Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA URGENTA Nr

ORDONANTA URGENTA   Nr. 122 din 28 decembrie 2010

privind stabilirea sanctiunilor aplicabile pentru incalcarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.272/2008 al Parlamentului European si al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si a amestecurilor, de modificare si de abrogare a directivelor 67/548/CEE si 1999/45/CE, precum si de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 892 din 30 decembrie 2010Având în vedere faptul că, potrivit prevederilor art. 47 din Regulamentul (CE) nr. 1.272/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a amestecurilor, de modificare şi de abrogare a directivelor 67/548/CEE şi 1999/45/CE, precum şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006, publicat fn Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 353 din 31 decembrie 2008, cu modificările şi completările ulterioare, până la data de 20 iunie 2010 România trebuia să informeze Comisia Europeană cu privire la dispoziţiile referitoare la sancţiunile pentru nerespectarea prevederilor acestuia, este necesară promovarea actului normativ în regim de urgenţă. Prin neîndeplihirea acestor prevederi există posibilitatea aplicării prevederilor art. 258 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene.

Neasigurându-se cadrul legal de inspecţie şi control, România este pusă m imposibilitatea de a raporta până la data de 20 ianuarie 2012 rezultatele controalelor oficiale Agenţiei Europene pentru Produse Chimice, potrivit prevederilor art. 46 din Regulamentul (CE) nr. 1.272/2008, cu modificările şi completările ulterioare.

De asemenea, instituţiile desemnate nu îşi vor putea exercita funcţia de inspecţie şi control, neavând prevederi specifice domeniului regulamentului sus-menţionat, inspecţii care trebuie efectuate lunar, pentru'substanţele introduse pe piaţă începând cu data de 1 decembrie 2010, potrivit art. 40 alin. (3); în acest sens, după data de 3 ianuarie 2011 trebuie programate primele inspecţii.

Aceste elemente vizează interesul public şi constituie situaţii extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată.

In temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

Art. 1. - Prezenta ordonanţă de urgenţă stabileşte sancţiunile aplicabile pentru încălcarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.272/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a amestecurilor, de modificare şi de abrogare a directivelor 67/548/CEE şi 1999/45/CE,'precum şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 353 din 31 decembrie 2008, cu modificările şi completările ulterioare, denumit în continuare Regulamentul CLP.

Art. 2. - Prezenta ordonanţă de urgenţă pune în aplicare prevederile art. 47 din Regulamentul CLP şi se aplică operatorilor economici care au ca obiect de activitate producerea, importul din afara Uniunii Europene, introducerea pe piaţă sau utilizarea substanţelor şi amestecurilor.

Art. 3. - (1) Constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă nerespectarea prevederilor art. 7 alin. (3) din Regulamentul CLP referitoare la interzicerea testelor pe oameni.

(2) Testele pe animale în scopul aplicării Regulamentului CLP se efectuează potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 37/2002 pentru protecţia animalelor utilizate în scopuri ştiinţifice sau în alte scopuri experimentale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 471/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 4. - Constituie contravenţii următoarele fapte:

a) nerespectarea de către ' producători, importatori şi utilizatorii din aval a prevederilor art. 4 alin. (1) din Regulamentul CLP, referitoare la obligativitatea clasificării substanţelor şi amestecurilor înainte de a le introduce pe piaţă;

b) nerespectarea de către furnizori a prevederilor art. 4 alin. (4) din Regulamentul CLP, referitoare la etichetarea şi ambalarea substanţelor şi amestecurilor clasificate ca periculoase potrivit' prevederilor titlurilor III şi IV din Regulamentul CLP;

c) nerespectarea de către producători, importatori şi utilizatorii din aval a prevederilor art. 5 din Regulamentul CLP, privind identificarea şi examinarea informaţiilor disponibile referitoare la substanţe;

d) nerespectarea de către producători, importatori şi utilizatorii din aval a prevederilor art. 6 din Regulamentul CLP, privind identificarea şi examinarea informaţiilor disponibile referitoare la amestecuri;

e) nerespectarea de către producători, importatori şi utilizatorii din aval a prevederilor art. 7 alin. (1) din Regulamentul CLP, privind efectuarea de noi teste pe animale;

f) nerespectarea de către producători, importatori şi utilizatorii din aval a prevederilor art. 8 din Regulamentul CLP, privind modalităţile de efectuare de noi teste şi analize ecotoxicologice sau toxicologice pentru obţinerea de noi informaţii privind substanţele şi amestecurile;

g) nerespectarea de către producători, importatori şi utilizatorii din aval a prevederilor art. 9 din Regulamentul CLP, privind evaluarea informaţiilor referitoare la pericolele prezentate de substanţe şi amestecuri;

h) nerespectarea de către producători, importatori şi utilizatorii din aval a prevederilor art. 10 din Regulamentul CLP, privind stabilirea limitelor de concentraţie şi factori M pentru clasificarea substanţelor şi amestecurilor;

i) nerespectarea de către producători, importatori şi utilizatorii din aval a prevederilor art. 11 din Regulamentul CLP, privind utilizarea valorilor-limită la clasificarea substanţelor şi amestecurilor;

j) nerespectarea de către producători, importatori şi utilizatorii din aval a prevederilor art. 13 din Regulamentul CLP,'referitoare la decizia de clasificare a substanţelor şi amestecurilor;

k) nerespectarea de către producători, importatori şi utilizatorii din aval a prevederilor art. 15 din Regulamentul CLP, privind revizuirea clasificării substanţelor şi amestecurilor;

l) nerespectarea de către producători şi importatori a prevederilor art. 16 alin. (1) din Regulamentul CLP, referitoare la obligativitatea transmiterii motivelor pentru clasificare către Agenţia Europeană pentru Produse Chimice, împreună cu notificarea potrivit prevederilor art. 40 din Regulamentul CLP, în cazul unei clasificări diferite faţă de cea care a fost deja inclusă în inventarul de clasificare şi etichetare;

m) nerespectarea de către furnizorul unei substanţe sau al unui amestec a prevederilor art. 17 din Regulamentul CLP, referitoare la regulile de etichetare;

n) nerespectarea de către producători, importatori şi utilizatorii din aval a prevederilor art. 24 din Regulamentul CLP, referitoare la utilizarea denumirilor chimice alternative;

o) nerespectarea de către producători, importatori şi utilizatorii din aval a prevederilor art. 26 din Regulamentul CLP, referitoare la aplicarea principiilor de prioritate pentru pictogramele de pericol;

p) nerespectarea de către producători, importatori şi utilizatorii din aval a prevederilor art. 27 din Regulamentul CLP, referitoare la aplicarea principiilor de prioritate pentru frazele de pericol;

q) nerespectarea de către producători, importatori şi utilizatorii din aval a prevederilor art. 28 din Regulamentul CLP, referitoare la aplicarea principiilor de prioritate pentru frazele de precauţie;

r) neconformarea furnizorului unei substanţe sau al unui amestec cu prevederile art. 30 din Regulamentul CLP, referitoare la actualizarea informaţiilor de pe etichete;

s) nerespectarea de către furnizorul unei substanţe sau al unui amestec a prevederilor art. 31 din Regulamentul CLP, referitoare la regulile generale pentru aplicarea etichetelor;

ş) nerespectarea de către furnizorul unei substanţe sau al unui amestec a prevederilor art. 32 din Regulamentul CLP, referitoare la amplasarea informaţiilor pe etichetă;

t) nerespectarea de către furnizorul unei substanţe sau al unui amestec a prevederilor art. 33 din Regulamentul CLP, referitoare la regulile specifice pentru etichetarea ambalajului exterior, a ambalajului interior şi a ambalajului unic;

ţ) nerespectarea de către furnizorul unei substanţe sau al unui amestec a prevederilor art. 35 din Regulamentul CLP, referitoare la ambalaj;

u) nerespectarea de către producători, importatori şi utilizatorii din aval a prevederilor art. 37 alin. (6) din Regulamentul CLP, referitoare la armonizarea clasificării şi etichetării substanţelor;

v) nerespectarea prevederilor art. 40 din Regulamentul CLP, referitoare la obligaţia de a notifica Agenţia Europeană pentru Produse Chimice, de către notificatorul care introduce pe piaţă o substanţă prevăzută la art. 39 din Regulamentul CLP;

w) nerespectarea de către producători şi importatori a prevederilor art. 41 din Regulamentul CLP, referitoare la intrările agreate comunicate Agenţiei Europene pentru Produse Chimice;

x) nerespectarea de către producători, importatori şi utilizatorii din aval a prevederilor art. 48 din Regulamentul CLP, referitoare la publicitate;

y) neconformarea furnizorului unei substanţe sau al unui amestec cu prevederile art. 49 alin (1) şi (2) din Regulamentul CLP, referitoare la păstrarea şi punerea la dispoziţie a informaţiilor autorităţilor competente prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 398/2010 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.272/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a amestecurilor, de modificare şi de abrogare a directivelor 67/548/CEE şi 1.999/45/CE, precum şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006;

z) nerespectarea de către producători, importatori şi utilizatorii din aval a prevederilor art. 61 alin. (3) din Regulamentul CLP, referitoare la dispoziţiile tranzitorii pentru perioada 1 decembrie 2010-1 iunie 2015 privind clasificarea şi ambalarea substanţelor;

aa) nerespectarea prevederilor art. 7 alin. (2) din Regulamentul CLP, privind interdicţia de a efectua teste pe primate nonumane.

Art. 5. - (1) Faptele prevăzute la art. 4 lit. a), c), d), e), f), g), j), k), l) şi aa) se sancţionează cu amendă de la 25.000 lei la 50.000 lei.

(2) Faptele prevăzute la art. 4 lit. b), h), i), s), t), ţ), v), x), y) şi z) se sancţionează cu amendă de la 15.000 lei la 30.000 lei.

(3) Faptele prevăzute la art. 4 lit. m), n), o), p), q), r), ş), u) şi w) se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei.

Art. 6. - (1) Constatarea contravenţiilor prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă, precum şi aplicarea sancţiunilor se realizează de personalul împuternicit al Gărzii Naţionale de Mediu.

(2) In cazul în care substanţele şi amestecurile sunt introduse pe piaţă cu scopul de a fi oferite sau vândute publicului, constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la art. 4 lit. b), m) şi o)-ţ) se realizează de personalul împuternicit al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor.

Art. 7. - Contravenientul poate achita, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii prevăzute în prezentul act normativ, agentul constatator făcând menţiune despre această posibilitate în procesul-verbal.

Art. 8. - Dispoziţiile referitoare la contravenţii se completează cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 9. - (1) Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă referitoare la substanţe intră în vigoare în termen de 10 zile de la data publicării.

(2) Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă referitoare la amestecuri se aplică începând cu 1 iunie 2015.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

p. Ministrul mediului şi pădurilor,

Marin Anton,

secretar de stat

Ministrul economiei, comerţului şi mediului de afaceri,

Ion Ariton

Ministrul sănătăţii,

Cseke Attila

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Valeriu tabără

Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,

Ioan Nelu Botiş

Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor,

Constantin Cerbulescu

Ministrul finanţelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

Şeful Departamentului pentru Afaceri Europene,

Bogdan Mănoiu


SmartCity5

COMENTARII la OUG 122/2010

Momentan nu exista niciun comentariu la OUG 122 din 2010
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 37 2016
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat OUG 1 2013
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul exclusiv de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat OUG 1 2013
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul exclusiv de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Ordin 17 2019
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Ordin 5049 2019
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul exclusiv de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 224 2017
    Hi everyone. My name is Wanetta Zabrina Yedda i am from Brașov i saw people testified about this company called Patricia Kingsman loan company and it is a good thing i was also a victim of scam 3 times until i found this company called Patricia Kingsman loan company God bear me witness this company is real and legit i am a single mother of 3 kids and i work in 2 places to earn more money for me and my kids this company helped me after in explained to them the company told me not to worry that i was going to receive my loan safely i was afraid cause i was cheated before i thought the same thing was also going to happen to me but i said to my self God knows best. The company told me it was 8 hours to receive loan and i thought about it 8 hours to quick i said okay the loan amount i was looking for was 350,000.00 Euro and after i did all the company asked me to do and i sent my required information i received my loan in 8 hours time as stated. When i received my loan i said to my self God is the one who made me found this company and i have already introduced this company to 1 of my friend who also needs help so anyone here or anywhere you see this post if you need a real loan this is the only company that can help without any doubt of fail i am happy everyday because of this company and God i pray God make Mrs Patricia Kingsman last in this world so she can continue to help people in need. I contacted this company via mail which is patriciakingsman.loans2016@gmail.com. Thanks to anyone who reads my message and post.
ANONIM a comentat Legea 224 2017
    Salut tuturor sau oricui mă numesc Vlad Toma. Sunt din București România am auzit despre această companie numită Patricia Kingsman că ajută oameni cu împrumuturi din întreaga lume. Am fost căutat cândva un împrumut online și am fost înșelat de 2 companii care a fost fals și după acel moment nu am crezut niciodată că o companie de împrumut bună ar putea veni de pe internet, am crezut că toate sunt o fraudă până când am găsit această companie numită compania de împrumut Patricia Kingsman am găsit oameni care au depus mărturie despre această companie și am fost surprins de ce am făcut nu găsiți această companie la timp. Nu am crezut niciodată ce au spus oamenii despre companie până când nu am depus cererea și i-am încercat suma pe care o căutam era mare și era pentru o proprietate imobiliară suma împrumutului a fost de 10,5 milioane de euro și așa am aplicat și doamna Patricia Kingsman a vorbit pentru mine, dar având în vedere că împrumutul meu a fost mare, a fost nevoie de doar 15 ore pentru a primi creditul meu, mi-au spus că serviciul de împrumut este de 8 ore pentru a primi împrumut. Singurul lucru pe care mi-a spus să-l fac a fost să depun taxa de transfer bancar pe care banca urma să o folosească pentru a-mi transfera împrumutul în contul meu bancar atunci când mi-a spus că odată mi-a fost teamă că este o înșelătorie, dar am spus să mă dau o încercare am depus taxa de transfer, care a fost declarată și asta a fost depus în total în mai puțin de 15 ore am primit un mesaj de la banca mea că suma de bani care a fost de 10,5 milioane de euro a fost creditată în contul meu bancar și totul despre banii detaliile și de la cine a venit au fost, iată, a fost Patricia Kingsman care m-a ajutat când am văzut-o prima dată, am fost surprinsă, nu am crezut niciodată ochii, dar era adevărat. Așa că mi-am spus mie, de la alți oameni că compania a ajutat să depună mărturie despre faptele bune, mă las să fac din cauza mea că nu este ușor să văd o companie de împrumut legitim online în zilele noastre, astfel încât oricine de oriunde are nevoie de un împrumut online fără să fie înșelat să solicite de la această companie pentru că numai asta te pot ajuta, am confirmat-o și este adevărat că sunt atât de fericit și știu că această companie va face și mai mulți oameni mai fericiți decât mine. Puteți contacta această companie prin e-mail sau Whatsapp, dar am folosit Whatsapp pentru că a fost mai rapid adresa de mail a companiei este patriciakingsman.loans2016@gmail.com, iar Whatsapp este +1 (575) 655-0066. Mulțumesc tuturor salutărilor lui Vlad Toma din București România.
ANONIM a comentat Legea 224 2017
    Mulțumesc lui Patricia Kingsman că m-a ajutat cu împrumutul meu, după ce au fost escrocați de 6 ori de oameni falsi care clamează să fie creditori de împrumuturi. Numele meu este Viorica Waleis Viviana, sunt din România și locuiesc în orașul Constanța. În urmă cu o lună am căutat un împrumut online și am văzut diferite credite pe internet și cu câteva mărturii false și am aplicat de la ele și tot ce am primit a fost escroci am aplicat mai mult de 6 companii și am fost înșelat până la capăt. Așa că am renunțat la speranță până când am decis să verific din nou dacă voi găsi ajutor în timp ce căutam și m-am stabilit să caut o companie de împrumuturi legitime. Am găsit această companie numită compania de împrumut Patricia Kingsman. Am văzut o mulțime de mărturii despre care oamenii comentează. ea, dar pentru că am fost înșelată în mai multe rânduri, am crezut că este o înșelătorie, dar am făcut ceea ce mi s-a cerut să fac și am așteptat împrumutul meu, iar doamna Patricia Kingsman mi-a spus în mai puțin de 8 ore când sunteți cu împrumutul meu în siguranță, nu am crezut pentru că am crezut că este și o înșelătorie, așa că în acea zi era ora nopții în România și m-am culcat dimineața din cuib în timp ce m-am trezit am primit o alertă de la banca mea că există bani pe contul meu și imediat am sunat la banca pentru a confirma iar directorul bancar mi-a spus să vin imediat la bancă și m-am dus imediat banca s-a deschis în timp ce managerul bancar mi-a verificat contul, am văzut o sumă de 135.000,00 Euro și i-am explicat managerului meu că am solicitat un împrumut online și banca managerul a fost șocat dacă există st sunt o companie de împrumut real și legitim online, sunt atât de fericită, mulțumesc lui Patricia Kingsman, am decis să scriu pe internet pentru că am văzut alte persoane care o fac și mărturisesc despre această companie, de aceea postez acest mesaj online tuturor celor care au nevoie de împrumut, chiar dacă ați fost înșelat înainte de a aplica de la această companie și fiți sigur că această companie nu vă va da jos. Salutări pentru oricine care îmi citește mesajul și puteți contacta această companie prin e-mail patriciakingsman.loans2016@gmail.com, de asemenea, folosesc Whatsapp, numărul care este +1 (575) 655-0066. Din nou, mulțumesc tuturor celor care îmi citesc mesajul și vă rog să fiți fericiți, deoarece sunt astăzi cu această companie, deoarece aduc mai mulți oameni în această companie pentru a vă ajuta.
ANONIM a comentat Legea 224 2017
    Cu respect tuturor, numele meu este Kojonka Moe și sunt din România am auzit despre oameni care mărturisesc despre această companie numită Patricia Kingsman și aceasta este prima dată când solicit un împrumut online, mi-a fost teamă să solicit un împrumut online din cauza escrocheriei pe care o văd pe internet, dar după ce am citit atât de multe mărturii despre această companie, am decis să încerc și să solicit un împrumut de la această companie numită compania de împrumut Patricia Kingsman, aveam nevoie de bani și aveam nevoie de un împrumut de 5.000,00 Euro. Așa că am aplicat și mi s-a spus ce să fac mi-a fost teamă, dar am oferit companiei o șansă să mă ajute și m-au asigurat că în mai puțin de 8 ore îmi voi primi împrumutul în cont. Nu am crezut niciodată, dar așteptam în mai puțin de 8 ore când am primit un apel de la banca mea că o sumă de 5.000,00 Euro era în contul meu și imediat banca m-a sunat am contactat compania și le-am anunțat că am primit împrumutul meu iar astăzi sunt fericit. Așadar, dacă ați dat mesajul meu și l-ați citit și aveți nevoie de un împrumut legitim să aplicați de la această companie și să fiți siguri că veți fi mulțumiți de această companie, cred că această companie este trimisă de Dumnezeu și vă rog să dureze și să continue să ajute oamenii . Contactati aceasta companie prin adresa de mail patriciakingsman.loans2016@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 224 2017
    Bună ziua tuturor Numele meu este Abiezer Petit Homme Sunt din România Vreau să folosesc acest mic timp trebuie să citesc pe internet că dacă ai nevoie de un împrumut real și legitim Patricia Kingsman este compania potrivită pentru a aplica de la am fost înșelat de 2 companii pe care le-am aplicat pentru un împrumut de la și Patricia Kingsman a fost a treia companie din care am solicitat de la am primit împrumutul meu de la compania de împrumuturi Patricia Kingsman în mai puțin de 8 ore, în timp ce compania mi-a spus, așa că oricine are nevoie de un împrumut online, fără a fi înșelat, să solicite de la Patricia Kingsman fiți sigur că veți fi mulțumit de această companie. Puteți contacta această companie doar prin e-mail sau prin adresa de mail whatsapp este patriciakingsman.loans2016@gmail.com Whatsapp +1 (575) 655-0066. Salutări oricui citește acest mesaj în toată lumea.
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu