Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

OUG Nr.117 din 22.07.2020

pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor şi pentru abrogarea art. IV alin. (2) şi art. V din Legea nr. 236/2019 pentru modificarea şi completarea art. 15 din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, precum şi pentru modificarea unor acte normative
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 656 din 24 iulie 2020SmartCity1

Având în vedere faptul că apărarea sănătăţii animalelor şi realizarea siguranţei alimentelor în deplină concordanţă cu legislaţia europeană reprezintă obiectivul major al serviciilor sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor din România, iar îndeplinirea acestor deziderate se realizează prin aplicarea Programului acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor şi ecvideelor, program realizat, la nivelul exploataţiilor nonprofesionale, prin intermediul medicilor veterinari de liberă practică,luând în considerare că activităţile sanitar-veterinare desfăşurate de medicii veterinari de liberă practică sunt activităţi de interes general, atribuite, prin contract, de direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti,ţinând cont de faptul că se impune stabilirea, în regim de urgenţă, a cadrului legislativ primar specific aferent contractării activităţilor sanitar-veterinare prevăzute la art. 15 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere necesitatea contractării în regim de urgenţă a serviciilor pentru realizarea de către autorităţile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor a atributelor privind apărarea sănătăţii animalelor şi realizarea siguranţei alimentelor, la începutul anului 2020 existând 151 de circumscripţii sanitar-veterinare vacante, cifră care este în continuă creştere pe măsură ce contractele în derulare încetează de drept, aspect care are consecinţe deosebit de grave în ceea ce priveşte garantarea statusului de sănătate al animalelor pe teritoriul României şi implicit a sănătăţii publice,întrucât aspectele prezentate sunt de natură să afecteze în mod grav interesul public general, atât din punctul de vedere al asigurării statusului de sănătate la animale şi oameni, cât şi al funcţionării pieţei interne, precum şi al derulării activităţilor comerciale cu statele membre ale Uniunii Europene şi cu ţările terţe, aspecte care sunt de natură să genereze pierderi economice majore,având în vedere faptul că prin Legea nr. 236/2019 pentru modificarea şi completarea art. 15 din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, precum şi pentru modificarea unor acte normative a fost prevăzută acordarea unei sume de 10.000 lei, lunar, beneficiarilor contractelor încheiate în vederea realizării activităţilor sanitar-veterinare publice, aspect insuficient reglementat la nivel de legislaţie primară,întrucât activităţile de asistenţă medicală veterinară constituie atributul exclusiv al medicilor veterinari de liberă practică, iar prin contractarea activităţilor respective se asigură implicit accesul la servicii medicale veterinare pentru crescătorii individuali de animale din cadrul circumscripţiilor sanitar-veterinare organizate la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale, aspect definitoriu pentru garantarea statusului de sănătate a animalelor şi, pe cale de consecinţă, a sănătăţii publice, respectiv a garantării comerţului liber cu animale şi alimente,în condiţiile în care activităţile de asistenţă medicală veterinară au fost afectate grav prin imposibilitatea contractării acestora, acolo unde contractele anterioare au încetat prin ajungere la termen sau prin alte modalităţi de încetare şi continuă să fie afectate ca urmare a restricţiilor impuse în contextul pandemiei COVID-19, o mare parte a cabinetelor medical-veterinare suspendându-şi activitatea din considerente financiare, inclusiv în contextul suspendării realizării acţiunilor strategice, fiind limitat drastic accesul crescătorilor individuali de animale la servicii medical-veterinare, fapt care a accentuat tendinţa de renunţare/încetare a contractelor în derulare, aspecte ce au drept consecinţă neasigurarea tratamentelor curente necesare pentru animale, cu înregistrarea corelativă de pierderi economice şi, nu în ultimul rând, neasigurarea supravegherii epidemiologice a animalelor, de natură a duce la pierderea statusului de sănătate al animalelor recunoscut pentru România,ţinând cont de necesitatea asigurării asistenţei medical-veterinare la nivelul fiecărei circumscripţii sanitar-veterinare, în contextul epidemiologic generat de focarele de pestă porcină africană aflate în evoluţie, precum şi de celelalte boli majore ale animalelor, iar existenţa circumscripţiilor pentru care nu se asigură această asistenţă este de natură a genera pierderi economice deosebit de importante,întrucât numai prin această soluţie legislativă poate fi asigurată, în regim de urgenţă, deblocarea situaţiei existente, respectiv asigurarea aplicării Programului acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor şi ecvideelor, pe întreg teritoriul naţional şi asigurarea accesului cetăţenilor din toate unităţile administrativ-teritoriale la serviciile de asistenţă sanitară veterinară,în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul public general şi constituie o situaţie extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă. Articolul I Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 94 din 31 ianuarie 2004, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. La articolul 15, alineatele (2) şi (6)-(9) se modifică şi vor avea următorul cuprins :
(2) Pentru efectuarea în exploataţiile nonprofesionale a unor activităţi sanitar-veterinare cuprinse în programul acţiunilor de supraveghere, prevenire şi control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de imobilizare a animalelor care ameninţă viaţa sau integritatea corporală a persoanelor ori integritatea bunurilor acestora prin utilizarea şi administrarea substanţelor din categoria stupefiante, psihotrope, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor şi ecvideelor, precum şi a altor acţiuni prevăzute în alte programe naţionale, pe care Autoritatea trebuie să le pună în aplicare, direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti încheie acorduri-cadru de servicii, pe o durată de 4 ani, respectiv contracte subsecvente în baza acestora pentru fiecare exerciţiu bugetar anual, în funcţie de bugetul aprobat, în conformitate cu prevederile Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare, cu prestatorii astfel cum sunt definiţi la pct. 33 din anexa nr. 1 - medici veterinari organizaţi în condiţiile legii sau pot angaja personal sanitar-veterinar propriu, în condiţiile legii, în situaţiile în care nu se pot încheia contracte cu medicii veterinari, organizaţi în condiţiile legii......... ................ ................ ................ ................ ........ ............
(6) Pentru atribuirea acordurilor-cadru de servicii prevăzute la alin. (2), prin ordin al preşedintelui Autorităţii sunt stabilite circumscripţiile sanitar-veterinare pentru care urmează a fi declanşată procedura de atribuire, la propunerea direcţiilor sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, prin arondarea teritoriilor administrative ale comunelor şi oraşelor identificate în baza codului Sistemului informatic al Registrului unităţilor teritorial-administrative, astfel încât fiecare circumscripţie să cuprindă exploataţii nonprofesionale pe o rază de maximum 30 km şi un număr minim de animale ce atinge 300 de unităţi vită mare, denumite în continuare U.V.M., respectiv lista circumscripţiilor sanitar-veterinare, pentru care există contracte de concesiune şi/sau de prestări servicii în executare.
(7) Prestatorii activităţilor prevăzute la alin. (2), care asigură un program zilnic de opt ore, cu excepţia zilelor de sâmbătă şi duminică şi a sărbătorilor legale, primesc lunar, pentru fiecare contract subsecvent, pe perioada de derulare a acestuia, suma de 10.000 lei, exclusiv TVA, din bugetul Autorităţii, pentru transportul probelor, ridicarea produselor şi tipizatelor necesare, instruirea şi formarea profesională aferentă activităţilor contractate, consilierea proprietarilor de animale în vederea comunicării informaţiilor privind lanţul alimentar, bunăstarea şi condiţiile de biosecuritate, efectuarea catagrafiei animalelor în situaţii de urgenţă, precum şi pentru inspecţia şi certificarea animalelor destinate sacrificării.
(8) Pentru realizarea activităţilor prevăzute la alin. (2), medicii veterinari organizaţi în condiţiile legii pot încheia maximum două acorduri-cadru de servicii la nivel naţional cu direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, indiferent de numărul unităţilor pe care le deţin sau în care sunt asociaţi şi în care se desfăşoară activităţi de asistenţă medical-veterinară.
(9) Pentru realizarea activităţilor prevăzute la alin. (2), direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti încheie acorduri-cadru de servicii cu medicii veterinari, organizaţi în condiţiile legii, cu societăţile reglementate în baza Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în care acţionariatul majoritar este deţinut de către medicii veterinari pe toată durata de execuţie a contractului.
2. La articolul 15, după alineatul (11) se introduc cinci noi alineate , alineatele (12)-(16), cu următorul cuprins:
(12) Condiţiile specifice pentru derularea şi încetarea acordurilor-cadru de servicii prevăzute la alin. (2), condiţiile privind decontarea activităţilor sanitar-veterinare publice, precum şi dispoziţiile aplicabile medicilor veterinari de liberă practică împuterniciţi în relaţie cu exploataţiile comerciale autorizate/înregistrate sanitar-veterinar sunt prevăzute în anexa nr. 21.
(13) Cadrul organizatoric de desfăşurare, la nivelul direcţiilor sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, a procedurii de atribuire a acordurilor-cadru de servicii prevăzute la alin. (2), precum şi modelul documentaţiei aferente procedurii de atribuire, respectiv pentru încheierea contractelor subsecvente pentru fiecare exerciţiu bugetar anual, se aprobă prin ordin al preşedintelui Autorităţii.
(14) Activităţile sanitar-veterinare publice reprezintă servicii de interes general, sumele plătite în executarea contractelor care au ca obiect aceste activităţi reprezintă sume aferente programelor naţionale anuale şi multianuale în domeniul sănătăţii animalelor şi pentru siguranţa alimentelor, care constituie activităţi ce nu au caracter economic.
(15) Direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti asigură, în baza unor contracte individuale de muncă pe perioadă determinată, personalul sanitar-veterinar necesar pentru realizarea activităţilor prevăzute la alin. (2), în situaţiile în care nu se pot încheia contracte cu medicii veterinari, organizaţi în condiţiile legii.
(16) Prin derogare de la prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru personalul contractual angajat pe perioadă determinată potrivit prezentei ordonanţe, la finalizarea unei perioade de 36 de luni consecutive, dacă se menţin condiţiile care au stat la baza încheierii contractelor individuale de muncă, direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti încheie cu acest personal contracte individuale de muncă pe durată nedeterminată.
3. După articolul 15 se introduce un nou articol, articolul 151, cu următorul cuprins: Articolul 151
(1) Acordurile-cadru de servicii se atribuie pentru fiecare circumscripţie sanitar-veterinară, stabilită în conformitate cu prevederile art. 15 alin. (6).
(2) Direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, în aplicarea prevederilor alin. (1), au în vedere următoarele criterii de stabilire a circumscripţiilor sanitar-veterinare:a)fiecare comună sau oraş identificat(ă) în baza codului Sistemului informatic al Registrului unităţilor teritorial-administrative, care cuprinde exploataţii nonprofesionale, pe o rază de maximum 30 km, şi care însumează un număr minim de animale ce atinge 300 U.V.M., în exploataţiile nonprofesionale existente pe raza sa teritorială, reprezintă o circumscripţie sanitar-veterinară; b)comunele şi oraşele identificate în baza codului Sistemului informatic al Registrului unităţilor teritorial-administrative care nu însumează un număr minim de animale care atinge 300 U.V.M., în exploataţiile nonprofesionale existente pe raza teritorială a fiecărei unităţi administrativ-teritoriale, vor fi comasate pentru a constitui o circumscripţie sanitar-veterinară, astfel încât aceasta să nu depăşească o rază de 30 km şi să însumeze un număr minim de animale ce atinge 300 U.V.M., la nivelul exploataţiilor nonprofesionale existente.
(3) Pentru aplicarea prevederilor alin. (2), direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti au în vedere următoarele criterii de stabilire a circumscripţiilor sanitar-veterinare:a)comunele şi oraşele prevăzute la alin. (2) lit. b) vor fi comasate, cu prioritate, cu comune şi oraşe din aceeaşi categorie, sub condiţia proximităţii pe drumuri de acces practicabile, astfel încât circumscripţia sanitar-veterinară rezultată să nu depăşească o rază de 30 km şi să însumeze un număr minim de animale ce atinge 300 U.V.M. la nivelul exploataţiilor nonprofesionale existente; b)comunele şi oraşele prevăzute la alin. (2) lit. b), pentru care nu se poate aplica criteriul prevăzut la lit. a), vor fi comasate prin alipire la o circumscripţie sanitar-veterinară stabilită în conformitate cu prevederile alin. (2) lit. a), aflată în proximitatea imediată, pe drumuri de acces practicabile, astfel încât circumscripţia sanitar-veterinară rezultată să nu depăşească o rază de 30 km, de regulă cea cu numărul cel mai mic de U.V.M., la nivelul exploataţiilor nonprofesionale existente.
(4) Pentru stabilirea numărului de U.V.M. existent în exploataţiile nonprofesionale de la nivelul fiecărei circumscripţii sanitar-veterinare se va lua ca referinţă numărul de animale de la data de 31 decembrie a anului precedent celui în care este organizată procedura de atribuire a acordurilor-cadru de servicii, corelat cu efectivele existente în Baza naţională de date în anul precedent.
(5) În cazul acordurilor-cadru de servicii prevăzute la alin. (1), contractele subsecvente se încheie pentru anul în curs sub condiţia existenţei, la data de 31 decembrie a anului precedent, a unui număr de cel puţin 300 U.V.M.; în situaţia neîndeplinirii acestei condiţii, circumscripţia sanitar-veterinară se desfiinţează, iar acordul-cadru de servicii încetează.
(6) Autoritatea va modifica şi va completa listele prevăzute la art. 15 alin. (6) înainte de iniţierea procedurilor de atribuire a acordurilor-cadru de servicii, la propunerea direcţiilor sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor alin. (2)-(4).
(7) Autoritatea contractantă va publica şi actualiza permanent pe propriul website lista circumscripţiilor sanitar-veterinare cu privire la care sunt încheiate acordurile-cadru de servicii, respectiv alte contracte în derulare, beneficiarii, inclusiv acţionarii şi asociaţii din entităţile semnatare ale contractelor aferente, precum şi numele medicului veterinar titular.
4. Articolul 61 se modifică şi va avea următorul cuprins : Articolul 61 Anexele nr. 1, 2 şi 21 fac parte integrantă din prezenta ordonanţă. 5. La anexa nr. 1, după punctul 30 se introduc nouă noi puncte , punctele 31-39, cu următorul cuprins : 31. activităţi sanitar-veterinare contractate - activităţi sanitar-veterinare publice rezervate profesiei de medic veterinar, prevăzute în Programul acţiunilor de supraveghere, prevenire şi control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor şi ecvideelor, precum şi acţiunile sanitar-veterinare prevăzute în alte programe naţionale, pe care Autoritatea trebuie să le pună în aplicare potrivit prevederilor art. 15 alin. (2), coroborate cu prevederile art. 48 alin. (2) din ordonanţă; 32. achizitor - direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, în calitate de parte în acorduri-cadru de servicii, respectiv în contractele subsecvente încheiate în baza acestora; 33. prestator - entitate care desfăşoară activităţi de asistenţă medicală veterinară, în calitate de parte în acorduri-cadru de servicii, respectiv în contractele subsecvente încheiate în baza acestora, şi care funcţionează în una din formele de organizare a profesiei de medic veterinar cu drept de liberă practică prevăzute la art. 28 alin. (1) din Legea nr. 160/1998 pentru organizarea şi exercitarea profesiunii de medic veterinar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, înregistrată în Registrul unic al cabinetelor medical-veterinare, cu sau fără personalitate juridică; 34. circumscripţie sanitar-veterinară - delimitare teritorială care cuprinde exploataţiile nonprofesionale situate pe teritoriul uneia sau al mai multor unităţi administrativ-teritoriale - comune şi/sau oraşe; 35. unitate medicală veterinară în care se desfăşoară activităţi de asistenţă - furnizor de servicii de asistenţă medicală veterinară, aparţinând unei entităţi care funcţionează în una din formele de organizare a profesiei de medic veterinar cu drept de liberă practică, prevăzute la art. 28 alin. (1) din Legea nr. 160/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care deţine certificat de înregistrare în Registrul unic al cabinetelor medical-veterinare, cu sau fără personalitate juridică, pentru locul declarat de desfăşurare a activităţii, elemente evidenţiate de asemenea în registru, furnizor definit potrivit art. 17 lit. l) din Statutul medicului veterinar şi Normei sanitare veterinare privind procedura de înregistrare şi controlul oficial al unităţilor în care se desfăşoară activităţi de asistenţă medicală veterinară, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 17/2008, cu modificările şi completările ulterioare, după cum urmează: a)cabinet medical-veterinar individual şi cabinete medical-veterinare asociate - aparţinând unei entităţi fără personalitate juridică, prevăzute la art. 29 din Legea nr. 160/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; b)cabinet medical-veterinar, clinică veterinară, spital veterinar - aparţinând unei entităţi cu personalitate juridică prevăzute la art. 31 din Legea nr. 160/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 36. unitate vită mare - unitate de măsură standard, în care se realizează conversia diferitelor categorii de animale, conform ratelor de conversie prevăzute în anexa nr. II la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 808/2014 al Comisiei din 17 iulie 2014 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1.305/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR); 37. medic veterinar titular - medicul veterinar înscris pe certificatul de înregistrare al unităţii medicale veterinare în Registrul unic al cabinetelor medical-veterinare, cu sau fără personalitate juridică; 38. personal de specialitate - funcţionari publici şi personal contractual angajaţi în cadrul Autorităţii, respectiv al unităţilor din subordinea acesteia, care îşi desfăşoară activitatea în specialitatea funcţiei; 39. personal auxiliar - personal contractual angajat în cadrul Autorităţii, respectiv al unităţilor din subordinea acesteia, pe funcţii comune din sistemul bugetar. 6. După anexa nr. 2 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 21, al cărei cuprins este prevăzut în anexa la prezenta ordonanţă de urgenţă.
Articolul II
(1) Prin derogare de la prevederile art. 15 alin. (6) coroborat cu art. 151 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare, pentru anul 2020, ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor va avea ca referinţă numărul de animale la data de 1 decembrie 2019.
(2) Ordinele preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor prevăzute la alin. (1), la art. 15 alin. (13) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare, şi la art. 16 alin. (3) din anexa nr. 21 la aceeaşi ordonanţă se emit în termen de 45 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.
Articolul III Contractele pentru efectuarea activităţilor sanitar-veterinare prevăzute la art. 15 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare, aflate în curs de derulare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, îşi păstrează valabilitatea şi continuă să producă efecte potrivit prevederilor legale în vigoare la data încheierii lor, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor art. IV alin. (1) din Legea nr. 236/2019 pentru modificarea şi completarea art. 15 din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, precum şi pentru modificarea unor acte normative. Articolul IV Alineatul (2) al articolul ui IV şi articolul V din Legea nr. 236/2019 pentru modificarea şi completarea art. 15 din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, precum şi pentru modificarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1004 din 13 decembrie 2019, se abrogă. PRIM-MINISTRULUDOVIC ORBANContrasemnează:Preşedintele Autorităţii Naţionale SanitareVeterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,Robert-Viorel ChioveanuSecretarul general al Guvernului,Antonel Tănasep. Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,George Scarlat,secretar de statMinistrul muncii şi protecţiei sociale,Victoria Violeta AlexandruMinistrul afacerilor externe,Bogdan Lucian Aurescup. Ministrul finanţelor publice,Gheorghe Pecingină,secretar de statMinistrul afacerilor interne,Marcel Ion Velap. Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,Mircea Fechet,secretar de statANEXĂ (Anexa nr. 21 la Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004) Prevederi specifice de aplicare a art. 15 din ordonanţă Capitolul I Drepturi şi obligaţii ale părţilor contractelor subsecvente acordurilor-cadru de servicii Articolul 1 Contractele subsecvente acordurilor-cadru de servicii se încheie între: a)achizitor - astfel cum a fost definit la pct. 32 din anexa nr. 1 la ordonanţă; b)prestator - astfel cum a fost definit la pct. 33 din anexa nr. 1 la ordonanţă. Articolul 2 În relaţiile contractuale cu achizitorul, prestatorul are următoarele obligaţii: 1. să respecte condiţiile tehnice şi termenele prevăzute de normele metodologice de aplicare a Programului acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor şi ecvideelor, aprobate prin ordin al preşedintelui Autorităţii; 2. să realizeze serviciile în vederea asigurării unui status de sănătate pe cât posibil cunoscut, la întregul efectiv de animale existent pe teritoriul circumscripţiei sanitar-veterinare cu privire la care au fost încheiate contractele subsecvente acordului-cadru de servicii; 3. să realizeze serviciile cu privire la întregul efectiv de animale, conform Programului cifric al activităţilor de supraveghere, profilaxie şi control al bolilor la animale; 4. să anunţe suspiciunea sau apariţia unor boli transmisibile la animale şi să participe la combaterea epizootiilor, conform reglementărilor legale în vigoare; 5. să întocmească şi să ţină la zi toate evidenţele sanitar-veterinare rezultate din aplicarea prevederilor legale în vigoare sau din instrucţiunile achizitorului, în realizarea obiectului contractelor subsecvente acordului-cadru de servicii; 6. să depună diligenţele necesare pentru a investiga şi stabili cauzele de îmbolnăvire, moarte sau avort la animale de care a luat cunoştinţă în mod direct sau a fost înştiinţat de proprietarii de animale sau de achizitor, în condiţiile legislaţiei în vigoare; 7. să respecte criteriile de calitate a serviciilor prestate, în conformitate cu prevederile legale în vigoare; 8. să informeze proprietarii animalelor cu privire la obligaţiile prestatorului şi ale personalului acestuia, referitoare la activitatea prestată, şi ale proprietarului, referitoare la respectarea indicaţiilor medicilor veterinari şi la consecinţele nerespectării acestora; 9. să respecte confidenţialitatea tuturor datelor şi a informaţiilor privitoare la proprietarii animalelor, în relaţia cu terţii; să asigure securitatea în procesul de transmitere a tuturor datelor cu caracter personal, cu respectarea principiilor referitoare la protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal; 10. să depună lunar decontul justificativ şi să factureze, după caz, în vederea decontării de către achizitor, activitatea realizată conform contractelor subsecvente acordului-cadru de servicii, cu respectarea procedurii stabilite prin ordinul preşedintelui Autorităţii; 11. să depună, ataşat decontului, şi raportările privind situaţia asupra activităţii sanitar-veterinare desfăşurate în luna anterioară, precum şi informaţiile în ceea ce priveşte neconformităţile identificate sau greutăţile în desfăşurarea activităţii contractate sau în legătură cu aceasta; 12. să respecte programul de lucru astfel cum a fost comunicat achizitorului, program asumat prin contractele subsecvente acordului-cadru de servicii, încheiate cu achizitorul, inclusiv programul zilnic de opt ore, cu excepţia zilelor de sâmbătă şi duminică şi a sărbătorilor legale, conform prevederilor art. 21 alin. (1); programul de lucru se poate modifica, cu acordul părţilor, prin act adiţional la acordul-cadru de servicii, respectiv la contractul subsecvent, după caz, încheiat cu achizitorul, fără modificarea timpului total de lucru asumat şi cu respectarea prevederilor legale incidente; 13. să completeze corect şi la zi formularele şi tipizatele utilizate în realizarea activităţilor sanitar-veterinare contractate, sau în legătură cu acestea, inclusiv cele puse la dispoziţie de achizitor; 14. să anunţe achizitorul despre modificarea oricăreia dintre condiţiile care au stat la baza încheierii acordului-cadru de servicii, respectiv la contractul subsecvent, după caz, în maximum 5 zile lucrătoare de la data producerii modificării, şi să ia măsurile necesare pentru îndeplinirea permanentă a acestor condiţii pe durata derulării acordului-cadru de servicii, respectiv la contractul subsecvent, după caz; 15. să respecte prevederile legislaţiei sanitar-veterinare şi instrucţiunile specifice comunicate de achizitor în realizarea activităţilor contractate; 16. să afişeze într-un loc vizibil programul de lucru, denumirea direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti cu care se află în relaţie contractuală, datele de contact ale acesteia, care cuprind adresă, telefon, fax, e-mail, pagină web, la sediul unităţii de asistenţă medicală veterinară în cadrul căreia îşi desfăşoară activitatea, precum şi la sediul consiliului local al unităţii administrativ-teritoriale, dacă sediul unităţii de asistenţă medicală veterinară nu se află pe raza circumscripţiei sanitar-veterinare; 17. să afişeze într-un loc vizibil datele de contact şi motivul lipsei de la sediul unităţii; 18. să justifice lipsa de la sediul unităţii după caz, prin menţionarea în registrul de consultaţii şi tratamente a cazuisticii, prin documentele de realizare a diferitelor acţiuni, prin ordinele de deplasare, prin orice alt document; 19. să asigure eliberarea actelor medicale şi a altor documente, în condiţiile stabilite prin legislaţia în vigoare şi prin acordul-cadru de servicii, respectiv contractul subsecvent, după caz; 20. să nu încaseze sume suplimentare pentru activităţile pentru care este prevăzută decontarea de achizitor, respectiv să nu impună servicii suplimentare pentru realizarea activităţilor în cauză; 21. să depună lunar decontul justificativ conform modelului din anexă şi să factureze, în vederea decontării de către achizitor, a activităţilor realizate după caz, prevăzute de art. 15 alin. (7) din ordonanţă; 22. să transporte probele la laborator, în termenele şi în condiţiile legale, să ridice produsele/materialele şi tipizatele necesare realizării activităţilor contractate; 23. să participe şi să asigure participarea personalului de specialitate din cadrul circumscripţiei sanitar-veterinare, respectiv medici veterinari sau asistenţi/tehnicieni veterinari, la toate instruirile organizate sau coordonate de direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, cu privire la activităţile sanitar-veterinare contractate sau în legătură cu aceste activităţi; 24. să consilieze proprietarii de animale în vederea comunicării informaţiilor privind lanţul alimentar, potrivit informaţiilor comunicate de aceştia şi în conformitate cu evidenţele deţinute la nivelul circumscripţiei sanitar-veterinare, cu semnarea de proprietar a documentului în cauză, precum şi în tabelul centralizator privind consilierea; ulterior să inspecteze şi să certifice animale destinate sacrificării; 25. să consilieze şi să instruiască proprietarii de animale privind condiţiile de bunăstare şi condiţiile de biosecuritate, întocmind documente care să ateste realizarea activităţii conform cerinţelor exprese ale achizitorului sau, după caz, pentru minimum 10 exploataţii/lunar; 26. să efectueze catagrafia animalelor în situaţii de urgenţă conform cerinţelor achizitorului; în luna în care se realizează catagrafia animalelor în situaţii de urgenţă nu mai este obligatorie îndeplinirea prevederii de la pct. 25; 27. să justifice, prin ordin de deplasare, transportul probelor la laborator, ridicarea produselor şi a tipizatelor, participarea la instruirea şi formarea profesională, depunerea documentelor justificative în format fizic; 28. să asigure, prin activitate de birou şi de teren, un program zilnic de opt ore, cu excepţia zilelor de sâmbătă şi duminică şi a sărbătorilor legale, potrivit prevederilor art. 15 alin. (7) din ordonanţă, şi să depună ca document justificativ fişa cu nominalizarea personalului care a asigurat programul respectiv; să prezinte şi fişa de pontaj pentru tot personalul angajat, care asigură implementarea contractului subsecvent acordului-cadru de servicii; 29. să realizeze activităţile sanitar-veterinare contractate pentru fiecare contract subsecvent acordului-cadru de servicii şi pe toată durata lui, în conformitate cu prevederile art. 19 alin. (5); 30. să păstreze pe o durată de 10 ani toate documentele sanitar-veterinare întocmite la nivelul circumscripţiei sanitar-veterinare, consecutive desfăşurării activităţii contractate, inclusiv cele care au stat la baza decontării activităţilor contractate şi a celor prevăzute de art. 15 alin. (7) din ordonanţă; 31. să efectueze catagrafia păsărilor şi a animalelor pentru care nu sunt stabilite baze de date electronice din exploataţiile nonprofesionale la data de referinţă stabilită în vederea calculului de U.V.M. aferent circumscripţiilor sanitar-veterinare sau necesară pentru planificarea acţiunilor strategice contractate; 32. să îndeplinească, în principal, următoarele obligaţii referitoare la identificarea şi înregistrarea animalelor: a)să asigure înregistrarea informaţiilor rezultate din activitatea desfăşurată în platformele informatice pentru identificarea şi înregistrarea animalelor, în termenele legale; b)serviciile de identificare şi înregistrare a animalelor şi a mişcării acestora, precum şi de corectare a eventualelor erori sau neconformităţi generate de nerespectarea termenelor de înregistrare sau de greşeli de înregistrare care fac obiectul contractului subsecvent acordului-cadru de servicii trebuie realizate la termenele şi în condiţiile prevăzute de normele aprobate prin ordin al preşedintelui Autorităţii şi în celelalte acte normative în vigoare; c)să efectueze manopera de aplicare a mijloacelor oficiale de identificare, inclusiv a celor duplicat, precum şi operaţiunile de dezinfecţie a locului de aplicare a acestora; d)să realizeze aplicarea mijloacelor oficiale de identificare cu respectarea instrucţiunilor furnizate de către producătorul acestora, precum şi a prevederilor legislaţiei în vigoare; e)să înscrie citeţ datele referitoare la animalele identificate în formularele de identificare, urmând ca aceste formulare să fie predate în conformitate cu prevederile legislaţiei specifice în vigoare; f)datele referitoare la exploataţiile identificate, la animalele identificate, precum şi la mişcările şi evenimentele suferite de către acestea trebuie introduse în Sistemul Naţional de Identificare şi Înregistrare a Animalelor, denumit în continuare S.N.I.I.A., prin intermediul echipamentelor de tehnică de calcul şi de comunicaţie specifice; g)să înregistreze, în urma înştiinţării de către proprietar prin predarea formularelor de mişcare, intrarea animalelor în exploataţiile aflate pe raza circumscripţiei sanitar-veterinare; h)este pe deplin responsabil pentru realitatea datelor completate în formularele legale care servesc activităţii de identificare şi înregistrare a bovinelor, ovinelor, caprinelor şi porcinelor şi a datelor înregistrate în S.N.I.I.A.; i)să corecteze erorile sau neconformităţile generate de S.N.I.I.A. care îi sunt imputabile în termen de maximum 30 de zile de la generarea acestora; j)sa preia, pe cheltuiala sa de deplasare, de la sediul achizitorului cu care a încheiat contractul subsecvent acordului-cadru de servicii formularele, produsele de uz veterinar, precum şi orice alte produse şi echipamente necesare realizării serviciilor care fac obiectul contractului subsecvent acordului- cadru de servicii, pe baza de aviz de expediţie - cantitativ şi valoric - emis de achizitor şi să le înregistreze în evidenţele financiar-contabile proprii; k)sa scadă din gestiunea proprie mijloacele oficiale de identificare, formularele, produsele de uz veterinar, precum şi alte produse necesare realizării activităţilor care fac obiectul contractului subsecvent acordului-cadru de servicii, pe baza de bon de consum lunar; l)să păstreze în gestiune şi la dispoziţia achizitorului stocurile de mijloace oficiale de identificare a animalelor prevăzute de legislaţia specifică în vigoare, de formulare, de produse de uz veterinar şi de orice alte produse necesare prestării serviciilor care fac obiectul contractului subsecvent acordului-cadru de servicii; m)să predea la sediul achizitorului, la încetarea contractului subsecvent acordului-cadru de servicii, pe cheltuiala sa de deplasare, formulare, produse de uz veterinar şi orice alte produse necesare prestării serviciilor care fac obiectul contractului subsecvent acordului-cadru de servicii, personal sau pe baza documente de expediţie emis de către prestator; n)să se conecteze la Baza Naţională de Date aferent sistemului de identificare şi înregistrare a animalelor pus în aplicare conform art. 22 alin. (1) din ordonanţă, pentru a realiza operaţiunile necesare în conformitate cu prevederile legale în vigoare; o)să asigure calificarea şi instruirea personalului folosit pentru realizarea obiectului contractului subsecvent acordului-cadru de servicii, pe toată durata aplicării acestuia; p)să înştiinţeze achizitorul despre problemele şi disfuncţiile apărute în îndeplinirea obligaţiilor sale în legătură cu serviciile de identificare şi înregistrare a bovinelor, ovinelor, caprinelor şi porcinelor, în termen de maximum 48 de ore de la apariţia acestora; q)să verifice şi să actualizeze permanent în S.N.I.I.A. datele referitoare la efectivele de animale identificate şi înregistrate în exploataţiile din cadrul circumscripţiei sanitar-veterinare; r)să întocmească, pe baza modelului pus la dispoziţie de către achizitor şi să pună zilnic la dispoziţia proprietarilor de animale un registru pentru notificarea evenimentelor intervenite cu privire la animale - naşterea animalului, vânzarea/ cumpărarea animalului, moartea animalului, sacrificarea animalului pentru consum propriu, pierderea crotaliei, pierderea paşaportului, pierderea cardului de exploataţie, dispariţia animalului şi regăsirea animalului. s)să deţină sistem/dispozitiv necesar realizării serviciilor de identificare şi înregistrare a animalelor şi a mişcării acestora, precum şi de corectare a eventualelor erori sau neconformităţi generate de nerespectarea termenelor de înregistrare sau de greşeli de înregistrare. Articolul 3 În relaţiile contractuale cu achizitorul, prestatorul are următoarele drepturi: 1. să primească la termenele prevăzute în contractul subsecvent acordului-cadru de servicii, pe baza facturii şi/sau a documentelor justificative, depuse în formatul solicitat de achizitor, contravaloarea serviciilor contractate, efectuate, raportate şi validate; 2. să fie informat de către achizitor cu privire la modificările privind condiţiile metodologice de executare a activităţilor suportate din bugetul Autorităţii, survenite ca urmare a apariţiei unor noi acte normative, prin instruirile organizate şi, după caz, prin publicare pe pagina web a Autorităţii; 3. să încaseze de la proprietarii de animale contravaloarea serviciilor prestate care nu se decontează de către achizitor, conform prevederilor legale în vigoare, fără să le condiţioneze acestora furnizarea unor servicii care se decontează de realizarea/furnizarea altor servicii care nu se decontează; 4. să adere, în calitate de parte contractantă, la clauzele suplimentare la contractele subsecvente acordului-cadru de servicii încheiate cu achizitorul, conform şi în limita prevederilor legale în vigoare, având ca referinţă instrucţiunile transmise prin ordin al preşedintelui Autorităţii privind condiţiile metodologice de executare a acţiunilor contractate; 5. să primească din partea achizitorului motivarea, în scris, cu confirmare de luare la cunoştinţă, cu privire la erorile din decont şi/sau documentaţia justificativă raportate şi refuzul decontării anumitor servicii, în termen de 5 zile de la adoptarea deciziei. Articolul 4 În relaţiile contractuale cu prestatorul, achizitorul are următoarele obligaţii: 1. să încheie acorduri-cadru de servicii, respectiv contracte subsecvente atribuite în executarea acestora, numai cu entităţile care îndeplinesc calitatea de prestator, potrivit pct. 33 din anexa nr. 1 la ordonanţă; 2. să facă publică în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data încheierii acordurilor-cadru de servicii, prin afişare pe pagina web şi la sediul achizitorului, lista nominală a acestora, respectiv să actualizeze permanent această listă în funcţie de modificările apărute, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data operării acestora, conform legii; 3. să deconteze prestatorilor, la termenele prevăzute în contractele subsecvente acordului-cadru de servicii, pe baza facturii/deconturilor însoţite de documente justificative prezentate pe suport hârtie, sau în format electronic, în formatul solicitat de achizitor, contravaloarea serviciilor contractate, efectuate, raportate şi validate; 4. să informeze prestatorii cu privire la modificările privind condiţiile metodologice de executare a acţiunilor contractate, survenite ca urmare a apariţiei unor noi acte normative naţionale sau comunitare, prin instruirile organizate şi, după caz, prin publicare pe pagina web a achizitorului; 5. să comunice prestatorilor cerinţele exprese privind realizarea activităţilor de consiliere şi de instruire a proprietarilor de animale cu referire la condiţiile de bunăstare şi la condiţiile de biosecuritate, respectiv să comunice cerinţele privind realizarea catagrafiei animalelor în situaţii de urgenţă; 6. să pună gratuit la dispoziţia prestatorilor seringi, vacutainere, alte materiale, produsele biologice, formularistica şi tipizatele necesare realizării activităţilor contractate, pentru întregul efectiv de animale existente la data acţiunii, iar în cazul evoluţiei epizootiilor şi a panzootiilor se pune gratuit la dispoziţie echipamentul de protecţie necesar, conform prevederilor legale în vigoare; 7. să înmâneze prestatorilor, la data finalizării controlului, procesele-verbale de constatare/rapoartele de control/notele de constatare, după caz, la termenele prevăzute de actele normative referitoare la normele metodologice privind activitatea structurilor de control din cadrul Autorităţii, aflate în vigoare; în cazul în care controlul este efectuat de către Autoritate sau cu participarea acesteia, notificarea privind măsurile dispuse se transmite prestatorului de către achizitor în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data primirii raportului de control de la Autoritate la achizitor; 8. să deducă spre soluţionare organelor de cercetare penală situaţiile în care se constată declararea unor aspecte care nu sunt conforme cu realitatea în documentele depuse de către prestatori în cadrul procedurilor de atribuire a acordurilor-cadru de servicii şi pentru a căror corectitudine se depun declaraţii pe propria răspundere; 9. să comunice prestatorilor, în scris, motivarea cu privire la erorile de raportare şi la refuzul decontării anumitor servicii; să comunice prestatorilor, cu ocazia regularizărilor trimestriale, motivarea sumelor decontate; în situaţia în care se constată ulterior că refuzul decontării unor servicii a fost nejustificat, sumele neachitate se vor regulariza; 10. să monitorizeze şi să verifice modul de realizare a activităţilor contractate, inclusiv raportat la respectarea programului prezentat şi asumat de către prestatori; 11. să elaboreze un program anual de instruire a medicilor veterinari de liberă practică împuterniciţi, astfel încât să se realizeze nivelul de instruire necesar pentru activităţile contractate sau în legătură cu acestea; 12. să păstreze pe o durată de 10 ani toate documentele care au stat la baza decontării activităţilor prevăzute la art. 15 din ordonanţă; 13. să întocmească şi să păstreze lista cu medicii veterinari prezenţi la instruirile organizate, cu evidenţierea temelor de instruire şi a entităţilor contractante reprezentate; 14. să analizeze documentele depuse de către medicii veterinari de liberă practică împuterniciţi cu privire la condiţiile de biosecuritate şi bunăstarea animalelor şi să prezinte un raport anual cu privire la acestea; 15. să organizeze preluarea, înregistrarea şi gestionarea tuturor informaţiilor privind neconformităţi semnalate de entităţile contractante în vederea soluţionării cu operativitate a aspectelor semnalate cu evidenţierea situaţiei trimestriale şi anuale; 16. să acorde gratuit prestatorilor dreptul de acces necondiţionat la S.N.I.I.A., potrivit prevederilor legale în vigoare. Capitolul II Decontarea activităţilor sanitar-veterinare publice Articolul 5
(1) Modalităţile de realizare a plăţilor către prestator de achizitor sunt următoarele:a)prin tarif pentru fiecare activitate sanitar-veterinară contractată, stabilit şi acordat potrivit hotărârii Guvernului prevăzute la art. 15 alin. (5) din ordonanţă, respectiv normelor metodologice de aplicare/implementare a acesteia; b)prin suma stabilită în conformitate cu prevederile art. 15 alin. (7) din ordonanţă, şi cu prevederile art. IV alin. (1) din Legea nr. 236/2019 pentru modificarea şi completarea art. 15 din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, precum şi pentru modificarea unor acte normative.
(2) Plata către entităţile care realizează activităţi sanitar-veterinare în conformitate cu art. 15 alin. (21) şi alin. (10) din ordonanţă, prin personal pentru care s-a obţinut de la direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti documentul care să-i ateste calitatea de medic veterinar de liberă practică împuternicit, pentru fiecare exploataţie comercială cu care au contract, se face prin tarif, pentru fiecare activitate sanitar-veterinară contractată, stabilit şi acordat, după caz, potrivit prevederilor hotărârii Guvernului prevăzute la art. 15 alin. (5) din ordonanţă, respectiv normelor metodologice de aplicare/implementare a acesteia.
Articolul 6
(1) Beneficiarii contractelor pentru realizarea activităţilor prevăzute la art. 15 alin. (2) din ordonanţă primesc suma de 10.000 lei, exclusiv TVA, din bugetul Autorităţii Naţionale Sanitar Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, prin bugetul direcţiilor sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, în baza decontului şi a documentelor justificative.
(2) Decontul prevăzut la alin. (1), însoţit de documentele justificative, se depune până pe data de 5 a lunii în curs pentru luna anterioară, iar decontarea sumei respective se realizează în maximum 20 de zile de la depunerea acestuia.
(3) Decontul prevăzut la alin. (1) se depune împreună cu următoarele documente justificative, după caz:a)copie a fişei de pontaj a personalului sanitar-veterinar angajat care asigură implementarea contractului prevăzut la alin. (1) şi tabelul nominal cu persoana/persoanele care au asigurat programul zilnic de opt ore, cu excepţia zilelor de sâmbătă şi duminică şi a sărbătorilor legale, conform prevederilor legale în vigoare; b)copie a ordinelor de deplasare care confirmă participarea la instruiri, la ridicarea tipizatelor şi a produselor biologice, la predarea probelor către laborator; c)copii ale documentului/documentelor întocmit/întocmite ca urmare a acţiunii de consiliere privind condiţiile de biosecuritate şi bunăstare a animalelor din exploataţiile nonprofesionale; d)copie a certificatelor de participare la cursurile de formare profesională cu tematică aferentă activităţilor sanitar-veterinare contractate; e)tabel centralizator privind certificatele emise pentru animalele destinate sacrificării; f)tabel centralizator cu semnătura proprietarului/deţinătorului de animale, pentru consilierea privind documentele de informare privind lanţul alimentar care au fost emise, în condiţiile legii; g)documentul care confirmă recepţionarea catagrafiei animalelor din exploataţiile nonprofesionale în situaţii de urgenţă.
(4) Documentele privind catagrafia animalelor din exploataţiile nonprofesionale în situaţii de urgenţă se depun la sediul achizitorului la termenele solicitate şi în conformitate cu legislaţia specifică fiecărei boli în cauză.
(5) Decontul prevăzut la alin. (1) şi documentele justificative aferente este/sunt verificat/e şi vizat/e de către medicul veterinar oficial al circumscripţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor oficiale, care stabileşte, după caz, penalităţile aplicabile conform prevederilor art. 8, înainte de depunerea oficială la registratura achizitorului.
(6) Decontul justificativ şi documentele aferente activităţilor prevăzute la alin. (5) sunt verificate, în maximum 5 zile de la depunere, de către Serviciul/Biroul control oficial - sănătate şi bunăstare animală, respectiv de către Serviciul/Biroul economic din cadrul direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti şi aprobat de directorul executiv în vederea realizării plăţii.
(7) Documentul/documentele prevăzut/prevăzute la alin. (3) lit. c) conţine/conţin, în mod obligatoriu, aspectele punctuale prezentate proprietarilor de animale, corelaţia acestor aspecte cu prevederile legale în vigoare, elementele de identificare a persoanei care a realizat consilierea, respectiv ale celei care fost consiliată, codul exploataţiei deţinute de persoana consiliată, timpul afectat consilierii, data şi locul în care a fost realizată; aceste documente se înregistrează în registrul de corespondenţă al circumscripţiei sanitar - veterinare în termen de 24 de ore de la realizarea instruirii.
(8) Modelul documentului prevăzut la alin. (7) va fi stabilit prin instrucţiuni ale preşedintelui Autorităţii.
Articolul 7 Activităţile omise la raportare, din motive obiective, se regularizează trimestrial. Articolul 8
(1) În cazul în care, în derularea contractelor subsecvente atribuite în executarea acordurilor-cadru de servicii, se constată nerespectarea, din vina prestatorului, a programului zilnic de 8 ore, cu excepţia zilelor de sâmbătă şi duminică şi a sărbătorilor legale, prevăzut de art. 15 alin. (7) din ordonanţă, se aplică următoarele penalităţi:a)diminuarea cu 10% a cuantumului sumei de 10.000 lei, exclusiv TVA, pentru luna în care s-au produs aceste situaţii, pentru prestatorii la care au fost înregistrate; b)diminuarea cu 50% a cuantumului sumei de 10.000 lei, exclusiv TVA, pentru prima luna consecutivă în care s-au produs aceste situaţii, pentru prestatorii la care au fost înregistrate. c)diminuarea cu 100% a cuantumului sumei de 10.000 lei, exclusiv TVA, pentru a doua lună consecutivă în care s-au produs aceste situaţii, pentru prestatorii la care au fost înregistrate.
(2) În cazul în care, în derularea contractelor subsecvente atribuite în executarea acordurilor-cadru de servicii, se constată lipsa dovezilor care să ateste participarea, în luna pentru care se face decontarea, la instruiri/cursuri de formare profesională, după caz, organizate de achizitor, se aplică următoarele penalităţi:a)diminuarea cu 5% a cuantumului sumei de 10.000 lei, exclusiv TVA, pentru luna în care s-au produs aceste situaţii, pentru prestatorii la care au fost înregistrate. b)diminuarea cu 10% a cuantumului sumei de 10.000 lei, exclusiv TVA, pentru luna consecutivă în care s-au produs aceste situaţii, pentru prestatorii la care s-au repetat.
(3) În cazul în care, în derularea contractelor subsecvente atribuite în executarea acordurilor-cadru de servicii, se constată lipsa consilierii proprietarilor de animale pentru emiterea documentului privind informaţiile pentru lanţul alimentar se aplică următoarele penalităţi:a)diminuarea cu 1% a cuantumului sumei de 10.000 lei, exclusiv TVA, pentru luna în care s-au produs aceste situaţii, pentru prestatorii la care au fost înregistrate; b)diminuarea cu 5% a cuantumului sumei de 10.000 lei, exclusiv TVA, pentru luna consecutivă în care s-au produs aceste situaţii, pentru prestatorii la care au fost înregistrate.
(4) În cazul în care, în derularea contractelor subsecvente atribuite în executarea acordurilor-cadru de servicii, se constată lipsa numărului minim de documente privind consilierea proprietarilor de animale pentru condiţiile de biosecuritate şi bunăstarea animalelor din exploataţiile nonprofesionale se aplică următoarele penalităţi:a)în cazul lipsei unui document se diminuează cu 5% din cuantumul sumei de 10.000 lei, exclusiv TVA, pentru luna în care s-au produs aceste situaţii, pentru prestatorii la care acestea au fost înregistrate; b)în cazul lipsei a două documente se diminuează cu 10% din cuantumul sumei de 10.000 lei, exclusiv TVA, pentru luna în care s-au produs aceste situaţii, pentru prestatorii la care acestea au fost înregistrate; c)în cazul lipsei a trei documente se diminuează cu 15% din cuantumul sumei de 10.000 lei, exclusiv TVA, pentru luna în care s-au produs aceste situaţii, pentru prestatorii la care acestea au fost înregistrate; d)în cazul lipsei a patru documente se diminuează cu 20% din cuantumul sumei de 10.000 lei, exclusiv TVA, pentru luna în care s-au produs aceste situaţii, pentru prestatorii la care acestea au fost înregistrate; e)în cazul lipsei a cinci documente se diminuează cu 25% din cuantumul sumei de 10.000 lei, exclusiv TVA, pentru luna în care s-au produs aceste situaţii, pentru prestatorii la care acestea au fost înregistrate; f)în cazul lipsei a şase documente se diminuează cu 30% din cuantumul sumei de 10.000 lei, exclusiv TVA, pentru luna în care s-au produs aceste situaţii, pentru prestatorii la care acestea au fost înregistrate; g)în cazul lipsei a şapte documente se diminuează cu 35% din cuantumul sumei de 10.000 lei, exclusiv TVA, pentru luna în care s-au produs aceste situaţii, pentru prestatorii la care acestea au fost înregistrate; h)în cazul lipsei a opt documente se diminuează cu 40% din cuantumul sumei de 10.000 lei, exclusiv TVA, pentru luna în care s-au produs aceste situaţii, pentru prestatorii la care acestea au fost înregistrate; i)în cazul lipsei a nouă documente se diminuează cu 45% din cuantumul sumei de 10.000 lei, exclusiv TVA, pentru luna în care s-au produs aceste situaţii, pentru prestatorii la care acestea au fost înregistrate; j)în cazul lipsei a zece documente se diminuează cu 50% din cuantumul sumei de 10.000 lei, exclusiv TVA, pentru luna în care s-au produs aceste situaţii, pentru prestatorii la care acestea au fost înregistrate.
(5) În cazul în care, în derularea contractelor subsecvente atribuite în executarea acordurilor-cadru de servicii, se constată deficienţe privind realizarea catagrafiei animalelor din exploataţiile nonprofesionale, în situaţii de urgenţă se aplică următoarele penalităţi:a)în cazul constatării lipsei unui număr de până la 5% din exploataţii care nu au fost catagrafiate se diminuează cu 10% din cuantumul sumei de 10.000 lei, exclusiv TVA, pentru luna în care s-au produs aceste situaţii, pentru prestatorii la care acestea au fost înregistrate; b)în cazul constatării lipsei exploataţiilor de pe teritoriul unui sat care nu au fost catagrafiate se diminuează cu 30% din cuantumul sumei de 10.000 lei, exclusiv TVA, pentru luna în care s-au produs aceste situaţii, pentru prestatorii la care acestea au fost înregistrate; c)în cazul nedepunerii documentelor de catagrafie în termenele stabilite, se diminuează cu 100% din cuantumul sumei de 10.000 lei, exclusiv TVA, pentru luna în care s-au produs aceste situaţii, pentru prestatorii la care acestea au fost înregistrate.
(6) Reţinerea sumelor potrivit prevederilor alin. (1)-(5) se face din valoarea decontului justificativ pentru care au fost evidenţiate, fără a depăşi suma totală a decontului, respectiv 10.000 de lei, exclusiv TVA.
(7) Prevederile alin. (1)-(6) se aplică în mod corespunzător şi decontului prevăzut la art. 6, aferent activităţilor din luna pentru care se întocmeşte acest decont, depus de beneficiarii contractelor de concesiune şi/sau contractelor de servicii încheiate anterior datei intrării în vigoare a Legii nr. 236/2019, prin încheierea, în condiţiile legii, a unui act adiţional la acestea.
Capitolul III Încetarea acordurilor-cadru de servicii, respectiv a contractelor subsecvente atribuite în executarea acestora Articolul 9
(1) Contractele subsecvente sunt reziliate de drept şi fără notificare prealabilă, la iniţiativa achizitorului, în cazul nedepunerii deconturilor justificative şi a documentelor aferente acestora pentru două luni consecutive sau trei luni într-un an calendaristic, din motive imputabile prestatorului.
(2) Contractele subsecvente sunt reziliate de drept, cu notificarea scrisă a prestatorului de către achizitor, în termen de maximum 5 zile calendaristice de la data aprobării acestei măsuri, conform prevederilor legale în vigoare, ca urmare a constatării următoarelor situaţii:a)dacă prestatorul nu începe activitatea în termen de cel mult 15 zile de la data semnării contractului subsecvent; b)dacă, din culpa prestatorului, acesta îşi întrerupe activitatea pe o perioadă mai mare de 15 zile; c)la expirarea perioadei de 15 zile calendaristice de la anularea de către organele în drept a certificatului de înregistrare în Registrul unic al cabinetelor medical-veterinare, cu sau fără personalitate juridică; d)nerespectarea termenelor de depunere/transmitere a facturilor însoţite de documentele justificative privind activităţile contractate, în vederea decontării de către achizitor a serviciilor realizate, pentru o perioadă de trei luni consecutive în cadrul unui trimestru, respectiv cinci luni într-un an; e)refuzul repetat al prestatorului de a pune la dispoziţia organelor de control ale achizitorului documente, în termenul rezonabil acordat/stabilit de comun acord, constatat ca urmare a celei de-a doua solicitări în scris de documente, solicitări privind actele de evidenţă tehnică şi financiar-contabilă aferente activităţilor realizate conform contractelor subsecvente sau în legătură cu acestea, solicitări cu referire la documentele justificative privind sumele sau în legătură cu sumele decontate, precum şi solicitări privind documentele administrative de la nivelul entităţii controlate, documente necesare realizării actului de control; f)la a doua constatare a faptului că serviciile raportate conform contractului subsecvent în vederea decontării acestora nu au fost efectuate; g)dacă, pentru o perioadă de trei luni consecutive în cadrul unui trimestru, respectiv cinci luni într-un an, prestatorul, din vina acestuia, nu îşi îndeplineşte în mod corespunzător obligaţiile contractuale, respectiv în legătură cu obiectul contractului subsecvent, conform cerinţelor achizitorului; h)nerespectarea interdicţiilor prevăzute la art. 19 alin. (2), cu efect pentru toate contractele aflate în derulare; i)la a doua constatare a faptului că nu este respectată de prestator cerinţa prevăzută la art. 19 alin. (4) sau (5), după caz, dacă a fost incidentă la încheierea acordului-cadru de servicii în baza căruia a fost încheiat contractul subsecvent.
Articolul 10
(1) Contractele subsecvente încetează, din alte motive decât cele care privesc neexecutarea culpabilă a obligaţiilor contractuale, în următoarele situaţii:a)de drept, la data la care a intervenit una dintre următoarele situaţii:1. prestatorul îşi încetează activitatea la locul declarat la data atribuirii acordului-cadru de servicii în baza căruia a fost încheiat contractul subsecvent, dacă noua situaţie nu este similară cu cea iniţială; 2. încetarea prin faliment, dizolvare cu lichidare, lichidare, desfiinţare, după caz; 3. a survenit decesul titularului cabinetului medical-veterinar individual sau al unuia dintre cabinetele medical-veterinare asociate, iar cabinetul nu poate continua activitatea în condiţiile legii; 4. medicul titular al cabinetului medical-veterinar are interdicţie privind exercitarea profesiei de medic veterinar sau pierde calitatea de membru al Colegiului Medicilor Veterinari şi, după caz, nu se realizează înlocuirea acestuia în condiţiile contractate cu notificarea achizitorului; b)prin denunţarea unilaterală a acordului-cadru de servicii de către reprezentantul legal al achizitorului, printr-o notificare scrisă, cu 30 de zile calendaristice anterioare datei de la care se doreşte încetarea acordului-cadru de servicii/contractului subsecvent, cu indicarea motivului şi a temeiului legal, în următoarele situaţii:1. medicul titular, stabilit în conformitate cu prevederile Legii nr. 160/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, desemnat de entităţile stabilite conform celor prevăzute la art. 18, nu mai îndeplineşte condiţiile prevăzute art. 19 alin. (3) lit. a)-d), incidente la încheierea acordului-cadru de servicii în baza căruia a fost încheiat contractul subsecvent şi, după caz, nu se realizează modificarea potrivit prevederilor art. 19 alin. (7) cu notificarea achizitorului; 2. prestatorul organizat ca societate prevăzută de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, nu îndeplineşte obligaţia prevăzută la art. 19 alin. (7).
(2) Acordurile-cadru de servicii încetează, din alte motive decât cele care privesc neexecutarea culpabilă a obligaţiilor contractuale, în situaţia prevăzută la art. 151 alin. (5) din ordonanţă.
Articolul 11
(1) Contractul subsecvent atribuit în executarea acordului-cadru de servicii nu poate înceta la iniţiativa prestatorului decât în condiţiile în care acesta se obligă să plătească o penalitate în cuantum de 10.000 lei pentru fiecare lună din perioada neexecutată a contractului subsecvent.
(2) Încetarea/Rezilierea contractului subsecvent în situaţiile prevăzute la alin. (1), art. 9 sau 10, după caz, conduce la încetarea/rezilierea acordului-cadru de servicii care a stat la baza atribuirii contractului subsecvent respectiv.
Capitolul IV Dispoziţii aplicabile medicilor veterinari de liberă practică împuterniciţi în relaţie cu exploataţiile comerciale autorizate/înregistrate sanitar-veterinar Articolul 12
(1) Aplicarea prevederilor art. 15 alin. (10) din ordonanţă se realizează în conformitate cu prevederile hotărârii Guvernului prevăzute la alin. (5) din acelaşi articol.
(2) Prin ordin al preşedintelui Autorităţii emis în aplicarea hotărârii Guvernului prevăzute la art. 15 alin. (5) din ordonanţă este stabilită, după caz, procedura de decontare a activităţilor realizate de entităţile medicilor veterinari organizaţi în condiţiile legii, care furnizează servicii medical-veterinare în una din formele prevăzute la pct. 35 din anexa nr. 1 la ordonanţă, care realizează pe bază de contract activităţi sanitar-veterinare în exploataţii comerciale de animale.
Articolul 13
(1) În aplicarea prevederilor art. 15 alin. (11) din ordonanţă, activităţile de asistenţă medicală veterinară în exploataţiile comerciale autorizate/înregistrate sanitar-veterinar se asigură prin încheierea unui contract cu entităţile care furnizează activităţi de asistenţă medicală veterinară, astfel cum sunt definite la pct. 35 din anexa nr. 1 la ordonanţă.
(2) Medicii veterinari din cadrul entităţilor prevăzute la alin. (1) au obligaţia consemnării tuturor activităţilor realizate în registrele şi documentele obligatorii, ce se întocmesc la nivelul exploataţiei respective, care sunt gestionate sub responsabilitatea directă a medicilor veterinari de liberă practică împuterniciţi, respectiv obligaţia informării medicilor veterinari de liberă practică împuterniciţi, cu operativitate, despre toate situaţiile care impun aplicarea unor măsuri obligatorii, potrivit legislaţiei în vigoare.
Articolul 14
(1) Medicii veterinari organizaţi în condiţiile legii, care au încheiat contracte cu reprezentanţii legali ai exploataţiilor comerciale, pentru realizarea acţiunilor de supraveghere, prevenire şi control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, inclusiv inspecţia şi certificarea animalelor destinate sacrificării, conform art. 15 alin. (10) din ordonanţă, trebuie, anterior executării contractului, să obţină de la direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti documentul care atestă calitatea de medic veterinar de liberă practică împuternicit, pentru fiecare exploataţie comercială cu care au încheiat contract, prin intermediul entităţilor în cadrul cărora îşi desfăşoară activitatea.
(2) Pentru a obţine calitatea sau a desfăşura activitatea de medic veterinar de liberă practică împuternicit, pentru o anumită exploataţie comercială, medicii veterinari, organizaţi în condiţiile legii, prevăzuţi la alin. (1), trebuie să îndeplinească condiţiile minime prevăzute la art. 15.
(3) Direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti emit documentul prevăzut la alin. (1) pentru fiecare exploataţie comercială cu nominalizarea medicilor veterinari şi codul de parafă al acestora, în baza solicitării entităţii prevăzute la pct. 35 din anexa nr. 1 la ordonanţă, care va avea anexat contractul încheiat cu exploataţia comercială şi tabelul cu medicii veterinari asociaţi/angajaţi care efectuează activităţile veterinare contractate, cu prezentarea codului de parafă al fiecăruia, respectiv personal de specialitate - tehnician/asistent veterinar afectat realizării activităţilor sanitar-veterinare contractate; tabelul cu medicii veterinari şi codul de parafă al acestora va fi vizat, în prealabil depunerii, de către consiliul judeţean al Colegiului Medicilor Veterinari pe a cărui rază teritorială se află exploataţia comercială, pentru a certifica îndeplinirea, de către medicii veterinari în cauză, a condiţiilor minime prevăzute la art. 15; solicitarea va avea anexate şi declaraţiile pe propria răspundere ale medicilor veterinari potrivit cărora aceştia nu se află în niciuna din situaţiile prevăzute la art. 15 alin. (4), respectiv că se obligă să anunţe imediat eventualitatea producerii unei astfel de situaţii.
(4) Medicii veterinari de liberă practică împuterniciţi pentru o exploataţie comercială au obligaţia de a întocmi şi/sau completa, în mod corect şi la timp, evidenţele obligatorii prevăzute de legislaţia sanitar-veterinară în vigoare, pentru exploataţia respectivă, de a lua la timp măsurile ce se impun şi sunt în responsabilitatea sa, respectiv de a informa direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, cu operativitate, despre toate situaţiile care impun aplicarea unor măsuri obligatorii, potrivit legislaţiei în vigoare.
(5) Activitatea desfăşurată de medicii veterinari de liberă practică împuterniciţi pentru o exploataţie comercială este controlată de direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, iar aceştia trebuie să acţioneze în conformitate cu prevederile art. 13 din ordonanţă, precum şi cu obligaţiile pentru care au fost împuterniciţi, în aplicarea legislaţiei opozabile exploataţiilor comerciale, respectiv potrivit hotărârii Guvernului prevăzute la art. 15 alin. (5) din ordonanţă şi normelor metodologice de aplicare a acesteia.
(6) Medicii veterinari de liberă practică împuterniciţi în relaţia cu exploataţia comercială au obligaţia de a respecta prevederile art. 16.
(7) Documentul de împuternicire prevăzut la alin. (1) este emis de direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti în termen de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării solicitării.
Articolul 15
(1) Pentru a putea obţine documentul prin care medicul veterinar de liberă practică este împuternicit de către direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, pentru o anumită exploataţie comercială, medicul veterinar trebuie să fie titularul, asociatul sau angajatul unei unităţi medicale veterinare în care se desfăşoară activităţi de asistenţă medicală veterinară prevăzute la art. 13 şi în raport cu forumul profesional reprezentat de Colegiul Medicilor Veterinari şi trebuie să îndeplinească minimum următoarele condiţii:a)referitor la unitatea medicală veterinară în care se desfăşoară activitatea:1. să se regăsească în Registrul unic al cabinetelor medical-veterinare, cu sau fără personalitate juridică; 2. să deţină certificatul de înregistrare în Registrul unic al cabinetelor medical-veterinare, cu sau fără personalitate juridică, pentru unitatea medicală veterinară respectivă; b)referitor la capacitatea de a exercita profesia:1. să deţină atestatul de liberă practică emis de Colegiul Medicilor Veterinari, valid; 2. să nu fie sub incidenţa unei sancţiuni de suspendare sau de interzicere a exercitării profesiei; 3. să deţină punctajul necesar, la zi, în ceea ce priveşte pregătirea profesională continuă; 4. medicul veterinar titular să se regăsească în Registrul unic al cabinetelor medical-veterinare, cu sau fără personalitate juridică, ca medic veterinar titular al entităţii contractante şi să desfăşoare în cadrul unităţii medicale veterinare prin care se furnizează activităţile de asistenţă contractate cel puţin un program zilnic de opt ore, cu excepţia zilelor de sâmbătă şi duminică şi a sărbătorilor legale.
(2) Condiţiile minime prevăzute la alin. (1) trebuie îndeplinite pe toată perioada derulării relaţiilor contractuale cu exploataţia comercială pentru care s-a solicitat acordarea de calităţii medic veterinar de liberă practică împuternicit.
(3) Medicul veterinar de liberă practică împuternicit îşi desfăşoară activitatea sub directa coordonare a medicului veterinar titular al entităţii contractante, în cadrul căreia acesta activează, iar aceştia răspund solidar pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor prevăzute la art. 14 şi prezentul articol, care rezultă din calitatea de medic veterinar de liberă practică împuternicit al exploataţiei comerciale pentru care s-a emis împuternicirea, în raport cu emitentul documentului de împuternicire.
(4) Medicul veterinar de liberă practică împuternicit şi, după caz, medicul veterinar titular al entităţii contractante în cadrul căreia acesta îşi desfăşoară activitatea nu trebuie să aibă nicio legătură de interes patrimonial, alta decât contractul prevăzut la art. 13, respectiv să nu fie coproprietar sau acţionar/asociat, sau familial, respectiv rude de gradul 1 sau 2, cu proprietarul, deţinătorul sau, după caz, cu managerul exploataţiei/administratorul entităţii juridice care deţine exploataţia comercială, pe toată durata desfăşurării contractului.
Articolul 16 Medicii veterinari de liberă practică împuterniciţi la nivelul exploataţiilor comerciale autorizate/înregistrate sanitar-veterinar şi medicul veterinar titular al entităţii contractante, indiferent dacă acesta este împuternicit sau nu pentru exploataţia în cauză, au următoarele obligaţii, raportat la activităţile sanitar-veterinare publice, în raport cu exploataţia respectivă: 1. să posede cunoştinţe specifice în domeniul sănătăţii animale, aplicabile animalelor din specia în cauză, ceea ce implică necesitatea de: a)a-şi actualiza în mod regulat cunoştinţele, în particular în ceea ce priveşte reglementările de sănătate animală aplicabile; b)a îndeplini condiţiile stabilite de Autoritate pentru a garanta buna funcţionare a activităţii; c)a informa şi a ajuta proprietarul sau responsabilul exploataţiei pentru a fi luate toate măsurile necesare pentru menţinerea statutului exploataţiei, în special pe baza programelor adoptate de comun acord cu Autoritatea; d)a se asigura de respectarea prevederilor referitoare la:

(i) identificarea şi certificarea de sănătate animală pentru animalele din efectiv, animalele introduse şi cele comercializate;
(ii) obligaţia de a declara bolile declarabile şi notificabile şi orice alt factor de risc pentru sănătatea şi bunăstarea animalelor şi pentru sănătatea umană;
(iii) stabilirea, pe cât posibil, a cauzei mortalităţii animalelor şi a locului unde trebuie expediate acestea;
(iv) condiţiile de igienă ale efectivului şi ale unităţilor de producţie animală;

2. să respecte condiţiile tehnice şi termenele prevăzute de normele metodologice de aplicare a Programului acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor şi ecvideelor, aprobate prin ordin al preşedintelui Autorităţii; 3. să realizeze serviciile cu privire la întregul efectiv de animale, conform Programului cifric al activităţilor de supraveghere, profilaxie şi control al bolilor la animale; 4. să anunţe suspiciunea sau apariţia unor boli transmisibile la animale şi să participe la combaterea epizootiilor, conform reglementărilor legale în vigoare; 5. să întocmească şi să ţină la zi toate evidenţele sanitar-veterinare rezultate din aplicarea prevederilor legale în vigoare sau din instrucţiunile direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti; 6. să depună diligenţele necesare pentru a investiga şi stabili cauzele de îmbolnăvire, moarte sau avort la animalele din exploataţia pentru care sunt împuterniciţi, de care a luat cunoştinţă în mod direct sau despre care a fost înştiinţat de reprezentanţii exploataţiei sau de direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, în condiţiile legislaţiei în vigoare; 7. să respecte criteriile de calitate a serviciilor medical- veterinare furnizate, în conformitate cu prevederile Legii nr. 160/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 8. să respecte confidenţialitatea tuturor datelor şi informaţiilor privitoare la proprietarii animalelor, în relaţia cu terţii; să asigure securitatea în procesul de transmitere a tuturor datelor cu caracter personal, cu respectarea principiilor protecţiei persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal; 9. să completeze corect şi la zi documentele, formularele şi tipizatele specifice activităţilor sanitar-veterinare desfăşurate sau în legătură cu acestea, pentru exploataţia pentru care sunt împuterniciţi; în cazul în care activităţile de asistenţă sunt contractate separat, să se asigure că toate documentele, formularele şi tipizatele specifice activităţilor sanitar-veterinare, întocmite pentru activităţile de asistenţă sunt completate corect şi la zi, pentru exploataţia pentru care sunt împuterniciţi; 10. să anunţe direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti despre modificarea oricăreia dintre condiţiile care au stat la emiterii documentelor de împuternicire, în maximum 5 zile lucrătoare de la data producerii modificării, şi să ia masurile necesare pentru îndeplinirea permanentă a acestor condiţii pe toată durata derulării contractelor, pentru exploataţia pentru care sunt împuterniciţi; 11. să respecte prevederile legislaţiei sanitare veterinare şi instrucţiunile specifice comunicate de direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, în realizarea activităţilor pentru exploataţia pentru care sunt împuterniciţi; 12. să asigure eliberarea actelor medicale şi a altor documente, în condiţiile stabilite prin legislaţia în vigoare, pentru exploataţia pentru care sunt împuterniciţi; 13. să participe şi să asigure participarea personalului de specialitate, respectiv medici veterinari sau asistenţi/tehnicieni veterinari, personal afectat pentru exploataţia pentru care sunt împuterniciţi la toate instruirile organizate sau coordonate de direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, cu privire la activităţile sanitar-veterinare sau în legătură cu aceste activităţi, pentru exploataţia pentru care sunt împuterniciţi; 14. să recepţioneze şi să păstreze o copie a documentului de comunicare a informaţiilor privind lanţul alimentar, de la reprezentanţii exploataţiei de animale pentru care sunt împuterniciţi, înainte de a inspecta şi certifica animalele destinate sacrificării; 15. să solicite reprezentanţilor exploataţiei de animale pentru care sunt împuterniciţi adoptarea, la acest nivel, a măsurilor corective necesare pentru asigurarea condiţiilor de bunăstare şi condiţiilor de biosecuritate, în cazul în care constată neconformităţi de acest fel, respectiv să informeze direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, cu operativitate, despre toate situaţiile care impun aplicarea unor măsuri obligatorii, potrivit legislaţiei în vigoare. Articolul 17
(1) Nerespectarea condiţiilor care au stat la baza acordării calităţii de medic veterinar de liberă practică împuternicit pentru o anumită exploataţie comercială, inclusiv încetarea contractului cu exploataţia pentru care s-a obţinut, duce la retragerea documentului de împuternicire, de către direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti emitentă, prevăzut la art. 14 alin. (1), pentru entitatea contractantă, în raport cu respectiva exploataţie, în termen de 5 zile lucrătoare de la data constatării neîndeplinirii acestor condiţii.
(2) Documentul de împuternicire, respectiv documentul prin care se dispune retragerea acestuia, sunt acte administrative, cărora le sunt aplicabile prevederile art. 2 alin. (1) lit. c)1 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
(3) Prin ordin al preşedintelui Autorităţii sunt stabilite procedurile de emitere şi de retragere a documentului prevăzut la art. 14 alin. (1), emis de către direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti şi, precum şi de păstrare a evidenţei, pentru fiecare exploataţie, a informaţiilor actualizate prevăzute la art. 14 alin. (3).
Capitolul V Criterii de eligibilitate şi atribuire a acordului-cadru de servicii Articolul 18
(1) Pot contracta activităţile prevăzute la art. 15 alin. (2) din ordonanţă entităţile care deţin certificat de înregistrare eliberat în vederea funcţionării unităţii medicale veterinare în care se desfăşoară activităţi de asistenţă, astfel cum sunt definite la pct. 35 din anexa nr. 1 la ordonanţă.
(2) Pentru a încheia acordul-cadru de servicii şi a derula contractele subsecvente aferente acestuia, entităţile prevăzute la alin. (1) trebuie să deţină certificatul de înregistrare pentru locul declarat de desfăşurare a activităţii, emis în vederea funcţionării unităţii medicale veterinare în care se desfăşoară activităţile de asistenţă, pe teritoriul circumscripţiei sanitar-veterinare sau la maximum 30 de km faţă de circumscripţia sanitar-veterinară pentru care se încheie acordul-cadru de servicii.
Articolul 19
(1) Acordul-cadru de servicii se atribuie entităţilor prevăzute la art. 18, iar medicul veterinar titular, stabilit în conformitate cu prevederile Legii nr. 160/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, are responsabilitatea organizării şi realizării activităţilor contractate.
(2) În aplicarea prevederilor art. 15 alin. (8) din ordonanţă:a)medicul veterinar titular nu poate participa concomitent în mai mult de două acorduri-cadru de servicii, în această calitate; b)cabinetele medical-veterinare asociate nu pot fi parte concomitent în mai mult de două contracte; c)societăţile prevăzute de Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, nu pot fi parte concomitent în mai mult de două acorduri-cadru de servicii. d)medicii veterinari asociaţi în cadrul cabinetelor medical-veterinare asociate, respectiv asociaţii societăţilor prevăzute de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, nu pot participa concomitent în mai mult de două acorduri-cadru de servicii.
(3) Medicul veterinar titular, stabilit în conformitate cu prevederile Legii nr. 160/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, desemnat de entităţile stabilite conform celor prevăzute la art. 18, trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:a)să deţină atestat de liberă practică medicală veterinară valid; b)să se regăsească în Registrul unic al cabinetelor medical-veterinare, cu sau fără personalitate juridică, în calitate de medic veterinar titular al entităţii prestatoare; c)să desfăşoare în cadrul unităţii medicale veterinare prin care se furnizează activităţile de asistenţă contractate, cel puţin un program zilnic de opt ore, cu excepţia zilelor de sâmbătă şi duminică şi a sărbătorilor legale; d)să nu fie sub incidenţa unei sancţiuni de suspendare sau de interzicere a exercitării profesiei; e)să deţină punctajul necesar, la zi, în ceea ce priveşte pregătirea profesională continuă.
(4) În executarea acordului-cadru de servicii, respectiv a contractelor subsecvente, activităţile sanitar-veterinare sunt efectuate de prestator prin medicul veterinar titular şi, după caz, cu personal de specialitate angajat, respectiv medici veterinari sau asistenţi/tehnicieni veterinari ori alt personal implicat, reprezentat de medici veterinari asociaţi, în cazul cabinetelor medical-veterinare asociate, respectiv deţinători de părţi sociale, în cazul societăţilor reglementate în baza Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; medicii veterinari angajaţi/implicaţi în executarea activităţilor contractate trebuie să îndeplinească condiţiile de liberă practică prevăzute de legislaţia în vigoare privind exercitarea profesiei.
(5) În executarea acordului-cadru de servicii, activităţile sanitar-veterinare contractate sunt realizate de prestator, pentru fiecare contract subsecvent şi pe toată durata lui, prin medicul veterinar titular şi cel puţin un medic veterinar asociat, în cazul cabinetelor medical-veterinare asociate, respectiv deţinător de părţi sociale în cazul societăţilor reglementate în baza Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sau cel puţin un medic veterinar angajat ori cel puţin un asistent veterinar/tehnician veterinar angajat în baza unui contract individual de muncă cu normă întreagă, în cazul circumscripţiei sanitar-veterinare cu peste 1.000 de U.V.M.
(6) Pe toată perioada de derulare a acordului-cadru de servicii, respectiv a contractelor subsecvente încheiate, prestatorul trebuie să îndeplinească cerinţele referitoare la condiţiile obligatorii care trebuie îndeplinite de medicul veterinar titular, inclusiv cerinţa ca acţionariatul majoritar să fie deţinut de către medicii veterinari pentru societăţile prevăzute de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
(7) În cazul în care, pe durata derulării acordului-cadru de servicii, respectiv a contractelor subsecvente, prestatorul îşi modifică forma de organizare sau îşi schimbă medicul veterinar titular, aceasta se notifică în scris achizitorul, în termen de 10 zile lucrătoare de la data intervenirii modificării, cu încheierea unui act adiţional, cu respectarea prevederilor alin. (6).
Articolul 20
(1) Acordul-cadru de servicii şi contractele subsecvente sunt semnate de reprezentantul legal al entităţii prestatoare şi de medicul veterinar titular al acesteia, stabilit în conformitate cu prevederile Legii nr. 160/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în măsura în care nu există identitate de persoane, caz in care va fi semnat cu asumarea ambelor calităţi.
(2) Pentru stabilirea capacităţii de a contracta şi a posibilităţii de executare a contractului, reprezentantul legal trebuie să depună următoarele documente, fără a se limita la:a)certificatul de înregistrare în Registrul unic al cabinetelor medical-veterinare, cu sau fără personalitate juridică; b)contul prevăzut la art. 6 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, deschis la unităţile trezoreriei statului la solicitarea unităţilor cu personalitate juridică constituite ca societăţi prevăzute de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sau la bancă, în situaţia unităţilor fără personalitate juridică. c)codul de înregistrare fiscală - codul unic de înregistrare, după caz; d)certificatul constatator, în original, emis de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, în temeiul Legii nr. 26/1990 privind registrul comerţului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu cel mult 30 de zile înainte de data-limită de depunere a ofertelor, după caz; e)dovada realizării punctajului pentru pregătirea profesională la zi; f)atestatul de liberă practică emis de Colegiul Medicilor Veterinari pentru fiecare medic veterinar, valid la data-limită de depunere a ofertelor; g)lista personalului de specialitate angajat care participă la implementarea contractului şi copia actului/actelor doveditoare prin care personalul angajat îşi exercită profesia la entitatea ofertantă; h)programul unităţii medicale veterinare, asumat pentru asigurarea activităţilor concesionate la nivelul circumscripţiei sanitar-veterinare; i)declaraţie pe propria răspundere privind contractele similare deţinute şi aflate în derulare.
(3) Documentele necesare încheierii contractelor, depuse în copie, trebuie certificate pentru conformitate prin sintagma „conform cu originalul" şi prin semnătura reprezentantului legal, pe fiecare pagină.
Articolul 21
(1) Prestatorul, prin medicul veterinar titular al acestuia, are obligaţia de a asigura un program zilnic de opt ore, cu excepţia zilelor de sâmbătă şi duminică şi a sărbătorilor legale, prin activităţi de birou şi teren care trebuie justificate prin înscrisuri, pentru circumscripţia sanitar-veterinară cu privire la care se încheie acordul-cadru de servicii, respectiv contractele subsecvente.
(2) Activităţile sanitar-veterinare contractate sau cele implicite activităţii la nivelul circumscripţiei sanitar-veterinare, în executarea acordului-cadru de servicii, respectiv a contractelor subsecvente, inclusiv în ceea ce priveşte profilaxia, depistarea, declararea şi combaterea bolilor, se prezumă a fi realizate şi în afara programului stabilit.
(3) Medicul veterinar titular organizează acordarea concediilor de odihnă pentru a se asigura continuitatea activităţii contractate, astfel încât să nu fie perturbată activitatea la nivelul circumscripţiei sanitar-veterinare, printr-un medic veterinar angajat cu contract de muncă.
(4) Pe durata concediului de odihnă al medicului veterinar titular, în măsura în care nu se poate asigura continuitatea activităţii contractate printr-un medic veterinar angajat cu contract de muncă, aceasta se poate realiza printr-un medic veterinar asociat care îndeplineşte condiţiile de liberă practică prevăzute de legislaţia în vigoare privind exercitarea profesiei sau printr-un medic veterinar care îşi desfăşoară activitatea în derularea unui contract pentru o circumscripţie sanitar-veterinară din proximitate; situaţie care este anunţată direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, în scris cu cel puţin 5 zile înainte de intervenirea acesteia, iar informaţiile se afişează la sediul unităţii medicale veterinare, în vederea înştiinţării proprietarilor/deţinătorilor de animale.
Articolul 22
(1) Atribuirea acordurilor-cadru de servicii se va face către entităţile care obţin punctajul cel mai mare pe baza criteriului de atribuire „cel mai bun raport calitate-preţ", cu aplicarea exclusiv a factorilor de evaluare prevăzuţi la art. 23, în ordinea opţiunilor exprimate potrivit alin. (2), după caz.
(2) În situaţiile în care entităţile depun oferta pentru mai mult de un lot, acestea au obligaţia de a comunica ordinea în care optează pentru atribuirea contractului, în aplicarea art. 15 alin. (8) din ordonanţă.
(3) În cazul obţinerii unui punctaj egal, diferenţierea ofertanţilor se va realiza pe baza punctajului obţinut la fiecare din factorii de evaluare, în ordinea prezentării, potrivit art. 23.
Articolul 23 În aplicarea art. 187 alin. (6) din Legea nr. 98/2016, cu modificările şi completările ulterioare, atribuirea acordurilor-cadru de servicii se realizează prin aplicarea următorilor factori de evaluare: a)amplasarea unităţii medicale veterinare în care se desfăşoară activităţile de asistenţă medicală veterinară - punctaj maxim: 30 de puncte:1. pe teritoriul circumscripţiei sanitar-veterinare care face obiectul acordului-cadru de servicii: 30 de puncte; 2. în afara circumscripţiei sanitar-veterinare care face obiectul acordului-cadru de servicii, dar nu mai departe de maximum 30 de km de aceasta: 15 puncte. Distanţa se calculează prin raportare la oricare unitate administrativ-teritorială care face parte din circumscripţia sanitar-veterinară şi la unitatea administrativ-teritorială în a cărei rază teritorială este amplasată unitatea medicală veterinară, luând în considerare cea mai scurtă distanţă din punct de vedere rutier. (www.distanta.ro); b)domiciliul/reşedinţa al/a medicului veterinar titular şi personalului angajat - punctaj maxim: 55 de puncte:1. medic veterinar titular - cel puţin 4 ani pe teritoriul circumscripţiei sanitar-veterinare care face obiectul acordului-cadru de servicii: 15 puncte; 2. medic veterinar titular - sub 4 ani, dar mai mult de 1 an, pe teritoriul circumscripţiei sanitar-veterinare care face obiectul acordului-cadru de servicii: 10 puncte; 3. medic veterinar titular - cel puţin 4 ani la o distanţă de maximum 30 de km de circumscripţia sanitar-veterinară care face obiectul acordului-cadru de servicii: 10 puncte; 4. medic veterinar titular - sub 4 ani, dar mai mult de 1 an, la o distanţă de maximum 30 de km de circumscripţia sanitar-veterinară care face obiectul acordului-cadru de servicii: 7 puncte; 5. medic veterinar angajat - cel puţin 2 ani pe teritoriul circumscripţiei sanitar-veterinare care face obiectul acordului-cadru de servicii: 10 puncte; 6. medic veterinar angajat - sub 2 ani, dar mai mult de 1 an, pe teritoriul circumscripţiei sanitar-veterinare care face obiectul acordului-cadru de servicii: 8 puncte; 7. medic veterinar angajat - cel puţin 2 ani la o distanţă de maximum 30 de km de circumscripţia sanitar-veterinară care face obiectul acordului-cadru de servicii: 7 puncte; 8. medic veterinar angajat - sub 2 ani, dar mai mult de 1 an, la o distanţă de maximum 30 de km de circumscripţia sanitar-veterinară care face obiectul acordului-cadru de servicii: 5 puncte; 9. tehnician/asistent veterinar - cel puţin 2 ani pe teritoriul circumscripţiei sanitar-veterinare care face obiectul acordului-cadru de servicii: 5 puncte; 10. tehnician/asistent veterinar - sub 2 ani, dar mai mult de 1 an, pe teritoriul circumscripţiei sanitar-veterinare care face obiectul acordului-cadru de servicii: 3 puncte; 11. tehnician/asistent veterinar - cel puţin 2 ani la o distanţă de maximum 30 de km de teritoriul circumscripţiei sanitar-veterinare care face obiectul acordului-cadru de servicii: 4 puncte; 12. tehnician/asistent veterinar - sub 2 ani, dar mai mult de 1 an, la o distanţă de maximum 30 de km de teritoriul circumscripţiei sanitar-veterinare care face obiectul acordului-cadru de servicii: 2 puncte; Distanţa se calculează prin raportare la oricare unitate administrativ-teritorială care face parte din circumscripţia sanitar-veterinară şi la unitatea administrativ-teritorială în a cărei rază teritorială este amplasată unitatea medicală veterinară, luând în considerare cea mai scurtă distanţa din punct de vedere rutier. (www.distanta.ro) Se punctează maximum 5 angajaţi - medicul veterinar titular şi încă 4 (medic veterinar şi/sau tehnician/asistent veterinar); c)personal medical veterinar angajat: punctaj maxim: 55 de puncte:1. calificarea personalului angajat în mod obligatoriu - punctaj maxim: 7 puncte:

(i) tehnician/asistent veterinar: 0 puncte;
(ii) medic veterinar: 7 puncte;
2. calificarea şi numărul personalului angajat suplimentar - punctaj maxim: 48 de puncte:
(i) cel puţin un medic veterinar angajat al cabinetului de mai puţin de 1 an: 10 puncte;
(ii) cel puţin un medic veterinar angajat al cabinetului de peste 1 an: 12 puncte;
(iii) cel puţin un tehnician/asistent veterinar: 5 puncte.

Se punctează maximum 4 angajaţi pentru pct. 2; d)pregătirea profesională a medicului veterinar titular - punctaj maxim: 17 puncte:1. medic veterinar: 0 puncte; 2. medic primar veterinar*: 5 puncte; 3. doctor în ştiinţe medical-veterinare*: 10 puncte; 4. cursuri postuniversitare de lungă durată*: 2 puncte/curs - nu mai mult de 2 puncte în total; e)tipul unităţii medical-veterinare în care se desfăşoară activităţi de asistenţă medicală veterinară înregistrată de cel puţin 1 an în Registrul unic al cabinetelor medical-veterinare, cu sau fără personalitate juridică - punctaj maxim: 5 puncte:1. cabinet medical-veterinar: 0 puncte; 2. clinică medical-veterinară: 4 puncte; 3. spital clinic veterinar: 5 puncte; f)dotări suplimentare propuse - punctaj maxim: 7 puncte:1. ambulanţă veterinară: 7 puncte; 2. deţinere mijloc de transport auto: 5 puncte. Se punctează un singur mijloc de transport; g)programul de lucru propus pentru desfăşurarea activităţilor în cadrul circumscripţiei sanitar-veterinare - punctaj maxim: 10 puncte:1. minimum 40 de ore pe săptămână: 0 puncte; 2. minimum 48 de ore pe săptămână: 5 puncte; 3. minimum 56 de ore pe săptămână: 10 puncte; h)experienţa medicului veterinar titular raportat la disponibilitatea exercitării profesiei - punctaj maxim: 15 puncte:1. medicul veterinar titular - experienţă mai puţin de o lună: 0 puncte; 2. medicul veterinar titular - experienţă sub un an, dar mai mult de o lună: 7 puncte; 3. medicul veterinar titular - experienţă sub 5 ani, dar mai mult de un an: 9 puncte; 4. medicul veterinar titular - experienţă sub 15 ani, dar mai mult de 5 ani: 11 puncte; 5. medicul veterinar titular - experienţă sub 30 de ani, dar mai mult de 15 ani: 13 puncte; 6. medicul veterinar titular - experienţă mai mare de 30 de ani: 15 puncte; 7. medicul veterinar titular - depăşeşte vârsta standard de pensionare, până la 4 ani: - 115 de puncte**; 8. medicul veterinar titular - depăşeşte vârsta standard de pensionare, cu mai mult de 4 ani, dar nu mai mult de 10 ani: 130 de puncte**; 9. medicul veterinar titular - depăşeşte vârsta standard de pensionare, cu mai mult de 10 ani: 145 de puncte**. * În domeniul sănătăţii animalelor sau în domeniile conexe acestuia. ** Se scad din totalul punctajului obţinut. Articolul 24 Pe perioada derulării procedurilor de atribuire a acordului-cadru de servicii, activităţile sanitar-veterinare prevăzute la art. 15 alin. (2) din ordonanţă, aferente unei circumscripţii sanitar-veterinare, pot fi realizate de către cel mai apropiat prestator sau alt prestator, care deţine un acord-cadru de servicii cu direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti şi care va avea toate drepturile şi obligaţiile referitoare la circumscripţia sanitar-veterinară în cauză, prin încheierea unui act adiţional, în condiţiile legii; în cazul distanţei egale, se va opta pentru prestatorul care are un număr mai mare de angajaţi. ANEXĂ la prevederi specifice Nr. înregistrare DSVSA ........ ................ C.M.V.I./S.C. ........ ........ ........ Aprobat, Director executiv Nr. Registru unic CMV: ............ Nr. acord-cadru de servicii/contract subsecvent/ servicii ......... din ....... Avizat, Serviciul/Biroul economic Serviciul/Biroul control oficial-sănătate şi bunăstare animală Vizat Medic veterinar oficial al circumscripţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor oficiale DECONT JUSTIFICATIV aferent lunii .............. anul ............ pentru activităţile prevăzute la art. 15 alin. (7) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare*

Nr. crt. Activitatea Număr operaţiuni/zile lucrătoare, după caz Penalităţi %** Suma de penalizare **
1. Program de lucru 8 ore/zi
2. Transportul probelor la laborator
3. Ridicarea produselor şi tipizatelor necesare
4. Instruirea şi formarea profesională aferentă activităţilor contractate
5. Consilierea proprietarilor de animale în vederea comunicării informaţiilor privind lanţul alimentar
6. Consilierea proprietarilor de animale privind condiţiile de biosecuritate
7. Consilierea proprietarilor de animale privind bunăstarea animalelor
8. Efectuarea catagrafiei animalelor în situaţii de urgenţă
9. Inspecţia şi certificarea animalelor destinate sacrificării
10. Cuantumul sumei totale reprezentând penalităţi
11. Suma de plată

Data: Medic veterinar titular: * Se raportează doar activităţile realizate în luna respectivă. ** Penalităţile sunt înscrise, după caz, de medicul veterinar oficial al circumscripţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor oficiale.SmartCity5

COMENTARII la OUG 117/2020

Momentan nu exista niciun comentariu la OUG 117 din 2020
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 774 2010
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
Alte acte pe aceeaşi temă cu OUG 117/2020
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu