Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA DE URGENTA Nr

ORDONANTA DE URGENTA   Nr. 135 din 10 octombrie 2002

privind ratificarea Acordului de imprumut pentru Proiectul de dezvoltare institutionala a sectorului privat si public, semnat la Bucuresti la 13 septembrie 2002 intre Romania si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 799 din  4 noiembrie 2002


SmartCity3


    In temeiul art. 114 alin. (4) din Constitutie,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

    Art. 1
    Se ratifica Acordul de imprumut pentru Proiectul de dezvoltare institutionala a sectorului privat si public, semnat la Bucuresti la 13 septembrie 2002 intre Romania si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare.
    Art. 2
    Derularea imprumutului si urmarirea realizarii obiectivelor programului de reforma structurala finantat de acesta se asigura de catre Ministerul Finantelor Publice, denumit in continuare MFP, prin Unitatea de management a proiectului, denumita in continuare UMP, constituita in baza prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 40/1999 pentru ratificarea Acordului de imprumut dintre Romania, reprezentata de Ministerul Finantelor, si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare privind proiectul de dezvoltare institutionala a sectorului privat, in valoare de 25 milioane dolari S.U.A., semnat la Washington D.C. la 17 iunie 1999, aprobata prin Legea nr. 8/2000, cu modificarile si completarile ulterioare. UMP se afla sub directa coordonare a ministrului finantelor publice, denumit in continuare coordonatorul proiectului.
    Art. 3
    (1) Plata comisionului initial de 1% din suma imprumutului, a comisionului de angajament, a ratelor de capital, a dobanzilor si a altor costuri aferente acestuia, inclusiv a diferentelor nefavorabile de curs valutar, se va asigura din bugetul de stat prin bugetul MFP.
    (2) Plata comisioanelor si spezelor bancare aferente derularii imprumutului se asigura de catre UMP din dobanda bonificata la disponibilitatile pastrate temporar in conturile deschise la banca prin care se deruleaza fondurile imprumutului sau din contributia Romaniei la realizarea proiectului, daca suma dobanzii bonificate este mai mica decat suma comisioanelor si spezelor bancare retinute de banca. La sfarsitul fiecarui an soldul favorabil al dobanzii bonificate se reporteaza in anul urmator, cu aceeasi destinatie, urmand ca la terminarea proiectului soldul favorabil sa se vireze la bugetul de stat.
    Art. 4
    Contributia Romaniei la realizarea proiectului finantat din imprumut reprezinta diferenta pana la 100% din valoarea contractelor ce se finanteaza din imprumut, plus taxele, impozitele directe si indirecte, orice alte impozite, contributii si taxe de natura acestora. Contributia Romaniei aferenta sumelor din imprumut utilizate pentru institutiile bugetare se asigura anual din bugetul de stat prin bugetul MFP, iar contributia Romaniei aferenta sumelor din imprumut utilizate pentru institutiile prevazute la art. 6 se asigura din bugetele proprii ale acestor institutii.
    Art. 5
    Sumele imprumutului se utilizeaza pentru finantarea activitatilor necesare realizarii obiectivelor programului de reforma structurala, prevazute in acordul de imprumut sau convenite ulterior cu Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare, denumita in continuare BIRD, pentru a fi finantate din imprumut, in baza cererilor de finantare intocmite de catre institutiile responsabile pentru realizarea obiectivelor respective si aprobate de coordonatorul proiectului. Cererile de finantare vor fi fundamentate cu specificatiile si documentatiile tehnice pentru achizitiile de bunuri si lucrari si/sau termenii de referinta pentru angajarea serviciilor de consultanta.
    Art. 6
    Institutiile beneficiare de sume din imprumut a caror activitate nu este finantata de la bugetul de stat vor incheia cu MFP acorduri de subimprumut prin care se vor stabili termenii si conditiile acordarii finantarii.
    Art. 7
    (1) Achizitiile de bunuri, lucrari si servicii in cadrul proiectului finantat din imprumut se desfasoara prin UMP, in conformitate cu procedurile BIRD si in conditiile prevazute de prezentul articol.
    (2) UMP asigura pregatirea documentelor de achizitie in conformitate cu metoda de achizitie aprobata de BIRD si in baza specificatiilor tehnice si/sau a termenilor de referinta transmisi de institutiile beneficiare, conform art. 5, si organizeaza constituirea comisiilor de evaluare a expresiilor de interes si/sau a ofertelor si pentru negocierea contractelor.
    (3) Comisiile de evaluare a expresiilor de interes si/sau a ofertelor si pentru negocierea contractelor au urmatoarea componenta:
    - un presedinte, cu drept de vot, reprezentant al MFP, din cadrul UMP;
    - 4 membri, cu drept de vot, reprezentanti ai institutiei beneficiare de sume din imprumut, nominalizati de conducatorul acesteia;
    - un secretar, fara drept de vot, din cadrul UMP, care asigura respectarea procedurilor BIRD si intocmirea documentatiei necesare procesului de achizitie.
    (4) Pentru fiecare membru al comisiei prevazute la alin. (3) va fi numit cate un supleant. Numirile in comisiile de evaluare sunt aprobate prin ordin de catre coordonatorul proiectului.
    Art. 8
    In cadrul contractelor incheiate cu contractori persoane fizice sau juridice rezidente pentru furnizarea de bunuri, lucrari si servicii finantate din imprumut, platile pot fi efectuate si in valuta.
    Art. 9
    Se autorizeaza Guvernul Romaniei ca prin MFP, de comun acord cu BIRD, sa introduca pe durata proiectului, in functie de conditiile concrete de derulare a acordului de imprumut, amendamente la continutul acestuia, care privesc realocari de fonduri, modificari in structura finantarii pe categorii si componente, modificari de termene, precum si orice alte modificari care nu sunt de natura sa sporeasca obligatiile financiare ale Romaniei fata de BIRD.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministrul finantelor publice,
                         Mihai Nicolae Tanasescu

                         p. Ministrul afacerilor externe,
                         Cristian Diaconescu,
                         secretar de stat

                               ACORD DE IMPRUMUT
    (Proiectul de dezvoltare institutionala a sectorului privat si public)
intre Romania si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare*)

    *) Traducere.

    Acord din data de 13 septembrie 2002 intre Romania (Imprumutatul) si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare (Banca)
    Avand in vedere ca Imprumutatul, considerand satisfacatoare fezabilitatea si prioritatea proiectului descris in anexa nr. 2 la acest acord (proiectul), a solicitat Bancii asistenta in finantarea proiectului; si
    avand in vedere ca Banca a fost de acord, pe baza, intre altele, a celor de mai sus, sa acorde imprumutul Imprumutatului, in termenii si conditiile prezentate in acest acord,
    prin urmare partile la prezentul acord convin dupa cum urmeaza:

    Art. 1
    Conditii generale; definitii

    Sectiunea 1.01. "Conditiile generale ale Bancii aplicabile acordurilor de imprumut si garantie pentru imprumuturi denominate intr-o singura valuta" din data de 30 mai 1995 (dupa cum au fost amendate pana la 6 octombrie 1999) (Conditiile generale) constituie parte integranta a acestui acord.
    Sectiunea 1.02. Daca din context nu reiese altfel, termenii definiti in Conditiile generale si in preambulul acestui acord au semnificatiile respective prevazute de acestea, iar urmatorii termeni suplimentari au urmatoarele intelesuri:
    a) APAPS reprezinta Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului a Imprumutatului;
    b) raport de management financiar reprezinta fiecare raport elaborat in conformitate cu sectiunea 4.02 a acestui acord;
    c) UMP reprezinta Unitatea de management a proiectului, stabilita in cadrul Ministerului Finantelor Publice al Imprumutatului;
    d) coordonatorul proiectului reprezinta conducatorul Comitetului de coordonare al proiectului, ale carui atributii si responsabilitati vor fi indeplinite de ministrul finantelor publice sau succesorul sau;
    e) CCP reprezinta Comitetul de coordonare al proiectului la care se face referire in sectiunea 3.05 a acestui acord si a carui componenta poate fi schimbata din cand in cand, in baza celor convenite cu Banca; si
    f) contul special reprezinta contul la care se face referire in sectiunea 2.02 b) a acestui acord.
    Art. 2
    Imprumutul
    Sectiunea 2.01. Banca este de acord sa imprumute Imprumutatului, in termenii si conditiile prevazute sau la care se face referire in acordul de imprumut, o suma egala cu optsprezece milioane sase sute mii dolari S.U.A. (18.600.000 USD).
    Sectiunea 2.02. a) Suma imprumutului poate fi trasa din contul imprumutului in conformitate cu prevederile anexei nr. 1 la acest acord, pentru cheltuieli efectuate (sau, daca Banca va fi fost de acord, care urmeaza sa fie efectuate) privind costul rezonabil al bunurilor, lucrarilor si serviciilor necesare pentru proiect si care urmeaza sa fie finantate din sumele imprumutului.
    b) Pentru scopurile proiectului, Imprumutatul poate deschide si mentine la o banca un cont special de depozit in dolari S.U.A., in termeni si conditii satisfacatoare pentru Banca, avand protectia adecvata impotriva compensarii, sechestrului si popririi. Depozitele in si platile din contul special vor fi efectuate in conformitate cu prevederile anexei nr. 5 la acest acord.
    Sectiunea 2.03. Data inchiderii va fi 30 iunie 2005 sau o alta data ulterioara pe care o va stabili Banca. Banca va notifica prompt Imprumutatul despre aceasta data ulterioara.
    Sectiunea 2.04. Imprumutatul va plati Bancii un comision, intr-o suma egala cu un procent (1%) din suma imprumutului. Acest comision va trebui platit in maximum 30 (treizeci) de zile de la data intrarii in vigoare a imprumutului.
    Sectiunea 2.05. Imprumutatul va plati periodic Bancii un comision de angajament la o rata de trei patrimi dintr-un procent (3/4 din 1%) pe an, aplicat la suma netrasa a imprumutului.
    Sectiunea 2.06. a) Imprumutatul va plati periodic dobanda aferenta sumei imprumutului, trasa si nerambursata, la o rata egala pentru fiecare perioada de dobanda cu rata de baza LIBOR plus marja totala LIBOR.
    b) Pentru scopurile acestei sectiuni:
    (i) perioada de dobanda inseamna perioada initiala de la si incluzand data acestui acord pana la, dar excluzand, data de plata a primei perioade de dobanda care survine dupa data acordului, iar dupa perioada initiala de dobanda, fiecare perioada de la si incluzand o data de plata a dobanzii pana la, dar excluzand, data de plata a dobanzii imediat urmatoare;
    (ii) data de plata a dobanzii inseamna orice data specificata in sectiunea 2.07 a acestui acord;
    (iii) rata de baza LIBOR inseamna, pentru fiecare perioada de dobanda, rata oferita pe piata interbancara londoneza pentru depozitele in dolari S.U.A. la 6 luni, valabila in prima zi a unei astfel de perioade de dobanda (sau, in cazul perioadei initiale de dobanda, valabila la data de plata a dobanzii care survine la sau care preceda imediat prima zi a unei astfel de perioade de dobanda), asa cum a fost determinata in mod rezonabil de Banca si exprimata ca procent pe an;
    (iv) marja totala LIBOR inseamna, pentru fiecare perioada de dobanda: (A) trei patrimi dintr-un procent (3/4 din 1%); (B) minus (sau plus) marja medie ponderata, pentru o astfel de perioada de dobanda, sub (sau peste) ratele oferite pe piata interbancara londoneza, sau alte rate de referinta, pentru depozitele la 6 luni, cu privire la imprumuturile acordate de Banca si nerambursate sau la parti din acestea, alocate de Banca pentru acordarea imprumuturilor denominate intr-o singura valuta, ori parti din acestea, care includ si imprumutul, asa cum a fost determinata in mod rezonabil de catre Banca si exprimata ca procent pe an.
    c) Banca va notifica Imprumutatul in legatura cu rata de baza LIBOR si marja totala LIBOR pentru fiecare perioada de dobanda, imediat dupa determinarea acestora.
    d) Ori de cate ori, ca urmare a schimbarilor intervenite in practicile de piata, care afecteaza determinarea ratelor de dobanda la care se face referire in aceasta sectiune, Banca decide ca este in interesul imprumutatilor sai, luati in totalitate, si al Bancii sa aplice o baza pentru determinarea ratelor de dobanda aplicabile imprumutului, alta decat cea prevazuta in aceasta sectiune, Banca poate modifica baza pentru determinarea ratelor de dobanda aplicabile imprumutului prin notificarea Imprumutatului cu privire la noua baza cu cel putin 6 luni inainte. Noua baza va intra in vigoare la expirarea perioadei de notificare, cu exceptia cazului in care Imprumutatul notifica Bancii, in timpul perioadei specificate, cu privire la obiectiile sale referitoare la aceasta, caz in care modificarea mentionata nu se va aplica imprumutului.
    Sectiunea 2.07. Dobanda si alte speze vor fi platibile semestrial, la 15 februarie si 15 august ale fiecarui an.
    Sectiunea 2.08. Imprumutatul va rambursa suma imprumutului in conformitate cu graficul de rambursare prezentat in anexa nr. 3 la acest acord.
    Art. 3
    Executia proiectului
    Sectiunea 3.01. Imprumutatul declara ca se angajeaza sa indeplineasca obiectivele proiectului si in acest scop va realiza proiectul cu diligenta si eficienta necesare si in conformitate cu practicile financiare, tehnice si administrative corespunzatoare si va furniza cu promptitudine, dupa cum va fi necesar, fondurile, facilitatile, serviciile si alte resurse necesare proiectului.
    Sectiunea 3.02. Cu exceptia cazului in care Banca va fi convenit altfel, achizitionarea bunurilor, lucrarilor si serviciilor de consultanta necesare proiectului si care vor fi finantate din sumele imprumutului va fi guvernata de prevederile anexei nr. 4 la acest acord.
    Sectiunea 3.03. Pentru scopurile sectiunii 9.08 din Conditiile generale si fara a se limita la acestea, Imprumutatul:
    a) va pregati, pe baza liniilor directoare acceptabile Bancii, si va furniza Bancii, nu mai tarziu de 6 (sase) luni dupa data inchiderii sau la o alta data ulterioara care va putea fi convenita in acest scop intre Imprumutat si Banca, un plan privind operarea in viitor a proiectului; si
    b) va acorda Bancii posibilitatea rezonabila de a se consulta cu Imprumutatul in legatura cu planul respectiv.
    Sectiunea 3.04. Imprumutatul:
    a) va mentine politici si proceduri adecvate care sa ii permita sa monitorizeze si sa evalueze cu continuitate, conform indicatorilor acceptabili Bancii, realizarea proiectului si indeplinirea obiectivelor acestuia;
    b) va pregati, in baza unor termeni de referinta satisfacatori Bancii, si va furniza Bancii la sau pana la 31 mai 2003 un raport care integreaza rezultatele activitatilor de monitorizare si evaluare desfasurate conform paragrafului a) al acestei sectiuni, privind progresul inregistrat in realizarea proiectului in perioada anterioara datei raportului mentionat si care prezinta masurile recomandate pentru a asigura realizarea eficienta a proiectului si indeplinirea obiectivelor acestuia in perioada urmatoare unei astfel de date; si
    c) va analiza cu Banca, pana la 30 iunie 2003 sau pana la o alta data ulterioara, dupa cum va solicita Banca, raportul la care se face referire in paragraful b) al acestei sectiuni si dupa aceea va lua toate masurile necesare pentru asigurarea finalizarii cu eficienta a proiectului si indeplinirea obiectivelor acestuia, pe baza concluziilor si recomandarilor din raportul mentionat si a analizei Bancii in aceasta privinta.
    Sectiunea 3.05. Pe toata perioada implementarii proiectului, Imprumutatul va mentine, intr-o maniera si in baza termenilor de referinta satisfacatori Bancii, un CCP condus de coordonatorul proiectului si alcatuit din cate un reprezentant al: APAPS, Ministerului Finantelor Publice, Ministerului Justitiei, Ministerului Industriei si Resurselor, Ministerului Dezvoltarii si Prognozei, Ministerului Administratiei Publice si Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei. CCP va fi responsabil pentru supravegherea implementarii proiectului.
    Sectiunea 3.06. UMP va raspunde de administrarea, managementul si coordonarea de zi cu zi a proiectului, inclusiv de activitatile de achizitii, contabilitate, trageri, auditare si raportare. Pe toata perioada implementarii proiectului, Imprumutatul va mentine UMP cu un numar suficient de personal calificat si cu facilitatile adecvate, satisfacatoare pentru Banca.
    Sectiunea 3.07. Imprumutatul se va asigura ca studiile care urmeaza a fi realizate in cadrul partii C.2 a proiectului vor include o evaluare a mecanismelor adecvate pentru monitorizarea proiectelor cu probleme sensibile de mediu.
    Art. 4
    Clauze financiare
    Sectiunea 4.01. a) Imprumutatul va mentine un sistem de management financiar, inclusiv inregistrari si conturi, si va pregati situatiile financiare intr-un format acceptabil Bancii, care sa reflecte operatiunile, resursele si cheltuielile legate de proiect.
    b) Imprumutatul:
    (i) va tine evidentele, conturile si situatiile financiare la care se face referire in paragraful a) din aceasta sectiune si inregistrarile si conturile pentru contul special, pentru fiecare an fiscal, auditat in conformitate cu standardele de audit acceptabile Bancii, aplicate consecvent de auditori independenti acceptabili Bancii, care vor fi fost numiti nu mai tarziu de 30 septembrie 2002;
    (ii) va furniza Bancii, imediat ce este posibil, dar nu mai tarziu de 6 (sase) luni dupa sfarsitul fiecarui asemenea an: (A) copii certificate ale situatiilor financiare la care se face referire in paragraful a) al acestei sectiuni, pentru fiecare astfel de an auditat; si (B) un punct de vedere privind acele situatii, inregistrari si conturi si un raport al acelui audit, efectuat de auditorii mentionati, cu o astfel de arie de cuprindere si cu astfel de detalii pe care Banca le va fi cerut in mod rezonabil; si
    (iii) va furniza Bancii orice alte informatii cu privire la acele inregistrari si conturi, auditul acestora, informatii privind auditorii respectivi, dupa cum Banca poate solicita periodic in mod rezonabil.
    c) Pentru toate cheltuielile in legatura cu care au fost efectuate trageri din contul imprumutului in baza declaratiilor de cheltuieli, Imprumutatul:
    (i) va tine sau va face sa fie tinute, in conformitate cu paragraful a) al acestei sectiuni, inregistrari si conturi separate, care sa reflecte astfel de cheltuieli;
    (ii) va pastra, cel putin un an dupa ce Banca a primit raportul de audit pentru anul fiscal in care s-a efectuat ultima tragere din contul imprumutului, toate evidentele (contracte, comenzi, facturi, note de plata, chitante si alte documente) care evidentiaza astfel de cheltuieli;
    (iii) va permite reprezentantilor Bancii sa examineze astfel de evidente; si
    (iv) va asigura ca aceste evidente si conturi sa fie incluse in auditul anual la care se face referire in paragraful b) al acestei sectiuni si raportul acestui audit sa contina o opinie independenta a respectivilor auditori, precum ca declaratiile de cheltuieli prezentate in cursul unui astfel de an fiscal, impreuna cu procedurile si controalele interne implicate in pregatirea lor, pot constitui o baza pentru a justifica tragerile respective.
    Sectiunea 4.02. a) Fara a se limita la prevederile sectiunii 4.01 a acestui acord, Imprumutatul va realiza un plan de actiune cu termene precise, acceptabil Bancii pentru intarirea sistemului de management financiar la care se face referire in paragraful a) din sectiunea 4.01, pentru a permite Imprumutatului ca, nu mai tarziu de 30 septembrie 2002 sau la acea data ulterioara pe care Banca o va conveni, sa elaboreze rapoartele trimestriale de management financiar, acceptabile pentru Banca, prin care:
    (i) (A) se stabilesc sursele efective si solicitarile de fonduri pentru proiect, atat cumulat, cat si pentru perioada acoperita de raportul mentionat, precum si sursele si solicitarile de fonduri prevazute pentru proiect pentru perioada de 6 luni care urmeaza perioadei acoperite de raportul mentionat; si (B) se arata separat cheltuielile finantate din sumele imprumutului in perioada acoperita de raportul mentionat si cheltuielile propuse a fi finantate din sumele imprumutului in perioada de 6 luni care urmeaza perioadei acoperite de raportul mentionat;
    (ii) (A) se descrie progresul fizic in implementarea proiectului, atat cumulat, cat si pentru perioada acoperita de raportul mentionat; si (B) se explica diferentele dintre obiectivele de implementare efective si cele anterior prognozate; si
    (iii) se prezinta stadiul achizitiilor in cadrul proiectului si cheltuielile in cadrul contractelor finantate din sumele imprumutului la sfarsitul perioadei acoperite de raportul mentionat.
    b) La incheierea planului de actiune la care se face referire in paragraful a) din aceasta sectiune, Imprumutatul va pregati, in conformitate cu liniile directoare acceptabile Bancii, si va furniza Bancii nu mai tarziu de 45 (patruzeci si cinci) de zile dupa sfarsitul fiecarui trimestru un raport de management financiar pentru trimestrul respectiv.
    Art. 5
    Terminare
    Sectiunea 5.01. Data care urmeaza dupa 120 (o suta douazeci) de zile de la data semnarii acestui acord este specificata aici pentru scopurile sectiunii 12.04 din Conditiile generale.
    Art. 6
    Reprezentantul Imprumutatului; adrese
    Sectiunea 6.01. Ministrul finantelor publice al Imprumutatului este desemnat reprezentant al Imprumutatului pentru scopurile sectiunii 11.03 din Conditiile generale.
    Sectiunea 6.02. Urmatoarele adrese sunt specificate pentru scopurile sectiunii 11.01 din Conditiile generale:

    Pentru Imprumutat:
    Ministerul Finantelor Publice
    Str. Apolodor nr. 17
    Bucuresti
    Romania
    Telex: 11239               Facsimile: (401) 312-4284

    Pentru Banca:
    Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare
    1818 H Street, N.W.
    Washington, D.C. 20433
    Statele Unite ale Americii
    Adresa telegrafica:           Telex:           Fax:
    INTBAFRAD                248423 (MCI) sau (202) 477-6391
    Washington, D.C.            64145 (MCI)
    Drept care partile la prezentul acord, actionand prin reprezentantii lor legal autorizati, au dispus ca acest acord sa fie semnat in numele lor, in Bucuresti, Romania, in ziua si anul specificate in preambul.

                   ROMANIA
                   Mihai Nicolae Tanasescu,
                   reprezentant autorizat

                   BANCA INTERNATIONALA
                   PENTRU RECONSTRUCTIE SI DEZVOLTARE
                   Andrew Vorkink,
                   director
                   Unitatea de tara pentru Europa de Sud si Centrala
                   Regiunea Europa si Asia Centrala

    ANEXA 1

                      TRAGEREA SUMELOR DIN IMPRUMUT

    1. Tabelul de mai jos prezinta categoriile de articole care urmeaza a fi finantate din sumele imprumutului, alocarea sumelor din imprumut pe fiecare categorie si procentul cheltuielilor pentru articolele care vor fi astfel finantate din fiecare categorie:
____________________________________________________________________________
Categoria                    Suma alocata     Procentul din cheltuielile
                             din imprumut     care urmeaza sa fie finantate
                             (exprimata in
                             dolari S.U.A.)
____________________________________________________________________________
(1) Bunuri                      4.900.000     100% din cheltuielile externe,
                                              100% din cheltuielile locale
                                              (costuri ex-factory) si
                                              80% din cheltuielile locale
                                              pentru alte articole
                                              achizitionate pe plan local
(2) Lucrari publice               450.000     80%
(3) Servicii de consultanta
    (inclusiv audit si
    pregatire profesionala)    11.350.000     100%
(4) Cheltuieli curente
    de functionare                200.000     100%
(5) Nealocate                   1.700.000
____________________________________________________________________________
    TOTAL:                     18.600.000
____________________________________________________________________________

    2. Pentru scopurile acestei anexe:
    a) termenul cheltuieli externe inseamna cheltuieli in moneda oricarei alte tari, alta decat cea a Imprumutatului, pentru bunuri, lucrari sau servicii furnizate de pe teritoriul oricarei alte tari, alta decat cea a Imprumutatului;
    b) termenul cheltuieli locale inseamna cheltuieli in moneda Imprumutatului pentru bunuri, lucrari sau servicii furnizate de pe teritoriul Imprumutatului; si
    c) termenul cheltuieli curente de functionare inseamna salariile personalului UMP (altele decat salariile functionarilor publici care primesc deja un salariu de la angajatorul public) si echipamente de birou si alte materiale si furnituri utilizate de catre personalul UMP in realizarea proiectului.
    3. Fara a contraveni prevederilor paragrafului 1 de mai sus, nu vor fi efectuate nici un fel de trageri pentru: a) efectuarea platilor in cadrul categoriilor (1), (2), (3) si (4) prezentate in tabelul din paragraful 1 al acestei anexe, pana cand nu a fost platit comisionul la care s-a facut referire in sectiunea 2.04 a acestui acord; b) efectuarea platilor pentru cheltuieli anterioare datei acestui acord.
    4. Banca poate solicita ca tragerile din contul imprumutului sa fie efectuate pe baza declaratiilor de cheltuieli, pentru cheltuieli referitoare la: a) bunuri in cadrul unor contracte, fiecare in valoare de maximum 100.000 dolari S.U.A. echivalent, cu exceptia primelor doua contracte care vor fi adjudecate conform partii C.2 din sectiunea I a anexei nr. 4 la acord; b) lucrari si bunuri in cadrul unor contracte, fiecare in valoare de maximum 100.000 dolari S.U.A. echivalent; c) cheltuieli curente de functionare; si d) servicii in cadrul unor contracte, fiecare in valoare de maximum 100.000 dolari S.U.A. echivalent, pentru angajarea de firme de consultanta si in cadrul unor contracte, fiecare in valoare de maximum 50.000 dolari S.U.A., pentru angajarea de consultanti individuali, in conformitate cu acei termeni si conditii pe care Banca le va notifica Imprumutatului.

    ANEXA 2

                           DESCRIEREA PROIECTULUI

    Obiectivul proiectului este de a sprijini Imprumutatul in dezvoltarea unui cadru institutional adecvat pentru: a) un sector financiar competitiv, prin restructurarea si privatizarea bancilor de stat, dezvoltarea pietelor de valori mobiliare si imbunatatirea cadrului juridic, de reglementare si institutional; b) privatizarea bancilor de stat; c) restructurarea si privatizarea industriilor cheie in sectorul energetic, imbunatatirea cadrului de reglementare, reducerea acumularii de arierate si intarirea masurilor de recuperare a costurilor in sectorul energetic; d) un mediu de afaceri permisiv dezvoltarii sectorului privat; si e) un sector public eficient, transparent si responsabil.
    Proiectul contine urmatoarele parti, sub rezerva unor modificari asupra carora Imprumutatul si Banca pot conveni periodic in vederea realizarii unor obiective:

    Partea A: Sprijinirea restructurarii si privatizarii sectorului financiar
    1. Intarirea capacitatii Casei de Economii si Consemnatiuni prin furnizarea unor servicii de consultanta pentru restructurarea acesteia, printr-un aranjament de parteneriat la nivel de conducere.
    2. Sprijinirea dezvoltarii pietelor de capital prin: a) intarirea puterii de reglementare, autoritatii, independentei financiare, personalului si capacitatii institutionale a Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare; si b) intarirea institutionala a Bursei de Valori Bucuresti.
    3. Intarirea capacitatii institutionale a Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor pentru supervizarea si emiterea de regulamente pentru supravegherea generala a sectorului de asigurari.

    Partea B: Sprijinirea privatizarii intreprinderilor de stat
    Furnizarea de servicii de consultanta pentru a sprijini externalizarea si privatizarea intreprinderilor de stat selectate.

    Partea C: Sprijinirea privatizarii sectorului energetic
    1. Furnizarea de bunuri si servicii de consultanta pentru intarirea capacitatii de reglementare a Agentiei Nationale de Reglementare in Domeniul Gazelor Naturale (ANRGN).
    2. Furnizarea de asistenta pentru elaborarea strategiei de privatizare a sectorului de generare a energiei electrice.
    3. Furnizarea de asistenta pentru revizuirea sistemului de impozitare a productiei de petrol si gaze.

    Partea D: Sprijinirea imbunatatirii mediului de afaceri
    1. Intarirea capacitatii Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei pentru dezvoltarea in sistem electronic a afacerilor, comertului, administratiei guvernamentale.
    2. Instruirea judecatorilor si personalului din tribunale in domeniul falimentului.
    3. Lucrari civile de amenajare si furnizarea de echipamente tribunalelor selectate.
    4. Elaborarea si implementarea unei campanii de constientizare a publicului privind imbunatatirea mediului de afaceri.
    5. Furnizarea unor servicii de consultanta si bunuri pentru imbunatatirea mediului de afaceri in Valea Jiului, la nivelul municipalitatii.

    Partea E: Reforma institutionala si guvernamentala
    1. Furnizarea de asistenta tehnica si bunuri pentru imbunatatirea managementului cheltuielilor publice, printre altele, in domeniile: a) managementului de numerar in cadrul sistemului de trezorerie; b) elaborarii bugetului; c) coordonarii finantarii externe; d) contabilitatii publice; e) auditului intern; si f) descentralizarii.
    2. Furnizarea de servicii de consultanta, instruire si tehnologia informatiei pentru Curtea de Conturi.
    3. Furnizarea de asistenta tehnica si echipamente pentru Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei pentru dezvoltarea sistemului SMART-card.
    4. Realizarea unui studiu de fezabilitate privind dezvoltarea unui sistem informatic integrat pentru managementul documentelor la nivelul administratiei publice a Imprumutatului.
    5. Furnizarea de asistenta tehnica institutiilor implicate in procesul de elaborare a actelor juridice si institutiilor judiciare pentru intarirea procedurilor lor de lucru si pentru procesarea nepartinitoare si mai rapida a adjudecarii litigiilor.
    6. Elaborarea unei strategii si a unui plan de actiune pentru administrarea Fondului asigurarilor sociale de sanatate.

    Partea F: Unitatea de management a proiectului
    Acoperirea cheltuielilor curente de functionare ale UMP pentru continuarea intaririi capacitatii sale de management in realizarea proiectului.

                                    *
                                  *   *

    Se anticipeaza ca proiectul sa fie finalizat pana la 31 decembrie 2004.

    ANEXA 3

                          GRAFIC DE RAMBURSARE

    _________________________________________________
      Data scadentei           Ratele de capital
                         (exprimate in dolari S.U.A.)
    _________________________________________________
    15 august 2007                  775.000
    15 februarie 2008               775.000
    15 august 2008                  775.000
    15 februarie 2009               775.000
    15 august 2009                  775.000
    15 februarie 2010               775.000
    15 august 2010                  775.000
    15 februarie 2011               775.000
    15 august 2011                  775.000
    15 februarie 2012               775.000
    15 august 2012                  775.000
    15 februarie 2013               775.000
    15 august 2013                  775.000
    15 februarie 2014               775.000
    15 august 2014                  775.000
    15 februarie 2015               775.000
    15 august 2015                  775.000
    15 februarie 2016               775.000
    15 august 2016                  775.000
    15 februarie 2017               775.000
    15 august 2017                  775.000
    15 februarie 2018               775.000
    15 august 2018                  775.000
    15 februarie 2019               775.000
    _________________________________________________

    ANEXA 4

                                 ACHIZITII

    SECTIUNEA I
    Achizitii de bunuri

    Partea A: Generalitati
    Bunurile vor fi achizitionate in conformitate cu prevederile sectiunii I din "Liniile directoare pentru achizitii in cadrul imprumuturilor BIRD si creditelor AID", publicate de Banca in ianuarie 1995 si revizuite in ianuarie si august 1996, septembrie 1997 si ianuarie 1999 (Ghidul pentru achizitii), si cu urmatoarele prevederi ale sectiunii I a acestei anexe.

    Partea B: Licitatie competitiva internationala
    Cu exceptia cazului in care se prevede altfel in partea C a acestei sectiuni, bunurile vor fi achizitionate prin contracte adjudecate in conformitate cu prevederile sectiunii II din Ghidul pentru achizitii si ale paragrafului 5 din anexa nr. 1 la acesta.

    Partea C: Alte proceduri de achizitii
    1. Licitatie competitiva locala
    Lucrarile vor fi achizitionate prin contracte adjudecate in conformitate cu prevederile paragrafelor 3.3 si 3.4 din Ghidul pentru achizitii.
    2. Cumparare internationala
    Bunurile estimate sa coste maximum 100.000 dolari S.U.A. echivalent pe fiecare contract, pana la o suma totala care sa nu depaseasca 260.000 dolari S.U.A. echivalent, pot fi achizitionate prin contracte adjudecate pe baza procedurilor de cumparare internationala, in conformitate cu prevederile paragrafelor 3.5. si 3.6 din Ghidul pentru achizitii.
    3. Cumparare locala
    Bunurile estimate sa coste maximum 50.000 dolari S.U.A. echivalent pe fiecare contract, pana la o suma totala care sa nu depaseasca 130.000 dolari S.U.A. echivalent, pot fi achizitionate prin contracte adjudecate pe baza procedurilor de cumparare locala, in conformitate cu prevederile paragrafelor 3.5 si 3.6 din Ghidul pentru achizitii.

    Partea D: Prevederi suplimentare privind procedurile de licitatie competitiva locala
    In cazul achizitionarii de lucrari in conformitate cu procedura la care s-a facut referire in sectiunea I partea C.1 a acestei anexe, se va proceda dupa cum urmeaza: a) invitatiile la licitatie vor fi publicate in cel putin un ziar local de larga circulatie, cu cel putin 30 de zile anterior termenului de depunere a ofertelor; b) documentele de licitatie vor fi distribuite, prin posta sau personal, tuturor celor ce doresc sa plateasca taxele solicitate; c) ofertantii straini nu vor fi exclusi din licitatie si nu se va acorda nici un fel de preferinta ofertantilor locali in procesul de licitatie; d) licitatia nu va fi limitata la firmele preinregistrate; e) criteriile de calificare vor fi prezentate in documentele de licitatie; f) ofertele vor fi deschise public, imediat dupa termenul de depunere a ofertelor; g) ofertele nu vor fi respinse doar in baza compararii cu o estimare oficiala, fara acordul prealabil al Bancii; h) inaintea respingerii tuturor ofertelor si a solicitarii de noi oferte se va obtine acordul prealabil al Bancii; i) contractele vor fi adjudecate ofertantilor care au oferit pretul cel mai mic; si j) nu vor fi permise negocieri ulterioare finalizarii licitatiei cu ofertantii care au oferit pretul cel mai mic sau cu oricare alti ofertanti.

    Partea E: Analiza de catre Banca a deciziilor de achizitii
    1. Planificarea achizitiilor
    Anterior transmiterii oricarei invitatii de licitatie pentru contractare se va transmite Bancii spre analiza si aprobare planul de achizitii propus pentru proiect, in conformitate cu prevederile paragrafului 1 al anexei nr. 1 la Ghidul pentru achizitii. Achizitionarea tuturor bunurilor va fi efectuata in conformitate cu planul de achizitii asa cum va fi fost aprobat de Banca si in conformitate cu prevederile paragrafului 1 mentionat.
    2. Analiza prealabila
    a) Cu privire la: (i) fiecare contract care va fi achizitionat in conformitate cu prevederile partii B a acestei sectiuni; si (ii) primele doua contracte care vor fi achizitionate in conformitate cu prevederile partii C.1 a acestei sectiuni, se vor aplica procedurile stabilite prin paragrafele 2 si 3 din anexa nr. 1 la Ghidul pentru achizitii.
    b) Cu privire la: (i) primele doua contracte care vor fi achizitionate in conformitate cu prevederile partii C.2 a acestei sectiuni; si (ii) primele doua contracte care vor fi achizitionate in conformitate cu prevederile partii C.3 a acestei sectiuni, se vor aplica urmatoarele proceduri:
    (i) anterior selectarii oricarui furnizor in cadrul procedurilor de cumparare, Imprumutatul va furniza Bancii un raport asupra comparatiei si evaluarii cotatiilor primite;
    (ii) anterior incheierii oricarui contract achizitionat in cadrul procedurilor de cumparare, Imprumutatul va furniza Bancii un exemplar al specificatiilor si al proiectului de contract; si
    (iii) se vor aplica procedurile stabilite in paragrafele 2 (f), 2 (g) si 3 ale anexei nr. 1 la Ghidul pentru achizitii.
    3. Analiza ulterioara
    In ceea ce priveste fiecare contract neguvernat de paragraful 2 al acestei parti, se vor aplica procedurile stabilite in paragraful 4 din anexa nr. 1 la Ghidul pentru achizitii.

    SECTIUNEA a II-a
    Angajarea consultantilor

    Partea A: Generalitati
    Serviciile de consultanta vor fi achizitionate in conformitate cu prevederile din preambul si din sectiunea IV a "Liniilor directoare privind selectarea si angajarea consultantilor de catre imprumutatii Bancii Mondiale", publicate de catre Banca in ianuarie 1997 si revizuite in septembrie 1997 si ianuarie 1999 (Ghidul pentru consultanta), si cu prevederile care urmeaza in aceasta sectiune.

    Partea B: Selectare pe baza de calitate si cost
    Daca nu se prevede altfel in partea C a acestei sectiuni, serviciile de consultanta vor fi achizitionate prin contracte adjudecate in conformitate cu prevederile sectiunii 2 din Ghidul pentru consultanta, ale paragrafului 3 al anexei nr. 1 la acesta, ale anexei nr. 2 la acesta si ale paragrafelor 3.13 - 3.18 ale acestuia, aplicabile selectarii consultantilor pe baza de calitate si cost. Pentru scopurile achizitionarii de servicii pentru activitatile de privatizare se va aplica formula de evaluare modificata aprobata de Banca.

    Partea C: Alte proceduri de selectare a consultantilor
    1. Selectare pe baza calificarii consultantului
    Serviciile de asistenta tehnica pentru contracte de maximum 100.000 dolari S.U.A., pana la o suma totala care sa nu depaseasca 880.000 dolari S.U.A., pot fi achizitionate in conformitate cu prevederile paragrafelor 3.1 si 3.7 ale sectiunii 3 din Ghidul pentru consultanta.
    2. Selectare pe baza de buget fix
    Serviciile pentru campania de constientizare a publicului pentru contracte de maximum 400.000 dolari S.U.A., pana la o suma totala care sa nu depaseasca 680.000 dolari S.U.A., vor fi achizitionate in conformitate cu prevederile paragrafului 3.5 al sectiunii 3 din Ghidul pentru consultanta.
    3. Consultanti individuali
    Serviciile necesare indeplinirii cerintelor stabilite prin paragraful 5.1 din Ghidul pentru consultanta vor fi achizitionate prin contracte adjudecate unor consultanti individuali in conformitate cu prevederile paragrafelor 5.1 - 5.3 din Ghidul pentru consultanta.
    4. Selectare din sursa unica
    Serviciile pentru auditarea conturilor proiectului, ca o continuare a activitatii anterioare desfasurate de unitate, pot fi achizitionate, cu acordul anterior al Bancii, in conformitate cu prevederile paragrafelor 3.8 - 3.11 din Ghidul pentru consultanta.

    Partea D: Analiza Bancii privind selectia consultantilor
    1. Planificarea selectiei
    Anterior transmiterii catre consultanti a oricarei cereri de oferta, planul propus pentru selectia consultantilor in cadrul proiectului va fi furnizat Bancii pentru analiza si aprobare, in conformitate cu prevederile paragrafului 1 al anexei nr. 1 la Ghidul pentru consultanta. Selectia tuturor serviciilor de consultanta va fi efectuata in conformitate cu un astfel de plan de selectie, asa cum va fi fost aprobat de Banca si in conformitate cu prevederile paragrafului 1 mentionat.
    2. Analiza prealabila
    a) Pentru fiecare contract de angajare a unor firme de consultanta estimat sa coste echivalentul a 100.000 dolari S.U.A. sau mai mult se vor aplica procedurile stabilite in paragrafele 1, 2 si 5 ale anexei nr. 1 la Ghidul pentru consultanta.
    b) Pentru fiecare contract estimat sa coste maximum 100.000 dolari S.U.A. echivalent se vor aplica procedurile stabilite prin paragrafele 1, 2 [altele decat cele de la al doilea subparagraf al paragrafului 2 (a)] si 5 ale anexei nr. 1 la Ghidul pentru consultanta.
    c) Pentru fiecare contract pentru angajarea de consultanti individuali estimat sa coste echivalentul a 50.000 dolari S.U.A. sau mai mult, date privind calificarea, experienta, termenii de referinta si termenii de angajare a consultantilor vor fi furnizate Bancii pentru analiza prealabila si aprobare. Contractul va fi atribuit numai dupa ce aprobarea mentionata a fost data.
    3. Analiza ulterioara
    Pentru fiecare contract neguvernat de paragraful 2 al acestei parti se vor aplica procedurile prevazute in paragraful 4 al anexei nr. 1 la Ghidul pentru consultanta.

    ANEXA 5

                              CONTUL SPECIAL

    1. Pentru scopurile prezentei anexe:
    a) termenul categorii eligibile inseamna categoriile (1) - (4) prevazute in tabelul de la paragraful 1 din anexa nr. 1 la acest acord;
    b) termenul cheltuieli eligibile inseamna cheltuielile cu privire la costul rezonabil al bunurilor, lucrarilor, serviciilor si cheltuielile curente de functionare necesare proiectului si care urmeaza a fi finantate din sumele imprumutului alocate periodic pe categorii eligibile, in conformitate cu prevederile anexei nr. 1 la acest acord; si
    c) termenul alocatie autorizata inseamna o suma echivalenta cu 350.000 dolari S.U.A. care urmeaza sa fie trasa din contul imprumutului si depozitata in contul special in conformitate cu paragraful 3 a) al acestei anexe, cu precizarea ca, daca Banca nu va conveni altfel, alocatia autorizata va fi limitata la o suma echivalenta cu 200.000 dolari S.U.A., pana cand suma totala a tragerilor din contul imprumutului plus suma totala a tuturor angajamentelor speciale neonorate inca de Banca, efectuate in conformitate cu sectiunea 5.02 din Conditiile generale, va egala sau va depasi echivalentul a 4.000.000 dolari S.U.A.
    2. Platile din contul special vor fi facute exclusiv pentru cheltuieli eligibile in conformitate cu prevederile acestei anexe.
    3. Dupa ce Banca a primit dovezi satisfacatoare privind deschiderea in mod corespunzator a contului special, tragerile reprezentand alocatia autorizata si tragerile ulterioare pentru realimentarea contului special se vor efectua dupa cum urmeaza:
    a) Pentru tragerile reprezentand alocatia autorizata Imprumutatul va transmite Bancii o cerere sau cereri pentru depozitarea in contul special a unei sume sau a mai multor sume care impreuna nu depasesc suma totala a alocatiei autorizate. Pe baza uneia sau mai multor astfel de cereri, Banca, in numele Imprumutatului, va trage din contul imprumutului si va depozita in contul special acea suma ori sume dupa cum Imprumutatul a solicitat.
    b) (i) Pentru realimentarea contului special Imprumutatul va furniza Bancii cereri pentru depozite in contul special la astfel de intervale dupa cum Banca va specifica.
    (ii) Anterior sau la momentul fiecarei astfel de cereri, Imprumutatul va furniza Bancii documentele si alte dovezi necesare, in conformitate cu prevederile din paragraful 4 al acestei anexe, pentru plata sau platile in legatura cu care este solicitata realimentarea. Pe baza unei astfel de cereri, Banca, in numele Imprumutatului, va trage din contul imprumutului si va depozita in contul special o astfel de suma, dupa cum a solicitat Imprumutatul si dupa cum a fost justificata cu documentele mentionate si cu alte dovezi ca a fost platita din contul special pentru cheltuieli eligibile. Toate aceste depozite vor fi trase de catre Banca din contul imprumutului in cadrul acelor categorii eligibile si in acele sume echivalente, dupa cum vor fi fost justificate de documentele mentionate si de alte dovezi.
    4. Pentru fiecare plata efectuata de catre Imprumutat din contul special, Imprumutatul, la momentul la care Banca va solicita in mod rezonabil, va furniza Bancii acele documente si dovezi care demonstreaza ca o astfel de plata a fost efectuata exclusiv pentru cheltuieli eligibile.
    5. Fara a contraveni prevederilor paragrafului 3 din aceasta anexa, Bancii nu i se va cere sa efectueze in continuare depozite in contul special:
    a) daca la un moment dat Banca stabileste ca toate tragerile ulterioare ar trebui efectuate de Imprumutat direct din contul imprumutului, in conformitate cu prevederile art. V din Conditiile generale si ale paragrafului a) din sectiunea 2.02 a acestui acord;
    b) daca Imprumutatul nu va fi reusit sa furnizeze Bancii in perioada specificata in sectiunea 4.01 b) (ii) a acestui acord oricare dintre rapoartele de audit solicitate a fi furnizate Bancii in conformitate cu sectiunea mentionata cu privire la auditarea inregistrarilor si conturilor pentru contul special;
    c) daca la un moment dat Banca va fi notificat Imprumutatul asupra intentiei sale de a suspenda in intregime sau in parte dreptul Imprumutatului de a efectua trageri din contul imprumutului, ca urmare a prevederilor sectiunii 6.02 din Conditiile generale; sau
    d) atunci cand suma totala netrasa din imprumut, alocata pe categorii eligibile pentru respectivul cont special, minus suma totala a tuturor angajamentelor speciale neonorate inca de Banca, efectuate in baza prevederilor sectiunii 5.02 din Conditiile generale, va fi egala cu dublul sumei alocatiei autorizate.
    Prin urmare, tragerea din contul imprumutului a sumei ramase netrasa din imprumut, alocata pe categorii eligibile, va respecta acele proceduri pe care Banca le va specifica prin notificare Imprumutatului. Aceste trageri ulterioare vor fi efectuate numai dupa ce si in masura in care Banca va fi convinsa ca toate sumele ramase in depozit in contul special incepand cu data acelei notificari vor fi utilizate in efectuarea de plati pentru cheltuieli eligibile.
    6. a) Daca la un moment dat Banca decide ca o plata din contul special: (i) a fost efectuata pentru o cheltuiala sau intr-o suma neeligibila ca urmare a prevederilor paragrafului 2 al acestei anexe; sau (ii) nu a fost justificata cu dovezile furnizate Bancii, Imprumutatul, imediat in urma notificarii Bancii: (A) va furniza acele dovezi suplimentare pe care Banca le poate solicita; sau (B) va depune in contul special (sau, daca Banca va solicita astfel, va rambursa Bancii) o suma egala cu suma acelei plati sau partii din aceasta care nu a fost eligibila sau justificata. Daca Banca nu va conveni altfel, nu va mai fi efectuat nici un fel de depozit in contul special de catre Banca, pana cand Imprumutatul nu a furnizat acele dovezi sau nu a efectuat acel depozit sau acea rambursare, dupa cum va fi cazul.
    b) Daca la un moment dat Banca decide ca o suma trasa in contul special si nerambursata nu va fi ceruta sa acopere alte plati pentru cheltuieli eligibile, Imprumutatul, ca urmare a notificarii Bancii, va rambursa imediat acesteia respectiva suma trasa si nerambursata.
    c) Imprumutatul, pe baza notificarii Bancii, poate rambursa Bancii toate sau o parte a fondurilor aflate in depozit in contul special.
    d) Rambursarile catre Banca efectuate in conformitate cu paragrafele 6 a), b) si c) ale acestei anexe vor fi creditate in contul imprumutului pentru trageri ulterioare sau pentru anulare in conformitate cu prevederile relevante ale acestui acord, inclusiv ale Conditiilor generale.SmartCity5

COMENTARII la OUG 135/2002

Momentan nu exista niciun comentariu la OUG 135 din 2002
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 395 2017
     Are you a business man or woman? Are you in any financial mess or Do you need funds to start up your own business? Do you need a loan to start a nice Small Scale and medium business? Do you have a low credit score and you are finding it hard to obtain capital loan from local banks and other financial institutes?. Interested applicants should Contact us via email: PergoCF@cheerful.com ( PergoCF@qualityservice.com ) PergoCF@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 395 2017
     Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Offers Financial Consulting To Client, Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Decizia 395 2017
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Offers Financial Consulting To Client, Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Decizia 395 2017
     Are you a business man or woman? Are you in any financial mess or Do you need funds to start up your own business? Do you need a loan to start a nice Small Scale and medium business? Do you have a low credit score and you are finding it hard to obtain capital loan from local banks and other financial institutes?. Interested applicants should Contact us via email: PergoCF@cheerful.com ( PergoCF@qualityservice.com ) PergoCF@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 47 2017
    We Offers Financial Consulting To Client, Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Hotărârea 47 2017
    We Offers Financial Consulting To Client, Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Have Loan Programs Tailored For Any Profile And You've Come To The Right Place To Satisfy Your Business Needs. If Your Company Or You Know Of Any Company With Viable Projects / Proposals That Needs Financing, Kindly Write Us With The Loan Requirement. Please, Contact Us For More Information: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) You Will Hear From Us. Well Nice To Meet You And I look forward to our Business Acquaintance. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Offers Financial Consulting To Client, Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Kindly write us back with the loan information; - Complete Name: - Loan amount needed: - Loan Duration: - Purpose of loan: - City / Country: - Telephone: - How Did You Hear About Us: Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Offers Financial Consulting To Client, Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Legea 12 2018
    Bună ziua, este plăcerea mea umilă de a vă aduce la ușă, cel mai bun împrumut. de finanțare. Noi, la BELLUNO, Italia, înțelegem provocările obținerii aprobării pentru un împrumut cu un scor de credit mai mic decât stelar și istorie. De aceea ne-am specializat de mai mulți ani în servirea și prelucrarea aprobării împrumuturilor pentru persoanele care nu au astfel de scoruri de credit. Oferim împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi pentru locuințe și multe altele, precum și pentru acoperirea tuturor nevoilor dvs. de împrumut cu o rată a dobânzii interesantă și planuri de plată fără efort. Lucrăm spre extinderea activității noastre internaționale. portofoliu la nivel global și finanțarea proiectelor sub forma finanțării datoriei de la 1 milion de dolari și mai mult. Acest program de finanțare permite unui client să se bucure de o rată scăzută a dobânzii de până la 3% pe an pentru o perioadă de 1-15 ani. De asemenea, putem aproba împrumuturi personale și de afaceri din mărime de 100.000,00 USD până la 1.000.000,00 USD în funcție de natura afacerii. În prezent oferim finanțare pentru: * Franciza Start-Up * Achiziția de Afaceri * Extinderea Afacerii * Achiziționarea de Imobile Comerciale * Execuția Contractului * * Împrumuturile de consolidare Scopul nostru este să putem ajuta pe toată lumea cât mai mult posibil, indiferent de raportul dvs. de credit a zice. Nu am stabilit compania noastră să discrimineze. Vom fi bucuroși să primim Rezumatul Executiv / Planul de Proiect și să acceptăm un BELLUNO. Firma noastră este hotărâtă să participe cu diligență la orice proiect viabil, la alegerea dvs., în vederea finanțării și acordării de împrumuturi cu împrumut pentru acestea. Trimiteți prin e-mail rezumatul proiectelor dvs. la: alenxanderwalkerloanfirm@outlook.com
ANONIM a comentat Decretul 385 2018
     We Offers Financial Consulting To Client, Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Decretul 385 2018
     We Offers Financial Consulting To Client, Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Decizia 153 2017
    www.thejunction.eu
Alte acte pe aceeaşi temă cu OUG 135/2002
Hotărârea 137 2005
pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucuresti la 25 noiembrie 2004 si la Zagreb la 5 ianuarie 2005 intre Guvernul Romaniei si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare la Acordul de imprumut pentru Proiectul de dezvoltare institutionala a sectorului privat si public, semnat la Bucuresti la 13 septembrie 2002 intre Romania si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare
Hotărârea 854 2004
pentru aprobarea amendamentelor convenite prin schimbul de scrisori semnate la Zagreb la 26 aprilie 2004 si la Bucuresti la 10 mai 2004 intre Guvernul Romaniei si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare la Acordul de imprumut pentru Proiectul de dezvoltare institutionala a sectorului privat si public, semnat la Bucuresti la 13 septembrie 2002 intre Romania si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare
Legea 11 2003
pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 135/2002 privind ratificarea Acordului de imprumut pentru Proiectul de dezvoltare institutionala a sectorului privat si public, semnat la Bucuresti la 13 septembrie 2002 intre Romania si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu