Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

NORMA Nr

NORMA   Nr. 22 din 11 octombrie 2006

privind raportarea tranzactiilor cu optiuni avand ca suport cursul de schimb al monedei nationale si a swap-urilor valutare pe rata dobanzii

ACT EMIS DE: BANCA NATIONALA A ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 909 din 8 noiembrie 2006Având în vedere prevederile art.  10,  11  şi 49 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României,

în temeiul dispoziţiilor art. 48 din Legea nr. 312/2004,

Banca Naţională a României emite prezenta normă.

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

Art. 1. - Prezenta normă stabileşte modul de raportare a tranzacţiilor cu instrumente financiare derivate - opţiuni având ca suport cursul de schimb al monedei naţionale (RON) şi swap-uri valutare pe rata dobânzii efectuate pe pieţe la buna înţelegere - şi se aplică instituţiilor de credit autorizate de Banca Naţională a României să acţioneze ca intermediari pe piaţa valutară interbancară, denumite în continuare entităţi raportoare.

Art. 2. - In sensul prezentei norme, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:

a)   opţiune pe cursul de schimb al monedei naţionale - contract încheiat între două părţi prin plata unei prime, care îi conferă cumpărătorului dreptul de a cumpăra (în cazul opţiunii „call") sau de a vinde (în cazul opţiunii „put"), la o dată prestabilită (opţiune de tip european) ori pe parcursul unei perioade convenite (opţiune de tip american), o anumită sumă în devize la o valoare convenită a cursului de schimb al monedei naţionale (RON);

b)   swap valutar pe rata dobânzii (currency swap) - contract încheiat între două părţi, având ca obiect plata unor volume de dobândă calculate periodic prin aplicarea unor rate de dobândă convenite asupra a două sume, din care una în monedă naţională şi una în devize. Contractul poate sau nu să prevadă şi transferul efectiv între părţi al celor două sume, la un curs de schimb agreat, şi, respectiv, inversarea acestei operaţiuni la data scadenţei contractului;

c)  pieţe la buna înţelegere (over-the-counter - OTC) - pieţe pe care se negociază instrumente financiare derivate şi care nu îndeplinesc condiţiile necesare pentru a fi încadrate în categoria pieţelor organizate şi a pieţelor asimilate pieţelor organizate. Contractele tranzacţionate over-the-counter nu sunt standardizate.

CAPITOLUL II

Organizarea şi transmiterea datelor

Art. 3. - Entităţile raportoare au obligaţia să transmită Băncii Naţionale a României în fiecare zi bancară, între orele 10,00 şi 11,00, informaţiile privind tranzacţiile cu opţiuni având ca suport cursul de schimb al monedei naţionale (RON) şi swap-urile valutare pe rata dobânzii efectuate în ziua bancară precedentă.

Art. 4. - Tranzacţiile aferente exercitării opţiunilor nu fac obiectul prezentei norme, acestea urmând a fi raportate în conformitate cu Norma Băncii Naţionale a României nr. 13/2004 privind raportarea tranzacţiilor efectuate pe piaţa valutară interbancară.

Art. 5. - Transmiterea datelor se realizează în format XML, conform anexelor nr. 1 şi 2 şi detaliilor tehnice stabilite de Banca Naţională a României şi care vor fi puse la dispoziţia entităţilor raportoare în termen de cel mult 7 zile de la data publicării prezentei norme în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 6. - Orice eroare în structura sau în conţinutul datelor implică retransmiterea întregii structuri de date.

CAPITOLUL III

Sancţiuni

Art. 7. - Pentru nerespectarea dispoziţiilor prezentei norme, Banca Naţională a României poate aplica sancţiunile prevăzute de Legea nr. 58/1998 privind activitatea bancară, republicată, modificată prin Legea nr. 131/2006.

CAPITOLUL IV

Dispoziţii finale

Art. 8. - Anexele nr. 1 şi 2*) fac parte integrantă din prezenta normă.

Art. 9. - Prevederile prezentei norme intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării acesteia în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Preşedintele Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României,

Mugur Constantin Isărescu

*) Anexele nr. 1 şi 2 sunt reproduse în facsimil.

ANEXA Nr. 1

STRUCTURA   DE   RAPORTARE

a tranzacţiilor cu opţiuni având ca suport cursul de schimb al monedei naţionale

Nr.

crt.

Informaţii solicitate

Detalii

1

Data la care se face transmiterea informaţiilor

Ziua bancară următoare zilei în care se efectuează tranzacţia

2

Codul entităţii raportoare

Conform nomenclatorului transmis de Banca Naţională a României

3

Numărul de ordine al contractului

Număr unic de identificare al contractului per raportare

4

Data raportării

Data la care se încheie contractul

5

Suma reprezentând obiectul contractului

Suma din contract, în unităţi devize

6

Acronimul valutei care se tranzactionează

Conform listei de coduri de valută din PVAL (conform Normei nr. 13/2004, anexa 1)

7

Tipul opţiunii

European/American; nu se transmite la contractele de tip ALTELE

8

Data de la care începe să se deruleze contractul

Data de intrare în vigoare a contractului

9

Data scadentei contractului

Data la care se termină contractul

10

Preţul de exercitare

Cursul de schimb RON convenit; nu se transmite la contractele de tip ALTELE

11

Prima

Plata  efectuată  de  cumpărător la  încheierea  contractului   (procent  din  suma  ce  face   obiectul contractului)

12

Tipul tranzacţiei

Cumpărare/vânzare

Termenii cumpărare/vânzare sunt interpretaţi din perspectiva entităţii raportoare

13

Tipul contractului

CALL - opţiune de cumpărare/PUT - opţiune de vânzare/ALTELE

14

Contrapartida tranzacţiei

Persoane juridice rezidente/persoane fizice rezidente/persoane juridice nerezidente (mai puţin instituţii financiare nebancare şi instituţii de credit nerezidente)/persoane fizice nerezidente/instituţii financiare nebancare şi instituţii de credit nerezidente/alte entităţi raportoare

15

Denumirea        contrapartidei tranzacţiei

-  pentru alte entităţi raportoare -codul prevăzut în lista furnizată de către direcţia de specialitate din cadrul Băncii Naţionale a României

-  pentru persoane juridice şi alte entităţi - denumirea acestora aşa cum rezultă din certificatul de înregistrare emis de Oficiul registrului comerţului, din certificatul emis de Registrul Naţional al persoanelor juridice fără scop patrimonial, sau din orice act de înregistrare la organele abilitate, după caz, pentru rezidenţi, ori aşa cum rezultă din documentul de înregistrare la organele abilitate din ţara de origine, în cazul nerezidenţilor,

- pentru persoane fizice    numele şi prenumele aşa cum rezultă din documentul de identitate

ANEXA Nr. 2

STRUCTURA   DE   RAPORTARE

a tranzacţiilor swap valutar pe rata dobânzii

Nr.

crt.

Informaţii solicitate

Detalii

1

Data la care se face transmiterea informaţiilor

Ziua bancară următoare zilei în care se efectuează tranzacţia

2

Codul entităţii raportoare

Conform nomenclatorului transmis de Banca Naţională a României

3

Numărul de ordine al contractului

Număr unic de identificare al contractului per raportare

4

Data raportării

Data la care se încheie contractul

5

Suma 1     în RON sau unităţi devize

Suma pentru care se calculează dobânda încasată

6

Acronimul valutei pentru suma 1

Conform listei de coduri de valută (conform Normei nr. 13/2004, anexa 1)

7

Suma 2 - în RON sau unităţi devize

Suma pentru care se calculează dobânda plătită

8

Acronimul valutei pentru suma 2

Conform listei de coduri de valută (conform Normei nr. 13/2004, anexa 1)

9

Data de la care începe să se deruleze contractul

Data de intrare în vigoare a contractului

10

Data scadentei contractului

Data la care se termină contractul

11

Perioada pentru care se calculează dobânda

Frecvenţa de actualizare a ratei de dobândă variabilă (exprimată în număr de zile)

12

Tipul ratei de dobândă de încasat

Fixă/variabilă

13

Rata de dobândă fixă convenită de încasat

Sub formă de procent; se transmite doar dacă tipul ratei dobânzii de încasat este fixă

14

Rata     de     dobândă     variabilă convenită de încasat

Conţine codificări de tipul 'BUBOR3M'; se transmite doar dacă tipul ratei dobânzii de încasat este variabilă

15

Marja ratei de dobândă variabilă convenită de încasat

Sub formă de puncte procentuale (poate fi şi 0); se transmite doar dacă tipul ratei dobânzii de încasat este variabilă

16

Tipul ratei de dobândă de plătit

Fixă/variabilă

17

Rata de dobândă fixă convenită de plătit

Sub formă de procent; se transmite doar dacă tipul ratei dobânzii de plătit este fixă

18

Rata     de     dobândă     variabilă convenită de plătit

Conţine codificări de tipul 'BUBOR3M'; se transmite doar dacă tipul ratei dobânzii de plătit este variabilă

19

Marja ratei de dobândă variabilă convenită de plătit

Sub formă de puncte procentuale (poate fi şi 0); se transmite doar dacă tipul ratei dobânzii de plătit este variabilă

20

Cursul de schimb RON convenit

Cursul de schimb stabilit în contract

21

Tipii tranzacţiei

-contract swap valutar pe rata dobânzii cumpărat care implică şi transferul efectiv al sumelor -contract swap valutar pe rata dobânzii vândut care implică şi transferul efectiv al sumelor -contract swap valutar pe rata dobânzii cumpărat care nu implică şi transferul efectiv al sumelor -contract swap valutar pe rata dobânzii vândut care nu implică şi transferul efectiv al sumelor Termenii cumpărare/vânzare sunt interpretaţi din perspectiva entităţii raportoare

22

Categoria din care face parte contrapartida tranzacţiei

Persoane juridice rezidente/persoane fizice rezidente/persoane juridice nerezidente (mai puţin instituţii     financiare     nebancare     şi     instituţii     de     credit     nerezidente)/persoane     fizice nerezidente/instituţii financiare nebancare şi instituţii de credit nerezidente/alte entităţi raportoare

23

Denumirea contrapartidei tranzacţiei

- pentru alte entităţi raportoare -codul prevăzut în lista furnizată de către direcţia de specialitate din cadrul Băncii Naţionale a României

-  pentru persoane juridice şi alte entităţi - denumirea acestora aşa cum rezultă din certificatul de înregistrare emis de Oficiul registrului comerţului, din certificatul emis de Registrul Naţional al persoanelor juridice fără scop patrimonial, sau din orice act de înregistrare la organele abilitate, după caz, pentru rezidenţi, ori aşa cum rezultă din documentul de înregistrare la organele abilitate din ţara de origine, în cazul nerezidenţilor,

- pentru persoane fizice    numele şi prenumele aşa cum rezultă din documentul de identitate


SmartCity5

COMENTARII la Norma 22/2006

Momentan nu exista niciun comentariu la Norma 22 din 2006
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Căutați o afacere, o companie sau un împrumut personal? Oferim toate tipurile de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
ANONIM a comentat Hotărârea 559 1990
    Din păcate această hotărâre prevede incadrarea în grupe indiferent de activitatea desfășurată a celor care lucrează în industria chimică( directori, contabili, economiști) fără deosebire adică un operator chimist este încadrat în grupă la fel ca și directorul. Ținînd cont de anul ”hotărârii” în care revoluția încă se mișca prin intreprinderi este de înțeles..oarecum.
ANONIM a comentat Decizia 589 2006
    La Pucioasa DB nu a fost nici-o revolutie,si totusi orasul este plin de revolutionari,????
Alte acte pe aceeaşi temă cu Norma 22/2006
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu