E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

NORME METODOLOGICE Nr

NORME METODOLOGICE  Nr. 3 din 17 aprilie 2000

de aplicare a Legii nr. 190/1999 privind creditul ipotecar pentru investitii imobiliare

ACT EMIS DE: BANCA NATIONALA A ROMANIEI


SmartCity3

              COMISIA NATIONALA A VALORILOR MOBILIARE
PUBLICATE IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 174 din 24 aprilie 2000

    In temeiul art. 34 din Legea nr. 190/1999 privind creditul ipotecar pentru investitii imobiliare,
    Banca Nationala a Romaniei si Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare emit urmatoarele norme metodologice:

    CAP. 1
    Creditorii ipotecari

    Art. 1
    (1) In sensul Legii nr. 190/1999, creditorii ipotecari, denumiti in continuare imprumutatori, sunt bancile, persoane juridice romane, sucursalele bancilor, persoane juridice straine, autorizate de Banca Nationala a Romaniei sa functioneze pe teritoriul Romaniei, Casa de Economii si Consemnatiuni si Agentia Nationala pentru Locuinte.
    (2) Institutiile mentionate la alin. (1) pot cesiona creantele ipotecare, dobandite in urma acordarii de credite ipotecare, unor entitati autorizate sa actioneze pe pietele de capital, in conditiile prezentelor norme metodologice.
    Art. 2
    Supravegherea prudentiala a activitatii bancilor, persoane juridice romane, a sucursalelor bancilor, persoane juridice straine, autorizate de Banca Nationala a Romaniei sa functioneze pe teritoriul Romaniei, si a Casei de Economii si Consemnatiuni se va realiza de Banca Nationala a Romaniei in conditiile Legii bancare nr. 58/1998, iar supravegherea emisiunii si tranzactionarii titlurilor de valoare si a obligatiunilor ipotecare se va realiza de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare (C.N.V.M.).

    CAP. 2
    Acordarea, garantarea si derularea creditelor ipotecare

    Art. 3
    Acordarea, garantarea si derularea creditelor ipotecare se vor realiza de imprumutatori in baza unor norme interne de creditare aprobate de:
    a) consiliul de administratie, in cazul bancilor, persoane juridice romane, inclusiv Casa de Economii si Consemnatiuni;
    b) organele statutare ale bancii, persoane juridice straine, in cazul sucursalelor bancilor straine;
    c) consiliul national de coordonare, in cazul Agentiei Nationale pentru Locuinte.
    Art. 4
    (1) In cadrul normelor interne de creditare a imprumutatorilor vor fi stabilite, fara a fi limitative, urmatoarele elemente:
    - organizarea activitatii de acordare, garantare si derulare a creditelor ipotecare;
    - conditiile in care pot fi acordate creditele ipotecare, precum: rata dobanzii, valoarea maxima a creditului ipotecar ce poate fi acordat unui singur imprumutat;
    - documentatia care trebuie sa insoteasca cererea de acordare a unui credit ipotecar. In acest scop se vor intocmi modele ale cererilor de acordare a creditelor ipotecare, ale contractelor de credit, contractelor de garantie, declaratiilor si situatiilor prevazute la art. 7;
    - competentele de aprobare a creditelor ipotecare, in functie de valoarea acestora. In acest scop fiecare imprumutator va stabili valoarea de la care un credit ipotecar este considerat credit ipotecar de valoare mare;
    - indicatorii pe baza carora se evalueaza bonitatea solicitantilor de credite ipotecare si modul de calcul al acestora;
    - criteriile care trebuie avute in vedere la evaluarea devizelor estimative si a imobilelor ce urmeaza sa fie ipotecate.
    (2) In cazul bancilor si al Casei de Economii si Consemnatiuni creditele ipotecare de valoare mare vor fi acordate cu avizul comitetului de risc, iar in cazul Agentiei Nationale pentru Locuinte aceste credite vor fi acordate cu avizul unui organ cu atributii similare comitetului de risc, care va fi infiintat in acest scop.
    Art. 5
    Persoanele care isi desfasoara activitatea in cadrul compartimentelor cu atributii pe linia acordarii, garantarii si derularii creditelor ipotecare, precum si membrii comitetelor de risc si ai organului cu atributii similare prevazute la art. 4 alin. (2) trebuie sa aiba experienta de cel putin un an in activitatea de creditare.

    SECTIUNEA I
    Acordarea si garantarea creditelor ipotecare
    Art. 6
    Creditele ipotecare vor fi acordate in lei, pe baza de contract de credit ipotecar prin care se vor stabili, fara a fi limitative, conditiile de scadenta, dobanda, valoarea garantiilor, clauze referitoare la neonorarea la scadenta a creditului reprezentand principalul si/sau dobanda.
    Art. 7
    (1) Pentru obtinerea de credite ipotecare solicitantii trebuie sa depuna o cerere insotita cel putin de urmatoarele documente:
    a) in cazul persoanelor fizice:
    - documente doveditoare privind indeplinirea conditiilor prevazute la art. 7 din Legea nr. 190/1999;
    - documente care sa ateste capacitatea persoanelor in cauza de a dispune de venituri certe cu caracter de permanenta, precum: adeverinta de salariu, declaratia de venit;
    - documente care sa evidentieze valoarea angajamentelor de plata ale solicitantului si in mod special a obligatiilor devenite exigibile si neonorate la scadenta. In acest scop solicitantul va prezenta o declaratie la care vor fi anexate copii de pe unele documente precum: contracte de credit, contracte de leasing, contracte de cumparare in rate a bunurilor de folosinta indelungata;
    - declaratie privind litigiile cu tertii, cu precizarea motivelor care au condus la situatiile respective;
    b) in cazul persoanelor juridice:
    - documente doveditoare privind indeplinirea conditiilor prevazute la art. 7 din Legea nr. 190/1999, precum: extras din actele constitutive privind obiectul de activitate, extras din hotararile organelor statutare din care sa rezulte destinatia creditelor ipotecare;
    - copie de pe ultimul bilant contabil depus la organele in drept si de pe ultimele trei balante de verificare;
    - situatii privind elementele patrimoniale aduse in garantie pentru imprumuturile obtinute de la alti creditori;
    - bugetul de venituri si cheltuieli pe anul in curs;
    - declaratie privind litigii cu tertii, cu precizarea motivelor care au condus la situatiile respective;
    - proiectia fluxului de lichiditati pentru anul in curs.
    (2) In cazul construirii, reabilitarii, consolidarii sau extinderii imobilelor, solicitantii de credit ipotecar vor prezenta un plan de finantare, convenit de solicitantul de credit cu constructorul, care sa prevada esalonarea in timp a sumelor avansate.
    Art. 8
    (1) Aprobarea fiecarui credit ipotecar se va face pe baza unui referat care va fi intocmit de inspectorul de credite, semnat de conducatorul compartimentului creditare si de conducatorul compartimentului financiar-contabil. Referatul trebuie sa contina, fara a fi limitative, urmatoarele elemente:
    a) in cazul solicitantilor de credite ipotecare, persoane fizice:
    - datele de identificare a solicitantului, precum: numele, prenumele, adresa, codul numeric personal, cetatenia;
    - informatii (date) referitoare la creditul solicitat, precum: suma, scadenta, destinatia, imobilul care va face obiectul garantiei;
    - informatii despre bonitatea solicitantului. In acest scop se va face o analiza comparativa intre veniturile solicitantului, inclusiv ale membrilor familiei sale, si angajamentele de plata asumate. La evaluarea bonitatii solicitantului se va avea in vedere ca ratele de credit si de dobanda sa reprezinte cel mult 50% din veniturile nete ale solicitantului si ale familiei sale, calculate ca diferenta intre veniturile totale si angajamentele evidentiate in declaratia prevazuta la art. 7 lit. a) liniuta a 3-a;
    - situatiile speciale in care se afla solicitantul de credit ipotecar in raport cu tertii, precum litigii care ar putea afecta in mod semnificativ bonitatea acestuia;
    b) in cazul solicitantilor de credite ipotecare, persoane juridice:
    - datele de identificare a solicitantului, precum: denumirea, adresa sediului social, extras din actele constitutive privind obiectul de activitate, extras din hotararile organelor statutare privind contractarea creditului ipotecar;
    - informatii (date) referitoare la creditul ipotecar solicitat, precum: suma, scadenta, destinatia, imobilul care face obiectul garantiei;
    - informatii despre bonitatea solicitantului. In acest scop vor fi avute in vedere urmatoarele:
      - calcularea pe baza datelor inscrise in ultimul bilant contabil si in ultima balanta de verificare lunara cel putin a urmatorilor indicatori:
        - lichiditatea curenta;
        - solvabilitatea patrimoniala;
        - gradul de acoperire a dobanzii;
        - rata profitului;
        - viteza de rotatie a activelor circulante.
    Modul de calcul al acestor indicatori, precum si nivelurile recomandabile ale indicatorilor respectivi sunt prezentate in anexa care face parte integranta din prezentele norme metodologice;
      - evaluarea capacitatii solicitantului de a rambursa la scadenta ratele de credit si de a plati dobanda aferenta pe baza analizarii datelor inscrise in situatia privind fluxul de lichiditati.
    (2) Referatele prevazute la alin. (1) vor fi insotite de un raport de evaluare a devizului estimativ sau a imobilului ce va fi adus in garantie. Raportul de evaluare a devizului estimativ va fi intocmit de o antrepriza de constructii, iar raportul de evaluare a imobilului adus in garantie va fi intocmit de un evaluator cu atestat obtinut de la Asociatia Nationala a Evaluatorilor din Romania (ANEVAR).
    (3) Dupa aprobarea creditului ipotecar de catre organele prevazute la art. 3 imprumutatorul va face cu cel putin 10 zile inainte de semnarea contractului de credit ipotecar o oferta scrisa care va cuprinde toate conditiile contractului, precum si termenul de valabilitate a acestuia.
    Art. 9
    (1) Contractul de credit ipotecar va stabili, pe langa celelalte conditii de acordare si derulare a creditului ipotecar, si urmatoarele obligatii:
    - calcularea de dobanzi si in cazul sumelor neachitate la scadenta reprezentand rate de credit si/sau de dobanda;
    - constituirea, in conformitate cu dispozitiile legii, de garantii reprezentand ipoteci si privilegii, precum si semnarea contractului de garantie in termen de 30 de zile de la data semnarii contractului de credit ipotecar.
    (2) In cadrul garantiilor constituite pentru creditul ipotecar vor fi acceptate numai ipoteci de rang I si privilegii. Valoarea acestor garantii, prevazuta in raportul de evaluare intocmit in conditiile art. 8 alin. (2), nu poate fi mai mica de 120% din valoarea creditului ipotecar. In cazul garantiilor reprezentand ipoteci, contractul de credit ipotecar va stabili obligatia imprumutatului de a nu constitui alte ipoteci de acelasi rang asupra imobilului respectiv.
    (3) In termen de 5 zile de la incheierea contractului de garantie imprumutatul va incheia un contract de asigurare a imobilului ipotecat in conditiile art. 16 - 18 din Legea nr. 190/1999.
    Art. 10
    Suma creditului acordat va fi pusa la dispozitie imprumutatului, esalonat sau integral, in conformitate cu prevederile contractului de credit ipotecar. In cazul creditelor ipotecare acordate pentru cumpararea imobilelor sumele respective vor fi virate, la indicatia imprumutatului, intr-un cont deschis pe numele vanzatorului. In cazul creditelor ipotecare pentru construirea, reabilitarea, consolidarea sau extinderea imobilelor sumele vor fi avansate constructorului la indicatia imprumutatului, in conformitate cu planul de finantare intocmit in acest scop.

    SECTIUNEA a II-a
    Derularea creditelor ipotecare
    Art. 11
    Pe durata creditului ipotecar imprumutatorii au obligatia sa urmareasca indeplinirea conditiilor prevazute in contractul de credit ipotecar, referitoare la: destinatia sumelor avansate, planul de finantare intocmit in cazul creditelor acordate pentru construirea, reabilitarea, consolidarea si extinderea imobilelor si rambursarea la scadenta a ratelor de credit si de plata a dobanzii aferente, precum si bonitatea imprumutatului.
    Art. 12
    (1) Pentru sumele care au fost puse la dispozitie imprumutatului, esalonat sau integral, acesta trebuie sa prezinte imprumutatorului documente, precum: contract de vanzare-cumparare, facturi fiscale, chitante fiscale care sa ateste utilizarea creditului ipotecar pentru destinatia stabilita in contractul de credit ipotecar.
    (2) In cazul creditelor ipotecare acordate pentru construirea, reabilitarea, consolidarea si extinderea imobilelor inspectorii de credite vor verifica, cel putin o data la 3 luni, incadrarea constructorului in graficul de executie al lucrarilor. In cazul creditelor ipotecare acordate pe baza unui plan de finantare inspectorul de credit va verifica modul in care sunt indeplinite conditiile cuprinse in planul de finantare, in special cele referitoare la valoarea sumelor avansate si la termenele de executie.
    (3) In cazuri justificate imprumutatorii pot suplimenta creditele ipotecare deja acordate, cu respectarea in mod corespunzator a conditiilor prevazute la art. 6 - 10.
    Art. 13
    Pe durata derularii creditului ipotecar inspectorii de credit vor urmari in permanenta bonitatea beneficiarilor de credit ipotecar, in vederea evaluarii modificarilor intervenite in situatia financiara a imprumutatului. Prin normele interne de lucru se vor stabili atat documentele, cum sunt bilantul contabil, balanta de verificare, declaratia de venit, cat si periodicitatea cu care acestea trebuie prezentate imprumutatorului. Pe baza datelor inscrise in aceste documente, precum si a celor obtinute din alte surse imprumutatorul va evalua pe toata durata derularii creditului ipotecar capacitatea imprumutatului de a rambursa la scadenta ratele de credit si de dobanda.
    Art. 14
    In cazul in care ratele de credit si/sau de dobanda nu sunt achitate la scadenta de peste 30 de zile, imprumutatorii vor aplica dispozitiile art. 19 - 23 din Legea nr. 190/1999.

    CAP. 3
    Creante ipotecare

    Art. 15
    Creantele ipotecare sunt cele existente intre imprumutatori si imprumutati, persoane fizice sau juridice, in scopul prevazut la art. 1 din Legea nr. 190/1999.
    Art. 16
    Creantele ipotecare ai caror creditori titulari sunt indicati in art. 1 alin. (1) din prezentele norme metodologice pot fi cesionate unor entitati autorizate sa functioneze pe piata de capital, in conditiile prevazute de Codul civil pentru cesiunea de creanta si cu respectarea prevederilor art. 26 din Legea nr. 190/1999.
    Art. 17
    (1) Cesiunile de creante ipotecare catre entitatile autorizate sa functioneze pe piata de capital vor putea fi realizate numai in conditiile prevazute in normele interne ale acestora, intocmite in acest scop.
    (2) Cerintele referitoare la aprobarea cesiunilor de creante ipotecare si administrarea riscului de credit aferent acestor cesiuni vor fi stabilite in cadrul normelor interne prevazute la alin. (1), cu luarea in considerare, in mod corespunzator, a cerintelor prevazute in normele interne pentru acordarea, garantarea si derularea creditelor ipotecare.

    CAP. 4
    Titlurile de valoare si obligatiunile ipotecare

    Art. 18
    (1) Orice titular de creanta ipotecara si entitatile autorizate sa actioneze pe pietele de capital, indiferent de modul dobandirii calitatii de creditor ipotecar, pot emite, conform art. 25 din Legea nr. 190/1999, in baza creantelor ipotecare detinute, titluri de valoare denumite titluri ipotecare, in limita a 75% din valoarea nominala totala a creantelor ipotecare detinute la momentul emisiunii.
    (2) Titlurile ipotecare sunt valori mobiliare emise in forma dematerializata pe pietele de capital si sunt supuse reglementarilor Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare privind emitentul, emisiunea, plasamentul, transferul, depozitarea si evidenta valorilor mobiliare.
    Art. 19
    (1) Entitatile autorizate sa acorde credite ipotecare pot emite, conform art. 29 din Legea nr. 190/1999, in baza creantelor ipotecare detinute, obligatiuni ipotecare, in limita a 60% din valoarea nominala totala a creantelor ipotecare detinute la momentul emisiunii.
    (2) Obligatiunile ipotecare sunt valori mobiliare emise in forma dematerializata pe pietele de capital si sunt supuse reglementarilor Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare privind emisiunea, plasamentul, transferul, depozitarea si evidenta valorilor mobiliare.
    Art. 20
    Titlurile de valoare si obligatiunile ipotecare, emise de acelasi titular de creante ipotecare, nu pot depasi impreuna 75% din valoarea nominala totala a creantelor ipotecare detinute la momentul ultimei emisiuni.
    Art. 21
    In temeiul art. 13 si 14 din Legea nr. 52/1994 privind valorile mobiliare si bursele de valori, Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare va adopta regulamentele necesare in vederea indeplinirii obligatiilor ce decurg din Legea nr. 190/1999 si din prezentele norme metodologice.

                            p. GUVERNATORUL
                      BANCII NATIONALE A ROMANIEI,
                               MIHAI BOGZA

                               PRESEDINTELE
                 COMISIEI NATIONALE A VALORILOR MOBILIARE
                        prof. univ. dr. STEFAN BOBOC

    ANEXA 1

                                 MODUL
de calcul al indicatorilor de evaluare a bonitatii solicitantilor de credit ipotecar, persoane juridice, si nivelurile recomandabile ale acestor indicatori
________________________________________________________________________
    Denumirea                         Modul de calcul      Nivelul minim
    indicatorului                                          recomandabil
________________________________________________________________________
Lichiditatea curenta (%)          Active curente - stocuri     100%
                                  -----------------------
                                      Pasive curente

Solvabilitatea patrimoniala (%)       Capital propriu           60%
                                      ---------------
                                        Total activ

Gradul de acoperire a dobanzii          Profit brut               3
                                   -----------------------
                                   Cheltuieli cu dobanzile

Rata profitului (%)                     Profit brut             10%
                                      ----------------
                                      Cifra de afaceri

Viteza de rotatie a                   Cifra de afaceri            8
activelor circulante                -----------------------
                                    Total active circulante
________________________________________________________________________SmartCity5

COMENTARII la Norma 3/2000

Momentan nu exista niciun comentariu la Norma 3 din 2000
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 130 2013
    Aveți nevoie de un împrumut pentru datorii pentru a plăti facturile? Preia controlul datoriei tale astăzi Disponibil acum Oferta de împrumut pentru extinderea afacerii? Aveți nevoie de un împrumut pentru a plăti facturile? Ai nevoie de împrumut? Ai nevoie de împrumut personal? Împrumut pentru extinderea afacerii? Înființare în afaceri, Educație, Împrumut pentru consolidarea datoriilor Împrumuturi cu bani grei Împrumut pentru orice lucru? Oferim împrumut cu o dobândă scăzută de 3% Împrumut fără cec de credit, e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 6 2020
    Bună tuturor, aici vine un împrumut accesibil care îți va schimba definitiv viața și o dovadă a modului în care am primit un împrumut pentru a-mi schimba viața de familie muritoare. Ma numesc doamna Clancy Dexter. Locuiesc în Florida SUA și sunt azi o femeie fericită? M-am gândit că orice creditor poate schimba viața lui Brock și a familiei mele, voi trimite pe oricine îi caută un împrumut. Mi-au oferit fericirea mea și familiei mele. Mi-a luat un împrumut de 250.000 USD pentru a-mi începe din nou viața ca văduvă cu trei copii. Am mers la această companie, care a împrumutat un credit onest și temător de Dumnezeu, care m-a ajutat să obțin un împrumut de 250.000 USD. . Dolar, ei sunt de fapt temători de Dumnezeu care lucrează cu o companie de creditare de renume. Dacă aveți nevoie de un împrumut și sunteți sigur 100% de rambursare, contactați-le și anunțați-le că doamna Clancy vi le-a oferit. Contact pe e-mail: happyday99loanfirm@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 421 2020
    Ai mare nevoie de ajutor financiar? Căutați un împrumut care să vă ajute în aceste momente critice? Aveți nevoie de un împrumut pentru a vă susține afacerea? Trimiteți acum un e-mail la Lookoutrelief@gmail.com și obțineți împrumuturi promoționale fără dobândă ..
ANONIM a comentat Decizia 45 2020
    ATENȚIE SUNTI NEVOIE DE ÎMPRUMUT PERSONAL / ÎMPRUMUT DE INVESTIȚIE / FINANȚARE PENTRU AFACERI ??? Email: goodnewsloancompany7@gmail.com Serviciile noastre includ următoarele de mai jos ______________________________________________________ * Împrumuturi personale * Împrumuturi pentru camioane și mașini * Credite pentru consolidarea datoriilor * Împrumuturi pentru studenți * Împrumuturi pentru casă și hotel * împrumuturi pentru căsătorie și sărbătoare * Împrumuturi pentru agricultură și fermă * Împrumuturi de pornire a afacerilor sau împrumuturi de extindere a afacerilor. Oferim toate tipurile de împrumuturi Suntem consultanți financiari care se ocupă de finanțele internaționale pentru orice cantitate de instrumente bancare. Avem accesul / contactele pentru a ridica de la 10 mii dolari la 700 milioane dolari. Am readus la viață industriile aflate în dificultate și ne-am întors idei de afaceri bune, oferind fonduri pentru demararea lor. Avem o rețea de investitori care sunt dispuși să ofere fonduri pentru orice persoană și organizații pentru a începe activitatea și operațiunile. Compania noastră a înregistrat o serie de progrese în furnizarea de servicii financiare de primă calitate clienților noștri, în special în domeniul sindicalizării împrumuturilor și al furnizării de capital pentru persoane fizice și companii. Oferim împrumuturi pentru sectorul public și individual care au nevoie de asistență financiară cu o dobândă scăzută de 2%. Credit acceptabil, Termenii și condițiile sunt foarte simpli și atenți, suntem un grup de profesioniști cu împrumut energetic și cu experiență, cu cunoștințe minuțioase ale piețelor financiare, ne angajăm să oferim clienților și furnizorilor noastre forme simple și competitive de soluții financiare pentru toți utilizatori de afaceri. Cred că s-ar putea să vă intereseze să inițiați o afacere nouă care are nevoie de finanțare sau să extindă sfera afacerilor dvs. deja existente, investitorii noștri sunt, de asemenea, interesați de finanțare / parteneriat și gata să investească o sumă mare în comercianții care sunt gata să dovedească expertiza lor în noua industrie, cu compania noastră de împrumuturi de încredere și alte BANE TOP PRIME AAA precum Bank of America, HSBC, Lloyds, Wells Fargo, The Best Banks for SBA Credit și multe altele. Nu veți regreta nimic în această tranzacție de împrumut, deoarece vă voi face fericit prin e-mail {goodnewsloancompany7@gmail.com} obținerea unui împrumut de la această companie este 100% contact garantat și garantat prin e-mail goodnewsloancompany7@gmail.com Salutari Goodnewsloancompany Contact telefonic: +1 (860)866-4085 E-mail: goodnewsloancompany7@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 62 2019
    O zi buna Ai nevoie de un împrumut pentru toate scopurile? Aveți o problemă financiară? Bridge Finance este garantat prin furnizarea de servicii financiare clienților la o rată a dobânzii favorabilă. Împrumuturile noastre sunt simple și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem asorta orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2% la bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să contactați acum (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 9 2002
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Legea 428 2006
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Legea 253 2010
    We are Ireland based major/Direct providers of Fresh Cut BG, SBLC, POF, MTN, Bonds and CDs and this financial instruments are specifically for lease and sale.We are one of the leading Financial instrument providers with offices all over Europe. we always deliver on time and precision as Set forth in the agreement. You are at liberty to engage our leased facilities into trade programs, project financing, Credit line enhancement, Corporate Loans (Business Start-up Loans or Business Expansion Loans), Equipment Procurement Loans (Industrial Equipment, Air crafts, Ships, etc.) as well as other financial instruments issued from AAA Rated bank such as HSBC Bank Hong Kong, HSBC Bank London, Deutsche Bank AG Frankfurt, Barclays Bank , Standard Chartered Bank and others on lease at the lowest available rates depending on the face value of the instrument needed, Our Terms and Conditions are reasonable. DESCRIPTION OF INSTRUMENTS: 1. Instrument: Bank Guarantee (BG)/SBLC (Appendix A) 2. Total Face Value: 10M MIN to 50B MAX USD or Euro 3. Issuing Bank: HSBC, Deutsche Bank Frankfurt, UBS or any Top 25 . 4. Age: One Year, One Day 5. Leasing Price: 4+ 2% 6. Sale Price: 32+2% 7. Delivery by SWIFT . 8. Payment: MT103-23 9. Hard Copy: Bonded Courier within 7 banking days. If you have need for Corporate loans, International project funding, etc. or if you have a client that requires funding for his project or business, We are also affiliated with lenders who specialize on funding against financial instruments, such as BG, SBLC, POF or MTN, we fund 100% of the face value of the financial instrument. Inquiries from agents/ brokers/ intermediaries are also welcomed; do get back to us if you are interested in any of our services and for quality service. Name : Finn Walsh E-mail : everydayfinancedesignated@gmail.com Skype id : everydayfinancedesignated@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 157 2001
    Stimate Domn / Ma, Fericirea zilei! Sunt Jeannie Tucker, creditor privat care acordă împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și instituțiilor guvernamentale cu o dobândă scăzută de 3%. Știu că există o mulțime de familii care trăiesc cu plata pentru a verifica plata și alte care nu pot avea grijă de obligațiile lor financiare și din acest motiv, sunt aici pentru restaurare financiară. Ofer o gamă largă de servicii financiare, care include: Planificare de afaceri, Finanțe comerciale și de dezvoltare, Proprietăți și credite ipotecare, Împrumuturi de consolidare a creanțelor, Împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi private, Refinanțare la domiciliu, Împrumuturi hoteliere, împrumuturi pentru studenți etc. Răspundeți imediat prin e-mail de mai jos pentru mai multe informatii. E-mail: (jeannietuckerfinancialservice@gmail.com)
ANONIM a comentat Legea 4 1966
    DO YOU THINK OF GETTING A LOAN?? APPLY TODAY FOR AFFORDABLE 100% LEGITIMATE HOME/REAL ESTATE/PERSONAL/BUSINESS LOANS Email for immediate response: (dr.bradleylouisloans@gmail.com) Text/Call (917) 383-2689 DO YOU NEED A LOAN? Are Financially down, Cry no more, Financial problem is nothing to cry about, it something we will have to fight against in one Love, Understanding, Trust and Unity. So our faith as Legitimate Financial Consultants is putting an end to the financial hardship. We are investors providing financial services and we specialize in both start up projects,Home Finance and existing businesses needing funding or Loan for expansion. We are committed to helping businesses develop and succeed.Do you have a low credit score and you are finding it hard to obtain capital loan from local banks and other financial institutes? Do you need an urgent loan to buy a house? If Yes worry no more for we are out here to help the less financial privileges get the loan they need to get back on their feet no matter your credit score, you can say goodbye to all your financial crisis and difficulties. We offer loans ranging from ($5,000.00.USD To $500,000,000.00.USD) At a low and affordable interest rate of 2%, without collateral and without credit check. Bradley Louis Loans holds all of the information about how to obtain money quickly and painlessly (dr.bradleylouisloans@gmail.com) Text/Call (917) 383-2689 Need emergency funds? Apply now and get your cash approval. we offer the following financial services: *Personal loans, *Debt consolidation loans, *Venture capital, *Business loans, *Education loans, *Home loans *Car Loans *Hotel Loans And many more. Are you looking for genuine loan? contacting the right company for legitimate loan lender have always been a huge problem to clients who have financial problem and in need of solution to it at an affordable interest rate? Are you in any financial mess or do you need funds to start up your own home project and real estate development? Do you need a loan to start a nice small or large scale and medium business? contact us today (dr.bradleylouisloans@gmail.com) Text/Call (917) 383-2689 Look forward to your response, Dr. Bradley Louis Text/Call (917) 383-2689
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu