Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA URGENTA Nr

ORDONANTA URGENTA   Nr. 122 din 28 decembrie 2010

privind stabilirea sanctiunilor aplicabile pentru incalcarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.272/2008 al Parlamentului European si al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si a amestecurilor, de modificare si de abrogare a directivelor 67/548/CEE si 1999/45/CE, precum si de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 892 din 30 decembrie 2010Având în vedere faptul că, potrivit prevederilor art. 47 din Regulamentul (CE) nr. 1.272/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a amestecurilor, de modificare şi de abrogare a directivelor 67/548/CEE şi 1999/45/CE, precum şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006, publicat fn Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 353 din 31 decembrie 2008, cu modificările şi completările ulterioare, până la data de 20 iunie 2010 România trebuia să informeze Comisia Europeană cu privire la dispoziţiile referitoare la sancţiunile pentru nerespectarea prevederilor acestuia, este necesară promovarea actului normativ în regim de urgenţă. Prin neîndeplihirea acestor prevederi există posibilitatea aplicării prevederilor art. 258 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene.

Neasigurându-se cadrul legal de inspecţie şi control, România este pusă m imposibilitatea de a raporta până la data de 20 ianuarie 2012 rezultatele controalelor oficiale Agenţiei Europene pentru Produse Chimice, potrivit prevederilor art. 46 din Regulamentul (CE) nr. 1.272/2008, cu modificările şi completările ulterioare.

De asemenea, instituţiile desemnate nu îşi vor putea exercita funcţia de inspecţie şi control, neavând prevederi specifice domeniului regulamentului sus-menţionat, inspecţii care trebuie efectuate lunar, pentru'substanţele introduse pe piaţă începând cu data de 1 decembrie 2010, potrivit art. 40 alin. (3); în acest sens, după data de 3 ianuarie 2011 trebuie programate primele inspecţii.

Aceste elemente vizează interesul public şi constituie situaţii extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată.

In temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

Art. 1. - Prezenta ordonanţă de urgenţă stabileşte sancţiunile aplicabile pentru încălcarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.272/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a amestecurilor, de modificare şi de abrogare a directivelor 67/548/CEE şi 1999/45/CE,'precum şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 353 din 31 decembrie 2008, cu modificările şi completările ulterioare, denumit în continuare Regulamentul CLP.

Art. 2. - Prezenta ordonanţă de urgenţă pune în aplicare prevederile art. 47 din Regulamentul CLP şi se aplică operatorilor economici care au ca obiect de activitate producerea, importul din afara Uniunii Europene, introducerea pe piaţă sau utilizarea substanţelor şi amestecurilor.

Art. 3. - (1) Constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă nerespectarea prevederilor art. 7 alin. (3) din Regulamentul CLP referitoare la interzicerea testelor pe oameni.

(2) Testele pe animale în scopul aplicării Regulamentului CLP se efectuează potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 37/2002 pentru protecţia animalelor utilizate în scopuri ştiinţifice sau în alte scopuri experimentale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 471/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 4. - Constituie contravenţii următoarele fapte:

a) nerespectarea de către ' producători, importatori şi utilizatorii din aval a prevederilor art. 4 alin. (1) din Regulamentul CLP, referitoare la obligativitatea clasificării substanţelor şi amestecurilor înainte de a le introduce pe piaţă;

b) nerespectarea de către furnizori a prevederilor art. 4 alin. (4) din Regulamentul CLP, referitoare la etichetarea şi ambalarea substanţelor şi amestecurilor clasificate ca periculoase potrivit' prevederilor titlurilor III şi IV din Regulamentul CLP;

c) nerespectarea de către producători, importatori şi utilizatorii din aval a prevederilor art. 5 din Regulamentul CLP, privind identificarea şi examinarea informaţiilor disponibile referitoare la substanţe;

d) nerespectarea de către producători, importatori şi utilizatorii din aval a prevederilor art. 6 din Regulamentul CLP, privind identificarea şi examinarea informaţiilor disponibile referitoare la amestecuri;

e) nerespectarea de către producători, importatori şi utilizatorii din aval a prevederilor art. 7 alin. (1) din Regulamentul CLP, privind efectuarea de noi teste pe animale;

f) nerespectarea de către producători, importatori şi utilizatorii din aval a prevederilor art. 8 din Regulamentul CLP, privind modalităţile de efectuare de noi teste şi analize ecotoxicologice sau toxicologice pentru obţinerea de noi informaţii privind substanţele şi amestecurile;

g) nerespectarea de către producători, importatori şi utilizatorii din aval a prevederilor art. 9 din Regulamentul CLP, privind evaluarea informaţiilor referitoare la pericolele prezentate de substanţe şi amestecuri;

h) nerespectarea de către producători, importatori şi utilizatorii din aval a prevederilor art. 10 din Regulamentul CLP, privind stabilirea limitelor de concentraţie şi factori M pentru clasificarea substanţelor şi amestecurilor;

i) nerespectarea de către producători, importatori şi utilizatorii din aval a prevederilor art. 11 din Regulamentul CLP, privind utilizarea valorilor-limită la clasificarea substanţelor şi amestecurilor;

j) nerespectarea de către producători, importatori şi utilizatorii din aval a prevederilor art. 13 din Regulamentul CLP,'referitoare la decizia de clasificare a substanţelor şi amestecurilor;

k) nerespectarea de către producători, importatori şi utilizatorii din aval a prevederilor art. 15 din Regulamentul CLP, privind revizuirea clasificării substanţelor şi amestecurilor;

l) nerespectarea de către producători şi importatori a prevederilor art. 16 alin. (1) din Regulamentul CLP, referitoare la obligativitatea transmiterii motivelor pentru clasificare către Agenţia Europeană pentru Produse Chimice, împreună cu notificarea potrivit prevederilor art. 40 din Regulamentul CLP, în cazul unei clasificări diferite faţă de cea care a fost deja inclusă în inventarul de clasificare şi etichetare;

m) nerespectarea de către furnizorul unei substanţe sau al unui amestec a prevederilor art. 17 din Regulamentul CLP, referitoare la regulile de etichetare;

n) nerespectarea de către producători, importatori şi utilizatorii din aval a prevederilor art. 24 din Regulamentul CLP, referitoare la utilizarea denumirilor chimice alternative;

o) nerespectarea de către producători, importatori şi utilizatorii din aval a prevederilor art. 26 din Regulamentul CLP, referitoare la aplicarea principiilor de prioritate pentru pictogramele de pericol;

p) nerespectarea de către producători, importatori şi utilizatorii din aval a prevederilor art. 27 din Regulamentul CLP, referitoare la aplicarea principiilor de prioritate pentru frazele de pericol;

q) nerespectarea de către producători, importatori şi utilizatorii din aval a prevederilor art. 28 din Regulamentul CLP, referitoare la aplicarea principiilor de prioritate pentru frazele de precauţie;

r) neconformarea furnizorului unei substanţe sau al unui amestec cu prevederile art. 30 din Regulamentul CLP, referitoare la actualizarea informaţiilor de pe etichete;

s) nerespectarea de către furnizorul unei substanţe sau al unui amestec a prevederilor art. 31 din Regulamentul CLP, referitoare la regulile generale pentru aplicarea etichetelor;

ş) nerespectarea de către furnizorul unei substanţe sau al unui amestec a prevederilor art. 32 din Regulamentul CLP, referitoare la amplasarea informaţiilor pe etichetă;

t) nerespectarea de către furnizorul unei substanţe sau al unui amestec a prevederilor art. 33 din Regulamentul CLP, referitoare la regulile specifice pentru etichetarea ambalajului exterior, a ambalajului interior şi a ambalajului unic;

ţ) nerespectarea de către furnizorul unei substanţe sau al unui amestec a prevederilor art. 35 din Regulamentul CLP, referitoare la ambalaj;

u) nerespectarea de către producători, importatori şi utilizatorii din aval a prevederilor art. 37 alin. (6) din Regulamentul CLP, referitoare la armonizarea clasificării şi etichetării substanţelor;

v) nerespectarea prevederilor art. 40 din Regulamentul CLP, referitoare la obligaţia de a notifica Agenţia Europeană pentru Produse Chimice, de către notificatorul care introduce pe piaţă o substanţă prevăzută la art. 39 din Regulamentul CLP;

w) nerespectarea de către producători şi importatori a prevederilor art. 41 din Regulamentul CLP, referitoare la intrările agreate comunicate Agenţiei Europene pentru Produse Chimice;

x) nerespectarea de către producători, importatori şi utilizatorii din aval a prevederilor art. 48 din Regulamentul CLP, referitoare la publicitate;

y) neconformarea furnizorului unei substanţe sau al unui amestec cu prevederile art. 49 alin (1) şi (2) din Regulamentul CLP, referitoare la păstrarea şi punerea la dispoziţie a informaţiilor autorităţilor competente prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 398/2010 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.272/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a amestecurilor, de modificare şi de abrogare a directivelor 67/548/CEE şi 1.999/45/CE, precum şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006;

z) nerespectarea de către producători, importatori şi utilizatorii din aval a prevederilor art. 61 alin. (3) din Regulamentul CLP, referitoare la dispoziţiile tranzitorii pentru perioada 1 decembrie 2010-1 iunie 2015 privind clasificarea şi ambalarea substanţelor;

aa) nerespectarea prevederilor art. 7 alin. (2) din Regulamentul CLP, privind interdicţia de a efectua teste pe primate nonumane.

Art. 5. - (1) Faptele prevăzute la art. 4 lit. a), c), d), e), f), g), j), k), l) şi aa) se sancţionează cu amendă de la 25.000 lei la 50.000 lei.

(2) Faptele prevăzute la art. 4 lit. b), h), i), s), t), ţ), v), x), y) şi z) se sancţionează cu amendă de la 15.000 lei la 30.000 lei.

(3) Faptele prevăzute la art. 4 lit. m), n), o), p), q), r), ş), u) şi w) se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei.

Art. 6. - (1) Constatarea contravenţiilor prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă, precum şi aplicarea sancţiunilor se realizează de personalul împuternicit al Gărzii Naţionale de Mediu.

(2) In cazul în care substanţele şi amestecurile sunt introduse pe piaţă cu scopul de a fi oferite sau vândute publicului, constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la art. 4 lit. b), m) şi o)-ţ) se realizează de personalul împuternicit al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor.

Art. 7. - Contravenientul poate achita, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii prevăzute în prezentul act normativ, agentul constatator făcând menţiune despre această posibilitate în procesul-verbal.

Art. 8. - Dispoziţiile referitoare la contravenţii se completează cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 9. - (1) Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă referitoare la substanţe intră în vigoare în termen de 10 zile de la data publicării.

(2) Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă referitoare la amestecuri se aplică începând cu 1 iunie 2015.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

p. Ministrul mediului şi pădurilor,

Marin Anton,

secretar de stat

Ministrul economiei, comerţului şi mediului de afaceri,

Ion Ariton

Ministrul sănătăţii,

Cseke Attila

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Valeriu tabără

Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,

Ioan Nelu Botiş

Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor,

Constantin Cerbulescu

Ministrul finanţelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

Şeful Departamentului pentru Afaceri Europene,

Bogdan Mănoiu


SmartCity5

COMENTARII la OUG 122/2010

Momentan nu exista niciun comentariu la OUG 122 din 2010
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 774 2010
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu