E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

NORMA Nr

NORMA   Nr. 250 din 22 februarie 1994

privind compensarea preturilor cu amanuntul la unele medicamente de uz uman

ACT EMIS DE: MINISTERUL SANATATII

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 51 din  1 martie 1994


SmartCity3


    In executarea prevederilor art. 5 din Hotararea Guvernului nr. 840/1992 se emit prezentele norme.
    I. Dispozitii introductive
    1. Prin Hotararea Guvernului nr. 840/1992, astfel cum a fost modificata prin Hotararea Guvernului nr. 387/1993, preturile de vanzare cu amanuntul la medicamentele esentiale de uz uman se compenseaza in proportie de 75% si 50% din bugetul Fondului special pentru sanatate, conform anexei nr. 1 la prezentele norme.
    2. Compensarea medicamentelor in proportie de 75% sau 50% pentru tratament ambulatoriu se face din Fondul special pentru sanatate constituit potrivit Ordonantei Guvernului nr. 22/1992, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 213 din 23 august 1992, aprobata prin Legea nr. 114/1992, si in limita fondurilor aprobate anual prin legea bugetului de stat.
    3. Prescrierea si eliberarea medicamentelor in sistem compensat se fac prin consemnarea in mod obligatoriu in carnetul de sanatate la purtator, de catre medic si farmacist, a datelor din prescriptia medicala.
    II. Categoriile de persoane indreptatite la compensarea preturilor la medicamente
    4. Categoriile de persoane indreptatite, potrivit legii, la compensarea preturilor la medicamente sunt:
    a) salariatii, precum si membrii de familie ai acestora aflati in intretinere potrivit legii, din regiile autonome, societatile comerciale, institutiile publice, precum si salariatii incadrati la alte persoane juridice sau fizice, pentru care se constituie si se vireaza lunar cota de 2% in mod distinct in contul Fondului special pentru sanatate nr. 64.39.8.01.10. deschis pe seama directiilor sanitare judetene si a municipiului Bucuresti la sucursalele Bancii Comerciale Romane - S.A., potrivit dispozitiilor in vigoare;
    b) alte categorii de persoane cuprinse intr-un sistem de plata a contributiei la Fondul special pentru sanatate, pe baza conventiilor incheiate cu Ministerul Sanatatii;
    c) pensionarii, somerii si alte persoane care nu pot realiza venituri si membrii de familie ai acestora aflati in intretinere conform legii, precum si alte categorii de persoane prevazute de lege, pe baza actelor doveditoare;
    d) persoanele fizice necuprinse intr-un sistem de asigurari sociale, care contribuie cu o cota de 2%, respectiv 4%, din veniturile realizate potrivit Ordonantei Guvernului nr. 22/1992.
    III. Prescrierea medicamentelor
    5. (1) Prescriptiile medicale cuprinzand medicamentele in regim de compensare 75% si 50%, mentionate in anexa nr. 1, se elibereaza categoriilor de persoane prevazute la pct. 4 lit. a), b), c) si d) de catre medicii din unitatile sanitare publice din subordinea Ministerului Sanatatii si a directiilor sanitare, precum si de catre medicii care isi desfasoara activitatea in sistem privat.
    (2) Nu vor elibera prescriptii medicale in regim compensat medicii stagiari si rezidentii, cu exceptia situatiilor cand sunt in serviciul de urgenta. In aceste cazuri, prescriptia medicala nu poate cuprinde decat medicatia pentru maximum 3 zile si trebuie inscrisa in carnetul de sanatate.
    (3) Prescriptia medicala va purta in mod obligatoriu codul medicului si specialitatea acestuia, pentru medicii care isi desfasoara activitatea in unitatile sanitare publice din subordinea Ministerului Sanatatii si a directiilor sanitare si/sau in subordinea ministerelor cu retea sanitara proprie, iar in sistemul privat codul va purta in mod obligatoriu si indicativul "P" inaintea codului (ex: P 152038), pentru prescriptiile medicale eliberate prin cabinetele particulare.
    Inscriptionarea codului pe prescriptia medicala se va face prin aplicarea unei stampile separate.
    Prescriptia medicala fara cod este nula.
    (4) Pentru pensionari si someri, precum si pentru membrii de familie aflati in intretinerea acestora conform legii, prescriptiile medicale se elibereaza in regim compensat de 75% iar pentru restul categoriilor de beneficiari de medicamente compensate, in regim compensat de 50%.
    6. Medicii din unitatile sanitare din subordinea ministerelor cu retea sanitara proprie, altele decat Ministerul Sanatatii, pot elibera prescriptii medicale pentru medicamente in regim compensat numai categoriilor de persoane arondate acestor retele, pentru care se plateste contributia de 2% la Fondul special pentru sanatate la Ministerul Sanatatii si in limita plafoanelor valorice stabilite in baza conventiilor incheiate intre Ministerul Sanatatii si aceste ministere.
    7.(1) In functie de incasarile la Fondul special pentru sanatate si de numarul populatiei din teritoriul respectiv, Ministerul Sanatatii va stabili trimestrial plafoane valorice pe directiile sanitare judetene si a municipiului Bucuresti.
    Directiile sanitare vor defalca plafoanele stabilite pe unitatile sanitare din subordine, iar acestea, pe medici, distinct pentru cei din unitati sanitare publice si din sistemul medical privat din teritoriul arondat.
    (2) Prescrierea medicamentelor prevazuta la pct. 5 se face de catre medici in conformitate cu prevederile Ordinului ministrului sanatatii nr. 56/1974, cu modificarile ulterioare, exclusiv in limita specialitatii pe care o au, numai pentru sistemul medical ambulatoriu sau la externarea bolnavilor din unitatile sanitare in care isi desfasoara activitatea. La externarea bolnavului din spital medicii vor prescrie medicamente pe durata de timp corespunzatoare afectiunii pentru care bolnavul a fost internat (subacut si cronic). Medicii au obligatia de a inscrie in documentele medicale ale unitatii (registru de consultatii, fisa bolnavului, foaia de observatie etc.), precum si in carnetul de sanatate al bolnavului datele prevazute de reglementarile in vigoare (numele, prenumele, domiciliul, locul de munca, profesia, varsta, sexul, data consultatiei, diagnosticul, tratamentul prescris etc.).
    (3) Pentru prescrierea medicamentelor compensate cu incadrarea in plafoanele valorice stabilite, directiile sanitare vor asigura, prin unitatile sanitare din subordine lista cu preturile informative pentru medicamentele compensate (50% si 75%).
    (4) Plafoanele valorice repartizate si ramase neconsumate se raporteaza in luna urmatoare.
    8. Prescriptia medicala in regim compensat se elibereaza de catre medici conform prevederilor pct. 5 si 6, astfel:
    a) persoanelor prevazute la pct 4 lit a), pe baza carnetului de sanatate purtand viza privind plata la zi a contributiei de 2% din partea unitatii unde aceste persoane isi desfasoara activitatea;
    b) persoanelor prevazute la art. 4 lit. b), pe baza carnetelor de asigurari, vizate la termenele stabilite prin conventie;
    c) persoanelor prevazute la pct. 4 lit. c), pe baza carnetului de sanatate, insotit de talonul de pensie sau de decizia de pensionare, de carnetul de somer sau de alte acte din care sa reiasa ca nu pot realiza venituri, precum si de actele doveditoare pentru membrii de familie care se afla in intretinerea acestora;
    d) persoanelor prevazute la pct. 4 lit. d), pe baza carnetului de sanatate si a legitimatiei de asistenta medicala tip eliberata de unitatea sanitara, din care rezulta achitarea la zi a contributiei la Fondul special pentru sanatate.
    9. Prescriptiile medicale prin care se face eliberarea medicamentelor compensate constituie documente financiar-contabile, pe baza carora se intocmesc borderourile centralizatoare pe categorii de compensare. Pentru unitatile sanitare apartinand altor ministere decat Ministerul Sanatatii se vor intocmi borderouri distincte.
    Borderourile centralizatoare trebuie sa poarte viza de control financiar-preventiv a persoanelor imputernicite potrivit legii.
    10. Prescriptia medicala in regim compensat se va intocmi in dublu exemplar cu indigo si va cuprinde denumirea si sediul unitatii medicale, numele, prenumele si adresa completa a bolnavului, numarul si felul actului prin care se dovedeste ca este beneficiar al compensarii potrivit legii, numarul din registrul de consultatie (nr. foii de observatie), diagnosticul, stampila unitatii medicale unde isi desfasoara activitatea medicul care elibereaza prescriptia medicala, semnatura si parafa medicului. Toate prescriptiile medicale vor purta in mod obligatoriu stampila cu codul medicului - cod inregistrat la directia judeteana sau a municipiului Bucuresti. Toate datele vor fi inscrise citet si fara modificari, stersaturi sau adaugiri. Pe formularul de prescriptie medicala se va anula mentiunea "Gratuit DA/NU" prin inscrierea, in partea de sus a formularului, a mentiunii "Compensat......%", urmata de semnatura si parafa medicului pe ambele exemplare.
    11. Perioadele pentru care medicamentele pot fi prescrise in regim compensat sunt de pana la 3 zile in afectiuni acute, 8-10 zile in afectiuni subacute si de pana la 90 de zile pentru bolnavii cu afectiuni cronice dispensarizati.
    12. Numarul medicamentelor care pot fi prescrise pentru un bolnav la o consultatie poate fi de maximum 3 produse. Cantitatea de medicamente pentru fiecare produs se va nota in cifre si litere.
    13. Se compenseaza cu 50% sau 75% si prescriptiile medicale magistrale, precum si preparatele galenice prevazute de Farmacopeea romana in vigoare.
    14. Se interzice prescrierea in sistem compensat a categoriilor de medicamente care nu sunt cuprinse in anexa nr. 1 la prezentele norme.
    IV. Eliberarea medicamentelor in regim compensat
    15. Eliberarea medicamentelor in regim compensat se face numai pe baza prescriptiei medicale si a carnetului de sanatate, potrivit prevederilor prezentelor norme.
    16. Eliberarea medicamentelor compensate cu 50% si 75% se face la orice farmacie de pe raza judetului sau a municipiului Bucuresti care a incheiat conventie pentru eliberarea medicamentelor in regim compensat cu o unitate sanitara din teritoriul respectiv. Medicii care au intocmit prescriptia medicala vor comunica pacientului farmaciile la care se pot adresa pentru obtinerea medicamentelor. Primitorul semneaza de primirea medicamentelor pe versoul prescriptiei medicale unde se trec numele, prenumele, seria si numarul actului de identitate.
    17. La eliberarea medicamentelor compensate farmacia va incasa diferenta de 25%, respectiv 50%, din valoarea produselor eliberate primitorului. In situatia in care primitorul renunta la o parte din medicamentele cuprinse in prescriptia medicala, acestea nu se elibereaza si se anuleaza, nefiind permisa compensare prin medicamente a sumei pe care, potrivit reglementarilor legale, o suporta pacientul. Eliberarea medicamentelor prescrise a caror valoare totala depaseste suma de 100.000 lei se poate efectua numai dupa obtinerea avizului Comisiei de control a unitatii sanitare in structura careia isi desfasoara activitatea emitentul prescriptiei medicale si cu aprobarea directorului acesteia.
    18. Farmaciile pot inlocui medicamentele prescrise pe prescriptia medicala in sistem compensat cu alte medicamente similare in cadrul acelorasi denumiri comune internationale prevazute in anexa nr. 1 la prezentele norme. In acest caz, farmacistul are obligatia de a preciza pe prescriptia medicala denumirea medicamentului eliberat. Pretul medicamentului eliberat nu trebuie sa fie mai mare de 30% fata de pretul medicamentului prescris.
    19. Inscrierea costurilor se va face de catre farmacist numai pentru medicamentele eliberate, pe ambele exemplare ale prescriptiei medicale.
    Farmacistul va nota valoarea integrala a medicamentelor, le va totaliza si va mentiona pe prescriptia medicala atat suma reala, cat si suma compensata.
    Medicamentele care nu au fost eliberate de farmacie se anuleaza cu o linie in fata primitorului, pe ambele exemplare ale prescriptiei medicale. Farmacistul va consemna in carnetul de sanatate, sub semnatura, medicamentul si cantitatea eliberata.
    V. Modul de decontare a sumelor aferente compensarii
    20. (1) Fondurile necesare compensarii medicamentelor se asigura din Fondul special pentru sanatate de catre Ministerul Sanatatii, prin directiile sanitare.
    (2) Directiile sanitare, in limita plafoanelor valorice stabilite si a finantarilor transmise de catre Ministerul Sanatatii, vor alimenta contul special deschis la nivelul unitatilor sanitare nominalizate in subordine, in vederea decontarii sumelor compensate catre farmaciile cu care au fost incheiate conventii.
    21. Farmaciile vor intocmi un borderou centralizator in fiecare prescriptie medicala va purta un numar curent. Acelasi numar va fi notat pe fiecare prescriptie medicala. Borderourile se intocmesc in doua exemplare, specificandu-se valoarea in lei a compensatiei.
    22. Borderourile centralizatoare se vor intocmi de catre farmacie separat pe fiecare categorie de compensare (50% si 75%) si pentru prescriptiile medicale eliberate de medicul din unitatile sanitare apartinand altor ministere decat Ministerul Sanatatii. Centralizarea se va face distinct pe fiecare unitate apartinand altor ministere.
    23. (1) La termenele stabilite in conventia incheiata intre unitatea sanitara si farmacii, sau ori de cate ori este nevoie, o copie de pe borderou, certificata pentru exactitate si realitate de catre dirigintele farmaciei (inclusiv la cele particulare) impreuna cu originalul prescriptiilor medicale vor fi inaintate unitatii sanitare la care farmacia a fost arondata.
    (2) Suma totala reprezentand compensarea medicamentelor va fi achitata 50% la prezentarea decontului si a actelor justificative, iar, restul de 50% intr-un termen de cel mult 7 zile de la data prezentarii decontului, termen in cadrul caruia se va asigura verificarea documentelor.
    (3) Unitatile sanitare nominalizate vor verifica deconturile si actele justificative prezentate de farmacii si dupa aprobarea acestora, potrivit legii, vor pune la dispozitia farmaciilor, in cadrul termenului prevazut la alineatul precedent, diferenta de decontat.
    24. Farmaciile raspund de exactitatea datelor cuprinse in decont si in actele justificative, iar unitatile sanitare contractante, de legalitatea platilor efectuate.
    25. Pana la data de 6 a fiecarei luni unitatile sanitare vor justifica directiei sanitare in subordinea careia se afla platile efectuate in luna precedenta, iar aceasta, in termen de 2 zile de la aceasta data, va raporta Ministerului Sanatatii datele privind compensarea preturilor medicamentelor potrivit modelului din anexa 2*).
    26. Dupa analiza datelor prezentate, Ministerul Sanatatii va pune la dispozitia directiilor sanitare sumele destinate compensarii preturilor medicamentelor, in limita plafoanelor valorice stabilite potrivit prevederilor de la pct. 7 alin. (1).
    27. Pentru realizarea obligatiilor prevazute mai sus se constituie, la nivelul directiilor sanitare judetene si a municipiului Bucuresti, Comisia de supraveghere si control al consumului de medicamente, iar la unitatile sanitare nominalizate, o comisie de control avand aceleasi atributii. Componenta comisiilor mai sus mentionate se stabileste de catre directia sanitara, respectiv de conducerile unitatilor sanitare pe langa care functioneaza. Componenta numerica a comisiei va fi de 5 persoane, cuprinzand urmatoarele categorii profesionale: medici, farmacisti, economisti.
    28. Directiile sanitare si unitatile sanitare nominalizate sunt obligate sa analizeze lunar in consiliile de administratie modul de gestionare a fondurilor, cat si prescrierea si eliberarea medicamentelor in regim compensat, luand masurile ce se impun.
    VI. Dispozitii finale
    29. Refuzul prescrierii de medicamente in dublu exemplar pentru compensare, prescrierea abuziva si incorecta a medicamentelor, depasirea plafoanelor stabilite, refuzul de eliberare a medicamentelor existente in farmacii, cat si prescrierea de medicamente in regim compensat nejustificate din punct de vedere medical sau prin nerespectarea dispozitiilor legale atrag, dupa caz, raspunderea persoanelor vinovate, in conditiile legii.
    30. Inspectia farmaceutica din Ministerul Sanatatii, precum si personalul de specialitate din cadrul Ministerului Sanatatii si al directiilor sanitare, in cadrul atributiilor care le revin, sunt obligate sa controleze, la nivelul unitatilor sanitare publice si al farmaciilor, documentele privind prescrierea, eliberarea si decontarea medicamentelor de uz uman pentru care, potrivit legii, se acorda compensatii.
    In cazul incalcarii dispozitiilor legale se vor intocmi actele de constatare si de sesizare a organelor competente potrivit raspunderii juridice care rezulta din actul de constatare.
    31. Normele metodologice nr. 39344/11.08.1993 privind compensarea preturilor cu amanuntul la unele medicamente de uz uman, precum si orice dispozitie contrara prezentelor norme metodologice isi inceteaza aplicarea.
    Prezentele norme intra in vigoare la data publicarii lor in Monitorul Oficial al Romaniei.

                 Ministrul sanatatii,
                 prof. dr. doc. Iulian Mincu

                         Avizat favorabil:
                         p. Ministru de stat,
                         ministrul muncii
                         si protectiei sociale,
                         Dorel Mustatea,
                         secretar de stat

                         Ministru de stat,
                         ministrul finantelor,
                         Florin Georgescu

    ANEXA 1SmartCity5

COMENTARII la Norma 250/1994

Momentan nu exista niciun comentariu la Norma 250 din 1994
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Norma 250/1994
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu