Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

NORME din 1991

NORME    din  1991

privind autorizarea societatilor bancare

ACT EMIS DE: BANCA NATIONALA A ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 217 din 29 octombrie 1991


SmartCity3


    In temeiul prevederilor:
    - articolul 5 "societatile bancare, persoane juridice romane, se pot constitui si functiona numai pe baza autorizatiei eliberate de Banca Nationala a Romaniei";
    - articolul 6 "documentatia care trebuie prezentata pentru solicitarea autorizatiei si conditiile in care aceasta poate fi acordata vor fi stabilite prin norme de catre Banca Nationala a Romaniei";
    - articolul 7 "conditiile in care autorizatia poate fi retrasa, atit in cazurile cind retragerea este impusa de lege, cit si atunci cind ea este ceruta de societatea bancara respectiva, se stabilesc prin norme de catre Banca Nationala a Romaniei";
    - articolul 14: exercitarea profesiunii bancare si operatiunile de banca ale filialelor si sucursalelor societatilor bancare, persoane juridice straine, sint supuse autorizarii Bancii Nationale a Romaniei, in concordanta cu politica acesteia fata de activitatea bancilor straine in Romania din Legea nr. 33/1991 privind activitatea bancara,
    Banca Nationala a Romaniei emite prezentele norme:

    1. Societatile bancare pot sa se constituie si sa functioneze pe teritoriul Romaniei numai daca au obtinut, in prealabil, autorizatia Bancii Nationale a Romaniei.
    2. Formalitatile prevazute la art. 3, art. 4, art. 9, art. 10, art. 22 si art. 24 din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale pot fi indeplinite numai cu conditia prezentarii autoritatilor competente, in original sau in copie autentificata, a autorizatiei eliberate de Banca Nationala a Romaniei.
    3. Cererea de autorizare se adreseaza Bancii Nationale a Romaniei, impreuna cu dosarul care trebuie sa contina urmatoarele documente si informatii:
    a) Proiectele de contract de societate si de statut, in cazul societatilor bancare persoane juridice romane.
    Pentru sucursalele societatilor bancare persoane juridice straine, se vor comunica denumirea, sediul sucursalei, capitalul de dotare, precum si statutul sau alte acte dovedind denumirea, forma juridica, sediul social si modul de functionare a bancii straine.
    b) Repartitia actiunilor sau partilor sociale, precum si a drepturilor de vot.
    Persoanele fizice sau juridice care intentioneaza sa detina cel putin 5% din capitalul social sau din drepturile de vot trebuie sa comunice informatiile precizate in anexa nr. 2*) la prezentele norme.
    c) Numele a cel putin doua persoane care sint propuse sa asigure orientarea efectiva a societatii bancare, precum si alte informatii precizate in anexa nr. 1*) la prezentele norme, din care sa rezulte onorabilitatea, experienta si calificarea profesionala a acestora. In plus, conducatorii propusi vor depune cite un certificat de cazier judiciar.
    Pentru conducatorii care si-au stabilit resedinta in Romania de mai putin de cinci ani, certificatul de cazier judiciar va fi inlocuit sau completat cu un document echivalent eliberat de autoritatile competente din tara lor de origine sau din tara in care au avut stabilita resedinta anterior, care sa ateste ca cel interesat nu este supus, in conformitate cu legislatia din tara respectiva, unei interdictii de a conduce o societate bancara.
    In cazul sucursalei unei societati bancare, persoana juridica straina, se va comunica documentul autentic prin care acesta din urma imputerniceste doi conducatori care sa o angajeze legal in Romania.
    d) Identitatea membrilor organelor deliberative; in cazul societatilor de persoane, si identitatea asociatilor care nu participa la conducere. Vor fi depuse, pentru fiecare dintre acestia, un curriculum vitae si un certificat de cazier judiciar.
    Daca este cazul, se aplica si prevederile de la lit. c) alin. 2.
    e) Identitatea cenzorilor propusi. Vor fi depuse pentru fiecare un curriculum vitae, un certificat de cazier judiciar si o declaratie din care sa rezulte ca acestia nu se afla in vreuna din situatiile prevazute la art. 112 lit. a) si b) din Legea nr. 31/1990.
    Daca este cazul, se aplica si prevederile de la lit. c) alin. 2.
    f) In cazul in care persoana juridica pentru care se cere autorizarea este deja constituita, descrierea activitatii si prezentarea ultimelor sale trei rapoarte anuale (bilanturi).
    In cazul unei sucursale din Romania a unei societati bancare straine, aceasta din urma va comunica ultimele sale trei rapoarte anuale, precum si o descriere a activitatii sale. De asemenea, se va transmite o declaratie scrisa a autoritatii straine de supraveghere, din care sa rezulte ca aceasta este de acord cu stabilirea unei sucursale in Romania.
    g) Program de activitate, care va cuprinde:
    - tipul si denumirea activitatilor prevazute a fi desfasurate de societatea bancara;
    - compozitia clientelei pe care societatea bancara isi propune sa o atraga;
    - natura resurselor financiare utilizate;
    - structura organizatorica a societatii bancare, cu precizarea numarului si a repartitiei personalului pe functii;
    - estimarea principalelor posturi de bilant si a contului de profit si pierderi pentru urmatoarele trei exercitii financiare.
------------
    *) Anexele nr. 1 si 2 vor fi comunicate celor interesati de catre Banca Nationala a Romaniei.

    4. Personalul Bancii Nationale a Romaniei este obligat, prin lege, sa pastreze secretul profesional; informatiile care ii sint comunicate in aplicarea prezentelor norme sint pastrate strict confidential.
    Directia de reglementare si supraveghere bancara din cadrul Bancii Nationale a Romaniei va confirma primirea cererii, data primirii marcind momentul din care incepe sa curga termenul prevazut la pct. 6 si va instrumenta dosarele prezentate.
    Dosarul, impreuna cu nota de prezentare, va fi transmis Consiliului de administratie al Bancii Nationale a Romaniei.
    Pentru ca un dosar sa fie acceptat la prezentare este necesar ca el sa contina toate informatiile prevazute la pct. 3 si ca instrumentarea lui sa se fi putut incheia cel putin cu doua saptamini inainte de data sedintei consiliului de administratie pe a carei ordine de zi urmeaza a fi inscris. In cazuri exceptionale, guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei poate decide reducerea acestei perioade.
    5. Persoanele care intentioneaza sa solicite sau care au solicitat autorizarea unei societati bancare vor pastra confidentialitatea dosarului lor atit timp cit Banca Nationala a Romaniei nu s-a pronuntat asupra acestuia.
    6. Banca Nationala a Romaniei decide cu privire la autorizarea unei societati bancare in termen de cel mult sase luni de la primirea cererii sau, daca aceasta este incompleta, in termen de cel mult 6 luni de la transmiterea de catre solicitant a informatiilor necesare luarii deciziei, dar nu mai mult de 12 luni de la primirea cererii.
    7. Decizia de autorizare a unei societati bancare este emisa sub conditia suspensiva a constituirii efective a acesteia conform modalitatilor prevazute in documentatia prezentata. Aceasta decizie conditionala va produce efecte la data comunicarii prin care Banca Nationala a Romaniei va informa societatea bancara ca, in urma constituirii sale, autorizarea este definitiva.
    Comunicarea prevazuta la alin. 1 va fi facuta dupa primirea si verificarea de catre Banca Nationala a Romaniei a urmatoarelor documente:
    a) copie autentificata a statutului si/sau a contractului de societate;
    b) copie autentificata a certificatului depozitarului fondurilor destinate sa constituie capitalul social;
    c) copie autentificata a certificatului registrului comertului din care rezulta inmatricularea societatii bancare;
    d) informarea cu privire la:
    - repartitia capitalului social;
    - componenta consiliului de administratie, a comitetului de directie si identitatea cenzorilor;
    - numele presedintelui societatii bancare si al celorlalti conducatori care asigura orientarea efectiva a activitatii acesteia, pentru care se vor alatura scrisoarea si informatiile cerute in anexa nr. 1 la prezentele norme.
    e) un extras al Monitorului Oficial al Romaniei in care s-a facut publicitatea constituirii societatii bancare; pentru perioada 1991 - 1992, este suficienta dovada ca a fost solicitata efectuarea acestei publicitati.
    8. Banca Nationala a Romaniei va respinge cererea de autorizare daca:
    a) dosarul este incomplet la incheierea termenului prevazut la pct. 6;
    b) capitalul social sau capitalul de dotare al sucursalelor deschise in Romania de societati bancare straine este mai mic decit nivelul minim stabilit de Banca Nationala a Romaniei;
    c) forma juridica este inadecvata activitatii prevazute sau este oprita de lege;
    d) societatea bancara nu are aptitudinea de a-si realiza obiectivele de dezvoltare in conditii compatibile cu buna functionare a sistemului financiar si care sa asigure clientelei o siguranta satisfacatoare;
    e) persoanele vizate la pct. 3 lit. c), d), si e) nu au onorabilitatea necesara, calificarea si experienta adecvate functiei lor;
    f) calitatea actionarilor si/sau a asociatilor care detin o participare pentru care detin o participare pentru care este necesara obtinerea unei autorizatii prealabile nu corespunde nevoii garantarii unei gestiuni sanatoase si prudente a bancii.
    9. Banca Nationala a Romaniei poate retrage autorizatia de functionare unei societati bancare atunci cind:
    a) societatea bancara renunta in mod expres la ea, nu o foloseste o perioada de 12 luni de la acordare sau nu-si mai exercita activitatea de cel putin 6 luni;
    b) societatea bancara incalca in mod grav sau repetat dispozitiile Legii privind activitatea bancara sau normele emise in aplicarea acesteia;
    c) societatea bancara nu mai indeplineste conditiile carora le este subordonata autorizarea;
    d) autorizatia a fost obtinuta ca urmare a unor declaratii false sau prin orice alt mijloc ilegal;
    e) societatea bancara nu respecta conditiile prevazute in autorizatie;
    f) autoritatea competenta din tara in care are sediul social societatea bancara ce a deschis o sucursala in Romania i-a retras acesteia autorizatia de functionare ca societate bancara;
    g) societatea bancara nu mai ofera garantia ca isi va putea indeplini obligatiile fata de creditorii sai si, in special, nu mai asigura siguranta fondurilor ce i-au fost incredintate;
    h) societatea bancara nu isi achita obligatiile fiscale.
    10. Retragerea autorizatiei unei societati bancare se publica in Monitorul Oficial al Romaniei.
    11. Societatea bancara sau sucursala deschisa in Romania de o societate bancara straina a carei autorizatie a fost retrasa intra in lichidare.
    In perioada de lichidare, societatea bancara sau sucursala respectiva:
    - ramine sub controlul Bancii Nationale a Romaniei;
    - poate efectua numai operatiunile strict necesare lichidarii;
    - nu poate folosi calitatea sa de societate bancara altfel decit precizind ca se afla in lichidare.
    12. Deciziile de refuz si, respectiv, de retragere a autorizatiei unei societati bancare trebuie sa fie motivate si se vor comunica partilor interesate.
    13. Prezentele norme se aplica societatilor bancare, persoane juridice romane si straine, care isi desfasoara activitatea pe teritoriul Romaniei.
    14. Prezentele norme intra in vigoare la data publicarii lor in Monitorul Oficial al Romaniei.

                              Mugur Isarescu,
                guvernatorul Bancii Nationale a RomanieiSmartCity5

COMENTARII la Norma 0/1991

Momentan nu exista niciun comentariu la Norma 0 din 1991
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 774 2010
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
ANONIM a comentat Ordin 104 2003
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
ANONIM a comentat Legea 166 2014
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER BACK MY TRUE LIFE STORY HOW I GOT MY EX LOVER BACK.I  want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband  treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: dromokpo@gmail.com that he will help me bring my husband back to being a good man.Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and i forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or  broken marriage situation  and you want your Ex lover,  Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife you can reach him via: dromokpo@gmail.com 
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    GET YOUR EX LOVER BACK NOW OR GET YOUR BROKEN RELATIONSHIP, MARRIAGE RESTORED. I’m just upset that I have been in pain and crying for so long and many times. Thank you dromokpo@gmail.com I wished I would have found you earlier, you would have saved me from a lot of pain for the past five years my ex lover left me for another woman in just 2 days i contacted you Dr Omokpo you brought my broken relationship back I spent a small fortune enough to take my dream trip to South Carolina but what’s the point in taking a dream trip without the love of my life. Dr Omokpo has given me hope and his honesty is a breath of fresh air, I feel so good and heavy happiness in my heart to get my ex lover back. Who I thought he was gone forever. We are married now as I share my testimony with you. If you have broken relationship or broken marriage or you want to get your ex lover back kindly contact: dromokpo@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Norma 0/1991
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu