Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA URGENTA Nr

ORDONANTA URGENTA   Nr. 122 din 28 decembrie 2010

privind stabilirea sanctiunilor aplicabile pentru incalcarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.272/2008 al Parlamentului European si al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si a amestecurilor, de modificare si de abrogare a directivelor 67/548/CEE si 1999/45/CE, precum si de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 892 din 30 decembrie 2010Având în vedere faptul că, potrivit prevederilor art. 47 din Regulamentul (CE) nr. 1.272/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a amestecurilor, de modificare şi de abrogare a directivelor 67/548/CEE şi 1999/45/CE, precum şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006, publicat fn Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 353 din 31 decembrie 2008, cu modificările şi completările ulterioare, până la data de 20 iunie 2010 România trebuia să informeze Comisia Europeană cu privire la dispoziţiile referitoare la sancţiunile pentru nerespectarea prevederilor acestuia, este necesară promovarea actului normativ în regim de urgenţă. Prin neîndeplihirea acestor prevederi există posibilitatea aplicării prevederilor art. 258 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene.

Neasigurându-se cadrul legal de inspecţie şi control, România este pusă m imposibilitatea de a raporta până la data de 20 ianuarie 2012 rezultatele controalelor oficiale Agenţiei Europene pentru Produse Chimice, potrivit prevederilor art. 46 din Regulamentul (CE) nr. 1.272/2008, cu modificările şi completările ulterioare.

De asemenea, instituţiile desemnate nu îşi vor putea exercita funcţia de inspecţie şi control, neavând prevederi specifice domeniului regulamentului sus-menţionat, inspecţii care trebuie efectuate lunar, pentru'substanţele introduse pe piaţă începând cu data de 1 decembrie 2010, potrivit art. 40 alin. (3); în acest sens, după data de 3 ianuarie 2011 trebuie programate primele inspecţii.

Aceste elemente vizează interesul public şi constituie situaţii extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată.

In temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

Art. 1. - Prezenta ordonanţă de urgenţă stabileşte sancţiunile aplicabile pentru încălcarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.272/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a amestecurilor, de modificare şi de abrogare a directivelor 67/548/CEE şi 1999/45/CE,'precum şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 353 din 31 decembrie 2008, cu modificările şi completările ulterioare, denumit în continuare Regulamentul CLP.

Art. 2. - Prezenta ordonanţă de urgenţă pune în aplicare prevederile art. 47 din Regulamentul CLP şi se aplică operatorilor economici care au ca obiect de activitate producerea, importul din afara Uniunii Europene, introducerea pe piaţă sau utilizarea substanţelor şi amestecurilor.

Art. 3. - (1) Constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă nerespectarea prevederilor art. 7 alin. (3) din Regulamentul CLP referitoare la interzicerea testelor pe oameni.

(2) Testele pe animale în scopul aplicării Regulamentului CLP se efectuează potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 37/2002 pentru protecţia animalelor utilizate în scopuri ştiinţifice sau în alte scopuri experimentale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 471/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 4. - Constituie contravenţii următoarele fapte:

a) nerespectarea de către ' producători, importatori şi utilizatorii din aval a prevederilor art. 4 alin. (1) din Regulamentul CLP, referitoare la obligativitatea clasificării substanţelor şi amestecurilor înainte de a le introduce pe piaţă;

b) nerespectarea de către furnizori a prevederilor art. 4 alin. (4) din Regulamentul CLP, referitoare la etichetarea şi ambalarea substanţelor şi amestecurilor clasificate ca periculoase potrivit' prevederilor titlurilor III şi IV din Regulamentul CLP;

c) nerespectarea de către producători, importatori şi utilizatorii din aval a prevederilor art. 5 din Regulamentul CLP, privind identificarea şi examinarea informaţiilor disponibile referitoare la substanţe;

d) nerespectarea de către producători, importatori şi utilizatorii din aval a prevederilor art. 6 din Regulamentul CLP, privind identificarea şi examinarea informaţiilor disponibile referitoare la amestecuri;

e) nerespectarea de către producători, importatori şi utilizatorii din aval a prevederilor art. 7 alin. (1) din Regulamentul CLP, privind efectuarea de noi teste pe animale;

f) nerespectarea de către producători, importatori şi utilizatorii din aval a prevederilor art. 8 din Regulamentul CLP, privind modalităţile de efectuare de noi teste şi analize ecotoxicologice sau toxicologice pentru obţinerea de noi informaţii privind substanţele şi amestecurile;

g) nerespectarea de către producători, importatori şi utilizatorii din aval a prevederilor art. 9 din Regulamentul CLP, privind evaluarea informaţiilor referitoare la pericolele prezentate de substanţe şi amestecuri;

h) nerespectarea de către producători, importatori şi utilizatorii din aval a prevederilor art. 10 din Regulamentul CLP, privind stabilirea limitelor de concentraţie şi factori M pentru clasificarea substanţelor şi amestecurilor;

i) nerespectarea de către producători, importatori şi utilizatorii din aval a prevederilor art. 11 din Regulamentul CLP, privind utilizarea valorilor-limită la clasificarea substanţelor şi amestecurilor;

j) nerespectarea de către producători, importatori şi utilizatorii din aval a prevederilor art. 13 din Regulamentul CLP,'referitoare la decizia de clasificare a substanţelor şi amestecurilor;

k) nerespectarea de către producători, importatori şi utilizatorii din aval a prevederilor art. 15 din Regulamentul CLP, privind revizuirea clasificării substanţelor şi amestecurilor;

l) nerespectarea de către producători şi importatori a prevederilor art. 16 alin. (1) din Regulamentul CLP, referitoare la obligativitatea transmiterii motivelor pentru clasificare către Agenţia Europeană pentru Produse Chimice, împreună cu notificarea potrivit prevederilor art. 40 din Regulamentul CLP, în cazul unei clasificări diferite faţă de cea care a fost deja inclusă în inventarul de clasificare şi etichetare;

m) nerespectarea de către furnizorul unei substanţe sau al unui amestec a prevederilor art. 17 din Regulamentul CLP, referitoare la regulile de etichetare;

n) nerespectarea de către producători, importatori şi utilizatorii din aval a prevederilor art. 24 din Regulamentul CLP, referitoare la utilizarea denumirilor chimice alternative;

o) nerespectarea de către producători, importatori şi utilizatorii din aval a prevederilor art. 26 din Regulamentul CLP, referitoare la aplicarea principiilor de prioritate pentru pictogramele de pericol;

p) nerespectarea de către producători, importatori şi utilizatorii din aval a prevederilor art. 27 din Regulamentul CLP, referitoare la aplicarea principiilor de prioritate pentru frazele de pericol;

q) nerespectarea de către producători, importatori şi utilizatorii din aval a prevederilor art. 28 din Regulamentul CLP, referitoare la aplicarea principiilor de prioritate pentru frazele de precauţie;

r) neconformarea furnizorului unei substanţe sau al unui amestec cu prevederile art. 30 din Regulamentul CLP, referitoare la actualizarea informaţiilor de pe etichete;

s) nerespectarea de către furnizorul unei substanţe sau al unui amestec a prevederilor art. 31 din Regulamentul CLP, referitoare la regulile generale pentru aplicarea etichetelor;

ş) nerespectarea de către furnizorul unei substanţe sau al unui amestec a prevederilor art. 32 din Regulamentul CLP, referitoare la amplasarea informaţiilor pe etichetă;

t) nerespectarea de către furnizorul unei substanţe sau al unui amestec a prevederilor art. 33 din Regulamentul CLP, referitoare la regulile specifice pentru etichetarea ambalajului exterior, a ambalajului interior şi a ambalajului unic;

ţ) nerespectarea de către furnizorul unei substanţe sau al unui amestec a prevederilor art. 35 din Regulamentul CLP, referitoare la ambalaj;

u) nerespectarea de către producători, importatori şi utilizatorii din aval a prevederilor art. 37 alin. (6) din Regulamentul CLP, referitoare la armonizarea clasificării şi etichetării substanţelor;

v) nerespectarea prevederilor art. 40 din Regulamentul CLP, referitoare la obligaţia de a notifica Agenţia Europeană pentru Produse Chimice, de către notificatorul care introduce pe piaţă o substanţă prevăzută la art. 39 din Regulamentul CLP;

w) nerespectarea de către producători şi importatori a prevederilor art. 41 din Regulamentul CLP, referitoare la intrările agreate comunicate Agenţiei Europene pentru Produse Chimice;

x) nerespectarea de către producători, importatori şi utilizatorii din aval a prevederilor art. 48 din Regulamentul CLP, referitoare la publicitate;

y) neconformarea furnizorului unei substanţe sau al unui amestec cu prevederile art. 49 alin (1) şi (2) din Regulamentul CLP, referitoare la păstrarea şi punerea la dispoziţie a informaţiilor autorităţilor competente prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 398/2010 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.272/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a amestecurilor, de modificare şi de abrogare a directivelor 67/548/CEE şi 1.999/45/CE, precum şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006;

z) nerespectarea de către producători, importatori şi utilizatorii din aval a prevederilor art. 61 alin. (3) din Regulamentul CLP, referitoare la dispoziţiile tranzitorii pentru perioada 1 decembrie 2010-1 iunie 2015 privind clasificarea şi ambalarea substanţelor;

aa) nerespectarea prevederilor art. 7 alin. (2) din Regulamentul CLP, privind interdicţia de a efectua teste pe primate nonumane.

Art. 5. - (1) Faptele prevăzute la art. 4 lit. a), c), d), e), f), g), j), k), l) şi aa) se sancţionează cu amendă de la 25.000 lei la 50.000 lei.

(2) Faptele prevăzute la art. 4 lit. b), h), i), s), t), ţ), v), x), y) şi z) se sancţionează cu amendă de la 15.000 lei la 30.000 lei.

(3) Faptele prevăzute la art. 4 lit. m), n), o), p), q), r), ş), u) şi w) se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei.

Art. 6. - (1) Constatarea contravenţiilor prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă, precum şi aplicarea sancţiunilor se realizează de personalul împuternicit al Gărzii Naţionale de Mediu.

(2) In cazul în care substanţele şi amestecurile sunt introduse pe piaţă cu scopul de a fi oferite sau vândute publicului, constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la art. 4 lit. b), m) şi o)-ţ) se realizează de personalul împuternicit al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor.

Art. 7. - Contravenientul poate achita, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii prevăzute în prezentul act normativ, agentul constatator făcând menţiune despre această posibilitate în procesul-verbal.

Art. 8. - Dispoziţiile referitoare la contravenţii se completează cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 9. - (1) Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă referitoare la substanţe intră în vigoare în termen de 10 zile de la data publicării.

(2) Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă referitoare la amestecuri se aplică începând cu 1 iunie 2015.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

p. Ministrul mediului şi pădurilor,

Marin Anton,

secretar de stat

Ministrul economiei, comerţului şi mediului de afaceri,

Ion Ariton

Ministrul sănătăţii,

Cseke Attila

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Valeriu tabără

Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,

Ioan Nelu Botiş

Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor,

Constantin Cerbulescu

Ministrul finanţelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

Şeful Departamentului pentru Afaceri Europene,

Bogdan Mănoiu


SmartCity5

COMENTARII la OUG 122/2010

Momentan nu exista niciun comentariu la OUG 122 din 2010
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 460 2020
    Mi-am luat deja cardul ATM programat și gol pentru a retrage zilnic 5.500 USD timp de șase luni. Sunt atât de fericit de acest lucru, deoarece l-am primit pe al meu săptămâna trecută și l-am folosit pentru a obține deja 33.000 de dolari. Georg Bednorz Hackers dă cărțile pentru a ajuta pe cei săraci și nevoiași, deși este ilegal, dar este ceva drăguț și el nu este ca alte escrocherii care pretind că au cărțile ATM goale. Nimeni nu este prins când folosește cardul. primește-l pe al tău de la Georg Bednorz Hackers astăzi! Trimiteți un e-mail la georgbednorzhackers@gmail.com sau trimiteți-i un mesaj text / WhatsApp prin +1 (262) 355-8285
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? . Acordăm împrumuturi legitime persoanelor serioase sau firmelor de afaceri care au nevoie de împrumuturi. Suntem o firmă de împrumut înregistrată, care este pregătită să satisfacă nevoile persoanelor care aspiră să fie mai mari în prima linie a acumulării de capital. Împrumuturile noastre sunt oferite la o rată a dobânzii subvenționată, care este favorabilă tuturor cetățenilor din întreaga lume și din diferite țări. .Suntem pregătiți să vorbim cu dvs. despre cum vă putem satisface nevoile financiare. Dacă sunteți interesați de această ofertă extraordinară, contactați-ne astăzi pentru un împrumut urgent. Aveți o idee de afaceri, dar nu aveți finanțe, aveți un istoric de credit slab, solicitați soluții pentru soluționarea problemei dvs. așteptați răspunsul dvs. urgent la acest AD sau trimiteți-ne un e-mail la: (midland.credit2@gmail.com) Imprumuturi personale Împrumuturi pe zi Finanțarea vehiculelor Imprumut pentru casa Consilierea datoriei Împrumut de afaceri Împrumut de student Împrumut de consolidare Împrumut medical De asemenea, sunt disponibile asigurări de viață / proprietate. Contactați-ne astăzi la adresa de e-mail :( midland.credit2@gmail.com) Pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunteţi în nevoie de un împrumut rapid şi urgent cu o rată a dobânzii relativ scăzută la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite acasă, credite auto, student credite, credite de consolidare a datoriilor etc indiferent de scorul de credit. Suntem garantați că vom oferi servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară în schimbare.
ANONIM a comentat Ordin 400 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 535 1945
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 55 2008
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ scăzută cu 3%? Oferim împrumuturi de afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi pentru locuințe, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistăm la o experiență financiară în schimbare a vieții.
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 111 2020
    OBȚINEȚI CARDUL BLANC PENTRU AVANȚARE FINANCIARĂ (blankatmcard.online@yahoo.com) sau WATSAPP: +1 (845) 381 3566 CÂND AM OBȚINUT CARDUL MEU BLANC DE LA CJ BLANK CARD (BLANKATMCARDS.ONLINE@YAHOO.COM) TOTUL S-A SCHIMBAT PENTRU MINE !!! Bună ziua băieți, viața mea nu va rămâne niciodată la fel !!! Sunt atât de fericit că am primit-o pe a mea de la CJ CORPORATION. Cardul meu bancar gol poate retrage 3000 EUR săptămânal. Am primit-o de la ei săptămâna trecută și acum am până la 23.000 de euro din ultimele săptămâni. Cardul ATM retrage bani de la orice casier automatizat din întreaga lume. Nu există niciun nume, de asemenea, este de neratat. Am fost direct legat de această organizație pe web-ul întunecat și sunt foarte fericit că am avut norocul să-i cunosc pentru că sunt un sceptic 99,9% când vine vorba de lucruri de genul acesta, dar se dovedește că funcționează ca spălătorii subterane în curcan, în mare parte bancă ziraat și au o politică de 100% împotriva înșelătoriei. Cardul vă poate fi trimis prin DHL în două zile dacă le contactați devreme prin e-mail: BLANKATMCARDS.ONLINE@YAHOO.COM sau WATSAPP: +1 (845) 381 3566 sau găsiți mai multe pe site-ul lor Obțineți-l acum. Adică acum, dacă știi că te lupți financiar și îmi mulțumești pentru eternitate. La revedere. Deocamdată. +1 (678) 753 2440
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu