Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Norma Nr.0 din 19.01.2011

privind Sistemul naţional electronic de plată online a taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar
ACT EMIS DE: Ministerul Administratiei si Internelor
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 74 din 28 ianuarie 2011SmartCity1

Capitolul 1 Cadrul general de aplicare 1.1. Implementarea, administrarea şi operarea Sistemului naţional electronic de plată online a taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar se realizează de către Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale, prin Centrul Naţional de Management pentru Societatea Informaţională. 1.2. Adresa de internet la care este disponibil Sistemul naţional electronic de plată online a taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar este www.ghiseul.ro 1.3. Intervalul orar zilnic de plată prin Sistemul naţional electronic de plată online a taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar pentru contribuabil este 00,00-24,00, de luni până duminică. 1.4. În sensul prezentelor norme metodologice se definesc următorii termeni:

a)SNEP - Sistemul naţional electronic de plată online a taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar; b)operator SNEP - Centrul Naţional de Management pentru Societatea Informaţională desemnat ca operator SNEP potrivit pct. 1.1; c)contribuabil - persoana fizică sau persoana fizică autorizată care efectuează plata online a taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar prin intermediul SNEP; d)instituţii publice beneficiare - instituţiile publice care desfăşoară activităţi de încasare online a taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar prin intermediul SNEP; e)instituţii publice prestatoare - instituţiile publice care prestează servicii în baza sumelor corespunzătoare taxelor specifice încasate de instituţiile publice beneficiare prin intermediul SNEP; f)instituţii de credit înregistrate - instituţiile de credit înregistrate în SNEP în condiţiile pct. 2.1; g)instituţii de credit acceptatoare - furnizorul de servicii de acceptare de plăţi electronice care are încheiat un contract cu instituţia publică beneficiară în vederea efectuării plăţilor online a taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar prin intermediul SNEP; h)credenţiale - setul de informaţii destinat accesării şi utilizării funcţionalităţilor SNEP. Capitolul 2 Înregistrarea participanţilor în SNEP 2.1. Înregistrarea instituţiilor de credit 2.1.1. În vederea furnizării de servicii de acceptare de plăţi electronice prin intermediul SNEP, instituţiile de credit se pot înregistra în sistem în baza unei convenţii semnate cu operatorul SNEP, elaborată conform modelului prevăzut în anexa nr. 1. 2.1.2. În vederea încheierii convenţiei, instituţia de credit acceptatoare va transmite operatorului SNEP o cerere de înregistrare conform modelului prevăzut în anexa nr. 2. 2.1.3. Operatorul SNEP are obligaţia de a încheia convenţia cu instituţiile de credit în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la solicitarea instituţiei de credit. Operatorul SNEP va încheia convenţia în condiţiile în care instituţia de credit acceptatoare va respecta cerinţele obligatorii prevăzute la pct. 4.1 din convenţia al cărei model este prevăzut în anexa nr. 1. 2.1.4. În termen de maximum 3 zile lucrătoare de la semnarea convenţiei, operatorul SNEP are obligaţia activării contului instituţiei de credit şi de a transmite acesteia, prin mijloace securizate, informaţiile de autentificare. 2.1.5. În termen de maximum o zi de la semnarea convenţiei, operatorul SNEP are obligaţia de a actualiza lista tuturor instituţiilor de credit prin intermediul SNEP, disponibilă public pe pagina de internet www.ghiseul.ro 2.1.6. Înregistrarea instituţiei de credit acceptatoare se face de către operatorul SNEP. 2.1.7. Comunicaţia dintre instituţia de credit acceptatoare şi SNEP respectă ordinul ministrului comunicaţiilor şi societăţii informaţionale pentru aprobarea Normelor tehnice privind Sistemul naţional electronic de plată online a taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar, emise în baza art. 6 şi 11 din Hotărârea Guvernului nr. 1.235/2010 privind aprobarea realizării Sistemului naţional electronic de plată online a taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar. 2.1.8. După activarea contului, instituţia de credit acceptatoare înregistrată poate utiliza următoarele servicii puse la dispoziţie de SNEP: a)modificarea credenţialelor; b)descărcarea fişierelor cu tranzacţiile autorizate potrivit pct. 3.5.3.2.1.9. În cererea de înregistrare prevăzută în anexa nr. 2, pe care o adresează operatorului SNEP, instituţia de credit acceptatoare va solicita numărul de utilizatori pentru contul său. 2.2. Înregistrarea instituţiilor publice 2.2.1. Înregistrarea instituţiei publice se face de către operatorul SNEP după verificarea conformităţii datelor înscrise în modelul de cerere prevăzut în anexa nr. 3 cu documentele anexate. 2.2.2. Instituţiile publice îşi selectează instituţia de credit acceptatoare de plăţi electronice, cu respectarea legislaţiei în vigoare. 2.2.3. La cererea de înregistrare în SNEP, instituţiile publice beneficiare vor transmite operatorului SNEP următoarele documente: a)cerere privind înregistrarea în SNEP, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3; b)copie a hotărârii consiliului local prin care se stabileşte modul în care este suportat comisionul bancar, cu respectarea prevederii art. 10 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.235/2010, în cazul unităţilor administrativ-teritoriale; c)copie a contractului încheiat cu instituţia de credit acceptatoare; d)adresa emisă de unitatea Trezoreriei Statului la care instituţia publică îşi are conturile deschise, din care să rezulte denumirea exactă a unităţii Trezoreriei Statului şi codul IBAN al contului colector al instituţiei publice prin care aceasta îşi va derula plăţile prin SNEP; e)în cazul în care cererea formulată potrivit modelului prevăzut la anexa nr. 3 nu este semnată de ordonatorul de credite al instituţiei publice, se va prezenta în copie împuternicirea persoanei semnatare de a reprezenta legal instituţia.2.2.4. În documentaţiile de atribuire elaborate de instituţiile publice în vederea selectării instituţiei de credit acceptatoare de plăţi electronice se vor avea în vedere următoarele cerinţe minime şi obligatorii: a)comisionul perceput de instituţia de credit acceptatoare, aferent efectuării plăţii electronice, se va oferta procentual, iar nivelul maximal al acestuia, indicat în documentaţia de atribuire, nu va depăşi 2% din valoarea tranzacţiei, dar nu va fi mai mare de 30 de lei în situaţia în care prin aplicarea cotei de 2% rezultă o sumă mai mare de 30 de lei; b)comisionul plătibil instituţiei de credit acceptatoare de plăţi electronice pentru verificarea conformităţii transferului de date cu specificaţiile standard ale SNEP se va percepe o singură dată, la înregistrarea instituţiei publice în SNEP, şi nu va depăşi echivalentul în lei a 300 euro, calculat la cursul de schimb comunicat de Banca Naţională a României, valabil în ziua plăţii; c)singurul alt tip de comision ofertat şi acceptat va fi, în afara celor specificate la lit. a) şi b), cel aferent transferurilor efectuate de instituţiile de credit acceptatoare de plăţi electronice, iar nivelul acestuia nu va depăşi nivelul comisionului standard practicat de instituţiile de credit pentru decontarea ordinelor de plată de mică şi mare valoare în relaţia cu alte instituţii de credit; d)instituţia de credit acceptatoare de plăţi electronice selectată efectuează tranzacţiile din SNEP utilizând standardul de securitate 3D-SECURE; e)plata comisioanelor suportate de instituţia publică beneficiară se va efectua lunar, în baza documentelor justificative emise de instituţia de credit acceptatoare de plăţi electronice; f)la stabilirea termenelor de plată se au în vedere prevederile art. 36 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, aprobată prin Legea nr. 227/2009, cu modificările şi completările ulterioare; g)instituţiile de credit selectate în urma achiziţiei au obligaţia de a fi înregistrate în SNEP la momentul depunerii ofertei.2.2.5. După semnarea contractului cu instituţia de credit acceptatoare, pentru furnizarea serviciilor de acceptare de plăţi electronice prin intermediul SNEP, în termen de maximum 3 zile lucrătoare, instituţia publică are obligaţia de a transmite operatorului SNEP o cerere privind înregistrarea sa în SNEP, elaborată conform modelului prevăzut în anexa nr. 3. 2.2.6. În termen de maximum 5 zile lucrătoare de la înregistrarea cererii transmise de către instituţia publică, operatorul SNEP are obligaţia de a-i transmite acesteia o propunere de plan de implementare, elaborat conform modelului prevăzut în anexa nr. 4. 2.2.7. În termen de maximum 10 zile lucrătoare de la înregistrarea cererii transmise de către instituţia publică, atât operatorul SNEP, cât şi instituţia publică au obligaţia de a semna o convenţie. În situaţia instituţiilor publice care deţin un sistem informatic care să poată fi interconectat cu SNEP, se va utiliza modelul convenţiei prevăzut în anexa nr. 5. Planul de implementare agreat atât de instituţia publică, cât şi de operatorul SNEP se constituie anexă la convenţie. 2.2.8. În situaţia instituţiilor publice care nu deţin un sistem informatic care să poată fi interconectat cu SNEP, se va utiliza modelul convenţiei prevăzut în anexa nr. 6. Planul de implementare agreat atât de instituţia publică, cât şi de operatorul SNEP se constituie anexă la convenţie. 2.2.9. În termen de maximum 5 zile lucrătoare de la semnarea convenţiei între instituţia publică şi operatorul SNEP, acesta din urmă are obligaţia de a activa contul instituţiei în sistem şi de a-i transmite acesteia, prin mijloace securizate, informaţiile de autentificare la SNEP. 2.3. Înregistrarea şi actualizarea listei contribuabililor 2.3.1. Condiţiile privind constituirea şi actualizarea în SNEP a informaţiilor referitoare la contribuabili, precum şi accesul la acestea sunt următoarele: a)instituţia publică are obligaţia ca, în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la activarea contului său în SNEP, să furnizeze în format electronic, prin mijloacele puse la dispoziţie de SNEP, informaţiile referitoare la toţi contribuabilii care au CNP/NIF sau CIF/CUI (pentru persoane fizice autorizate) valid şi au obligaţii de plată către instituţia publică respectivă; b)instituţia publică are obligaţia ca, ulterior activării contului său în SNEP, în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la luarea la cunoştinţă a modificării informaţiilor privind contribuabilii care au CNP/NIF sau CIF/CUI (pentru persoane fizice autorizate) valid şi au obligaţii de plată către instituţia publică respectivă, să asigure în format electronic, prin mijloacele puse la dispoziţie de SNEP, actualizarea acelor informaţii în sistem.2.3.2. Înregistrarea contribuabililor în SNEP se realizează potrivit standardului emis de operatorul SNEP cu ajutorul unei aplicaţii informatice furnizate de operatorul SNEP sau prin generarea unui fişier din aplicaţia proprie cu respectarea standardului. 2.3.3. Ulterior înregistrării în SNEP a unei instituţii publice, operatorul SNEP are obligaţia de a genera informaţiile necesare pentru autentificarea contribuabililor în SNEP şi de a le transmite instituţiilor publice beneficiare prin mijloace care să asigure siguranţa şi securitatea comunicării. 2.3.4. Informaţiile necesare pentru autentificarea contribuabililor în SNEP sunt comunicate contribuabililor de către instituţia publică beneficiară, prin poştă cu confirmare de primire sau la ghişeul instituţiei publice beneficiare care a înregistrat contribuabilii, prin mijloace electronice securizate sau prin alte metode identificate şi agreate împreună cu instituţia publică beneficiară. 2.3.5. În caz de expunere a elementelor de identificare şi autentificare în SNEP către persoane neautorizate, utilizatorul în cauză are obligaţia să solicite schimbarea acestora printr-o cerere adresată instituţiei publice beneficiare, respectiv schimbarea parolei de autentificare. În cel mult două zile lucrătoare de la data înregistrării cererii, se generează noi elemente de identificare şi autentificare în SNEP pentru solicitant. Formatul cererii este prevăzut în anexa nr. 7. 2.3.6. Instituţia publică beneficiară trebuie să asigure confidenţialitatea elementelor de identificare şi autentificare în SNEP a tuturor contribuabililor, aceasta fiind obligată să solicite noi elemente de identificare şi autentificare în SNEP dacă observă că plicul a fost desigilat. În cel mult două zile lucrătoare de la data înregistrării cererii, se generează noi elemente de identificare şi autentificare în SNEP pentru solicitant. 2.3.7. Prin acceptarea elementelor de identificare şi autentificare în SNEP, contribuabilul îşi asumă responsabilitatea controlului acestora şi a luării unor măsuri pentru a preveni pierderea, dezvăluirea sau utilizarea neautorizată. 2.3.8. Un contribuabil deja înregistrat în SNEP nu va mai fi înregistrat de către o altă instituţie publică beneficiară, păstrându-şi informaţiile de autentificare existente. 2.3.9. În cazul în care contribuabilul a primit şi a utilizat prima oară informaţiile necesare pentru autentificare, SNEP va informa instituţiile publice beneficiare cu privire la faptul că respectivul contribuabil a primit informaţiile necesare pentru autentificare. 2.4. Interconectarea cu SNEP 2.4.1. Instituţiile publice care deţin un sistem informatic de gestionare a obligaţiilor bugetare asigură interconectarea sistemului informatic propriu de gestiune a contribuabililor şi debitelor acestora cu SNEP, în condiţii de siguranţă şi securitate, conform Normelor tehnice privind Sistemul naţional electronic de plată online a taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar, aprobate prin ordinul ministrului comunicaţiilor şi societăţii informaţionale. 2.4.2. Operatorul SNEP are obligaţia de a pune la dispoziţia instituţiilor publice interesate, cu titlu gratuit, toate informaţiile necesare pentru interconectarea cu SNEP a sistemelor informatice ale instituţiilor publice beneficiare. 2.4.3. Operatorul SNEP are obligaţia de a pune la dispoziţia instituţiilor publice interesate, cu titlu gratuit, exemple de cod-sursă pentru dezvoltarea modulului de interconectare cu SNEP a sistemelor informatice ale instituţiilor publice. 2.4.4. Interconectarea SNEP cu sisteme informatice ale procesatorilor de plăţi electronice cu cardul bancar se realizează printr-un link securizat specific fiecărui procesator în parte, accesibil din SNEP. 2.4.5. Conectarea instituţiilor publice beneficiare la SNEP se realizează prin intermediul sistemelor de comunicaţii interne ale statului, iar în situaţia în care nu există această posibilitate, se vor utiliza temporar, cu avizul Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale, sistemele de comunicaţii publice existente, folosind protocoale de comunicaţii securizate. Capitolul 3 Realizarea plăţilor electronice cu cardul prin SNEP 3.1. Actualizarea obligaţiilor de plată aferente persoanelor fizice şi persoanelor fizice autorizate 3.1.1. Instituţiile publice beneficiare au obligaţia de a furniza SNEP informaţiile aferente obligaţiilor de plată ale contribuabililor potrivit următoarei structuri: a)denumirea şi CIF-ul instituţiei publice beneficiare (în cazul obligaţiilor de plată care se cuvin bugetului local, instituţiilor publice autofinanţate sau instituţiilor publice care încasează taxe pentru bugetul general consolidat) – potrivit nomenclatorului furnizat de SNEP; b)CNP/NIF sau CIF/CUI (pentru persoane fizice autorizate) al persoanei care are obligaţia de plată; c)numele şi prenumele/denumirea persoanei pentru care are obligaţia de plată; d)adresa persoanei care are obligaţia de plată; e)tipul obligaţiei de plată, conform nomenclatorului prevăzut în anexa nr. 8; f)codificarea internă a veniturilor - informaţie opţională; g)detalii privind obligaţia de plată; h)suma de plată; i)data la care a fost actualizată obligaţia de plată de către instituţia publică beneficiară.3.1.2. Informaţiile menţionate la pct. 3.1.1 sunt detaliate obligatoriu pe fiecare contribuabil şi pe fiecare tip de obligaţie potrivit nomenclatorului prevăzut în anexa nr. 8. 3.2. Actualizarea obligaţiilor de plată, de către instituţiile publice beneficiare 3.2.1. Actualizarea obligaţiilor de plată de către instituţiile publice beneficiare care deţin un sistem informatic de gestionare a obligaţiilor bugetare 3.2.1.1. Condiţiile privind actualizarea în SNEP a informaţiilor referitoare la obligaţiile de plată ale contribuabililor sunt următoarele: a)instituţia publică beneficiară are obligaţia de a menţine informaţii actualizate cu privire la debitele pe care le au de achitat contribuabilii care sunt în evidenţa instituţiei, care au CNP/NIF sau CIF/CUI (pentru persoane fizice autorizate) valid şi au obligaţii de plată către instituţia publică beneficiară; b)obligaţiile de plată înscrise în SNEP sunt conforme cu informaţiile menţionate la pct. 3.1.1; c)instituţia publică beneficiară are obligaţia de a furniza SNEP informaţii aferente obligaţiilor de plată ale contribuabililor, stabilite în conformitate cu legislaţia în vigoare.3.2.2. Actualizarea obligaţiilor de plată de către instituţiile publice beneficiare care nu deţin un sistem informatic de gestionare a obligaţiilor bugetare 3.2.2.1. Instituţiile publice beneficiare care nu deţin un sistem informatic de gestionare a obligaţiilor bugetare au obligaţia de a transmite şi de a actualiza obligaţiile bugetare ale contribuabililor lor, cu respectarea structurii informaţiilor menţionate la pct. 3.1.1. 3.2.2.2. Transmiterea informaţiilor către SNEP, potrivit pct. 3.2.2.1, se realizează prin intermediul serviciilor puse la dispoziţie de Ministerul Finanţelor Publice - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală. Standardul fişierului transmis de instituţia publică beneficiară către Ministerul Finanţelor Publice - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală se stabileşte prin ordinul ministrului comunicaţiilor şi societăţii informaţionale pentru aprobarea Normelor tehnice privind Sistemul naţional electronic de plată online a taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar. Modalitatea de transmitere a fişierului se va stabili prin modelul convenţiei prevăzute în anexa nr. 6. 3.2.2.3. Ministerul Finanţelor Publice - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală pune la dispoziţia SNEP informaţiile primite de la instituţiile publice beneficiare conform pct. 3.2.2.2, într-un format electronic standardizat conform ordinului ministrului comunicaţiilor şi societăţii informaţionale pentru aprobarea Normelor tehnice privind Sistemul naţional electronic de plată online a taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar. 3.3. Modalitatea de plată a obligaţiilor bugetare de către contribuabil 3.3.1. Modalitatea de plată a obligaţiilor bugetare către instituţii publice beneficiare cu autentificare 3.3.1.1. Pentru efectuarea unei plăţi, contribuabilul trebuie să se conecteze la SNEP pe baza credenţialelor primite. 3.3.1.2. Din interfaţa SNEP contribuabilul va selecta obligaţia de plată aferentă unei instituţii publice beneficiare. Informaţiile minime furnizate contribuabilului prin intermediul SNEP de către instituţia publică sunt următoarele: a)pentru obligaţiile cu debit:CNP/NIF sau CIF/CUI (pentru persoane fizice autorizate) al contribuabilului; codul şi denumirea obligaţiei bugetare (conform clasificaţiei indicatorilor bugetari); numele şi CIF-ul instituţiei publice beneficiare (în cazul obligaţiilor de plată care se cuvin bugetului local, instituţiilor publice autofinanţate sau instituţiilor publice care încasează taxe pentru bugetul general consolidat); suma de plată; codul IBAN al obligaţiei bugetare; b)pentru obligaţiile fără debit (taxe):CNP/NIF sau CIF/CUI (pentru persoane fizice autorizate) al contribuabilului; numele şi CIF-ul instituţiei publice beneficiare (în cazul obligaţiilor de plată care se cuvin bugetului local, instituţiilor publice autofinanţate sau instituţiilor publice care încasează taxe pentru bugetul general consolidat); codul IBAN al obligaţiei bugetare; tipurile de obligaţii de plată.3.3.1.3. În vederea efectuării unei plăţi, contribuabilul: a)va selecta obligaţia de plată; b)va introduce suma pe care doreşte să o achite; c)va confirma acceptarea termenilor şi condiţiilor de utilizare a serviciilor oferite de SNEP; d)va confirma iniţierea plăţii; e)va introduce datele aferente cardului bancar în interfaţa procesatorului şi va autoriza plata.3.3.1.4. După efectuarea tranzacţiei, SNEP va emite contribuabilului o dovadă de plată ce va conţine următoarele informaţii: a)numărul dovezii de plată (RRN); b)data plăţii (data autorizării tranzacţiei); c)CNP/NIF sau CIF/CUI (pentru persoane fizice autorizate) al persoanei pentru care s-a achitat obligaţia de plată; d)codul şi denumirea obligaţiei bugetare (conform nomenclatorului indicatorilor bugetari prevăzut în anexa nr. 8); e)denumirea şi CIF-ul instituţiei publice beneficiare (în cazul obligaţiilor de plată care se cuvin bugetului local, instituţiilor publice autofinanţate sau instituţiilor publice care încasează taxe pentru bugetul general consolidat); f)suma plătită; g)explicaţii.3.3.2. Modalitatea de plată a obligaţiilor bugetare fără autentificare 3.3.2.1. Pentru efectuarea unei plăţi, contribuabilul se conectează la SNEP fără informaţiile de autentificare şi va accepta termenii şi condiţiile utilizării sistemului. Din interfaţa SNEP contribuabilul va selecta şi/sau va completa, după caz: a)denumirea şi CIF-ul instituţiei publice beneficiare (în cazul obligaţiilor de plată care se cuvin bugetului local, instituţiilor publice autofinanţate sau instituţiilor publice care încaseaza taxe pentru bugetul general consolidat), potrivit nomenclatorului furnizat de SNEP; b)CNP/NIF sau CIF/CUI (pentru persoane fizice autorizate) al persoanei care achită obligaţia de plată -- pentru obligaţii de plată achitate la bugetul general consolidat, altele decât cele specificate la lit. a); c)CNP/NIF sau CIF/CUI (pentru persoane fizice autorizate) al persoanei pentru care se achită obligaţia de plată; d)tipul obligaţiei de plată, conform nomenclatorului prevăzut în anexa nr. 8; e)codificarea internă a veniturilor - informaţie opţională; f)explicaţii; g)suma de plată; h)numele şi prenumele persoanei pentru care se achită obligaţia de plată; i)adresa persoanei pentru care se achită obligaţia de plată; j)adresa de e-mail la care se primeşte dovada de plată; k)aprobarea şi confirmarea iniţierii plăţii.3.3.2.2. Contribuabilul va introduce datele aferente cardului bancar în interfaţa procesatorului şi va autoriza plata. 3.3.2.3. După efectuarea tranzacţiei, SNEP va emite contribuabilului, la adresa de e-mail menţionată la pct. 3.3.2.1 lit. j), o dovadă de plată ce va conţine următoarele informaţii: a)numărul dovezii de plată (RRN); b)data plăţii (data autorizării tranzacţiei); c)CNP/NIF sau CIF/CUI (pentru persoane fizice autorizate) al persoanei pentru care s-a achitat obligaţia de plată; d)codul şi denumirea obligaţiei bugetare (conform nomenclatorului indicatorilor bugetari prevăzut în anexa nr. 8); e)denumirea şi CIF-ul instituţiei publice beneficiare (în cazul obligaţiilor de plată care se cuvin bugetului local, instituţiilor publice autofinanţate sau instituţiilor publice care încasează taxe pentru bugetul general consolidat); f)suma plătită; g)explicaţii.3.4. Modalităţi de verificare a plăţilor efectuate de contribuabil 3.4.1. În cazul în care instituţia publică beneficiară a sumei plătite diferă de instituţia publică prestatoare a unui serviciu, SNEP va pune la dispoziţia acestora o interfaţă în care instituţiile pot verifica realizarea unei tranzacţii de către un contribuabil. 3.4.2. Instituţia publică prestatoare va accesa în SNEP interfaţa de verificare a autenticităţii tranzacţiilor pe baza credenţialelor furnizate de SNEP prin persoanele autorizate din cadrul instituţiei publice beneficiare. 3.4.3. Contribuabilul care achită sume de bani către instituţii publice prin SNEP va prezenta instituţiei publice prestatoare următoarele elemente de identificare: 1. numărul de identificare a tranzacţiei (RRN); 2. CNP/NIF sau CIF/CUI (pentru persoane fizice autorizate) al persoanei pentru care se achită obligaţia de plată; 3. documente de identitate care să conţină CNP-ul valid al persoanei care se prezintă la ghişeul instituţiei publice prestatoare. 3.4.4. Operatorul instituţiei publice prestatoare are obligaţia de a verifica în SNEP încasarea obligaţiei de plată, prin introducerea numărului de identificare a tranzacţiei (RRN) şi CNP/NIF sau CIF/CUI (pentru persoane fizice autorizate) al persoanei pentru care se achită obligaţia de plată. 3.4.5. Informaţiile pe care le furnizează SNEP instituţiei publice prestatoare sunt: a)numărul dovezii de plată (RRN); b)data plăţii (data autorizării tranzacţiei); c)CNP/NIF sau CIF/CUI (pentru persoane fizice autorizate) al persoanei pentru care se achită obligaţia de plată; d)codul obligaţiei bugetare (conform clasificaţiei indicatorilor bugetari); e)numele şi CIF-ul instituţiei publice beneficiare (în cazul obligaţiilor de plată care se cuvin bugetului local, instituţiilor publice autofinanţate sau instituţiilor publice care încasează taxe pentru bugetul general consolidat); f)suma plătită.3.4.6. Operatorul instituţiei publice prestatoare are obligaţia de a valida şi de a înregistra în SNEP utilizarea dovezii de plată. 3.4.7. În cazul în care instituţiile publice beneficiare încasează sume sau obligaţii de plată pentru instituţii publice prestatoare, acestea au obligaţia ca la momentul înregistrării tipului de obligaţie de plată în sistem să îndeplinească toate cerinţele tehnice prevăzute în ordinul ministrului comunicaţiilor şi societăţii informaţionale pentru aprobarea Normelor tehnice privind Sistemul naţional electronic de plată online a taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar. 3.4.8. Instituţia publică beneficiară şi instituţia publică prestatoare sunt obligate să ia toate măsurile în vederea respectării prevederilor pct. 3.4. 3.5. Decontarea sumelor achitate prin SNEP de către instituţiile de credit acceptatoare 3.5.1. Decontarea şi înregistrarea sumelor achitate prin intermediul SNEP de către instituţiile publice beneficiare se realizează în baza CNP/NIF sau CIF/CUI (pentru persoane fizice autorizate) şi a conturilor de venituri bugetare, potrivit nomenclatorului prevăzut în anexa nr. 8. 3.5.2. Consolidarea şi autorizarea datelor în vederea decontării sumelor încasate prin intermediul SNEP se realizează de către operatorul SNEP la ora 24,00 a fiecărei zile lucrătoare, pentru tranzacţiile din ziua respectivă. Pentru zilele nelucrătoare, autorizarea tranzacţiilor se realizează odată cu tranzacţiile aferente primei zile lucrătoare. 3.5.3. După consolidarea şi autorizarea datelor, operatorul SNEP va pune la dispoziţia instituţiilor de credit acceptatoare care prestează servicii pentru instituţiile publice beneficiare fişierele cu tranzacţiile autorizate potrivit pct. 3.5.2, având următoarele informaţii: a)numărul dovezii de plată (RRN); b)data autorizării tranzacţiei; c)suma plătită; d)CIF-ul instituţiei publice beneficiare.3.5.4. SNEP va pune la dispoziţia instituţiilor de credit fişiere semnate electronic conţinând tranzacţii autorizate potrivit pct. 3.5.3, în următoarea zi lucrătoare, până la ora 3,00. Fişierele vor fi semnate electronic cu certificate calificate. 3.5.5. Instituţiile de credit acceptatoare vor descărca fişierele cu tranzacţii autorizate puse la dispoziţie de SNEP şi vor credita contul instituţiei publice beneficiare cu sumele aferente în ziua z + 1 lucrătoare pentru tranzacţiile aferente zilei z. După creditarea contului instituţiei publice, instituţia de credit acceptatoare va deconta prin TRANSFOND către contul colector al instituţiei publice beneficiare deschis la Trezoreria Statului, în aceeaşi zi z + 1, sumele aferente tranzacţiilor zilei z. Instituţiile de credit acceptatoare vor transmite instituţiilor publice beneficiare, prin intermediul SNEP, fişierele de tranzacţii aferente zilei z. Fişierele aferente tranzacţiei zilei z vor fi semnate electronic cu certificate calificate. 3.5.6. Instituţiile de credit acceptatoare trebuie să confirme SNEP, până la ora 10,00 a zilei z + 1, integritatea fişierelor generate conform pct. 3.5.3. 3.5.7. În cazul în care instituţiile de credit acceptatoare nu pot descărca fişierele ori acestea sunt eronate, instituţia de credit acceptatoare se va adresa operatorului SNEP, care are obligaţia ca până la ora 12,00 să ia măsurile pentru soluţionarea problemelor sesizate de instituţia de credit acceptatoare. 3.5.8. După decontarea sumelor prevăzute la pct. 3.5.5, instituţia de credit acceptatoare va transmite SNEP fişierul cu tranzacţiile decontate, pe fiecare instituţie publică beneficiară în parte, până la ora 18,00 a zilei z + 1. În cazul în care instituţia de credit acceptatoare nu are tranzacţii cu instituţia publică beneficiară, va transmite un fişier cu aceeaşi structură a datelor, dar fără informaţii. 3.5.9. Structura fişierelor primite de către operatorul SNEP de la instituţia de credit acceptatoare va conţine: a)numărul dovezii de plată (RRN); b)data autorizării tranzacţiei; c)suma plătită.3.5.10. Operatorul SNEP va pune la dispoziţia instituţiilor publice beneficiare fişierele prevăzute la pct. 3.5.8 până la ora 18,00 a zilei z + 1. Instituţia publică beneficiară confirmă operatorului SNEP, până la ora 20,00 a zilei z + 1, primirea şi integritatea fişierelor transmise conform pct. 3.5.8. 3.5.11. În cazul în care operatorul SNEP nu recepţionează fişierele ori acestea nu conţin toate tranzacţiile transmise instituţiei de credit acceptatoare în vederea decontării, potrivit pct. 3.5.3, instituţia de credit acceptatoare are obligaţia ca, în următoarea zi lucrătoare, până la ora 9,00 să ia măsurile pentru soluţionarea problemelor sesizate de operatorul SNEP. Fişierele prevăzute la pct. 3.5.8 vor fi semnate electronic de către instituţia de credit acceptatoare cu certificate calificate. 3.6. Decontarea şi înregistrarea sumelor achitate prin SNEP de către instituţia publică beneficiară 3.6.1. Operatorul SNEP va pune la dispoziţia instituţiilor publice beneficiare fişiere semnate electronic conţinând tranzacţii autorizate potrivit pct. 3.5.3, în următoarea zi lucrătoare, până la ora 18,00. 3.6.2. Structura fişierelor aferente tranzacţiilor puse la dispoziţia instituţiilor publice beneficiare de către operatorul SNEP conţine următoarele informaţii: a)număr de referinţă al tranzacţiei (RRN); b)data autorizării tranzacţiei; c)CIF-ul instituţiei publice beneficiare (în cazul obligaţiilor de plată care se cuvin bugetului local, instituţiilor publice autofinanţate sau instituţiilor publice care încasează taxe pentru bugetul general consolidat), potrivit nomenclatorului furnizat de SNEP; d)CNP/NIF sau CIF/CUI (pentru persoane fizice autorizate) al persoanei care achită obligaţia de plată - pentru obligaţii de plată achitate bugetului general consolidat, altele decât cele specificate la lit. c); e)CNP/NIF sau CIF/CUI (pentru persoane fizice autorizate) al persoanei pentru care se achită obligaţia de plată; f)suma de plată; g)cod venit clasificaţie bugetară; h)codificare internă a veniturilor - informaţie opţională; i)explicaţii; j)numele şi prenumele/denumirea persoanei pentru care se achită obligaţia de plată; k)adresa persoanei pentru care se achită obligaţia de plată.3.6.3. Fişierele prevăzute la pct. 3.6.1 vor fi semnate electronic de către operatorul SNEP cu certificate calificate. 3.6.4. Instituţiile publice beneficiare trebuie să confirme SNEP, până la ora 18,00 a zilei z + 1, recepţia fişierelor generate conform pct. 3.6.1. 3.6.5. În cazul în care instituţiile publice nu pot descărca fişierele ori acestea sunt eronate, instituţia publică beneficiară se va adresa operatorului SNEP, care are obligaţia ca, până la ora 10,00, să ia măsurile pentru soluţionarea problemelor sesizate de instituţia publică beneficiară. 3.6.6. Până la ora 18,00 a zilei z + 1 operatorul SNEP va pune la dispoziţia instituţiilor publice beneficiare fişierele transmise de instituţiile de credit acceptatoare aferente tranzacţiilor decontate în ziua lucrătoare z. 3.6.7. Instituţiile publice beneficiare pot sesiza operatorul SNEP cu privire la eventualele erori legate de recepţia şi integritatea fişierelor, până la ora 10,00 a zilei următoare. 3.6.8. În baza fişierelor transmise de SNEP şi a extrasului de cont eliberat de unitatea Trezoreriei Statului care confirmă încasarea sumelor, instituţia publică beneficiară înregistrează sumele în sistemele de gestiune proprii, în conformitate cu legislaţia în vigoare. 3.7. Modalităţi de restituire a plăţilor eronate efectuate de contribuabil pentru instituţiile publice beneficiare 3.7.1. Restituirea sumelor aferente obligaţiilor de plată cu debit care nu pot fi înregistrate de către instituţia publică beneficiară ca urmare a utilizării de către plătitor a unui CUI eronat se efectuează de către instituţia publică beneficiară, în termen de maximum două zile lucrătoare de la data primirii fişierelor generate conform pct. 3.6.1. 3.7.2. Restituirea sumelor plătite eronat către o instituţie publică beneficiară, din alte motive decât cele menţionate la pct. 3.7.1, se efectuează potrivit legislaţiei în vigoare. 3.7.3. Instituţiile publice beneficiare vor transmite în termen de maximum două zile lucrătoare instituţiei de credit acceptatoare un fişier electronic care conţine informaţii aferente tranzacţiilor ce urmează a fi restituite, cu următoarea structură: a)numărul de identificare a tranzacţiei (RRN); b)data plăţii (data autorizării tranzacţiei); c)suma plătită.Fişierele transmise vor fi semnate electronic cu certificat calificat sau eliberat cu titlu gratuit de către operatorul SNEP. Capitolul 4Asigurarea disponibilităţii online şi a continuităţii fluxurilor informaţionale în cadrul SNEP 4.1. Asigurarea disponibilităţii online a fluxurilor informaţionale în cadrul SNEP Operatorul SNEP are obligaţia de a defini şi implementa, până la darea în producţie a sistemului, proceduri şi mecanisme necesare pentru asigurarea securităţii şi disponibilităţii sistemului, la nivelul tuturor componentelor acestuia, astfel încât SNEP să funcţioneze la următorii parametrii de calitate: a)SNEP va asigura o disponibilitate online de minimum 361 de zile pe an; b)indisponibilitatea online a SNEP va fi de maximum 6 ore consecutive pentru funcţionalitatea de plată fără autentificare a debitelor contribuabililor; c)indisponibilitatea online a SNEP va fi de maximum 12 ore consecutive pentru toate celelalte funcţionalităţi ale SNEP.4.2. Asigurarea continuităţii fluxurilor informaţionale în relaţia SNEP cu instituţiile de credit acceptatoare 4.2.1. În cazul în care operatorul SNEP nu poate soluţiona problemele semnalate de instituţia de credit acceptatoare în termenul prevăzut la pct. 3.5.7, operatorul SNEP va comunica instituţiei de credit acceptatoare informaţiile necesare efectuării operaţiunilor prevăzute la pct. 3.5, conform modelului prevăzut în anexa nr. 9, până la ora 13,00. 4.2.2. În cazul în care operatorul SNEP nu primeşte de la instituţiile de credit beneficiare fişierele conţinând tranzacţii în termenul prevăzut la pct. 3.5.11, din cauza unor erori de comunicaţii, acestea vor transmite operatorului SNEP, pe suport optic portabil, fişierele prevăzute la pct. 3.5.8, semnate electronic, până în următoarea zi lucrătoare, ora 9.00. 4.2.3. În cazul în care instituţiile de credit acceptatoare nu transmit operatorului SNEP fişierele conţinând tranzacţii din alte cauze decât erori de comunicaţie, vor transmite acestuia, pe suport hârtie, sumele decontate, defalcate pe instituţii publice beneficiare, potrivit modelului formularului prevăzut în anexa nr. 11, până la ora 9,00 a următoarei zile lucrătoare. După efectuarea verificărilor se generează de către operatorul SNEP, pentru fiecare instituţie publică beneficiară în parte, fişierele aferente tranzacţiilor decontate, potrivit modelului formularului prevăzut în anexa nr. 11. Acestea vor fi semnate electronic de către operatorul SNEP şi puse la dispoziţia instituţiei publice beneficiare, în structura menţionată la pct. 3.5.9. 4.3. Asigurarea continuităţii fluxurilor informaţionale în relaţia SNEP cu instituţiile publice 4.3.1. Procedura de transmitere prin poştă a fişierelor 4.3.1.1. În cazul în care operatorul SNEP nu poate pune la dispoziţia instituţiilor publice beneficiare fişierele menţionate la pct. 3.5.8 şi 3.6.1, va transmite acestora pe suport hârtie, până la ora 10,00 a zilei lucrătoare z + 2, informaţiile privind tranzacţiile aferente zilei lucrătoare z, potrivit modelului formularului prevăzut în anexa nr. 10. 4.3.1.2. În baza informaţiilor înscrise în anexa nr. 10, instituţia publică beneficiară are obligaţia de a vira în aceeaşi zi, în conturile de venituri bugetare corespunzătoare, sumele încasate în contul colector deschis la unitatea Trezoreriei Statului. 4.3.1.3. După remedierea disfuncţionalităţilor, operatorul SNEP va pune la dispoziţia instituţiilor publice beneficiare fişierele prevăzute la pct. 3.5.8 şi 3.6.1. În baza fişierelor transmise de SNEP şi a extrasului de cont eliberat de unitatea Trezoreriei Statului care confirmă încasarea sumelor, instituţia publică beneficiară înregistrează sumele în sistemele de gestiune proprii, în conformitate cu legislaţia în vigoare. Capitolul 5Dispoziţii finale Anexele nr. 1-11 fac parte integrantă din prezentele normele metodologice. ANEXA Nr. 1la normele metodologice Modelul convenţiei încheiate între Centrul Naţional de Management pentru Societatea Informaţională şi instituţiile de credit CONVENŢIA Nr. ........../......................... Încheiată astăzi, .............., între: Centrul Naţional de Management pentru Societatea Informaţională, cu sediul în municipiul Bucureşti, Str. Italiană nr. 22, sectorul 2, tel. ......................., reprezentată prin .............................................., în calitate de preşedinte, şi ........................................, în calitate de ........................................., denumit în continuare operator SNEP, şi Instituţia de credit ........................ .........................., cu sediul în ......................................, str. ............................................ nr. ........, sectorul ...., fax nr. .............................., reprezentată prin ............................................., în calitate de ............................., şi ....................................., în calitate de ........................................., denumită în continuare Banca, denumite individual partea şi împreună părţile PREAMBUL Având în vedere că părţile doresc dezvoltarea unei colaborări în scopul promovării plăţilor online a taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar, ţinând cont că această colaborare presupune înregistrarea Băncii în platforma de tranzacţionare a Sistemului naţional electronic de plată online a taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar, părţile au încheiat prezenta convenţie (denumită în continuare Convenţie), stabilind de comun acord următoarele: 1. Obiectul Convenţiei 1.1. Obiectul prezentei convenţii îl constituie înregistrarea instituţiei de credit în Sistemul naţional electronic de plată online a taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar - SNEP şi furnizarea de servicii de acceptare de plăţi electronice prin intermediul SNEP. 2. Durata 2.1. Prezenta convenţie intră în vigoare la data de ..................... şi se încheie pe o perioadă de 2 (doi) ani, prelungindu-se de plin drept pe perioade succesive egale dacă niciuna dintre părţi nu o denunţă unilateral prin notificare scrisă transmisă celeilalte părţi cu 60 de zile înainte de data stabilită pentru încetare. 3. Definirea utilizatorilor instituţiei de credit în relaţia cu SNEP 3.1. În vederea înregistrării în SNEP, instituţia de credit acceptatoare are obligaţia de a desemna minimum două persoane care vor desfăşura în relaţia cu operatorul SNEP activităţile prevăzute la pct. 2.1.8 din Normele metodologice privind Sistemul naţional electronic de plată online a taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar, aprobate prin Ordinul ministrului comunicaţiilor şi societăţii informaţionale, al ministrului administraţiei şi internelor şi al ministrului finanţelor publice nr. 168/14/95/2011. 3.2. Desemnarea persoanelor se va realiza nominal de către instituţia de credit prin completarea cererii prevăzute în anexa A, care face parte integrantă din prezenta convenţie. 3.3. Modificarea persoanelor desemnate conform pct. 3.1 se va realiza prin transmiterea de către instituţia de credit a cererii prevăzute în anexa A către operatorul SNEP. Modificările solicitate şi eliberarea credenţialelor se vor realiza de către operatorul SNEP. 3.4. În situaţii de urgenţă în care instituţia de credit acceptatoare doreşte blocarea accesului unui anumit utilizator, aceasta va solicita telefonic blocarea accesului în baza identificatorului comunicat de operatorul SNEP instituţiei de credit. Instituţia de credit are obligaţia ca în termen de o zi lucrătoare de la solicitarea telefonică să transmită operatorului SNEP cererea de modificare întocmită conform pct. 3.3. Operatorul SNEP are obligaţia de a efectua modificările solicitate în cel mai scurt termen posibil. 4. Obligaţiile părţilor 4.1 Instituţia de credit are următoarele obligaţii: • de a fi autorizată de Banca Naţională a României; • de a fi certificată 3DSecure în vederea acceptării online a plăţilor cu cardul; • de a respecta reglementările în vigoare privind SNEP; • de a respecta regulile şi procedurile operatorului SNEP în activitatea curentă; • de a respecta toate cerinţele funcţionale, tehnologice şi de informaţii caracteristice SNEP; • de a promova obiectul prezentei convenţii printre clienţii săi prin mijloacele pe care le are la dispoziţie, încurajându-şi clienţii să utilizeze serviciile financiare ale SNEP şi să transmită operatorului SNEP recomandări cu privire la îmbunătăţirea serviciului; • de a oferi suport contribuabililor, în limita competenţelor pe care le are, în ceea ce priveşte realizarea plăţilor prin SNEP; • de a oferi suport operatorului SNEP, în limita competenţelor pe care le are, în ceea ce priveşte realizarea plăţilor prin SNEP. 4.2. Operatorul SNEP are următoarele obligaţii: • de a pune la dispoziţia Băncii informaţiile necesare în vederea realizării obiectului Convenţiei; • de a oferi suportul necesar în vederea înregistrării Băncii, precum şi a clienţilor săi în SNEP; • de a dispune trimiterea către Bancă de materiale, informaţii şi rapoarte necesare bunei operări a SNEP, îmbunătăţirii activităţii şi viitoarelor dezvoltări ale acestuia; • de a oferi suport Băncii în utilizarea SNEP de către contribuabili, în limita competenţelor pe care le are. 5. Forţa majoră 5.1. Forţa majoră, convenită ca fiind acel eveniment absolut imprevizibil şi de neînlăturat, petrecut după intrarea în vigoare a Convenţiei, care împiedică partea sau părţile să îşi îndeplinească total sau în parte obligaţiile asumate prin Convenţie, exonerează de răspundere partea care o invocă în condiţiile legii. Partea care invocă forţa majoră va aduce la cunoştinţa celeilalte părţi printr-o notificare apariţia cazului de forţă majoră, în maximum 48 de ore de la producere, şi va remite acesteia confirmarea Camerei de Comerţ şi Industrie sau a altui organism autorizat privind existenţa cazului de forţă majoră în termen de maximum 15 zile de la apariţia cazului de forţă majoră. 5.2. După primirea notificării şi confirmării menţionate, cele două părţi se vor consulta şi vor decide în termen de 15 zile asupra acţiunilor şi măsurilor ce se impun în interesul ambelor părţi pentru a limita şi contracara efectele situaţiei de forţă majoră. În situaţia în care forţa majoră a fost corect notificată şi justificată faţă de cealaltă parte, drepturile şi obligaţiile celor două părţi vor fi automat prelungite cu o perioadă egală justificată prin forţa majoră. Fiecare parte va depune toate eforturile pentru reducerea cât mai mult posibil a întârzierilor datorate forţei majore. 5.3. Dacă în termen de 60 de zile de la producerea evenimentului care constituie caz de forţă majoră evenimentul respectiv nu încetează, prezenta convenţie se consideră reziliată de plin drept la data primirii de către partea afectată a unei notificări în acest sens din partea celeilalte părţi. 6. Condiţiile de încetare a Convenţiei 6.1. Prezenta convenţie poate înceta prin: • acordul scris al părţilor şi respectarea prevederilor contractuale cu instituţiile publice cu care Banca are contract pentru ducerea la îndeplinire a obiectului Convenţiei; • denunţarea unilaterală, în scris, din partea oricăreia dintre părţi, cu respectarea unui termen de preaviz de 60 de zile şi respectarea prevederilor contractuale cu instituţiile publice cu care Banca are contract pentru ducerea la îndeplinire a obiectului Convenţiei; • rezilierea de plin drept fără punere în întârziere şi fără intervenţia instanţei de judecată sau îndeplinirea vreunei alte formalităţi, în cazul în care una dintre părţi nu îşi execută sau îşi execută în mod necorespunzător obligaţiile asumate în temeiul prezentei convenţii, cu respectarea prevederilor contractuale cu instituţiile publice cu care Banca are contract pentru ducerea la îndeplinire a obiectului Convenţiei. Partea prejudiciată va notifica în scris părţii aflate în culpă obligaţia neexecutată/executată în mod necorespunzător. Partea aflată în culpă se obligă să depună toate diligenţele în vederea soluţionării problemei, în termen de 30 (treizeci) de zile calendaristice de la data primirii notificării. În cazul în care partea aflată în culpă nu a soluţionat problema notificată în termenul de 30 (treizeci) de zile, Convenţia va fi reziliată de plin drept, la sfârşitul perioadei de 30 de zile calendaristice; • rezilierea de plin drept în condiţiile pct. 5.3, cu respectarea prevederilor contractuale cu instituţiile publice cu care Banca are contract pentru ducerea la îndeplinire a obiectului Convenţiei. 6.2. Nerespectarea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligaţiilor asumate prin prezenta convenţie de către una dintre părţi dă dreptul celeilalte părţi, în condiţiile legii, la rezilierea Convenţiei (în condiţiile menţionate mai sus) şi la daune-interese la nivelul prejudiciului produs. 7. Confidenţialitatea 7.1. Toate clauzele de confidenţialitate înscrise în contractele de furnizare de servicii încheiate între instituţiile publice beneficiare şi instituţiile de credit acceptatoare respectă prevederile legale în vigoare. 8. Cesiunea Convenţiei 8.1. Părţile nu pot cesiona unui terţ drepturile şi obligaţiile stabilite prin prezenta convenţie fără acordul prealabil, scris, al celeilalte părţi, sub sancţiunea nulităţii cesiunii şi a rezilierii de plin drept a prezentei convenţii, cu respectarea prevederilor contractuale cu instituţiile publice cu care Banca are contract pentru ducerea la îndeplinire a obiectului Convenţiei. 9. Rezolvarea litigiilor 9.1. Litigiile de orice natură decurgând din interpretarea şi executarea prezentei convenţii sau în legătură cu aceasta, care nu pot fi rezolvate pe cale amiabilă de către reprezentanţii desemnaţi de către părţi, vor fi soluţionate de instanţele judecătoreşti române competente. 10. Modificarea Convenţiei 10.1. Părţile sunt de acord ca orice modificare sau completare a prevederilor prezentei convenţii se va realiza în scris, prin act adiţional, semnat de reprezentanţii autorizaţi ai ambelor părţi. 10.2. Modificările Convenţiei constituie părţi integrante ale acesteia şi intră în vigoare la data semnării lor de ambele părţi. 11. Notificări 11.1. Orice aspect legat de executarea, modificarea sau încetarea Convenţiei va fi notificat de către părţi la adresele precizate mai jos: Pentru operatorul SNEP: Persoana de contact: ........................ .............................. Adresa: ........................ .................................................... Telefon: .................................. E-mail: .................................. Pentru Bancă: Persoana de contact: ........................ .............................. Adresa: ........................ .................................................... Telefon: .................................. E-mail: .................................. 11.2. Notificările vor conţine antetul părţii şi menţiunile „Cu referire la Convenţia“ şi, după caz, menţiunea „urgent“. Ele vor fi adresate conducerii celeilalte părţi şi persoanei de contact (aceea care se ocupă în mod curent se ocupă de ducerea la îndeplinire a obiectului Convenţiei). 11.3. Notificările se vor transmite în scris, prin e-mail, către persoana de contact, urmând a fi transmise şi prin scrisoare recomandată. Notificările verbale nu se iau în considerare de niciuna dintre părţi, dacă nu sunt confirmate prin intermediul uneia dintre modalităţile prevăzute anterior. 12. Dispoziţii finale 12.1. Părţile vor depune toate diligenţele pentru derularea în bune condiţii a prezentei convenţii. 12.2. Prezenta convenţie reprezintă întreaga înţelegere a părţilor, se interpretează conform dispoziţiilor legale în vigoare şi se supune legii române. 12.3. Renunţarea uneia dintre părţi la aplicarea vreunei prevederi cuprinse în prezenta convenţie trebuie, în mod obligatoriu, să fie expresă şi confirmată în scris. 12.4. Părţile vor identifica cel puţin două modalităţi de comunicare prin care să se asigure continuitatea fluxurilor informaţionale, conform Normelor metodologice privind Sistemul naţional electronic de plată online a taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar, aprobate prin Ordinul ministrului comunicaţiilor şi societăţii informaţionale, al ministrului administraţiei şi internelor şi al ministrului finanţelor publice nr. 168/14/95/2011. 12.5. Orice modificare în SNEP a profilului instituţiei de credit se face de către operatorul SNEP, ca urmare a modificării convenţiei. Prezenta convenţie s-a încheiat astăzi, ................., în Bucureşti, în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte. Centrul Naţional de Management pentru Societatea Informaţională, prin ........................................... Instituţia de credit, prin ...................................... ANEXA Ala convenţie CERERE privind desemnarea/înlocuirea persoanelor responsabile pentru relaţia cu Sistemul naţional electronic de plată online a taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar Prin prezenta cerere, instituţia de credit ........................ ....................................................., cu sediul în ..................................., str. ........................ ................................... nr. ....., sectorul ...., fax nr. ............................., reprezentată prin .................................., în calitate de .........................., şi .................................., în calitate de ..........................................., denumită în continuare Banca, solicită înregistrarea în Sistemul naţional electronic de plată online a taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar (SNEP) a următoarelor persoane desemnate a desfăşura în relaţia cu Centrul Naţional de Management pentru Societatea Informaţională (operatorul SNEP) activităţile prevăzute la pct. 2.1.8 din Normele metodologice privind Sistemul naţional electronic de plată online a taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar, aprobate prin Ordinul ministrului comunicaţiilor şi societăţii informaţionale, al ministrului administraţiei şi internelor şi al ministrului finanţelor publice nr. 168/14/95/2011.  Pentru înregistrarea datelor privind persoanele responsabile se completează tabelul următor*
Nume Prenume CNP Funcţie Telefon E-mail
 Pentru modificarea persoanelor/datelor privind persoanele responsabile se completează tabelul următor*
Nume Prenume CNP Funcţie Telefon E-mail
* Se bifează căsuţa corespunzătoare. ........................ ....................... (denumirea băncii) ........................ ....................... (semnătura reprezentantului) ANEXA Nr. 2la normele metodologice Modelul cererii de înregistrare a instituţiilor de credit în Sistemul naţional electronic de plată online a taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar Nr. ........... Data ........................... (data calendaristică) CERERE privind înregistrarea în Sistemul naţional electronic de plată online a taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar În baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.235/2010 privind aprobarea realizării Sistemului naţional electronic de plată online a taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar, instituţia de credit ........................ ........................., cu sediul în ..................................., str. ......................................... nr. ....., sectorul ....., fax nr. ............................., reprezentată prin ........................ ................................., în calitate de ................................, şi prin ........................ ......................., în calitate de .................................., prin prezenta cerere, vă solicităm înregistrarea instituţiei noastre în Sistemul naţional electronic de plată online a taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar, în calitate de instituţie de credit acceptatoare. Cu stimă, ...................................... (funcţia) ........................ .......................... (numele şi prenumele) Data: ........................... (data calendaristică) ANEXA Nr. 3la normele metodologice Modelul cererii de înregistrare a instituţiilor publice în Sistemul naţional electronic de plată online a taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar CERERE privind înregistrarea …………………….1 în Sistemul naţional electronic de plată online a taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar ..............................1, reprezentată legal prin ..............................2, în calitate de ..............................3, în baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.235/2010 privind aprobarea realizării Sistemului naţional electronic de plată online a taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar, vă solicităm înregistrarea instituţiei noastre în Sistemul naţional electronic de plată online a taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar (SNEP). În vederea înregistrării instituţiei noastre în SNEP, vă comunicăm următoarele date relevante înregistrării: 1. Numele instituţiei: ………………..1 2. Judeţul: ……………….. 3. CUI: …………………..4 4. Adresa: …………………5 5. Persoana de contact: …………………….6 6. Telefon de contact: …………………….7 7. Telefon suport: ……………………8 8. Denumirea instituţiei de credit acceptatoare: ……………………9 9. Denumirea unităţii Trezoreriei Statului unde avem conturile deschise: …………………10 10. Contul IBAN deschis la banca parteneră: ………………………… 11. Contul IBAN colector deschis la unitatea Trezoreriei Statului: ………………………………… 12. Cheie procesator: …………………………11 13. Merchant ID: ………………………12 14. Comisionul bancar este de ……………..%13 şi va fi suportat de ……………..13. Anexăm prezentei cereri, în copie, hotărârea consiliului local14 prin care se stabilesc înregistrarea instituţiei în SNEP şi modul de suportare a comisionului bancar la tranzacţiile online, contractul încheiat de instituţia noastră cu instituţia de credit acceptatoare (banca la care este deschis contul colector în vederea perceperii online a taxelor şi impozitelor) şi adresa emisă de unitatea Trezoreriei Statului la care instituţia publică îşi are conturile deschise din care rezultă denumirea exactă a unităţii Trezoreriei Statului şi codul IBAN al contului colector al instituţiei publice prin care aceasta îşi va derula plăţile prin SNEP. În cazul în care cererea nu este semnată de ordonatorul principal de credite al instituţiei publice, se prezintă în copie împuternicirea de a reprezenta legal instituţia a persoanei semnatare. Precizez că ........................................1 deţine/nu deţine un sistem informatic de gestiune a taxelor şi impozitelor locale. Precizez că solicităm şi înregistrarea în SNEP a contribuabililor, persoane fizice sau persoane fizice autorizate, aflaţi în evidenţa instituţiei noastre şi care înregistrează debite către noi. Cu stimă, …………………..3 …………………..2 Data: ……………….. 1 Se înscrie numele instituţiei (În cazul autorităţilor administraţiei publice locale se va înscrie „Primăria“, urmată de tipul unităţii administrativ-teritoriale şi denumirea acesteia. Exemplu: Primăria Municipiului Oradea). 2 Se vor înscrie numele şi prenumele reprezentantului legal al instituţiei. 3 Se va înscrie funcţia reprezentantului legal al instituţiei. 4 Se va înscrie codul unic de identificare al instituţiei. 5 Se va înscrie adresa poştală a instituţiei. 6 Se vor înscrie numele şi prenumele persoanei care are responsabilitatea, în instituţia publică, a implementării înregistrării în SNEP (specialistul IT al instituţiei). 7 Se va înscrie numărul de telefon (eventual şi fax, e-mail) al persoanei de la punctul anterior (specialistul IT). 8 Se va înscrie numărul de telefon (eventual şi fax, e-mail, adresă web) la care se pot obţine date relevante privitoare la taxele şi impozitele gestionate de instituţie (telefonul din compartimentul financiar ce gestionează taxele şi impozitele). 9 Se va înscrie denumirea băncii cu care instituţia publică a semnat Convenţia (la care a fost deschis contul colector). 10 Se va înscrie denumirea unităţii Trezoreriei Statului unde instituţia publică îşi are deschise conturile (de exemplu: Trezoreria Sectorului 5 al Municipiului Bucureşti). 11 Cheia procesator este un cod care vă va fi pus la dispoziţie de banca cu care aţi încheiat Convenţia. 12 Merchant ID este un cod care vă va fi pus la dispoziţie de banca cu care aţi încheiat Convenţia. 13 Se vor înscrie, conform celor aprobate prin hotărâre a consiliului local (sau, în cazul autorităţilor administraţiei publice centrale, prin acte normative specifice), procentul şi modul de suportare a comisionului bancar la plata online. Acesta poate fi suportat integral de instituţie, de contribuabil sau împărţit între aceştia. (Exemplul 1: 2% suportat integral de instituţie; Exemplul 2: 1,6% suportat integral de contribuabil; Exemplul 3: 1,4% suportat 50% de instituţie şi 50% de contribuabil). 14 În cazul autorităţilor administraţiei publice centrale se va anexa actul normativ specific prin care se stabileşte modul de suportare a comisionului bancar. NOTĂ: Cererea şi documentele menţionate mai sus vor fi transmise prin poştă cu confirmare de primire către Centrul Naţional de Management pentru Societatea Informaţională, cu sediul în municipiul Bucureşti, Str. Italiană nr. 22, sectorul 2. ANEXA Nr. 4la normele metodologice Modelul Planului de implementare pentru înregistrarea ....................... (denumirea instituţiei publice) în Sistemul naţional electronic de plată online a taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar PLAN DE IMPLEMENTARE pentru înregistrarea ......................... (denumirea instituţiei publice) în Sistemul naţional electronic de plată online a taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar
Nr. crt. Denumirea activităţii Durata (zile) Observaţii
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Centrul Naţional de Management pentru Societatea Informaţională, ........................ ............................................... .......................... ........................ ............................................... .......................... (denumirea instituţiei publice) Data: …………….……. (data calendaristică) ANEXA Nr. 5la normele metodologice Modelul convenţiei încheiate între Centrul Naţional de Management pentru Societatea Informaţională şi instituţiile publice care deţin sistem informatic de gestiune a taxelor şi impozitelor CONVENŢIA Nr. ......./................... Încheiată astăzi, .............., între: Centrul Naţional de Management pentru Societatea Informaţională, cu sediul în municipiul Bucureşti, Str. Italiană nr. 22, sectorul 2, tel. ......................., reprezentată prin .............................................., în calitate de preşedinte, şi ........................................, în calitate de ........................................., denumit în continuare operator SNEP, şi instituţia publică ........................ ......................., cu sediul în .........................., str. ................................ nr. ....., sectorul ...., fax nr. ...................., reprezentată prin ......................................., în calitate de ............................, şi .............................................., în calitate de ........................., denumită în continuare instituţia publică, denumite individual partea şi împreună părţile PREAMBUL Având în vedere că părţile doresc dezvoltarea unei colaborări în scopul promovării plăţilor online cu cardul a taxelor şi impozitelor, ţinând cont că această colaborare presupune înregistrarea instituţiei publice în platforma de tranzacţionare a Sistemului naţional electronic de plată online a taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar şi facilitarea plăţii debitelor către instituţie prin mijloace electronice, folosind cardul bancar, părţile au încheiat prezenta convenţie (denumită în continuare Convenţie), stabilind de comun acord următoarele: 1. Obiectul Convenţiei 1.1. Obiectul prezentei convenţii îl constituie înregistrarea instituţiei publice în Sistemul naţional electronic de plată online a taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar - SNEP, în vederea facilitării plăţii electronice a debitelor către instituţia publică prin intermediul operatorului SNEP. 2. Durata 2.1. Prezenta convenţie intră în vigoare la data de ................. şi se încheie pe o perioada de 2 (doi) ani, prelungindu-se de plin drept pe perioade succesive egale dacă niciuna dintre părţi nu o denunţă unilateral prin notificare scrisă transmisă celeilalte părţi cu 60 de zile înainte de data stabilită pentru încetare. 3. Definirea utilizatorilor instituţiei publice în relaţia cu SNEP 3.1. În vederea înregistrării în SNEP, instituţia publică are obligaţia de a desemna: a)minimum o persoană care va desfăşura în relaţia cu sistemul SNEP activităţile prevăzute în Normele metodologice privind Sistemul naţional electronic de plată online a taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar, aprobate prin Ordinul ministrului comunicaţiilor şi societăţii informaţionale, al ministrului administraţiei şi internelor şi al ministrului finanţelor publice nr. 168/14/95/2011; b)persoane desemnate care să verifice autenticitatea tranzacţiei potrivit pct. 3.4 din Normele metodologice privind Sistemul naţional electronic de plată online a taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar, aprobate prin Ordinul ministrului comunicaţiilor şi societăţii informaţionale, al ministrului administraţiei şi internelor şi al ministrului finanţelor publice nr. 168/14/95/2011. 3.2. Desemnarea persoanelor se va realiza nominal de către instituţia publică, prin completarea formularului prevăzut în anexa A la prezenta convenţie. 3.3. Modificarea persoanelor desemnate conform pct. 3.1 se va realiza prin transmiterea de către instituţia publică a formularului prevăzut în anexa A către operatorul SNEP. Modificările solicitate şi eliberarea credenţialelor se vor realiza de către operatorul SNEP în termen de maximum două zile lucrătoare de la primirea solicitării de operatorul SNEP. 3.4. În situaţii de urgenţă în care instituţia publică doreşte blocarea accesului unui anumit utilizator, aceasta va solicita telefonic blocarea accesului în baza identificatorului comunicat de operatorul SNEP instituţiei publice. Instituţia publică are obligaţia ca în termen de o zi lucrătoare de la solicitarea telefonică să transmită către operatorul SNEP cererea de modificare întocmită conform pct. 3.3. Operatorul SNEP are obligaţia de a efectua modificările solicitate în cel mai scurt termen posibil. 4. Obligaţiile părţilor 4.1. Instituţia publică are următoarele obligaţii: • de a lua toate măsurile pentru integrarea sistemelor informatice proprii de gestiune a contribuabililor şi debitelor acestora cu SNEP; • de a respecta reglementările în vigoare privind SNEP; • de a respecta regulile şi procedurile operatorului SNEP în activitatea curentă; • de a informa, prin mijloacele gratuite pe care le are la dispoziţie, contribuabilii pe care îi are în evidenţă cu privire la facilităţile de plată oferite prin SNEP şi de a transmite operatorului SNEP recomandări cu privire la îmbunătăţirea serviciului; • de a oferi suport contribuabililor, în limita competenţelor pe care le are, în ceea ce priveşte realizarea plăţilor prin SNEP; • de a oferi suport operatorului SNEP, în limita competenţelor pe care le are, în ceea ce priveşte realizarea plăţilor prin SNEP; • de a transmite în termen de maximum două zile lucrătoare orice modificare privind informaţiile prevăzute la pct. 3.1; • de a furniza SNEP informaţii aferente obligaţiilor de plată a contribuabililor, stabilite în conformitate cu legislaţia în vigoare. 4.2. Operatorul SNEP are următoarele obligaţii: • de a pune la dispoziţia instituţiei publice informaţiile necesare în vederea realizării obiectului Convenţiei; • de a oferi suportul necesar în vederea înregistrării instituţiei publice şi a contribuabililor aflaţi în evidenţa acesteia în SNEP; • de a dispune trimiterea către instituţia publică de materiale, informaţii şi rapoarte necesare bunei operări a SNEP, îmbunătăţirii activităţii şi viitoarelor dezvoltări ale acestuia; • de a oferi suport instituţiei publice şi contribuabililor aflaţi în evidenţa acesteia în utilizarea SNEP, în limita competenţelor pe care le are. 5. Forţa majoră 5.1. Forţa majoră, convenită ca fiind acel eveniment absolut imprevizibil şi de neînlăturat, petrecut după intrarea în vigoare a prezentei convenţii, care împiedică partea sau părţile să îşi îndeplinească total sau în parte obligaţiile asumate prin prezenta convenţie, exonerează de răspundere partea care o invocă în condiţiile legii. Partea care invocă forţa majoră va aduce la cunoştinţa celeilalte părţi printr-o notificare apariţia cazului de forţă majoră, în maximum 48 de ore de la producere şi va remite acesteia confirmarea Camerei de Comerţ şi Industrie sau a altui organism autorizat privind existenţa cazului de forţă majoră în termen de maximum 15 zile de la apariţia cazului de forţă majoră. 5.2. După primirea notificării şi confirmării menţionate, cele două părţi se vor consulta şi vor decide în termen de 15 zile asupra acţiunilor şi măsurilor ce se impun în interesul ambelor părţi pentru a limita şi contracara efectele situaţiei de forţă majoră. În situaţia în care forţa majoră a fost corect notificată şi justificată faţă de cealaltă parte, drepturile şi obligaţiile celor două părţi vor fi automat prelungite cu o perioadă egală justificată prin forţa majoră. Fiecare parte va depune toate eforturile pentru reducerea cât mai mult posibil a întârzierilor datorate forţei majore. 5.3. Dacă în termen de 60 de zile de la producerea evenimentului care constituie caz de forţă majoră evenimentul respectiv nu încetează, prezenta convenţie se consideră reziliată de plin drept la data primirii de către partea afectată a unei notificări în acest sens din partea celeilalte părţi. 6. Condiţiile de încetare a Convenţiei 6.1. Prezenta convenţie poate înceta prin: • acordul scris al părţilor; • denunţarea unilaterală, în scris, din partea oricăreia dintre părţi, cu respectarea unui termen de preaviz de 60 de zile; • rezilierea de plin drept fără punere în întârziere şi fără intervenţia instanţei de judecată sau îndeplinirea vreunei alte formalităţi, în cazul în care una dintre părţi nu îşi execută sau îşi execută în mod necorespunzător obligaţiile asumate în temeiul prezentei convenţii. Partea prejudiciată va notifica în scris părţii aflate în culpă obligaţia neexecutată/executată în mod necorespunzător. Partea aflată în culpă se obligă să depună toate diligenţele în vederea soluţionării problemei, în termen de 30 (treizeci) de zile calendaristice de la data primirii notificării. În cazul în care partea aflată în culpă nu a soluţionat problema notificată în termenul de 30 (treizeci) de zile, Convenţia va fi reziliată de plin drept, la sfârşitul perioadei de 30 de zile calendaristice; • rezilierea de plin drept în condiţiile art. 5 pct. 5.3. 6.2. Nerespectarea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligaţiilor asumate prin prezenta convenţie de către una dintre părţi dă dreptul celeilalte părţi, în condiţiile legii, la rezilierea Convenţiei (în condiţiile menţionate mai sus) şi la daune-interese la nivelul prejudiciului produs. 7. Cesiunea Convenţiei 7.1. Părţile nu pot cesiona unui terţ drepturile şi obligaţiile stabilite prin prezenta convenţie fără acordul prealabil, scris, al celeilalte părţi, sub sancţiunea nulităţii cesiunii şi a rezilierii de plin drept a prezentei convenţii. 8. Rezolvarea litigiilor 8.1. Litigiile de orice natură decurgând din interpretarea şi executarea prezentei convenţii sau în legătură cu aceasta, care nu pot fi rezolvate pe cale amiabilă de către reprezentanţii desemnaţi de către părţi, vor fi soluţionate de instanţele judecătoreşti române competente. 9. Modificarea Convenţiei 9.1. Părţile sunt de acord că orice modificare sau completare a prevederilor prezentei convenţii se va realiza în scris, prin act adiţional, semnat de reprezentanţii autorizaţi ai ambelor părţi. 9.2. Modificările prezentei convenţii constituie părţi integrante ale acesteia şi intră în vigoare la data semnării lor de ambele părţi. 10. Notificări 10.1. Orice aspect legat de executarea, modificarea sau încetarea Convenţiei va fi notificat de către părţi la adresele precizate mai jos: Pentru Centrul Naţional de Management pentru Societatea Informaţională: Persoana de contact: ........................ .............................. Adresă: ........................ .................................................. Telefon: .................................. E-mail: .................................. Pentru instituţia publică: Persoana de contact: ........................ .............................. Adresă: ........................ .................................................. Telefon: .................................. E-mail: .................................. 10.2. Notificările vor conţine antetul părţii şi menţiunile „Cu referire la Convenţia“ şi, după caz, menţiunea „urgent“. Ele vor fi adresate conducerii celeilalte părţi şi persoanei de contact (aceea care se ocupă în mod curent de ducerea la îndeplinire a obiectului Convenţiei). 10.3. Notificările se vor transmite în scris, prin e-mail, către persoana de contact, urmând a fi transmise şi prin scrisoare recomandată. Notificările verbale nu se iau în considerare de niciuna dintre părţi, dacă nu sunt confirmate prin intermediul uneia dintre modalităţile prevăzute anterior. 11. Dispoziţii finale 11.1. Părţile vor depune toate diligenţele pentru derularea în bune condiţii a prezentei convenţii. 11.2. Prezenta convenţie reprezintă întreaga înţelegere a părţilor şi se interpretează conform dispoziţiilor legale în vigoare şi se supune legii române. 11.3. Renunţarea uneia dintre părţi la aplicarea vreunei prevederi cuprinse în prezenta convenţie trebuie, în mod obligatoriu, să fie expresă şi confirmată în scris. 11.4. La solicitarea scrisă a instituţiilor publice, operatorul SNEP furnizează informaţiile din fişierele constituite potrivit pct. 3.5.9 şi 3.6.2 din Normele metodologice privind Sistemul naţional electronic de plată online a taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar, aprobate prin Ordinul ministrului comunicaţiilor şi societăţii informaţionale, al ministrului administraţiei şi internelor şi al ministrului finanţelor publice nr. 168/14/95/2011, cu tranzacţiile efectuate în format pdf, semnat electronic. Acestea vor fi puse la dispoziţia instituţiilor publice beneficiare prin interfaţa SNEP, conform Normelor metodologice privind Sistemul naţional electronic de plată online a taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar, aprobate prin Ordinul ministrului comunicaţiilor şi societăţii informaţionale, al ministrului administraţiei şi internelor şi al ministrului finanţelor publice nr. 168/14/95/2011. 11.5. Părţile convin că data plăţii se consideră data raportată pentru efectuarea plăţii de către procesatorul de plăţi electronice. 11.6. Sumele achitate de contribuabili prin intermediul SNEP se înregistrează de către instituţia publică beneficiară în sistemele de gestiune proprii, în conformitate cu legislaţia în vigoare. Prezenta convenţie s-a încheiat astăzi, ........, în Bucureşti, în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte. Centrul Naţional de Management pentru Societatea Informaţională, prin .............................................. Instituţia publică, prin ............................................. ANEXA Ala convenţie CERERE privind desemnarea/înlocuirea persoanelor responsabile pentru relaţia cu Sistemul naţional electronic de plată online a taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar Prin prezenta cerere, instituţia publică ........................ ......................., cu sediul în .............................., str. ....................................., nr. ....., sectorul ...., fax nr. .............................., reprezentată prin........................ ........................, în calitate de .................................., solicită înregistrarea în Sistemul naţional electronic de plată online a taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar (SNEP) a următoarelor persoane desemnate a desfăşura în relaţia cu SNEP activităţile prevăzute în Normele metodologice privind Sistemul naţional electronic de plată online a taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar, aprobate prin Ordinul ministrului comunicaţiilor şi societăţii informaţionale, al ministrului administraţiei şi internelor şi al ministrului finanţelor publice nr. 168/14/95/2011.  Pentru înregistrarea datelor privind persoanele responsabile se completează tabelul următor*
Nume Prenume CNP Funcţie Telefon E-mail
 Pentru modificarea persoanelor/datelor privind persoanele responsabile se completează tabelul următor*
Nume Prenume CNP Funcţie Telefon E-mail
* Se bifează căsuţa corespunzătoare. Instituţia publică, prin ............................................. ANEXA Nr. 6la normele metodologice Modelul convenţiei încheiate între Centrul Naţional de Management pentru Societatea Informaţională şi instituţiile publice care nu deţin sistem informatic de gestiune a taxelor şi impozitelor care să poată fi interconectat cu Sistemul naţional electronic de plată online a taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar CONVENŢIA Nr. ......./................... Încheiată astăzi, .............., între: Centrul Naţional de Management pentru Societatea Informaţională, cu sediul în municipiul Bucureşti, Str. Italiană nr. 22, sectorul 2, tel. ......................., reprezentată prin .............................................., în calitate de preşedinte, şi ........................................, în calitate de ........................................., denumit în continuare operator SNEP, şi instituţia publică ........................ ......................., cu sediul în .........................., str. ................................ nr. ....., sectorul ...., fax nr. ...................., reprezentată prin ......................................., în calitate de ............................, şi .............................................., în calitate de ........................., denumită în continuare instituţia publică, denumite individual partea şi împreună părţile PREAMBUL Având în vedere că părţile doresc dezvoltarea unei colaborări în scopul promovării plăţilor online cu cardul a taxelor şi impozitelor, ţinând cont că această colaborare presupune înregistrarea instituţiei publice în platforma de tranzacţionare a Sistemului naţional electronic de plată online a taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar şi facilitarea plăţii debitelor către instituţie prin mijloace electronice, folosind cardul bancar, părţile au încheiat prezenta convenţie (denumită în continuare Convenţie), stabilind de comun acord următoarele: 1. Obiectul Convenţiei 1.1. Obiectul prezentei Convenţii îl constituie înregistrarea instituţiei publice în Sistemul naţional electronic de plată online a taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar - SNEP, în vederea facilitării plăţii electronice a debitelor către instituţia publică prin intermediul operatorului SNEP. 2. Durata 2.1. Prezenta convenţie intră în vigoare la data de..................... şi se încheie pe o perioadă de 2 (doi) ani, prelungindu-se de plin drept pe perioade succesive egale dacă niciuna dintre părţi nu o denunţă unilateral prin notificare scrisă transmisă celeilalte părţi cu 60 de zile înainte de data stabilită pentru încetare. 3. Definirea utilizatorilor instituţiei publice în relaţia cu SNEP 3.1. În vederea înregistrării în SNEP, instituţia publică are obligaţia de a desemna: a)minimum o persoană care va desfăşura în relaţia cu sistemul SNEP activităţile prevăzute în Normele metodologice privind Sistemul naţional electronic de plată online a taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar, aprobate prin Ordinul ministrului comunicaţiilor şi societăţii informaţionale, al ministrului administraţiei şi internelor şi al ministrului finanţelor publice nr. 168/14/95/2011; b)persoane desemnate care să verifice autenticitatea tranzacţiei potrivit pct. 3.4. din Normele metodologice privind sistemul naţional electronic de plată online a taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar, aprobate prin Ordinul ministrului comunicaţiilor şi societăţii informaţionale, al ministrului administraţiei şi internelor şi al ministrului finanţelor publice nr. 168/14/95/2011.3.2. Desemnarea persoanelor se va realiza nominal de către instituţia publică prin completarea formularului anexei A la prezenta convenţie. 3.3. Modificarea persoanelor desemnate conform pct. 3.1. se va realiza prin transmiterea de către instituţia publică a formularului prevăzut în anexa A către operatorul SNEP. Modificările solicitate şi eliberarea credenţialelor se vor realiza de către operatorul SNEP în termen de maximum două zile lucrătoare de la primirea solicitării de operatorul SNEP. 3.4. În situaţii de urgenţă în care instituţia publică doreşte blocarea accesului unui anumit utilizator, aceasta va solicita telefonic blocarea accesului în baza identificatorului comunicat de operatorul SNEP instituţiei publice. Instituţia publică are obligaţia ca în termen de o zi lucrătoare de la solicitarea telefonică să transmită către operatorul SNEP cererea de modificare întocmită conform pct. 3.3. Operatorul SNEP are obligaţia de a efectua modificările solicitate în cel mai scurt termen posibil. 4. Obligaţiile părţilor 4.1. Instituţia publică are următoarele obligaţii: • de a transmite fişierele menţionate la pct. 3.2.2.2 din Normele metodologice privind Sistemul naţional electronic de plată online a taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar, aprobate prin Ordinul ministrului comunicaţiilor şi societăţii informaţionale, al ministrului administraţiei şi internelor şi al ministrului finanţelor publice nr. 168/14/95/2011, prin modalităţi sigure stabilite de Ministerul Finanţelor Publice - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală; • de a lua toate măsurile pentru furnizarea informaţiilor necesare şi utilizarea infrastructurii informatice puse la dispoziţie de operatorul SNEP pentru introducerea şi actualizarea informaţiilor privind debitele, în vederea facilitării plăţii debitelor către instituţia publică prin intermediul SNEP; • de a respecta reglementările în vigoare privind SNEP; • de a respecta regulile şi procedurile operatorului SNEP în activitatea curentă; • de a informa prin mijloacele gratuite pe care le are la dispoziţie contribuabilii pe care îi are în evidenţă cu privire la facilităţile de plată oferite prin SNEP şi să transmită operatorului SNEP recomandări cu privire la îmbunătăţirea serviciului; • de a oferi suport contribuabililor, în limita competenţelor pe care le are, în ceea ce priveşte realizarea plăţilor prin SNEP; • de a oferi suport operatorului SNEP, în limita competenţelor pe care le are, în ceea ce priveşte realizarea plăţilor prin SNEP; • de a furniza SNEP informaţii aferente obligaţiilor de plată a contribuabililor, stabilite în conformitate cu legislaţia în vigoare. 4.2. Operatorul SNEP are următoarele obligaţii: • de a pune la dispoziţia instituţiei publice informaţiile necesare în vederea realizării obiectului Convenţiei; • de a oferi suportul necesar în vederea înregistrării instituţiei publice în SNEP; • de a dispune trimiterea către instituţia publică de materiale, informaţii şi rapoarte necesare bunei operări a SNEP, îmbunătăţirii activităţii şi viitoarelor dezvoltări ale acestuia; • de a oferi suport instituţiei publice şi contribuabililor aflaţi în evidenţa acesteia în utilizarea SNEP, în limita competenţelor pe care le are. 5. Forţa majoră 5.1. Forţa majoră, convenită ca fiind acel eveniment absolut imprevizibil şi de neînlăturat, petrecut după intrarea în vigoare a Convenţiei, care împiedică partea sau părţile să îşi îndeplinească total sau în parte obligaţiile asumate prin Convenţie, exonerează de răspundere partea care o invocă în condiţiile legii. Partea care invocă forţa majoră va aduce la cunoştinţa celeilalte părţi printr-o notificare apariţia cazului de forţă majoră, în maximum 48 de ore de la producere, şi va remite acesteia confirmarea Camerei de Comerţ şi Industrie sau altui organism autorizat privind existenţa cazului de forţă majoră în termen de maximum 15 zile de la apariţia cazului de forţă majoră. 5.2. După primirea notificării şi confirmării menţionate, cele două părţi se vor consulta şi vor decide în termen de 15 zile asupra acţiunilor şi măsurilor ce se impun în interesul ambelor părţi pentru a limita şi contracara efectele situaţiei de forţă majoră. În situaţia în care forţa majoră a fost corect notificată şi justificată faţă de cealaltă parte, drepturile şi obligaţiile celor două părţi vor fi automat prelungite cu o perioadă egală justificată prin forţa majoră. Fiecare parte va depune toate eforturile pentru reducerea cât mai mult posibil a întârzierilor datorate forţei majore. 5.3. Dacă în termen de 60 de zile de la producerea evenimentului care constituie caz de forţă majoră evenimentul respectiv nu încetează, prezenta convenţie se consideră reziliată de plin drept la data primirii de către partea afectată a unei notificări în acest sens din partea celeilalte părţi. 6. Condiţiile de încetare a Convenţiei 6.1. Prezenta convenţie poate înceta prin: • acordul scris al părţilor; • denunţarea unilaterală, în scris, din partea oricăreia dintre părţi, cu respectarea unui termen de preaviz de 60 de zile; • rezilierea de plin drept fără punere în întârziere şi fără intervenţia instanţei de judecată sau îndeplinirea vreunei alte formalităţi, în cazul în care una dintre părţi nu îşi execută sau îşi execută în mod necorespunzător obligaţiile asumate în temeiul prezentei convenţii. Partea prejudiciată va notifica în scris părţii aflate în culpă obligaţia neexecutată/executată în mod necorespunzător. Partea aflată în culpă se obligă să depună toate diligenţele în vederea soluţionării problemei, în termen de 30 (treizeci) de zile calendaristice de la data primirii notificării. În cazul în care partea aflată în culpă nu a soluţionat problema notificată în termenul de 30 (treizeci) de zile, Convenţia va fi reziliată de plin drept, la sfârşitul perioadei de 30 de zile calendaristice; • rezilierea de plin drept în condiţiile pct. 5.3 de mai sus. 6.2. Nerespectarea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligaţiilor asumate prin prezenta convenţie de către una dintre părţi dă dreptul celeilalte părţi, în condiţiile legii, la rezilierea convenţiei (în condiţiile menţionate mai sus) şi la daune-interese la nivelul prejudiciului produs. 7. Cesiunea Convenţiei 7.1. Părţile nu pot cesiona unui terţ drepturile şi obligaţiile stabilite prin prezenta convenţie fără acordul prealabil, scris, al celeilalte părţi, sub sancţiunea nulităţii cesiunii şi a rezilierii de plin drept a prezentei convenţii. 8. Rezolvarea litigiilor 8.1. Litigiile de orice natură decurgând din interpretarea şi executarea prezentei convenţii sau în legătură cu aceasta, care nu pot fi rezolvate pe cale amiabilă de către reprezentanţii desemnaţi de către părţi, vor fi soluţionate de instanţele judecătoreşti române competente. 9. Modificarea Convenţiei 9.1. Părţile sunt de acord că orice modificare sau completare a prevederilor prezentei convenţii se va realiza în scris, prin act adiţional, semnat de reprezentanţii autorizaţi ai ambelor părţi. 9.2. Modificările Convenţiei constituie părţi integrante ale acesteia şi intră în vigoare la data semnării lor de ambele părţi. 10. Notificări 10.1. Orice aspect legat de executarea, modificarea sau încetarea Convenţiei va fi notificat de către părţi la adresele precizate mai jos: Pentru Centrul Naţional de Management pentru Societatea Informaţională: Persoana de contact: ........................ .............................. Adresă: ........................ .................................................. Telefon: .................................. E-mail: .................................. Pentru instituţia publică: Persoana de contact: ........................ .............................. Adresă: ........................ .................................................. Telefon: .................................. E-mail: .................................. 10.2. Notificările vor conţine antetul părţii şi menţiunile „Cu referire la Convenţia“ şi, după caz, menţiunea „urgent“. Ele vor fi adresate conducerii celeilalte părţi şi persoanei de contact (aceea care în mod curent se ocupă de ducerea la îndeplinire a obiectului Convenţiei). 10.3. Notificările se vor transmite în scris, prin e-mail, către persoana de contact, urmând a fi transmise şi prin scrisoare recomandată. Notificările verbale nu se iau în considerare de niciuna dintre părţi, dacă nu sunt confirmate prin intermediul uneia dintre modalităţile prevăzute anterior. 11. Dispoziţii finale 11.1. Părţile vor depune toate diligenţele pentru derularea în bune condiţii a prezentei convenţii. 11.2. Prezenta convenţie reprezintă întreaga înţelegere a părţilor şi se interpretează conform dispoziţiilor legale în vigoare şi se supune legii române. 11.3. Renunţarea vreuneia din părţi la aplicarea vreunei prevederi cuprinse în prezenta convenţie trebuie, în mod obligatoriu, să fie expresă şi confirmată în scris. 11.4. La solicitarea scrisă a instituţiilor publice, operatorul SNEP furnizează informaţiile din fişierele constituite potrivit pct. 3.5.9 şi 3.6.2 din Normele metodologice privind Sistemul naţional electronic de plată online a taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar, aprobate prin Ordinul ministrului comunicaţiilor şi societăţii informaţionale, al ministrului administraţiei şi internelor şi al ministrului finanţelor publice nr. 168/14/95/2011, cu tranzacţiile efectuate în format pdf, semnat electronic. Acestea vor fi puse la dispoziţia instituţiilor publice beneficiare prin interfaţa SNEP, conform Normelor metodologice privind Sistemul naţional electronic de plată online a taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar, aprobate prin Ordinul ministrului comunicaţiilor şi societăţii informaţionale, al ministrului administraţiei şi internelor şi al ministrului finanţelor publice nr. 168/14/95/2011. 11.5. Părţile convin că data plăţii se consideră data raportată pentru efectuarea plăţii de către procesatorul de plăţi electronice. 11.6. Sumele achitate de contribuabili prin intermediul SNEP se înregistrează de către instituţia publică beneficiară în sistemele de gestiune proprii, în conformitate cu legislaţia în vigoare. Operatorul SNEP va permite instituţiei publice beneficiare efectuarea plăţilor numai după primirea unui aviz de la Ministerul Finanţelor Publice - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală care confirmă respectarea prevederilor pct. 3.2.2.2 din Normele metodologice privind Sistemul naţional electronic de plată online a taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar, aprobate prin Ordinul ministrului comunicaţiilor şi societăţii informaţionale, al ministrului administraţiei şi internelor şi al ministrului finanţelor publice nr. 168/14/95/2011. Prezenta convenţie s-a încheiat astăzi, ......................, în Bucureşti, în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte. Centrul Naţional de Management pentru Societatea Informaţională, prin .................................... Instituţia publică, prin ............................... ANEXA Ala convenţie CERERE privind desemnarea/înlocuirea persoanelor responsabile pentru relaţia cu Sistemul naţional electronic de plată online a taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar Prin prezenta cerere, instituţia publică ......................................., cu sediul în ..........................., str. ........................ ......................... nr. ....., sectorul ...., fax nr. ..................., reprezentată prin ........................., în calitate de .................................., solicită înregistrarea în Sistemul naţional electronic de plată online a taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar a următoarelor persoane desemnate a desfăşura în relaţia cu SNEP activităţile prevăzute în Normele metodologice privind Sistemul naţional electronic de plată online a taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar, aprobate prin Ordinul ministrului comunicaţiilor şi societăţii informaţionale, al ministrului administraţiei şi internelor şi al ministrului finanţelor publice nr. 168/14/95/2011.  Pentru înregistrarea datelor privind persoanele responsabile se completează tabelul următor*
Nume Prenume CNP Funcţie Telefon E-mail
 Pentru modificarea persoanelor/datelor privind persoanele responsabile se completează tabelul următor*
Nume Prenume CNP Funcţie Telefon E-mail
* Se bifează căsuţa corespunzătoare. Instituţia publică, prin ............................... ANEXA Nr. 7la normele metodologice Modelul cererii formulate de contribuabil pentru schimbarea informaţiilor de autentificare în Sistemul naţional electronic de plată online a taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar CERERE privind schimbarea informaţiilor de autentificare în Sistemul naţional electronic de plată online a taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar Subsemnatul, ........................................, domiciliat în ........................ ........................................., având CNP ........................., (numele şi prenume) prin prezenta cerere, în baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.235/2010 privind aprobarea realizării Sistemului naţional electronic de plată online a taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar, vă solicit reemiterea informaţiilor de autentificare în Sistemul naţional electronic de plată online a taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar. Motivul solicitării este ........................ ............................................... ............................................... ..................................... Anexez la prezenta cerere o copie de pe actul meu de identitate. Cu stimă, ...................................... (semnătura) Data: ........................... (data calendaristică) ANEXA Nr. 8la normele metodologice NOMENCLATORUL INDICATORILOR BUGETARI
Simbol cont*) Denumire cont Plătitor
21.01.02.01 Impozit pe profit de la agenţii economici Persoane juridice
21.03.02.18 Impozitul pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal Persoane juridice, persoane fizice
21.05.02.50 Alte impozite pe venit, profit şi câştiguri din capital Persoane juridice, persoane fizice
21.07.02.01.01 Impozit pe clădiri de la persoane fizice Persoane fizice
21.07.02.01.02 Impozit şi taxă pe clădiri de la persoane juridice Persoane juridice
21.07.02.02.01 Impozit pe terenuri de la persoane fizice Persoane fizice
21.07.02.02.02 Impozit şi taxă pe teren de la persoane juridice Persoane juridice
21.07.02.02.03 Impozitul pe terenul din extravilan - Restanţe anii anteriori Persoane juridice, persoane fizice
21.07.02.03 Taxe judiciare de timbru şi alte taxe de timbru Persoane juridice, persoane fizice
21.07.02.50 Alte impozite şi taxe pe proprietate Persoane juridice, persoane fizice
21.12.02.07 Taxe hoteliere Persoane juridice
21.15.02.01 Impozit pe spectacole Persoane juridice
21.15.02.50 Alte taxe pe servicii specifice Persoane juridice, persoane fizice
21.16.02.02.01 Impozit pe mijloacele de transport deţinute de persoane fizice Persoane fizice
21.16.02.02.02 Impozit pe mijloacele de transport deţinute de persoane juridice Persoane juridice
21.16.02.03 Taxe şi tarife pentru eliberarea de licenţe şi autorizaţii de funcţionare Persoane juridice, persoane fizice
21.16.02.50 Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfăşurarea de activităţi Persoane juridice, persoane fizice
21.18.02.50 Alte impozite şi taxe Persoane juridice, persoane fizice
21.30.02.01 Vărsăminte din profitul net al regiilor autonome, societăţilor şi companiilor naţionale Persoane juridice
21.30.02.05 Venituri din concesiuni şi închirieri Persoane juridice, Persoane fizice
21.30.02.08.02 Venituri din dividende de la alţi plătitori Persoane juridice
21.30.02.50 Alte venituri din proprietate Persoane juridice, persoane fizice
21.31.02.03 Alte venituri din dobânzi Persoane juridice, persoane fizice
21.33.02.08 Venituri din prestări de servicii Persoane juridice, persoane fizice
21.33.02.10 Contribuţia părinţilor sau susţinătorilor legali pentru întreţinerea copiilor în creşe Persoane juridice
21.33.02.12 Contribuţia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social Persoane fizice
21.33.02.24 Taxe din activităţi cadastrale şi agricultură Persoane juridice, persoane fizice
21.33.02.27 Contribuţia lunară a părinţilor pentru întreţinerea copiilor în unităţile de protecţie socială Persoane juridice
21.33.02.28 Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecată, imputaţii şi despăgubiri Persoane juridice, persoane fizice
21.33.02.50 Alte venituri din prestări de servicii şi alte activităţi Persoane juridice, persoane fizice
21.34.02.02 Taxe extrajudiciare de timbru Persoane juridice, persoane fizice
Simbol cont*) Denumire cont Plătitor
21.34.02.50 Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise Persoane juridice, persoane fizice
21.35.02.01 Venituri din amenzi şi alte sancţiuni aplicate potrivit dispoziţiilor legale Persoane juridice, persoane fizice
21.35.02.02 Penalităţi pentru nedepunerea sau depunerea cu întârziere a declaraţiei de impozite şi taxe Persoane juridice, persoane fizice
21.35.02.03 Încasări din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate şi alte sume constatate odată cu confiscarea potrivit legii Persoane juridice, persoane fizice
21.35.02.50 Alte amenzi, penalităţi şi confiscări Persoane juridice, persoane fizice
21.36.02.01 Venituri din aplicarea prescripţiei extinctive Persoane juridice
21.36.02.05 Vărsăminte din veniturile şi/sau disponibilităţile instituţiilor publice Persoane juridice
21.36.02.06 Taxe speciale Persoane juridice, persoane fizice
21.36.02.11 Venituri din ajutoare de stat recuperate Persoane fizice
21.36.02.50 Alte venituri Persoane juridice, persoane fizice
21.39.02.01 Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituţiilor publice Persoane juridice
21.39.02.03 Venituri din vânzarea locuinţelor construite din fondurile statului Persoane juridice
21.39.02.04 Venituri din privatizare Persoane juridice, persoane fizice
21.39.02.07 Venituri din vânzarea unor bunuri aparţinând domeniului privat al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale Persoane juridice, persoane fizice
21.40.02.07 Încasări din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice şi juridice Persoane juridice, persoane fizice
21.40.02.50 Încasări din rambursarea altor împrumuturi acordate Persoane juridice
*) Conturile sunt deschise pe codul de identificare fiscală al unităţilor administrativ-teritoriale (primării). ANEXA Nr. 9la normele metodologice Modelul formularului trimis instituţiei de credit acceptatoare de către operatorul SNEP în cazul în care operatorul SNEP nu poate remedia problemele semnalate de instituţia de credit acceptatoare referitoare la imposibilitatea descărcării fişierelor ori descărcării acestora cu erori Având în vedere procedura de asigurare a continuităţii fluxurilor informaţionale prevăzute la pct. 4.2.1 din Normele metodologice privind Sistemul naţional electronic de plată online a taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar, aprobate prin Ordinul ministrului comunicaţiilor şi societăţii informaţionale, al ministrului administraţiei şi internelor şi al ministrului finanţelor publice nr. 168/14/95/2011, vă comunicăm că sumele aferente tranzacţiilor din data de ............., totalizate pe tipuri de impozite potrivit Nomenclatorului indicatorilor bugetari prevăzut în anexa nr. 8 la normele metodologice, decontate de instituţia de credit acceptatoare în data de .............., sunt:
Tip persoană Nume/ prenume CNP/CUI Adresa Suma Cod clasificaţie bugetară Cod venit intern Data plăţii Dată borderou Nr. borderou Cod plată Observaţii
ANEXA Nr. 10la normele metodologice Modelul formularului trimis instituţiei publice beneficiare de către operatorul SNEP în cazul în care instituţiile publice beneficiare nu pot descărca fişierele puse la dispoziţie de instituţiile de credit acceptatoare Antetul instituţiei Având în vedere procedura de asigurare a continuităţii fluxurilor informaţionale prevăzute la pct. 4.3.1.1 din Normele metodologice privind Sistemul naţional electronic de plată online a taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar, aprobate prin Ordinul ministrului comunicaţiilor şi societăţii informaţionale, al ministrului administraţiei şi internelor şi al ministrului finanţelor publice nr. 168/14/95/2011, vă comunicăm că sumele aferente tranzacţiilor din data de ............., totalizate pe tipuri de impozite potrivit Nomenclatorului indicatorilor bugetari prevăzut în anexa nr. 8 la normele metodologice, decontate de instituţia de credit acceptatoare în data de ............, sunt:
Nr. Denumire cont bugetar Simbol cont bugetar Suma totală Cod IBAN al contului de venituri bugetare

Suma a fost virată în contul instituţiei dumneavoastră la data de .............., având numărul de referinţă al tranzacţiei ............. ........................ ............................. (reprezentantul instituţiei) ........................ ............................. (semnătura) ANEXA Nr. 11la normele metodologice Modelul formularului trimis operatorului SNEP de către instituţiile de credit acceptatoare în cazul în care acestea nu pot transmite SNEP fişierele conţinând tranzacţii din alte cauze decât erori de comunicaţie ........................ ................................. (denumirea instituţiei de credit acceptatoare) ................................ (data calendaristică) Având în vedere procedura de asigurare a continuităţii fluxurilor informaţionale prevăzute la pct. 4.2.3 din Normele metodologice privind Sistemul naţional electronic de plată online a taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar, aprobate prin Ordinul ministrului comunicaţiilor şi societăţii informaţionale, al ministrului administraţiei şi internelor şi al ministrului finanţelor publice nr. 168/14/95/2011, vă comunicăm că instituţia noastră a decontat toate sumele aferente tranzacţiilor transmise de către operatorul SNEP cu fişierul ............................., după cum urmează: (denumirea fişierului)

Nr. crt. Cod fiscal instituţie publică beneficiară Suma decontată Data plăţii Număr de referinţă al tranzacţiei (REN)*
* Numărul mesajului electronic de plată transmis prin TRANSFOND, prin care instituţia de credit virează suma decontată din contul colector deschis la instituţia de credit acceptatoare în contul colector deschis la unitatea Trezoreriei Statului. ........................ ..................................... (reprezentantul instituţiei de credit acceptatoare) ................................ (semnătura)

SmartCity5

COMENTARII la Norma 0/2011

Momentan nu exista niciun comentariu la Norma 0 din 2011
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu