Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

NORME METODOLOGICE Nr

NORME METODOLOGICE   Nr. 394/13108 din 26 martie 2002

privind acordarea din bugetul asigurarilor pentru somaj de credite in conditii avantajoase intreprinderilor mici si mijlocii, unitatilor cooperatiste, asociatiilor familiale si persoanelor fizice autorizate sa desfasoare activitati independente

ACT EMIS DE: MINISTERUL MUNCII SI SOLIDARITATII SOCIALE


SmartCity3

              Nr. 394 din 26 martie 2002
              BANCA NATIONALA A ROMANIEI
              Nr. 13.108 din 27 martie 2002
PUBLICATE IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 253 din 15 aprilie 2002

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Prezentele norme metodologice sunt emise in scopul reglementarii conditiilor de acordare si de rambursare a creditelor, a modului de constituire a garantiilor, a organizarii si desfasurarii licitatiilor pentru desemnarea bancilor si agentiilor autorizate sa acorde credite din bugetul asigurarilor pentru somaj, in baza prevederilor Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca.
    Art. 2
    Principiile fundamentale de acordare a creditelor in conditii avantajoase sunt:
    a) fondurile de creditare au ca sursa bugetul asigurarilor pentru somaj si se acorda in lei;
    b) creditele se acorda pe principiul tratamentului egal si nediscriminatoriu, tuturor beneficiarilor de drept;
    c) creditele sunt destinate sa creeze locuri de munca, in special pentru someri, si sa favorizeze initierea unor activitati independente, infiintarea si dezvoltarea activitatilor asociatiilor familiale, dezvoltarea intreprinderilor mici si mijlocii si unitatilor cooperatiste;
    d) fondurile de creditare sunt destinate sa initieze si sa promoveze activitati economice rentabile, menite sa dezvolte si sa imbunatateasca statutul beneficiarilor de drept;
    e) acordarea creditelor se realizeaza pe principiul transparentei operatiunilor de creditare, prin punerea la dispozitie institutiilor implicate si celor interesati a tuturor informatiilor referitoare la acordarea de credite din bugetul asigurarilor pentru somaj;
    f) in gestionarea fondurilor de creditare si in acordarea creditelor bancile care administreaza sumele din bugetul asigurarilor pentru somaj vor acorda prioritate prevederilor Legii nr. 76/2002 fata de normele si metodologiile proprii de acordare a creditelor, tinand seama de prevederile prezentelor norme metodologice.

    CAP. 2
    A. Constituirea si repartizarea fondurilor pentru acordarea de credite in conditii avantajoase intreprinderilor mici si mijlocii, unitatilor cooperatiste, asociatiilor familiale si persoanelor autorizate sa desfasoare activitati independente

    Art. 3
    Fondul pentru acordarea de credite in conditii avantajoase, constituit in baza prevederilor art. 86 alin. (1) din Legea nr. 76/2002, denumit in continuare fond de creditare, se constituie anual in cadrul bugetului asigurarilor pentru somaj, aprobat prin legea bugetului asigurarilor sociale de stat.
    Art. 4
    Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca trebuie sa asigure:
    a) administrarea eficienta a sumelor alocate pentru acordarea de credite;
    b) monitorizarea intregii activitati depuse de catre institutiile implicate, banca, agentiile de credit si agentiile de ocupare a fortei de munca judetene si a municipiului Bucuresti, pentru indeplinirea cerintelor legii si asigurarea realizarii in bune conditii a programului de ocupare a fortei de munca, in special a somerilor.
    Art. 5
    Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca va stabili anual fondurile care urmeaza sa fie administrate prin banci si, respectiv, prin agentii de credit autorizate.
    Art. 6
    (1) Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca va efectua repartizarea pe judete a fondului de creditare in baza Programului anual de ocupare, luand in considerare indicatorii pietei muncii din fiecare judet.
    (2) In cursul anului, in urma analizei realizarii programelor de acordare a creditelor si in functie de evolutiile de pe piata muncii, se pot face redistribuiri intre judete, in functie de solicitari, cu aprobarea conducatorului executiv al Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca.
    Art. 7
    (1) In vederea acordarii creditelor Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca poate transfera, dupa semnarea contractelor cu banca sau cu agentiile autorizate care au fost desemnate sa administreze fondul de creditare, o suma reprezentand cel mult 20% din fondul de creditare anual.
    (2) Pe masura acordarii creditelor sumele vor fi reintregite pana la cheltuirea integrala a sumelor prevazute in buget.
    (3) Fondul de creditare va fi pus la dispozitie bancii sau agentiilor autorizate, pana la data de 31 decembrie a fiecarui an.
    (4) Banca sau agentia de credit care administreaza fonduri pentru acordarea de credite poarta raspunderea pentru rambursarea sumelor la bugetul asigurarilor pentru somaj.

    B. Beneficiarii de credite acordate in conditii avantajoase din bugetul asigurarilor pentru somaj

    Art. 8
    Beneficiarii creditelor acordate in conditii avantajoase sunt:
    a) intreprinderile mici si mijlocii care sunt societati comerciale constituite potrivit prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale Legii nr. 133/1999 privind stimularea intreprinzatorilor privati pentru infiintarea si dezvoltarea intreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare;
    b) unitatile cooperatiste reprezentate de cooperativele mestesugaresti si cooperativele de consum, care sunt organizate si functioneaza conform prevederilor Decretului-lege nr. 66/1990 privind organizarea si functionarea cooperatiei mestesugaresti, cu modificarile ulterioare, respectiv ale Legii nr. 109/1996 privind organizarea si functionarea cooperatiei de consum si a cooperatiei de credit, cu modificarile si completarile ulterioare;
    c) asociatiile familiale care sunt constituite si functioneaza conform prevederilor Decretului-lege nr. 54/1990 privind organizarea si desfasurarea unor activitati economice pe baza liberei initiative, cu modificarile ulterioare;
    d) persoanele fizice autorizate sa desfasoare activitati independente conform prevederilor Decretului-lege nr. 54/1990, cu modificarile ulterioare;
    e) somerii care se obliga sa infiinteze intreprinderi mici si mijlocii, unitati cooperatiste, asociatii familiale sau sa devina persoane fizice autorizate au prioritate la obtinerea creditului.
    Art. 9
    (1) Conditiile ce trebuie indeplinite de intreprinderile mici si mijlocii si de unitatile cooperatiste pentru a avea acces la credite sunt:
    a) numarul total de salariati sau de membri cooperatori sa fie, la momentul acordarii creditului, de maximum 249*) de persoane;
    b) sa se oblige prin contractul de credite sa angajeze cu contract individual de munca someri pe cel putin 50% din locurile de munca nou-create;
    c) locurile de munca pe care se incadreaza personal in baza obligatiei asumate prin contractul de credit sa nu fie locuri vacantate in urma unor disponibilizari de personal din ultimele 12 luni premergatoare solicitarii creditului;
    d) sa se oblige sa mentina raporturile de munca cu persoanele incadrate din randul somerilor o perioada de cel putin 3 ani de la incadrare, iar in cazul desfacerii contractului individual de munca al unora dintre aceste persoane, sa angajeze in termen de 30 de zile pe locurile de munca ramase vacantate personal din aceeasi categorie;
    e) sa realizeze activitatea de baza in productie, servicii si turism; daca agentii economici realizeaza venituri si din activitatea de comert, acestea nu trebuie sa depaseasca 49% din totalul veniturilor; dovada se face prin raportarea semestriala "Rezultate financiare", la data de ................ cont 01, ce va purta viza administratiei financiare; in determinarea ponderii activitatii de comert nu se iau in calcul veniturile obtinute din comercializarea produselor proprii prin magazinele producatorului;
    f) intreprinderile mici si mijlocii si unitatile cooperatiste, asociatiile familiale si persoanele fizice autorizate, ale caror venituri din activitatea de comert depasesc ponderea de 49% in totalul veniturilor, pot beneficia de credite acordate in conditiile prevazute de lege, daca dezvolta activitati de productie sau servicii, iar prin realizarea proiectului, structura veniturilor se modifica astfel incat veniturile din comert sa reprezinte cel mult 49% din veniturile totale;
    g) pe perioada derularii contractului de creditare angajatorul nu poate reduce numarul de posturi existent in unitate la data acordarii creditului.
    (2) Asociatiile familiale si persoanele autorizate sa desfasoare activitati independente pot avea acces la credite pentru initierea sau dezvoltarea propriei activitati numai daca desfasoara activitati in productie, servicii sau turism.
------------
    *) Numarul maxim de salariati - 249 este stabilit conform Legii nr. 133/1999 privind stimularea intreprinzatorilor privati pentru infiintarea si dezvoltarea intreprinderilor mici si mijlocii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 349 din 23 iulie 1999.

    C. Procedura de desemnare a bancii si a agentiilor autorizate sa acorde credite din bugetul asigurarilor pentru somaj

    Art. 10
    (1) Banca sau agentiile autorizate sa administreze fondul de creditare sunt desemnate prin licitatie organizata de Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca.
    (2) Licitatia se organizeaza in conformitate cu legislatia in vigoare privind achizitiile publice.
    Art. 11
    In scopul desemnarii bancii sau a agentiilor autorizate sa administreze fondul de creditare se constituie o comisie de evaluare, numita prin decizie a presedintelui Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca.
    Art. 12
    (1) La licitatia pentru desemnarea bancii sau a agentiei autorizate sa administreze fondul de creditare pot participa, dupa caz:
    a) bancile, persoane juridice romane, constituite in baza Legii bancare nr. 58/1998, cu modificarile ulterioare, si a autorizatiei eliberate de Banca Nationala a Romaniei;
    b) agentii autorizate sa acorde credite in conditiile legii.
    (2) Pentru a putea fi desemnate sa administreze fondul de creditare bancile trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
    a) sa faca dovada achitarii obligatiilor fiscale, a contributiilor la bugetul asigurarilor sociale de stat, la bugetul asigurarilor pentru somaj si la bugetul asigurarilor de sanatate;
    b) sa aiba experienta in acordarea de credite intreprinderilor mici si mijlocii;
    c) sa dispuna de dotarea necesara pentru realizarea contractului de servicii de acordare de credite (calculatoare, echipamente, aparatura, software, mijloace fixe si alte dotari);
    d) sa dispuna de personal de specialitate necesar indeplinirii contractului de acordare de credite in conditii avantajoase;
    e) sa dispuna de o retea teritoriala care sa acopere in totalitate judetele tarii si de personalul avand pregatirea si competentele necesare pentru acordarea creditelor;
    f) sa nu se afle in regim de supraveghere sau administrare speciala in evidentele Bancii Nationale a Romaniei in ultimele 6 luni de activitate;
    g) sa se incadreze in limitele prevazute de Normele Bancii Nationale a Romaniei nr. 8/1999 privind limitarea riscului de credit al bancilor, cu modificarile ulterioare;
    h) sa se incadreze in limitele prevazute de Normele Bancii Nationale a Romaniei nr. 1/2001 privind lichiditatea bancilor;
    i) sa constituie provizioane la nivelul celui prevazut de Regulamentul Bancii Nationale a Romaniei nr. 2/2000 privind clasificarea creditelor si plasamentelor, precum si constituirea, regularizarea si utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit si de Normele metodologice ale Bancii Nationale a Romaniei nr. 2/2000 pentru aplicarea Regulamentului Bancii Nationale a Romaniei nr. 2/2000 privind clasificarea creditelor si plasamentelor, precum si constituirea, regularizarea si utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit;
    j) sa detina capacitatea financiara de a rambursa din surse proprii creditele si dobanzile aferente, in cazul nerecuperarii integrale sau partiale a fondului de credite acordat;
    k) sa faca dovada ca ponderea detinuta de creditele restante din totalul creditelor guvernamentale si neguvernamentale este sub 5% .
    (3) Agentiile de credit vor fi autorizate de Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca pentru administrarea fondului de creditare destinat acordarii de microcredite in baza unor scheme de creditare, in conditiile prevazute de Ordonanta Guvernului nr. 40/2000 privind acreditarea agentiilor de credit in vederea administrarii fondurilor pentru acordarea de microcredite.
    Art. 13
    (1) In continutul ofertelor prezentate de banci sau de agentiile de credit trebuie sa fie prevazute:
    a) dobanda oferita la sumele neutilizate din contul de disponibilitati sau de depozit constituit;
    b) comisioanele percepute de la clienti pentru creditele acordate;
    c) nivelul de dotare;
    d) nivelul de pregatire a personalului;
    e) experienta in domeniul acordarii de credite intreprinderilor mici si mijlocii, unitatilor cooperatiste, asociatiilor familiale si persoanelor autorizate sa desfasoare activitati independente;
    f) reteaua teritoriala;
    g) alte elemente prevazute in caietul de sarcini.
    (2) Documentele depuse de banci pentru a face dovada indeplinirii conditiilor prezentate la art. 12 alin. (2) si de agentiile de credit, impreuna cu ofertele, vor fi analizate de comisia de evaluare, care va desemna banca, respectiv agentiile de credit autorizate.
    (3) Rezultatele analizei si decizia comisiei de licitatie se vor consemna in procesul-verbal semnat de toti membrii comisiei. Decizia comisiei de licitatie va fi comunicata tuturor bancilor sau agentiilor de credit participante la licitatie.
    Art. 14
    (1) Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca va incheia cu banca castigatoare a licitatiei sau cu agentia de credit autorizata un contract privind derularea activitatii de creditare, in conditiile stabilite in licitatie.
    (2) Banca castigatoare a licitatiei si agentiile de credit autorizate, impreuna cu Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca, vor elabora si vor aproba instructiunile comune pentru a reglementa in detaliu procedurile care vor fi urmate de unitatile lor teritoriale in derularea procesului de acordare a creditelor, de monitorizare a utilizarii acestora si de respectare a graficelor de incadrare in munca a persoanelor din randul somerilor.
    Art. 15
    (1) Daca in procesul derularii creditelor banca sau agentia de credit castigatoare a licitatiei dovedeste ca nu are capacitatea de a administra fondul de creditare, Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca va proceda la desemnarea unei alte banci sau agentii de credit, prin organizarea unei noi licitatii.
    (2) Banca sau agentia de credit castigatoare a licitatiei organizate in situatia prezentata la alin. (1) va prelua portofoliul de credite acordate de banca sau de agentia de credit aflata in imposibilitate de a continua activitatea de creditare.

    D. Conditiile de acordare, utilizare si de rambursare a creditelor, precum si de stabilire a garantiilor

    Art. 16
    Intreprinderile mici si mijlocii, unitatile cooperatiste, asociatiile familiale, persoanele fizice autorizate si somerii pot beneficia de credite din bugetul asigurarilor pentru somaj pentru:
    a) finantarea stocurilor de materii prime, materiale si obiecte de inventar sau a altor nevoi privind activitatea curenta, conform specificatiilor din studiul de fezabilitate;
    b) cheltuieli de capital, respectiv: utilaje si echipamente, instalatii de lucru, constructii speciale, constructii, amenajari si dotari, mijloace de transport, calculatoare si altele;
    c) finantarea concomitenta a stocurilor de materii prime si a cheltuielilor de capital, potrivit prevederilor din studiul de fezabilitate.
    Art. 17
    (1) Pentru beneficiarii de credite ponderea creditului acordat in totalul sumelor necesare va fi urmatoarea:
    a) 75% din valoarea studiului de fezabilitate depus in cazul finantarii cheltuielilor de capital;
    b) in cazul finantarii stocurilor de materii prime creditele se acorda, in ceea ce priveste proportia, conform metodologiei bancii.
    (2) In cazul infiintarii de societati comerciale si asociatii familiale de catre someri, precum si al persoanelor autorizate sa desfasoare activitati independente, creditul acordat poate acoperi pana la 90% din valoarea studiului de fezabilitate depus.
    Art. 18
    (1) Perioada maxima in care creditul acordat trebuie sa fie rambursat este:
    a) de 3 ani, in cazul creditelor acordate pentru finantarea cheltuielilor de capital;
    b) de 1 an, in cazul creditelor acordate pentru finantarea stocurilor de materii prime si materiale.
    (2) In cadrul termenului de rambursare la creditul pentru cheltuielile de capital se poate include, la cererea solicitantului de credit, si o perioada de gratie de pana la 6 luni.
    Art. 19
    Creditele se acorda in raport cu numarul locurilor de munca pe care solicitantul se obliga sa le creeze si in cuantumul stabilit de lege.
    Art. 20
    (1) In sensul prevederilor prezentelor norme metodologice prin taxa oficiala a scontului stabilita de Banca Nationala a Romaniei, prevazuta la art. 86 alin. (2) din Legea nr. 76/2002, se intelege dobanda de referinta stabilita de Banca Nationala a Romaniei.
    (2) Dobanda la creditul acordat va fi de 50% din dobanda de referinta stabilita de Banca Nationala a Romaniei, revizuibila in conformitate cu nivelul dobanzii de referinta comunicat de Banca Nationala a Romaniei.
    Art. 21
    (1) Creditele acordate din fondul de creditare vor fi garantate cu garantii reale si personale, astfel incat acestea sa acopere valoarea creditului acordat si a dobanzii aferente.
    (2) Garantarea creditului se face, in principal, cu obiectele achizitionate din creditul acordat, precum si cu alte bunuri si valori care apartin solicitantului si/sau girantilor acestuia, care trebuie sa acopere valoarea creditului si dobanda aferenta.
    (3) Bunurile care se constituie ca garantie vor fi asigurate, pe intreaga perioada de derulare a creditului, la o societate de asigurari agreata de banca autorizata, respectiv agentia de credit.
    Art. 22
    (1) Pentru obtinerea unui credit acordat din bugetul asigurarilor pentru somaj intreprinderile mici si mijlocii, unitatile cooperatiste, asociatiile familiale si persoanele fizice autorizate, inclusiv somerii, vor depune la agentia pentru ocuparea fortei de munca judeteana sau a municipiului Bucuresti pe teritoriul careia isi au sediul social sau, dupa caz, resedinta o cerere insotita de urmatoarele documente, dupa caz:
    a) contractul de societate sau, dupa caz, actul constitutiv;
    b) hotararea judecatoreasca de autorizare a infiintarii societatii;
    c) statutul societatii;
    d) certificatul de inmatriculare la oficiul registrului comertului sau codul unic de inregistrare;
    e) codul fiscal;
    f) ultimul bilant contabil vizat de organul fiscal teritorial;
    g) ultimele trei balante de verificare;
    h) dovada achitarii obligatiilor fiscale (certificate fiscale) si a contributiilor la bugetul asigurarilor sociale de stat, la bugetul asigurarilor pentru somaj si la bugetul asigurarilor pentru sanatate;
    i) declaratie privind litigiile cu tertii, cu precizarea motivelor care au condus la situatiile respective;
    j) studiul de fezabilitate al proiectului pentru care se solicita creditul;
    k) graficul crearii si ocuparii noilor locuri de munca;
    l) acte care sa ateste proprietatea asupra garantiilor si valoarea acestora;
    m) proiectia fluxului de lichiditati pe perioada de creditare;
    n) graficul de rambursare a creditului;
    o) alte documente solicitate de banca sau de agentia de credit.
    (2) In cazul solicitarii de credite pentru constructii in vederea realizarii sau dezvoltarii de noi capacitati de productie, la documentele prezentate la alin. (1) se adauga:
    a) acte care sa ateste situatia juridica a terenului pe care urmeaza sa se realizeze investitia;
    b) autorizatia de constructie;
    c) acordurile si avizele legale pentru realizarea investitiei.
    (3) La solicitarea de credite pentru inceperea activitatii nu se vor depune documentele prevazute la alin. (1) lit. f) - i).
    (4) Persoanele fizice autorizate si asociatiile familiale vor depune pentru obtinerea creditelor documentele de infiintare, inregistrare si de certificare a rezultatelor financiare prevazute de legislatia in vigoare.
    Art. 23
    Cererile si documentele prevazute la art. 22 se verifica in cadrul compartimentelor de specialitate ale agentiilor pentru ocuparea fortei de munca judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, si, daca se constata ca documentatia este completa si ca sunt intrunite conditiile legale, vor fi transmise spre avizare comitetelor de credit.
    Art. 24
    (1) Pentru avizarea acordarii de credite se constituie la nivelul judetelor si al municipiului Bucuresti comitete de credit formate din 5 membri, dupa cum urmeaza:
    a) presedintele si un membru desemnat din partea bancii sau agentiei de credit autorizate sa acorde creditele;
    b) 3 membri din partea agentiei pentru ocuparea fortei de munca judetene, respectiv a municipiului Bucuresti.
    (2) Comitetele de credit se intrunesc cel putin o data pe luna, analizeaza documentatia depusa de solicitantii de credite, verifica indeplinirea de catre acestia a conditiilor de eligibilitate, evalueaza eficienta economica si sociala a proiectelor prezentate si avizeaza acordarea creditelor.
    (3) In vederea adoptarii deciziei de avizare comitetul de credit poate cere solicitantilor orice informatii pe care le considera necesare.
    Art. 25
    (1) In urma analizei si avizarii favorabile de catre comitetul de credit documentatia este transmisa bancii sau agentiei autorizate, pentru analiza in vederea aprobarii si acordarii creditului.
    (2) Daca cererea de credit este respinsa de comitetul de credit, documentatia se restituie solicitantului, insotita de motivatia respingerii, semnata de presedintele comitetului de credit.
    Art. 26
    (1) Aprobarea si acordarea fiecarui credit se vor face pe baza unui referat, care va fi intocmit de inspectorul de credite al bancii sau al agentiei de credit autorizate, desemnat de conducatorul compartimentului de creditare si de conducatorul compartimentului financiar-contabil. Referatul trebuie sa contina, dupa caz, fara a fi limitative, urmatoarele elemente:
    a) datele de identificare a solicitantului: denumirea, adresa sediului social, extras din actele constitutive privind obiectul de activitate;
    b) evaluarea capacitatii solicitantului de a rambursa la scadenta ratele de credit si de a plati dobanda aferenta, pe baza analizei datelor inscrise in situatia privind fluxul de lichiditati;
    c) informatii despre bonitatea solicitantului. In acest scop vor fi calculati pe baza datelor inscrise in ultimul bilant contabil si in ultima balanta de verificare urmatorii indicatori:
    - lichiditatea curenta;
    - solvabilitatea patrimoniala;
    - gradul de acoperire a dobanzii;
    - rata profitului;
    - viteza de rotatie a activelor circulante.
    (2) Modul de calcul al indicatorilor prezentati la alin. (1) lit. c), precum si nivelurile recomandabile ale indicatorilor respectivi sunt in conformitate cu normele interne ale bancii autorizate si tinandu-se seama de prevederile legii.
    Art. 27
    Daca cererea de credit nu este aprobata de banca sau de agentia de credit, documentatia va fi restituita agentiilor pentru ocuparea fortei de munca judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, cu motivatia corespunzatoare, pentru a fi inapoiata solicitantului.
    Art. 28
    Luarea in considerare a deciziilor comitetului de credit in vederea aprobarii cererii de acordare a creditului reprezinta o optiune ce revine exclusiv in sarcina si in responsabilitatea bancii sau agentiei de credit autorizate.
    Art. 29
    (1) Creditele din fondul asigurarilor pentru somaj vor fi acordate in lei, pe baza de contract de credit, incheiat in conditiile legii, intre banca, respectiv agentia de credit, si beneficiar, prin care se vor stabili, fara a fi limitative: conditiile de scadenta, dobanda, valoarea garantiilor, clauze referitoare la nerambursarea la scadenta a creditului.
    (2) In contract vor fi mentionate si conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca solicitantul de credit conform prevederilor Legii nr. 76/2002, inclusiv obligatia de a angaja someri pe cel putin 50% din locurile de munca nou-create.
    Art. 30
    Respectarea graficelor de creare a noi locuri de munca si de incadrare a somerilor este urmarita de organele de control ale agentiilor pentru ocuparea fortei de munca judetene, respectiv a municipiului Bucuresti.
    Art. 31
    Beneficiarii de credite acordate in conditii avantajoase din bugetul asigurarilor pentru somaj pot solicita un nou credit numai dupa achitarea integrala a creditului acordat anterior.

    CAP. 3
    Dispozitii finale

    Art. 32
    Prezentele norme metodologice vor fi publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    Art. 33
    La data intrarii in vigoare a prezentelor norme metodologice, Normele metodologice nr. 2.443/2/2001 emise de Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale si Banca Nationala a Romaniei privind acordarea de credite din bugetul Fondului pentru plata ajutorului de somaj in baza Legii nr. 1/1991 privind protectia sociala a somerilor si reintegrarea lor profesionala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 288 din 1 iunie 2001, isi inceteaza aplicabilitatea.

                   Ministrul muncii si solidaritatii sociale,
                                Marian Sarbu

                  Guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei,
                               Mugur IsarescuSmartCity5

COMENTARII la Norma 13108/2002

Momentan nu exista niciun comentariu la Norma 13108 din 2002
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 289 2015
    Do You Seek Funds To Pay Off Credits and Debts? { EllinasFinances@gmail.com } Is Here To Put A Stop To Your Financial Problems. We Offer All Kinds Of Loan (Personal Loan, Commercial Loan, etc.) We Give Out Loan With An Interest Rate Of 2%. Interested Applicants Should Contact Us Via Email: EllinasFinances@gmail.com Please Fill the Application Form Below: - Complete Name: - Loan Amount Needed: - Loan Duration: - Purpose Of Loan: - City / Country: - Telephone: - How Did You Hear About Us: If You Are Interested To Get A Loan Then Kindly Write Us With The Loan Requirement. Please, Contact Us via Email: EllinasFinances@gmail.com ,,,
ANONIM a comentat Hotărârea 737 2018
    O zi buna Aveți nevoie de un împrumut pentru fiecare scop? Te afli într-o problemă financiară? Bridge Finance este garantat în furnizarea de servicii financiare clienților cu o dobândă favorabilă. Împrumuturile noastre sunt ușoare și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem potrivi orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2% la bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați imediat prin (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Decretul 25 1949
    kota: Balikpapan pekerjaan.:::::bisnis WhatsApp. (* (*) *) * +447723553516 Daftar sekarang: (aasimahaadilaahmed.loanfirm@gmail.com) Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Halo semua, mohon saran Anda semua di sini untuk tidak mengajukan pinjaman di setiap perusahaan pinjaman di situs ini, semua orang di sini adalah palsu dan curang, bahkan beberapa kesaksian di sini semuanya palsu, mereka adalah orang yang sama yang melakukan semuanya,. jadi harap berhati-hati untuk tidak menjadi korban penipuan pinjaman, saya telah ditipu 6 kali dari Rp150 juta untuk semacam biaya transfer, asuransi dan biaya perpajakan, tetapi setelah pembayaran saya saya tidak mendapatkan pinjaman saya, sebaliknya mereka bertanya kepada saya membayar lebih dan lagi. Tetapi Tuhan sangat bersyukur bahwa saya kemudian mendapat pinjaman modal sebesar Rp4,4 miliar dari Perusahaan tempat teman saya bekerja, (AASIMAHA ADILA AHMED LOAN FIRM), mereka adalah perusahaan terkemuka sekarang di Asia, mereka di sini untuk membantu kita semua yang memiliki telah scammed, jadi jika Anda memerlukan pinjaman lebih baik pergi ke kantor perusahaan di UNITED KINGDOM, Mereka memberikan pinjaman besar pinjaman internasional kepada pemilik bisnis di Malaysia dan Indonesia dan di seluruh dunia, mereka sangat cepat dalam pengiriman yang sah, yang sangat sederhana untuk mendapatkan dan hanya 1% tanpa jaminan. saya telah membayar semua hutang pinjaman bank dan bisnis saya dengan baik sekarang. Anda dapat menghubungi mereka baik-baik saja dengan Aplikasi Anda dengan mereka. Anda akan mendapatkan pinjaman dalam 1 jam, saya melakukan semua ini untuk membantu negara saya dari penipuan, dan saya juga membuat beberapa trik cara mengetahui pemberi pinjaman palsu.                            BAGAIMANA MENGETAHUI PEMENANG PALSU  Peminjam palsu tidak perlu meminta jaminan dan tidak ada situs web, Peminjam tidak memiliki sertifikat bisnis, Peminjam palsu tidak peduli dengan gaji bulanan Anda yang membuat Anda memenuhi syarat untuk pinjaman, Peminjam palsu tidak menggunakan gmail, tidak ada dominasi,Peminjam palsu tidak memiliki alamat kantor fisik, peminjam palsu meminta biaya pendaftaran dan biaya pajak. Email; jurjanibude0811@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
     HELLO IT XMAS AGAIN HAVE YOU BEEN LOOKING FOR A LOAN?? DO YOU NEED AN XMAS LOAN FOR YOU AND YOUR FAMILY FOR VACATION HARRYSTEVENLOANFIRM IS HERE TO HELP YOU FOR ANY AMOUNT OF LOAN CONTACT HIM ON harrystevenloanfirm@yahoo.com OR harrystevenloanfirm@gmail.com AS HE IS DYNAMIC,TRUSTWORTHY AND 100% RELIABLE......LOAN LENDER
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
     Three weeks ago my boyfriend broke up with me. it all started when i Travel to UK to spend my holiday with my friend,i was trying to contact him but it was not going through. So when i came back from UK i saw him with a lady kissing, i was frustrated and it gives me sleepless night. I called my friend told her what happened and she introduce me to a spell cater who helped her long time ago. Which i contact him and i never believed that the spell will work so easily because i have contacted many spell casters to get him back all they do is to take my money with no result. I am happy to tell you all that my boyfriend is back and committed to me alone and he do whatever i ask him to do with love and care. All thanks to DR ODUCK AYAMUD the great magician who helped me to restore my boy friend to me: oduckayamud49@yahoo.com OR oduckayamud49@gmail.com .... YOU CAN USE ANY OF THE EMAILS TO CONTACT HIM. Email this powerful and authentic spell caster via email now : oduckayamud49@yahoo.com OR oduckayamud49@gmail.com .... YOU CAN USE ANY OF THE EMAILS TO CONTACT HIM..YOU CAN ALSO CALL / ADD HIM UP ON WHATSAPP USING THIS MOBILE NUMBER:+2347059232579
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
     Attention: We at Harry Steven Loan Finance we offers loans at 2% interest rates to all our clients around the whole world, we are 100% guaranteed loan company that can deliver what we promise to our clients. With the track record that we have we can ensure you get the best of our service, we are proud to say that we help hundreds of thousands of people out that can't get help anywhere in the country, we can proudly say that we extended our business and it is as follows: We do Business Finance (Business Loan) for up to $9,000,000.00 and Above We do Consolidation Loan up to 5,000,000.00 even if you are blacklisted or under debt review We do home loans even if you are blacklisted or under debt review We do personal loans for up to $87,000.00 even if you are blacklisted or under debt review We do Car finance even if you are blacklisted or under debt review We do 2nd Bonds, Home Improvement and consolidation loans We do Wedding Finance loan well as well. We offer the above kinds of loans all at 2% interest That’s why we are proud to say we are the best and the only company that can assist and will help you. I hope and believe that you will find us and our company and our work to your satisfaction. Have you being declined because of your credit history contact us today for your speedy loan Approval and transfer, You can Apply today irrespective of your location or race so far you meet our criteria, Contact us today via email: ( harrystevenloanfirm@yahoo.com OR harrystevenloanfirm@gmail.com )
ANONIM a comentat Decretul 717 2012
    Hello Everyone, Welcome to the future! Financing made easy with Dr. Everett Cooper. Have you been looking for financing options for your new business plans, Are you seeking for a loan to expand your existing business, Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and you don’t know which way to go or where to turn to? Have you been turned down by your banks? Dr. Everett Cooper. says YES when your banks say NO. Contact us as we offer financial services at a low and affordable interest rate of 2% for long and short term loans. Interested applicants should contact us for further loan acquisition procedures. Our services include the following: *Refinancing Loans * Car Loan *Truck Loans * Home Loan * Mortgage Loan * Debt Consolidation Loan * Business Loan [secure and unsecured] * Personal Loan [secure and unsecured] * Students Loan and so many others. For more info; Contact us via Email: (everettcooperloans@gmail.com) Phone +1(347)-937-7455
ANONIM a comentat OUG 49 2004
    Bună ziua domnule / doamnă, Fericirea zilei tuturor! Sunt creditor și investitor privat. Aveți nevoie de un împrumut legitim, onest, serios și rapid? Te pot ajuta cu împrumuturi de garanție 100%, ofer împrumuturi de afaceri și personale la 3%, finanțăm și tot felul de proiecte. Pentru mai multe informații, contactați-ne la adresa: mariereillyfinancialaid@gmail.com Toate cele bune Marie Reilly
ANONIM a comentat Hotărârea 282 2008
    Hello Everyone, Welcome to the future! Financing made easy with Dr. Everett Cooper. Have you been looking for financing options for your new business plans, Are you seeking for a loan to expand your existing business, Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and you don’t know which way to go or where to turn to? Have you been turned down by your banks? Dr. Everett Cooper. says YES when your banks say NO. Contact us as we offer financial services at a low and affordable interest rate of 2% for long and short term loans. Interested applicants should contact us for further loan acquisition procedures. Our services include the following: *Refinancing Loans * Car Loan *Truck Loans * Home Loan * Mortgage Loan * Debt Consolidation Loan * Business Loan [secure and unsecured] * Personal Loan [secure and unsecured] * Students Loan and so many others. For more info; Contact us via Email: (everettcooperloans@gmail.com) Phone +1(347)-937-7455
ANONIM a comentat Hotărârea 737 2018
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu