Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

NORME Nr

NORME   Nr. 14 din 19 august 1994

privind autorizarea societatilor bancare

ACT EMIS DE: BANCA NATIONALA A ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 263 din 19 septembrie 1994


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 5, 6, 7 si 14 din Legea nr. 33/1991 privind activitatea bancara,

    Banca Nationala a Romaniei emite prezentele norme.

    1. Societatile bancare se pot constitui si pot functiona pe teritoriul Romaniei numai daca au obtinut, in prealabil, autorizarea Bancii Nationale a Romaniei.
    2. Formalitatile prevazute la art. 3, 4, 9, 10, 22 si 24 din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale si la art. 13 alin. 2 din Legea nr. 33/1991 privind activitatea bancara vor fi indeplinite numai dupa obtinerea autorizarii de constituire de la Banca Nationala a Romaniei.
    3. In vederea obtinerii autorizarii de constituire, solicitantii trebuie sa prezinte Bancii Nationale a Romaniei urmatoarea documentatie:
    a) cererea de autorizare;
    b) procura autentica, semnata de toti membrii fondatori, prin care acestia desemneaza una sau mai multe persoane pentru a-i reprezenta in relatia cu Banca Nationala a Romaniei pe parcursul instrumentarii dosarului de autorizare (nume, adresa, telefon, fax);
    c) proiectele de contract de societate si de statut;
    d) repartitia actiunilor si a drepturilor de vot. Actiunile emise de societatile bancare vor putea fi numai nominative.
    Actionarii semnificativi, in sensul prevederilor pct. 4 - 8 din Normele Bancii Nationale a Romaniei nr. 2/1992 privind modificarea situatiei societatilor bancare*), precum si fondatorii trebuie sa comunice informatiile precizate in anexa nr. 2 si angajamentul prevazut in anexa nr. 3 la prezentele norme.
    Regiile autonome si societatile bancare persoane juridice romane nu pot avea calitatea de actionari ai unei societati bancare persoana juridica romana, iar cele care au aceasta calitate la data intrarii in vigoare a prezentelor norme nu pot achizitiona actiuni noi cu ocazia majorarilor capitalului social al societatii bancare ai carei actionari sunt;
    e) prospectul de emisiune, in cazul in care societatea bancara se constituie prin subscriptie publica;
    f) studiu de fezabilitate care va cuprinde:
    - tipul, denumirea si descrierea activitatilor prevazute a fi desfasurate de catre societatea bancara;
    - clientela careia i se adreseaza societatea bancara; modalitati de atragere a acesteia;
    - studiu al segmentului de piata in care societatea bancara intentioneaza sa-si desfasoare activitatea;
    - natura resurselor financiare utilizate;
    - proiectul structurii organizatorice a societatii bancare si atributiile fiecarui compartiment, cu precizarea numarului si a repartitiei personalului pe functii;
    - estimari ale bilantului, situatiei rezultatelor financiare si contului de profit si pierderi pentru urmatoarele trei exercitii financiare;
    - estimarea costurilor de constituire;
    g) comunicare privind persoanele desemnate sa asigure conducerea efectiva a societatii bancare (cel putin doua), precum si chestionarul cuprins in anexa nr. 1 la prezentele norme, din care sa rezulte:
    - onorabilitatea (persoana in cauza sa nu fi suferit condamnari penale si de numele ei sa nu fie legat nici un fel de scandal de notorietate publica);
    - calificarea si experienta profesionala care sa fie compatibile cu functia pentru care a fost desemnata (studii superioare si experienta in activitatea financiar-bancara de cel putin 3 ani).
    Pentru conducatorii desemnati se vor depune:
    - cate un certificat de cazier judiciar. Pentru conducatorii care si-au stabilit resedinta in Romania de mai putin de 5 ani, certificatul de cazier judiciar va fi inlocuit sau completat cu un document echivalent eliberat de autoritatile competente din tara de origine sau din tara in care au avut stabilita resedinta anterior, care sa ateste ca persoana in cauza nu este supusa, in conformitate cu legislatia din tara respectiva, unei interdictii de a conduce o societate bancara;
    - cate o declaratie din care sa rezulte ca, pe perioada exercitarii functiei pentru care au fost desemnati, vor indeplini exclusiv aceasta functie si vor avea resedinta in localitatea in care are sediul societatea bancara.
    In cazul societatilor bancare cu participare straina de capital, indiferent de proportia acesteia, cel putin una dintre persoanele desemnate sa asigure conducerea efectiva a societatii bancare va fi cetatean roman;
    h) denumirea societatii bancare la care se va deschide contul de colectare a capitalului social;
    i) orice alte informatii pe care membrii fondatori le considera de natura sa sustina viabilitatea proiectului prezentat.
-----------
    *) Normele nr. 2/1992 au fost publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 60 din 7 aprilie 1992.

    4. Pentru sucursalele societatilor bancare, persoane juridice straine, cererea de autentificare va fi insotita de urmatoarea documentatie:
    a) statutul sau alte acte dovedind denumirea, forma juridica, sediul social si modul de functionare a societatii bancare straine;
    b) descrierea societatii bancare, ce va include:
    - clasificarea sa in tara de origine, in functie de marimea activelor;
    - descrierea structurii organizatorice, inclusiv actionarii semnificativi;
    - descrierea activitatii;
    c) ultimele trei rapoarte anuale ale societatii bancare, certificate de auditori externi;
    d) descrierea sistemului de reglementare bancara din tara de origine, care va include:
    - prezentarea autoritatii de supraveghere bancara din tara de origine;
    - modul in care societatea bancara straina, inclusiv sucursala pe care o va deschide in Romania, va fi supravegheata de autoritatea de supraveghere bancara din tara de origine;
    e) declaratia autoritatii de supraveghere din tara de origine privind:
    - acordul sau referitor la deschiderea unei sucursale in Romania de catre societatea bancara in cauza;
    - viabilitatea societatii bancare respective;
    f) programul de activitate cuprinzand datele prevazute la pct. 3 lit. f);
    g) documentul autentic prin care societatea bancara straina imputerniceste doi conducatori sa o angajeze legal in Romania.
    Se vor aplica in mod corespunzator si prevederile pct. 3 lit. g).
    5) Directia autorizare si supraveghere prudentiala a societatilor bancare din cadrul Bancii Nationale a Romaniei va confirma, in termen de 3 zile, primirea cererii de autorizare.
    In cazul in care documentatia prezentata este incompleta sau insuficienta, Banca Nationala a Romaniei poate solicita orice alte informatii si documente necesare luarii unei decizii.
    6. In termen de cel mult 4 luni de la primirea cererii, Banca Nationala a Romaniei va decide asupra acesteia, in sensul autorizarii de constituire sau al respingerii cererii de autorizare.
    In cazul societatilor bancare cu capital majoritar strain, Banca Nationala a Romaniei va solicita si punctul de vedere al Consiliului pentru Coordonare, Strategie si Reforma Economica din cadrul Guvernului Romaniei.
    Autorizarea de constituire nu garanteaza obtinerea autorizatiei de functionare, ea indicand doar permisiunea data fondatorilor de a proceda la constituirea societatii bancare conform modalitatilor prevazute in documentatia prezentata si dispozitiilor legale.
    Prevederile alin. 1 si 3 de la acest punct se aplica in mod corespunzator si in cazul sucursalelor societatilor bancare, persoane juridice straine, pentru care urmeaza a se proceda la indeplinirea formalitatilor prevazute la art. 13 alin. 2 din Legea nr. 33/1991 privind activitatea bancara.
    7. Aparitia unor modificari fata de proiectul initial al documentatiei va determina o noua evaluare din partea Bancii Nationale a Romaniei, putand atrage revocarea autorizatiei de constituire in cazul in care aceste modificari sunt contrare prevederilor prezentelor norme.
    8. In vederea luarii unei decizii definitive de catre Banca Nationala a Romaniei, in termen de 6 luni de la data primirii cererii de autorizare, vor fi prezentate la Banca Nationala a Romaniei urmatoarele documente:
    a) copie autentificata a statutului si contractului de societate;
    b) scrisoare din partea depozitarului fondurilor destinate sa constituie capitalul social prin care sa se confirme ca aceste fonduri au fost colectate intr-un cont deschis special pentru colectarea capitalului social si care a fost blocat pana in momentul inmatricularii societatii bancare;
    c) dovada sediului social;
    d) informare cu privire la repartitia capitalului social si situatia varsamintelor efectuate de fiecare actionar;
    e) informare cu privire la identitatea membrilor consiliului de administratie si ai comitetului de directie. Pentru fiecare dintre acestia vor fi depuse un curriculum vitae si un certificat de cazier judiciar. Daca este cazul, se aplica si prevederile pct. 3 lit. g) liniuta a 3-a referitoare la certificatul de cazier judiciar;
    f) identitatea cenzorilor. Pentru fiecare dintre acestia vor fi depuse un curriculum vitae, un certificat de cazier judiciar si o declaratie din care sa rezulte ca nu se afla in vreuna din situatiile prevazute la art. 112 lit. a) si b) din Legea nr. 31/1990. Pentru cenzorii care nu sunt actionari, va fi depusa dovada calitatii de expert-contabil sau contabil autorizat. Daca este cazul, se aplica si prevederile pct. 3 lit. g) liniuta a 3-a referitoare la certificatul de cazier judiciar;
    g) confirmarea Agentiei Romane de Dezvoltare pentru fiecare participare straina la capital social al societatii bancare;
    b) copie legalizata a certificatului Registrului comertului din care rezulta inmatricularea societatii bancare;
    i) normele interne de lucru.
    9. Pentru societatile bancare care se constituie pe calea subscriptiei publice, documentatia necesara potrivit prevederilor pct. 8 nu poate fi depusa mai tarziu de 12 luni de la data cererii de autorizare.
    10. In vederea luarii unei decizii definitive de catre Banca Nationala a Romaniei, pentru sucursalele societatilor bancare, persoane juridice straine, in maximum 6 luni de la depunerea cererii de autorizare la Banca Nationala a Romaniei, se vor transmite urmatoarele documente:
    a) dovada sediului sucursalei;
    b) copie legalizata a documentului emis in urma indeplinirii formalitatilor prevazute la art. 13 alin. 2 din Legea nr. 33/1991 de catre autoritatea competenta din Romania, prin care se autorizeaza deschiderea sucursalei;
    c) confirmarea investitiei straine de catre Agentia Romana de Dezvoltare;
    d) copie legalizata de pe certificatul eliberat de Registrul comertului din care rezulta inmatricularea sucursalei respective.
    11. Persoanele care intentioneaza sa solicite sau care au solicitat autorizarea de constituire a unei societati bancare vor pastra confidentialitatea proiectului lor, atat timp cat Banca Nationala a Romaniei nu s-a pronuntat asupra acestuia.
    12. Banca Nationala a Romaniei decide cu privire la definitivarea autorizarii de constituire a unei societati bancare in termen de cel mult 4 luni de la primirea documentelor prevazute la pct. 8, respectiv pct. 10 in cazul sucursalelor societatilor bancare, persoane juridice straine.
    Societatea bancara, respectiv sucursala societatii bancare, persoana juridica straina, va putea functiona incepand de la data eliberarii autorizatiei de functionare de catre Banca Nationala a Romaniei.
    13. Cererea de autorizare va fi respinsa daca:
    a) documentatia necesara este incompleta la incheierea termenelor prevazute la pct. 6 si 12;
    b) capitalul social este mai mic decat nivelul minim stabilit de Banca Nationala a Romaniei;
    c) forma juridica este inadecvata activitatii prevazute sau este oprita de lege;
    d) din evaluarea planului de activitate rezulta ca societatea bancara nu poate asigura realizarea obiectivelor in conditii compatibile cu buna functionare a sistemului bancar si cu regulile unei practici bancare sanatoase care sa asigure clientelei o siguranta satisfacatoare;
    e) persoanele vizate la pct. 3 lit. g), pct. 4 lit. g), respectiv pct. 8 lit. e) si f), nu au onorabilitatea necesara, calificarea si experienta profesionala adecvate functiei lor;
    f) calitatea fondatorilor sau a actionarilor semnificativi nu corespunde nevoii garantarii unei gestiuni sanatoase si prudente a societatii bancare, pentru cauze cum ar fi:
    - puterea financiara a acestora nu este suficienta pentru a evita dependenta de dividendele distribuite sau de alte avantaje pe care le-ar putea obtine de la societatea bancara, in vederea satisfacerii obligatiilor lor financiare in timpul primilor ani de activitate ai bancii;
    - sursa fondurilor utilizate pentru obtinerea participatiei este un credit;
    - condamnari penale si scandaluri de notorietate publica legate de numele persoanelor mentionate mai sus;
    - persoanele juridice care au una din calitatile de fondator sau actionar semnificativ sunt in functiune de mai putin de 3 ani;
    g) inainte de obtinerea autorizarii de constituire din partea Bancii Nationale a Romaniei fondatorii au facut comunicari publice asupra infiintarii sau functionarii societatii bancare;
    h) fondatorii, actionarii, conducatorii sau reprezentatii acestora exercita presiuni in vederea autorizarii societatii bancare;
    i) denumirea societatii bancare este de natura sa produca confuzie cu denumirea unei societati bancare autorizate.
    14. Neacordarea autorizatiei de functionare atrage in mod automat si revocarea autorizarii de constituire. De asemenea, autorizarea de constituire va fi revocata in cazul nerespectarii termenelor prevazute la pct. 8, 9 si 10 pentru depunerea documentatiei in vederea obtinerii autorizatiei de functionare.
    O noua cerere de autorizare poate fi adresata Bancii Nationale a Romaniei numai dupa trecerea unui termen de 12 luni de la comunicarea respingerii cererii de autorizare si numai daca s-au adus modificari substantiale proiectului initial.
    15. Banca Nationala a Romaniei poate retrage autorizatia de functionare a unei societati bancare sau a unei sucursale a unei societati bancare, persoana juridica straina, atunci cand:
    a) aceasta renunta in mod expres la ea, nu o foloseste o perioada de 12 luni de la acordare sau nu-si mai exercita activitatea de cel putin 6 luni;
    b) aceasta incalca in mod grav sau repetat dispozitiile Legii nr. 33/1991 privind activitatea bancara sau reglementarile emise in aplicarea acesteia;
    c) aceasta nu mai indeplineste conditiile prevazute in prezentele norme;
    d) autorizatia a fost obtinuta ca urmare a unor declaratii false in documentatia prezentata Bancii Nationale a Romaniei sau prin orice alt mijloc ilegal;
    e) aceasta nu respecta conditiile prevazute in autorizatie;
    f) autoritatea competenta din tara in care are sediul social societatea bancara ce a deschis o sucursala in Romania i-a retras acesteia autorizatia de functionare ca societate bancara;
    g) aceasta nu mai ofera garantia ca isi va putea indeplini obligatiile fata de creditorii sai si nu mai asigura siguranta fondurilor ce i-au fost incredintate;
    h) aceasta nu-si achita obligatiile fiscale.
    16. Retragerea autorizatiei de functionare a unei societati bancare sau a unei sucursale a unei societati bancare, persoana juridica straina, va fi publicata in Monitorul Oficial al Romaniei.
    17. Societatea bancara sau sucursala deschisa in Romania de o societate bancara, persoana juridica straina, a carei autorizatie de functionare a fost retrasa intra in lichidare.
    In perioada de lichidare, societatea bancara sau sucursala respectiva:
    - ramane sub controlul Bancii Nationale a Romaniei;
    - poate efectua numai operatiunile strict necesare lichidarii;
    - nu poate folosi calitatea sa de societate bancara altfel decat precizand ca se afla in lichidare.
    18. Deciziile de respingere si, respectiv, de retragere a autorizatiei de functionare a unei societati bancare sau a unei sucursale a unei societati bancare, persoana juridica straina, se vor comunica partilor interesate, impreuna cu motivele respingerii sau retragerii.
    19. Prezentele norme intra in vigoare la data publicarii lor in Monitorul Oficial al Romaniei.
    20. Cererile de autorizare aflate la Banca Nationala a Romaniei la data intrarii in vigoare a prezentelor norme vor fi solutionate dupa cum urmeaza:
    a) cererile privind societatile bancare care au fost autorizate sub conditia suspensiva a constituirii lor efective vor fi supuse prezentelor norme numai in masura in care cererea de definitivare a autorizatiei contine elemente noi fata de proiect. In cazul in care cererea de definitivare nu va fi depusa in termen de 6 luni de la data intrarii in vigoare a prezentelor norme, autorizatia emisa sub conditie suspensiva va fi revocata;
    b) cererile in curs de instrumentare sunt supuse prezentelor norme, termenul prevazut la pct. 6 incepand sa curga de la data intrarii acestora in vigoare.
    21. Societatile bancare in functiune la data intrarii in vigoare a prezentelor norme vor lua masurile necesare transformarii actiunilor pe care le-au emis la purtator in actiuni nominative.
    22. Pe data intrarii in vigoare a prezentelor norme se abroga Normele Bancii Nationale a Romaniei nr. 59/1991 privind autorizarea societatilor bancare, publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 217 din 20 octombrie 1991.

                  Presedintele Consiliului de administratie
                       al Bancii Nationale a Romaniei,
                              Mugur Isarescu,
                               guvernator

    ANEXA 1
    Confidential

    BANCA NATIONALA A ROMANIEI
    Directia autorizare si supraveghere
    prudentiala a societatilor bancare

                              CHESTIONAR
         pentru conducatorii potentiali ai societatii bancare*)

    *) Chestionarul va fi completat de catre candidat prin dactilografiere; daca spatiul este insuficient, raspunsurile pot fi date pe o foaie separata.

    Acest chestionar se completeaza de catre persoanele prevazute la pct. 3 lit. g) din Normele Bancii Nationale a Romaniei privind autorizarea societatilor bancare.
------------------------------------------------------------------------------
 1. Denumirea si adresa sediului social al societatii ........................
    bancare                                           ........................
                                                      ........................
------------------------------------------------------------------------------
 2. Identitatea candidatului (nume si prenume, data   ........................
    nasterii, cetatenia si adresa)                    ........................
                                                      ........................
                                                      ........................
                                                      ........................
------------------------------------------------------------------------------
 3. Curriculum vitae
    Se vor trece pe o foaie separata cel putin
    urmatoarele informatii:
    - educatia (institutia de invatamant, durata si
      natura cursurilor);
    - experienta profesionala (denumirea, adresa si
      natura activitatilor institutiilor la care ati
      lucrat; natura si durata responsabilitatilor
      exercitate)
------------------------------------------------------------------------------
 4. Referinte (trei nume)                             1. .....................
    Se vor indica: ocupatia, adresa si numarul de     ........................
    telefon al acestor referenti. Este preferabil     ........................
    ca printre referenti sa se afle persoane in       2. .....................
    subordinea carora ati activat o perioada mai      ........................
    mare de 3 ani                                     ........................
                                                      ........................
                                                      3. .....................
                                                      ........................
------------------------------------------------------------------------------
 5. Functiile pe care le veti exercita in cadrul      ........................
    societatii bancare care va numeste                ........................
------------------------------------------------------------------------------
 6. In exercitarea atributiilor dvs. veti urma        ........................
    instructiunile unei alte persoane fizice sau      ........................
    juridice din afara bancii ? Daca da, faceti       ........................
    orice precizari utile                             ........................
------------------------------------------------------------------------------
 7. Ati fost in cursul ultimilor 10 ani sau sunteti   ........................
    actionar semnificativ (care detine mai mult de    ........................
    5% din capital sau din drepturile de vot),        ........................
    asociat intr-o societate in nume colectiv sau     ........................
    asociat comanditat intr-o societate, alta decat   ........................
    societatea bancara in cauza ? In aceasta          ........................
    eventualitate, precizati denumirea si activitatea ........................
    societatii, precum si nivelul participarii dvs.   ........................
------------------------------------------------------------------------------
 8. Ati exercitat in ultimii 10 ani sau exercitati    ........................
    responsabilitati in conducerea si administrarea   ........................
    unor intreprinderi, altele decat cele precizate   ........................
    la pct. 1 si 3 ? Daca da, precizati denumirea si  ........................
    activitatea acestor intreprinderi, natura si      ........................
    durata functiei                                   ........................
------------------------------------------------------------------------------
 9. Precizati care dintre intreprinderile in care     ........................
    ati exercitat sau exercitati responsabilitati     ........................
    sau in care ati fost sau sunteti un actionar      ........................
    semnificativ, asociat sau comanditat, intretine   ........................
    sau ar putea sa intretina in viitor, dupa         ........................
    stiinta dvs., relatii de afaceri semnificative    ........................
    cu societatea bancara mentionata la pct. 1        ........................
------------------------------------------------------------------------------
10. In ultimii 10 ani autoritatile competente au      ........................
    refuzat sau au retras o autorizatie in domeniul   ........................
    bancar sau financiar (in Romania sau in           ........................
    strainatate) vreuneia dintre intreprinderile      ........................
    in care ati exercitat sau exercitati              ........................
    responsabilitati sau in care sunteti sau ati      ........................
    fost actionar semnificativ, asociat sau           ........................
    asociat comanditat, sau dvs. personal ?           ........................
    Daca da, dati detalii                             ........................
------------------------------------------------------------------------------
11. In ultimii 10 ani, intreprinderile unde ati       ........................
    exercitat sau exercitati responsabilitati sau     ........................
    in care ati fost sau sunteti un actionar          ........................
    semnificativ, asociat sau asociat comanditat,     ........................
    s-au aflat in conflict cu vreo autoritate         ........................
    oficiala (in Romania sau in strainatate)          ........................
    insarcinata in supravegherea sistemului           ........................
    financiar ? In caz afirmativ, faceti orice        ........................
    precizari utile                                   ........................
------------------------------------------------------------------------------
12. In ultimii 10 ani ati facut obiectul (in Romania  ........................
    sau in strainatate) al vreunei anchete sau        ........................
    proceduri profesionale, administrative sau        ........................
    judiciare care s-a incheiat cu o sanctiune ?      ........................
    Daca da, dati detalii, indiferent daca, intre     ........................
    timp, ati fost reabilitat                         ........................ ------------------------------------------------------------------------------
13. Ati fost sanctionat disciplinar la vreuna dintre  ........................
    intreprinderile al caror angajat ati fost ? Daca  ........................
    da, dati detalii                                  ........................
------------------------------------------------------------------------------
14. Obligatiile dvs. financiare se afla intr-o        ........................
    relatie sanatoasa cu venitul dvs. ?               ........................
------------------------------------------------------------------------------
15. Ati avut dvs. sau intreprinderile la care ati     ........................
    exercitat sau exercitati responsabilitati sau     ........................
    la care sunteti sau ati fost actionar             ........................
    semnificativ, asociat sau asociat comanditat      ........................
    dificultati financiare majore care sa fi condus   ........................
    la proceduri judiciare sau extrajudiciare ?       ........................
    Daca da, faceti orice precizare utila             ........................ ------------------------------------------------------------------------------
16. Aveti sau intentionati sa obtineti o participatie ........................
    la capitalul societatii bancare mentionate la     ........................
    pct. 1 ?                                          ........................
------------------------------------------------------------------------------
17. Va aflati sau aveti de gand sa intrati in relatii ........................
    financiare cu societatea bancara mentionata la    ........................
    pct. 1 ? Daca da, dati detalii                    ........................
------------------------------------------------------------------------------
18. Comunicati orice informatii suplimentare care ar  ........................
    putea fi considerate relevante pentru aprecierea  ........................
    calificarii, experientei profesionale si a        ........................
    onorabilitatii dvs.                               ........................
------------------------------------------------------------------------------

    Subsemnatul declar pe propria raspundere, sub sanctiunea legii, ca toate raspunsurile cuprinse in acest formular si in anexe sunt complete si conforme cu realitatea.

    Locul ..........................

    Data .......... Numarul anexelor ..........

                                             Semnatura candidatului,

    ANEXA 2
    Confidential

    BANCA NATIONALA A ROMANIEI
    Directia autorizare si supraveghere
    prudentiala a societatilor bancare

                              CHESTIONAR
         privind participantii la capitalul societatii bancare*)

    *) Chestionarul va fi completat de catre candidat prin dactilografiere; daca spatiul este insuficient, raspunsurile pot fi date pe o foaie separata care se va anexa chestionarului.

    Acest chestionar se completeaza de catre persoanele prevazute la pct. 3 lit. d) alin. 2 din Normele Bancii Nationale a Romaniei privind autorizarea societatilor bancare.
------------------------------------------------------------------------------
 1. Denumirea societatii bancare pentru care se       ........................
    comunica informatiile                             ........................
------------------------------------------------------------------------------
 2. Identitatea participantului la capitalul
    societatii bancare
    2.1. Pentru persoanele juridice se vor preciza    2.1. ...................
         denumirea sau numele comercial, forma        ........................
         juridica, adresa sediului social             ........................
                                                      ........................
    2.2. Pentru persoanele fizice se vor preciza      2.2. ...................
         numele si prenumele, data si locul           ........................
         nasterii, cetatenia si domiciliul            ........................
                                                      ........................
------------------------------------------------------------------------------
 3. Persoana fizica mentionata la pct. 2.2 este       ........................
    desemnata drept unul dintre conducatorii          ........................
    societatii bancare ?                              ........................
------------------------------------------------------------------------------
 4. Care este suma si procentul participatiei la      ........................
    capitalul societatii bancare ?                    ........................
------------------------------------------------------------------------------
 5. Precizati care este activitatea participantului   ........................
    la capital. In plus, se vor transmite ultimele    ........................
    trei rapoarte anuale (bilanturi anuale), precum   ........................
    si un bilant previzional pentru anul in curs atat ........................
    pentru participantul la capital cat si pentru     ........................
    societatea-mama (unde este cazul). De asemenea,   ........................
    se vor transmite statutele acestora.              ........................
------------------------------------------------------------------------------
 6. Participantul la capital face parte dintr-un      ........................
    grup de societati comerciale ? In caz afirmativ,  ........................
    se va transmite o descriere a grupului si o       ........................
    organigrama din care sa rezulte procentele de     ........................
    participatie la capital si cele aferente          ........................
    drepturilor de vot                                ........................ ------------------------------------------------------------------------------
 7. Precizati identitatea principalilor conducatori   ........................
    ai participantului la capital (se vor indica      ........................
    numele si prenumele, adresa si numarul de telefon ........................
    al acestora). Daca participantul la capital este  ........................
    o banca autorizata de Banca Nationala a Romaniei, ........................
    aceste informatii nu mai sunt necesare            ........................
------------------------------------------------------------------------------
 8. Participantul la capitalul societatii bancare     ........................
    sau grupul de care acesta apartine detine         ........................
    participatii importante (orice participatie care  ........................
    reprezinta 5% sau mai mult din capital sau din    ........................
    drepturile de vot) la entitati nebancare ? In caz ........................
    afirmativ, comunicati lista acestor participatii  ........................
------------------------------------------------------------------------------
 9. Participantul la capitalul societatii bancare     ........................
    sau grupul de care acesta apartine detine         ........................
    participatii importante la alte societati         ........................
    bancare ? In caz afirmativ, comunicati lista      ........................
    acestor participatii                              ........................ ------------------------------------------------------------------------------
10. Participantul la capitalul societatii bancare si  ........................
    societatile la care acesta detine participatii    ........................
    importante au ca obiect activitati financiare ?   ........................
    In caz afirmativ indicati autoritatile de         ........................
    supraveghere in cauza                             ........................
------------------------------------------------------------------------------
11. Intre societatea bancara si participantul la      ........................
    capitalul acesteia exista legaturi de afaceri ?   ........................
    Descrieti cum vor evolua aceste legaturi dupa     ........................
    obtinerea participatiei de capital                ........................
                                                      ........................
------------------------------------------------------------------------------
12. Precizati care sunt bancile cu care participantul ........................
    la capital intretine relatii de afaceri (se va    ........................
    indica denumirea bancilor, adresa acestora si     ........................
    vechimea relatiilor)                              ........................
                                                      ........................
------------------------------------------------------------------------------
13. Precizati care este sursa fondurilor utilizate    ........................
    pentru obtinerea participatiei de capital la      ........................
    societatea bancara                                ........................
------------------------------------------------------------------------------
14. Prezentati care sunt obiectivele urmarite prin    ........................
    obtinerea participatiei la societatea bancara.    ........................
    Care sunt orientarile pe care le are in vedere    ........................
    participantul la capitalul societatii bancare     ........................
    in legatura cu natura si volumul activitatii      ........................
    acesteia in urmatorii ani                         ........................
------------------------------------------------------------------------------
15. Societatile din cadrul grupului sau au facut in   ........................
    ultimii 10 ani (fac in prezent sau este posibil   ........................
    sa faca in viitor) obiectul unor anchete sau      ........................
    proceduri administrative, juridice ? Aceste       ........................
    proceduri s-au incheiat (sau este posibil sa se   ........................
    incheie) cu vreo sanctiune ? Daca da, dati toate  ........................
    informatiile utile                                ........................
                                                      ........................
------------------------------------------------------------------------------
16. Indicati care este volumul capitalului propriu    ........................
    al participantului la capitalul societatii        ........................
    bancare si comunicati lista principalilor sai     ........................
    actionari directi sau indirecti                   ........................ ------------------------------------------------------------------------------
17. Comunicati orice alte informatii utile care pot   ........................
    permite o apreciere cat mai completa si corecta   ........................
    a situatiei participantului la capitalul          ........................
    societatii bancare                                ........................
------------------------------------------------------------------------------
    Subsemnatul declar pe propria raspundere, sub sanctiunea legii, ca toate informatiile cuprinse in acest formular si in anexe sunt complete si conforme cu realitatea si ma angajez sa comunic imediat Bancii Nationale a Romaniei orice schimbare care va modifica in mod semnificativ informatiile furnizate.

    Locul..................              Semnatura candidatului .............
                                         (Pentru persoanele juridice vor semna
    Data ....... Numarul anexelor .....  persoanele imputernicite sa le
                                         reprezinte)

    ANEXA 3

                            ANGAJAMENT
care se adreseaza Bancii Nationale a Romaniei de catre participantii la capital cu informatiile enumerate in anexa nr. 2

    Domnule guvernator,

    Am onoarea de a va transmite alaturat informatiile cerute de Banca Nationala a Romaniei cu ocazia preluarii unei participatii pe care .......................
                                                        (numele participantului)
isi propune sa o achizitioneze la capitalul social al societatii bancare .......
    Certific ca aceste informatii sunt sincere si corecte si ca, dupa stiinta mea, nu exista fapte importante asupra carora Banca Nationala a Romaniei ar trebui sa fie informata.
    Ma angajez sa informez imediat Banca Nationala a Romaniei asupra oricarei modificari semnificative a informatiilor furnizate.
    Totodata, ma angajez sa transmit in fiecare an societatii bancare .......... la care societatea .................. este/eu sunt actionar informatiile pe care aceasta la randul ei trebuie sa le transmita autoritatilor potrivit dispozitiilor regulamentare in vigoare.
    De asemenea, ma angajez sa furnizez societatii bancare .......... sustinerea financiara care i-ar fi necesara atunci cand situatia acesteia o justifica.

                                              Semnatura,

    Domnului guvernator
    al Bancii Nationale a Romaniei

    Directia autorizare si supraveghere prudentiala
    a societatilor bancare

    Acest angajament trebuie sa fie transmis de orice persoana care isi propune sa fie fondator sau sa detina cel putin 5% din drepturile de vot ale unei societati bancare si care nu are ea insasi aceasta calitate in Romania.SmartCity5

COMENTARII la Norma 14/1994

Momentan nu exista niciun comentariu la Norma 14 din 1994
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 17 2019
    O zi buna Aveți nevoie de un împrumut pentru fiecare scop? Te afli într-o problemă financiară? Bridge Finance este garantat în furnizarea de servicii financiare clienților cu o dobândă favorabilă. Împrumuturile noastre sunt ușoare și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem asorta orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2% la bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să contactați prin (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Ordin 17 2019
    Sunteți interesat să obțineți profituri din tranzacțiile de opțiuni binare și investiții în criptocurrency, dar nu ați făcut acest lucru din cauza comercianților falsi de aici? Nu vă faceți griji, pentru că un comerciant real și autentic, cu cunoștințe vaste despre tranzacțiile binare, este aici pentru a vă ajuta să vă realizați visurile de a-l face imens de la tranzacționare. Trimiteți imediat un e-mail la tradezonewithelizabethcarlin@gmail.com și permiteți-i să vă schimbe viața în bine.
ANONIM a comentat Decizia 5 2000
    Buna, Căutați un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă plăti facturile, aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere nouă sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână datorită finanțării inadecvate? Aveți un scor de credit scăzut și vă este greu să obțineți servicii de capital de la băncile locale și alte institute financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite domenii ale specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile dvs. de împrumut chiar aici! Oferim tot felul de împrumuturi de orice sumă pentru companii și persoane fizice, cu o dobândă scăzută și accesibilă de 3%. Procesul nostru de capital și creditare este sigur, autentic și garantat 100%. Interesat va rugam sa ma contactati prin e-mail; (sarahmichael831@gmail.com) Whatsapp: +1 315-284-1764 Viber: +1 315-284-1764
ANONIM a comentat Decizia 5 2000
    Buna, Căutați un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă plăti facturile, aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere nouă sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână datorită finanțării inadecvate? Aveți un scor de credit scăzut și vă este greu să obțineți servicii de capital de la băncile locale și alte institute financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite domenii ale specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile dvs. de împrumut chiar aici! Oferim tot felul de împrumuturi de orice sumă pentru companii și persoane fizice, cu o dobândă scăzută și accesibilă de 3%. Procesul nostru de capital și creditare este sigur, autentic și garantat 100%. Interesat va rugam sa ma contactati prin e-mail; (sarahmichael831@gmail.com) Whatsapp: +1 315-284-1764 Viber: +1 315-284-1764
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Ordin 17 2019
    O zi buna Aveți nevoie de un împrumut pentru fiecare scop? Te afli într-o problemă financiară? Bridge Finance este garantat în furnizarea de servicii financiare clienților cu o dobândă favorabilă. Împrumuturile noastre sunt ușoare și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem asorta orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2% la bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați imediat prin (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 1355 2001
    GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR BUY/LEASE AT THE BEST RATES AVAILABLE We offer certified and verifiable bank instruments via Swift Transmission from a genuine provider capable of taking up time bound transactions. FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Our BG/SBLC Financing can help you get your project funded, loan financing by providing you with yearly. RWA ready to close leasing with any interested client in few banking days Name : Scott james Email : Inquiry.securedfunding@gmail.com Skype: Inquiry.securedfunding@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 221 2000
    Locuiesc în SUA Florida și sunt azi o femeie fericită? Mi-am spus sinelui că orice creditor împrumutat care mi-ar putea schimba Viața și familia, mă voi referi la orice persoană care le caută împrumut. Dacă aveți nevoie de împrumut și sunteți 100% sigur că veți plăti împrumutul, contactați-le și vă rugăm să le spuneți că doamna Sandra v-a trimis la ei. sabinhelps@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 37 2016
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu