura de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei si, in completare, din fondurile proprii ale A.N.D. si/sau din finantare nerambursabila ISPA.
    Art. 5
    (1) Se autorizeaza Guvernul Romaniei ca, prin Ministerul Finantelor Publice, de comun acord cu Banca Europeana de Investitii si Administratia Nationala a Drumurilor, sa introduca pe parcursul utilizarii imprumutului, in raport cu conditiile concrete de derulare a contractului mentionat la art. 1, amendamente la continutul acestuia care privesc realocari de fonduri, modificari de termene, precum si orice alte modificari care nu sunt de natura sa sporeasca obligatiile financiare ale Romaniei fata de Banca Europeana de Investitii sau sa determine noi conditionari economice fata de cele convenite initial intre parti.
    (2) Amendamentele la contract convenite conform alin. (1) se vor aproba prin hotarare a Guvernului.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         p. Ministrul lucrarilor publice,
                         transporturilor si locuintei,
                         Traian Panait,
                         secretar de stat

                         p. Ministrul afacerilor externe,
                         Cristian Diaconescu,
                         secretar de stat

                         Ministrul finantelor publice,
                         Mihai Nicolae Tanasescu

    BANCA EUROPEANA DE INVESTITII
    FI Nr. 21.489
    Agora nr. 2001 0269

    ROMANIA - PROIECTUL DE REABILITARE A DRUMURILOR, ETAPA A V-A

                         CONTRACT DE FINANTARE
intre Romania si Banca Europeana de Investitii si Administratia Nationala a Drumurilor (A.N.D.)*)

    *) Traducere.

    Acest contract este incheiat intre:
    Romania, reprezentata de Ministerul Finantelor Publice, cu sediul in str. Apolodor nr. 17, sectorul 5, Bucuresti, Romania, reprezentat prin domnul Mihai Nicolae Tanasescu, ministrul finantelor publice, denumita in continuare Imprumutatul, ca prima parte;
    Banca Europeana de Investitii, cu sediul central in Marele Ducat al Luxemburgului, Luxemburg-Kirchberg, bd. Konrad Adenauer nr. 100, L-2950, reprezentata de domnul Wolfgang Roth, vicepresedinte, denumita in continuare Banca, ca a doua parte;
    si
    Administratia Nationala a Drumurilor, cu sediul in Romania, municipiul Bucuresti, bd. D. Golescu nr. 38, sectorul 1, reprezentata prin domnul Aurel Petrescu, director general, denumita in continuare A.N.D., ca a treia parte.
    Avand in vedere ca:
    1. La data de 1 februarie 1993 Comunitatea Europeana si Imprumutatul au incheiat Acordul european instituind o asociere intre Romania, pe de o parte, si Comunitatile Europene si statele membre ale acestora, pe de alta parte.
    2. In cadrul acestui acord european Consiliul Guvernatorilor Bancii a autorizat continuarea acordarii de imprumuturi pentru proiecte de investitii in Romania.
    3. La datele de 4/5 iunie 1997 un acord-cadru (denumit in continuare acord-cadru) privind activitatile Bancii in Romania a fost semnat de catre Imprumutat si Banca si se poate aplica prezentului contract.
    4. Imprumutatul propune realizarea unui proiect (denumit in continuare Proiect) care urmeaza sa fie realizat de A.N.D. si care consta in reabilitarea si imbunatatirea sectoarelor din reteaua principala de drumuri a Romaniei, dupa cum se specifica mai detaliat in descrierea tehnica prezentata in anexa A la prezentul contract (denumita in continuare Descrierea tehnica).
    5. Costul total al Proiectului, astfel cum a fost estimat de Banca, este de 480.800.000 euro (patru sute optzeci milioane opt sute mii euro), inclusiv cheltuieli neprevazute si dobanda pe perioada constructiei, dar excluzand impozite si taxe.
    6. Imprumutatul se asteapta sa primeasca un imprumut nerambursabil de la Uniunea Europeana in cadrul programului ISPA (denumit in continuare imprumut nerambursabil ISPA in valoare echivalenta cu 25.000.000 euro (douazeci si cinci milioane euro).
    7. Costul Proiectului urmeaza sa fie finantat astfel:
    Contributia statului de la bugetul de stat prin
    bugetul Ministerului Lucrarilor Publice,
    Transporturilor si Locuintei si/sau fondurile
    proprii A.N.D. si/sau finantare nerambursabila ISPA    euro  240.800.000
    Imprumutul Bancii                                      euro  240.000.000
    Total                                                  euro  480.800.000
    8. Imprumutatul a solicitat Bancii un imprumut in suma echivalenta cu 240.000.000 euro (doua sute patruzeci milioane euro).
    9. Potrivit art. 3 din acordul-cadru, Imprumutatul s-a angajat ca dobanda si toate celelalte plati datorate Bancii si care apar ca urmare a activitatilor avute in vedere in acordul-cadru, precum si activele si veniturile Bancii legate de astfel de activitati vor fi scutite de impozite.
    10. Potrivit art. 4 din acordul-cadru, Imprumutatul s-a angajat ca, pe intreaga perioada a oricarei operatiuni financiare incheiate in conformitate cu acordul-cadru, Imprumutatul:
    a) va asigura:
    (i) ca beneficiarii sa poata schimba in orice valuta convertibila, la cursul de schimb care prevaleaza, sumele in moneda nationala a Imprumutatului, necesare pentru plata la timp a tuturor sumelor datorate Bancii in legatura cu imprumuturile si garantiile referitoare la orice proiect; si
    (ii) ca astfel de sume sa fie transferabile liber, imediat si efectiv; si
    b) va asigura:
    (i) ca Banca sa poata schimba in orice valuta liber convertibila, la cursul de schimb care prevaleaza, sumele in moneda nationala a Imprumutatului, primite de Banca cu titlu de plati aferente unor imprumuturi si garantii sau oricarei alte activitati, si ca Banca sa poata transfera liber, imediat si efectiv sumele astfel schimbate; sau, dupa cum va opta Banca;
    (ii) ca aceasta sa poata dispune liber de astfel de sume pe teritoriul Imprumutatului.
    11. Convinsa fiind ca prezenta operatiune corespunde sferei sale de activitate si este in conformitate cu scopurile acordului-cadru si tinand seama de aspectele mentionate anterior, Banca a decis sa dea curs solicitarii Imprumutatului, acordandu-i un credit in suma echivalenta cu 240.000.000 euro (doua sute patruzeci milioane euro).
    12. Semnarea acestui acord in numele Imprumutatului este autorizata legal in conditiile stabilite in anexa I, iar semnarea acestui contract in numele A.N.D. este autorizata legal, potrivit conditiilor stabilite in anexa II.
    13. Referirile din prezentul contract la articole, preambul, paragrafe, subparagrafe, alineate si anexe sunt referiri facute respectiv la articolele, preambulul, paragrafele, subparagrafele, alineatele si anexele prezentului contract.
    Drept care s-a convenit prin prezentul contract dupa cum urmeaza:
    Art. 1
    Trageri
    1.01. Suma creditului
    Prin prezentul contract Banca acorda Imprumutatului, iar Imprumutatul accepta, un credit (denumit in cele ce urmeaza credit) in valoare echivalenta cu 240.000.000 euro (doua sute patruzeci milioane euro) in unicul scop de a finanta o parte din costurile Proiectului.
    1.02. Proceduri de tragere
    A. Creditul va fi tras de catre A.N.D. in numele Imprumutatului in cel mult 12 transe (denumite in continuare transe, fiecare fiind denumita transa). Fiecare transa va fi in valoare echivalenta cu cel putin 10 milioane euro (cu exceptia ultimei transe) si nu va depasi echivalentul a 30 milioane euro.
    B. Tragerea fiecarei transe se va efectua in baza unei cereri scrise (denumita in continuare cerere) din partea A.N.D. in numele Imprumutatului, potrivit conditiilor mentionate in paragraful 1.04. Fiecare cerere:
    a) va specifica suma solicitata a fi trasa in cadrul transei;
    b) va specifica valuta in care A.N.D., in numele Imprumutatului, solicita ca transa sa fie trasa, aceasta fiind o valuta la care se face referire in paragraful 1.03;
    c) va specifica rata dobanzii aplicabila, daca este cazul, indicata anterior de Banca la A.N.D., in numele Imprumutatului, fara angajament;
    d) va specifica data preferata pentru tragere, intelegandu-se ca Banca poate disponibiliza transa in termen de maximum 4 luni calendaristice de la data cererii; si
    e) va fi insotita de dovezile relevante solicitate conform subparagrafului 1.04 C.
    Nici o cerere nu va putea fi efectuata mai tarziu de 31 decembrie 2006. Sub rezerva prevederilor subparagrafului 1.02 C, fiecare cerere este irevocabila.
    C. Cu 10 - 15 zile inainte de data tragerii transei Banca va remite Imprumutatului si A.N.D., daca cererea este conforma cu subparagraful 1.02 B si in masura in care justificarea pusa la dispozitie in conformitate cu subparagraful 1.02 B alin. e) este acceptabila pentru Banca, o instiintare (denumita in continuare aviz de tragere) care:
    a) va confirma suma si valuta transei, specificate in cerere;
    b) va specifica rata dobanzii aplicabila transei potrivit paragrafului 3.01; si
    c) va specifica data tragerii transei.
    In cazul in care unul sau mai multe elemente specificate in avizul de tragere nu sunt conforme cu elementul corespunzator din cerere, A.N.D., in numele Imprumutatului, in termen de 3 zile lucratoare la Luxemburg de la primirea avizului de tragere, poate sa revoce cererea printr-o notificare catre Banca si, in consecinta, cererea si avizul de tragere nu vor mai avea efect.
    D. Tragerea va fi efectuata in acel cont bancar, pe numele si in contul A.N.D., in numele Imprumutatului, dupa cum A.N.D. va instiinta Banca cu cel putin 8 zile inainte de data tragerii.
    1.03. Valuta tragerii
    Sub rezerva existentei disponibilitatilor, Banca va disponibiliza fiecare transa in valuta pentru care A.N.D., in numele Imprumutatului, si-a exprimat preferinta. Fiecare valuta de tragere va fi euro, o valuta a unuia dintre statele membre ale Bancii, care nu participa la cea de-a treia etapa a Uniunii Monetare Europene, sau orice alta valuta tranzactionata la scara larga pe principalele piete valutare.
    Pentru calcularea sumelor ce urmeaza sa fie trase in alte valute decat euro Banca va aplica cursul de schimb calculat si publicat de Banca Centrala Europeana din Frankfurt iar, in lipsa acestuia, cursul de schimb de pe o alta piata aleasa de Banca, la o data cuprinsa in perioada de 15 zile inainte de data tragerii, dupa cum va stabili Banca.
    1.04. Conditii de tragere
    A. Tragerea primei transe, in conformitate cu paragraful 1.02, va fi conditionata de indeplinirea, in mod satisfacator pentru Banca, a urmatoarelor conditii, respectiv ca inainte de data primei cereri:
    a) consilierul juridic al Imprumutatului sa fi emis catre Banca un aviz juridic in limba engleza privind semnarea legala a acestui contract de catre Imprumutat si privind documentele relevante, in forma si continutul acceptabile pentru Banca;
    b) consilierul juridic al A.N.D. sa fi emis catre Banca un aviz juridic in limba engleza privind semnarea legala a prezentului contract de catre A.N.D. si privind documentele relevante, in forma si continutul acceptabile pentru Banca;
    c) toate aprobarile necesare (daca este cazul) sa fi fost obtinute astfel incat sa permita A.N.D. sa primeasca trageri in conditiile prezentului contract si Imprumutatului sa restituie imprumutul (asa cum este definit in paragraful 2.01) si sa plateasca dobanda si toate celelalte sume datorate conform prezentului contract; aceste aprobari trebuie extinse si pentru deschiderea si gestionarea conturilor in care A.N.D., in numele Imprumutatului, solicita Bancii sa disponibilizeze creditul;
    d) Banca sa fi primit documente justificative in limba engleza, care sa ateste ca Imprumutatul a autorizat si a imputernicit A.N.D. in mod legal sa solicite si sa primeasca trageri in conformitate cu prezentul contract, in numele Imprumutatului si pentru acesta;
    e) Banca sa fi primit documente justificative satisfacatoare privind autoritatea persoanei sau persoanelor autorizate sa semneze cererile si specimenele autentificate ale acestei sau acestor persoane;
    f) Banca sa fi primit documente justificative satisfacatoare care sa ateste ca A.N.D. a infiintat legal o unitate de implementare a proiectului, avand o structura corespunzatoare pentru a realiza Proiectul;
    g) Banca sa fi primit documente justificative satisfacatoare care sa ateste ca, potrivit paragrafului 6.10, consultantii au fost angajati;
    h) Banca sa fi primit documente justificative satisfacatoare, in limba engleza, privind imputernicirea semnatarilor de a semna acest contract in numele Imprumutatului si, respectiv, al A.N.D., precum si o copie de pe o decizie satisfacatoare care sa autorizeze A.N.D. sa incheie acest contract;
    i) Banca sa fi primit documente justificative satisfacatoare care sa ateste ca autoritatile de mediu din Romania au emis un acord de mediu pentru Proiect; si
    j) Banca sa fi primit din partea A.N.D. o confirmare in scris prin care declara ca indeplineste prevederile legislatiei privind protectia mediului inconjurator in zonele protejate din punct de vedere al mediului inconjurator.
    Daca o cerere pentru tragerea primei transe este facuta inainte de primirea de catre Banca a unor dovezi satisfacatoare pentru aceasta, demonstrand ca aceste conditii au fost indeplinite, o astfel de cerere va fi considerata ca fiind primita de Banca la data la care conditiile vor fi fost indeplinite.
    B. Tragerea fiecarei transe, inclusiv prima transa, va fi conditionata in continuare de primirea de catre Banca, la data sau inainte de data cererii relevante, a urmatoarelor documente aferente lucrarilor ce vor fi finantate din sumele primei transe:
    a) aprobarea de realizare a Proiectului, emisa de autoritatile competente in domeniul mediului inconjurator;
    b) studii de fezabilitate actualizate care sa includa solutiile tehnice propuse de Banca si constatarile analizelor autorizate de ISPA; si
    c) un proiect al lucrarilor mentionate incluzand masurile luate pentru reducerea vitezei in trafic, acceptabile pentru Banca.
    C. Tragerea fiecarei transe ulterioare primei transe (cu exceptia ultimei transe) va fi conditionata in continuare de primirea de catre Banca, la data sau inainte de data cererii relevante, a documentelor la care se face referire in subparagraful 1.04 D.
    Mai mult, tragerea fiecarei transe va fi conditionata de convingerea Bancii ca in continuare sunt disponibile suficiente fonduri in conformitate cu paragraful 6.07, astfel incat sa se asigure realizarea si implementarea la timp a Proiectului.
    D. In decurs de 90 de zile de la tragerea fiecarei transe, cu exceptia ultimei, A.N.D. va trimite Bancii dovezi satisfacatoare pentru aceasta, care sa ateste ca A.N.D. a efectuat cheltuieli pentru articolele ce vor fi finantate de Banca in conformitate cu Descrierea tehnica (excluzand taxele si impozitele platibile in Romania), pentru o suma echivalenta cu suma transei trase anterior, mai putin suma echivalenta cu 3.000.000 euro.
    Daca vreo parte a dovezilor nu este satisfacatoare pentru Banca, aceasta poate elibera o suma proportional mai mica decat suma solicitata, fara a aduce prejudicii conditiilor din subparagraful 1.02 A.
    E. Tragerea ultimei transe va fi conditionata de primirea de catre Banca, la data sau inainte de data cererii relevante, a documentelor satisfacatoare pentru Banca, care sa ateste ca A.N.D. a efectuat sau va efectua, nu mai tarziu de 180 de zile de la aceasta, cheltuieli pentru articolele ce vor fi finantate de Banca conform Descrierii tehnice (exceptand taxele si impozitele platibile in Romania), pentru o suma echivalenta cu insumarea transei solicitate cu transele trase anterior.
    F. Pentru calcularea echivalentului in euro al sumelor cheltuite Banca va utiliza cursul de schimb aplicabil in cadrul a 30 de zile inainte de data cererii.
    1.05. Anularea creditului
    In cazul in care costul Proiectului va fi mai mic decat cifra estimata in preambul, Banca poate, prin instiintarea Imprumutatului sau a A.N.D., sa anuleze portiunea din credit corespunzatoare diferentei. Imprumutatul poate oricand, cu instiintarea Bancii, sa anuleze integral sau partial orice suma netrasa din credit, cu conditia ca, daca Imprumutatul anuleaza orice transa care a fost supusa unui aviz de tragere si care nu a fost revocata in baza subparagrafului 1.02 C, va plati un comision calculat pentru suma anulata, la o rata fara dobanda echivalenta cu jumatate din rata dobanzii aplicabila pentru o astfel de transa.
    Banca poate oricand, dupa data de 30 aprilie 2007, printr-o notificare adresata Imprumutatului si A.N.D., sa anuleze partea din credit din care nu s-a efectuat nici o tragere.
    1.06. Anularea si suspendarea creditului
    Banca poate, cu instiintarea Imprumutatului si a A.N.D., sa anuleze integral sau partial partea netrasa a creditului, in orice moment si cu efect imediat:
    a) ca urmare a aparitiei oricarui eveniment mentionat in subparagraful 10.01 A sau 10.01 B; sau
    b) daca vor surveni situatii exceptionale care vor afecta negativ accesul Bancii pe pietele de capital nationale sau internationale principale.
    Alternativ, daca Banca este de parere ca o situatie dintre cele descrise la alin. a) sau b) de mai sus a survenit si are caracter temporar, ea poate, instiintand Imprumutatul si A.N.D., sa suspende integral sau partial partea netrasa a creditului. Intr-un astfel de caz suspendarea va continua pana cand Banca instiinteaza Imprumutatul si A.N.D. ca este din nou in masura sa emita un aviz de tragere pentru aceasta parte. Suspendarea nu va implica o prelungire a datei de anulare conform paragrafului 1.05.
    Totusi Banca nu va fi indreptatita sa anuleze ori sa suspende, in temeiul prevederilor alin. b) al acestui paragraf, vreo transa care a facut obiectul unui aviz de tragere.
    Partea netrasa din credit va fi considerata anulata daca Banca solicita rambursarea conform art. 10.
    In cazul in care creditul este anulat in baza alin. a) de mai sus, Imprumutatul va plati un comision pentru suma anulata din transa netrasa care a facut obiectul unui aviz de tragere, la o rata anuala de 0,75%, calculata de la data avizului de tragere relevant pana la data anularii.
    1.07. Valuta comisioanelor
    Comisioanele datorate de Imprumutat Bancii, conform prezentului articol, vor fi calculate si platibile in euro.
    Art. 2
    Imprumutul
    2.01. Suma imprumutului
    Imprumutul (denumit in continuare imprumut) va cuprinde totalul sumelor in valutele disponibilizate de Banca, asa cum au fost notificate Imprumutatului si A.N.D. de catre Banca conform paragrafului 2.04.
    2.02. Valuta de rambursare
    Fiecare rambursare conform art. 4 sau, dupa caz, art. 10 va fi efectuata in valutele in care au fost efectuate tragerile si in proportiile in care acestea sunt cuprinse in soldul imprumutului.
    2.03. Valuta pentru dobanda si alte obligatii de plata
    Dobanda si celelalte obligatii de plata datorate conform art. 3, 4 si 10 vor fi calculate si platibile proportional in fiecare valuta in care imprumutul este rambursabil.
    Orice alta plata va fi efectuata in valuta specificata de Banca, avandu-se in vedere valuta in care s-au efectuat cheltuielile ce urmeaza sa fie rambursate prin acea plata.
    2.04. Notificari ale Bancii
    Dupa tragerea fiecarei transe Banca va transmite Imprumutatului si A.N.D. o situatie rezumativa cuprinzand suma, data tragerii si rata dobanzii pentru acea transa.
    Art. 3
    Dobanda
    3.01. Rata dobanzii
    A. Soldul nerambursat al oricarei transe va fi purtator de dobanda la rata specificata in avizul de tragere aferent transei respective, care va fi rata dobanzii aplicabila la data emiterii avizului de tragere pentru imprumuturile exprimate in valuta relevanta si acordate de Banca imprumutatilor sai in aceiasi termeni de rambursare si in aceleasi conditii de plata a dobanzii ca cele pentru transa in cauza.
    B. Dobanda va fi platibila semestrial la datele specificate in paragraful 5.03.
    3.02. Dobanda la sumele cu scadenta restante
    Fara ca acest lucru sa fie considerat o incalcare a prevederilor art. 10 si ca exceptie de la prevederile paragrafului 3.01, pentru orice suma restanta platibila in conditiile acestui contract se va cumula dobanda de la data scadentei pana la data platii efective, la o rata anuala calculata dupa cum urmeaza:
    a) pentru o suma datorata in cadrul oricarei transe, la o rata egala cu suma a:
    (i) 2,5% (doi virgula cinci procente); si
    (ii) rata relevanta specificata conform paragrafului 3.01; si
    b) pentru orice alta suma, la o rata egala cu suma a:
    (i) 2,5% (doi virgula cinci procente); si
    (ii) rata dobanzii perceputa de Banca la data scadentei pentru imprumuturi acordate in aceeasi valuta pe termen de 20 de ani.
    Aceasta dobanda este platibila in aceeasi valuta ca si suma restanta la care se cumuleaza.
    Art. 4
    Rambursarea
    4.01. Rambursarea normala
    Imprumutatul va rambursa imprumutul conform graficului de rambursare prezentat in anexa B.
    4.02. Rambursarea anticipata voluntara
    A. Imprumutatul poate rambursa anticipat integral sau partial o transa pe baza unei notificari scrise (denumita in continuare notificare de rambursare anticipata) in care se specifica suma (suma rambursata anticipat) care urmeaza sa fie rambursata anticipat si data propusa pentru rambursarea anticipata (denumita in continuare data rambursarii anticipate), care va fi o data specificata in paragraful 5.03 (fiecare fiind denumita in continuare data de plata). Notificarea de rambursare anticipata va fi transmisa Bancii cu cel putin o luna inainte de data rambursarii anticipate. Rambursarea anticipata va fi conditionata de plata de catre Imprumutat a unei compensatii, daca este cazul, datorate Bancii in conformitate cu prevederile subparagrafelor 4.02 B si 4.02 C.
    B. Suma compensata va fi egala cu valoarea diferentei de dobanda realizata de Banca pentru fiecare semestru incheiat la datele de plata urmatoare datei rambursarii anticipate, calculata dupa cum se specifica in urmatorul subparagraf si ajustata in conformitate cu prevederile subparagrafului 4.02 C.
    Valoarea reprezentand diferenta se va calcula ca fiind suma prin care:
    (x) dobanda care ar fi fost platibila in timpul acelui semestru pentru transa sau pentru partea rambursata anticipat din transa
    depaseste
    (y) dobanda care ar fi fost astfel platibila in timpul acelui semestru daca ar fi fost calculata la rata de referinta; in acest scop rata de referinta inseamna rata anuala a dobanzii (diminuata cu 15 puncte procentuale) pe care Banca o stabileste cu o luna inainte de data rambursarii anticipate ca fiind rata standard pentru un imprumut acordat de Banca imprumutatilor sai din propriile resurse, in valuta relevanta a transei, avand aceleasi caracteristici financiare ca si transa ce va fi rambursata anticipat, in special avand aceeasi periodicitate pentru plata dobanzii, aceeasi perioada ramasa pana la scadenta si acelasi tip de rambursare.
    Rata dobanzii pe care Banca, conform procedurilor stabilite de Consiliul Directorilor Bancii, o percepe pentru un imprumut este in conformitate cu statutul Bancii si este stabilita pe baza conditiilor dominante pe piata de capital.
    C. Fiecare suma calculata in acest mod va fi ajustata la data rambursarii anticipate prin aplicarea unei rate de reducere egale cu rata determinata potrivit alin. (y) al subparagrafului 4.02 B.
    D. Banca va comunica Imprumutatului suma compensatiei datorate sau, daca este cazul, lipsa compensatiei, pentru o zi in Luxemburg sau Bucuresti ulterior emiterii notificarii de rambursare anticipata. Daca pana la ora 5 p.m. ora Luxemburgului din ziua acestei notificari (cu conditia ca notificarea sa fi fost primita pana la ora 12.00 p.m. ora Luxemburgului) sau pana la ora 12.00 p.m. ora Luxemburgului in ziua urmatoare in Luxemburg sau Bucuresti, Imprumutatul nu confirma in scris intentia sa de a efectua plata anticipata in conditiile comunicate de Banca, notificarea de rambursare anticipata va ramane fara efect. Cu exceptia cazului anterior mentionat, Imprumutatul va avea obligatia de a efectua plata conform notificarii de rambursare anticipata, impreuna cu dobanda cumulata asupra sumei rambursate anticipat, precum si orice alta suma datorata conform prezentului paragraf.
    4.03. Rambursarea anticipata obligatorie
    A. Daca Imprumutatul ramburseaza anticipat in mod voluntar, integral sau partial, orice alt imprumut contractat initial pe o perioada mai mare de 5 ani, Banca poate solicita rambursarea anticipata a unei parti din suma imprumutului nerambursat in acel moment, intr-o astfel de proportie in care suma rambursata anticipat sa acopere suma totala nerambursata a tuturor acelor imprumuturi.
    Banca va adresa Imprumutatului cererea sa, daca este cazul, in termen de 4 saptamani de la primirea notificarii respective, conform subparagrafului 8.02 a). Orice suma ceruta de Banca va fi platita, impreuna cu dobanda acumulata, la data indicata de Banca, data care nu va preceda data rambursarii anticipate a unui astfel de imprumut.
    Rambursarea anticipata a unui imprumut printr-un nou imprumut cu termen de rambursare cel putin la fel de lung ca termenul neexpirat al imprumutului rambursat anticipat nu va fi considerata rambursare anticipata.
    B. In cazul in care costul total al Proiectului se va situa semnificativ sub cifra specificata in preambul, Banca poate cere rambursarea anticipata a imprumutului, proportional cu diferenta.
    4.04. Prevederi generale privind rambursarea anticipata conform prevederilor prezentului articol
    Rambursarea anticipata va fi efectuata in toate valutele imprumutului, proportional cu respectivele sume nerambursate, cu exceptia cazului in care Imprumutatul poate alege, in locul rambursarii anticipate in baza paragrafului 4.02, rambursarea anticipata a intregii sume ramase intr-o transa.
    In cazul unei rambursari anticipate partiale in toate valutele, fiecare suma rambursata anticipat va determina o reducere pro rata a fiecarei rate ramase de rambursat.
    Prevederile prezentului articol se vor aplica fara a prejudicia prevederile art. 10.
    Art. 5
    Platile
    5.01. Locul platii
    Fiecare suma platibila de catre Imprumutat conform prevederilor acestui contract va fi platita in contul respectiv notificat de Banca Imprumutatului si A.N.D. Banca va indica contul cu cel putin 15 zile inainte de data scadentei pentru prima plata pe care o face Imprumutatul si va comunica orice schimbare a contului cu nu mai putin de 15 zile inainte de data primei plati la care se aplica modificarea.
    Aceasta perioada de notificare nu se aplica in cazul platilor efectuate conform art. 10.
    5.02. Calculul platilor referitoare la o fractiune de an
    Orice suma datorata ca dobanda, comision sau in alt mod de catre Imprumutat, conform prevederilor prezentului contract, si calculata pentru orice fractiune din an va fi calculata pe baza anului de 360 de zile si a lunii de 30 de zile.
    5.03. Datele de plata
    Sumele datorate semestrial conform prevederilor prezentului contract sunt platibile Bancii la 15 martie si 15 septembrie in fiecare an.
    Orice plata datorata intr-o zi nelucratoare va putea fi platita in urmatoarea zi care este zi lucratoare. Zi lucratoare reprezinta o zi in care bancile sunt deschise pentru afaceri in centrul financiar al tarii a carei moneda nationala este moneda sumei datorate, cu conditia ca, in orice caz, in situatia in care se folosesc euro, zi lucratoare inseamna ziua in care instructiunile de creditare sau de transfer in euro se realizeaza prin sistemul de tranzactionare in euro numit TARGET - Transfer rapid automat transeuropean cu privire la decontarile brute in timp real.
    Alte sume datorate, conform prevederilor prezentului contract, sunt platibile in termen de 7 zile lucratoare de la primirea de catre Imprumutat a cererii emise de Banca.
    O suma datorata de Imprumutat va fi considerata platita in momentul in care este primita de Banca.
    Art. 6
    Angajamente speciale
    6.01. Utilizarea imprumutului si a altor fonduri
    A.N.D., in numele Imprumutatului, va folosi sumele imprumutului si alte fonduri mentionate in planul de finantare descris in preambul exclusiv pentru executarea Proiectului.
    6.02. Realizarea Proiectului
    A.N.D., in numele Imprumutatului, se angajeaza sa realizeze Proiectul in conformitate cu Descrierea tehnica si sa il finalizeze pana la data specificata in aceasta, dupa cum aceasta va fi modificata periodic, cu aprobarea Bancii.
    6.03. Costul majorat al Proiectului
    In cazul in care costul Proiectului depaseste cifra estimata stabilita in preambul, Imprumutatul si/sau A.N.D. vor/va obtine finantare pentru a acoperi depasirea costului, fara a apela la Banca, astfel incat sa permita A.N.D. sa finalizeze Proiectul in concordanta cu Descrierea tehnica. Planurile de acoperire a costurilor depasite vor fi comunicate spre aprobare Bancii fara intarziere.
    6.04. Procedura de licitatie
    A.N.D. se angajeaza sa achizitioneze bunuri si servicii si sa comande lucrari pentru Proiect, in mod adecvat si satisfacator pentru Banca, prin licitatie internationala deschisa reprezentantilor din toate tarile sau, pentru bunurile, serviciile si lucrarile cofinantate de ISPA, prin licitatie internationala deschisa reprezentantilor statelor membre ale Uniunii Europene si ai Romaniei, Bulgariei, Republicii Cehe, Estoniei, Ungariei, Letoniei, Lituaniei, Poloniei, Slovaciei, Sloveniei, Ciprului, Maltei si Turciei.
    6.05. Asigurarea
    Atat timp cat imprumutul este nerambursat, A.N.D. va asigura in mod adecvat toate lucrarile si proprietatile care fac obiectul Proiectului, in concordanta cu practica normala pentru lucrari similare de interes public.
    6.06. Intretinerea
    Atat timp cat imprumutul este nerambursat, A.N.D. se va asigura ca toate proprietatile ce fac parte din Proiect vor fi intretinute, reparate, vor suferi reparatii capitale si vor fi innoite, dupa cum va fi necesar, pentru a fi pastrate in buna stare de functionare.
    6.07. Alocarea resurselor bugetare
    Imprumutatul se angajeaza sa aloce fonduri suficiente de la bugetul de stat si/sau alte resurse financiare pentru Proiect, anual, pentru a finaliza planul de finantare a Proiectului ce nu poate fi acoperit prin Imprumut si pentru a permite terminarea la timp a Proiectului in concordanta cu Descrierea tehnica.
    6.08. Auditul conturilor
    Imprumutatul si A.N.D. se angajeaza sa supuna auditarii anuale, in conformitate cu Standardele Internationale de Contabilitate (SIC), atat Fondul special al drumurilor infiintat in baza Legii nr. 118/1996, cat si conturile, bugetul si situatiile financiare ale A.N.D.
    6.09. Derularea Proiectului
    Atat timp cat imprumutul nu este rambursat, in cazul in care Banca nu va fi consimtit altfel in scris, A.N.D. va pastra dreptul la bunuri si posesia bunurilor in care consta Proiectul sau, dupa cum este necesar, va inlocui sau va innoi aceste bunuri si va asigura continuitatea derularii Proiectului conform scopului initial.
    Banca isi poate retrage acordul numai in cazul in care activitatea propusa ar aduce prejudicii intereselor Bancii in calitatea sa de creditor al Imprumutatului sau ar face ca Proiectul sa nu fie eligibil pentru a fi finantat de Banca.
    6.10. Servicii de consultanta
    A.N.D. se angajeaza sa recruteze prin proceduri de selectare satisfacatoare pentru Banca consultanti internationali, ale caror pregatire, experienta si termeni de referinta vor fi satisfacatoare pentru Banca in urmatoarele scopuri:
    a) sa asigure asistenta pentru A.N.D. privind proiectarea si specificatiile Proiectului (inclusiv pregatirea studiilor de impact asupra mediului inconjurator pentru fiecare sector de drum inclus in prezentul contract) si pentru elaborarea documentelor de licitatie relevante;
    b) sa asigure asistenta pentru A.N.D. in procesul de licitatie a lucrarilor si serviciilor aferente Proiectului;
    c) sa certifice dovada cheltuielilor efectuate la care se face referire in subparagraful 1.04 D si 1.04 E; si
    d) sa supervizeze si sa raporteze situatia implementarii Proiectului.
    6.11. Angajamente speciale
    A.N.D. se angajeaza ca sectoarele de pe drumurile nationale prevazute in anexa A, care sunt amplasate in zone municipale, sa fie incluse in domeniul lucrarilor acoperite de acest Proiect.
    6.12. Clauze contractuale privind mediul inconjurator
    Atat timp cat imprumutul nu este rambursat, A.N.D.:
    a) isi va realiza activitatile conform legilor aplicabile privind mediul inconjurator si conform standardelor si practicilor privind protectia mediului inconjurator existente in Uniunea Europeana, dupa cum pot fi amendate sau modificate, si va garanta si va mentine toate autorizatiile guvernamentale aplicabile conform acestora;
    b) va indeplini toate lucrarile aferente Proiectului, inclusiv cele de intretinere, in conformitate cu legislatia, standardele si practicile de buna utilizare la care se face referire in alin. a) al acestui paragraf; si
    c) se va asigura ca la realizarea Proiectului nu se folosesc materiale sau substante la care se face referire in legislatia, standardele si practicile de buna utilizare mentionate in alin. a) al acestui paragraf si care ar putea avea efecte negative asupra mediului inconjurator.
    6.13. Vizitele
    A. Imprumutatul si A.N.D. admit ca Banca poate fi obligata sa divulge Curtii de Auditori a Comunitatilor Europene (denumita in continuare Curtea de Conturi) acele documente privind Imprumutatul, A.N.D. si Proiectul ce sunt necesare pentru indeplinirea sarcinii date de Curtea de Conturi, in conformitate cu legislatia Uniunii Europene.
    B. Imprumutatul si A.N.D. vor permite persoanelor desemnate de Banca, care pot fi insotite de reprezentantii Curtii de Conturi, sa viziteze santierele, instalatiile si lucrarile cuprinse in Proiect si sa efectueze controale dupa cum doresc. In acest scop Imprumutatul si A.N.D. le vor pune la dispozitie sau se vor asigura ca li s-a pus la dispozitie intreaga asistenta necesara. Cu ocazia unei astfel de vizite reprezentantii Curtii de Conturi vor solicita Imprumutatului sau A.N.D. sa furnizeze documentele care se afla sub incidenta subparagrafului 6.13 A.
    Art. 7
    Garantia
    7.01. Garantia
    Daca Imprumutatul va acorda unei terte parti vreo garantie pentru indeplinirea oricareia dintre obligatiile privind datoria sa externa sau orice fel de preferinta ori prioritate cu privire la acestea, Imprumutatul, in cazul in care Banca va solicita, va acorda Bancii o garantie echivalenta pentru indeplinirea obligatiilor sale in cadrul prezentului contract sau va acorda Bancii o preferinta ori o prioritate echivalenta.
    Imprumutatul confirma ca in prezent nu exista nici o asemenea garantie, preferinta sau prioritate.
    Art. 8
    Informatiile
    8.01. Informatii privind Proiectul
    A.N.D.:
    a) se va asigura ca registrele sale prezinta toate operatiile legate de finantarea si realizarea Proiectului;
    b) va transmite Bancii, in limba engleza sau in traducere in limba engleza:
    (i) pana la 31 decembrie 2002 si ulterior, trimestrial, pana la terminarea Proiectului, un raport privind implementarea Proiectului, raport ce va fi pregatit de consultantii mentionati in paragraful 6.10;
    (ii) la 6 luni dupa incheierea Proiectului, un raport privind terminarea acestuia; si
    (iii) periodic, orice asemenea document sau informatie privind finantarea, implementarea si derularea Proiectului, dupa cum Banca poate solicita in mod rezonabil, aceste rapoarte fiind redactate si aprobate de consultantii mentionati in paragraful 6.10;
    c) va supune spre aprobare Bancii, fara intarziere, orice modificare importanta in planurile generale, graficul de executie, planul financiar sau programul de cheltuieli al Proiectului, in legatura cu situatiile facute cunoscute Bancii inainte de semnarea acestui contract;
    d) va informa Banca in timp util despre orice situatie care solicita acordul Bancii in baza paragrafului 6.09; si
    e) va informa in general Banca despre orice fapt sau situatie de care are cunostinta si care poate prejudicia sau afecta substantial conditiile executarii sau derularii Proiectului.
    8.02. Informatii privind Imprumutatul
    Imprumutatul trebuie sa informeze Banca:
    a) imediat despre orice hotarare luata de el din orice motiv sau in legatura cu orice situatie care il obliga sau privind orice cerere care i s-a facut de a rambursa anticipat orice imprumut acordat initial pentru o perioada mai mare de 5 ani;
    b) imediat despre orice intentie din partea sa de a acorda orice garantie pentru oricare din activele sale in favoarea unei terte parti, in vederea realizarii oricaror obligatii externe, preferinte ori prioritati; sau
    c) in general despre orice situatie sau eveniment care ar putea impiedica indeplinirea oricarei obligatii a Imprumutatului care decurge din acest contract sau care ar prejudicia ori ar afecta substantial conditiile de executare si operare a Proiectului.
    8.03. Informatii privind A.N.D.
    A.N.D.:
    a) va furniza Bancii in fiecare an, in cursul unei perioade de o luna de la publicarea lor, conturile anuale, situatia financiara a bugetului si raportul de audit efectuate in concordanta cu Standardele Internationale de Contabilitate, conform paragrafului 6.08; si
    b) va furniza Bancii in fiecare an, in cursul unei perioade de o luna de la publicarea lor, conturile verificate ale Fondului special al drumurilor la care se face referire in paragraful 6.08; si
    c) va informa Banca:
    (i) imediat in legatura cu orice modificare adusa documentelor sale de baza si cu orice schimbare survenita in statutul sau legal si in imputernicirile sale; sau
    (ii) in general cu privire la orice situatie sau eveniment care ar putea impiedica indeplinirea oricarei obligatii prevazute in cadrul acestui contract.
    Art. 9
    Speze si cheltuieli
    9.01. Impozite, taxe si comisioane
    Imprumutatul si/sau A.N.D. (dupa caz) vor/va plati toate impozitele, taxele, comisioanele si alte impuneri de orice natura, inclusiv taxe de timbru si taxe de inregistrare, aferente semnarii sau implementarii acestui contract ori a oricarui document legat de acesta si aferent acordarii oricarei garantii pentru imprumut.
    Imprumutatul va plati integral capitalul, dobanda, comisioanele si alte sume datorate conform prezentului contract, bruto, fara deducerea vreunei impuneri nationale sau locale de orice fel, cu conditia ca, daca Imprumutatul este obligat prin lege sa faca orice asemenea deducere, aceasta sa duca la majorarea sumei de plata catre Banca, astfel incat dupa deducere suma neta primita de Banca sa fie echivalenta cu suma datorata.
    9.02. Alte speze
    Imprumutatul si/sau A.N.D. (dupa caz) vor/va suporta orice costuri profesionale, bancare, de transfer sau de schimb valutar, ocazionate de semnarea sau de implementarea acestui contract ori a documentelor legate de acesta si de acordarea oricarei garantii pentru imprumut.
    Art. 10
    Rambursarea anticipata in cazul neindeplinirii unei obligatii
    10.01. Dreptul de a solicita rambursarea anticipata
    Imprumutatul va rambursa imprumutul sau orice parte a acestuia pe baza cererii facute in acest sens de Banca:
    A. imediat:
    a) daca vreo informatie sau document important remis Bancii de catre sau in numele Imprumutatului ori al A.N.D., in legatura cu negocierea acestui contract sau in timpul cat acesta este in vigoare, se dovedeste a fi fost incorect sub orice aspect important;
    b) daca Imprumutatul nu ramburseaza la data scadentei orice parte din imprumut, nu plateste dobanda la acesta sau nu efectueaza orice alta plata catre Banca, dupa cum se prevede in prezentul contract;
    c) daca, ca urmare a unei neindepliniri a obligatiilor, Imprumutatului sau A.N.D. i se cere sa ramburseze anticipat un imprumut acordat initial pentru un termen mai mare de 5 ani;
    d) daca survine un eveniment sau o situatie care poate periclita indeplinirea obligatiilor de plata care decurg din imprumut sau sa afecteze negativ orice garantie acordata pentru acesta;
    e) daca vreo obligatie asumata de Imprumutat si la care se face referire la pct. 9 si 10 din preambul inceteaza sa fie indeplinita cu privire la orice imprumut acordat oricarui imprumutat din Romania din resursele Bancii sau ale Uniunii Europene;
    f) daca Imprumutatul sau A.N.D. nu isi indeplinesc orice obligatie care decurge din acordarea oricarui alt imprumut acordat de Banca din resursele Bancii sau ale Uniunii Europene; sau
    g) (i) daca un creditor ipotecar intra in posesia oricarei parti din activele A.N.D. sau daca un perceptor, un lichidator sau un administrator este numit pentru orice parte a acestor active; sau
    (ii) daca orice sechestru, executare, confiscare sau alt procedeu este initiat ori aplicat asupra proprietatii A.N.D.; sau
    h) daca Imprumutatul sau A.N.D. nu isi indeplineste vreo obligatie care decurge din acordarea unui imprumut nerambursabil ISPA; sau
    B. la expirarea unei perioade rezonabile, specificata intr-o notificare remisa de Banca Imprumutatului, fara ca aspectul sa fie remediat in mod satisfacator pentru Banca:
    a) daca Imprumutatul sau A.N.D. nu indeplineste vreo obligatie care decurge din acest contract, alta decat oricare dintre cele mentionate in subparagraful 10.01 A alin. b); sau
    b) daca vreun fapt important prevazut in preambul se modifica substantial sau se dovedeste a fi eronat si daca modificarea fie prejudiciaza interesele Bancii ca imprumutator al Imprumutatului, fie afecteaza negativ implementarea sau derularea Proiectului.
    10.02. Alte drepturi legale
    Paragraful 10.01 nu va limita nici un alt drept legal al Bancii de a cere rambursarea anticipata a imprumutului.
    10.03. Daune
    In cazul solicitarii rambursarii anticipate in conditiile paragrafului 10.01, Imprumutatul va plati Bancii o suma calculata incepand cu data la care s-a facut solicitarea, avand valoarea cea mai mare dintre:
    a) o valoare calculata conform prevederilor subparagrafului 4.02 A, dupa cum se aplica sumei care a devenit scadenta si platibila si cu efect de la data scadentei specificata in notificarea Bancii privind cererea; si
    b) o valoare calculata la o rata anuala de 0,25% de la data solicitarii pana la data respectiva la care fiecare rata a sumei solicitate ar fi trebuit restituita in lipsa solicitarii.
    10.04. Nederogari
    Nici o omisiune sau intarziere a Bancii in exercitarea unui drept al sau conform acestui articol nu va fi considerata o renuntare la acel drept.
    10.05. Utilizarea sumelor primite
    Sumele primite ca urmare a unei cereri formulate conform prezentului articol vor fi destinate, in aceasta ordine, in primul rand platii daunelor, comisioanelor si dobanzii si in al doilea rand, reducerii ratelor nerambursate in ordinea inversa a scadentei. Ele vor fi utilizate intre transe, conform deciziei Bancii.
    Art. 11
    Legea si jurisdictia
    11.01. Legea
    Prezentul contract si intocmirea, interpretarea si validitatea lui vor fi guvernate de legea franceza.
    Locul incheierii acestui contract este sediul central al Bancii.
    11.02. Jurisdictia
    Toate litigiile privind prezentul contract vor fi supuse Curtii de Justitie a Comunitatilor Europene (Curtea).
    Partile la acest contract renunta prin aceasta la orice imunitate sau drept de a obiecta fata de jurisdictia Curtii.
    O decizie a Curtii, emisa conform acestui paragraf, va fi definitiva si obligatorie pentru parti, fara restrictie sau rezerva.
    11.03. Dovada sumelor datorate
    In orice actiune juridica aparuta in executarea prezentului contract certificarea de catre Banca a oricaror sume datorate Bancii potrivit prezentului contract va constitui dovada suficienta atat timp cat nu este contestata (prima facie).
    Art. 12
    Clauze finale
    12.01. Notificari
    Notificarile si alte comunicari transmise in legatura cu prezentul contract vor fi trimise la adresele mentionate la pct. 1 de mai jos, cu exceptia notificarilor catre Imprumutat si A.N.D. in legatura cu litigiile in curs sau in declansare, care vor fi trimise la adresele specificate la pct. 2 de mai jos, unde imprumutatul si A.N.D. isi aleg sediul:
    Pentru Banca:      1. 100 Boulevard Konrad Adenauer, L-2950
                          Luxemburg-Kirchberg, Marele Ducat al Luxemburgului
    Pentru Imprumutat: 1. str. Apolodor nr. 17, sectorul 5, RO-70060, Bucuresti,
                          Romania;
                       2. Misiunea Romaniei pe langa Comunitatile Europene, 107
                          rue Gabrielle, B-1180 Bruxelles, Belgia
    Pentru A.N.D.:     1. bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1, RO-77113,
                          Bucuresti, Romania;
                       2. Misiunea Romaniei pe langa Comunitatile Europene, 107
                          rue Gabrielle, B-1180, Bruxelles, Belgia.
    Fiecare parte poate, prin avizarea celeilalte parti, sa isi schimbe adresa mentionata mai sus, cu conditia ca adresele de la pct. 2 de mai sus sa se schimbe numai cu alta adresa in cadrul Uniunii Europene.
    12.02. Forma notificarii
    Notificarile si alte comunicari pentru care sunt mentionate in acest contract perioade fixe sau care fixeaza ele insele perioade obligatorii pentru destinatar vor fi transmise personal, prin scrisoare cu confirmare, telegrama, telex sau prin alte mijloace de comunicare care fac posibila dovada primirii de catre destinatar. Data inregistrarii sau, dupa caz, data declarata a primirii documentului transmis va fi concludenta pentru determinarea unei perioade.
    12.03. Preambul si anexe
    Preambulul si urmatoarele anexe fac parte din acest contract:
    - anexa A "Descrierea tehnica";
    - anexa B "Graficul de amortizare".
    Urmatoarele documente sunt anexate la prezentul contract:
    - anexa I "Imputernicirea semnarii pentru Imprumutat";
    - anexa II "Imputernicirea semnarii pentru A.N.D.".
    Ca urmare, partile la prezentul contract au convenit ca acesta sa fie semnat in 4 exemplare originale in limba engleza, fiecare pagina fiind parafata in numele Imprumutatului de domnul Stefan Petrescu, director general in Ministerul Finantelor Publice, in numele Bancii de domnul Gian Domenico Spota, consilier principal, si in numele A.N.D. de doamna Laura Cristian, sef Serviciu juridic.

               Semnat pentru si in numele Romaniei,
               Mihai Nicolae Tanasescu

               Semnat pentru si in numele
               Bancii Europene de Investitii,
               W. Roth

               Semnat pentru si in numele
               Regiei Nationale "Administratia
               Nationala a Drumurilor din Romania" (A.N.D.),
               Aurel Petrescu

    ANEXA A

    Romania - Proiectul de reabilitare a drumurilor, etapa a V-a

                         DESCRIEREA TEHNICA

    Scopul acestui Proiect este de a moderniza mai multe sectoare din reteaua principala de drumuri insumand 745 km in partile de sud-vest, nord-vest, nord-est si de centru ale tarii. Proiectul include proiectarea si achizitionarea de teren, constructia, supervizarea lucrarilor si punerea in functiune a urmatoarelor componente:

    A. Consolidarea carosabilului existent
    Partea carosabila existenta va fi consolidata folosindu-se urmatoarea metoda:
    - 4 cm strat de uzura din beton asfaltic;
    - 4 - 6 cm strat de binder;
    - daca este nevoie, strat de reglare din mixtura bituminoasa de 6 - 8 cm grosime.

    B. Noua structura rutiera
    Acolo unde partea carosabila va fi largita cu un acostament aditional circulabil de 0,75 cm pe ambele parti, structura va fi urmatoarea:
    - 4 cm strat de uzura din beton asfaltic;
    - 4 cm strat de binder;
    - 8 cm strat de fundatie din mixtura bituminoasa;
    - 23 cm agregate naturale stabilizate cu ciment 6% (daca este necesar);
    - 25 cm strat de fundatie granular.
    Marginile acostamentelor vor fi acoperite cu pamant vegetal (in general pe o latime de 0,75 cm) sau vor face legatura cu drenuri ori trotuare in zonele urbane.
    Pe sectoarele cu trafic mare si greu acostamentele vor fi latite la 2,50 m; in acest caz partea carosabila include benzi de 2 x 3,50 m si benzi de 2 x 2,50 m; latimea totala a platformei circulabile este de 12 m.
    Lungimile profilelor transversale tip prezentate in tabel sunt doar provizorii. Configuratia finala a profilelor transversale pentru fiecare sector de drum ce va fi reabilitat si modernizat va fi stabilita prin acord intre banca si A.N.D. dupa finalizarea studiului detaliat al sectoarelor incluse in Proiect.

    Profilele transversale tip:

    Semnificatia coloanei A din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - Banda a III-a aditionala sau consolidarea benzii a III-a existente
 _____________________________________________________________________________
|           |Consolidarea| Consolidarea |  A |  Extinderea  | Nr. |  Latimea  |
|           |  benzilor  |acostamentelor|    |acostamentelor| de  | totala a  |
|           | existente  |              |    |  la latimea  |benzi|platformei |
|           |            |              |    |carosabilului |     |           |
|___________|____________|______________|____|______________|_____|___________|
| Tip 1     | 2 x 3,50 m | 2 x 0,75 m   |  - |      -       |  2  |  8,50 m   |
|           |            |(2 x 0,75 m)*)|    |              |     | (10,00 m) |
|___________|____________|______________|____|______________|_____|___________|
| Tip 2     | 2 x 3,50 m | 2 x 0,75 m   |3,50|      -       |  3  | 12,00 m   |
|           |            |(2 x 0,75 m)*)|  m |              |     | (13,50 m) |
|___________|____________|______________|____|______________|_____|___________|
| Tip 3     | 2 x 3,50 m |       0      |  - | 2 x 2,50 m   |2 + 2| 12,00 m   |
|           |            |(2 x 0,50 m)*)|    |              |     | (13,00 m) |
|___________|____________|______________|____|______________|_____|___________|
| Tip 4     | 2 x 7,00 m | 2 x 0,75 m   |  - |              |  4  | 14,00 m   |
|___________|____________|______________|____|______________|_____|___________|
| Tip 5     |    2 x     |       0      |  - |              |  4  |de la 7,00 |
| (zonele   |(3,50 -     |              |    |              |     |la 21,00 m |
|orasenesti)| 10,5 m)    |              |    |              |     |+ banda    |
|           |            |              |    |              |     |centrala   |
|           |            |              |    |              |     |de separare|
|___________|____________|______________|____|______________|_____|___________|
    *) Pamant vegetal inierbat ce va fi plasat pe un strat de balast.

    Detaliile sectoarelor de drum sunt:
 ______________________________________________________________________________
|   |         |                    |       |          Profil transversal       |
|Nr.|   Drum  |      Sector        |Lungime|___________________________________|
|   |         |                    |  (km) |Platforma| Tip 1|Tip 2|Tip 3 |Tip 4|
|   |         |                    |       |existenta| (km) | (km)| (km) | (km)|
|   |         |                    |       |   (km)  |      |     |      |     |
|___|_________|____________________|_______|_________|______|_____|______|_____|
| 1a|DN66 |E79|Filiasi - Targu Jiu |  73,8 |         | 59,0 |     |      |     |
| 1b|DN66 |E79|Targu Jiu -         |       |         |      |     |      |     |
|   |     |   |Petrosani           |  57,2 |    37   | 14,5 |     |      |     |
|___|_____|___|____________________|_______|_________|______|_____|______|_____|
| 2 |DN56 |E79|Craiova - Calafat   |  84   |         | 67,3 | 4,0 |12,7*)|     |
|___|_____|___|____________________|_______|_________|______|_____|______|_____|
| 3 |DN56A|   |Calafat - Drobeta-  |       |         |      |     |      |     |
|   |     |   |Turnu Severin       |       |         |      |     |      |     |
|   |     |   |(Maglavit - Simian) |  79,1 |         | 79,1 |     |      |     |
|___|_____|___|____________________|_______|_________|______|_____|______|_____|
| 4a|DN2  |E85|Sabaoani - Suceava  |  92,2 |     9,2 | 78,4 |     |      |     |
|___|_____|___|____________________|_______|_________|______|_____|______|_____|
| 4b|DN2  |E85|Suceava - Siret     |  48,1 |    45,6 |      |     |      | 2,5 |
|___|_____|___|____________________|_______|_________|______|_____|______|_____|
| 5 |DN1  |E68|Brasov - Sibiu      | 126,0 |         |116,0 |     |10,0  |     |
|___|_____|___|____________________|_______|_________|______|_____|______|_____|
| 6a|DN76 |E79|Deva - Vascau       |  90,0 |    63,0 | 18   |     |      |     |
|___|_____|___|____________________|_______|_________|______|_____|______|_____|
| 6b|DN76 |E79|Vascau - Oradea     |  95,0 |         | 90,3 |     |      |     |
|___|_____|___|____________________|_______|_________|______|_____|______|_____|
|   |     |   |TOTAL GENERAL:      | 745,4 |   154,8 |522,6 | 4,0 |22,7  | 2,5 |
|___|_____|___|____________________|_______|_________|______|_____|______|_____|
    *) Sectorul dintre Calafat si Maglavit.

    Pe langa lucrarile de imbracaminte rutiera Proiectul asigura reabilitarea infrastructurii de drenare. Proiectul include alte lucrari necesare reabilitarii, cum ar fi: ziduri de sprijin, santuri, drenuri, terasamente, reabilitarea drumurilor de acces pana la 25 m de la intersectii, semnalizare si semnalizarea orizontala. Podurile vor fi reabilitate acolo unde exista o cerinta privind imbunatatirea capacitatii structurale si a starii de viabilitate prin lucrari variind de la reparatii minore la inlocuiri, in unele cazuri.
    Introducerea masurilor de temperare a circulatiei rutiere pentru controlarea vitezei si pentru sporirea sigurantei circulatiei rutiere in localitati va reprezenta un element important al programului de reabilitare si a fost inclus ca element separat. Exista peste 130 de sate de marimi diferite, amplasate de-a lungul traseelor propuse pentru reabilitare, iar metodele de controlare a circulatiei rutiere urmeaza a fi stabilite.
    Viteza de proiectare va fi de 80 - 90 km/h in afara localitatilor, de 50 - 60 km/h in localitati si de 40 - 60 km/h pe teren deluros (in functie de topografie si aliniament).
    Data estimata de finalizare este mijlocul anului 2006.
    Toate sectoarele de drum vor fi finantate de Banca, iar sectoarele 2 si 3 vor fi partial finantate de ISPA.

    ANEXA B

    Romania - Proiectul de reabilitare a drumurilor, etapa a V-a

                         GRAFIC DE AMORTIZARE

_________________________________________________
     Data scadenta de        Sume de rambursat
     rambursare a ratei      exprimate ca procent
                             din imprumut
_________________________________________________
  1. 15 martie 2007                3,33%
  2. 15 septembrie 2007            3,33%
  3. 15 martie 2008                3,33%
  4. 15 septembrie 2008            3,33%
  5. 15 martie 2009                3,33%
  6. 15 septembrie 2009            3,33%
  7. 15 martie 2010                3,33%
  8. 15 septembrie 2010            3,33%
  9. 15 martie 2011                3,33%
 10. 15 septembrie 2011            3,33%
 11. 15 martie 2012                3,33%
 12. 15 septembrie 2012            3,33%
 13. 15 martie 2013                3,33%
 14. 15 septembrie 2013            3,33%
 15. 15 martie 2014                3,33%
 16. 15 septembrie 2014            3,33%
 17. 15 martie 2015                3,33%
 18. 15 septembrie 2015            3,33%
 19. 15 martie 2016                3,33%
 20. 15 septembrie 2016            3,33%
 21. 15 martie 2017                3,33%
 22. 15 septembrie 2017            3,33%
 23. 15 martie 2018                3,33%
 24. 15 septembrie 2018            3,33%
 25. 15 martie 2019                3,33%
 26. 15 septembrie 2019            3,33%
 27. 15 martie 2020                3,33%
 28. 15 septembrie 2020            3,33%
 29. 15 martie 2021                3,33%
 30. 15 septembrie 2021            3,43%
_________________________________________________SmartCity5

COMENTARII la OUG 159/2002

Momentan nu exista niciun comentariu la OUG 159 din 2002
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu OUG 159/2002
Hotărârea 850 2016
Hotărârea 1282 2010
privind aprobarea Amendamentului nr. 3, convenit prin schimbul de scrisori dintre Guvernul României, Banca Europeană de Investiţii şi Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A., semnate la Bucureşti la 18 februarie 2010 şi la Luxemburg la 19 iulie 2010, la Contractul de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii şi Administraţia Naţională a Drumurilor pentru finanţarea Proiectului de reabilitare a drumurilor, etapa a V-a, semnat la Bucureşti la 8 martie 2002
Legea 129 2008
pentru ratificarea Amendamentului nr. 1, convenit prin scrisoarea semnata la Luxemburg la 27 iunie 2007 si la Bucuresti la 12 iulie 2007, la Contractul de finantare dintre Romania si Banca Europeana de Investitii si Administratia Nationala a Drumurilor pentru finantarea Proiectului de reabilitare a drumurilor, etapa a V-a, semnat la Bucuresti la 8 martie 2002
Legea 86 2003
pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 159/2002 privind ratificarea Contractului de finantare dintre Romania si Banca Europeana de Investitii si Administratia Nationala a Drumurilor pentru finantarea Proiectului de reabilitare a drumurilor, etapa a V-a, semnat la Bucuresti la 8 martie 2002
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu