Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

NORME METODOLOGICE Nr

NORME METODOLOGICE   Nr. 394/13108 din 26 martie 2002

privind acordarea din bugetul asigurarilor pentru somaj de credite in conditii avantajoase intreprinderilor mici si mijlocii, unitatilor cooperatiste, asociatiilor familiale si persoanelor fizice autorizate sa desfasoare activitati independente

ACT EMIS DE: MINISTERUL MUNCII SI SOLIDARITATII SOCIALE


SmartCity3

              Nr. 394 din 26 martie 2002
              BANCA NATIONALA A ROMANIEI
              Nr. 13.108 din 27 martie 2002
PUBLICATE IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 253 din 15 aprilie 2002

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Prezentele norme metodologice sunt emise in scopul reglementarii conditiilor de acordare si de rambursare a creditelor, a modului de constituire a garantiilor, a organizarii si desfasurarii licitatiilor pentru desemnarea bancilor si agentiilor autorizate sa acorde credite din bugetul asigurarilor pentru somaj, in baza prevederilor Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca.
    Art. 2
    Principiile fundamentale de acordare a creditelor in conditii avantajoase sunt:
    a) fondurile de creditare au ca sursa bugetul asigurarilor pentru somaj si se acorda in lei;
    b) creditele se acorda pe principiul tratamentului egal si nediscriminatoriu, tuturor beneficiarilor de drept;
    c) creditele sunt destinate sa creeze locuri de munca, in special pentru someri, si sa favorizeze initierea unor activitati independente, infiintarea si dezvoltarea activitatilor asociatiilor familiale, dezvoltarea intreprinderilor mici si mijlocii si unitatilor cooperatiste;
    d) fondurile de creditare sunt destinate sa initieze si sa promoveze activitati economice rentabile, menite sa dezvolte si sa imbunatateasca statutul beneficiarilor de drept;
    e) acordarea creditelor se realizeaza pe principiul transparentei operatiunilor de creditare, prin punerea la dispozitie institutiilor implicate si celor interesati a tuturor informatiilor referitoare la acordarea de credite din bugetul asigurarilor pentru somaj;
    f) in gestionarea fondurilor de creditare si in acordarea creditelor bancile care administreaza sumele din bugetul asigurarilor pentru somaj vor acorda prioritate prevederilor Legii nr. 76/2002 fata de normele si metodologiile proprii de acordare a creditelor, tinand seama de prevederile prezentelor norme metodologice.

    CAP. 2
    A. Constituirea si repartizarea fondurilor pentru acordarea de credite in conditii avantajoase intreprinderilor mici si mijlocii, unitatilor cooperatiste, asociatiilor familiale si persoanelor autorizate sa desfasoare activitati independente

    Art. 3
    Fondul pentru acordarea de credite in conditii avantajoase, constituit in baza prevederilor art. 86 alin. (1) din Legea nr. 76/2002, denumit in continuare fond de creditare, se constituie anual in cadrul bugetului asigurarilor pentru somaj, aprobat prin legea bugetului asigurarilor sociale de stat.
    Art. 4
    Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca trebuie sa asigure:
    a) administrarea eficienta a sumelor alocate pentru acordarea de credite;
    b) monitorizarea intregii activitati depuse de catre institutiile implicate, banca, agentiile de credit si agentiile de ocupare a fortei de munca judetene si a municipiului Bucuresti, pentru indeplinirea cerintelor legii si asigurarea realizarii in bune conditii a programului de ocupare a fortei de munca, in special a somerilor.
    Art. 5
    Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca va stabili anual fondurile care urmeaza sa fie administrate prin banci si, respectiv, prin agentii de credit autorizate.
    Art. 6
    (1) Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca va efectua repartizarea pe judete a fondului de creditare in baza Programului anual de ocupare, luand in considerare indicatorii pietei muncii din fiecare judet.
    (2) In cursul anului, in urma analizei realizarii programelor de acordare a creditelor si in functie de evolutiile de pe piata muncii, se pot face redistribuiri intre judete, in functie de solicitari, cu aprobarea conducatorului executiv al Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca.
    Art. 7
    (1) In vederea acordarii creditelor Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca poate transfera, dupa semnarea contractelor cu banca sau cu agentiile autorizate care au fost desemnate sa administreze fondul de creditare, o suma reprezentand cel mult 20% din fondul de creditare anual.
    (2) Pe masura acordarii creditelor sumele vor fi reintregite pana la cheltuirea integrala a sumelor prevazute in buget.
    (3) Fondul de creditare va fi pus la dispozitie bancii sau agentiilor autorizate, pana la data de 31 decembrie a fiecarui an.
    (4) Banca sau agentia de credit care administreaza fonduri pentru acordarea de credite poarta raspunderea pentru rambursarea sumelor la bugetul asigurarilor pentru somaj.

    B. Beneficiarii de credite acordate in conditii avantajoase din bugetul asigurarilor pentru somaj

    Art. 8
    Beneficiarii creditelor acordate in conditii avantajoase sunt:
    a) intreprinderile mici si mijlocii care sunt societati comerciale constituite potrivit prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale Legii nr. 133/1999 privind stimularea intreprinzatorilor privati pentru infiintarea si dezvoltarea intreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare;
    b) unitatile cooperatiste reprezentate de cooperativele mestesugaresti si cooperativele de consum, care sunt organizate si functioneaza conform prevederilor Decretului-lege nr. 66/1990 privind organizarea si functionarea cooperatiei mestesugaresti, cu modificarile ulterioare, respectiv ale Legii nr. 109/1996 privind organizarea si functionarea cooperatiei de consum si a cooperatiei de credit, cu modificarile si completarile ulterioare;
    c) asociatiile familiale care sunt constituite si functioneaza conform prevederilor Decretului-lege nr. 54/1990 privind organizarea si desfasurarea unor activitati economice pe baza liberei initiative, cu modificarile ulterioare;
    d) persoanele fizice autorizate sa desfasoare activitati independente conform prevederilor Decretului-lege nr. 54/1990, cu modificarile ulterioare;
    e) somerii care se obliga sa infiinteze intreprinderi mici si mijlocii, unitati cooperatiste, asociatii familiale sau sa devina persoane fizice autorizate au prioritate la obtinerea creditului.
    Art. 9
    (1) Conditiile ce trebuie indeplinite de intreprinderile mici si mijlocii si de unitatile cooperatiste pentru a avea acces la credite sunt:
    a) numarul total de salariati sau de membri cooperatori sa fie, la momentul acordarii creditului, de maximum 249*) de persoane;
    b) sa se oblige prin contractul de credite sa angajeze cu contract individual de munca someri pe cel putin 50% din locurile de munca nou-create;
    c) locurile de munca pe care se incadreaza personal in baza obligatiei asumate prin contractul de credit sa nu fie locuri vacantate in urma unor disponibilizari de personal din ultimele 12 luni premergatoare solicitarii creditului;
    d) sa se oblige sa mentina raporturile de munca cu persoanele incadrate din randul somerilor o perioada de cel putin 3 ani de la incadrare, iar in cazul desfacerii contractului individual de munca al unora dintre aceste persoane, sa angajeze in termen de 30 de zile pe locurile de munca ramase vacantate personal din aceeasi categorie;
    e) sa realizeze activitatea de baza in productie, servicii si turism; daca agentii economici realizeaza venituri si din activitatea de comert, acestea nu trebuie sa depaseasca 49% din totalul veniturilor; dovada se face prin raportarea semestriala "Rezultate financiare", la data de ................ cont 01, ce va purta viza administratiei financiare; in determinarea ponderii activitatii de comert nu se iau in calcul veniturile obtinute din comercializarea produselor proprii prin magazinele producatorului;
    f) intreprinderile mici si mijlocii si unitatile cooperatiste, asociatiile familiale si persoanele fizice autorizate, ale caror venituri din activitatea de comert depasesc ponderea de 49% in totalul veniturilor, pot beneficia de credite acordate in conditiile prevazute de lege, daca dezvolta activitati de productie sau servicii, iar prin realizarea proiectului, structura veniturilor se modifica astfel incat veniturile din comert sa reprezinte cel mult 49% din veniturile totale;
    g) pe perioada derularii contractului de creditare angajatorul nu poate reduce numarul de posturi existent in unitate la data acordarii creditului.
    (2) Asociatiile familiale si persoanele autorizate sa desfasoare activitati independente pot avea acces la credite pentru initierea sau dezvoltarea propriei activitati numai daca desfasoara activitati in productie, servicii sau turism.
------------
    *) Numarul maxim de salariati - 249 este stabilit conform Legii nr. 133/1999 privind stimularea intreprinzatorilor privati pentru infiintarea si dezvoltarea intreprinderilor mici si mijlocii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 349 din 23 iulie 1999.

    C. Procedura de desemnare a bancii si a agentiilor autorizate sa acorde credite din bugetul asigurarilor pentru somaj

    Art. 10
    (1) Banca sau agentiile autorizate sa administreze fondul de creditare sunt desemnate prin licitatie organizata de Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca.
    (2) Licitatia se organizeaza in conformitate cu legislatia in vigoare privind achizitiile publice.
    Art. 11
    In scopul desemnarii bancii sau a agentiilor autorizate sa administreze fondul de creditare se constituie o comisie de evaluare, numita prin decizie a presedintelui Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca.
    Art. 12
    (1) La licitatia pentru desemnarea bancii sau a agentiei autorizate sa administreze fondul de creditare pot participa, dupa caz:
    a) bancile, persoane juridice romane, constituite in baza Legii bancare nr. 58/1998, cu modificarile ulterioare, si a autorizatiei eliberate de Banca Nationala a Romaniei;
    b) agentii autorizate sa acorde credite in conditiile legii.
    (2) Pentru a putea fi desemnate sa administreze fondul de creditare bancile trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
    a) sa faca dovada achitarii obligatiilor fiscale, a contributiilor la bugetul asigurarilor sociale de stat, la bugetul asigurarilor pentru somaj si la bugetul asigurarilor de sanatate;
    b) sa aiba experienta in acordarea de credite intreprinderilor mici si mijlocii;
    c) sa dispuna de dotarea necesara pentru realizarea contractului de servicii de acordare de credite (calculatoare, echipamente, aparatura, software, mijloace fixe si alte dotari);
    d) sa dispuna de personal de specialitate necesar indeplinirii contractului de acordare de credite in conditii avantajoase;
    e) sa dispuna de o retea teritoriala care sa acopere in totalitate judetele tarii si de personalul avand pregatirea si competentele necesare pentru acordarea creditelor;
    f) sa nu se afle in regim de supraveghere sau administrare speciala in evidentele Bancii Nationale a Romaniei in ultimele 6 luni de activitate;
    g) sa se incadreze in limitele prevazute de Normele Bancii Nationale a Romaniei nr. 8/1999 privind limitarea riscului de credit al bancilor, cu modificarile ulterioare;
    h) sa se incadreze in limitele prevazute de Normele Bancii Nationale a Romaniei nr. 1/2001 privind lichiditatea bancilor;
    i) sa constituie provizioane la nivelul celui prevazut de Regulamentul Bancii Nationale a Romaniei nr. 2/2000 privind clasificarea creditelor si plasamentelor, precum si constituirea, regularizarea si utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit si de Normele metodologice ale Bancii Nationale a Romaniei nr. 2/2000 pentru aplicarea Regulamentului Bancii Nationale a Romaniei nr. 2/2000 privind clasificarea creditelor si plasamentelor, precum si constituirea, regularizarea si utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit;
    j) sa detina capacitatea financiara de a rambursa din surse proprii creditele si dobanzile aferente, in cazul nerecuperarii integrale sau partiale a fondului de credite acordat;
    k) sa faca dovada ca ponderea detinuta de creditele restante din totalul creditelor guvernamentale si neguvernamentale este sub 5% .
    (3) Agentiile de credit vor fi autorizate de Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca pentru administrarea fondului de creditare destinat acordarii de microcredite in baza unor scheme de creditare, in conditiile prevazute de Ordonanta Guvernului nr. 40/2000 privind acreditarea agentiilor de credit in vederea administrarii fondurilor pentru acordarea de microcredite.
    Art. 13
    (1) In continutul ofertelor prezentate de banci sau de agentiile de credit trebuie sa fie prevazute:
    a) dobanda oferita la sumele neutilizate din contul de disponibilitati sau de depozit constituit;
    b) comisioanele percepute de la clienti pentru creditele acordate;
    c) nivelul de dotare;
    d) nivelul de pregatire a personalului;
    e) experienta in domeniul acordarii de credite intreprinderilor mici si mijlocii, unitatilor cooperatiste, asociatiilor familiale si persoanelor autorizate sa desfasoare activitati independente;
    f) reteaua teritoriala;
    g) alte elemente prevazute in caietul de sarcini.
    (2) Documentele depuse de banci pentru a face dovada indeplinirii conditiilor prezentate la art. 12 alin. (2) si de agentiile de credit, impreuna cu ofertele, vor fi analizate de comisia de evaluare, care va desemna banca, respectiv agentiile de credit autorizate.
    (3) Rezultatele analizei si decizia comisiei de licitatie se vor consemna in procesul-verbal semnat de toti membrii comisiei. Decizia comisiei de licitatie va fi comunicata tuturor bancilor sau agentiilor de credit participante la licitatie.
    Art. 14
    (1) Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca va incheia cu banca castigatoare a licitatiei sau cu agentia de credit autorizata un contract privind derularea activitatii de creditare, in conditiile stabilite in licitatie.
    (2) Banca castigatoare a licitatiei si agentiile de credit autorizate, impreuna cu Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca, vor elabora si vor aproba instructiunile comune pentru a reglementa in detaliu procedurile care vor fi urmate de unitatile lor teritoriale in derularea procesului de acordare a creditelor, de monitorizare a utilizarii acestora si de respectare a graficelor de incadrare in munca a persoanelor din randul somerilor.
    Art. 15
    (1) Daca in procesul derularii creditelor banca sau agentia de credit castigatoare a licitatiei dovedeste ca nu are capacitatea de a administra fondul de creditare, Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca va proceda la desemnarea unei alte banci sau agentii de credit, prin organizarea unei noi licitatii.
    (2) Banca sau agentia de credit castigatoare a licitatiei organizate in situatia prezentata la alin. (1) va prelua portofoliul de credite acordate de banca sau de agentia de credit aflata in imposibilitate de a continua activitatea de creditare.

    D. Conditiile de acordare, utilizare si de rambursare a creditelor, precum si de stabilire a garantiilor

    Art. 16
    Intreprinderile mici si mijlocii, unitatile cooperatiste, asociatiile familiale, persoanele fizice autorizate si somerii pot beneficia de credite din bugetul asigurarilor pentru somaj pentru:
    a) finantarea stocurilor de materii prime, materiale si obiecte de inventar sau a altor nevoi privind activitatea curenta, conform specificatiilor din studiul de fezabilitate;
    b) cheltuieli de capital, respectiv: utilaje si echipamente, instalatii de lucru, constructii speciale, constructii, amenajari si dotari, mijloace de transport, calculatoare si altele;
    c) finantarea concomitenta a stocurilor de materii prime si a cheltuielilor de capital, potrivit prevederilor din studiul de fezabilitate.
    Art. 17
    (1) Pentru beneficiarii de credite ponderea creditului acordat in totalul sumelor necesare va fi urmatoarea:
    a) 75% din valoarea studiului de fezabilitate depus in cazul finantarii cheltuielilor de capital;
    b) in cazul finantarii stocurilor de materii prime creditele se acorda, in ceea ce priveste proportia, conform metodologiei bancii.
    (2) In cazul infiintarii de societati comerciale si asociatii familiale de catre someri, precum si al persoanelor autorizate sa desfasoare activitati independente, creditul acordat poate acoperi pana la 90% din valoarea studiului de fezabilitate depus.
    Art. 18
    (1) Perioada maxima in care creditul acordat trebuie sa fie rambursat este:
    a) de 3 ani, in cazul creditelor acordate pentru finantarea cheltuielilor de capital;
    b) de 1 an, in cazul creditelor acordate pentru finantarea stocurilor de materii prime si materiale.
    (2) In cadrul termenului de rambursare la creditul pentru cheltuielile de capital se poate include, la cererea solicitantului de credit, si o perioada de gratie de pana la 6 luni.
    Art. 19
    Creditele se acorda in raport cu numarul locurilor de munca pe care solicitantul se obliga sa le creeze si in cuantumul stabilit de lege.
    Art. 20
    (1) In sensul prevederilor prezentelor norme metodologice prin taxa oficiala a scontului stabilita de Banca Nationala a Romaniei, prevazuta la art. 86 alin. (2) din Legea nr. 76/2002, se intelege dobanda de referinta stabilita de Banca Nationala a Romaniei.
    (2) Dobanda la creditul acordat va fi de 50% din dobanda de referinta stabilita de Banca Nationala a Romaniei, revizuibila in conformitate cu nivelul dobanzii de referinta comunicat de Banca Nationala a Romaniei.
    Art. 21
    (1) Creditele acordate din fondul de creditare vor fi garantate cu garantii reale si personale, astfel incat acestea sa acopere valoarea creditului acordat si a dobanzii aferente.
    (2) Garantarea creditului se face, in principal, cu obiectele achizitionate din creditul acordat, precum si cu alte bunuri si valori care apartin solicitantului si/sau girantilor acestuia, care trebuie sa acopere valoarea creditului si dobanda aferenta.
    (3) Bunurile care se constituie ca garantie vor fi asigurate, pe intreaga perioada de derulare a creditului, la o societate de asigurari agreata de banca autorizata, respectiv agentia de credit.
    Art. 22
    (1) Pentru obtinerea unui credit acordat din bugetul asigurarilor pentru somaj intreprinderile mici si mijlocii, unitatile cooperatiste, asociatiile familiale si persoanele fizice autorizate, inclusiv somerii, vor depune la agentia pentru ocuparea fortei de munca judeteana sau a municipiului Bucuresti pe teritoriul careia isi au sediul social sau, dupa caz, resedinta o cerere insotita de urmatoarele documente, dupa caz:
    a) contractul de societate sau, dupa caz, actul constitutiv;
    b) hotararea judecatoreasca de autorizare a infiintarii societatii;
    c) statutul societatii;
    d) certificatul de inmatriculare la oficiul registrului comertului sau codul unic de inregistrare;
    e) codul fiscal;
    f) ultimul bilant contabil vizat de organul fiscal teritorial;
    g) ultimele trei balante de verificare;
    h) dovada achitarii obligatiilor fiscale (certificate fiscale) si a contributiilor la bugetul asigurarilor sociale de stat, la bugetul asigurarilor pentru somaj si la bugetul asigurarilor pentru sanatate;
    i) declaratie privind litigiile cu tertii, cu precizarea motivelor care au condus la situatiile respective;
    j) studiul de fezabilitate al proiectului pentru care se solicita creditul;
    k) graficul crearii si ocuparii noilor locuri de munca;
    l) acte care sa ateste proprietatea asupra garantiilor si valoarea acestora;
    m) proiectia fluxului de lichiditati pe perioada de creditare;
    n) graficul de rambursare a creditului;
    o) alte documente solicitate de banca sau de agentia de credit.
    (2) In cazul solicitarii de credite pentru constructii in vederea realizarii sau dezvoltarii de noi capacitati de productie, la documentele prezentate la alin. (1) se adauga:
    a) acte care sa ateste situatia juridica a terenului pe care urmeaza sa se realizeze investitia;
    b) autorizatia de constructie;
    c) acordurile si avizele legale pentru realizarea investitiei.
    (3) La solicitarea de credite pentru inceperea activitatii nu se vor depune documentele prevazute la alin. (1) lit. f) - i).
    (4) Persoanele fizice autorizate si asociatiile familiale vor depune pentru obtinerea creditelor documentele de infiintare, inregistrare si de certificare a rezultatelor financiare prevazute de legislatia in vigoare.
    Art. 23
    Cererile si documentele prevazute la art. 22 se verifica in cadrul compartimentelor de specialitate ale agentiilor pentru ocuparea fortei de munca judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, si, daca se constata ca documentatia este completa si ca sunt intrunite conditiile legale, vor fi transmise spre avizare comitetelor de credit.
    Art. 24
    (1) Pentru avizarea acordarii de credite se constituie la nivelul judetelor si al municipiului Bucuresti comitete de credit formate din 5 membri, dupa cum urmeaza:
    a) presedintele si un membru desemnat din partea bancii sau agentiei de credit autorizate sa acorde creditele;
    b) 3 membri din partea agentiei pentru ocuparea fortei de munca judetene, respectiv a municipiului Bucuresti.
    (2) Comitetele de credit se intrunesc cel putin o data pe luna, analizeaza documentatia depusa de solicitantii de credite, verifica indeplinirea de catre acestia a conditiilor de eligibilitate, evalueaza eficienta economica si sociala a proiectelor prezentate si avizeaza acordarea creditelor.
    (3) In vederea adoptarii deciziei de avizare comitetul de credit poate cere solicitantilor orice informatii pe care le considera necesare.
    Art. 25
    (1) In urma analizei si avizarii favorabile de catre comitetul de credit documentatia este transmisa bancii sau agentiei autorizate, pentru analiza in vederea aprobarii si acordarii creditului.
    (2) Daca cererea de credit este respinsa de comitetul de credit, documentatia se restituie solicitantului, insotita de motivatia respingerii, semnata de presedintele comitetului de credit.
    Art. 26
    (1) Aprobarea si acordarea fiecarui credit se vor face pe baza unui referat, care va fi intocmit de inspectorul de credite al bancii sau al agentiei de credit autorizate, desemnat de conducatorul compartimentului de creditare si de conducatorul compartimentului financiar-contabil. Referatul trebuie sa contina, dupa caz, fara a fi limitative, urmatoarele elemente:
    a) datele de identificare a solicitantului: denumirea, adresa sediului social, extras din actele constitutive privind obiectul de activitate;
    b) evaluarea capacitatii solicitantului de a rambursa la scadenta ratele de credit si de a plati dobanda aferenta, pe baza analizei datelor inscrise in situatia privind fluxul de lichiditati;
    c) informatii despre bonitatea solicitantului. In acest scop vor fi calculati pe baza datelor inscrise in ultimul bilant contabil si in ultima balanta de verificare urmatorii indicatori:
    - lichiditatea curenta;
    - solvabilitatea patrimoniala;
    - gradul de acoperire a dobanzii;
    - rata profitului;
    - viteza de rotatie a activelor circulante.
    (2) Modul de calcul al indicatorilor prezentati la alin. (1) lit. c), precum si nivelurile recomandabile ale indicatorilor respectivi sunt in conformitate cu normele interne ale bancii autorizate si tinandu-se seama de prevederile legii.
    Art. 27
    Daca cererea de credit nu este aprobata de banca sau de agentia de credit, documentatia va fi restituita agentiilor pentru ocuparea fortei de munca judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, cu motivatia corespunzatoare, pentru a fi inapoiata solicitantului.
    Art. 28
    Luarea in considerare a deciziilor comitetului de credit in vederea aprobarii cererii de acordare a creditului reprezinta o optiune ce revine exclusiv in sarcina si in responsabilitatea bancii sau agentiei de credit autorizate.
    Art. 29
    (1) Creditele din fondul asigurarilor pentru somaj vor fi acordate in lei, pe baza de contract de credit, incheiat in conditiile legii, intre banca, respectiv agentia de credit, si beneficiar, prin care se vor stabili, fara a fi limitative: conditiile de scadenta, dobanda, valoarea garantiilor, clauze referitoare la nerambursarea la scadenta a creditului.
    (2) In contract vor fi mentionate si conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca solicitantul de credit conform prevederilor Legii nr. 76/2002, inclusiv obligatia de a angaja someri pe cel putin 50% din locurile de munca nou-create.
    Art. 30
    Respectarea graficelor de creare a noi locuri de munca si de incadrare a somerilor este urmarita de organele de control ale agentiilor pentru ocuparea fortei de munca judetene, respectiv a municipiului Bucuresti.
    Art. 31
    Beneficiarii de credite acordate in conditii avantajoase din bugetul asigurarilor pentru somaj pot solicita un nou credit numai dupa achitarea integrala a creditului acordat anterior.

    CAP. 3
    Dispozitii finale

    Art. 32
    Prezentele norme metodologice vor fi publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    Art. 33
    La data intrarii in vigoare a prezentelor norme metodologice, Normele metodologice nr. 2.443/2/2001 emise de Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale si Banca Nationala a Romaniei privind acordarea de credite din bugetul Fondului pentru plata ajutorului de somaj in baza Legii nr. 1/1991 privind protectia sociala a somerilor si reintegrarea lor profesionala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 288 din 1 iunie 2001, isi inceteaza aplicabilitatea.

                   Ministrul muncii si solidaritatii sociale,
                                Marian Sarbu

                  Guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei,
                               Mugur IsarescuSmartCity5

COMENTARII la Norma 13108/2002

Momentan nu exista niciun comentariu la Norma 13108 din 2002
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 410 2011
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
ANONIM a comentat Decizia 91 2019
    Bună ziua, Ai nevoie de ajutor financiar urgent pentru nevoile tale personale sau de afaceri? Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă majoră pentru clienții care se confruntă cu probleme financiare și au nevoie urgentă de o soluție. Întrebarea despre credit și garanții este ceea ce clienții se preocupă întotdeauna atunci când caută un creditor credibil. Aveți grijă să nu pierdeți victima diferitelor fraude de împrumut online și să pierdeți în cele din urmă banii câștigați cu greu. Dacă aveți nevoie de un credit credibil și de încredere: Consolidarea datoriei, Împrumuturi de afaceri, Împrumuturi personale, Împrumuturi pentru construcții și împrumuturi auto pentru orice relație: info@loanlogics.online sau pastordonaldloanfirm@gmail.com nu există nicio garanție de securitate socială și credit, 100% garanție . Tot ce trebuie să faci este să știi exact ce vrei și să te asiguri că îți vei realiza visele EMAIL. pastordonaldloanfirm@gmail.com WhatsApp us +12899600524
ANONIM a comentat Legea 734 2018
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Ordin 1164 2018
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Cuantum - 2014
    DO YOU NEED AN AFFORDABLE LOAN TODAY? We have provided over $1 Billion in business loans to over 15,000 business owners just like you. We use our own designated risk technology to provide you with the right business loan so you can grow your business. Our services are fast and reliable, loans are approved within 24 hours of successful application. We offer loans from a minimum range of $10,000 to a maximum of $200 million. Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and don’t know which way to go or where to turn? What about finding a reputable Debt Consolidation firm that can assist you in reducing monthly installment so that you will have affordable repayment options as well as room to breathe when it comes to the end of the month and bills need to get paid? Dr. Jayden Martin Home Loans is the answer. Reduce your payments to ease the strain on your monthly expenses. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 DO YOU NEED 100% FINANCE? we give out loans with an affordable interest rate of 2% JAYDEN MARTIN HOME LOANS, (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) aims is to provide Excellent Professional Financial Services. Our services include the following: *Truck Loans * Personal Loans * Debt consolidation loans * Car Loans * Business Loans * Education Loans * Mortgage *Refinancing Loans * Home Loans We give you loan with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 30 years to pay back the loan (secure and unsecured). Do not keep your financial problems to yourself in order for you not to be debt master or financial stress up, which is why you must contact us quickly for a solution to your financial problems. It will be a great joy to us when you are financially stable. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 NOTE:Bear in mind that it will only take less than 24 Hours to process your file is 100% Guaranteed no matter your Credit Score. Yours Sincerely, Dr. Jayden Martin +1 (929)277-5237 We are certified and your privacy is 100% safe with us. Worry no more about your loans or finances. Get your instant loan approval
ANONIM a comentat Legea 4 1966
    DO YOU NEED AN AFFORDABLE LOAN TODAY? We have provided over $1 Billion in business loans to over 15,000 business owners just like you. We use our own designated risk technology to provide you with the right business loan so you can grow your business. Our services are fast and reliable, loans are approved within 24 hours of successful application. We offer loans from a minimum range of $10,000 to a maximum of $200 million. Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and don’t know which way to go or where to turn? What about finding a reputable Debt Consolidation firm that can assist you in reducing monthly installment so that you will have affordable repayment options as well as room to breathe when it comes to the end of the month and bills need to get paid? Dr. Jayden Martin Home Loans is the answer. Reduce your payments to ease the strain on your monthly expenses. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 DO YOU NEED 100% FINANCE? we give out loans with an affordable interest rate of 2% JAYDEN MARTIN HOME LOANS, (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) aims is to provide Excellent Professional Financial Services. Our services include the following: *Truck Loans * Personal Loans * Debt consolidation loans * Car Loans * Business Loans * Education Loans * Mortgage *Refinancing Loans * Home Loans We give you loan with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 30 years to pay back the loan (secure and unsecured). Do not keep your financial problems to yourself in order for you not to be debt master or financial stress up, which is why you must contact us quickly for a solution to your financial problems. It will be a great joy to us when you are financially stable. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 NOTE:Bear in mind that it will only take less than 24 Hours to process your file is 100% Guaranteed no matter your Credit Score. Yours Sincerely, Dr. Jayden Martin +1 (929)277-5237 We are certified and your privacy is 100% safe with us. Worry no more about your loans or finances. Get your instant loan approval
ANONIM a comentat Legea 40 1997
    Sunt creditor privat și investitor, aveți nevoie de o finanțare legitimă, onestă, de încredere și repede? Te pot ajuta cu un împrumut de garanție 100%, ofer afaceri, finanțări imobiliare și împrumuturi individuale, Mai mult, finanțez tot felul de proiecte. Aplicați astăzi prin e-mail: ruthhuntfinancialservice@gmail.com pentru informații suplimentare.
ANONIM a comentat Legea 4 2015
     We are direct providers of Fresh Cut BG, SBLC and MTN which are specifically for lease, our bank instrument can be engage in PPP Trading, Discounting, signature project (s) such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Telecommunication, construction of Dams, Bridges, Real Estate and all kind of projects. We do not have any broker chain in our offer or get involved in chauffer driven offers. We deliver with time and precision as sethforth in the agreement. Our terms and Conditions are reasonable, below is our instrument description. The procedure is very simple; the instrument will be reserved on euro clear to be verified by your bank, after verification an arrangement will be made for necessary bank documents and stock testing expenses, the cost of the Bank Guarantee will be paid after the delivery of the MT760, DESCRIPTION OF INSTRUMENTS: 1. Instrument: Bank Guarantee (BG/SBLC) (Appendix A) 2. Total Face Value: Eur 5M MIN and Eur 10B MAX (Ten Billion USD). 3. Issuing Bank: HSBC Bank London, Credit Suisse and Deutsche Bank Frankfurt. 4. Age: One Year, One Month 5. Leasing Price: 6% of Face Value plus 2% commission fees to brokers. 6. Delivery: Bank to Bank swift. 7. Payment: MT-103 or MT760 8. Hard Copy: Bonded Courier within 7 banking days. We are ready to close leasing with any interested client in few banking days, if interested do not hesitate to contact me direct. wrightjames931@gmail.com Regards, Wright Skype; wrightjames931@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 49 1997
    DO YOU NEED AN AFFORDABLE LOAN TODAY? We have provided over $1 Billion in business loans to over 15,000 business owners just like you. We use our own designated risk technology to provide you with the right business loan so you can grow your business. Our services are fast and reliable, loans are approved within 24 hours of successful application. We offer loans from a minimum range of $10,000 to a maximum of $200 million. Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and don’t know which way to go or where to turn? What about finding a reputable Debt Consolidation firm that can assist you in reducing monthly installment so that you will have affordable repayment options as well as room to breathe when it comes to the end of the month and bills need to get paid? Dr. Jayden Martin Home Loans is the answer. Reduce your payments to ease the strain on your monthly expenses. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 DO YOU NEED 100% FINANCE? we give out loans with an affordable interest rate of 2% JAYDEN MARTIN HOME LOANS, (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) aims is to provide Excellent Professional Financial Services. Our services include the following: *Truck Loans * Personal Loans * Debt consolidation loans * Car Loans * Business Loans * Education Loans * Mortgage *Refinancing Loans * Home Loans We give you loan with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 30 years to pay back the loan (secure and unsecured). Do not keep your financial problems to yourself in order for you not to be debt master or financial stress up, which is why you must contact us quickly for a solution to your financial problems. It will be a great joy to us when you are financially stable. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 NOTE:Bear in mind that it will only take less than 24 Hours to process your file is 100% Guaranteed no matter your Credit Score. Yours Sincerely, Dr. Jayden Martin +1 (929)277-5237 We are certified and your privacy is 100% safe with us. Worry no more about your loans or finances. Get your instant loan approval
ANONIM a comentat Decizia 319 2017
    Bună ziua, sunt Ruth Hunt, creditor privat și creditor legal. Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi ipotecare, împrumuturi pentru autoturisme, împrumuturi pentru studenți, credite de consolidare fără garanții, garanții, capital de risc etc ... Sau pur și simplu refuzați un împrumut de la o bancă sau o instituție financiară din unul sau mai multe motive? Sunteți soluțiile potrivite pentru credit! Oferim împrumuturi întreprinderilor și persoanelor fizice cu dobândă redusă și accesibilă de 3%. Deci, dacă sunteți interesat de un împrumut urgent și securizat. Pentru mai multe informații, trimiteți-ne un e-mail de astăzi Via: ruthhuntfinancialservice@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu