Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

NORME METODOLOGICE Nr

NORME METODOLOGICE   Nr. 394/13108 din 26 martie 2002

privind acordarea din bugetul asigurarilor pentru somaj de credite in conditii avantajoase intreprinderilor mici si mijlocii, unitatilor cooperatiste, asociatiilor familiale si persoanelor fizice autorizate sa desfasoare activitati independente

ACT EMIS DE: MINISTERUL MUNCII SI SOLIDARITATII SOCIALE


SmartCity3

              Nr. 394 din 26 martie 2002
              BANCA NATIONALA A ROMANIEI
              Nr. 13.108 din 27 martie 2002
PUBLICATE IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 253 din 15 aprilie 2002

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Prezentele norme metodologice sunt emise in scopul reglementarii conditiilor de acordare si de rambursare a creditelor, a modului de constituire a garantiilor, a organizarii si desfasurarii licitatiilor pentru desemnarea bancilor si agentiilor autorizate sa acorde credite din bugetul asigurarilor pentru somaj, in baza prevederilor Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca.
    Art. 2
    Principiile fundamentale de acordare a creditelor in conditii avantajoase sunt:
    a) fondurile de creditare au ca sursa bugetul asigurarilor pentru somaj si se acorda in lei;
    b) creditele se acorda pe principiul tratamentului egal si nediscriminatoriu, tuturor beneficiarilor de drept;
    c) creditele sunt destinate sa creeze locuri de munca, in special pentru someri, si sa favorizeze initierea unor activitati independente, infiintarea si dezvoltarea activitatilor asociatiilor familiale, dezvoltarea intreprinderilor mici si mijlocii si unitatilor cooperatiste;
    d) fondurile de creditare sunt destinate sa initieze si sa promoveze activitati economice rentabile, menite sa dezvolte si sa imbunatateasca statutul beneficiarilor de drept;
    e) acordarea creditelor se realizeaza pe principiul transparentei operatiunilor de creditare, prin punerea la dispozitie institutiilor implicate si celor interesati a tuturor informatiilor referitoare la acordarea de credite din bugetul asigurarilor pentru somaj;
    f) in gestionarea fondurilor de creditare si in acordarea creditelor bancile care administreaza sumele din bugetul asigurarilor pentru somaj vor acorda prioritate prevederilor Legii nr. 76/2002 fata de normele si metodologiile proprii de acordare a creditelor, tinand seama de prevederile prezentelor norme metodologice.

    CAP. 2
    A. Constituirea si repartizarea fondurilor pentru acordarea de credite in conditii avantajoase intreprinderilor mici si mijlocii, unitatilor cooperatiste, asociatiilor familiale si persoanelor autorizate sa desfasoare activitati independente

    Art. 3
    Fondul pentru acordarea de credite in conditii avantajoase, constituit in baza prevederilor art. 86 alin. (1) din Legea nr. 76/2002, denumit in continuare fond de creditare, se constituie anual in cadrul bugetului asigurarilor pentru somaj, aprobat prin legea bugetului asigurarilor sociale de stat.
    Art. 4
    Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca trebuie sa asigure:
    a) administrarea eficienta a sumelor alocate pentru acordarea de credite;
    b) monitorizarea intregii activitati depuse de catre institutiile implicate, banca, agentiile de credit si agentiile de ocupare a fortei de munca judetene si a municipiului Bucuresti, pentru indeplinirea cerintelor legii si asigurarea realizarii in bune conditii a programului de ocupare a fortei de munca, in special a somerilor.
    Art. 5
    Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca va stabili anual fondurile care urmeaza sa fie administrate prin banci si, respectiv, prin agentii de credit autorizate.
    Art. 6
    (1) Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca va efectua repartizarea pe judete a fondului de creditare in baza Programului anual de ocupare, luand in considerare indicatorii pietei muncii din fiecare judet.
    (2) In cursul anului, in urma analizei realizarii programelor de acordare a creditelor si in functie de evolutiile de pe piata muncii, se pot face redistribuiri intre judete, in functie de solicitari, cu aprobarea conducatorului executiv al Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca.
    Art. 7
    (1) In vederea acordarii creditelor Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca poate transfera, dupa semnarea contractelor cu banca sau cu agentiile autorizate care au fost desemnate sa administreze fondul de creditare, o suma reprezentand cel mult 20% din fondul de creditare anual.
    (2) Pe masura acordarii creditelor sumele vor fi reintregite pana la cheltuirea integrala a sumelor prevazute in buget.
    (3) Fondul de creditare va fi pus la dispozitie bancii sau agentiilor autorizate, pana la data de 31 decembrie a fiecarui an.
    (4) Banca sau agentia de credit care administreaza fonduri pentru acordarea de credite poarta raspunderea pentru rambursarea sumelor la bugetul asigurarilor pentru somaj.

    B. Beneficiarii de credite acordate in conditii avantajoase din bugetul asigurarilor pentru somaj

    Art. 8
    Beneficiarii creditelor acordate in conditii avantajoase sunt:
    a) intreprinderile mici si mijlocii care sunt societati comerciale constituite potrivit prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale Legii nr. 133/1999 privind stimularea intreprinzatorilor privati pentru infiintarea si dezvoltarea intreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare;
    b) unitatile cooperatiste reprezentate de cooperativele mestesugaresti si cooperativele de consum, care sunt organizate si functioneaza conform prevederilor Decretului-lege nr. 66/1990 privind organizarea si functionarea cooperatiei mestesugaresti, cu modificarile ulterioare, respectiv ale Legii nr. 109/1996 privind organizarea si functionarea cooperatiei de consum si a cooperatiei de credit, cu modificarile si completarile ulterioare;
    c) asociatiile familiale care sunt constituite si functioneaza conform prevederilor Decretului-lege nr. 54/1990 privind organizarea si desfasurarea unor activitati economice pe baza liberei initiative, cu modificarile ulterioare;
    d) persoanele fizice autorizate sa desfasoare activitati independente conform prevederilor Decretului-lege nr. 54/1990, cu modificarile ulterioare;
    e) somerii care se obliga sa infiinteze intreprinderi mici si mijlocii, unitati cooperatiste, asociatii familiale sau sa devina persoane fizice autorizate au prioritate la obtinerea creditului.
    Art. 9
    (1) Conditiile ce trebuie indeplinite de intreprinderile mici si mijlocii si de unitatile cooperatiste pentru a avea acces la credite sunt:
    a) numarul total de salariati sau de membri cooperatori sa fie, la momentul acordarii creditului, de maximum 249*) de persoane;
    b) sa se oblige prin contractul de credite sa angajeze cu contract individual de munca someri pe cel putin 50% din locurile de munca nou-create;
    c) locurile de munca pe care se incadreaza personal in baza obligatiei asumate prin contractul de credit sa nu fie locuri vacantate in urma unor disponibilizari de personal din ultimele 12 luni premergatoare solicitarii creditului;
    d) sa se oblige sa mentina raporturile de munca cu persoanele incadrate din randul somerilor o perioada de cel putin 3 ani de la incadrare, iar in cazul desfacerii contractului individual de munca al unora dintre aceste persoane, sa angajeze in termen de 30 de zile pe locurile de munca ramase vacantate personal din aceeasi categorie;
    e) sa realizeze activitatea de baza in productie, servicii si turism; daca agentii economici realizeaza venituri si din activitatea de comert, acestea nu trebuie sa depaseasca 49% din totalul veniturilor; dovada se face prin raportarea semestriala "Rezultate financiare", la data de ................ cont 01, ce va purta viza administratiei financiare; in determinarea ponderii activitatii de comert nu se iau in calcul veniturile obtinute din comercializarea produselor proprii prin magazinele producatorului;
    f) intreprinderile mici si mijlocii si unitatile cooperatiste, asociatiile familiale si persoanele fizice autorizate, ale caror venituri din activitatea de comert depasesc ponderea de 49% in totalul veniturilor, pot beneficia de credite acordate in conditiile prevazute de lege, daca dezvolta activitati de productie sau servicii, iar prin realizarea proiectului, structura veniturilor se modifica astfel incat veniturile din comert sa reprezinte cel mult 49% din veniturile totale;
    g) pe perioada derularii contractului de creditare angajatorul nu poate reduce numarul de posturi existent in unitate la data acordarii creditului.
    (2) Asociatiile familiale si persoanele autorizate sa desfasoare activitati independente pot avea acces la credite pentru initierea sau dezvoltarea propriei activitati numai daca desfasoara activitati in productie, servicii sau turism.
------------
    *) Numarul maxim de salariati - 249 este stabilit conform Legii nr. 133/1999 privind stimularea intreprinzatorilor privati pentru infiintarea si dezvoltarea intreprinderilor mici si mijlocii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 349 din 23 iulie 1999.

    C. Procedura de desemnare a bancii si a agentiilor autorizate sa acorde credite din bugetul asigurarilor pentru somaj

    Art. 10
    (1) Banca sau agentiile autorizate sa administreze fondul de creditare sunt desemnate prin licitatie organizata de Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca.
    (2) Licitatia se organizeaza in conformitate cu legislatia in vigoare privind achizitiile publice.
    Art. 11
    In scopul desemnarii bancii sau a agentiilor autorizate sa administreze fondul de creditare se constituie o comisie de evaluare, numita prin decizie a presedintelui Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca.
    Art. 12
    (1) La licitatia pentru desemnarea bancii sau a agentiei autorizate sa administreze fondul de creditare pot participa, dupa caz:
    a) bancile, persoane juridice romane, constituite in baza Legii bancare nr. 58/1998, cu modificarile ulterioare, si a autorizatiei eliberate de Banca Nationala a Romaniei;
    b) agentii autorizate sa acorde credite in conditiile legii.
    (2) Pentru a putea fi desemnate sa administreze fondul de creditare bancile trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
    a) sa faca dovada achitarii obligatiilor fiscale, a contributiilor la bugetul asigurarilor sociale de stat, la bugetul asigurarilor pentru somaj si la bugetul asigurarilor de sanatate;
    b) sa aiba experienta in acordarea de credite intreprinderilor mici si mijlocii;
    c) sa dispuna de dotarea necesara pentru realizarea contractului de servicii de acordare de credite (calculatoare, echipamente, aparatura, software, mijloace fixe si alte dotari);
    d) sa dispuna de personal de specialitate necesar indeplinirii contractului de acordare de credite in conditii avantajoase;
    e) sa dispuna de o retea teritoriala care sa acopere in totalitate judetele tarii si de personalul avand pregatirea si competentele necesare pentru acordarea creditelor;
    f) sa nu se afle in regim de supraveghere sau administrare speciala in evidentele Bancii Nationale a Romaniei in ultimele 6 luni de activitate;
    g) sa se incadreze in limitele prevazute de Normele Bancii Nationale a Romaniei nr. 8/1999 privind limitarea riscului de credit al bancilor, cu modificarile ulterioare;
    h) sa se incadreze in limitele prevazute de Normele Bancii Nationale a Romaniei nr. 1/2001 privind lichiditatea bancilor;
    i) sa constituie provizioane la nivelul celui prevazut de Regulamentul Bancii Nationale a Romaniei nr. 2/2000 privind clasificarea creditelor si plasamentelor, precum si constituirea, regularizarea si utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit si de Normele metodologice ale Bancii Nationale a Romaniei nr. 2/2000 pentru aplicarea Regulamentului Bancii Nationale a Romaniei nr. 2/2000 privind clasificarea creditelor si plasamentelor, precum si constituirea, regularizarea si utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit;
    j) sa detina capacitatea financiara de a rambursa din surse proprii creditele si dobanzile aferente, in cazul nerecuperarii integrale sau partiale a fondului de credite acordat;
    k) sa faca dovada ca ponderea detinuta de creditele restante din totalul creditelor guvernamentale si neguvernamentale este sub 5% .
    (3) Agentiile de credit vor fi autorizate de Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca pentru administrarea fondului de creditare destinat acordarii de microcredite in baza unor scheme de creditare, in conditiile prevazute de Ordonanta Guvernului nr. 40/2000 privind acreditarea agentiilor de credit in vederea administrarii fondurilor pentru acordarea de microcredite.
    Art. 13
    (1) In continutul ofertelor prezentate de banci sau de agentiile de credit trebuie sa fie prevazute:
    a) dobanda oferita la sumele neutilizate din contul de disponibilitati sau de depozit constituit;
    b) comisioanele percepute de la clienti pentru creditele acordate;
    c) nivelul de dotare;
    d) nivelul de pregatire a personalului;
    e) experienta in domeniul acordarii de credite intreprinderilor mici si mijlocii, unitatilor cooperatiste, asociatiilor familiale si persoanelor autorizate sa desfasoare activitati independente;
    f) reteaua teritoriala;
    g) alte elemente prevazute in caietul de sarcini.
    (2) Documentele depuse de banci pentru a face dovada indeplinirii conditiilor prezentate la art. 12 alin. (2) si de agentiile de credit, impreuna cu ofertele, vor fi analizate de comisia de evaluare, care va desemna banca, respectiv agentiile de credit autorizate.
    (3) Rezultatele analizei si decizia comisiei de licitatie se vor consemna in procesul-verbal semnat de toti membrii comisiei. Decizia comisiei de licitatie va fi comunicata tuturor bancilor sau agentiilor de credit participante la licitatie.
    Art. 14
    (1) Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca va incheia cu banca castigatoare a licitatiei sau cu agentia de credit autorizata un contract privind derularea activitatii de creditare, in conditiile stabilite in licitatie.
    (2) Banca castigatoare a licitatiei si agentiile de credit autorizate, impreuna cu Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca, vor elabora si vor aproba instructiunile comune pentru a reglementa in detaliu procedurile care vor fi urmate de unitatile lor teritoriale in derularea procesului de acordare a creditelor, de monitorizare a utilizarii acestora si de respectare a graficelor de incadrare in munca a persoanelor din randul somerilor.
    Art. 15
    (1) Daca in procesul derularii creditelor banca sau agentia de credit castigatoare a licitatiei dovedeste ca nu are capacitatea de a administra fondul de creditare, Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca va proceda la desemnarea unei alte banci sau agentii de credit, prin organizarea unei noi licitatii.
    (2) Banca sau agentia de credit castigatoare a licitatiei organizate in situatia prezentata la alin. (1) va prelua portofoliul de credite acordate de banca sau de agentia de credit aflata in imposibilitate de a continua activitatea de creditare.

    D. Conditiile de acordare, utilizare si de rambursare a creditelor, precum si de stabilire a garantiilor

    Art. 16
    Intreprinderile mici si mijlocii, unitatile cooperatiste, asociatiile familiale, persoanele fizice autorizate si somerii pot beneficia de credite din bugetul asigurarilor pentru somaj pentru:
    a) finantarea stocurilor de materii prime, materiale si obiecte de inventar sau a altor nevoi privind activitatea curenta, conform specificatiilor din studiul de fezabilitate;
    b) cheltuieli de capital, respectiv: utilaje si echipamente, instalatii de lucru, constructii speciale, constructii, amenajari si dotari, mijloace de transport, calculatoare si altele;
    c) finantarea concomitenta a stocurilor de materii prime si a cheltuielilor de capital, potrivit prevederilor din studiul de fezabilitate.
    Art. 17
    (1) Pentru beneficiarii de credite ponderea creditului acordat in totalul sumelor necesare va fi urmatoarea:
    a) 75% din valoarea studiului de fezabilitate depus in cazul finantarii cheltuielilor de capital;
    b) in cazul finantarii stocurilor de materii prime creditele se acorda, in ceea ce priveste proportia, conform metodologiei bancii.
    (2) In cazul infiintarii de societati comerciale si asociatii familiale de catre someri, precum si al persoanelor autorizate sa desfasoare activitati independente, creditul acordat poate acoperi pana la 90% din valoarea studiului de fezabilitate depus.
    Art. 18
    (1) Perioada maxima in care creditul acordat trebuie sa fie rambursat este:
    a) de 3 ani, in cazul creditelor acordate pentru finantarea cheltuielilor de capital;
    b) de 1 an, in cazul creditelor acordate pentru finantarea stocurilor de materii prime si materiale.
    (2) In cadrul termenului de rambursare la creditul pentru cheltuielile de capital se poate include, la cererea solicitantului de credit, si o perioada de gratie de pana la 6 luni.
    Art. 19
    Creditele se acorda in raport cu numarul locurilor de munca pe care solicitantul se obliga sa le creeze si in cuantumul stabilit de lege.
    Art. 20
    (1) In sensul prevederilor prezentelor norme metodologice prin taxa oficiala a scontului stabilita de Banca Nationala a Romaniei, prevazuta la art. 86 alin. (2) din Legea nr. 76/2002, se intelege dobanda de referinta stabilita de Banca Nationala a Romaniei.
    (2) Dobanda la creditul acordat va fi de 50% din dobanda de referinta stabilita de Banca Nationala a Romaniei, revizuibila in conformitate cu nivelul dobanzii de referinta comunicat de Banca Nationala a Romaniei.
    Art. 21
    (1) Creditele acordate din fondul de creditare vor fi garantate cu garantii reale si personale, astfel incat acestea sa acopere valoarea creditului acordat si a dobanzii aferente.
    (2) Garantarea creditului se face, in principal, cu obiectele achizitionate din creditul acordat, precum si cu alte bunuri si valori care apartin solicitantului si/sau girantilor acestuia, care trebuie sa acopere valoarea creditului si dobanda aferenta.
    (3) Bunurile care se constituie ca garantie vor fi asigurate, pe intreaga perioada de derulare a creditului, la o societate de asigurari agreata de banca autorizata, respectiv agentia de credit.
    Art. 22
    (1) Pentru obtinerea unui credit acordat din bugetul asigurarilor pentru somaj intreprinderile mici si mijlocii, unitatile cooperatiste, asociatiile familiale si persoanele fizice autorizate, inclusiv somerii, vor depune la agentia pentru ocuparea fortei de munca judeteana sau a municipiului Bucuresti pe teritoriul careia isi au sediul social sau, dupa caz, resedinta o cerere insotita de urmatoarele documente, dupa caz:
    a) contractul de societate sau, dupa caz, actul constitutiv;
    b) hotararea judecatoreasca de autorizare a infiintarii societatii;
    c) statutul societatii;
    d) certificatul de inmatriculare la oficiul registrului comertului sau codul unic de inregistrare;
    e) codul fiscal;
    f) ultimul bilant contabil vizat de organul fiscal teritorial;
    g) ultimele trei balante de verificare;
    h) dovada achitarii obligatiilor fiscale (certificate fiscale) si a contributiilor la bugetul asigurarilor sociale de stat, la bugetul asigurarilor pentru somaj si la bugetul asigurarilor pentru sanatate;
    i) declaratie privind litigiile cu tertii, cu precizarea motivelor care au condus la situatiile respective;
    j) studiul de fezabilitate al proiectului pentru care se solicita creditul;
    k) graficul crearii si ocuparii noilor locuri de munca;
    l) acte care sa ateste proprietatea asupra garantiilor si valoarea acestora;
    m) proiectia fluxului de lichiditati pe perioada de creditare;
    n) graficul de rambursare a creditului;
    o) alte documente solicitate de banca sau de agentia de credit.
    (2) In cazul solicitarii de credite pentru constructii in vederea realizarii sau dezvoltarii de noi capacitati de productie, la documentele prezentate la alin. (1) se adauga:
    a) acte care sa ateste situatia juridica a terenului pe care urmeaza sa se realizeze investitia;
    b) autorizatia de constructie;
    c) acordurile si avizele legale pentru realizarea investitiei.
    (3) La solicitarea de credite pentru inceperea activitatii nu se vor depune documentele prevazute la alin. (1) lit. f) - i).
    (4) Persoanele fizice autorizate si asociatiile familiale vor depune pentru obtinerea creditelor documentele de infiintare, inregistrare si de certificare a rezultatelor financiare prevazute de legislatia in vigoare.
    Art. 23
    Cererile si documentele prevazute la art. 22 se verifica in cadrul compartimentelor de specialitate ale agentiilor pentru ocuparea fortei de munca judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, si, daca se constata ca documentatia este completa si ca sunt intrunite conditiile legale, vor fi transmise spre avizare comitetelor de credit.
    Art. 24
    (1) Pentru avizarea acordarii de credite se constituie la nivelul judetelor si al municipiului Bucuresti comitete de credit formate din 5 membri, dupa cum urmeaza:
    a) presedintele si un membru desemnat din partea bancii sau agentiei de credit autorizate sa acorde creditele;
    b) 3 membri din partea agentiei pentru ocuparea fortei de munca judetene, respectiv a municipiului Bucuresti.
    (2) Comitetele de credit se intrunesc cel putin o data pe luna, analizeaza documentatia depusa de solicitantii de credite, verifica indeplinirea de catre acestia a conditiilor de eligibilitate, evalueaza eficienta economica si sociala a proiectelor prezentate si avizeaza acordarea creditelor.
    (3) In vederea adoptarii deciziei de avizare comitetul de credit poate cere solicitantilor orice informatii pe care le considera necesare.
    Art. 25
    (1) In urma analizei si avizarii favorabile de catre comitetul de credit documentatia este transmisa bancii sau agentiei autorizate, pentru analiza in vederea aprobarii si acordarii creditului.
    (2) Daca cererea de credit este respinsa de comitetul de credit, documentatia se restituie solicitantului, insotita de motivatia respingerii, semnata de presedintele comitetului de credit.
    Art. 26
    (1) Aprobarea si acordarea fiecarui credit se vor face pe baza unui referat, care va fi intocmit de inspectorul de credite al bancii sau al agentiei de credit autorizate, desemnat de conducatorul compartimentului de creditare si de conducatorul compartimentului financiar-contabil. Referatul trebuie sa contina, dupa caz, fara a fi limitative, urmatoarele elemente:
    a) datele de identificare a solicitantului: denumirea, adresa sediului social, extras din actele constitutive privind obiectul de activitate;
    b) evaluarea capacitatii solicitantului de a rambursa la scadenta ratele de credit si de a plati dobanda aferenta, pe baza analizei datelor inscrise in situatia privind fluxul de lichiditati;
    c) informatii despre bonitatea solicitantului. In acest scop vor fi calculati pe baza datelor inscrise in ultimul bilant contabil si in ultima balanta de verificare urmatorii indicatori:
    - lichiditatea curenta;
    - solvabilitatea patrimoniala;
    - gradul de acoperire a dobanzii;
    - rata profitului;
    - viteza de rotatie a activelor circulante.
    (2) Modul de calcul al indicatorilor prezentati la alin. (1) lit. c), precum si nivelurile recomandabile ale indicatorilor respectivi sunt in conformitate cu normele interne ale bancii autorizate si tinandu-se seama de prevederile legii.
    Art. 27
    Daca cererea de credit nu este aprobata de banca sau de agentia de credit, documentatia va fi restituita agentiilor pentru ocuparea fortei de munca judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, cu motivatia corespunzatoare, pentru a fi inapoiata solicitantului.
    Art. 28
    Luarea in considerare a deciziilor comitetului de credit in vederea aprobarii cererii de acordare a creditului reprezinta o optiune ce revine exclusiv in sarcina si in responsabilitatea bancii sau agentiei de credit autorizate.
    Art. 29
    (1) Creditele din fondul asigurarilor pentru somaj vor fi acordate in lei, pe baza de contract de credit, incheiat in conditiile legii, intre banca, respectiv agentia de credit, si beneficiar, prin care se vor stabili, fara a fi limitative: conditiile de scadenta, dobanda, valoarea garantiilor, clauze referitoare la nerambursarea la scadenta a creditului.
    (2) In contract vor fi mentionate si conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca solicitantul de credit conform prevederilor Legii nr. 76/2002, inclusiv obligatia de a angaja someri pe cel putin 50% din locurile de munca nou-create.
    Art. 30
    Respectarea graficelor de creare a noi locuri de munca si de incadrare a somerilor este urmarita de organele de control ale agentiilor pentru ocuparea fortei de munca judetene, respectiv a municipiului Bucuresti.
    Art. 31
    Beneficiarii de credite acordate in conditii avantajoase din bugetul asigurarilor pentru somaj pot solicita un nou credit numai dupa achitarea integrala a creditului acordat anterior.

    CAP. 3
    Dispozitii finale

    Art. 32
    Prezentele norme metodologice vor fi publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    Art. 33
    La data intrarii in vigoare a prezentelor norme metodologice, Normele metodologice nr. 2.443/2/2001 emise de Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale si Banca Nationala a Romaniei privind acordarea de credite din bugetul Fondului pentru plata ajutorului de somaj in baza Legii nr. 1/1991 privind protectia sociala a somerilor si reintegrarea lor profesionala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 288 din 1 iunie 2001, isi inceteaza aplicabilitatea.

                   Ministrul muncii si solidaritatii sociale,
                                Marian Sarbu

                  Guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei,
                               Mugur IsarescuSmartCity5

COMENTARII la Norma 13108/2002

Momentan nu exista niciun comentariu la Norma 13108 din 2002
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 774 2010
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
ANONIM a comentat Ordin 104 2003
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
ANONIM a comentat Legea 166 2014
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER BACK MY TRUE LIFE STORY HOW I GOT MY EX LOVER BACK.I  want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband  treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: dromokpo@gmail.com that he will help me bring my husband back to being a good man.Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and i forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or  broken marriage situation  and you want your Ex lover,  Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife you can reach him via: dromokpo@gmail.com 
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    GET YOUR EX LOVER BACK NOW OR GET YOUR BROKEN RELATIONSHIP, MARRIAGE RESTORED. I’m just upset that I have been in pain and crying for so long and many times. Thank you dromokpo@gmail.com I wished I would have found you earlier, you would have saved me from a lot of pain for the past five years my ex lover left me for another woman in just 2 days i contacted you Dr Omokpo you brought my broken relationship back I spent a small fortune enough to take my dream trip to South Carolina but what’s the point in taking a dream trip without the love of my life. Dr Omokpo has given me hope and his honesty is a breath of fresh air, I feel so good and heavy happiness in my heart to get my ex lover back. Who I thought he was gone forever. We are married now as I share my testimony with you. If you have broken relationship or broken marriage or you want to get your ex lover back kindly contact: dromokpo@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu