Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

NORMA Nr

NORMA   Nr. 3452 din  7 decembrie 1995

cu privire la stabilirea si incasarea contributiei de intretinere in caminele pentru pensionari si batrani, camine-spital si camine-atelier

ACT EMIS DE: MINISTERUL MUNCII SI PROTECTIEI SOCIALE   Nr. 3.452


SmartCity3

              SECRETARIATUL DE STAT PENTRU HANDICAPATI  Nr. 1.647
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 31 din 14 februarie 1996

    In temeiul art. 1 alin. (4) din Decretul nr. 253/1971 privind contributia de intretinere in unele institutii de ocrotire, al art. 3 din Hotararea Guvernului nr. 448/1994 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii si Protectiei Sociale, republicata, si al art. 2 alin. (2) din Hotararea Guvernului nr. 1.161/1990 privind atributiile, organizarea si functionarea Secretariatului de Stat pentru Handicapati, se stabilesc urmatoarele:

    I. (1) Sunt obligate la plata contributiei lunare de intretinere persoanele asistate in camine pentru pensionari si batrani, in camine-spital si in camine-atelier, care realizeaza venituri proprii din pensii de orice natura, indiferent de fondurile din care se platesc, din indemnizatii sau din alte drepturi acordate potrivit legii, precum si din alte surse cu caracter permanent.
    (2) La stabilirea contributiei de intretinere nu se iau in calcul veniturile realizate de persoana asistata din prestarea unor activitati lucrative in cadrul actiunilor de ergoterapie, organizate de institutiile de ocrotire. De asemenea, nu se iau in calcul indemnizatia de ingrijire ce se acorda persoanelor incadrate in gradul I de invaliditate, ajutorul social lunar acordat pe baza legislatiei privind pensiile, ajutorul special lunar acordat in baza Legii nr. 53/1992 privind protectia speciala a persoanelor handicapate, precum si ajutorul social acordat in baza Legii nr. 67/1995 privind ajutorul social, a caror plata se sisteaza pe perioada internarii.
    II. (1) Contributia de intretinere stabilita. nu va depasi costul mediu lunar de intretinere.
    (2) Costul mediu lunar de intretinere se calculeaza anual de catre Ministerul Muncii si Protectiei Sociale pentru caminele de pensionari si de catre Secretariatul de Stat pentru Handicapati pentru caminele de batrani, caminele spital si caminele-atelier, cu avizul Ministerului Finantelor, pe categorii de unitati de asistenta sociala, in raport cu cheltuielile medii lunare ale anului precedent pentru hrana, intretinere si gospodarie, obiecte de inventar, echipament si cazarmament, precum si pentru plata salariilor (fara a include C.A.S. si Fondul pentru plata ajutorului de somaj), cu exceptia cheltuielilor cu salariile personalului medico-sanitar, cu materialele sanitare si cu medicamentele.
    (3) Costul mediu lunar de intretinere poate fi modificat in cursul anului, incepand cu luna urmatoare celei in care intervin indexari sau compensari privind salariile, pensiile alte venituri ale populatiei si alocatia zilnica de hrana.
    III. (1) In cazul in care persoana asistata nu are venituri proprii ori acestea sunt mai mici decat costul mediu lunar de intretinere stabilit, plata contributiei de intretinere se datoreaza in totalitate sau partial, dupa caz, de catre sotul (sotia), copiii sau parintii acesteia.
    (2) Contributia de intretinere se datoreaza in urmatoarea ordine de obligare la plata:
    a) sotul pentru sotie sau, dupa caz, sotia pentru sot;
    b) copiii pentru parinti;
    c) parintii pentru copii.
    (3) In cazul in care una dintre persoanele care datoreaza plata, potrivit alin. (2), nu are mijloace materiale sau acestea sunt insuficiente pentru acoperirea integrala a costului intretinerii celui asistat, diferenta de plata trece in obligatia celorlalte persoane, in ordinea stabilita la alin. (2), pana la completarea integrala a cuantumului contributiei de intretinere; cand aceasta completare nu este posibila din lipsa mijloacelor materiale ale celor obligati la plata, contributia de intretinere datorata se stabileste la nivelul sumelor ce pot fi efectiv incasate de la persoanele respective.
    (4) In cazul in care obligatia de plata a contributiei de intretinere ar reveni mai multor persoane, ea poate fi platita si numai de una dintre acestea, care isi asuma obligatia de intretinere.
    (5) Sunt scutiti de plata contributiei de intretinere sustinatorii legali ai persoanelor internate in camine-atelier, precum si sustinatorii legali ai bolnavilor neuropsihici asistati in caminele-spital.
    (6) Pentru persoanele obligate la plata contributiei de intretinere, la stabilirea cuantumului acesteia se iau in considerare toate veniturile nete provenind din salarii si din alte drepturi salariale, pensii, ajutor de somaj, ajutor de integrare profesionala, alocatie de sprijin, ajutoare si indemnizatii cu caracter permanent acordate potrivit legii, incasari banesti de la societatile si asociatiile agricole, veniturile obtinute din activitatile de valorificare a produselor agricole si a celor provenite din industria casnica si mestesugareasca, din exercitarea meseriilor, din vanzari si inchirieri de locuinte si terenuri, din prestari de servicii, precum si orice alte venituri realizate.
    IV. La stabilirea contributiei de intretinere in sarcina persoanelor asistate se procedeaza astfel:
    a) din veniturile proprii lunare se deduc obligatiile legale de intretinere ale asistatului, aflate in executare;
    b) din suma ramasa se deduce 20%, dar nu mai putin de 15.000 lei, suma ce se lasa la dispozitia celui asistat, reprezentand cheltuieli personale;
    c) suma ramasa se imparte la numarul membrilor de familie pe care cel asistat il intretine efectiv - sot, sotie copii - (inclusiv persoana asistata), in masura in care acestia nu au venituri proprii si nu beneficiaza de internare in institutii de asistenta sociala, stabilindu-se in acest mod nivelul venitului mediu net lunar pe o persoana. Suma astfel rezultata se stabileste drept contributie lunara de intretinere.
    V. (1) La stabilirea cuantumului contributiei de intretinere in sarcina altei persoane decat cea asistata (sustinatorii legali), cand aceasta nu are venituri proprii sau veniturile pe care le are sunt insuficiente pentru plata integrala a contributiei de intretinere, se procedeaza dupa cum urmeaza:
    a) din veniturile nete medii lunare ale acestor persoane se scad eventualele obligatii legale de intretinere aflate in executare;
    b) suma ramasa se imparte la numarul membrilor de familie pe care sustinatorii legali ii au efectiv in intretinere;
    c) in raport cu suma astfel rezultata - care reprezinta venitul mediu net lunar pe o persoana - se stabileste contributia de intretinere lunara datorata de sustinatorul legal al persoanei asistate, folosindu-se urmatoarele intervale de venituri:

    Venitul mediu net lunar      Contributia lunara
    pe o persoana (lei)          (% din contributia
                                  de intretinere)

     pana la    50.000              scutit
      50.001 - 100.000               20
     100.001 - 200.000               30
     200.001 - 300.000               50
     300.001 - 400.000               70
     400.001 - 500.000               90
       peste   500.000              100

    (2) La stabilirea contributiei de intretinere, in conditiile alineatului precedent, se procedeaza la retinerea sumei, in ordinea de obligatie la plata mentionata la pct. III alin. (2), pana la completarea sumei corespunzatoare costului intretinerii; cand aceasta completare nu este posibila, din lipsa mijloacelor materiale ale celor in cauza, contributia de intretinere datorata se stabileste la nivelul sumelor ce pot fi efectiv incasate de la persoanele obligate la plata.
    (3) Atunci cand asistatii lipsesc din unitatea de asistenta sociala pe perioade mai mari de 5 zile, contributia de intretinere datorata se recalculeaza, scazandu-se alocatia de hrana corespunzatoare zilelor respective. Recalcularea se face numai in situatia in care contributia de intretinere lunara, stabilita ca obligatie de plata, este egala cu costul mediu lunar de intretinere.
    VI. (1 ) Cand internarea intr-o unitate de asistenta sociala este solicitata de persoana in cauza, aprobarea internarii se acorda pe baza semnarii, in prealabil, a unui angajament de plata, in care se inscriu datele privind persoana internata si, dupa caz, persoana care se obliga la plata contributiei de intretinere.
    (2) Daca cei obligati la plata (asistatul, sotul sau sotia, copiii sau parintii) nu au posibilitatea materiala de a se angaja la plata integrala a costului intretinerii, acestia vor prezenta documentele necesare calcularii contributiei de intretinere potrivit prevederilor prezentelor norme. Dupa stabilirea persoanelor obligate la plata si a cuantumului sumelor ce le revin, se intocmeste angajament de plata pentru fiecare dintre acestea, cu mentionarea sumelor respective.
    VII. (1) Inaintea internarii, cei obligati la plata contributiei de intretinere semneaza angajamentul de plata, care constituie titlu executoriu, potrivit modelului prezentat in anexa.
    (2) Angajamentul de plata se intocmeste in trei exemplare, din care: un exemplar se ataseaza la dosarul asistatului, un exemplar se transmite persoanei obligate la plata contributiei de intretinere, iar cel de-al treilea exemplar se remite organului care urmeaza sa faca retinerile sau care urmareste plata contributiei de intretinere.
    (3) Sumele reprezentand contributiile lunare de intretinere, datorate de persoanele obligate la plata, se retin de unitatea de asistenta sociala, in cazul cand cel obligat la plata este pensionar; in celelalte cazuri, plata se face la organele financiare in a caror raza de activitate se afla domiciliul persoanelor obligate la plata, care vor urmari si incasarea sumelor.
    (4) Organele care fac retinerea sau urmarirea platii contributiilor de intretinere confirma in scris unitatilor de asistenta sociala respective luarea in evidenta a acestora, precum si cazurile in care, din diferite motive, retinerea sau urmarirea nu mai este posibila.
    (5) Unitatile de asistenta sociala au obligatia sa informeze persoanele obligate la plata contributiei de intretinere ori de cate ori intervin modificari ale cuantumului acesteia sau inceteaza plata acesteia.
    (6) Plata contributiilor de intretinere din pensiile sau ajutoarele acordate de organizatii din strainatate se face direct unitatii de asistenta sociala. Aceasta precizare se inscrie in angajamentul de plata.
    VIII. (1) Contributia de intretinere se stabileste, dupa caz, de catre directia teritoriala de munca si protectie sociala sau de catre inspectoratul teritorial de stat pentru handicapati, care aproba internarea in unitatea de asistenta sociala, si se consemneaza in angajamentul de plata semnat de persoana care se obliga sa faca plata.
    In angajamentul de plata se mentioneaza si consimtamantul persoanei care urmeaza sa achite contributia de intretinere, in conditiile majorarii cuantumului acesteia ca urmare a indexarii veniturilor si ale modificarii costului lunar de intretinere.
    In angajamentul de plata se mentioneaza si obligatia de a aduce la cunostinta unitatii de asistenta sociala orice modificare intervenita in situatia veniturilor personale sau ale familiei asistatului.
    (2) Recalcularea contributiei de intretinere, dupa internare, ca urmare a modificarii veniturilor persoanei internate sau ale persoanelor obligate la plata acestei contributii, se efectueaza de catre unitatea de asistenta sociala.
    (3) In vederea stabilirii contributiei de intretinere, dosarul persoanei asistate va cuprinde - pe langa documentatia necesara internarii - si actele privind starea civila, componenta familiei si situatia materiala a celui internat, precum si a persoanelor din familie sau a sustinatorilor legali care pot fi obligati la plata, astfel:
    a) copii de pe certificatele de nastere si de casatorie ale persoanei asistate, ale parintilor sau copiilor, ale sotului sau sotiei, dupa caz;
    b) declaratie privind lipsa sustinatorilor legali, dupa caz;
    c) acte doveditoare privind veniturile, respectiv adeverinta de salariu talon de pensie, adeverinte de venit eliberate de organele financiare teritoriale, alte acte sau, dupa caz, declaratia pe propria raspundere ca nu are venituri, legalizata;
    d) copii de pe hotarari judecatoresti actualizate, prin care s-au stabilit obligatii de intretinere ale unor persoane in favoarea sau in obligatia celui asistat, daca este cazul;
    e) copii de pe eventualele hotarari judecatoresti actualizate, prin care cei ce datoreaza plata contributiei de intretinere au stabilite obligatii de intretinere si fata de alte persoane;
    f) ancheta sociala privind situatia persoanei asistate si a familiei acesteia.
    IX. Sumele incasate cu titlu de contributie de intretinere se varsa in termen de 3 zile la bugetul de stat sau la bugetul local, dupa caz, al unitatii administrativ-teritoriale, din care este finantata unitatea de asistenta sociala.
    X. Prezentele norme intra in vigoare la 30 de zile de la data publicarii lor in Monitorul Oficial al Romaniei. De la aceeasi data inceteaza aplicarea prevederilor Normelor nr. 110.365 din 8 februarie 1972 cu privire la stabilirea contributiei de intretinere in unele institutii de ocrotire, emise de Ministerul Muncii, si ale Normelor nr. 1.055 din 2 august 1994 cu privire la stabilirea si incasarea contributiei de intretinere datorate de persoanele asistate in caminele de pensionari, emise de Ministerul Muncii si Protectiei Sociale.

                   Ministru de stat,
                   ministrul muncii si
                   protectiei sociale,
                   Dan Mircea Popescu

                   Secretariatul de Stat
                   pentru Handicapati,
                   Dumitru Magherescu,
                   secretar de stat


    ANEXA 1
                   ANGAJAMENT DE PLATA

    Subsemnatul(a) .............., domiciliat(a) in *1) ....................... in calitate de *2) ............., ma oblig la plata lunara a sumei de ......... lei, cu incepere de la data de ........., reprezentand contributia de intretinere stabilita de *3) .........................., in temeiul Decretului nr. 253/1971, pentru *4) ................., asistat in *5) ...................................

    In cazul in care intervin majorari ale cuantumului contributiei de intretinere, ma oblig sa platesc suma stabilita.
    Suma de mai sus se va retine lunar din veniturile permanente ale subsemnatului de catre directia de munca si protectie sociala a judetului / Directia generala de munca si protectie sociala a municipiului Bucuresti ...... sau va fi urmarita la plata prin *6) ...........................................
    Ma angajez, pe propria raspundere, ca orice modificare cu privire la schimbarea locului meu de munca, a domiciliului sau a veniturilor sa o comunic, in cel mult 15 zile, unitatii de asistenta sociala cu care am incheiat angajamentul de plata.
    Intocmit in *7) .............. la data de ..... in trei exemplare, din care am primit un exemplar.

    Completat si semnat in fata noastra,    Semnatura *8) ...................

    Se completeaza cu:                      Semnatura *9) ...................

-------------
    *1) adresa exacta (localitatea, judetul, strada nr. etc.);
    *2) asistat (sot, sotie, fiu, fiica, mama, tata, dupa caz);
    *3) denumirea institutiei care a calculat contributia (directia teritoriala de munca si protectie sociala, inspectoratul teritorial de stat pentru handicapati sau unitatea de asistenta sociala);
    *4) numele persoanei asistate;
    *5) denumirea si sediul unitatii de asistenta sociala;
    *6) administratia financiara a judetului/municipiului/sectorului .......
    *7) localitatea;
    *8) semnatura persoanei care se obliga la plata;
    *9) semnatura conducatorului unitatii de asistenta sociala.SmartCity5

COMENTARII la Norma 3452/1995

Momentan nu exista niciun comentariu la Norma 3452 din 1995
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Acord - 2011
    Salut, Ai nevoie de un împrumut de urgență? Aveți nevoie de un împrumut pentru a vă începe propria afacere? Aveți un proiect neterminat la îndemână din cauza finanțării necorespunzătoare? Considerați că este dificil să obțineți servicii de capital de la bănci locale și alte instituții financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite domenii de specializare? Aveți nevoie de fonduri pentru a vă achita datoriile și facturile? Aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă ?. Iată o oportunitate pentru a obține astăzi împrumutul la o rată a dobânzii de 2% pentru a vă rezolva toate problemele financiare. Interesat, contactați-mă prin e-mail acum; [helenwilson719@gmail.com]
ANONIM a comentat Acord - 2011
    Căutați un împrumut autentic? vă aflați la locul potrivit pentru soluțiile de împrumut de aici! Mariela Loan oferă toate tipurile de împrumuturi de orice sumă companiilor și persoanelor fizice la o rată scăzută și la prețuri accesibile de 3%. Capitalul nostru și procesul de creditare este sigur, autentic și 100% garantat și garantat. Sunteți interesat să mă contactați prin e-mail acum la (marielagonzalezloan@gmail.com)
ANONIM a comentat Acord - 2011
    Salut, Căutați un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă plăti facturile, aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a începe o afacere nouă sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână din cauza finanțării necorespunzătoare? Aveți un scor redus de credit și sunteți greu să obțineți servicii de capital de la băncile locale și alte instituții financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite zone ale specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile de împrumut de aici! Oferim tot felul de împrumuturi de orice valoare companiilor și persoanelor fizice la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3%. Capitalul nostru și procesul de creditare este sigur, autentic și 100% garantat și garantat. Interesat, contactați-mă acum prin e-mail; (ivanapedro85@gmail.com)
ANONIM a comentat Decretul 25 1949
     GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR LEASE AT THE LOWEST RATES AVAILABLE. OTHER FINANCIAL INSTRUMENTS SUCH AS MTN, CD, DLC, PB ARE ALSO AVAILABLE. Dear Sir/Ma I am direct to a provider who has recently issued banking instruments for a couple of my clients the provider is 100% check-able you can do your due diligence on them. I personally know the provider. Our instruments are only from triple 'a' rated banks and we issue from $1M to $5B . The provider is 100% verifiable. If you are genuinely seeking bank instruments. Contact me and i will furnish you with details. And again our bank instruments can serves as collateral as the case may be, which will enable you get loans from your bank so as to embark on any projects such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Mining, Telecommunication, Construction of Dams, Real estate, Bridges, Trading, Importing and exporting and Other Turnkey Project (s) etc. Also these instruments can be put in PPP, etc. Please do let me know of your willingness to proceed and I will email you our terms and condition upon request. Contact :Robert Glen Email: robertg.finance@gmail.com / robertglen.finance230@yahoo.com Skype: robertg.finance@gmail.com Whats-sap number: +1{864 }774-2551 BROKERS ARE WELCOME & 100% PROTECTED!!! Regards, Robert Glen.
ANONIM a comentat Decizia 4 2019
     GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR LEASE AT THE LOWEST RATES AVAILABLE. OTHER FINANCIAL INSTRUMENTS SUCH AS MTN, CD, DLC, PB ARE ALSO AVAILABLE. Dear Sir/Ma I am direct to a provider who has recently issued banking instruments for a couple of my clients the provider is 100% check-able you can do your due diligence on them. I personally know the provider. Our instruments are only from triple 'a' rated banks and we issue from $1M to $5B . The provider is 100% verifiable. If you are genuinely seeking bank instruments. Contact me and i will furnish you with details. And again our bank instruments can serves as collateral as the case may be, which will enable you get loans from your bank so as to embark on any projects such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Mining, Telecommunication, Construction of Dams, Real estate, Bridges, Trading, Importing and exporting and Other Turnkey Project (s) etc. Also these instruments can be put in PPP, etc. Please do let me know of your willingness to proceed and I will email you our terms and condition upon request. Contact :Robert Glen Email: robertg.finance@gmail.com / robertglen.finance230@yahoo.com Skype: robertg.finance@gmail.com Whats-sap number: +1{864 }774-2551 BROKERS ARE WELCOME & 100% PROTECTED!!! Regards, Robert Glen.
ANONIM a comentat Decizia 4 2019
     GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR LEASE AT THE LOWEST RATES AVAILABLE. OTHER FINANCIAL INSTRUMENTS SUCH AS MTN, CD, DLC, PB ARE ALSO AVAILABLE. Dear Sir/Ma I am direct to a provider who has recently issued banking instruments for a couple of my clients the provider is 100% check-able you can do your due diligence on them. I personally know the provider. Our instruments are only from triple 'a' rated banks and we issue from $1M to $5B . The provider is 100% verifiable. If you are genuinely seeking bank instruments. Contact me and i will furnish you with details. And again our bank instruments can serves as collateral as the case may be, which will enable you get loans from your bank so as to embark on any projects such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Mining, Telecommunication, Construction of Dams, Real estate, Bridges, Trading, Importing and exporting and Other Turnkey Project (s) etc. Also these instruments can be put in PPP, etc. Please do let me know of your willingness to proceed and I will email you our terms and condition upon request. Contact :Robert Glen Email: robertg.finance@gmail.com / robertglen.finance230@yahoo.com Skype: robertg.finance@gmail.com Whats-sap number: +1{864 }774-2551 BROKERS ARE WELCOME & 100% PROTECTED!!! Regards, Robert Glen.
ANONIM a comentat Legea 577 2001
    A MUST READ: HOW I GOT MY LOAN OF $375,000.00 FROM THIS GREAT COMPANY CALLED LANDON LUIS HOME LOANS Hello to All across the globe, I am Nancy White , from United State Of America, USA. I am a single mother of four kids and I was stuck in a financial situation and I needed to refinance and pay my bills. I tried seeking loans from various loan firms both private and corporate but never with success, and most banks declined my credit ,do not fall prey to those hoodlums at there that call them self money lender they are all scam , all they want is your money and you will not hear from them again they have done it to me three times before i come in contact with Landon Luis Home Loans the most interesting part of it is that my loan was transfer to me within 72hours so I will advice you to contact Landon Luis Home Loans if you are interested in getting loan and you are sure you can pay them back on time you can contact them via email……… (landonluishomeloans@gmail.com) Phone: call/text+1 +1 (929) 377-6816 No credit check, no co signer with just 2% interest rate and better repayment plans and schedule if you must contact any firm with reference to securing a loan without collateral then contact Landon Luis Home Loans today for your loan They offer all kind of categories of loan they Short term loan (1_10years) Long term loan (20_30 years) They offer loan like *Property Purchase loans................... Home loan............., Business loan........ Debt consolidation loan .......Refinance Loan..........,Business start up loan Farm loan....... , Company loan..............Mortgages loan construction loan.....car loan........ hotel loan....personal loans..property loans etc Email..........(landonluishomeloans@gmail.com) Phone: call/text+1 +1 (929) 377-6816 When it comes to financial crisis and you need to be free from financial crisis then Landon Luis Home Loans is the place to go please just tell them that Nancy White direct you Good Luck....
ANONIM a comentat Ordin 15217 2015
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor necorespunzătoare și a garanțiilor sunt ceva la care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legal. Dar compania MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria împrumuturilor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditată de consiliul de împrumuturi pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la rata dobânzii de 3%. Ne-a fost acordat privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu trebuie să vă împiedice să obțineți împrumutul de care aveți nevoie. Serviciile noastre includ urmatoarele: - * Credite pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Al doilea ipotecar * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Nici o garanție socială și niciun cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne spuneți exact ce vreți și vă vom face cu adevărat visul vostru real. Compania MIDLAND CREDIT spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În cele din urmă, finanțăm o firmă de împrumut la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii, mergeți la achiziționarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Numele companiei: MIDLAND CREDIT HOME Compania Email midland.credit2@gmail.com Compania NMLS ID: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiții pentru generații.
ANONIM a comentat Legea 35 1991
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor necorespunzătoare și a garanțiilor sunt ceva la care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legal. Dar compania MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria împrumuturilor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditată de consiliul de împrumuturi pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la rata dobânzii de 3%. Ne-a fost acordat privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu trebuie să vă împiedice să obțineți împrumutul de care aveți nevoie. Serviciile noastre includ urmatoarele: - * Credite pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Al doilea ipotecar * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Nici o garanție socială și niciun cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne spuneți exact ce vreți și vă vom face cu adevărat visul vostru real. Compania MIDLAND CREDIT spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În cele din urmă, finanțăm o firmă de împrumut la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii, mergeți la achiziționarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Numele companiei: MIDLAND CREDIT HOME Compania Email midland.credit2@gmail.com Compania NMLS ID: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiții pentru generații.
ANONIM a comentat Jurnal 786 1942
     We are able to finance your signatory projects and help you enhance your business plan. Furthermore, our financial instrument can be used for the purchase of goods from any manufacturer irrespective of their location. It can also serve as collateral with any bank in the world to secure loans for your project or to activate credit line to finance your business plan. We have {BG}, Standby Letter of Credit {SBLC}, Medium Term Notes {MTN}, Confirmable Bank Draft {CBD} as well as other financial instruments issued from AAA Rated bank such as HSBC Bank Hong Kong, HSBC Bank London, Deutsche Bank AG Frankfurt, Barclays Bank , Standard Chartered Bank and others on lease at the lowest available rates depending on the face value of the instrument needed. Email : nat.mandate18@gmail.com Skype : nat.mandate18@gmail.com Regards Nat
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu