Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

NORME din 1991

NORME    din  1991

privind autorizarea societatilor bancare

ACT EMIS DE: BANCA NATIONALA A ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 217 din 29 octombrie 1991


SmartCity3


    In temeiul prevederilor:
    - articolul 5 "societatile bancare, persoane juridice romane, se pot constitui si functiona numai pe baza autorizatiei eliberate de Banca Nationala a Romaniei";
    - articolul 6 "documentatia care trebuie prezentata pentru solicitarea autorizatiei si conditiile in care aceasta poate fi acordata vor fi stabilite prin norme de catre Banca Nationala a Romaniei";
    - articolul 7 "conditiile in care autorizatia poate fi retrasa, atit in cazurile cind retragerea este impusa de lege, cit si atunci cind ea este ceruta de societatea bancara respectiva, se stabilesc prin norme de catre Banca Nationala a Romaniei";
    - articolul 14: exercitarea profesiunii bancare si operatiunile de banca ale filialelor si sucursalelor societatilor bancare, persoane juridice straine, sint supuse autorizarii Bancii Nationale a Romaniei, in concordanta cu politica acesteia fata de activitatea bancilor straine in Romania din Legea nr. 33/1991 privind activitatea bancara,
    Banca Nationala a Romaniei emite prezentele norme:

    1. Societatile bancare pot sa se constituie si sa functioneze pe teritoriul Romaniei numai daca au obtinut, in prealabil, autorizatia Bancii Nationale a Romaniei.
    2. Formalitatile prevazute la art. 3, art. 4, art. 9, art. 10, art. 22 si art. 24 din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale pot fi indeplinite numai cu conditia prezentarii autoritatilor competente, in original sau in copie autentificata, a autorizatiei eliberate de Banca Nationala a Romaniei.
    3. Cererea de autorizare se adreseaza Bancii Nationale a Romaniei, impreuna cu dosarul care trebuie sa contina urmatoarele documente si informatii:
    a) Proiectele de contract de societate si de statut, in cazul societatilor bancare persoane juridice romane.
    Pentru sucursalele societatilor bancare persoane juridice straine, se vor comunica denumirea, sediul sucursalei, capitalul de dotare, precum si statutul sau alte acte dovedind denumirea, forma juridica, sediul social si modul de functionare a bancii straine.
    b) Repartitia actiunilor sau partilor sociale, precum si a drepturilor de vot.
    Persoanele fizice sau juridice care intentioneaza sa detina cel putin 5% din capitalul social sau din drepturile de vot trebuie sa comunice informatiile precizate in anexa nr. 2*) la prezentele norme.
    c) Numele a cel putin doua persoane care sint propuse sa asigure orientarea efectiva a societatii bancare, precum si alte informatii precizate in anexa nr. 1*) la prezentele norme, din care sa rezulte onorabilitatea, experienta si calificarea profesionala a acestora. In plus, conducatorii propusi vor depune cite un certificat de cazier judiciar.
    Pentru conducatorii care si-au stabilit resedinta in Romania de mai putin de cinci ani, certificatul de cazier judiciar va fi inlocuit sau completat cu un document echivalent eliberat de autoritatile competente din tara lor de origine sau din tara in care au avut stabilita resedinta anterior, care sa ateste ca cel interesat nu este supus, in conformitate cu legislatia din tara respectiva, unei interdictii de a conduce o societate bancara.
    In cazul sucursalei unei societati bancare, persoana juridica straina, se va comunica documentul autentic prin care acesta din urma imputerniceste doi conducatori care sa o angajeze legal in Romania.
    d) Identitatea membrilor organelor deliberative; in cazul societatilor de persoane, si identitatea asociatilor care nu participa la conducere. Vor fi depuse, pentru fiecare dintre acestia, un curriculum vitae si un certificat de cazier judiciar.
    Daca este cazul, se aplica si prevederile de la lit. c) alin. 2.
    e) Identitatea cenzorilor propusi. Vor fi depuse pentru fiecare un curriculum vitae, un certificat de cazier judiciar si o declaratie din care sa rezulte ca acestia nu se afla in vreuna din situatiile prevazute la art. 112 lit. a) si b) din Legea nr. 31/1990.
    Daca este cazul, se aplica si prevederile de la lit. c) alin. 2.
    f) In cazul in care persoana juridica pentru care se cere autorizarea este deja constituita, descrierea activitatii si prezentarea ultimelor sale trei rapoarte anuale (bilanturi).
    In cazul unei sucursale din Romania a unei societati bancare straine, aceasta din urma va comunica ultimele sale trei rapoarte anuale, precum si o descriere a activitatii sale. De asemenea, se va transmite o declaratie scrisa a autoritatii straine de supraveghere, din care sa rezulte ca aceasta este de acord cu stabilirea unei sucursale in Romania.
    g) Program de activitate, care va cuprinde:
    - tipul si denumirea activitatilor prevazute a fi desfasurate de societatea bancara;
    - compozitia clientelei pe care societatea bancara isi propune sa o atraga;
    - natura resurselor financiare utilizate;
    - structura organizatorica a societatii bancare, cu precizarea numarului si a repartitiei personalului pe functii;
    - estimarea principalelor posturi de bilant si a contului de profit si pierderi pentru urmatoarele trei exercitii financiare.
------------
    *) Anexele nr. 1 si 2 vor fi comunicate celor interesati de catre Banca Nationala a Romaniei.

    4. Personalul Bancii Nationale a Romaniei este obligat, prin lege, sa pastreze secretul profesional; informatiile care ii sint comunicate in aplicarea prezentelor norme sint pastrate strict confidential.
    Directia de reglementare si supraveghere bancara din cadrul Bancii Nationale a Romaniei va confirma primirea cererii, data primirii marcind momentul din care incepe sa curga termenul prevazut la pct. 6 si va instrumenta dosarele prezentate.
    Dosarul, impreuna cu nota de prezentare, va fi transmis Consiliului de administratie al Bancii Nationale a Romaniei.
    Pentru ca un dosar sa fie acceptat la prezentare este necesar ca el sa contina toate informatiile prevazute la pct. 3 si ca instrumentarea lui sa se fi putut incheia cel putin cu doua saptamini inainte de data sedintei consiliului de administratie pe a carei ordine de zi urmeaza a fi inscris. In cazuri exceptionale, guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei poate decide reducerea acestei perioade.
    5. Persoanele care intentioneaza sa solicite sau care au solicitat autorizarea unei societati bancare vor pastra confidentialitatea dosarului lor atit timp cit Banca Nationala a Romaniei nu s-a pronuntat asupra acestuia.
    6. Banca Nationala a Romaniei decide cu privire la autorizarea unei societati bancare in termen de cel mult sase luni de la primirea cererii sau, daca aceasta este incompleta, in termen de cel mult 6 luni de la transmiterea de catre solicitant a informatiilor necesare luarii deciziei, dar nu mai mult de 12 luni de la primirea cererii.
    7. Decizia de autorizare a unei societati bancare este emisa sub conditia suspensiva a constituirii efective a acesteia conform modalitatilor prevazute in documentatia prezentata. Aceasta decizie conditionala va produce efecte la data comunicarii prin care Banca Nationala a Romaniei va informa societatea bancara ca, in urma constituirii sale, autorizarea este definitiva.
    Comunicarea prevazuta la alin. 1 va fi facuta dupa primirea si verificarea de catre Banca Nationala a Romaniei a urmatoarelor documente:
    a) copie autentificata a statutului si/sau a contractului de societate;
    b) copie autentificata a certificatului depozitarului fondurilor destinate sa constituie capitalul social;
    c) copie autentificata a certificatului registrului comertului din care rezulta inmatricularea societatii bancare;
    d) informarea cu privire la:
    - repartitia capitalului social;
    - componenta consiliului de administratie, a comitetului de directie si identitatea cenzorilor;
    - numele presedintelui societatii bancare si al celorlalti conducatori care asigura orientarea efectiva a activitatii acesteia, pentru care se vor alatura scrisoarea si informatiile cerute in anexa nr. 1 la prezentele norme.
    e) un extras al Monitorului Oficial al Romaniei in care s-a facut publicitatea constituirii societatii bancare; pentru perioada 1991 - 1992, este suficienta dovada ca a fost solicitata efectuarea acestei publicitati.
    8. Banca Nationala a Romaniei va respinge cererea de autorizare daca:
    a) dosarul este incomplet la incheierea termenului prevazut la pct. 6;
    b) capitalul social sau capitalul de dotare al sucursalelor deschise in Romania de societati bancare straine este mai mic decit nivelul minim stabilit de Banca Nationala a Romaniei;
    c) forma juridica este inadecvata activitatii prevazute sau este oprita de lege;
    d) societatea bancara nu are aptitudinea de a-si realiza obiectivele de dezvoltare in conditii compatibile cu buna functionare a sistemului financiar si care sa asigure clientelei o siguranta satisfacatoare;
    e) persoanele vizate la pct. 3 lit. c), d), si e) nu au onorabilitatea necesara, calificarea si experienta adecvate functiei lor;
    f) calitatea actionarilor si/sau a asociatilor care detin o participare pentru care detin o participare pentru care este necesara obtinerea unei autorizatii prealabile nu corespunde nevoii garantarii unei gestiuni sanatoase si prudente a bancii.
    9. Banca Nationala a Romaniei poate retrage autorizatia de functionare unei societati bancare atunci cind:
    a) societatea bancara renunta in mod expres la ea, nu o foloseste o perioada de 12 luni de la acordare sau nu-si mai exercita activitatea de cel putin 6 luni;
    b) societatea bancara incalca in mod grav sau repetat dispozitiile Legii privind activitatea bancara sau normele emise in aplicarea acesteia;
    c) societatea bancara nu mai indeplineste conditiile carora le este subordonata autorizarea;
    d) autorizatia a fost obtinuta ca urmare a unor declaratii false sau prin orice alt mijloc ilegal;
    e) societatea bancara nu respecta conditiile prevazute in autorizatie;
    f) autoritatea competenta din tara in care are sediul social societatea bancara ce a deschis o sucursala in Romania i-a retras acesteia autorizatia de functionare ca societate bancara;
    g) societatea bancara nu mai ofera garantia ca isi va putea indeplini obligatiile fata de creditorii sai si, in special, nu mai asigura siguranta fondurilor ce i-au fost incredintate;
    h) societatea bancara nu isi achita obligatiile fiscale.
    10. Retragerea autorizatiei unei societati bancare se publica in Monitorul Oficial al Romaniei.
    11. Societatea bancara sau sucursala deschisa in Romania de o societate bancara straina a carei autorizatie a fost retrasa intra in lichidare.
    In perioada de lichidare, societatea bancara sau sucursala respectiva:
    - ramine sub controlul Bancii Nationale a Romaniei;
    - poate efectua numai operatiunile strict necesare lichidarii;
    - nu poate folosi calitatea sa de societate bancara altfel decit precizind ca se afla in lichidare.
    12. Deciziile de refuz si, respectiv, de retragere a autorizatiei unei societati bancare trebuie sa fie motivate si se vor comunica partilor interesate.
    13. Prezentele norme se aplica societatilor bancare, persoane juridice romane si straine, care isi desfasoara activitatea pe teritoriul Romaniei.
    14. Prezentele norme intra in vigoare la data publicarii lor in Monitorul Oficial al Romaniei.

                              Mugur Isarescu,
                guvernatorul Bancii Nationale a RomanieiSmartCity5

COMENTARII la Norma 0/1991

Momentan nu exista niciun comentariu la Norma 0 din 1991
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 410 2011
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
ANONIM a comentat Decizia 91 2019
    Bună ziua, Ai nevoie de ajutor financiar urgent pentru nevoile tale personale sau de afaceri? Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă majoră pentru clienții care se confruntă cu probleme financiare și au nevoie urgentă de o soluție. Întrebarea despre credit și garanții este ceea ce clienții se preocupă întotdeauna atunci când caută un creditor credibil. Aveți grijă să nu pierdeți victima diferitelor fraude de împrumut online și să pierdeți în cele din urmă banii câștigați cu greu. Dacă aveți nevoie de un credit credibil și de încredere: Consolidarea datoriei, Împrumuturi de afaceri, Împrumuturi personale, Împrumuturi pentru construcții și împrumuturi auto pentru orice relație: info@loanlogics.online sau pastordonaldloanfirm@gmail.com nu există nicio garanție de securitate socială și credit, 100% garanție . Tot ce trebuie să faci este să știi exact ce vrei și să te asiguri că îți vei realiza visele EMAIL. pastordonaldloanfirm@gmail.com WhatsApp us +12899600524
ANONIM a comentat Legea 734 2018
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Ordin 1164 2018
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Cuantum - 2014
    DO YOU NEED AN AFFORDABLE LOAN TODAY? We have provided over $1 Billion in business loans to over 15,000 business owners just like you. We use our own designated risk technology to provide you with the right business loan so you can grow your business. Our services are fast and reliable, loans are approved within 24 hours of successful application. We offer loans from a minimum range of $10,000 to a maximum of $200 million. Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and don’t know which way to go or where to turn? What about finding a reputable Debt Consolidation firm that can assist you in reducing monthly installment so that you will have affordable repayment options as well as room to breathe when it comes to the end of the month and bills need to get paid? Dr. Jayden Martin Home Loans is the answer. Reduce your payments to ease the strain on your monthly expenses. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 DO YOU NEED 100% FINANCE? we give out loans with an affordable interest rate of 2% JAYDEN MARTIN HOME LOANS, (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) aims is to provide Excellent Professional Financial Services. Our services include the following: *Truck Loans * Personal Loans * Debt consolidation loans * Car Loans * Business Loans * Education Loans * Mortgage *Refinancing Loans * Home Loans We give you loan with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 30 years to pay back the loan (secure and unsecured). Do not keep your financial problems to yourself in order for you not to be debt master or financial stress up, which is why you must contact us quickly for a solution to your financial problems. It will be a great joy to us when you are financially stable. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 NOTE:Bear in mind that it will only take less than 24 Hours to process your file is 100% Guaranteed no matter your Credit Score. Yours Sincerely, Dr. Jayden Martin +1 (929)277-5237 We are certified and your privacy is 100% safe with us. Worry no more about your loans or finances. Get your instant loan approval
ANONIM a comentat Legea 4 1966
    DO YOU NEED AN AFFORDABLE LOAN TODAY? We have provided over $1 Billion in business loans to over 15,000 business owners just like you. We use our own designated risk technology to provide you with the right business loan so you can grow your business. Our services are fast and reliable, loans are approved within 24 hours of successful application. We offer loans from a minimum range of $10,000 to a maximum of $200 million. Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and don’t know which way to go or where to turn? What about finding a reputable Debt Consolidation firm that can assist you in reducing monthly installment so that you will have affordable repayment options as well as room to breathe when it comes to the end of the month and bills need to get paid? Dr. Jayden Martin Home Loans is the answer. Reduce your payments to ease the strain on your monthly expenses. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 DO YOU NEED 100% FINANCE? we give out loans with an affordable interest rate of 2% JAYDEN MARTIN HOME LOANS, (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) aims is to provide Excellent Professional Financial Services. Our services include the following: *Truck Loans * Personal Loans * Debt consolidation loans * Car Loans * Business Loans * Education Loans * Mortgage *Refinancing Loans * Home Loans We give you loan with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 30 years to pay back the loan (secure and unsecured). Do not keep your financial problems to yourself in order for you not to be debt master or financial stress up, which is why you must contact us quickly for a solution to your financial problems. It will be a great joy to us when you are financially stable. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 NOTE:Bear in mind that it will only take less than 24 Hours to process your file is 100% Guaranteed no matter your Credit Score. Yours Sincerely, Dr. Jayden Martin +1 (929)277-5237 We are certified and your privacy is 100% safe with us. Worry no more about your loans or finances. Get your instant loan approval
ANONIM a comentat Legea 40 1997
    Sunt creditor privat și investitor, aveți nevoie de o finanțare legitimă, onestă, de încredere și repede? Te pot ajuta cu un împrumut de garanție 100%, ofer afaceri, finanțări imobiliare și împrumuturi individuale, Mai mult, finanțez tot felul de proiecte. Aplicați astăzi prin e-mail: ruthhuntfinancialservice@gmail.com pentru informații suplimentare.
ANONIM a comentat Legea 4 2015
     We are direct providers of Fresh Cut BG, SBLC and MTN which are specifically for lease, our bank instrument can be engage in PPP Trading, Discounting, signature project (s) such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Telecommunication, construction of Dams, Bridges, Real Estate and all kind of projects. We do not have any broker chain in our offer or get involved in chauffer driven offers. We deliver with time and precision as sethforth in the agreement. Our terms and Conditions are reasonable, below is our instrument description. The procedure is very simple; the instrument will be reserved on euro clear to be verified by your bank, after verification an arrangement will be made for necessary bank documents and stock testing expenses, the cost of the Bank Guarantee will be paid after the delivery of the MT760, DESCRIPTION OF INSTRUMENTS: 1. Instrument: Bank Guarantee (BG/SBLC) (Appendix A) 2. Total Face Value: Eur 5M MIN and Eur 10B MAX (Ten Billion USD). 3. Issuing Bank: HSBC Bank London, Credit Suisse and Deutsche Bank Frankfurt. 4. Age: One Year, One Month 5. Leasing Price: 6% of Face Value plus 2% commission fees to brokers. 6. Delivery: Bank to Bank swift. 7. Payment: MT-103 or MT760 8. Hard Copy: Bonded Courier within 7 banking days. We are ready to close leasing with any interested client in few banking days, if interested do not hesitate to contact me direct. wrightjames931@gmail.com Regards, Wright Skype; wrightjames931@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 49 1997
    DO YOU NEED AN AFFORDABLE LOAN TODAY? We have provided over $1 Billion in business loans to over 15,000 business owners just like you. We use our own designated risk technology to provide you with the right business loan so you can grow your business. Our services are fast and reliable, loans are approved within 24 hours of successful application. We offer loans from a minimum range of $10,000 to a maximum of $200 million. Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and don’t know which way to go or where to turn? What about finding a reputable Debt Consolidation firm that can assist you in reducing monthly installment so that you will have affordable repayment options as well as room to breathe when it comes to the end of the month and bills need to get paid? Dr. Jayden Martin Home Loans is the answer. Reduce your payments to ease the strain on your monthly expenses. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 DO YOU NEED 100% FINANCE? we give out loans with an affordable interest rate of 2% JAYDEN MARTIN HOME LOANS, (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) aims is to provide Excellent Professional Financial Services. Our services include the following: *Truck Loans * Personal Loans * Debt consolidation loans * Car Loans * Business Loans * Education Loans * Mortgage *Refinancing Loans * Home Loans We give you loan with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 30 years to pay back the loan (secure and unsecured). Do not keep your financial problems to yourself in order for you not to be debt master or financial stress up, which is why you must contact us quickly for a solution to your financial problems. It will be a great joy to us when you are financially stable. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 NOTE:Bear in mind that it will only take less than 24 Hours to process your file is 100% Guaranteed no matter your Credit Score. Yours Sincerely, Dr. Jayden Martin +1 (929)277-5237 We are certified and your privacy is 100% safe with us. Worry no more about your loans or finances. Get your instant loan approval
ANONIM a comentat Decizia 319 2017
    Bună ziua, sunt Ruth Hunt, creditor privat și creditor legal. Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi ipotecare, împrumuturi pentru autoturisme, împrumuturi pentru studenți, credite de consolidare fără garanții, garanții, capital de risc etc ... Sau pur și simplu refuzați un împrumut de la o bancă sau o instituție financiară din unul sau mai multe motive? Sunteți soluțiile potrivite pentru credit! Oferim împrumuturi întreprinderilor și persoanelor fizice cu dobândă redusă și accesibilă de 3%. Deci, dacă sunteți interesat de un împrumut urgent și securizat. Pentru mai multe informații, trimiteți-ne un e-mail de astăzi Via: ruthhuntfinancialservice@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Norma 0/1991
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu