Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

NORME METODOLOGICE Nr

NORME METODOLOGICE   Nr. 394/13108 din 26 martie 2002

privind acordarea din bugetul asigurarilor pentru somaj de credite in conditii avantajoase intreprinderilor mici si mijlocii, unitatilor cooperatiste, asociatiilor familiale si persoanelor fizice autorizate sa desfasoare activitati independente

ACT EMIS DE: MINISTERUL MUNCII SI SOLIDARITATII SOCIALE


SmartCity3

              Nr. 394 din 26 martie 2002
              BANCA NATIONALA A ROMANIEI
              Nr. 13.108 din 27 martie 2002
PUBLICATE IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 253 din 15 aprilie 2002

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Prezentele norme metodologice sunt emise in scopul reglementarii conditiilor de acordare si de rambursare a creditelor, a modului de constituire a garantiilor, a organizarii si desfasurarii licitatiilor pentru desemnarea bancilor si agentiilor autorizate sa acorde credite din bugetul asigurarilor pentru somaj, in baza prevederilor Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca.
    Art. 2
    Principiile fundamentale de acordare a creditelor in conditii avantajoase sunt:
    a) fondurile de creditare au ca sursa bugetul asigurarilor pentru somaj si se acorda in lei;
    b) creditele se acorda pe principiul tratamentului egal si nediscriminatoriu, tuturor beneficiarilor de drept;
    c) creditele sunt destinate sa creeze locuri de munca, in special pentru someri, si sa favorizeze initierea unor activitati independente, infiintarea si dezvoltarea activitatilor asociatiilor familiale, dezvoltarea intreprinderilor mici si mijlocii si unitatilor cooperatiste;
    d) fondurile de creditare sunt destinate sa initieze si sa promoveze activitati economice rentabile, menite sa dezvolte si sa imbunatateasca statutul beneficiarilor de drept;
    e) acordarea creditelor se realizeaza pe principiul transparentei operatiunilor de creditare, prin punerea la dispozitie institutiilor implicate si celor interesati a tuturor informatiilor referitoare la acordarea de credite din bugetul asigurarilor pentru somaj;
    f) in gestionarea fondurilor de creditare si in acordarea creditelor bancile care administreaza sumele din bugetul asigurarilor pentru somaj vor acorda prioritate prevederilor Legii nr. 76/2002 fata de normele si metodologiile proprii de acordare a creditelor, tinand seama de prevederile prezentelor norme metodologice.

    CAP. 2
    A. Constituirea si repartizarea fondurilor pentru acordarea de credite in conditii avantajoase intreprinderilor mici si mijlocii, unitatilor cooperatiste, asociatiilor familiale si persoanelor autorizate sa desfasoare activitati independente

    Art. 3
    Fondul pentru acordarea de credite in conditii avantajoase, constituit in baza prevederilor art. 86 alin. (1) din Legea nr. 76/2002, denumit in continuare fond de creditare, se constituie anual in cadrul bugetului asigurarilor pentru somaj, aprobat prin legea bugetului asigurarilor sociale de stat.
    Art. 4
    Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca trebuie sa asigure:
    a) administrarea eficienta a sumelor alocate pentru acordarea de credite;
    b) monitorizarea intregii activitati depuse de catre institutiile implicate, banca, agentiile de credit si agentiile de ocupare a fortei de munca judetene si a municipiului Bucuresti, pentru indeplinirea cerintelor legii si asigurarea realizarii in bune conditii a programului de ocupare a fortei de munca, in special a somerilor.
    Art. 5
    Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca va stabili anual fondurile care urmeaza sa fie administrate prin banci si, respectiv, prin agentii de credit autorizate.
    Art. 6
    (1) Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca va efectua repartizarea pe judete a fondului de creditare in baza Programului anual de ocupare, luand in considerare indicatorii pietei muncii din fiecare judet.
    (2) In cursul anului, in urma analizei realizarii programelor de acordare a creditelor si in functie de evolutiile de pe piata muncii, se pot face redistribuiri intre judete, in functie de solicitari, cu aprobarea conducatorului executiv al Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca.
    Art. 7
    (1) In vederea acordarii creditelor Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca poate transfera, dupa semnarea contractelor cu banca sau cu agentiile autorizate care au fost desemnate sa administreze fondul de creditare, o suma reprezentand cel mult 20% din fondul de creditare anual.
    (2) Pe masura acordarii creditelor sumele vor fi reintregite pana la cheltuirea integrala a sumelor prevazute in buget.
    (3) Fondul de creditare va fi pus la dispozitie bancii sau agentiilor autorizate, pana la data de 31 decembrie a fiecarui an.
    (4) Banca sau agentia de credit care administreaza fonduri pentru acordarea de credite poarta raspunderea pentru rambursarea sumelor la bugetul asigurarilor pentru somaj.

    B. Beneficiarii de credite acordate in conditii avantajoase din bugetul asigurarilor pentru somaj

    Art. 8
    Beneficiarii creditelor acordate in conditii avantajoase sunt:
    a) intreprinderile mici si mijlocii care sunt societati comerciale constituite potrivit prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale Legii nr. 133/1999 privind stimularea intreprinzatorilor privati pentru infiintarea si dezvoltarea intreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare;
    b) unitatile cooperatiste reprezentate de cooperativele mestesugaresti si cooperativele de consum, care sunt organizate si functioneaza conform prevederilor Decretului-lege nr. 66/1990 privind organizarea si functionarea cooperatiei mestesugaresti, cu modificarile ulterioare, respectiv ale Legii nr. 109/1996 privind organizarea si functionarea cooperatiei de consum si a cooperatiei de credit, cu modificarile si completarile ulterioare;
    c) asociatiile familiale care sunt constituite si functioneaza conform prevederilor Decretului-lege nr. 54/1990 privind organizarea si desfasurarea unor activitati economice pe baza liberei initiative, cu modificarile ulterioare;
    d) persoanele fizice autorizate sa desfasoare activitati independente conform prevederilor Decretului-lege nr. 54/1990, cu modificarile ulterioare;
    e) somerii care se obliga sa infiinteze intreprinderi mici si mijlocii, unitati cooperatiste, asociatii familiale sau sa devina persoane fizice autorizate au prioritate la obtinerea creditului.
    Art. 9
    (1) Conditiile ce trebuie indeplinite de intreprinderile mici si mijlocii si de unitatile cooperatiste pentru a avea acces la credite sunt:
    a) numarul total de salariati sau de membri cooperatori sa fie, la momentul acordarii creditului, de maximum 249*) de persoane;
    b) sa se oblige prin contractul de credite sa angajeze cu contract individual de munca someri pe cel putin 50% din locurile de munca nou-create;
    c) locurile de munca pe care se incadreaza personal in baza obligatiei asumate prin contractul de credit sa nu fie locuri vacantate in urma unor disponibilizari de personal din ultimele 12 luni premergatoare solicitarii creditului;
    d) sa se oblige sa mentina raporturile de munca cu persoanele incadrate din randul somerilor o perioada de cel putin 3 ani de la incadrare, iar in cazul desfacerii contractului individual de munca al unora dintre aceste persoane, sa angajeze in termen de 30 de zile pe locurile de munca ramase vacantate personal din aceeasi categorie;
    e) sa realizeze activitatea de baza in productie, servicii si turism; daca agentii economici realizeaza venituri si din activitatea de comert, acestea nu trebuie sa depaseasca 49% din totalul veniturilor; dovada se face prin raportarea semestriala "Rezultate financiare", la data de ................ cont 01, ce va purta viza administratiei financiare; in determinarea ponderii activitatii de comert nu se iau in calcul veniturile obtinute din comercializarea produselor proprii prin magazinele producatorului;
    f) intreprinderile mici si mijlocii si unitatile cooperatiste, asociatiile familiale si persoanele fizice autorizate, ale caror venituri din activitatea de comert depasesc ponderea de 49% in totalul veniturilor, pot beneficia de credite acordate in conditiile prevazute de lege, daca dezvolta activitati de productie sau servicii, iar prin realizarea proiectului, structura veniturilor se modifica astfel incat veniturile din comert sa reprezinte cel mult 49% din veniturile totale;
    g) pe perioada derularii contractului de creditare angajatorul nu poate reduce numarul de posturi existent in unitate la data acordarii creditului.
    (2) Asociatiile familiale si persoanele autorizate sa desfasoare activitati independente pot avea acces la credite pentru initierea sau dezvoltarea propriei activitati numai daca desfasoara activitati in productie, servicii sau turism.
------------
    *) Numarul maxim de salariati - 249 este stabilit conform Legii nr. 133/1999 privind stimularea intreprinzatorilor privati pentru infiintarea si dezvoltarea intreprinderilor mici si mijlocii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 349 din 23 iulie 1999.

    C. Procedura de desemnare a bancii si a agentiilor autorizate sa acorde credite din bugetul asigurarilor pentru somaj

    Art. 10
    (1) Banca sau agentiile autorizate sa administreze fondul de creditare sunt desemnate prin licitatie organizata de Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca.
    (2) Licitatia se organizeaza in conformitate cu legislatia in vigoare privind achizitiile publice.
    Art. 11
    In scopul desemnarii bancii sau a agentiilor autorizate sa administreze fondul de creditare se constituie o comisie de evaluare, numita prin decizie a presedintelui Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca.
    Art. 12
    (1) La licitatia pentru desemnarea bancii sau a agentiei autorizate sa administreze fondul de creditare pot participa, dupa caz:
    a) bancile, persoane juridice romane, constituite in baza Legii bancare nr. 58/1998, cu modificarile ulterioare, si a autorizatiei eliberate de Banca Nationala a Romaniei;
    b) agentii autorizate sa acorde credite in conditiile legii.
    (2) Pentru a putea fi desemnate sa administreze fondul de creditare bancile trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
    a) sa faca dovada achitarii obligatiilor fiscale, a contributiilor la bugetul asigurarilor sociale de stat, la bugetul asigurarilor pentru somaj si la bugetul asigurarilor de sanatate;
    b) sa aiba experienta in acordarea de credite intreprinderilor mici si mijlocii;
    c) sa dispuna de dotarea necesara pentru realizarea contractului de servicii de acordare de credite (calculatoare, echipamente, aparatura, software, mijloace fixe si alte dotari);
    d) sa dispuna de personal de specialitate necesar indeplinirii contractului de acordare de credite in conditii avantajoase;
    e) sa dispuna de o retea teritoriala care sa acopere in totalitate judetele tarii si de personalul avand pregatirea si competentele necesare pentru acordarea creditelor;
    f) sa nu se afle in regim de supraveghere sau administrare speciala in evidentele Bancii Nationale a Romaniei in ultimele 6 luni de activitate;
    g) sa se incadreze in limitele prevazute de Normele Bancii Nationale a Romaniei nr. 8/1999 privind limitarea riscului de credit al bancilor, cu modificarile ulterioare;
    h) sa se incadreze in limitele prevazute de Normele Bancii Nationale a Romaniei nr. 1/2001 privind lichiditatea bancilor;
    i) sa constituie provizioane la nivelul celui prevazut de Regulamentul Bancii Nationale a Romaniei nr. 2/2000 privind clasificarea creditelor si plasamentelor, precum si constituirea, regularizarea si utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit si de Normele metodologice ale Bancii Nationale a Romaniei nr. 2/2000 pentru aplicarea Regulamentului Bancii Nationale a Romaniei nr. 2/2000 privind clasificarea creditelor si plasamentelor, precum si constituirea, regularizarea si utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit;
    j) sa detina capacitatea financiara de a rambursa din surse proprii creditele si dobanzile aferente, in cazul nerecuperarii integrale sau partiale a fondului de credite acordat;
    k) sa faca dovada ca ponderea detinuta de creditele restante din totalul creditelor guvernamentale si neguvernamentale este sub 5% .
    (3) Agentiile de credit vor fi autorizate de Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca pentru administrarea fondului de creditare destinat acordarii de microcredite in baza unor scheme de creditare, in conditiile prevazute de Ordonanta Guvernului nr. 40/2000 privind acreditarea agentiilor de credit in vederea administrarii fondurilor pentru acordarea de microcredite.
    Art. 13
    (1) In continutul ofertelor prezentate de banci sau de agentiile de credit trebuie sa fie prevazute:
    a) dobanda oferita la sumele neutilizate din contul de disponibilitati sau de depozit constituit;
    b) comisioanele percepute de la clienti pentru creditele acordate;
    c) nivelul de dotare;
    d) nivelul de pregatire a personalului;
    e) experienta in domeniul acordarii de credite intreprinderilor mici si mijlocii, unitatilor cooperatiste, asociatiilor familiale si persoanelor autorizate sa desfasoare activitati independente;
    f) reteaua teritoriala;
    g) alte elemente prevazute in caietul de sarcini.
    (2) Documentele depuse de banci pentru a face dovada indeplinirii conditiilor prezentate la art. 12 alin. (2) si de agentiile de credit, impreuna cu ofertele, vor fi analizate de comisia de evaluare, care va desemna banca, respectiv agentiile de credit autorizate.
    (3) Rezultatele analizei si decizia comisiei de licitatie se vor consemna in procesul-verbal semnat de toti membrii comisiei. Decizia comisiei de licitatie va fi comunicata tuturor bancilor sau agentiilor de credit participante la licitatie.
    Art. 14
    (1) Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca va incheia cu banca castigatoare a licitatiei sau cu agentia de credit autorizata un contract privind derularea activitatii de creditare, in conditiile stabilite in licitatie.
    (2) Banca castigatoare a licitatiei si agentiile de credit autorizate, impreuna cu Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca, vor elabora si vor aproba instructiunile comune pentru a reglementa in detaliu procedurile care vor fi urmate de unitatile lor teritoriale in derularea procesului de acordare a creditelor, de monitorizare a utilizarii acestora si de respectare a graficelor de incadrare in munca a persoanelor din randul somerilor.
    Art. 15
    (1) Daca in procesul derularii creditelor banca sau agentia de credit castigatoare a licitatiei dovedeste ca nu are capacitatea de a administra fondul de creditare, Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca va proceda la desemnarea unei alte banci sau agentii de credit, prin organizarea unei noi licitatii.
    (2) Banca sau agentia de credit castigatoare a licitatiei organizate in situatia prezentata la alin. (1) va prelua portofoliul de credite acordate de banca sau de agentia de credit aflata in imposibilitate de a continua activitatea de creditare.

    D. Conditiile de acordare, utilizare si de rambursare a creditelor, precum si de stabilire a garantiilor

    Art. 16
    Intreprinderile mici si mijlocii, unitatile cooperatiste, asociatiile familiale, persoanele fizice autorizate si somerii pot beneficia de credite din bugetul asigurarilor pentru somaj pentru:
    a) finantarea stocurilor de materii prime, materiale si obiecte de inventar sau a altor nevoi privind activitatea curenta, conform specificatiilor din studiul de fezabilitate;
    b) cheltuieli de capital, respectiv: utilaje si echipamente, instalatii de lucru, constructii speciale, constructii, amenajari si dotari, mijloace de transport, calculatoare si altele;
    c) finantarea concomitenta a stocurilor de materii prime si a cheltuielilor de capital, potrivit prevederilor din studiul de fezabilitate.
    Art. 17
    (1) Pentru beneficiarii de credite ponderea creditului acordat in totalul sumelor necesare va fi urmatoarea:
    a) 75% din valoarea studiului de fezabilitate depus in cazul finantarii cheltuielilor de capital;
    b) in cazul finantarii stocurilor de materii prime creditele se acorda, in ceea ce priveste proportia, conform metodologiei bancii.
    (2) In cazul infiintarii de societati comerciale si asociatii familiale de catre someri, precum si al persoanelor autorizate sa desfasoare activitati independente, creditul acordat poate acoperi pana la 90% din valoarea studiului de fezabilitate depus.
    Art. 18
    (1) Perioada maxima in care creditul acordat trebuie sa fie rambursat este:
    a) de 3 ani, in cazul creditelor acordate pentru finantarea cheltuielilor de capital;
    b) de 1 an, in cazul creditelor acordate pentru finantarea stocurilor de materii prime si materiale.
    (2) In cadrul termenului de rambursare la creditul pentru cheltuielile de capital se poate include, la cererea solicitantului de credit, si o perioada de gratie de pana la 6 luni.
    Art. 19
    Creditele se acorda in raport cu numarul locurilor de munca pe care solicitantul se obliga sa le creeze si in cuantumul stabilit de lege.
    Art. 20
    (1) In sensul prevederilor prezentelor norme metodologice prin taxa oficiala a scontului stabilita de Banca Nationala a Romaniei, prevazuta la art. 86 alin. (2) din Legea nr. 76/2002, se intelege dobanda de referinta stabilita de Banca Nationala a Romaniei.
    (2) Dobanda la creditul acordat va fi de 50% din dobanda de referinta stabilita de Banca Nationala a Romaniei, revizuibila in conformitate cu nivelul dobanzii de referinta comunicat de Banca Nationala a Romaniei.
    Art. 21
    (1) Creditele acordate din fondul de creditare vor fi garantate cu garantii reale si personale, astfel incat acestea sa acopere valoarea creditului acordat si a dobanzii aferente.
    (2) Garantarea creditului se face, in principal, cu obiectele achizitionate din creditul acordat, precum si cu alte bunuri si valori care apartin solicitantului si/sau girantilor acestuia, care trebuie sa acopere valoarea creditului si dobanda aferenta.
    (3) Bunurile care se constituie ca garantie vor fi asigurate, pe intreaga perioada de derulare a creditului, la o societate de asigurari agreata de banca autorizata, respectiv agentia de credit.
    Art. 22
    (1) Pentru obtinerea unui credit acordat din bugetul asigurarilor pentru somaj intreprinderile mici si mijlocii, unitatile cooperatiste, asociatiile familiale si persoanele fizice autorizate, inclusiv somerii, vor depune la agentia pentru ocuparea fortei de munca judeteana sau a municipiului Bucuresti pe teritoriul careia isi au sediul social sau, dupa caz, resedinta o cerere insotita de urmatoarele documente, dupa caz:
    a) contractul de societate sau, dupa caz, actul constitutiv;
    b) hotararea judecatoreasca de autorizare a infiintarii societatii;
    c) statutul societatii;
    d) certificatul de inmatriculare la oficiul registrului comertului sau codul unic de inregistrare;
    e) codul fiscal;
    f) ultimul bilant contabil vizat de organul fiscal teritorial;
    g) ultimele trei balante de verificare;
    h) dovada achitarii obligatiilor fiscale (certificate fiscale) si a contributiilor la bugetul asigurarilor sociale de stat, la bugetul asigurarilor pentru somaj si la bugetul asigurarilor pentru sanatate;
    i) declaratie privind litigiile cu tertii, cu precizarea motivelor care au condus la situatiile respective;
    j) studiul de fezabilitate al proiectului pentru care se solicita creditul;
    k) graficul crearii si ocuparii noilor locuri de munca;
    l) acte care sa ateste proprietatea asupra garantiilor si valoarea acestora;
    m) proiectia fluxului de lichiditati pe perioada de creditare;
    n) graficul de rambursare a creditului;
    o) alte documente solicitate de banca sau de agentia de credit.
    (2) In cazul solicitarii de credite pentru constructii in vederea realizarii sau dezvoltarii de noi capacitati de productie, la documentele prezentate la alin. (1) se adauga:
    a) acte care sa ateste situatia juridica a terenului pe care urmeaza sa se realizeze investitia;
    b) autorizatia de constructie;
    c) acordurile si avizele legale pentru realizarea investitiei.
    (3) La solicitarea de credite pentru inceperea activitatii nu se vor depune documentele prevazute la alin. (1) lit. f) - i).
    (4) Persoanele fizice autorizate si asociatiile familiale vor depune pentru obtinerea creditelor documentele de infiintare, inregistrare si de certificare a rezultatelor financiare prevazute de legislatia in vigoare.
    Art. 23
    Cererile si documentele prevazute la art. 22 se verifica in cadrul compartimentelor de specialitate ale agentiilor pentru ocuparea fortei de munca judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, si, daca se constata ca documentatia este completa si ca sunt intrunite conditiile legale, vor fi transmise spre avizare comitetelor de credit.
    Art. 24
    (1) Pentru avizarea acordarii de credite se constituie la nivelul judetelor si al municipiului Bucuresti comitete de credit formate din 5 membri, dupa cum urmeaza:
    a) presedintele si un membru desemnat din partea bancii sau agentiei de credit autorizate sa acorde creditele;
    b) 3 membri din partea agentiei pentru ocuparea fortei de munca judetene, respectiv a municipiului Bucuresti.
    (2) Comitetele de credit se intrunesc cel putin o data pe luna, analizeaza documentatia depusa de solicitantii de credite, verifica indeplinirea de catre acestia a conditiilor de eligibilitate, evalueaza eficienta economica si sociala a proiectelor prezentate si avizeaza acordarea creditelor.
    (3) In vederea adoptarii deciziei de avizare comitetul de credit poate cere solicitantilor orice informatii pe care le considera necesare.
    Art. 25
    (1) In urma analizei si avizarii favorabile de catre comitetul de credit documentatia este transmisa bancii sau agentiei autorizate, pentru analiza in vederea aprobarii si acordarii creditului.
    (2) Daca cererea de credit este respinsa de comitetul de credit, documentatia se restituie solicitantului, insotita de motivatia respingerii, semnata de presedintele comitetului de credit.
    Art. 26
    (1) Aprobarea si acordarea fiecarui credit se vor face pe baza unui referat, care va fi intocmit de inspectorul de credite al bancii sau al agentiei de credit autorizate, desemnat de conducatorul compartimentului de creditare si de conducatorul compartimentului financiar-contabil. Referatul trebuie sa contina, dupa caz, fara a fi limitative, urmatoarele elemente:
    a) datele de identificare a solicitantului: denumirea, adresa sediului social, extras din actele constitutive privind obiectul de activitate;
    b) evaluarea capacitatii solicitantului de a rambursa la scadenta ratele de credit si de a plati dobanda aferenta, pe baza analizei datelor inscrise in situatia privind fluxul de lichiditati;
    c) informatii despre bonitatea solicitantului. In acest scop vor fi calculati pe baza datelor inscrise in ultimul bilant contabil si in ultima balanta de verificare urmatorii indicatori:
    - lichiditatea curenta;
    - solvabilitatea patrimoniala;
    - gradul de acoperire a dobanzii;
    - rata profitului;
    - viteza de rotatie a activelor circulante.
    (2) Modul de calcul al indicatorilor prezentati la alin. (1) lit. c), precum si nivelurile recomandabile ale indicatorilor respectivi sunt in conformitate cu normele interne ale bancii autorizate si tinandu-se seama de prevederile legii.
    Art. 27
    Daca cererea de credit nu este aprobata de banca sau de agentia de credit, documentatia va fi restituita agentiilor pentru ocuparea fortei de munca judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, cu motivatia corespunzatoare, pentru a fi inapoiata solicitantului.
    Art. 28
    Luarea in considerare a deciziilor comitetului de credit in vederea aprobarii cererii de acordare a creditului reprezinta o optiune ce revine exclusiv in sarcina si in responsabilitatea bancii sau agentiei de credit autorizate.
    Art. 29
    (1) Creditele din fondul asigurarilor pentru somaj vor fi acordate in lei, pe baza de contract de credit, incheiat in conditiile legii, intre banca, respectiv agentia de credit, si beneficiar, prin care se vor stabili, fara a fi limitative: conditiile de scadenta, dobanda, valoarea garantiilor, clauze referitoare la nerambursarea la scadenta a creditului.
    (2) In contract vor fi mentionate si conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca solicitantul de credit conform prevederilor Legii nr. 76/2002, inclusiv obligatia de a angaja someri pe cel putin 50% din locurile de munca nou-create.
    Art. 30
    Respectarea graficelor de creare a noi locuri de munca si de incadrare a somerilor este urmarita de organele de control ale agentiilor pentru ocuparea fortei de munca judetene, respectiv a municipiului Bucuresti.
    Art. 31
    Beneficiarii de credite acordate in conditii avantajoase din bugetul asigurarilor pentru somaj pot solicita un nou credit numai dupa achitarea integrala a creditului acordat anterior.

    CAP. 3
    Dispozitii finale

    Art. 32
    Prezentele norme metodologice vor fi publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    Art. 33
    La data intrarii in vigoare a prezentelor norme metodologice, Normele metodologice nr. 2.443/2/2001 emise de Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale si Banca Nationala a Romaniei privind acordarea de credite din bugetul Fondului pentru plata ajutorului de somaj in baza Legii nr. 1/1991 privind protectia sociala a somerilor si reintegrarea lor profesionala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 288 din 1 iunie 2001, isi inceteaza aplicabilitatea.

                   Ministrul muncii si solidaritatii sociale,
                                Marian Sarbu

                  Guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei,
                               Mugur IsarescuSmartCity5

COMENTARII la Norma 13108/2002

Momentan nu exista niciun comentariu la Norma 13108 din 2002
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 37 2016
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat OUG 1 2013
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul exclusiv de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat OUG 1 2013
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul exclusiv de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Ordin 17 2019
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Ordin 5049 2019
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul exclusiv de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 224 2017
    Hi everyone. My name is Wanetta Zabrina Yedda i am from Brașov i saw people testified about this company called Patricia Kingsman loan company and it is a good thing i was also a victim of scam 3 times until i found this company called Patricia Kingsman loan company God bear me witness this company is real and legit i am a single mother of 3 kids and i work in 2 places to earn more money for me and my kids this company helped me after in explained to them the company told me not to worry that i was going to receive my loan safely i was afraid cause i was cheated before i thought the same thing was also going to happen to me but i said to my self God knows best. The company told me it was 8 hours to receive loan and i thought about it 8 hours to quick i said okay the loan amount i was looking for was 350,000.00 Euro and after i did all the company asked me to do and i sent my required information i received my loan in 8 hours time as stated. When i received my loan i said to my self God is the one who made me found this company and i have already introduced this company to 1 of my friend who also needs help so anyone here or anywhere you see this post if you need a real loan this is the only company that can help without any doubt of fail i am happy everyday because of this company and God i pray God make Mrs Patricia Kingsman last in this world so she can continue to help people in need. I contacted this company via mail which is patriciakingsman.loans2016@gmail.com. Thanks to anyone who reads my message and post.
ANONIM a comentat Legea 224 2017
    Salut tuturor sau oricui mă numesc Vlad Toma. Sunt din București România am auzit despre această companie numită Patricia Kingsman că ajută oameni cu împrumuturi din întreaga lume. Am fost căutat cândva un împrumut online și am fost înșelat de 2 companii care a fost fals și după acel moment nu am crezut niciodată că o companie de împrumut bună ar putea veni de pe internet, am crezut că toate sunt o fraudă până când am găsit această companie numită compania de împrumut Patricia Kingsman am găsit oameni care au depus mărturie despre această companie și am fost surprins de ce am făcut nu găsiți această companie la timp. Nu am crezut niciodată ce au spus oamenii despre companie până când nu am depus cererea și i-am încercat suma pe care o căutam era mare și era pentru o proprietate imobiliară suma împrumutului a fost de 10,5 milioane de euro și așa am aplicat și doamna Patricia Kingsman a vorbit pentru mine, dar având în vedere că împrumutul meu a fost mare, a fost nevoie de doar 15 ore pentru a primi creditul meu, mi-au spus că serviciul de împrumut este de 8 ore pentru a primi împrumut. Singurul lucru pe care mi-a spus să-l fac a fost să depun taxa de transfer bancar pe care banca urma să o folosească pentru a-mi transfera împrumutul în contul meu bancar atunci când mi-a spus că odată mi-a fost teamă că este o înșelătorie, dar am spus să mă dau o încercare am depus taxa de transfer, care a fost declarată și asta a fost depus în total în mai puțin de 15 ore am primit un mesaj de la banca mea că suma de bani care a fost de 10,5 milioane de euro a fost creditată în contul meu bancar și totul despre banii detaliile și de la cine a venit au fost, iată, a fost Patricia Kingsman care m-a ajutat când am văzut-o prima dată, am fost surprinsă, nu am crezut niciodată ochii, dar era adevărat. Așa că mi-am spus mie, de la alți oameni că compania a ajutat să depună mărturie despre faptele bune, mă las să fac din cauza mea că nu este ușor să văd o companie de împrumut legitim online în zilele noastre, astfel încât oricine de oriunde are nevoie de un împrumut online fără să fie înșelat să solicite de la această companie pentru că numai asta te pot ajuta, am confirmat-o și este adevărat că sunt atât de fericit și știu că această companie va face și mai mulți oameni mai fericiți decât mine. Puteți contacta această companie prin e-mail sau Whatsapp, dar am folosit Whatsapp pentru că a fost mai rapid adresa de mail a companiei este patriciakingsman.loans2016@gmail.com, iar Whatsapp este +1 (575) 655-0066. Mulțumesc tuturor salutărilor lui Vlad Toma din București România.
ANONIM a comentat Legea 224 2017
    Mulțumesc lui Patricia Kingsman că m-a ajutat cu împrumutul meu, după ce au fost escrocați de 6 ori de oameni falsi care clamează să fie creditori de împrumuturi. Numele meu este Viorica Waleis Viviana, sunt din România și locuiesc în orașul Constanța. În urmă cu o lună am căutat un împrumut online și am văzut diferite credite pe internet și cu câteva mărturii false și am aplicat de la ele și tot ce am primit a fost escroci am aplicat mai mult de 6 companii și am fost înșelat până la capăt. Așa că am renunțat la speranță până când am decis să verific din nou dacă voi găsi ajutor în timp ce căutam și m-am stabilit să caut o companie de împrumuturi legitime. Am găsit această companie numită compania de împrumut Patricia Kingsman. Am văzut o mulțime de mărturii despre care oamenii comentează. ea, dar pentru că am fost înșelată în mai multe rânduri, am crezut că este o înșelătorie, dar am făcut ceea ce mi s-a cerut să fac și am așteptat împrumutul meu, iar doamna Patricia Kingsman mi-a spus în mai puțin de 8 ore când sunteți cu împrumutul meu în siguranță, nu am crezut pentru că am crezut că este și o înșelătorie, așa că în acea zi era ora nopții în România și m-am culcat dimineața din cuib în timp ce m-am trezit am primit o alertă de la banca mea că există bani pe contul meu și imediat am sunat la banca pentru a confirma iar directorul bancar mi-a spus să vin imediat la bancă și m-am dus imediat banca s-a deschis în timp ce managerul bancar mi-a verificat contul, am văzut o sumă de 135.000,00 Euro și i-am explicat managerului meu că am solicitat un împrumut online și banca managerul a fost șocat dacă există st sunt o companie de împrumut real și legitim online, sunt atât de fericită, mulțumesc lui Patricia Kingsman, am decis să scriu pe internet pentru că am văzut alte persoane care o fac și mărturisesc despre această companie, de aceea postez acest mesaj online tuturor celor care au nevoie de împrumut, chiar dacă ați fost înșelat înainte de a aplica de la această companie și fiți sigur că această companie nu vă va da jos. Salutări pentru oricine care îmi citește mesajul și puteți contacta această companie prin e-mail patriciakingsman.loans2016@gmail.com, de asemenea, folosesc Whatsapp, numărul care este +1 (575) 655-0066. Din nou, mulțumesc tuturor celor care îmi citesc mesajul și vă rog să fiți fericiți, deoarece sunt astăzi cu această companie, deoarece aduc mai mulți oameni în această companie pentru a vă ajuta.
ANONIM a comentat Legea 224 2017
    Cu respect tuturor, numele meu este Kojonka Moe și sunt din România am auzit despre oameni care mărturisesc despre această companie numită Patricia Kingsman și aceasta este prima dată când solicit un împrumut online, mi-a fost teamă să solicit un împrumut online din cauza escrocheriei pe care o văd pe internet, dar după ce am citit atât de multe mărturii despre această companie, am decis să încerc și să solicit un împrumut de la această companie numită compania de împrumut Patricia Kingsman, aveam nevoie de bani și aveam nevoie de un împrumut de 5.000,00 Euro. Așa că am aplicat și mi s-a spus ce să fac mi-a fost teamă, dar am oferit companiei o șansă să mă ajute și m-au asigurat că în mai puțin de 8 ore îmi voi primi împrumutul în cont. Nu am crezut niciodată, dar așteptam în mai puțin de 8 ore când am primit un apel de la banca mea că o sumă de 5.000,00 Euro era în contul meu și imediat banca m-a sunat am contactat compania și le-am anunțat că am primit împrumutul meu iar astăzi sunt fericit. Așadar, dacă ați dat mesajul meu și l-ați citit și aveți nevoie de un împrumut legitim să aplicați de la această companie și să fiți siguri că veți fi mulțumiți de această companie, cred că această companie este trimisă de Dumnezeu și vă rog să dureze și să continue să ajute oamenii . Contactati aceasta companie prin adresa de mail patriciakingsman.loans2016@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 224 2017
    Bună ziua tuturor Numele meu este Abiezer Petit Homme Sunt din România Vreau să folosesc acest mic timp trebuie să citesc pe internet că dacă ai nevoie de un împrumut real și legitim Patricia Kingsman este compania potrivită pentru a aplica de la am fost înșelat de 2 companii pe care le-am aplicat pentru un împrumut de la și Patricia Kingsman a fost a treia companie din care am solicitat de la am primit împrumutul meu de la compania de împrumuturi Patricia Kingsman în mai puțin de 8 ore, în timp ce compania mi-a spus, așa că oricine are nevoie de un împrumut online, fără a fi înșelat, să solicite de la Patricia Kingsman fiți sigur că veți fi mulțumit de această companie. Puteți contacta această companie doar prin e-mail sau prin adresa de mail whatsapp este patriciakingsman.loans2016@gmail.com Whatsapp +1 (575) 655-0066. Salutări oricui citește acest mesaj în toată lumea.
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu