Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

NORME METODOLOGICE Nr

NORME METODOLOGICE   Nr. 2 din 11 noiembrie 1994

pentru aplicarea Legii nr. 77/1994 privind asociatiile salariatilor si membrilor conducerii societatilor comerciale care se privatizeaza

ACT EMIS DE: FONDUL PROPRIETATII DE STAT


SmartCity3

              FONDURILE PROPRIETATII PRIVATE
              AGENTIA NATIONALA PENTRU PRIVATIZARE
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 21 din 31 ianuarie 1995

    In temeiul art. 56 din Legea nr. 77/1994 privind asociatiile salariatilor si membrilor conducerii societatilor comerciale care se privatizeaza, Fondul Proprietatii de Stat, Fondurile Proprietatii Private si Agentia Nationala pentru Privatizare emit urmatoarele norme metodologice:

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Conditiile si procedura de constituire a asociatiilor salariatilor si membrilor conducerii societatilor comerciale care se privatizeaza, reglementate prin Legea nr. 77/1994 (denumita in continuare lege), se aplica in cazul tuturor societatilor comerciale prevazute la art. 2 din Legea nr. 58/1991, indiferent de clasificarea acestora in societati comerciale mici, mijlocii sau mari.
    Art. 2
    Asociatia salariatilor si membrilor conducerii societatii comerciale care se privatizeaza (denumita in continuare asociatia) se constituie in scopul dobandirii actiunilor sau, dupa caz, a unui pachet de actiuni ale societatilor comerciale, prin metoda negocierii directe.
    Art. 3
    Lista societatilor comerciale care se privatizeaza prin metoda prevazuta la art. 2 se publica de catre Fondul Proprietatii de Stat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, pe baza propunerilor primite de la societatile comerciale ca urmare a initierii procedurii reglementate de cap. 2 din lege.
    Listele cuprinzand aceste societati comerciale vor contine: denumirea, sediul social, numarul de inmatriculare la Registrul comertului, sectorul de activitate si modalitatea de stabilire a pretului de vanzare ale acestora.
    Clasificarea societatilor comerciale in mici, mijlocii si mari se stabileste de Fondul Proprietatii de Stat impreuna cu Fondurile Proprietatii Private si cu avizul Agentiei Nationale pentru Privatizare.

    CAP. 2
    Unele masuri in vederea respectarii conditiilor legale de constituire a asociatiei

    Art. 4
    In vederea facilitarii constituirii asociatiei, in anexa nr. 1 se prezinta continutul-cadru al studiului de fezabilitate a privatizarii, in anexa nr. 2 un model pentru procesul-verbal al adunarii constitutive a asociatiei, iar in anexa nr. 3 un model de statut al asociatiei.
    Procesul-verbal al adunarii constitutive si statutul asociatiei sunt acte sub semnatura privata, intrucat legea nu prevede forma autentica.
    Art. 5
    La cererea comitetului de initiativa ales in conformitate cu prevederile art. 5 din lege, presedintele consiliului de administratie sau, dupa caz, managerul societatii comerciale este obligat sa convoace, in termen de maximum 15 zile de la primirea cererii, adunarea generala a actionarilor (asociatilor) societatii comerciale, pentru adoptarea hotararii de aprobare a constituirii asociatiei.
    In anexa nr. 4 se prezinta un model de aprobare a adunarii generale a actionarilor (asociatilor).

    CAP. 3
    Dobandirea actiunilor de catre asociatie

    Art. 6
    In vederea dobandirii actiunilor societatii comerciale care se privatizeaza prin metoda negocierii directe, asociatia, prin reprezentantul sau legal, depune oferta la Fondul Proprietatii de Stat - filiala judeteana - si la Fondul Proprietatii Private la care este arondata societatea comerciala, insotita, in mod obligatoriu, de urmatoarele acte:
    - procesul-verbal al adunarii constitutive a asociatiei;
    - statutul asociatiei;
    - hotararea definitiva a instantei judecatoresti de autorizare a asociatiei, cu mentiunea pe aceasta a datei si a numarului de inscriere a asociatiei in registrul special de evidenta al judecatoriilor pentru persoanele juridice;
    - studiul de fezabilitate a privatizarii;
    - dovada asigurarii publicitatii, prin afisare la sediul societatii comerciale si prin publicare intr-un cotidian, a categoriilor de persoane care pot face parte din asociatie.
    Art. 7
    Actiunile societatilor comerciale care se privatizeaza se pot vinde asociatiei, prin negociere directa cu Fondul Proprietatii de Stat si cu Fondul Proprietatii Private la care este arondata societatea comerciala, astfel:
    I. de catre Fondul Proprietatii de Stat, cu plata in numerar:
    a) la societatile comerciale mici, toate actiunile din cota sa de 70% din capitalul social;
    b) la societatile comerciale mijlocii si mari:
    - un pachet de actiuni de maximum 49% din capitalul social, in cazul in care este necesara investirea in societatea comerciala, intr-o perioada de 2-3 ani, a unor fonduri de pana la 1 miliard lei;
    - un pachet de actiuni de maximum 40% din capitalul social, in cazul in care este necesara investirea in societatea comerciala, intr-o perioada de 2-3 ani, a unor fonduri de peste 1 miliard lei;
    II. de catre Fondul Proprietatii Private la care este arondata societatea comerciala, prin schimb de certificate de proprietate cu actiuni, astfel:
    a) la societatile comerciale mici, toate actiunile din cota sa de 30% din capitalul social;
    b) la societatile comerciale mijlocii si mari, un pachet de actiuni de cel putin 2/3 din cota sa de 30% din capitalul social.
    Art. 8
    Actiunile detinute de Fondul Proprietatii de Stat si Fondurile Proprietatii Private, care depasesc pachetele scoase la vanzare in limitele prevazute la art. 7, se pot vinde altor investitori, prin oricare dintre metodele prevazute la art. 46 din Legea nr. 58/1991, indiferent de clasificarea societatii comerciale ca mica, mijlocie sau mare.
    Pentru actiunile ramase din cota Fondurilor Proprietatii Private, acestea pot acorda prioritate solicitarilor de schimb cu certificate de proprietate formulate de alte persoane decat cele prevazute de lege.
    Art. 9
    Negocierile cu Fondul Proprietatii de Stat si cu Fondul Proprietatii Private la care este arondata societatea comerciala se realizeaza de asociatie, reprezentata prin consiliul de administratie.
    Contractele de vanzare-cumparare de actiuni se semneaza, pentru asociatie, de catre reprezentantul legal al acesteia (presedintele consiliului de administratie sau inlocuitorul acestuia).
    Art. 10
    Pretul de vanzare al actiunilor se stabileste prin negociere, avand in vedere urmatoarele:
    a) pentru societatile comerciale mici, pe baza activului net contabil, certificat de cenzorii societatii comerciale, conform datelor din ultima raportare contabila anterioara lunii in care au loc negocierile, cu exceptia societatilor comerciale care:
    - au functionat ca firme de comert exterior si inainte de anul 1990, prezinta o rata de profitabilitate (calculata ca raport intre profitul net si capitalul social) mai mare de 100% si la care operatiunile de comert exterior depasesc 50% din cifra de afaceri totala;
    - realizeaza venituri, in procent de peste 30%, din activitati de comert interior sau de prestari de servicii;
    - solicita ca pretul de vanzare sa fie stabilit pe baza unui raport de evaluare;
    b) pentru societatile comerciale mici mentionate la exceptiile prevazute la lit. a), precum si pentru societatile comerciale mijlocii si mari, pe baza raportului de evaluare.

    CAP. 4
    Facilitati

    Art. 11
    Facilitatea platii in rate, prevazuta la art. 52 pct. 1 din lege, se acorda de Fondul Proprietatii de Stat in urmatoarele conditii, care se negociaza cu asociatia in functie de situatia economico-financiara a societatii comerciale la data negocierii si de planul de afaceri prezentat de asociatie pe o perioada de 2-3 ani:
    a) plata, in termen de 30-60 de zile de la data semnarii contractului de vanzare-cumparare, a unui avans de 20-30% din pretul negociat;
    b) esalonarea platii ratelor pe o perioada de 5-10 ani de la data semnarii contractului de vanzare-cumparare; pentru societatile comerciale prestatoare de servicii pentru agricultura (de tipul "Agromec", "Servagromec", "Agroservice", "Agrotransport"), durata ratelor poate fi de pana la 12 ani;
    c) dobanda anuala negociabila de 5-10% din partea de pret, care se plateste in rate.
    Art. 12
    Fondul Proprietatii Private la care este arondata societatea comerciala primeste pentru schimbarea de actiuni:
    - la societatile comerciale mici, carnete cu certificate de proprietate;
    - la societatile comerciale mijlocii si mari, certificate de proprietate sau, la cererea asociatiei, carnete cu certificate de proprietate in conditiile stabilite de comun acord cu celelalte Fonduri ale Proprietatii Private.

    CAP. 5
    Dispozitii finale

    Art. 13
    Conform art. 53 din lege, contractele de vanzare-cumparare de actiuni incheiate anterior datei intrarii in vigoare a legii, intre Fondul Proprietatii de Stat si asociatii ale salariatilor si membrilor conducerii societatilor comerciale constituite ca persoane juridice, se modifica, de drept, incepand cu data de 11 august 1994, in ceea ce priveste dobanda care curge dupa aceasta data si care este de 10% pe an la suma ramasa de plata la aceeasi data.
    Art. 14
    Asociatiile salariatilor si membrilor conducerii societatilor comerciale, constituite ca persoane juridice, in vederea dobandirii de actiuni ale acestora, anterior intrarii in vigoare a legii si care nu au incheiat cu Fondul Proprietatii de Stat si Fondul Proprietatii Private la care este arondata societatea comerciala contractele de vanzare-cumparare de actiuni, vor proceda la:
    a) intocmirea de noi acte constitutive conform dispozitiilor legii, respectiv: procesul-verbal al adunarii constitutive a asociatiei si statutul asociatiei (dupa modelele din anexa nr. 2 si 3 la prezentele norme);
    b) depunerea la instanta judecatoreasca a actelor mentionate la lit. a), in vederea autorizarii inscrierii mentiunilor despre aceste modificari in registrul special de evidenta al judecatoriilor pentru persoanele juridice;
    c) depunerea, pana la data inceperii negocierii contractelor de vanzare-cumparare de actiuni, la Fondul Proprietatii de Stat si la Fondul Proprietatii Private la care este arondata societatea comerciala, a actelor mentionate la lit. a), precum si a incheierii prin care instanta judecatoreasca a autorizat inscrierea modificarilor in registrul special de evidenta al judecatoriilor pentru persoanele juridice si a confirmat ca asociatia este constituita conform legii.
    Art. 15
    Pentru cointeresarea producatorilor agricoli in dobandirea de actiuni la societatile comerciale prestatoare de servicii pentru agricultura, Fondul Proprietatii de Stat si Fondul Proprietatii Private la care este arondata societatea comerciala, la propunerea reprezentantilor lor in adunarea generala a actionarilor (asociatilor), pot hotari, inainte de declansarea procesului de privatizare, divizarea societatii comerciale pe sectii sau grupuri de sectii, in functie de gruparea cererilor depuse de producatorii agricoli la sediul societatii comerciale, urmand ca asociatia sa se constituie la fiecare societate comerciala infiintata ca efect al divizarii, dupa inmatricularea acesteia la Registrul comertului.
    Art. 16
    Prezentele norme metodologice se aplica si asociatiilor care se constituie in scopul dobandirii, prin metoda negocierii directe, de parti sociale la societatile comerciale cu raspundere limitata.
    Art. 17
    Anexele nr. 1-4 fac parte integranta din prezentele norme metodologice.
    Art. 18
    Pe data intrarii in vigoare a prezentelor norme metodologice inceteaza aplicabilitatea Normelor metodologice nr. 1/1992 privind procedura-standard de privatizare a societatilor comerciale mici prin vanzarea de actiuni, publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 12 din 28 ianuarie 1993.
    Art. 19
    Prezentele norme metodologice se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

             Presedintele Consiliului de
             administratie al Fondului
             Proprietatii de Stat,
             Emil Dima

             Presedintele Agentiei Nationale
             pentru Privatizare,
             Iacob Zelenco

             Presedintele Consiliului de
             administratie al Fondului
             Proprietatii Private I - Banat-crisana,
             Ion Cuzman

             Presedintele Consiliului
             de administratie al Fondului
             Proprietatii Private II - Moldova,
             Cornel Iacobov

             Presedintele Consiliului de
             administratie al Fondului
             Proprietatii Private III -
             Transilvania,
             Mihai Fercala

             Presedintele Consiliului
             de administratie al
             Fondului Proprietatii
             Private IV - Muntenia,
             Teodor Mihaescu

             Presedintele Consiliului de
             administratie al Fondului
             Proprietatii Private V - Oltenia,
             Liviu Parvu

    ANEXA 1

              STUDIUL DE FEZABILITATE A PRIVATIZARII
                        Continut-cadru

    1. Continutul-cadru al studiului de fezabilitate a privatizarii prevazut la art. 7 din Legea nr. 77/1994 constituie un model orientativ.
    Comitetul de initiativa, cu asistenta societatii comerciale in conditiile legii, va include orice alte documente, studii, rapoarte, expertize, dupa caz, considerate relevante in raport cu prevederile normelor metodologice.
    2. Pentru societatile comerciale mici prevazute la art. 10 lit. a) din normele metodologice, la care pretul de vanzare al actiunilor se stabileste pe baza activului net contabil, studiul de fezabilitate va contine:
    2.1 memorandumul de prezentare a societatii comerciale, intocmit conform anexei nr. 1.1.;
    2.2 activul net contabil determinat potrivit anexei nr. 1.2., sub semnatura directorului general al societatii sau a managerului, dupa caz, si a directorului financiar-contabil (contabil-sef), certificat de cenzorii societatii;
    2.3 rulajul contului de capital social de la infiintarea societatii comerciale conform Legii nr. 15/1990 pana la data intocmirii studiului de fezabilitate, cu explicarea fiecarei modificari inregistrate in rulajul debitor sau creditor al contului de capital social, baza legala a acestor modificari si actele doveditoare (in copie) a respectarii procedurii legale pentru fiecare modificare (cerere de inscriere de mentiuni la Registrul comertului etc.).
    3. Pentru societatile comerciale mijlocii si mari, studiul de fezabilitate va contine:
    3.1 analiza-diagnostic a societatii comerciale, intocmita conform anexei nr. 1.3.
    Punctele 5, 7 lit. c) si 8 ale analizei-diagnostic vor include planul de afaceri si, respectiv, proiectul de investitii care sa fundamenteze decizia Fondului Proprietatii de Stat prevazuta la art. 7 pct. I lit. b) din normele metodologice, precum si evaluarea prin metoda fluxurilor financiare actualizate;
    3.2 raportul de evaluare a societatii comerciale avand continutul prevazut in anexa nr. 1.4., intocmit de un agent economic specializat.
    Cele doua metode de evaluare obligatorii sunt metoda activului net actualizat si metoda fluxurilor financiare actualizate (anexa nr. 1.4 - pct. 1 lit. a) si b);
    3.3 memorandumul de prezentare, determinarea activului net contabil si rulajul contului de capital social prevazute la pct. 2.1 - 2.3 de mai sus.
    4. Pentru societatile comerciale mici mentionate la exceptiile prevazute de art. 10 lit. a) din normele metodologice, studiul de fezabilitate va contine:
    4.1 memorandumul de prezentare, conform pct. 2.1 de mai sus;
    4.2 raportul de evaluare, conform pct. 3.2 de mai sus;
    4.3 rulajul contului de capital social, conform pct. 2.3 de mai sus.
    5. Toate studiile de fezabilitate vor fi insotite de documentatia prevazuta in anexa nr. 1.5.

    ANEXA 1.1
    J|_|_|  - |_|_|_|_|_| - 199|_|

                         MEMORANDUM DE PREZENTARE
                         a societatii comerciale
    Modul de completare:
    1. Memorandumul de prezentare va fi completat cu litere majuscule de tipar.
    Completarea tabelelor se face in ordinea importantei, cu limitarea la numarul de linii din formular.
    2. Toate formularele memorandumului de prezentare vor fi identificate prin inscrierea, in susul paginii, in rubrica special prevazuta, a numarului de inregistrare la Registrul comertului al societatii comerciale.
    3. Formularele F2-F13 (cu mentiunea "OPTIONAL" in borderoul de mai jos) se vor trata corespunzator situatiei concrete a societatii comerciale, respectiv:
    - acolo unde este cazul, se va completa informatia in formular si se va inscrie "DA" in rubrica "Da/Nu" a borderoului;
    - acolo unde nu este cazul, se va bara formularul respectiv si se va inscrie "NU" in rubrica "Da/Nu" a borderoului.
    4. Se vor returna toate cele 11 pagini ale memorandumului de prezentare.
    5. La memorandumul de prezentare se vor anexa:
    5.1 formularele de rezultate financiare (01) si situatia patrimoniului (02) pentru ultimul trimestru incheiat;
    5.2 lista tuturor contractelor de locatie de gestiune sau inchiriere si fotocopii ale acestora.

                              BORDEROU
------------------------------------------------------------------------------
Formularul |     Informatia tratata                          |   Felul | Da/Nu
-------------------------------------------------------------------------------
    F1     |  Informatii generale                            |         | DA
-----------|-------------------------------------------------|---------|-------
    F2     |  Terenuri                                       | OPTIONAL|
-----------|-------------------------------------------------|---------|-------
    F3     |  Cladiri principale                             | OPTIONAL|
-----------|-------------------------------------------------|---------|-------
    F4     |  Investitii in curs                             | OPTIONAL|
-----------|-------------------------------------------------|---------|-------
    F5     | Participari la alte societati                   | OPTIONAL|
-----------|-------------------------------------------------|---------|-------
    F6     | Participari la capitalul societatii             | OPTIONAL|
-----------|-------------------------------------------------|---------|-------
    F7     | Lista activelor scoase la vanzare               | OPTIONAL|
-----------|-------------------------------------------------|---------|-------
    F8     | Lista bunurilor grevate de garantii             | OPTIONAL|
-----------|-------------------------------------------------|---------|-------
    F9     | Garantii obtinute de la terti                   | OPTIONAL|
-----------|-------------------------------------------------|---------|-------
    F10    | Contracte economice (aprovizionare, desfacere)  | OPTIONAL|
-----------|-------------------------------------------------|---------|-------
    F11    | Licente folosite                                | OPTIONAL|
-----------|-------------------------------------------------|---------|-------
    F12    | Brevete, marci                                  | OPTIONAL|
-----------|-------------------------------------------------|---------|-------
    F13    | Litigii (reclamant, parat)                      | OPTIONAL|
-----------|-------------------------------------------------|---------|-------
    F14    | Cont de profit si pierderi                      | OPTIONAL|  DA
-------------------------------------------------------------------------------
    Informatiile furnizate sunt corecte si complete.

          Director general,          Director financiar-contabil,
            (Manager)                      (Contabil-sef)
   Data |_|_| - |_|_| - 199|_|

                                                 J |_|_| - |_|_|_|_|_|-199|_|

                   FORMULARUL F1 - INFORMATII GENERALE

 1. Denumirea ............................................................
             (nu va cuprinde prescurtari pentru forma juridica si nici
localitatea de resedinta)
 2. Forma juridica (S.A., S.R.L.) |_|_|_|
 3. Nr. de inmatriculare in Registrul comertului J|_|_| - |_|_|_|_|_|-199|_|
 4. Infiintarea societatii
  4.1 Infiintarea intreprinderii de stat din care provine prin: |_| in anul
199|_|
   N = nationalizare;
   R = restructurare a altei/altor intreprinderi de stat;
   I = investitie noua.
  4.2 Reorganizarea conform Legii nr. 15/1990 prin: |_|
   R = transformare integrala;
   D = divizare a intreprinderii de stat;
   F = fuziune a unor intreprinderi de stat;
   A = asocieri conform art. 35 din Legea nr. 31/1990.
  5. Codul fiscal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
  6. Sediul principal   Localitatea |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
                       Strada |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
                       Nr. |_|_|_|_|_|_|_| Cod postal |_|_|_|_|_|
                       Prefix 0|_|_| Tel. |_|_|_|_|_|_|_| Fax |_|_|_|_|_|_|_|
                       Telex |_|_|_|_|_|_|_|
  7. Capitalul social (mii lei)
         conform Hotararii Guvernului nr. 500/1994 |_|_|_|_|_|_|_|_|_|
         inregistrat la Registrul comertului |_|_|_|_|_|_|_|
  8. Actiuni (parti sociale)  Valoare nominala (mii lei) |_|_|_|_|_|
                             Numar |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
                             Fel |_| N = nominative P = la purtator
  9. Sectorul de activitate |_|_|
  01 resurse carbune
  02 resurse petrol
  03 resurse gaz metan
  04 resurse feroase
  05 resurse neferoase
  06 resurse, altele
  07 industria combustibililor
  08 industria metalurgica
  09 industria constructiilor de masini, prelucrare
  10 industria electronica, electrotehnica
  11 industria chimica
  12 industria materialelor de constructii
  13 industria lemnului, celulozei, hartiei
  14 industria sticlei, portelanului, faiantei
  15 industria confectiilor, textila
  16 industria pielariei, blanurilor, incaltamintei
  17 industria alimentara
  18 industria sapunului, cosmeticelor
  19 alte industrii
  20 agricultura
  21 silvicultura, piscicultura
  22 comunicatii
  23 transporturi feroviare
  24 transporturi auto
  25 transporturi navale
  26 transporturi aeriene
  27 constructii
  28 informatica
  29 comert interior
  30 comert exterior
  31 finante, banci, asigurari
  32 educatie, cultura, arta
  33 cercetare, proiectare
  34 sanatate, farmacie
  35 turism, alimentatie publica, agrement
  36 mediu
  37 servicii
  38 publicitate mass-media
  39 aprovizionare, contractari
  40 educatie fizica, sport
  41 gospodarie comunala, locativa
  42 alte activitati
  43 metalurgie neferoasa.
 10. Principalele activitati, produse, servicii (cu pondere peste 15% din
venitul total)
---------------------------------------------------------------------------
Nr. |   Activitatea, produsul, serviciul                    |  % Venitul total
crt.|                                                       |        1993
----|-------------------------------------------------------|-----------------
 1. |                                                       |
----|-------------------------------------------------------|-----------------
 2. |                                                       |
----|-------------------------------------------------------|-----------------
 3. |                                                       |
----|-------------------------------------------------------|-----------------
 4. |                                                       |
----|-------------------------------------------------------|-----------------
 5. |                                                       |
----|-------------------------------------------------------|-----------------
   11. Principalele exporturi
------------------------------------------------------------------------------
Nr. |                                                       |  % Venitul total
crt.|                   Tara                                |        1993
----|-------------------------------------------------------|-----------------
 1. |                                                       |
----|-------------------------------------------------------|-----------------
 2. |                                                       |
----|-------------------------------------------------------|-----------------
 3. |                                                       |
----|-------------------------------------------------------|-----------------
 4. |                                                       |
----|-------------------------------------------------------|-----------------
 5. |                                                       |
----|-------------------------------------------------------|-----------------

                                                 J|_|_| - |_|_|_|_|_|-199|_|
  12. Conducerea executiva (directori, contabil-sef)
------------------------------------------------------------------------------
Nr. |   Numele si prenumele              |  Functia         | Vechimea in
crt.|                                    |                  | societate
----|------------------------------------|------------------|----------------
 1. |                                    |                  |
----|------------------------------------|------------------|-----------------
 2. |                                    |                  |
----|------------------------------------|------------------|-----------------
 3. |                                    |                  |
----|------------------------------------|------------------|-----------------
 4. |                                    |                  |
----|------------------------------------|------------------|-----------------
 5. |                                    |                  |
----|------------------------------------|------------------|-----------------

  13. Date financiare (mii lei)
------------------------------------------------------------------------------
Nr. | Formularul| Randul | Parametrul         |1991*) |1992*) |1993*) | 1994
crt.|           |        |                    |       |       |       |estimat
----|-----------|--------|--------------------|-------|-------|-------|--------
 1. |     01    |01+26+34|Venituri totale     |       |       |       |
----|-----------|--------|--------------------|-------|-------|-------|--------
 2. |     01    |11+28+35|Cheltuieli totale   |       |       |       |
----|-----------|--------|--------------------|-------|-------|-------|--------
 3. |     01    |   43   |Profit impozabil    |       |       |       |
----|-----------|--------|--------------------|-------|-------|-------|--------
 4. |    02     |   75   | Datorii            |       |       |       |
----|-----------|--------|--------------------|-------|-------|-------|--------
 5. |           |        |Dividende *)       |       |       |       |
----|-----------|--------|--------------------|-------|-------|-------|--------
 6. |     02    |   13   | Active imobilizate |       |       |       |
----|-----------|--------|--------------------|-------|-------|-------|--------
 7. |           |        | Amortismente *)  |       |       |       |
------------------------------------------------------------------------------

  14. Principalii furnizori de materii prime si/sau materiale
------------------------------------------------------------------------------
Nr. |       Denumirea                    | Nr. de           |
crt.|                                    | inmatriculare    | % cheltuieli
    |                                    | in Registrul     | materiale
    |                                    | comertului sau   |
    |                                    | tara pentru      |
    |                                    | importuri        |
----|------------------------------------|------------------|----------------
 1. |                                    |                  |
----|------------------------------------|------------------|-----------------
 2. |                                    |                  |
----|------------------------------------|------------------|-----------------
 3. |                                    |                  |
----|------------------------------------|------------------|-----------------
 4. |                                    |                  |
----|------------------------------------|------------------|-----------------
 5. |                                    |                  |
----|------------------------------------|------------------|-----------------

  15. Principalii clienti
------------------------------------------------------------------------------
 Nr.  |    Denumirea                | Nr. de inmatriculare |
 crt. |                             | in Registrul         |   % venituri
      |                             | comertului sau tara  |     totale
      |                             | pentru importuri     |
------|-----------------------------|----------------------|----------------
 1.   |                             |                      |
------|-----------------------------|----------------------|-----------------
 2.   |                             |                      |
------|-----------------------------|----------------------|-----------------
 3.   |                             |                      |
------|-----------------------------|----------------------|-----------------
 4.   |                             |                      |
------|-----------------------------|----------------------|-----------------
 5.   |                             |                      |
------|-----------------------------|----------------------|-----------------

 16. Stocuri (mii lei)
------------------------------------------------------------------------------
           Elemente de stoc              |             Valoare
                                         |------------------------------------
                                         |       1992       |      1993
----|------------------------------------|------------------|-----------------
   Materiale                             |                  |
-----------------------------------------|------------------|-----------------
   Marfuri facturate *)               |                  |
-----------------------------------------|------------------|-----------------
   Productie neterminata                 |                  |
-----------------------------------------|------------------|-----------------
   Ambalaje                              |                  |
-----------------------------------------|------------------|-----------------
   Produse finite                        |                  |
-----------------------------------------|------------------|-----------------
   Animale                               |                  |
-----------------------------------------|------------------|-----------------
   TOTAL :                               |                  |
------------------------------------------------------------------------------
    *) Se vor prelua datele din raportarile anuale facute la data respectiva.
    *) La randul 5 datele se vor completa conform bilantului contabil intocmit la incheierea exercitiului financiar corespunzator, anexa "Repartizarea profitului".
    *) Datele reprezinta soldurile conturilor 280 si 281.
    *) Marfurile livrate clientilor sunt incluse in stoc la pretul de cost pana la achitare.


                                                J|_|_| - |_|_|_|_|_|-199|_|

  17. Structura numerica a personalului salariat
------------------------------------------------------------------------------
 Conducere                                       |
------------------------------------------------------------------------------
 Personal de executie,                           |
 din care cu studii superioare                   |----------------------------
                                                 |
------------------------------------------------------------------------------
 Maistri                                         |
------------------------------------------------------------------------------
 Personal muncitor                               |
------------------------------------------------------------------------------

    18. Gradul de utilizare a capacitatilor existente (%) |_|_|_|

    Diferenta se datoreaza: lipsei materiilor prime |_|
                            lipsei pietelor de desfacere |_|
                            lipsei fortei de munca |_|

    19. Echipamente cu valoare de inlocuire mai mare de 5% la valoarea ramasa
------------------------------------------------------------------------------
 Nr. |            Denumirea                             | Valoarea contabila
 crt.|                                                  |  (mii lei)
------------------------------------------------------------------------------
  1. |                                                  |
------------------------------------------------------------------------------
  2. |                                                  |
------------------------------------------------------------------------------
  3. |                                                  |
------------------------------------------------------------------------------
  4. |                                                  |
------------------------------------------------------------------------------
  5. |                                                  |
------------------------------------------------------------------------------
  6. |                                                  |
------------------------------------------------------------------------------
  7. |                                                  |
------------------------------------------------------------------------------
  8. |                                                  |
------------------------------------------------------------------------------
  9. |                                                  |
------------------------------------------------------------------------------
 10. |                                                  |
------------------------------------------------------------------------------
 11. |                                                  |
------------------------------------------------------------------------------
 12. |                                                  |
------------------------------------------------------------------------------
 13. |                                                  |
------------------------------------------------------------------------------
 14. |                                                  |
------------------------------------------------------------------------------
 15. |                                                  |
------------------------------------------------------------------------------
 16. |                                                  |
------------------------------------------------------------------------------
 17. |                                                  |
------------------------------------------------------------------------------
 18. |                                                  |
------------------------------------------------------------------------------
 19. |                                                  |
------------------------------------------------------------------------------
 20. |                                                  |
------------------------------------------------------------------------------
 21. |                                                  |
------------------------------------------------------------------------------
 22. |                                                  |
------------------------------------------------------------------------------
 23. |                                                  |
------------------------------------------------------------------------------
 24. |                                                  |
------------------------------------------------------------------------------

    20. Estimati posibilitatea unor riscuri de viitoare litigii (Da/Nu) |_|_| din urmatoarele categorii:
    1. Revendicari ale dreptului de proprietate
    2. Revendicari de daune datorita nerespectarii unor prevederi contractuale sau raspunderii delictuale superioare valorii de 10% din capitalul social
    21. Considerati ca societatea poate fi confruntata cu probleme de protectie a mediului? (Da/Nu). In caz afirmativ, faceti o scurta descriere a acestora:
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................

    22. Societatea este unic producator national pentru vreun produs? (Da/Nu) |_|_|

                                              J |_|_| - |_|_|_|_|_|- 199|_|

                   FORMULARUL F2 - TERENURI

------------------------------------------------------------------------------
 Nr. |          Amplasarea              |Suprafata    | Valoarea    | Tipul*)
 crt.|                                  |  (mp)       | contabila   |
     |                                  |             | (mii lei)   |
------------------------------------------------------------------------------
  1. |                                  |             |             |
------------------------------------------------------------------------------
  2. |                                  |             |             |
------------------------------------------------------------------------------
  3. |                                  |             |             |
------------------------------------------------------------------------------
  4. |                                  |             |             |
------------------------------------------------------------------------------
  5. |                                  |             |             |
------------------------------------------------------------------------------
  6. |                                  |             |             |
------------------------------------------------------------------------------
  7. |                                  |             |             |
------------------------------------------------------------------------------
  8. |                                  |             |             |
------------------------------------------------------------------------------
  9. |                                  |             |             |
------------------------------------------------------------------------------
 10. |                                  |             |             |
------------------------------------------------------------------------------
 11. |                                  |             |             |
------------------------------------------------------------------------------
 12. |                                  |             |             |
------------------------------------------------------------------------------
 13. |                                  |             |             |
------------------------------------------------------------------------------
 14. |                                  |             |             |
------------------------------------------------------------------------------
 15. |                                  |             |             |
------------------------------------------------------------------------------
 16. |                                  |             |             |
------------------------------------------------------------------------------
 17. |                                  |             |             |
------------------------------------------------------------------------------
 18. |                                  |             |             |
------------------------------------------------------------------------------
 19. |                                  |             |             |
------------------------------------------------------------------------------
 20. |                                  |             |             |
------------------------------------------------------------------------------
    *) Tip I = zona industriala;   N = alte zone.


                  FORMULARUL F3 - CLADIRI PRINCIPALE

------------------------------------------------------------------------------
  Nr.  |        Amplasarea             | Valoarea neta contabila | Vechimea
  crt. |                               |     (mii lei)           | (ani)
------------------------------------------------------------------------------
  1.   |                               |                        |
------------------------------------------------------------------------------
  2.   |                               |                        |
------------------------------------------------------------------------------
  3.   |                               |                        |
------------------------------------------------------------------------------
  4.   |                               |                        |
------------------------------------------------------------------------------
  5.   |                               |                        |
------------------------------------------------------------------------------
  6.   |                               |                        |
------------------------------------------------------------------------------
  7.   |                               |                        |
------------------------------------------------------------------------------
  8.   |                               |                        |
------------------------------------------------------------------------------
  9.   |                               |                        |
------------------------------------------------------------------------------
 10.   |                               |                        |
------------------------------------------------------------------------------
 11.   |                               |                        |
------------------------------------------------------------------------------
 12.   |                               |                        |
------------------------------------------------------------------------------
 13.   |                               |                        |
------------------------------------------------------------------------------
 14.   |                               |                        |
------------------------------------------------------------------------------
 15.   |                               |                        |
------------------------------------------------------------------------------

                                                J|_|_| - |_|_|_|_|_|-199|_|

                  FORMULARUL F4 - INVESTITII IN CURS

----------------------------------------------------------------------------
Nr. |    Descrierea           | Valoarea totala |   %    |  Data     | Tipul*)
crt.|                         |   (mii lei)     |realizat|finalizarii|
------------------------------------------------------------------------------
  1 |                         |                 |        |           |
------------------------------------------------------------------------------
  2 |                         |                 |        |           |
------------------------------------------------------------------------------
  3 |                         |                 |        |           |
------------------------------------------------------------------------------
  4 |                         |                 |        |           |
------------------------------------------------------------------------------
  5 |                         |                 |        |           |
------------------------------------------------------------------------------
  6 |                         |                 |        |           |
------------------------------------------------------------------------------
  7 |                         |                 |        |           |
------------------------------------------------------------------------------
  8 |                         |                 |        |           |
------------------------------------------------------------------------------
  9 |                         |                 |        |           |
------------------------------------------------------------------------------
 10 |                         |                 |        |           |
------------------------------------------------------------------------------
    *) Tip M = marire capacitate; I = inlocuire capacitate;
    O = altele; se vor descrie.


                  FORMULARUL F5 - PARTICIPARI LA ALTE SOCIETATI

---------------------------------------------------------------------------
Nr.  |  Denumirea societatii   | Nr. de inmatriculare    | Valoarea contabila
crt. |                         | in Registrul comertului |     (mii lei)
-------------------------------------------------------------------------------
  1  |                         |                         |
-------------------------------------------------------------------------------
  2  |                         |                         |
-------------------------------------------------------------------------------
  3  |                         |                         |
-------------------------------------------------------------------------------
  4  |                         |                         |
-------------------------------------------------------------------------------
  5  |                         |                         |
-------------------------------------------------------------------------------
  6  |                         |                         |
-------------------------------------------------------------------------------
  7  |                         |                         |
-------------------------------------------------------------------------------
  8  |                         |                         |
-------------------------------------------------------------------------------
  9  |                         |                         |
-------------------------------------------------------------------------------
 10  |                         |                         |
-------------------------------------------------------------------------------

            FORMULARUL F6 - PARTICIPARI LA CAPITALUL SOCIETATII

-----------------------------------------------------------------------------
Nr.  |  Denumire/nume          | Nr. de inmatriculare    | Nr. de actiuni/
crt. |                         | in Registrul comertului | parti sociale
     |                         |      /Tara              |
-----------------------------------------------------------------------------
  1  |                         |                         |
-----------------------------------------------------------------------------
  2  |                         |                         |
-----------------------------------------------------------------------------
  3  |                         |                         |
-----------------------------------------------------------------------------
  4  |                         |                         |
-----------------------------------------------------------------------------
  5  |                         |                         |
-----------------------------------------------------------------------------
  6  |                         |                         |
-----------------------------------------------------------------------------
  7  |                         |                         |
-----------------------------------------------------------------------------
  8  |                         |                         |
-----------------------------------------------------------------------------
  9  |                         |                         |
-----------------------------------------------------------------------------
 10  |                         |                         |
-----------------------------------------------------------------------------

                                                J|_|_| - |_|_|_|_|_|-199|_|

                  FORMULARUL F7 - LISTA ACTIVELOR SCOASE LA VANZARE

------------------------------------------------------------------------------
Nr. |             Denumirea                    | Pretul de pornire/valoarea
crt.|                                          |  contabila   (mii lei)
------------------------------------------------------------------------------
  1 |                                          |
------------------------------------------------------------------------------
  2 |                                          |
------------------------------------------------------------------------------
  3 |                                          |
------------------------------------------------------------------------------
  4 |                                          |
------------------------------------------------------------------------------
  5 |                                          |
------------------------------------------------------------------------------
  6 |                                          |
------------------------------------------------------------------------------
  7 |                                          |
------------------------------------------------------------------------------
  8 |                                          |
------------------------------------------------------------------------------
  9 |                                          |
------------------------------------------------------------------------------
 10 |                                          |
------------------------------------------------------------------------------

               FORMULARUL F8 - LISTA BUNURILOR GREVATE DE GARANTII

-------------------------------------------------------------------------------
Nr. |                         | Valoarea  |        Beneficiarul
crt.|       Denumirea         | (mii lei) | -----------------------------------
    |                         |           | Denumirea | Nr. de inmatriculare
    |                         |           |           | in Registrul comertului
-------------------------------------------------------------------------------
 1. |                         |           |           |
-------------------------------------------------------------------------------
 2. |                         |           |           |
-------------------------------------------------------------------------------
 3. |                         |           |           |
-------------------------------------------------------------------------------
 4. |                         |           |           |
-------------------------------------------------------------------------------
 5. |                         |           |           |
-------------------------------------------------------------------------------
 6. |                         |           |           |
-------------------------------------------------------------------------------
 7. |                         |           |           |
-------------------------------------------------------------------------------
 8. |                         |           |           |
-------------------------------------------------------------------------------
 9. |                         |           |           |
-------------------------------------------------------------------------------
10. |                         |           |           |
-------------------------------------------------------------------------------

              FORMULARUL F9 - GARANTII OBTINUTE DE LA TERTI

-------------------------------------------------------------------------------
Nr. |                                 |              Debitorul
crt.|        Valoarea                 |----------------------------------------
    |       (mii lei)                 |   Denumirea  | Nr. de inmatriculare in
    |                                 |              | Registrul comertului
-------------------------------------------------------------------------------
 1. |                                 |              |
-------------------------------------------------------------------------------
 2. |                                 |              | -------------------------------------------------------------------------------
 3. |                                 |              |
-------------------------------------------------------------------------------
 4. |                                 |              |
-------------------------------------------------------------------------------
 5. |                                 |              |
-------------------------------------------------------------------------------
 6. |                                 |              |
-------------------------------------------------------------------------------
 7. |                                 |              |
-------------------------------------------------------------------------------
 8. |                                 |              |
-------------------------------------------------------------------------------
 9. |                                 |              |
-------------------------------------------------------------------------------
10. |                                 |              |
-------------------------------------------------------------------------------

                                                 J|_|_|-|_|_|_|_|_|-199|_|

              FORMULARUL F10 - LISTA CONTRACTELOR ECONOMICE

------------------------------------------------------------------------------
Nr. |     Partenerul                         |         |  Data     |     Data
crt.|----------------------------------------| Valoare | inceperii | expirarii
    | Denumirea  |  Nr. de inmatriculare in  |(mii lei)|           |
    |            | Registrul comertului/tara |         |           |
------------------------------------------------------------------------------
                          APROVIZIONARE
------------------------------------------------------------------------------
 1.|             |                           |         |           |
------------------------------------------------------------------------------
 2.|             |                           |         |           |
------------------------------------------------------------------------------
 3.|             |                           |         |           |
------------------------------------------------------------------------------
 4.|             |                           |         |           |
------------------------------------------------------------------------------
 5.|             |                           |         |           |
------------------------------------------------------------------------------
                           DESFACERE
------------------------------------------------------------------------------
 1.|             |                           |         |           |
------------------------------------------------------------------------------
 2.|             |                           |         |           |
------------------------------------------------------------------------------
 3.|             |                           |         |           |
------------------------------------------------------------------------------
 4.|             |                           |         |           |
------------------------------------------------------------------------------
 5.|             |                           |         |           |
------------------------------------------------------------------------------

                  FORMULARUL F11 - LISTA LICENTELOR FOLOSITE
------------------------------------------------------------------------------
Nr. |  Titularul                      |        |  Data    |      Estimarea
crt.|---------------------------------| Natura | expirarii| venitului (mii lei)
    |  Denumirea     |   Tara         |        |          |
-------------------------------------------------------------------------------
 1. |                |                |        |          |
-------------------------------------------------------------------------------
 2. |                |                |        |          |
-------------------------------------------------------------------------------
 3. |                |                |        |          |
-------------------------------------------------------------------------------
 4. |                |                |        |          |
-------------------------------------------------------------------------------
 5. |                |                |        |          |
-------------------------------------------------------------------------------

                   FORMULARUL F12 - LISTA BREVETELOR, MARCILOR DETINUTE
------------------------------------------------------------------------------
Nr. |     Natura             | Data expirarii | Estimarea veniturilor generate
crt.|                        |                |          (mii lei)
-------------------------------------------------------------------------------
 1. |                        |                |
-------------------------------------------------------------------------------
 2. |                        |                |
-------------------------------------------------------------------------------
 3. |                        |                |
-------------------------------------------------------------------------------
 4. |                        |                |
-------------------------------------------------------------------------------
 5. |                        |                |
-------------------------------------------------------------------------------

                   FORMULARUL F13 - LISTA LITIGIILOR IN CURS
------------------------------------------------------------------------------
Nr. |    Natura              |  Vechimea      |      Suma in litigiu
crt.|                        |                |         (mii lei)
------------------------------------------------------------------------------
                             RECLAMANT
----|------------------------|----------------|-------------------------------
 1. |                        |                |
------------------------------------------------------------------------------
 2. |                        |                |
------------------------------------------------------------------------------
 3. |                        |                |
------------------------------------------------------------------------------
 4. |                        |                |
------------------------------------------------------------------------------
 5. |                        |                |
------------------------------------------------------------------------------
                            PARAT
------------------------------------------------------------------------------
 1. |                        |                |
------------------------------------------------------------------------------
 2. |                        |                |
------------------------------------------------------------------------------
 3. |                        |                |
------------------------------------------------------------------------------
 4. |                        |                |
------------------------------------------------------------------------------
 5. |                        |                |
------------------------------------------------------------------------------

                                                 J|_|_|- |_|_|_|_|_|-199|_|

                FORMULARUL F14 - CONTUL DE PROFIT SI PIERDERI
------------------------------------------------------------------------------
                                         Cursul anului     Sfarsitul anului
                                         curent            precedent
                                         Formular/rind*)   Formular/rind
------------------------------------------------------------------------------
              0                                 1                   2
------------------------------------------------------------------------------
 Venituri din exploatare                   01/01           20/02 + 06 + 10
          financiare                       01/26               20/07
          exceptionale                     01/34                 -
-------------------------------------------------------------------------------
      TOTAL VENITURI                    01/I + III + V        20/01
-------------------------------------------------------------------------------
 Cheltuieli pentru exploatare              01/11           20/12 + 14 + 19
            financiare                     01/28              20/16
            exceptionale                   01/35                -
-------------------------------------------------------------------------------
    TOTAL CHELTUIELI                   01/II + IV + VI        20/11
-------------------------------------------------------------------------------
 REZULTATELE EXERCITIULUI              01/A + B + C
               Profit                  01/24 + 30 + 36        20/22
               Pierderi                01/25 + 31 + 37        20/23
------------------------------------------------------------------------------
Impozit pe profit aferent veniturilor
          incasate                         01/38              20/27
------------------------------------------------------------------------------
   PROFIT NET                              01/39              20/28
------------------------------------------------------------------------------
------------
    *) In cazul in care coloana 1 se completeaza la nivelul lunii, se va proceda, la completare, in mod similar cazului cand completarea coloanei se face la nivelul trimestrului, in sensul ca se utilizeaza aceiasi indicatori si aceleasi randuri din formularul intocmit la trimestru, dar utilizandu-se datele efective ale lunii pentru care se calculeaza activul net contabil.

    ANEXA 1.2

                                                J|_|_| - |_|_|_|_|_|-199|_|

              DETERMINAREA ACTIVULUI NET CONTABIL

-------------------------------------------------------------------------------
 A. Elemente de activ                  |
-------------------------------------------------------------------------------
 I. Active imobilizate                 |
-------------------------------------------------------------------------------
  1. Mijloace fixe la valoarea ramasa  |
     + terenuri                        |  211 + 212 - 281
-------------------------------------------------------------------------------
  2. Imobilizari necorporale la        |
     valoarea ramasa                   | 201+203+205+207+208-280
-------------------------------------------------------------------------------
  3. Imobilizari corporale si          |
     necorporale  in curs              | 230+231
-------------------------------------------------------------------------------
  4. Imobilizari financiare            | 261+262+263+267
-------------------------------------------------------------------------------
                      TOTAL I (1 + 4)  |
-------------------------------------------------------------------------------
II. Active circulante                  |
-------------------------------------------------------------------------------
  1. Materiale, obiecte de inventar    | 300+301+/-308+321-322+323+/-328+
                                       | 351+352+354+356+357+358
-------------------------------------------------------------------------------
  2. Produse finite si semifabricate   | 341+345+346+/-348
-------------------------------------------------------------------------------
  3. Productie in curs                 | 331+332
-------------------------------------------------------------------------------
  4. Animale                           | 361+/-368
-------------------------------------------------------------------------------
  5. Marfuri si ambalaje               | 371+/-378+381+/-388
-------------------------------------------------------------------------------
  6. Conturi de regularizare           | 476
-------------------------------------------------------------------------------
  7. Prime privind rambursarea         |
     obligatiunilor                    | 169
-------------------------------------------------------------------------------
  8. Disponibilitati banesti           | 511+512*)+518*)+531+532+541+542
-------------------------------------------------------------------------------
  9. Titluri de plasament              | 502+503+505+506+508
-------------------------------------------------------------------------------
 10. Creante si decontari              | 409+411+413+416+418+425+428*)+438*)+
                                       | 441*)+442*)+445+448*)+451*)+456+458*)+
                                       | 461+471+473*)+481*)+482*)
-------------------------------------------------------------------------------
                       TOTAL II (1+10) |
-------------------------------------------------------------------------------
                       TOTAL A = I+II  |
-------------------------------------------------------------------------------
B. Datorii                             |
-------------------------------------------------------------------------------
  1. Imprumuturi si datorii asimilate  | 161+162+166+167+168+269+512*)+
                                       | 518*)+519
-------------------------------------------------------------------------------
  2. Furnizori                         | 401+403+404+405+408
-------------------------------------------------------------------------------
  3. Creditori                         | 462
-------------------------------------------------------------------------------
  4. Dividende de platit               | 457
-------------------------------------------------------------------------------
  5. Alte decontari                    | 419+421+423+424+426+427+428*)+431+
                                       | 437+438*)+441*)+442*)+444+446+447+
                                       | 448*)+451*)+455+458*)+472+473*)+
                                       | 481*)+482*)+509
-------------------------------------------------------------------------------
    *) Sold debitor.
    *) Sold creditor.
-------------------------------------------------------------------------------
  6. Provizioane                       | 141+151+290+291+293+296+390+391+392+
                                       | 393+394+395+396+397+398+491+495+496+
                                       | 590
-------------------------------------------------------------------------------
  7. Conturi de regularizare           | 477
-------------------------------------------------------------------------------
                  TOTAL B (1 + 7)      |
-------------------------------------------------------------------------------
                  ACTIVUL NET = A-B    |
-------------------------------------------------------------------------------
         Director general,              Director financiar-contabil,
                                            (Contabil-sef)
                          Certificat cenzori,

    ANEXA 1.3

         ANALIZA-DIAGNOSTIC
a societatii comerciale
    1. Istoricul societatii comerciale
    2. Verificarea aspectelor juridice legate de privatizarea societatii comerciale
    2.1 Actul de constituire si forma juridica:
    - societate pe actiuni;
    - societate cu raspundere limitata.
    2.2 Statutul societatii comerciale
    In cazul societatilor pe actiuni se verifica daca actiunile sunt nominative sau la purtator.
    2.3 Registrele societatii si evidentele contabile ale societatii comerciale
    Se verifica registrele societatii si evidentele contabile ale societatii si se aduc la zi, daca este necesar.
    Se verifica daca societatea a emis actiuni catre:
    a) salariati;
    b) alte persoane.
    2.4 Terenul
    Se clarifica aspectele privind dreptul de proprietate asupra terenului.
    Se verifica daca societatea comerciala foloseste un teren pentru care nu are contract de inchiriere sau titlu de proprietate.
    2.5 Alte drepturi de proprietate
    Se verifica daca societatea comerciala detine titlul de proprietate asupra tuturor bunurilor din patrimoniu sau daca a inchiriat parti importante din patrimoniu.
    Se verifica daca au fost facute toate inregistrarile necesare referitoare la marcile de fabrica, de comert, de servicii si brevetele de inventii.
    2.6 Salariatii
    Se verifica contractele individuale de munca ale salariatilor. Cu exceptia unor prevederi speciale, acestea nu sunt afectate de transferul de proprietate.
    Se verifica daca salariile, contributiile la fondul de pensii, de asigurari sociale sau pentru plata ajutorului de somaj sunt platite la zi.
    Se verifica daca exista revendicari ale salariatilor.
    2.7 Situatia imprumuturilor
    Se verifica:
    a) daca societatea comerciala a facut imprumuturi:
    - in caz afirmativ, daca acestea sunt justificate si daca sunt constituite garantii reale sau personale;
    b) daca exista plati restante:
    - in caz afirmativ, se verifica toate consecintele (imposibilitatea de plata acuta a datoriilor etc.).
    2.8 Aspecte comerciale
    Se verifica in detaliu contractele importante.
    Se verifica daca exista prevederi speciale legate de transferul de proprietate.
    Se verifica daca societatile comerciale au incheiate acorduri cu alte societati comerciale sau regii autonome sau daca incalca prevederile art. 36 din Legea nr. 15/1990 referitor la practici anticoncurentiale.
    Se verifica eventualele probleme care cad sub incidenta prevederilor de mai sus in urma cumpararii de actiuni.
    2.9 Licente
    Se verifica:
    a) daca societatile comerciale au nevoie de licente pentru derularea activitatii;
    b) daca sunt necesare precizari in cazul transferului de proprietate;
    c) perioada de valabilitate a licentelor si conditiile de prelungire a acestora.
    2.10 Litigii
    Se verifica daca exista litigii in curs cu persoane fizice si cu persoane juridice.
    2.11 Poluare
    Se verifica daca sunt depasite normele de poluare a aerului, apei sau solului.
    3. Diagnosticul comercial
    3.1 Analiza produselor si a pietei
    3.1.1. Produsele si serviciile:
    a) descrierea generala a produselor societatii;
    b) segmentarea activitatii societatii;
    c) identificarea activitatilor pentru care societatea are exclusivitate;
    d) analiza avantajelor comparative ale societatii comerciale;
    e) analiza datelor privind cifra de afaceri si a pietelor de desfacere pe ultimii 3 ani.
    3.1.2. Activitatea de export:
    a) organizarea exportului;
    b) obiectivele exportului.
    3.1.3. Piata:
    a) definirea pietei pe care actioneaza societatea;
    b) marimea pietei si caracteristicile acesteia;
    c) tendintele pe urmatorii 3-5 ani;
    d) pozitia societatii pe piata;
    e) evolutia reglementarilor din sectorul respectiv;
    f) prognoza societatii pe grupe de produse;
    g) grupele de produse cele mai profitabile.
    3.1.4. Clientii:
    a) definirea clientilor societatii;
    b) punctul de vedere al cumparatorilor fata de produsele societatii, daca exista reclamatii asupra calitatii si termenelor;
    c) analiza datelor privind clientii societatii pe ultimii 3 ani;
    d) prognoza societatii in legatura cu clientii.
    3.1.5. Organizarea distributiei
    3.1.6. Promovarea produselor societatii comerciale
    3.1.7. Concurenta:
    a) concurentii;
    b) analiza comparativa a pozitiei pe piata;
    c) estimarea segmentelor de piata;
    d) concurenti noi.
    3.1.8. Situatia internationala a sectorului.
    3.1.9. Concluzii privind produsele si piata:
    a) date istorice pe ultimii 3 ani;
    b) prognoze pe urmatorii 3-5 ani;
    c) sursele de informatii.
    4. Productia
    4.1. Analiza activitatii de productie
    4.1.1. Descrierea infrastructurii:
    a) amplasamentul societatii comerciale si al eventualelor sucursale sau filiale;
    b) utilizarea suprafetelor;
    c) cladirile;
    d) caracteristicile cladirilor;
    e) posibilitatea extinderii;
    f) cai (mijloace) de acces;
    g) evaluarea tehnica a cladirilor;
    h) echipamente de productie si de transport;
    i) energie si utilitati.
    4.1.2. Descrierea procesului productiv:
    a) organizarea generala a productiei;
    b) analiza fluxului de productie.
    4.1.3. Efectele pozitive rezultate din ameliorarea sistemului de organizare si gestiune, precum si din efectuarea de noi investitii.
    4.1.4. Analiza organizarii si managementului.
    5. Necesitati de restructurare si investitii
    6. Organizare, conducere si personal
    7. Diagnosticul financiar pe baza:
    a) bilantului;
    b) contului de profit si pierderi;
    c) estimarii bugetului de venituri si cheltuieli pentru 3-5 ani.
    8. Oportunitatea si avantajele privatizarii societatii comerciale.

    ANEXA 1.4

             RAPORT DE EVALUARE
Continut-cadru
    Metodele de evaluare folosite
    Se vor utiliza cel putin doua dintre urmatoarele metode:
    a) metoda activului net actualizat;
    b) metoda fluxurilor financiare actualizate;
    c) metoda comparatiilor de piata;
    d) metoda capitalizarii veniturilor.
    2. Scenariile de evaluare utilizate in cadrul fiecarei metode de evaluare
    3. Ipotezele tehnico-economice care stau la baza scenariilor de evaluare
    4. Alte elemente pentru fiecare metoda de evaluare si fundamentarea acestora
    5. Prezentarea calculelor aferente fiecarui scenariu
    6. Rezultatele evaluarii
    7. Specificarea surselor de informatii
    8. Concluzii si recomandari.

    ANEXA 1.5

            DOCUMENTATIA
care insoteste studiul de fezabilitate
    1. Certificatul de atestare a dreptului de proprietate asupra terenului.
    2. Cererea de inscriere de mentiuni la Registrul comertului privind transmiterea cotei de 70% din capitalul social catre Fondul Proprietatii de Stat si, respectiv, a cotei de 30% din capitalul social catre Fondul Proprietatii Private la care este arondata societatea comerciala.
    3. Dovada (copia dispozitiei de plata vizata de banca) privind virarea in contul Fondului Proprietatii de Stat si Fondul Proprietatii Private la care este arondata societatea comerciala a dividendelor aferente anilor 1992 si 1993.
    4. Bilantul contabil si balanta de verificare pentru ultimul exercitiu financiar incheiat.
    5. Rezultatele financiare si obligatiile fiscale, balanta sintetica si analitica la perioada pentru care s-a calculat activul net contabil sau pentru care s-a facut raportul de evaluare.
    6. Situatia reevaluarii imobilizarilor corporale potrivit prevederilor Hotararii Guvernului nr. 500/1994*), inclusiv participatiile la alte societati.
    7. Statutul societatii comerciale.
    8. Declaratia administratorilor (managerului) si cenzorilor societatii de asumare a raspunderii privind realitatea datelor si documentelor utilizate la intocmirea studiului de fezabilitate.
-----------------
    *) In baza Hotararii Guvernului nr. 593/1994 au fost emise Normele privind reevaluarea imobilizarilor corporale si modificarea capitalului social, publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 313 din 10 noiembrie 1994, care modifica normele aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 500/1994.

    ANEXA 2

                             PROCES-VERBAL

al adunarii generale constitutive a Asociatiei ".............")
  Salariatii si membrii conducerii Societatii Comerciale "..................",
cu sediul in str. ........ nr. ....., judetul (sectorul) ...................,
intruniti, in conformitate cu art. 8 din Legea nr. 77/1994, in adunare
constitutiva, am hotarat urmatoarele :
  1. Constituirea, in conditiile Legii nr. 77/1994, a Asociatiei "...........",
in scopul dobandirii de actiuni (parti sociale) ale Societatii Comerciale
"..............."
  2. Adoptarea statutului Asociatiei "..............", anexat la prezentul
proces-verbal.
  3. Alegerea, pentru un mandat de ... ani, a primului consiliu de administratie
al Asociatiei "...............", compus din :
..............................................................................
(se mentioneaza numele si prenumele, precum si functia detinuta in societatea
comerciala).
  Membrii consiliului de administratie  au ales ca presedinte pe .......... si
ca loctiitor al acestuia pe ..............
  Presedintele consiliului de administratie sau loctiitorul acestuia reprezinta
asociatia in fata autoritatilor publice, in justitie si in relatiile cu tertii.
  4. Dam insarcinare presedintelui consiliului de administratie (loctiitorului
presedintelui consiliului de administratie) sa inainteze la Judecatoria ......
cererea de autorizare a constituirii Asociatiei ".................." .
  Incheiat astazi .................

            Semnaturi (ale participantilor la adunarea generala constitutiva)

    ANEXA 3

              STATUTUL
    Asociatiei "..................."

    CAP. 1
    Scopul si denumirea, sediul, durata

    Art. 1
    Scopul si denumirea
    Pentru dobandirea de actiuni (parti sociale) ale Societatii Comerciale "..............." care se privatizeaza, denumita in continuare societate, se constituie Asociatia "...............", in conformitate cu prevederile Legii nr. 77/1994.
    Art. 2
    Sediul
    Sediul Asociatiei ".............." este in localitatea .................., str. ........... nr. ...., judetul (sectorul) ...........
    Art. 3
    Durata
    Durata asociatiei este convenita la ... ani incepand de la data inscrierii in Registrul special de evidenta al judecatoriilor pentru persoanele juridice de la instanta in a carei raza teritoriala isi are sediul societatea*).
    Aceasta durata poate fi prelungita prin hotararea adunarii generale a asociatilor.
--------------
    *) Durata initiala a asociatiei trebuie sa fie egala cu perioada de esalonare a ratelor solicitata in oferta de cumparare a actiunilor de la Fondul Proprietatii de Stat.

    CAP. 2
    Obiectul de activitate, patrimoniul

    Art. 4
    Obiectul de activitate al asociatiei este urmatorul:
    a) sa primeasca contributiile in numerar facute de membrii asociatiei in scopul cumpararii de actiuni ale societatii;
    b) sa primeasca certificate de proprietate de la membrii asociatiei, in scopul de a fi schimbate pe actiuni ale societatii;
    c) sa solicite si sa primeasca credite de la banci sau alte institutii financiare, pentru cumpararea actiunilor;
    d) sa negocieze cu Fondul Proprietatii de Stat si Fondul Proprietatii Private la care este arondata societatea comerciala conditiile de dobandire a actiunilor;
    e) sa incheie cu Fondul Proprietatii de Stat si Fondul Proprietatii Private la care este arondata societatea comerciala ..... contractele pentru dobandirea de actiuni ale societatii in numele si pentru membrii asociatiei;
    f) sa transmita membrilor asociatiei, imediat dupa achitare, actiunile dobandite in conditiile art. 29 pct. 1 din Legea nr. 77/1994 (cu plata integrala);
    g) sa detina, pana la achitarea lor integrala, actiunile dobandite in conditiile art. 29 pct. 2 din Legea nr. 77/1994;
    h) sa constituie drept gaj actiunile prevazute la lit. g) de mai sus la cererea Fondului Proprietatii de Stat si/sau a bancii ori a institutiei financiare creditoare, ca garantie a platii la termen a ratelor creditelor si dobanzilor aferente; sa transmita aceste actiuni membrilor asociatiei conform prevederilor Legii nr. 77/1994 si cu respectarea dreptului de gaj constituit in favoarea creditorilor;
    i) sa plateasca ratele si dobanzile aferente, in conditiile contractului de vanzare-cumparare de actiuni si sa restituie creditele si dobanzile aferente in conditiile contractului de credit;
    j) sa exercite, in adunarea generala a actionarilor societatii, dreptul de vot corespunzator actiunilor detinute potrivit lit. g) de mai sus, in conformitate cu prevederile statutului societatii si ale legislatiei aplicabile societatilor comerciale;
    k) sa organizeze vinzarile-cumpararile ulterioare de actiuni intre membrii asociatiei.
    Art. 5
    Patrimoniul initial al asociatiei se constituie din sume depuse de membrii asociatiei, donatii sau alte contributii de la persoane juridice sau persoane fizice.
    Bilantul contabil si bugetul de venituri si cheltuieli ale asociatiei se intocmesc anual, conform dispozitiilor legale.

    CAP. 3
    Organele de conducere si controlul gestiunii

    Art. 6
    Adunarea generala
    6.1. adunarea generala, constituita din toti membrii asociatiei, este organul suprem de conducere al acesteia.
    6.2. Atributiile adunarii generale sunt urmatoarele:
    a) aproba si modifica statutul asociatiei;
    b) alege si revoca membrii consiliului de administratie si ai comisiei de cenzori ale asociatiei;
    c) aproba raportul anual al consiliului de administratie al asociatiei, bilantul si bugetul de venituri si cheltuieli ale asociatiei;
    d) stabileste si modifica criteriile de distribuire catre membrii asociatiei a actiunilor cumparate de asociatie si aproba programul de distribuire;
    e) hotaraste excluderea din asociatie;
    f) aproba angajarea de credite;
    g) hotaraste dizolvarea asociatiei.
    6.3. Fiecare membru al asociatiei dispune de un vot in adunarea generala.
    6.4. Adunarea generala va fi convocata cel putin o data pe an.
    6.5. Adunarea generala extraordinara poate fi convocata in urmatoarele cazuri:
    a) ori de cate ori este nevoie, din initiativa consiliului de administratie;
    b) la cererea scrisa si motivata a cel putin 25% din numarul total al membrilor asociatiei.
    6.6. Adunarea generala este legal constituita cand la aceasta participa majoritatea membrilor sai si adopta hotarari valabile cu votul majoritatii membrilor prezenti.
    6.7. Convocarea pentru adunarea generala, cu precizarea ordinii de zi, trebuie facuta cu cel putin 14 zile inainte de data tinerii acesteia, prin instiintarea in scris a tuturor membrilor asociatiei sau prin instiintari afisate la locurile de munca ale acestora.
    6.8. Hotararile adunarii generale se iau prin vot deschis.
    Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de administratie si a cenzorilor si pentru revocarea acestora.
    Art. 7
    Consiliul de administratie
    7.1. Consiliul de administratie este organul executiv de conducere al asociatiei, format din .... membri*) alesi de adunarea generala, pentru o perioada de .... ani*).
    Membrii consiliului de administratie sunt reeligibili.
    7.2. Consiliul de administratie alege dintre membrii sai un presedinte si un loctiitor.
    7.3. Asociatia este reprezentata in fata autoritatilor publice, in justitie si in relatiile cu tertii de presedintele consiliului de administratie sau de loctiitorul acestuia.
    7.3. Membrii consiliului de administratie sunt raspunzatori pentru daunele cauzate din vina lor, atat fata de terti, cat si fata de asociatie sau de membrii asociatiei.
    7.5. Atributiile consiliului de administratie sunt urmatoarele: a) asigura conducerea operativa a activitatii asociatiei intre adunarile generale si realizeaza actele de administrare privind activitatea acesteia;
    b) negociaza si da acordul pentru semnarea contractului de vanzare-cumparare a actiunilor si a contractului de schimb de carnete de certificate de proprietate cu actiuni;
    c) organizeaza si supravegheaza distribuirea actiunilor catre membrii asociatiei si raporteaza rezultatul adunarii generale;
    d) organizeaza si supravegheaza vinzarile-cumpararile ulterioare de actiuni intre membrii asociatiei;
    e) aproba aderarea ulterioara in asociatie, cu respectarea prevederilor art. 10 din prezentul statut, precum si retragerea din asociatie;
    f) asigura intocmirea bilantului si a bugetului de venituri si cheltuieli ale asociatiei, pe care le supune spre aprobare adunarii generale;
    g) exercita orice alte atributii si indeplineste insarcinari stabilite de adunarea generala.
    7.6. Regulile pentru convocarea consiliului de administratie, validitatea deliberarilor si adoptarea hotararilor acestuia sunt cele prevazute de art. 24 si art. 25 din Legea nr. 77/1994.
---------------
    *) Numarul membrilor consiliului de administratie va fi de minimum 3 si de maximum 7.
    *) Perioada pentru care sunt alesi membrii consiliului de administratie va fi de 2-4 ani.

    Art. 8
    Comisia de cenzori*)
    8.1. Controlul gestionarii patrimoniului asociatiei va fi asigurat de o comisie de cenzori, formata din 3 membri, alesi de adunarea generala.
-----------------
    *) Constituirea comisiei de cenzori este facultativa. Daca nu se constituie comisia de cenzori, controlul gestionarii patrimoniului asociatiei este asigurat de adunarea generala.

    CAP. 4
    Conditiile de admitere in asociatie, de aderare ulterioara, de retragere si de excludere din asociatie

    Art. 9
    Pot participa la asociatie, pe baza liberului consimtamant, exprimat in scris:
    a) salariatii societatii cu contract de munca incheiat pe durata nedeterminata, cu program de lucru normal sau de cel putin o jumatate de norma;
    b) membrii conducerii societatii comerciale, in componenta definita de art. 76 din Legea nr. 58/1991, sau managerul acesteia, definit de art. 3 lit. b) din Legea nr. 66/1993;
    c) fostii salariati ai societatii, cu exceptia celor care nu au lucrat minimum un an in aceasta si a celor carora li s-a desfacut contractul de munca din motive imputabile lor;
    d) pensionarii care au avut ultimul loc de munca la societatea comerciala;
    e) producatorii agricoli, persoane fizice care se afla in relatii contractuale, de furnizori sau beneficiari, cu societatea*).
---------------
    *) In cazul societatilor comerciale agroindustriale si de prestari de servicii pentru agricultura.

    Art. 10
    Orice persoana care indeplineste conditiile de la art. 13 poate adera la asociatie, ulterior constituirii acesteia, cu aprobarea consiliului de administratie.
    Art. 11
    Orice membru al asociatiei se poate retrage din asociatie, cu conditia sa comunice hotararea sa consiliului de administratie, cu 3 luni inainte.
    Art. 12
    Adunarea generala poate hotari excluderea din asociatie a unui membru, daca se constata incalcarea de catre acesta a prevederilor statutului asociatiei sau neindeplinirea obligatiilor asumate prin cererea de subscriere de actiuni, iar in cazul salariatilor societatii comerciale, cand li s-a desfacut contractul de munca din motive imputabile acestora.

    CAP. 5
    Criteriile de distribuire si modul de transmitere a actiunilor

    Art. 13
    Numarul de actiuni care se distribuie fiecarui membru al asociatiei se stabileste potrivit optiunii acestuia si cu respectarea urmatoarelor criterii:
    (Se vor inscrie unul sau mai multe criterii, stabilite de adunarea generala cu respectarea prevederilor art. 38 alin. 2 din Legea nr. 77/1994).
    Art. 14
    In conformitate cu criteriile de distribuire prevazute la art. 13, contributia fiecarui membru al asociatiei este de minimum ...... lei si maximum ....... lei care se va plati astfel : (integral sau in rate, cu certificate de proprietate si in numerar).
    Art. 15
    Optiunea de dobandire de actiuni se exprima prin cererea de subscriere de actiuni (conform formularului din anexa la Legea nr. 77/1994).
    Art. 16
    Actiunile dobandite de asociatie in modul aratat la art. 29 pct. 1 din Legea nr. 77/1994 se transmit membrilor asociatiei, imediat dupa achitare.
    Aceste actiuni se inregistreaza in registrul actionarilor societatii, in numele membrilor asociatiei care au platit integral actiunile distribuite si care au drept de vot in adunarea generala a actionarilor societatii si dreptul la dividendele distribuite de societatea comerciala, corespunzator numarului actiunilor detinute.
    Art. 17
    Actiunile dobandite de asociatie in modul aratat la art. 29 pct. 2 din Legea nr. 77/1994 se gajeaza pentru a garanta plata ratelor la Fondul Proprietatii de Stat sau restituirea creditelor la banci ori la alte institutii financiare.
    Aceste actiuni se inregistreaza in registrul actionarilor societatii in numele asociatiei, care are drept de vot in adunarea generala a actionarilor societatii si dreptul la dividendele distribuite de societatea comerciala, corespunzator numarului actiunilor detinute.
    Art. 18
    Actiunile prevazute la art. 17 se distribuie membrilor asociatiei conform prevederilor Legii nr. 77/1994.
    Art. 19
    Actiunile sunt nominative si, pe durata existentei asociatiei, se pot transmite intre membrii asociatiei in conditiile Legii nr. 77/1994 si ale prezentului statut.
    19.1. in situatia in care numarul vanzatorilor potentiali depaseste numarul cumparatorilor potentiali, poate fi acordata prioritate la vanzarea actiunilor urmatoarelor categorii de membri ai asociatiei:
    a) celor care au dificultati financiare exceptionale;
    b) mostenitorilor, in cazul actionarilor decedati;
    c) salariatilor carora li s-a desfacut contractul de munca in alte conditii decat din initiativa lor.
    19.2. In situatia in care numarul cumparatorilor potentiali depaseste numarul vanzatorilor potentiali, poate fi acordata prioritate la cumpararea actiunilor urmatoarelor categorii de persoane:
    a) salariatilor angajati dupa data distribuirii actiunilor;
    b) salariatilor existenti la data distribuirii actiunilor, care nu detin actiuni;
    c) salariatilor care vor sa-si mareasca pachetul de actiuni detinute.

    CAP. 6
    Raspunderea asociatiei si a membrilor asociatiei

    Art. 20
    Asociatia raspunde pentru obligatiile sale cu actiunile dobandite in conditiile art. 29 pct. 2 din Legea nr. 77/1994 care vor servi drept gaj pentru plata ratelor si dobanzilor aferente ori pentru restituirea creditelor contractate.
    Art. 21
    Membrii asociatiei nu sunt solidar raspunzatori pentru debitele asociatiei; fiecare membru al societatii raspunde personal pentru plata integrala a actiunilor subscrise.

    CAP. 7
    Dizolvarea si lichidarea

    Art. 22
    Dizolvarea asociatiei si lichidarea patrimoniului acesteia se fac conform art. 39-47 din Legea nr. 77/1994.
    Semnaturi (ale participantilor la adunarea generala constitutiva)

    ANEXA 4

        HOTARAREA Nr. .........
    din data de .........
    Adunarea generala extraordinara a actionarilor (asociatilor) Societatii Comerciale ".....................", constituita din reprezentantii Fondului Proprietatii de Stat si ai Fondului Proprietatii Private .................... (si ai celorlalti actionari, daca este cazul),
    analizind cererea comitetului de initiativa ales conform art. 5 din Legea nr. 77/1994,
                   HOTARASTE:
    1. Aproba constituirea, de catre salariati, membri ai conducerii si alte persoane prevazute la art. 3 din Legea nr. 77/1994, a unei asociatii pentru dobandirea de actiuni (parti sociale) ale Societatii Comerciale "........", in cadrul procesului de privatizare a acesteia.
    2. Societatea Comerciala "............." va pune la dispozitie spatiul necesar pentru sediul asociatiei.

                                  Semnatura reprezentantilor actionarilor
                                         (numele si prenumele)

                                           


SmartCity5

COMENTARII la Norma 2/1994

Momentan nu exista niciun comentariu la Norma 2 din 1994
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu