Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

NORME METODOLOGICE Nr

NORME METODOLOGICE  Nr. 4404/MM-15510 din 23 decembrie 2002

privind constituirea si utilizarea veniturilor cu destinatie speciala pentru drumurile publice

ACT EMIS DE: MINISTERUL LUCRARILOR PUBLICE, TRANSPORTURILOR SI LOCUINTEI


SmartCity3

              Nr. 4.404/MM din 23 decembrie 2002
              MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
              Nr. 15.510 din 28 ianuarie 2003
PUBLICATE IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 450 din 25 iunie 2003

    Art. 1
    (1) In conformitate cu art. 10 alin. (3) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, incepand cu data de 1 ianuarie 2003, veniturile cu destinatie speciala pentru drumurile publice se realizeaza in conditiile prevazute de Legea nr. 118/1996 privind constituirea si utilizarea Fondului special al drumurilor publice, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, prin virarea in contul bugetului de stat 20170107 "Venituri cu destinatie speciala din cota unica asupra carburantilor auto livrati la intern de producatori, precum si pentru carburantii auto consumati de acestia si asupra carburantilor auto importati", deschis la unitatea trezoreriei statului in a carei raza platitorii isi au domiciliul sau sediul fiscal, a cotei unice egale cu echivalentul in lei a 110 euro/tona la motorina si 125 euro/tona la benzina asupra:
    a) cantitatilor de carburanti auto livrati la intern de producatori, precum si asupra cantitatii de carburanti auto consumati de acestia pentru alimentarea autovehiculelor proprii;
    b) cantitatilor de carburanti auto importati.
    (2) Suma datorata bugetului de stat pentru constituirea veniturilor cu destinatie speciala pentru drumurile publice se stabileste in raport de cursul valutar comunicat de Banca Nationala a Romaniei valabil pentru ultima zi a lunii anterioare lunii de calcul al sumei respective.
    (3) Obligatia de a calcula si de a varsa sumele datorate bugetului de stat pentru constituirea veniturilor cu destinatie speciala pentru drumurile publice revine producatorilor din tara si/sau importatorilor de carburanti auto, persoane fizice sau persoane juridice, indiferent de forma de organizare, de titularul dreptului de proprietate si de detinatorul produsului importat, de regimul vamal aplicabil sau de facilitatile vamale acordate.
    (4) Toate cantitatile de carburanti auto livrate la intern de producatori si/sau de importatori si cele utilizate pentru autovehiculele proprii de producatori sau de unitatile acestora vor fi exprimate obligatoriu si in tone in documentele de livrare sau consum, precum si in evidentele patrimoniale.
    (5) Pentru livrarile efectuate producatorii din tara si importatorii de carburanti auto au obligatia sa inscrie in documentele de livrare emise, precum si in evidentele lor patrimoniale, pe propria raspundere, pentru fiecare cantitate de carburant auto livrata pe piata interna, sortimentul si cantitatea livrata, exprimata in litri si tone, si suma totala a cotei unice transformata in lei. Aceeasi obligatie revine producatorilor din tara pentru carburantii auto consumati pentru alimentarea autovehiculelor proprii.
    Art. 2
    Cheltuielile ce se pot finanta din veniturile cu destinatie speciala pentru drumurile publice sunt prevazute:
    a) pentru drumurile nationale, in anexa nr. 1;
    b) pentru drumurile judetene, comunale si pentru strazile care se vor amenaja in perimetrele destinate amplasarii constructiilor de locuinte noi din localitatile rurale si urbane, in anexa nr. 2.
    Art. 3
    (1) Pana la data de 31 martie a anului anterior celui pentru care se elaboreaza proiectul legii bugetului de stat se vor transmite la Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei, prin grija Regiei Autonome "Administratia Nationala a Drumurilor din Romania", propuneri de programe anuale cu privire la cheltuielile finantate din venituri cu destinatie speciala pentru drumurile publice, defalcate pe capitole si titluri de cheltuieli.
    (2) Criteriile in baza carora se elaboreaza si se fundamenteaza programele anuale sunt cele prevazute in anexa nr. 3.
    (3) Programele anuale pentru drumurile din administrarea consiliilor locale, altele decat cele aflate in administrarea municipiilor, se transmit de catre consiliile judetene.
    (4) Programele anuale intocmite de consiliile judetene si municipale se vor transmite Regiei Autonome "Administratia Nationala a Drumurilor din Romania" pana la sfarsitul lunii februarie a anului anterior celui pentru care se elaboreaza proiectul legii bugetului de stat.
    Art. 4
    (1) In baza propunerilor de program intocmite de Regia Autonoma "Administratia Nationala a Drumurilor din Romania" si de consiliile judetene si municipale, denumite in continuare beneficiari, Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei intocmeste programul anual, cu repartizarea cheltuielilor cu destinatie speciala pe capitole si titluri de cheltuieli.
    (2) Programul va fi avizat de Directia generala pentru dezvoltarea infrastructurii, investitii si concesiuni si Directia generala economica si relatii bugetare din cadrul Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei, de secretarul de stat care coordoneaza Departamentul transporturilor terestre si va fi supus spre aprobare ministrului lucrarilor publice, transporturilor si locuintei.
    Art. 5
    Programul anual se elaboreaza la termenele prevazute pentru derularea calendarului bugetar si, dupa aprobarea de catre ministrul lucrarilor publice, transporturilor si locuintei, se transmite la Ministerul Finantelor Publice o data cu proiectul bugetului Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei.
    Art. 6
    In limita prevederilor de venituri cu destinatie speciala pentru drumurile publice, prognozate, prin legea anuala a bugetului de stat vor fi aprobate cheltuieli bugetare cu destinatie speciala pentru drumurile publice, astfel:
    a) 65% pentru drumurile nationale;
    b) 35% pentru drumurile judetene, comunale si pentru strazile care se vor amenaja in perimetrele destinate constructiilor de cvartale de locuinte noi din localitati rurale si urbane.
    Art. 7
    (1) Criteriile in baza carora se elaboreaza si se fundamenteaza programele anuale si se repartizeaza pe beneficiari sumele din venituri cu destinatie speciala pentru drumurile publice sunt prevazute in anexa nr. 3.
    (2) Pentru drumurile judetene si comunale sumele vor fi defalcate si comunicate fiecarui consiliu judetean si municipal, dupa caz, in termen de cel mult 30 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a legii bugetului de stat.
    (3) Cheltuielile comunicate reprezinta limite maxime care nu pot fi depasite.
    Art. 8
    (1) In limita sumelor reprezentand cheltuieli cu destinatie speciala pentru drumurile publice, repartizate potrivit art. 7, beneficiarii vor prezenta programe anuale cu defalcarea pe lucrari, obiective si trimestre.
    (2) Propunerile de programe prevazute la alin. (1) vor fi transmise de consiliile judetene si municipale la Regia Autonoma "Administratia Nationala a Drumurilor din Romania". Propunerile consiliilor locale, altele decat cele ale municipiilor, vor fi transmise de consiliile judetene.
    (3) Regia Autonoma "Administratia Nationala a Drumurilor din Romania" va aviza propunerile de programe prevazute la alin. (2) si le va transmite pentru aprobare la Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei, impreuna cu programele proprii.
    (4) Propunerile de program se analizeaza si se avizeaza de Directia generala pentru dezvoltarea infrastructurii, investitii si concesiuni, Directia generala economica si relatii bugetare, secretarul de stat care coordoneaza Departamentul transporturilor terestre si se aproba de ministrul lucrarilor publice, transporturilor si locuintei. Dupa aprobare acestea se comunica Regiei Autonome "Administratia Nationala a Drumurilor din Romania". Regia Autonoma "Administratia Nationala a Drumurilor din Romania" va transmite consiliilor judetene si municipale, dupa caz, programele aprobate.
    (5) In cazuri bine justificate, pe parcursul executiei anuale, dar nu mai tarziu de data de 31 octombrie, Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei, la propunerea beneficiarilor, poate aproba modificarea repartizarii sumelor pe lucrari si obiective si, respectiv, pe trimestre, cu conditia incadrarii in sumele prevazute pe capitolele si titlurile de cheltuieli din bugetul anual aprobat.
    Art. 9
    Finantarea cheltuielilor cu destinatie speciala pentru drumurile publice se realizeaza potrivit urmatoarei proceduri:
    a) pentru drumurile nationale unitatile teritoriale din subordine transmit lunar Regiei Autonome "Administratia Nationala a Drumurilor din Romania", pana la data de 16 a fiecarei luni, cereri justificative pentru cheltuielile curente si de capital necesare in luna urmatoare, conform modelelor prezentate in anexele nr. 4a) si 4b);
    b) pentru drumurile judetene si comunale cererile justificative [anexele nr. 4c) si 4d)] intocmite de consiliile judetene si municipale se transmit Regiei Autonome "Administratia Nationala a Drumurilor din Romania" pana la data de 16 a fiecarei luni. Cererile justificative intocmite de consiliile locale, altele decat cele ale municipiilor, se transmit de catre consiliile judetene;
    c) pentru strazile care se vor amenaja in perimetrele destinate constructiilor de cvartale de locuinte noi prin Agentia Nationala pentru Locuinte, unitatile teritoriale ale Regiei Autonome "Administratia Nationala a Drumurilor din Romania" vor transmite lunar Regiei Autonome "Administratia Nationala a Drumurilor din Romania", cu consultarea presedintilor consiliilor judetene, pana la data de 16 a fiecarei luni, cereri justificative pentru cheltuielile curente si de capital necesare in luna urmatoare, conform modelului din anexa nr. 4e);
    d) pentru strazile care se vor amenaja in perimetrele destinate constructiilor de cvartale de locuinte noi prin consiliile judetene si municipale, cererile justificative intocmite conform modelului din anexa nr. 4f) se transmit Regiei Autonome "Administratia Nationala a Drumurilor din Romania" pana la data de 16 a fiecarei luni;
    e) Regia Autonoma "Administratia Nationala a Drumurilor din Romania" transmite lunar Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei - Directia generala economica si relatii bugetare, pana la data de 20 a lunii, cererile justificative pentru necesarul de cheltuieli ce urmeaza sa se efectueze in luna urmatoare, conform anexelor nr. 5a) si 5b). Cererile vor fi prezentate pentru aprobare ministrului lucrarilor publice, transporturilor si locuintei dupa avizarea lor de catre Directia generala pentru dezvoltarea infrastructurii, investitii si concesiuni, Directia generala economica si relatii bugetare si de secretarul de stat care coordoneaza Departamentul transporturilor terestre.
    Art. 10
    (1) Dupa verificarea si aprobarea cererilor justificative Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei, prin Directia generala economica si relatii bugetare, va solicita Ministerului Finantelor Publice deschiderea creditelor bugetare incepand cu data de 10 a lunii, in limita veniturilor cu destinatie speciala pentru drumurile publice incasate de bugetul de stat pana in ultima zi a lunii anterioare.
    (2) Repartizarea de catre Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei a sumelor pe beneficiari se va face in limita creditelor bugetare deschise.
    Art. 11
    In limita creditelor bugetare deschise Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei va vira sumele cuvenite beneficiarilor, conform cererilor justificative prezentate de Regia Autonoma "Administratia Nationala a Drumurilor din Romania", astfel:
    - in contul 50.70.05 "Disponibil pentru efectuarea cheltuielilor cu destinatie speciala privind drumurile publice", deschis pe seama Regiei Autonome "Administratia Nationala a Drumurilor din Romania": sumele destinate cheltuielilor pentru drumurile nationale. Din contul 50.70.05 "Disponibil pentru efectuarea cheltuielilor cu destinatie speciala privind drumurile publice" Regia Autonoma "Administratia Nationala a Drumurilor din Romania" va vira sumele cuvenite directiilor regionale de drumuri si poduri in contul 50.70.05 "Disponibil pentru efectuarea cheltuielilor cu destinatie speciala privind drumurile publice" care se deschide pe seama acestora la unitatile trezoreriei statului;
    - in contul 21.37.02.08 "Subventii primite de bugetele locale pentru drumuri judetene, comunale si pentru strazile care se vor amenaja in perimetrele destinate constructiilor de cvartale de locuinte noi in localitati rurale si urbane", deschis pe seama consiliilor judetene sau municipale, dupa caz: sumele destinate cheltuielilor pentru drumuri judetene, comunale si pentru strazile care se vor amenaja in perimetrele destinate constructiilor de cvartale de locuinte noi in localitatile rurale si urbane. Din sumele incasate in contul 21.37.02.08 "Subventii primite de bugetele locale pentru drumuri judetene, comunale si pentru strazile care se vor amenaja in perimetrele destinate constructiilor de cvartale de locuinte noi in localitati rurale si urbane" consiliile judetene vor vira sumele aferente fiecarui buget local in contul 21.37.02.08 "Subventii primite de bugetele locale pentru drumuri judetene, comunale si pentru strazile care se vor amenaja in perimetrele destinate constructiilor de cvartale de locuinte noi in localitati rurale si urbane".
    Art. 12
    (1) Lunar, pana la data de 16, unitatile teritoriale ale Regiei Autonome "Administratia Nationala a Drumurilor din Romania" vor transmite Regiei Autonome "Administratia Nationala a Drumurilor din Romania" decontul justificativ privind utilizarea sumelor primite pana la sfarsitul lunii anterioare [anexa nr. 6a)], intocmit pe baza datelor inregistrate in balantele de verificare contabila.
    (2) Lunar, pana la data de 20, Regia Autonoma "Administratia Nationala a Drumurilor din Romania", pe baza datelor rezultate din balantele de verificare contabila si din deconturile justificative intocmite pe propria raspundere si transmise potrivit prevederilor alin. (1), va depune la Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei decontul justificativ privind utilizarea sumelor primite pana la sfarsitul lunii anterioare [anexa nr. 6b)].
    (3) Lunar, pana la data de 16, consiliile judetene si municipale vor depune la Regia Autonoma "Administratia Nationala a Drumurilor din Romania" decontul justificativ privind utilizarea sumelor primite pana la sfarsitul lunii anterioare [anexa nr. 6c)].
    (4) Deconturile justificative intocmite de consiliile locale, altele decat cele ale municipiilor, se transmit de catre consiliile judetene.
    (5) Pe baza deconturilor justificative primite de la consiliile judetene si municipale, Regia Autonoma "Administratia Nationala a Drumurilor din Romania" va intocmi decontul justificativ centralizator potrivit anexei nr. 6d). Acesta va fi depus pana la data de 20 a fiecarei luni la Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei.
    (6) Cu sumele primite in plus fata de cheltuielile prezentate prin deconturile justificative se vor diminua sumele din cererile justificative, aprobate potrivit art. 9 lit. e).
    (7) Deconturile justificative anuale se intocmesc in baza balantei de verificare anuale si se depun la Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei pana la data de 25 ianuarie pentru anul expirat.
    Art. 13
    (1) Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei va inregistra pe cheltuieli sumele utilizate cu destinatie speciala pentru drumurile publice, pe baza deconturilor justificative depuse de Regia Autonoma "Administratia Nationala a Drumurilor din Romania".
    (2) Sumele primite din veniturile cu destinatie speciala pentru drumurile publice, nejustificate potrivit decontului justificativ anual prevazut la art. 12 alin. (7), se vireaza la bugetul de stat in contul 20.22.01.05 "Restituiri de fonduri din finantarea bugetara a anilor precedenti", pana la data de 25 ianuarie pentru anul expirat.
    Art. 14
    (1) Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei va raporta lunar, pana la data de 25 a lunii urmatoare, Ministerului Finantelor Publice contul de executie a cheltuielilor cu destinatie speciala pentru drumurile publice, pe structura aprobata ca anexa la bugetul de stat.
    (2) Trimestrial raportarea executiei se va face conform metodologiei raportarilor la aceste perioade.
    Art. 15
    Evidenta analitica a sumelor primite si a cheltuielilor efectuate cu destinatie speciala pentru drumurile publice se organizeaza distinct de catre Regia Autonoma "Administratia Nationala a Drumurilor din Romania", potrivit prevederilor Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicata, si de consiliile judetene si municipale, pe subdiviziunile clasificatiei veniturilor si cheltuielilor, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor nr. 1.394/1995.
    Art. 16
    (1) Sumele primite pentru cheltuieli cu destinatie speciala pentru drumurile publice, neutilizate la data de 31 decembrie de catre Regia Autonoma "Administratia Nationala a Drumurilor din Romania", unitatile teritoriale ale acesteia si de catre consiliile judetene si municipale, se restituie la bugetul de stat in contul 20.22.01.05 "Restituiri de fonduri din finantarea bugetara a anilor precedenti".
    (2) Pentru nevirarea la termen a sumelor nejustificate se datoreaza bugetului de stat dobanzi si penalitati de intarziere la plata, calculate potrivit legislatiei fiscale.
    Art. 17
    Raspunderea pentru modul de utilizare, potrivit prevederilor legale, a sumelor cu destinatie speciala pentru drumurile publice revine Regiei Autonome "Administratia Nationala a Drumurilor din Romania", unitatilor sale teritoriale si, respectiv, consiliilor judetene si municipale, dupa caz.
    Art. 18
    (1) Persoanele fizice si juridice care utilizeaza carburanti auto in domeniile transportului feroviar, naval, al agriculturii si al apararii nationale sunt in drept sa solicite Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei restituirea sumelor reprezentand contravaloarea in lei a cotei unice platite producatorilor sau importatorilor pentru carburantii auto achizitionati pentru domeniile respective de activitate.
    (2) Pentru domeniul transportului feroviar cota unica se restituie operatorilor de transport feroviar care detin licenta AFER de transport feroviar, Companiei Nationale de Cai Ferate "C.F.R." - S.A., Societatii Comerciale "Metrorex" - S.A., societatilor de reparat material rulant de cale ferata, societatilor de constructii, reparatie si intretinere a infrastructurii feroviare cu utilaje specifice pentru calea ferata, agentilor economici care detin linii de cale ferata cu acces la infrastructura feroviara publica si privata a statului si mijloace de tractiune feroviara.
    Restituirea cotei unice se face pentru carburantul auto utilizat pentru functionarea materialului rulant de tractiune, a vagoanelor automotoare, a drezinelor, a masinilor de cale pentru repararea si intretinerea infrastructurii feroviare, care se deplaseaza pe infrastructura publica si privata a statului, inclusiv cea a metroului, precum si pe cea aflata in proprietatea agentilor economici cu acces la infrastructura feroviara publica si privata a statului, in scopul asigurarii:
    a) circulatiei si manevrei trenurilor;
    b) incercarii si efectuarii probelor materialului rulant pe calea ferata;
    c) functionarii instalatiilor si agregatelor de orice fel aflate pe materialul rulant in timpul deplasarii acestuia pe calea ferata si a functionarii unor utilitati necesare transportului feroviar.
    Pentru avizarea cererilor de restituire agentii economici, cu exceptia operatorilor care detin licenta AFER de transport feroviar, vor prezenta autorizatia AFER pentru acces pe infrastructura feroviara publica a mijloacelor de tractiune feroviara pe care le detin.
    (3) Pentru domeniul transportului naval cota unica se restituie tuturor agentilor economici, institutelor de cercetare si unitatilor de invatamant care, in cadrul activitatii lor, utilizeaza nave, asa cum sunt ele definite in legislatia in vigoare.
    Pentru avizarea cererilor de restituire se vor prezenta urmatoarele documente:
    a) autorizatia de desfasurare a activitatii respective, daca aceasta se supune sistemului de autorizare;
    b) scurta prezentare a navelor utilizate (numar de nave, tip, putere, capacitate);
    c) prezentarea activitatilor la care au fost folosite navele si care se pot verifica cu documentele de la bordul navelor (pentru transport marfa: tone transportate si tone x km; pentru transport pasageri: numar de curse si numar de pasageri x km; pentru manevre portuare: numar de ore manevre).
    (4) Pentru domeniul agriculturii, producatorilor agricoli si prestatorilor imputerniciti de servicii pentru agricultura, astfel cum sunt definiti in Instructiunile nr. 195/1.872/191.239/2002 privind acordarea bonurilor valorice reprezentand contravaloarea cotei unice, necesare achizitionarii carburantilor auto utilizati in domeniul agriculturii, emise de Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor, Ministerul Administratiei Publice si Ministerul Industriei si Resurselor, in vigoare, publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 330 din 17 mai 2002, producatorilor si prestatorilor care desfasoara activitati conform tehnologiilor specifice in domeniile vegetal, animalier, piscicol, silvicol, imbunatatiri funciare sau irigatii li se vor elibera bonuri valorice, emise de Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei, prin grija Regiei Autonome "Administratia Nationala a Drumurilor din Romania", cu care vor achita contravaloarea cotei unice aferente carburantilor auto achizitionati.
    (5) Pentru domeniul apararii nationale, cota unica se restituie pentru cantitatile de carburant auto utilizate pentru tehnica de lupta din dotarea unitatilor apartinand Ministerului Apararii Nationale.
    (6) Pentru restituirea cotei unice solicitantii vor prezenta urmatoarele documente:
    a) cererea de restituire, intocmita pe propria raspundere, conform modelului prezentat in anexa nr. 7, insotita de situatia intocmita conform modelelor prezentate in anexele nr. 7a), 7b) sau 7c), dupa caz;
    b) copia documentelor fiscale de achizitie, certificate pe propria raspundere de catre solicitant sau de reprezentantul sau legal, ca fiind conforme cu originalul, din care sa rezulte sortimentul si cantitatea achizitionata, precum si contravaloarea in lei a cotei unice aferente;
    c) centralizatorul documentelor fiscale de achizitie;
    d) documentele specifice solicitate conform prevederilor alin. (2), (3), (4) si (5).
    (7) Inainte de depunerea sau transmiterea prin posta catre Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei cererile de restituire vor fi prezentate pentru avizare, in functie de domeniul de activitate al solicitantului, la Directia generala reglementari si calitatea serviciilor in transportul feroviar sau la Directia generala a transporturilor maritime, pe Dunare si cai navigabile din cadrul Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei sau la directiile de specialitate din cadrul Ministerului Apararii Nationale.
    (8) Cererile de restituire vor fi analizate de directiile de specialitate ale Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei si aprobate de ministrul lucrarilor publice, transporturilor si locuintei sau de inlocuitorul de drept al acestuia.
    (9) Restituirea se va face in termen de cel mult 30 de zile de la data primirii solicitarii, prin ordin de plata sau mandat postal, conform mentiunii din cerere.
    (10) Cererea de restituire va fi onorata la plata de catre Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei daca sunt indeplinite toate conditiile cerute de prezentele norme metodologice.
    (11) Persoanele fizice si juridice prevazute la alin. (1) nu beneficiaza de restituirea sumelor achitate reprezentand cota unica decat pentru cantitatile de carburanti auto achizitionate direct de la producatorii interni sau importatori.
    (12) Persoanele fizice si juridice care achizitioneaza carburanti auto pentru alte scopuri decat utilizarea in domeniile prevazute la alin. (1) suporta cota unica.
    (13) Persoanele fizice si juridice prevazute la alin. (1) nu sunt in drept sa solicite restituirea cotei unice pentru cantitatile de carburanti auto utilizate la alimentarea autovehiculelor inmatriculate, cu exceptia tractoarelor utilizate pentru efectuarea lucrarilor agricole mecanizate.
    (14) Contravaloarea comisioanelor bancare sau a taxelor postale aferente operatiunilor de restituire se suporta de beneficiarii sumelor respective.
    (15) Persoanele fizice si juridice definite la alin. (4), care utilizeaza carburant auto in domeniul agriculturii, vor putea achita contravaloarea cotei unice producatorilor din tara sau importatorilor de carburant auto pe baza bonurilor valorice emise de Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei, conform modelului prezentat in anexa nr. 8.
    (16) Bonurile valorice vor avea valoarea de 10.000 lei, 50.000 lei, 100.000 lei, 500.000 lei si 1.000.000 lei, fiecare bon valoric avand o culoare diferita in functie de valoare.
    (17) Imprimatul reprezentand bonul valoric va contine urmatoarele elemente obligatorii de identificare:
    a) denumirea emitentului;
    b) seria numerica intr-o ordine crescatoare, corespunzatoare numarului bonului valoric;
    c) valoarea nominala a bonului valoric, in cifre si in litere;
    d) interdictia de a fi instrainat;
    e) spatiu destinat inscrierii datei de eliberare;
    f) spatiu pentru inscrierea numelui si prenumelui persoanei fizice sau a denumirii persoanei juridice indreptatite sa il utilizeze;
    g) spatiu destinat semnaturii si aplicarii stampilei directiei generale pentru agricultura si alimentatie publica care l-a eliberat.
    (18) Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor va solicita trimestrial Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei numarul de bonuri valorice necesar in trimestrul urmator, conform modelului prezentat in anexa nr. 8a).
    (19) Bonurile valorice ramase neutilizate la data de 31 decembrie se vor utiliza in anul urmator cu acelasi scop, Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor transmitand pana la data de 15 ianuarie situatia justificativa privind utilizarea bonurilor valorice primite in anul anterior, conform modelului prezentat in anexa nr. 8b).
    (20) Prin conventie incheiata intre Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei, in calitate de emitent, si Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor, in calitate de beneficiar, se vor stabili numarul si structura bonurilor valorice necesar a fi tiparite pentru aplicarea prevederilor prezentelor norme metodologice.
    (21) Raspunderea pentru modul de utilizare a bonurilor valorice solicitate si primite de la Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei revine Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor.
    (22) Bonurile valorice cu care a fost achitata contravaloarea cotei unice aferente cantitatilor de carburanti auto achizitionati vor fi pastrate la furnizor (producatori sau importatori de carburanti auto).
    (23) Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei va face regularizarea cu bugetul de stat conform prevederilor art. VII alin. (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 147/2002 pentru reglementarea unor probleme financiare si pentru modificarea unor acte normative, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 821/2002 din 13 noiembrie 2002.
    Art. 19
    (1) Controlul utilizarii sumelor alocate consiliilor judetene si municipale se realizeaza conform programelor de control trimestriale aprobate de ministrul lucrarilor publice, transporturilor si locuintei. Controlul se executa de organele de specialitate ale Regiei Autonome "Administratia Nationala a Drumurilor din Romania" si ale Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei, constituite in mod distinct pentru aceasta activitate.
    (2) Controlul pregatirii, programarii si executiei obiectivelor si lucrarilor finantate din veniturile cu destinatie speciala pentru drumurile publice se executa de Regia Autonoma "Administratia Nationala a Drumurilor din Romania" la solicitarea Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei.
    Art. 20
    (1) Procesele-verbale de constatare intocmite in urma verificarilor efectuate in baza prevederilor Legii nr. 118/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si in care au fost consemnate sume cu titlu de debite restante, majorari de intarziere si penalitati la plata, sume neincasate pana la 31 decembrie 2002, vor fi predate Ministerului Finantelor Publice, pana la 15 ianuarie 2003, de catre Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei.
    (2) Predarea-primirea documentelor prevazute la alin. (1) se va efectua pe baza de protocol semnat de parti.
    Art. 21
    Anexele nr. 1 - 8b*) fac parte integranta din prezentele norme metodologice.
------------
    *) Anexele nr. 1 - 8b) se publica ulterior.

    Art. 22
    Prezentele norme metodologice intra in vigoare incepand cu data de 1 ianuarie 2003.
    Art. 23
    La data intrarii in vigoare a prezentelor norme metodologice se abroga Normele metodologice nr. 1.521/MM/521.821/2002 privind constituirea si utilizarea Fondului special al drumurilor publice, publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 347 din 24 mai 2002.
    Art. 24
    Prezentele norme metodologice vor fi publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                      p. Ministrul lucrarilor publice,
                        transporturilor si locuintei,
                               Ileana Tureanu,
                              secretar de stat

                      p. Ministrul finantelor publice,
                             Gheorghe Gherghina,
                              secretar de statSmartCity5

COMENTARII la Norma 4404/2002

Momentan nu exista niciun comentariu la Norma 4404 din 2002
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu