Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordonanţa urgenta Nr.118 din 23.12.2010

privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 888 din 30 decembrie 2010SmartCity1

În scopul asigurării protecţiei mediului prin realizarea unor programe şi proiecte menite să asigure îmbunătăţirea calităţii aerului, precum şi respectarea obligaţiilor României privind atingerea ţintelor naţionale de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră, aşa cum acestea decurg din pachetul legislativ energie - schimbări climatice,având în vedere faptul că de la 1 ianuarie 2011 intră în vigoare norma Euro 5 pentru înmatricularea, vânzarea şi introducerea în circulaţie a vehiculelor noi, conform art. 10 alin. (3) din Regulamentul (CE) nr. 715/2007 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 iunie 2007 privind omologarea de tip a autovehiculelor în ceea ce priveşte emisiile provenind de la vehiculele uşoare pentru pasageri şi de la vehiculele uşoare comerciale (Euro 5 şi Euro 6) şi privind accesul la informaţiile referitoare la repararea şi întreţinerea vehiculelor,ţinând cont de faptul că orice întârziere a punerii în aplicare a prevederilor regulamentului sus-menţionat faţă de termenul prevăzut, respectiv 1 ianuarie 2011, poate aduce prejudicii importante, prin declanşarea procedurii de infringement de către Comisia Europeană împotriva României,luând în considerare obiectivul Guvernului de a avea un parc naţional auto cu o performanţă de mediu mai ridicată şi, în consecinţă, o mai bună calitate a aerului, fapt compatibil cu obiectivele şi normele de drept europene, prin încurajarea achiziţiei de autoturisme electrice, cele cu propulsie hibridă şi cele dotate cu tehnologii avansate de reducere a emisiilor poluante,având în vedere necesitatea intensificării aplicării principiului „poluatorul plăteşte“ în scopul atingerii obiectivelor de mediu stabilite la nivelul Uniunii Europene,în considerarea faptului că aceste elemente constituie situaţii extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată şi vizează totodată interesul public,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă. Articolul I Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 327 din 25 aprilie 2008, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. La articolul 3 alineatul (2), litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins: d)autovehiculele definite conform RNTR2 destinate serviciilor de ambulanţă şi medicină, autovehiculele speciale echipate corespunzător pentru acordarea ajutorului de urgenţă, precum şi autovehiculele speciale destinate serviciilor de descarcerare şi stingere a incendiilor; 2. La articolul 3, alineatul (6) se modifică şi va avea următorul cuprins:(6) În categoria autovehiculelor prevăzute la alin. (2) lit. d) se încadrează numai acele autovehicule dotate cu echipamente speciale necesare efectuării serviciilor de ambulanţă, medicină sau stingere a incendiilor care sunt înscrise în evidenţa staţiilor de ambulanţă, a serviciilor mobile de urgenţă şi de reanimare, precum şi a inspectoratelor pentru situaţii de urgenţă. În aceeaşi categorie intră şi autovehiculele dotate cu echipamente speciale necesare efectuării serviciilor de ambulanţă, medicină sau pentru stingerea incendiilor, deţinute de operatorii economici. 3. La articolul 4, după litera b) se introduce o nouă literă, litera c) , cu următorul cuprins: c)la reintroducerea în parcul naţional a unui autoturism, în cazul în care, la momentul scoaterii sale din parcul naţional, i sa restituit ultimului proprietar valoarea reziduală a taxei, în conformitate cu prevederile art. 8. 4. La articolul 5, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:(2) Pentru stabilirea taxei, persoana fizică sau persoana juridică, denumite în continuare contribuabil, care intenţionează să efectueze înmatricularea autovehiculului va depune documentele din care rezultă dovada dobândirii autovehiculului, precum şi elementele de calcul al taxei, prevăzute în normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă. 5. La articolul 6, punctele 1 şi 2 ale literei a) a alineatului (1), litera c) şi alineatul (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins: 1. pentru autovehiculele cu norma de poluare Euro 5, Euro 4 sau Euro 3, taxa se calculează pe baza emisiilor de dioxid de carbon (CO2) şi a taxei specifice exprimate în euro/1 gram CO2, prevăzute în anexa nr. 1, şi a normei de poluare şi a taxei specifice exprimate în euro/1 cmc, prevăzute în anexa nr. 2, şi a cotei de reducere a taxei, prevăzută în coloana 2 din anexa nr. 4, după formula: Suma de plată = [ (A x B x 30%) + (C x D x 70%) ] x (100 - E)%, unde: A = valoarea combinată a emisiilor de CO2, exprimată în grame/km; B = taxa specifică, exprimată în euro/1 gram CO2, prevăzută în coloana 3 din anexa nr. 1; C = cilindree (capacitatea cilindrică); D = taxa specifică pe cilindree, prevăzută în coloana 3 din anexa nr. 2; E = cota de reducere a taxei, prevăzută în coloana 2 din anexa nr. 4; 2. pentru autovehiculele cu norma de poluare Euro 6 taxa se va determina pe baza formulei prevăzute la pct. 1, odată cu intrarea în vigoare a normei Euro 6 pentru înmatricularea, vânzarea şi introducerea în circulaţie a vehiculelor noi, conform Regulamentului CE nr. 715/2007 privind omologarea de tip a autovehiculelor în ceea ce priveşte emisiile provenind de la vehiculele uşoare pentru pasageri şi de la vehiculele uşoare comerciale (Euro 5 şi Euro 6) şi privind accesul la informaţiile referitoare la repararea şi întreţinerea vehiculelor; ........ ................ ................ ................ ................ ........ ............ c)formula prevăzută la lit. b) se aplică şi pentru autovehiculele din categoria M1 cu norma de poluare Euro 3, Euro 4, Euro 5 sau Euro 6 care nu deţin omologare europeană de tip......... ................ ................ ................ ................ ........ ............ (2) Norma de poluare Euro şi valoarea emisiei de CO2, la care se face referire la alin. (1), sunt cele menţionate de Regia Autonomă «Registrul Auto Român» în cartea de identitate a vehiculului, în conformitate cu prevederile normelor metodologice de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă. Pentru autovehiculele care nu deţin omologare europeană de tip a întregului vehicul, aceste elemente se determină în conformitate cu reglementările în vigoare. 6. Anexele nr. 1 , 2 și 3 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1-3 la prezenta ordonanţă de urgenţă. Articolul II(1) Pentru autovehiculele achiziţionate în vederea înmatriculării în România înainte de data de 31 decembrie 2010 şi care nu au fost înmatriculate în România până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se aplică nivelul taxei pe poluare pentru autovehicule prevăzut în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2008, cu modificările şi completările ulterioare, în vigoare până la data de 1 ianuarie 2011.(2) Prin autovehicule achiziţionate în vederea înmatriculării în România înainte de data de 31 decembrie 2010 şi care nu au fost înmatriculate în România până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, în sensul prevederilor alin. (1), se înţelege:a)autovehiculele pentru care a fost lansată comanda fermă anterior datei de 31 decembrie 2010 şi pentru care se face dovada plăţii integrale sau a unui avans; b)autovehiculele ce au fost introduse în ţară şi pentru care se face dovada cu carnet de TIR/CMR/CIM şi/sau dovada radierii din ţara de provenienţă, documente emise înainte de 31 decembrie 2010; c)autovehiculele pentru care s-a eliberat dovada de înmatriculare provizorie de către autorităţile din ţara de provenienţă a autovehiculului, emisă înainte de 31 decembrie 2010. (3) Pentru a beneficia de prevederile alin. (1), persoana fizică sau juridică pe numele căreia urmează a se înmatricula autovehiculul trebuie să fi efectuat achiziţia acestuia în vederea înmatriculării şi prezintă autorităţii fiscale competente pentru calculul taxei pe poluare, în vederea luării în evidenţă, până la data de 31 ianuarie 2011, o cerere însoţită de unul dintre documentele prevăzute la alin. (2) lit. a) sau b), iar în situaţia prevăzută la alin. (2) lit. c) documentul va fi însoţit şi de declaraţia pe propria răspundere, în formă autentică, din care să reiasă că autovehiculul a fost achiziţionat anterior datei de 31 decembrie 2010 în vederea înmatriculării în România şi nu a fost înmatriculat în România până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.(4) În vederea calculării cuantumului taxei datorate potrivit alin. (1), cererea şi documentele prevăzute la alin. (3), înregistrate la autoritatea fiscală competentă, se completează, în termen de maximum 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, cu documentele prevăzute la art. 3 alin. (2) din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 686/2008 privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule.(5) Termenele prevăzute la alin. (3) şi (4) sunt termene de decădere. Articolul IIIÎn termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Ministerul Mediului şi Pădurilor împreună cu Ministerul Finanţelor Publice şi Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii vor modifica în mod corespunzător normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 686/2008. Articolul IVPrezenta ordonanţă de urgenţă intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2011. PRIM-MINISTRU EMIL BOC Contrasemnează: Ministrul mediului şi pădurilor, László Borbély Ministrul administraţiei şi internelor, Constantin-Traian Igaş Ministrul transporturilor şi infrastructurii, Anca Daniela Boagiu Ministrul sănătăţii, Cseke Attila Ministrul economiei, comerţului şi mediului de afaceri, Ion Ariton Şeful Departamentului pentru Afaceri Europene, Bogdan Mănoiu Ministrul finanţelor publice, Gheorghe Ialomiţianu ANEXA Nr. 1(Anexa nr. 1 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2008) Nivelul taxei specifice în funcţie de emisia de dioxid de carbon
Norma de poluare1) sau tipul autovehiculului din categoria M1 Emisia de dioxid de carbon - grame CO2/km - Nivelul taxei specifice - euro/1 gram CO2 -
1 2 3
Hibride, electrice - 0
Euro 6 - 0
Euro 5, Euro 4, Euro 3 </= 120 0
121-150 0,5
151-180 1,0
181-210 2,0
211-240 4,0
241-270 6,0
>/= 271 8,0

1) Norma de poluare este cea stabilită prin: Regulamentul CE nr. 715/2007 pentru Euro 5 şi Euro 6;directivele 98/69/CE şi 2002/80/CE pentru Euro 3 şi Euro 4. ANEXA Nr. 2(Anexa nr. 2 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2008) Nivelul taxei specifice în funcţie de norma de poluare

Norma de poluare1) sau tipul autovehiculului din categoria M1 Cilindree Capacitatea cilindrică - cmc - Nivelul taxei specifice - euro/1 cmc -
1 2 3
Hibride, electrice 0
Euro 6 2)
Euro 5 </= 1.200 0,065
1.201-1.400 0,13
1.401-1.600 0,195
1.601-2.000 0,26
2.001-3.000 0,325
>3.000 0,39
Euro 4 </= 1.200 0,60
1.201-1.400 0,9
1.401-1.600 1,20
1.601-2.000 2,40
2.001-3.000 3,00
>3.000 3,60
Euro 3 </= 1.200 1,50
1.201-1.400 3,00
1.401-1.600 4,50
1.601-2.000 6,00
2.001-3.000 7,50
>3.000 9,00
1 2 3
Euro 2 </= 1.200 3,00
1.201-1.400 6,00
1.401-1.600 9,00
1.601-2.000 12,00
2.001-3.000 15,00
>3.000 18,00
Euro 1 </= 1.200 6,60
1.201-1.400 13,20
1.401-1.600 19,80
1.601-2.000 26,40
2.001-3.000 33,00
>3.000 39,60
Non-Euro </= 1.200 15,80
1.201-1.400 31,70
1.401-1.600 47,50
1.601-2.000 63,40
2.001-3.000 79,10
>3.000 95,10

1) Norma de poluare este cea stabilită prin: Regulamentul CE nr. 715/2007 pentru Euro 5 şi Euro 6;Directiva 98/69/CE şi Directiva 2002/80/CE pentru Euro 3 şi Euro 4;directivele 94/12/CE şi 96/69/CE pentru Euro 2;directivele 91/441/CEE şi 93/59/CEE pentru Euro 1.2) Nivelul taxei specifice (euro/1 cmc) se va determina odată cu intrarea în vigoare a Normei Euro 6 pentru înmatricularea, vânzarea şi introducerea în circulaţie a vehiculelor noi conform Regulamentului CE nr. 715/2007 privind omologarea de tip a autovehiculelor în ceea ce priveşte emisiile provenind de la vehiculele uşoare pentru pasageri şi de la vehiculele uşoare comerciale (Euro 5 şi Euro 6) şi privind accesul la informaţiile referitoare la repararea şi întreţinerea vehiculelor. ANEXA Nr. 3(Anexa nr. 3 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2008) Nivelul taxei specifice pentru autovehiculele din categoriile N1, N2, N3, M2 şi M3

Norma de poluare a autovehiculului1) Nivelul taxei specifice - euro/1 cmc -
1 2
Euro 6/VI2) 0
Euro 5/V 0,05
Euro 4/IV 0,25
Euro 3/III 0,5
Euro 2/II 2
Euro 1/I 4
Non-Euro 9

1) Norma de poluare este cea stabilită prin: directivele 1999/96/CE şi 2005/55/CE pentru Euro III, Euro IV, Euro V;directivele 91/542/CEE şi 96/1/CE pentru Euro II;Directiva 91/542/CEE pentru Euro I.2) Nivelul taxei specifice (euro/1 cmc) se va determina odată cu intrarea în vigoare a normei Euro 6 pentru înmatricularea, vânzarea şi introducerea în circulaţie a vehiculelor noi conform Regulamentului CE nr. 715/2007 privind omologarea de tip a autovehiculelor în ceea ce priveşte emisiile provenind de la vehiculele uşoare pentru pasageri şi de la vehiculele uşoare comerciale (Euro 5 şi Euro 6) şi privind accesul la informaţiile referitoare la repararea şi întreţinerea vehiculelor.SmartCity5

COMENTARII la OUG 118/2010

Momentan nu exista niciun comentariu la OUG 118 din 2010
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 460 2020
    Mi-am luat deja cardul ATM programat și gol pentru a retrage zilnic 5.500 USD timp de șase luni. Sunt atât de fericit de acest lucru, deoarece l-am primit pe al meu săptămâna trecută și l-am folosit pentru a obține deja 33.000 de dolari. Georg Bednorz Hackers dă cărțile pentru a ajuta pe cei săraci și nevoiași, deși este ilegal, dar este ceva drăguț și el nu este ca alte escrocherii care pretind că au cărțile ATM goale. Nimeni nu este prins când folosește cardul. primește-l pe al tău de la Georg Bednorz Hackers astăzi! Trimiteți un e-mail la georgbednorzhackers@gmail.com sau trimiteți-i un mesaj text / WhatsApp prin +1 (262) 355-8285
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? . Acordăm împrumuturi legitime persoanelor serioase sau firmelor de afaceri care au nevoie de împrumuturi. Suntem o firmă de împrumut înregistrată, care este pregătită să satisfacă nevoile persoanelor care aspiră să fie mai mari în prima linie a acumulării de capital. Împrumuturile noastre sunt oferite la o rată a dobânzii subvenționată, care este favorabilă tuturor cetățenilor din întreaga lume și din diferite țări. .Suntem pregătiți să vorbim cu dvs. despre cum vă putem satisface nevoile financiare. Dacă sunteți interesați de această ofertă extraordinară, contactați-ne astăzi pentru un împrumut urgent. Aveți o idee de afaceri, dar nu aveți finanțe, aveți un istoric de credit slab, solicitați soluții pentru soluționarea problemei dvs. așteptați răspunsul dvs. urgent la acest AD sau trimiteți-ne un e-mail la: (midland.credit2@gmail.com) Imprumuturi personale Împrumuturi pe zi Finanțarea vehiculelor Imprumut pentru casa Consilierea datoriei Împrumut de afaceri Împrumut de student Împrumut de consolidare Împrumut medical De asemenea, sunt disponibile asigurări de viață / proprietate. Contactați-ne astăzi la adresa de e-mail :( midland.credit2@gmail.com) Pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunteţi în nevoie de un împrumut rapid şi urgent cu o rată a dobânzii relativ scăzută la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite acasă, credite auto, student credite, credite de consolidare a datoriilor etc indiferent de scorul de credit. Suntem garantați că vom oferi servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară în schimbare.
ANONIM a comentat Ordin 400 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 535 1945
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 55 2008
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ scăzută cu 3%? Oferim împrumuturi de afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi pentru locuințe, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistăm la o experiență financiară în schimbare a vieții.
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 111 2020
    OBȚINEȚI CARDUL BLANC PENTRU AVANȚARE FINANCIARĂ (blankatmcard.online@yahoo.com) sau WATSAPP: +1 (845) 381 3566 CÂND AM OBȚINUT CARDUL MEU BLANC DE LA CJ BLANK CARD (BLANKATMCARDS.ONLINE@YAHOO.COM) TOTUL S-A SCHIMBAT PENTRU MINE !!! Bună ziua băieți, viața mea nu va rămâne niciodată la fel !!! Sunt atât de fericit că am primit-o pe a mea de la CJ CORPORATION. Cardul meu bancar gol poate retrage 3000 EUR săptămânal. Am primit-o de la ei săptămâna trecută și acum am până la 23.000 de euro din ultimele săptămâni. Cardul ATM retrage bani de la orice casier automatizat din întreaga lume. Nu există niciun nume, de asemenea, este de neratat. Am fost direct legat de această organizație pe web-ul întunecat și sunt foarte fericit că am avut norocul să-i cunosc pentru că sunt un sceptic 99,9% când vine vorba de lucruri de genul acesta, dar se dovedește că funcționează ca spălătorii subterane în curcan, în mare parte bancă ziraat și au o politică de 100% împotriva înșelătoriei. Cardul vă poate fi trimis prin DHL în două zile dacă le contactați devreme prin e-mail: BLANKATMCARDS.ONLINE@YAHOO.COM sau WATSAPP: +1 (845) 381 3566 sau găsiți mai multe pe site-ul lor Obțineți-l acum. Adică acum, dacă știi că te lupți financiar și îmi mulțumești pentru eternitate. La revedere. Deocamdată. +1 (678) 753 2440
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu