Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

OUG Nr.151 din 27.08.2020

privind aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii crescătorilor din sectorul avicol în contextul crizei economice generate de pandemia de COVID-19
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 810 din 02 septembrie 2020SmartCity1

În contextul actual, răspândirea virusului COVID-19 este o urgenţă severă de sănătate publică pentru cetăţeni şi entităţile economice şi un şoc major atât pentru economiile globale, cât şi pentru economia naţională, motive pentru care statele membre ale Uniunii Europene ar trebui să adopte măsuri de natură economică pentru a atenua aceste repercusiuni negative asupra economiei.Prin circumstanţele excepţionale create de pandemia de COVID-19, întreprinderile de toate tipurile se confruntă cu o lipsă severă de lichiditate. De asemenea, întreprinderile solvabile sau mai puţin solvabile se pot confrunta cu o lipsă bruscă sau chiar indisponibilitate de lichiditate. Acest lucru este valabil atât pe termen scurt şi mediu şi poate afecta grav situaţia economică a multor întreprinderi sănătoase şi situaţia angajaţilor acestora, cu posibile consecinţe chiar şi pe termen lung, periclitând supravieţuirea acestora.Luând în considerare cele menţionate anterior, se impune o acţiune decisivă cu un impact ridicat pentru asigurarea lichidităţii întreprinderilor pe perioada în care se manifestă efectele COVID-19, astfel încât acestea să se redreseze odată ce situaţia actuală este depăşită.Prin Comunicarea Comisiei Europene privind Cadrul temporar în materie de ajutor de stat în contextul pandemiei de COVID-19 sunt menţionate principalele măsuri pe care statele membre le pot adopta în vederea susţinerii activităţii economice.Sectorul de creştere a păsărilor a întâmpinat dificultăţi prin imposibilitatea de a comercializa produsele de origine animală obţinute, înregistrând astfel pierderi economice însemnate.În această perioadă excepţională, piaţa cărnii de pasăre, se confruntă cu mari probleme, respectiv scăderea preţului cărnii de pasăre, imposibilitatea livrării animalelor către sacrificare şi procesare, creşterea preţului de achiziţie a materialului biologic pentru populare, a furajelor, întârzieri de asigurare a materiilor prime şi scăderea cantităţilor de carne comercializată prin vânzare directă pe piaţă şi HoReCa.De asemenea, din cauza restricţiilor de mişcare impuse de situaţia creată de COVID-19, sectorul creşterii păsărilor din România a suferit pierderi substanţiale care au condus la diminuarea efectivelor pentru abatorizare, precum şi la perturbarea lanţurilor de aprovizionare.Ţinând cont de dificultăţile din sectorul creşterii păsărilor, sunt necesare susţinerea activităţii de creştere a acestora prin măsuri economice adecvate, în vederea asigurării hranei, a materiilor prime pentru industria alimentară, şi menţinerea locurilor de muncă.În lipsa acordării măsurilor prevăzute de schema de ajutor de stat, crescătorii din sectorul de creştere a păsărilor din România sunt în imposibilitatea de a-şi asigura continuarea activităţii.Consecinţele neadoptării acestor măsuri vor fi eliminarea de pe piaţă a unui număr semnificativ de întreprinderi din sectorul de creştere a păsărilor din România şi apariţia unor efecte sociale deosebit de importante.Întrucât statul este obligat să ia măsuri pentru asigurarea continuării activităţii economice şi întrucât elementele mai sus prezentate vizează interesul general public şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare, a căror reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă. Capitolul IDispoziţii generale Articolul 1
(1) Obiectul prezentei ordonanţe de urgenţă îl reprezintă instituirea unei scheme de ajutor de stat cu caracter temporar pentru susţinerea activităţii crescătorilor din sectorul avicol în contextul crizei economice generate de pandemia de COVID-19, denumită în continuare schemă, având ca scop compensarea pierderilor cauzate de pandemia de COVID-19, în perioada cuprinsă între 1 martie 2020-1 iulie 2020.
(2) Ajutoarele de stat acordate în baza prezentei scheme sunt compatibile cu piaţa comună în conformitate cu prevederile pct. 3.1 din Comunicarea Comisiei Europene (CE) - Cadrul temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei în contextul actualei epidemii de COVID-19 (2020/C91I/01), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 911 din 20 martie 2020, cu modificările şi completările ulterioare.
(3) Schema de ajutor de stat se notifică la Comisia Europeană în temeiul art. 108 alin. (3) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene.
(4) Schema se aplică pe întreg teritoriul României.
(5) Schema nu se cumulează cu alte ajutoare de stat sau ajutoare de minimis cu aceleaşi costuri eligibile identificabile.
Articolul 2În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii: a)schemă de ajutoare - orice act pe baza căruia, fără să mai fie nevoie de măsuri de punere în aplicare suplimentare, pot fi acordate ajutoare individuale întreprinderilor definite în cadrul actului în mod general şi abstract, precum şi orice act pe baza căruia pot fi acordate ajutoare care nu sunt legate de un proiect specific uneia sau mai multor întreprinderi, pentru o perioadă nedefinită de timp şi pentru o valoare nedefinită; b)întreprindere - entitate care desfăşoară o activitate economică, indiferent de forma sa juridică, potrivit art. 1 din anexa nr. I la Regulamentul (UE) nr. 702/2014 al Comisiei din 25 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare în sectoarele agricol şi forestier şi în zonele rurale ca fiind compatibile cu piaţa internă, în aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, cu modificările şi completările ulterioare.
Capitolul IIBeneficiari, criterii de eligibilitate, durata schemei şi valoarea ajutorului de stat Articolul 3Ajutorul de stat prevăzut la art. 1 alin. (1) se acordă crescătorilor de păsări, întreprinderilor individuale şi familiale, persoanelor fizice autorizate, după caz, precum şi persoanelor juridice care desfăşoară activitate de reproducţie şi/sau incubaţie şi/sau creştere a păsărilor pentru carne sau ouă, denumite în continuare beneficiari. Articolul 4Pentru a fi eligibili la acordarea ajutorului de stat prevăzut la art. 1 alin. (1), beneficiarii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele criterii de eligibilitate: a)să deţină exploataţie autorizată sanitar-veterinar; b)să desfăşoare activitate de reproducţie şi/sau incubaţie şi/sau creştere a păsărilor în semestrul I al anului 2020; c)să nu fi solicitat alte tipuri de ajutor de stat pentru aceleaşi costuri eligibile şi să respecte prevederile de la pct. 20 şi 23 din Comunicarea CE - Cadrul temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei în contextul actualei epidemii de COVID-19 (2020/C91I/01); d)să nu se afle în reorganizare, faliment sau lichidare în evidenţele Oficiului Naţional al Registrului Comerţului la data de 31 decembrie 2019. Articolul 5
(1) Ajutorul de stat prevăzut la art. 1 alin. (1) se acordă pe capacitatea de producţie deţinută de beneficiar, echivalent UVM, în funcţie de speciile şi categoriile de păsări, respectiv pui de carne, pui de curcă, găini ouătoare, găini rase grele şi pui eclozionaţi.
(2) Valoarea totală ce poate fi acordată pentru fiecare întreprindere, aşa cum este definită la art. 2 lit. b), care îşi desfăşoară activitatea în domeniul producţiei primare de produse agricole nu depăşeşte echivalentul în lei a 100.000 euro.
(3) Cuantumul ajutorului de stat este de 100 euro/UVM, echivalent în lei, ratele de conversie fiind 0,03 UVM pentru pui de carne, pui de curcă şi pui eclozionaţi, respectiv 0,014 UVM pentru găini ouătoare şi găini rase grele.
(4) Valoarea totală maximă a schemei de ajutor de stat este de 109.800 mii lei şi se asigură de la bugetul de stat, în limita prevederilor bugetare aprobate Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pentru anul 2020.
(5) Cursul de schimb euro/leu pentru calcularea valorii totale maxime/cuantumului este cursul Băncii Naţionale a României valabil la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.
(6) Ajutorul de stat prevăzut la alin. (1) poate fi cumulat cu alte forme de sprijin acordate în conformitate cu Comunicarea CE - Cadrul temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei în contextul actualei epidemii de COVID19 (2020/C91I/01), fără a depăşi echivalentul în lei a 100.000 euro pentru acelaşi beneficiar.
Articolul 6Perioada de valabilitate a schemei este cuprinsă între data intrării în vigoare a prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă şi data de 31 decembrie 2020.
Capitolul IIIReguli procedurale Articolul 7
(1) Beneficiarii depun cererea de solicitare a ajutorului de stat, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 1, la centrele judeţene ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, denumită în continuare APIA, respectiv al municipiului Bucureşti, pe rază cărora îşi au sediul social, sau la centrul judeţean al APIA unde au depus cererea de solicitare pentru Măsura 14 - Bunăstarea animalelor - pachetul b) - Păsări din cadrul PNDR 2014-2020, însoţită de următoarele documente:a)copie de pe certificatul de înregistrare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului al beneficiarului, împuternicire şi o copie a B.I./C.I. al/a reprezentantului legal/împuternicitului; b)copie de pe autorizaţia sanitar-veterinară; c)fişa urmăririi activităţii la păsări, inclusiv situaţia incubaţiei, după caz, pe o lună din semestrul I al anului 2020, din care să rezulte că a desfăşurat activitate de reproducţie şi/sau incubaţie şi/sau creştere a păsărilor, însuşită de conducătorul unităţii; d)copia schiţei grajdului/halei pentru fiecare exploataţie cu cod atribuit de Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, denumită în continuare ANSVSA, asumată de către beneficiar prin semnătură, din care să reiasă adresa, suprafaţa utilă a spaţiilor de creştere pentru beneficiarii care au accesat Măsura 14. Din suprafaţa totală se exclud suprafaţa echipamentelor de hrănire şi adăpare aşezate pe podea, stâlpii, aleile, alte spaţii nedestinate creşterii pentru toate categoriile de păsări. Pe copia schiţei, fermierul va menţiona instrumentul/aparatul cu care au fost efectuate măsurătorile înscrise în schiţele depuse şi toleranţa acestuia în conformitate cu fişa tehnică sau cartea tehnică a aparatului/instrumentului cu care au fost efectuate măsurătorile; e)copia schiţei validată de beneficiar aferentă locurilor de cazare, calculate potrivit Normei sanitare veterinare privind standardele minime pentru protecţia găinilor ouătoare, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 136/2006, cu modificările ulterioare, Normei sanitare veterinare privind stabilirea normelor minime de protecţie a puilor destinaţi producţiei de carne, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 30/2010, cu modificările ulterioare, şi Normei sanitare veterinare care stabileşte standardele minime privind protecţia păsărilor în fermă şi în timpul transportului, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 63/2012, pentru spaţiile de cazare care nu se află în Măsura 14; f)documentele justificative care atestă instituirea restricţiilor sanitare veterinare privind popularea cu păsări în semestrul I al anului 2020, dacă este cazul; g)coordonate bancare/trezorerie; h)pentru beneficiarii care au accesat Măsura 14 - Bunăstarea animalelor - pachetul b) - Plăţi în favoarea bunăstării păsărilor, din cadrul PNDR 2014-2020, copiile documentelor prevăzute la lit. a)-d), f) şi g) depuse împreună cu cererea de plată/deconturile justificative rămân valabile şi pentru această măsură. APIA va prelua datele operate şi verificate din aplicaţia electronică de gestionare a Măsurii 14 - Bunăstarea animalelor - pachetul b) - Plăţi în favoarea bunăstării păsărilor, din cadrul PNDR 2014-2020, referitoare la documentele beneficiarilor pentru exploataţiile cu cod ANSVSA; i)pentru beneficiarii care solicită sprijin pentru activitatea de incubaţie, document oficial care să certifice capacitatea staţiei de incubaţie, respectiv pui eclozionaţi pe serie.
(2) Cererea de solicitare a ajutorului de stat şi documentele justificative prevăzute la alin. (1) pot fi transmise la centrele judeţene ale APIA, respectiv al municipiului Bucureşti şi prin fax, poştă sau în format scanat prin e-mail, cu condiţia asumării prin semnătură de către reprezentantul legal al beneficiarului pe fiecare pagină a documentului transmis.
(3) În situaţia în care beneficiarii deţin mai multe exploataţii de creştere a păsărilor situate pe raza mai multor unităţi administrativ-teritoriale din judeţe diferite, aceştia depun o singură cerere la centrul judeţean al APIA pe rază căruia îşi au sediul social sau la centrul judeţean al APIA unde au depus cererea de solicitare pentru Măsura 14 - Bunăstarea animalelor - pachetul b) - Plăţi în favoarea bunăstării păsărilor, din cadrul PNDR 2014-2020.
Articolul 8
(1) Perioada de depunere a cererilor de solicitare a ajutorului de stat şi a documentelor justificative prevăzute la art. 7 alin. (1) este de 20 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.
(2) Plata ajutorului de stat se efectuează până la data de 31 decembrie 2020. Nu se acordă plăţi ulterior datei de 31 decembrie 2020, dacă se constată că acestea nu au putut fi efectuate din cauze imputabile beneficiarului, respectiv nedeclararea unui cont valid la APIA.
Articolul 9
(1) După expirarea termenului de depunere a cererilor de solicitare a ajutorului de stat, centrele judeţene ale APIA, respectiv al municipiului Bucureşti verifică, aprobă sumele şi centralizează cererile şi transmit la structura centrală a APIA situaţiile centralizatoare cu beneficiarii şi sumele cuvenite, al căror model este prevăzut în anexa nr. 2.
(2) Structura centrală a APIA întocmeşte şi transmite Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale centralizatorul cu beneficiarii şi sumele cuvenite, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3.
(3) În situaţia în care sumele depăşesc prevederile bugetare aprobate cu această destinaţie, valoarea ajutorului de stat se reduce proporţional pentru toţi beneficiarii.
Articolul 10În baza situaţiei centralizatoare cu beneficiarii şi sumele cuvenite, transmisă de APIA, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale transmite Ministerului Finanţelor Publice cererea de deschidere a creditelor bugetare, însoţită de situaţia centralizatoare a ajutorului de stat, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4. Articolul 11
(1) După aprobarea de către Ministerul Finanţelor Publice a deschiderii creditelor bugetare, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale deschide şi repartizează credite bugetare APIA, care la rândul său repartizează credite bugetare centrelor judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti cu sumele cuvenite.
(2) Centrele judeţene ale APIA, respectiv al municipiului Bucureşti virează sumele cuvenite în conturile beneficiarilor, conform legislaţiei în vigoare.
(3) APIA publică informaţiile relevante cuprinse în anexa III la Regulamentul (UE) nr. 702/2014, cu modificările şi completările ulterioare.
Articolul 12
(1) Toate documentele depuse în vederea solicitării ajutoarelor de stat acordate potrivit prezentei ordonanţe de urgenţă se păstrează la centrele judeţene ale APIA, respectiv al municipiului Bucureşti, pe o perioadă de 10 ani fiscali de la data la care a fost acordat ajutorul de stat.
(2) Toate documentele care atestă ajutorul de stat cuvenit se păstrează de către beneficiarii ajutorului de stat pe o perioadă de 10 ani fiscali de la data încasării sumei cuvenite.
Articolul 13Beneficiarul are obligaţia să anunţe orice modificare privind datele din cerere la centrul judeţean al APIA, respectiv al municipiului Bucureşti unde a depus cererea de solicitare, în termen de 5 zile lucrătoare de la respectiva modificare.
Capitolul IVDispoziţii finale Articolul 14
(1) În cazul nerespectării de către beneficiari a condiţiilor prevăzute la art. 4, aceştia sunt obligaţi la restituirea contravalorii sprijinului financiar, la care se adaugă dobânzi şi penalităţi de întârziere calculate începând cu data încasării, potrivit prevederilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
(2) Sumele reprezentând ajutor de stat necuvenit, prevăzut la alin. (1), reprezintă creanţe bugetare, pentru recuperarea acestora aplicându-se în mod corespunzător dispoziţiile Legii nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
(3) Procesele-verbale de constatare a neregulilor şi de stabilire a creanţelor bugetare întocmite de către centrele judeţene ale APIA, respectiv al municipiului Bucureşti, prin care se individualizează sumele de recuperat exprimate în moneda naţională, constituie titluri de creanţă şi cuprind elementele actului administrativ-fiscal prevăzut de Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
(4) Titlul de creanţă constituie titlu executoriu la data împlinirii termenului de scadenţă prevăzut în acesta.
(5) Persoana care se consideră vătămată într-un drept al său sau într-un interes legitim se poate adresa instanţei de contencios administrativ, în condiţiile şi termenele prevăzute de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
(6) Titlurile executorii împreună cu dovada comunicării acestora către debitor se transmit organelor fiscale competente subordonate Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, în vederea recuperării debitului, conform prevederilor Legii nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
(7) Cuantumul obligaţiilor fiscale accesorii se calculează de către APIA de la data scadenţei şi până la data transmiterii către organele fiscale competente subordonate Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, potrivit alin. (6), iar organele fiscale competente subordonate Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală vor calcula obligaţii fiscale accesorii de la data transmiterii titlurilor executorii şi până la data stingerii sumelor prevăzute în acestea.
(8) Obligaţiile fiscale accesorii calculate de către APIA vor fi individualizate într-un titlu de creanţă, prevederile alin. (2)-(6) aplicându-se în mod corespunzător.
(9) În procedura insolvenţei, înscrierea creanţei bugetare la masa credală se face la solicitarea APIA, cu respectarea legislaţiei în vigoare.
(10) Sumele încasate potrivit prevederilor alin. (2) se constituie venit la bugetul de stat şi se virează într-un cont de venituri distinct.
Articolul 15Începând cu data primirii deciziei Comisiei Europene privind aprobarea acordării ajutorului de stat se stabileşte eligibilitatea beneficiarului şi se poate constitui obligaţia de plată a acestui ajutor de stat. Articolul 16În situaţia în care, anterior emiterii deciziei Comisiei Europene, Comisia Europeană solicită modificări privind prezenta schemă de ajutor de stat, prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă se modifică în mod corespunzător. Articolul 17Textul prezentei scheme se publică integral pe site-ul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, pe adresa www.madr.ro. Articolul 18 Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă. PRIM-MINISTRU LUDOVIC ORBAN Contrasemnează: p. Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, George Scarlat, secretar de stat Ministrul finanţelor publice, Vasile-Florin Cîţu p. Ministrul afacerilor externe, Iulia Raluca Matei, secretar de stat
ANEXA Nr. 1* * Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil. ANEXA Nr. 2APIA CJ........ ........ Operator date cu caracter personal: 9596 Bun de plată ........ ........ euro lei Director executiv CJ, ........ ............. SITUAŢIA CENTRALIZATOARE cu beneficiarii şi sumele cuvenite ajutorului de stat pentru susţinerea activităţii crescătorilor din sectorul avicol în contextul crizei economice generate de pandemia de COVID-19

Nr. crt. Denumirea beneficiarului Nr. şi data cererii ID fermier CUI Codul exploataţiei Categoria Capacitatea de producţie Echivalent UVM Cuantum 100 euro/UVM Valoarea ajutorului de stat Valoarea maximă euro per beneficiar Valoarea ajutorului de stat (lei) Valoarea ajutorului de stat (euro)
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Pui carne
Total general

Certificat din punctul de vedere al realităţii, regularităţii şi legalităţii datelor Verificat ........ ........... Întocmit ........ .......... ANEXA Nr. 3APIA Operator date cu caracter personal: 9596 Bun de plată ........ ........ euro Director, ........ ........ ........ CENTRALIZATORUL beneficiarilor şi sumele cuvenite în vederea acordării ajutorului de stat pentru susţinerea activităţii crescătorilor din sectorul avicol în contextul crizei economice generate de pandemia de COVID-19

Nr. crt. Judeţul Nr. de beneficiari Categoria Capacitatea (echivalent UVM) Ajutorul de stat (lei) Ajutorul de stat (euro)
Pui carne
Pui curcă
Găini ouătoare
Găini reproducţie rase grele
Pui eclozionaţi
.............
Total Pui carne
Pui curcă
Găini ouătoare
Găini reproducţie rase grele
Pui eclozionaţi
Total general

Director general APIA, ........ ................ .......... ANEXA Nr. 4SITUAŢIA CENTRALIZATOARE a ajutorului de stat pentru susţinerea activităţii crescătorilor din sectorul avicol în contextul crizei economice generate de pandemia de COVID-19 Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale Se aprobă. Ordonator principal de credite, ........ ................ ................ ........

Nr. crt. Judeţul Suma solicitată (lei)
(0) (1) (2)
1.
2.
3.
.....
TOTAL:

Direcţia generală buget-finanţe şi fonduri europene Director general, ........ ................ ................ ........ (semnătura şi ştampila)SmartCity5

COMENTARII la OUG 151/2020

Momentan nu exista niciun comentariu la OUG 151 din 2020
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 1 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Ordin 384 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Ordin 384 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Bună ziua tuturor, vă rog, numele meu este Victoria. doresc repede să folosesc acest mediu pentru a tăia o mărturie despre cum Dumnezeu m-a îndreptat către un împrumutat real care mi-a transformat viața din iarbă în grație, de la săracă la o femeie bogată care se poate lăuda acum cu o viață sănătoasă și bogată fără stres sau dificultăți financiare. După atâtea luni de încercări de a obține un împrumut pe internet, am fost înșelat cu suma de 2.700 de dolari. Am devenit atât de disperată în a obține un împrumut de la un împrumutător legitim, care nu va adăuga la durerile mele, apoi am decis să contactez un prieten a mea care a primit recent un împrumut online, am discutat despre această problemă și, până la concluzia noastră, mi-a spus despre un bărbat numit domnul Elijah, care este CEO al instituțiilor de credit de împrumut. împrumutul a fost aprobat cu ușurință fără stres și s-au făcut toate pregătirile referitoare la transferul împrumutului și în mai puțin de trei (3) zile împrumutul a fost depus în contul meu bancar, am crezut că este o glumă până când am primit un apel de la banca mea că Contul meu a fost creditat cu 70.000,00 dolari. Am devenit atât de fericit că, în cele din urmă, Dumnezeu mi-a răspuns rugăciunile îndreptându-mă către un împrumutător de împrumut adevărat, care a fost capabil să îmi satisfacă dorințele inimii. mulțumiri mari domnului Elijah pentru că mi-a făcut viața rezonabilă, așa că sfătuiesc pe toți cei interesați să primească un împrumut să-l contacteze cu amabilitate prin e-mail (loancreditinstitutions00@gmail.com) sau +393510483991 așa am reușit să-mi obțin împrumutul, așa că am putut să-mi achit facturile. Așadar, mulțumesc, pentru că ați petrecut timp pentru a citi despre povestea mea de succes și mă rog ca Dumnezeu să-și facă voia în viața voastră
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Decretul 118 1994
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor și a garanțiilor necorespunzătoare este întotdeauna o preocupare pentru clienți atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT COMPANY. El a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT COMPANY a fost acreditată de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la o rată a dobânzii de 3%. Am avut privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Emiterea creditului nu ar trebui să împiedice creditul necesar. Serviciile noastre includ: - * Împrumuturi pentru investitori * Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri * Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără verificare de securitate socială și credit, garanție 100%. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vă vom realiza visul. MIDLAND CREDIT COMPANY SPUNE DA când băncile sale spun NU. În cele din urmă, finanțăm companii de credit mici, intermediari, instituții financiare mici, deoarece avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii despre obținerea împrumutului: Vă rugăm să răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME E-mail al companiei: midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei este midlandcreditonline.com Motto: Investiții de generații.
ANONIM a comentat Decizia 263 2020
    Sunt atât de încântat ... Am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am obținut un împrumut. Am încercat un alt serviciu, dar nu am putut obține niciodată un împrumut din acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente și la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după ce m-am întâlnit cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 de euro, acum afacerea mea merge bine și vreau să știți astăzi acest lucru cu toții, deoarece acestea sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi în toată lumea. Luați legătura cu ei și nu pierdeți timpul cu acei creditori contactați cu amabilitate acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1322 2020
    Sunt atât de încântat ... Am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am obținut un împrumut. Am încercat un alt serviciu, dar nu am putut obține niciodată un împrumut din acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente și la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după ce m-am întâlnit cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 de euro, acum afacerea mea merge bine și vreau să știți astăzi acest lucru cu toții, deoarece acestea sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi în toată lumea. Luați legătura cu ei și nu pierdeți timpul cu acei creditori contactați cu amabilitate acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 42 2005
    BINE AȚI VENIT: ÎMPRUMUTUL ÎNTRE PERSOANELE SERIOASE ȘI ONESTI ONLINE. Ofertă de împrumut între persoane fizice rapid Împrumut rapid pentru a vă pune capăt grijilor în mai puțin de 72 de ore Sunteți interzis de la banca dvs. și toate încercările dvs. în alte și alte instituții financiare nu au dat nimic până acum din cauza creditului dvs. nepotrivit sau a altora nu mă mai îngrijorează să mă contactați și în mai puțin de 72 de ore la o rată rezonabilă de 2% pe an și cu privire la timpul de rambursare care vă convine vă fac împrumutul care vă va salva viața. Vă rugăm să mă contactați prin e-mail: marialeydi06@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 106 2020
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ mică, de până la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite pentru locuințe, credite auto, credite pentru studenți, credite de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de împrumut, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care schimbă viața.
Alte acte pe aceeaşi temă cu OUG 151/2020
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu