Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Norma Nr.- din 05.02.2010

privind evaluarea competenţei lingvistice în Ministerul Apărării Naţionale
ACT EMIS DE: Ministerul Apararii Nationale
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 103 din 15 februarie 2010SmartCity1

Capitolul IDispoziţii generale Articolul 1Prezentele norme reglementează evaluarea standardizată a competenţei lingvistice pentru personalul din Ministerul Apărării Naţionale, denumit în continuare personal. Articolul 2Evaluarea competenţei lingvistice se efectuează în sistem unitar, prin raportare la criterii unice stabilite prin Acordul de standardizare NATO STANAG 600 „Nivelurile de competenţă lingvistică“, denumit în continuare STANAG 6001. Articolul 3Scopul activităţii de evaluare a competenţei lingvistice constă în îndeplinirea Obiectivului Forţei E 0356 „Cerinţe lingvistice pentru forţe dislocabile“, încadrarea posturilor alocate Ministerului Apărării Naţionale în structuri aparţinând Organizaţiei Naţiunilor Unite, Uniunii Europene şi Alianţei Nord-Atlantice, precum şi a funcţiilor specifice din Ministerul Apărării Naţionale pentru care se impune cunoaşterea limbilor străine. Articolul 4Obiectivele activităţii de evaluare a competenţei lingvistice sunt: a)determinarea nivelului de cunoaştere a limbilor străine prin stabilirea profilului lingvistic standardizat; b)eficientizarea procesului de identificare a performanţelor obţinute în domeniul evaluării competenţei lingvistice; c)ierarhizarea stadiului de performanţă al personalului, necesară stabilirii priorităţilor instituţionale. Articolul 5Principiile care stau la baza organizării şi desfăşurării activităţii de evaluare a competenţei lingvistice sunt: a)transparenţa activităţii de evaluare a personalului; b)nondiscriminarea şi egalitatea de şanse pentru toate categoriile de personal evaluat. Articolul 6Criteriile de eficienţă necesare pentru realizarea activităţii de evaluare a competenţei lingvistice sunt: a)identificarea personalului cu experienţă pentru domeniul testării; b)elaborarea testelor de competenţă şi a metodelor de aplicare a acestora în conformitate cu transformările din domeniu apărute la nivelul Alianţei Nord-Atlantice; c)deţinerea şi dezvoltarea bazei de date cu rezultatele existente; d)elaborarea, avizarea şi aprobarea procedurilor de operare specifice; e)colaborarea cu structurile abilitate în domeniul dezvoltării competenţei lingvistice. Articolul 7Definiţiile termenilor utilizaţi în prezentele norme sunt prevăzute în anexa nr. 1. Articolul 8Structura unică responsabilă de evaluarea competenţei lingvistice în Ministerul Apărării Naţionale este Centrul naţional militar de testare limbi străine, denumit în continuare CNMTLS, care se subordonează Direcţiei management resurse umane. Articolul 9În timpul desfăşurării activităţilor de evaluare, CNMTLS colaborează cu structurile centrale ale Ministerului Apărării Naţionale, Statul Major General şi structurile subordonate acestuia şi coordonează activităţile specifice desfăşurate în Departamentul de limbi străine din cadrul Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I“ şi în centrele de limbi străine din Ministerul Apărării Naţionale. Articolul 10Sistemul naţional militar de evaluare a competenţei lingvistice este prevăzut în anexa nr. 2. Capitolul IICadrul general de evaluare a competenţei lingvistice Articolul 11
(1) Evaluarea competenţei lingvistice presupune determinarea abilităţilor lingvistice pe care le deţine o persoană la un moment dat.
(2) Competenţa lingvistică se evaluează la 4 deprinderi: „Ascultat“, „Vorbit“, „Citit“ şi „Scris“.
(3) Profilul lingvistic standardizat se atribuie în urma evaluării competenţei lingvistice cu un test elaborat conform STANAG 6001.
(4) Identificarea personalului în vederea evaluării competenţei lingvistice se face de către structurile centrale ale Ministerului Apărării Naţionale, Statul Major General şi structurile subordonate acestuia.
(5) Planificarea activităţii de evaluare a competenţei lingvistice se face de către CNMTLS.
(6) Evaluarea competenţei lingvistice pentru stabilirea profilului lingvistic standardizat la un nivel mai mare decât 3333, conform STANAG 6001, se efectuează numai dacă fişa postului al cărui titular este evaluat prevede acest lucru.
Articolul 12CNMTLS are următoarele responsabilităţi: a)elaborează testele de competenţă lingvistică, recunoscute în cadrul Ministerului Apărării Naţionale, în conformitate cu STANAG 6001 pentru limbile engleză şi franceză; b)validează testele de competenţă lingvistică elaborate de structuri colaboratoare pentru alte limbi străine; c)administrează testele de competenţă lingvistică, conform STANAG 6001. Articolul 13
(1) CNMTLS, Departamentul de limbi străine din cadrul Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I“ şi centrele de limbi străine utilizează teste de plasament în vederea selecţionării personalului care poate participa la sesiunile de evaluare.
(2) Procentajul minim acceptat la testul de plasament pentru participarea la sesiunile de evaluare este de 60%.
(3) Rezultatul testului de plasament are valabilitate 30 de zile de la data administrării şi se păstrează în baza de date a CNMTLS.
Articolul 14
(1) Securizarea şi administrarea testelor se execută după proceduri specifice elaborate de CNMTLS şi aprobate de şeful Direcţiei management resurse umane.
(2) Structurile colaboratoare care gestionează teste de plasament stabilesc responsabili cu securizarea şi administrarea acestora şi îi comunică la CNMTLS.
(3) Responsabilii cu securizarea şi administrarea testelor de plasament sunt instruiţi de către CNMTLS după proceduri specifice.
(4) Responsabilul cu securizarea şi administrarea testelor îşi pierde această calitate în cazul în care nu respectă procedurile specifice.
Articolul 15
(1) Un test este considerat compromis dacă a fost administrat fără să se respecte cerinţele impuse de procedurile specifice.
(2) Compromiterea testului se analizează de către structura din care face parte administratorul de test şi poate fi sancţionată disciplinar conform legislaţiei în vigoare aplicabile, în funcţie de categoria de personal din care face parte administratorul, militar sau personal civil.
(3) Testele compromise se retrag din uz şi se utilizează în activităţi de instruire specifică.
Articolul 16Activitatea de evaluare se efectuează în cadrul CNMTLS, în Departamentul de limbi străine al Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I“, precum şi în centrele de limbi străine din Ministerul Apărării Naţionale.
Capitolul IIISesiunile de evaluare Articolul 17
(1) Sesiunile de evaluare a competenţei lingvistice se împart în sesiuni de evaluare ordinare şi sesiuni de evaluare extraordinare.
(2) Sesiunile de evaluare ordinare se desfăşoară bianual, au o durată de 6 săptămâni pentru limba engleză, respectiv două săptămâni pentru alte limbi străine şi se execută după graficul prevăzut în anexa nr. 3.
(3) Sesiunile de evaluare extraordinare se planifică şi se desfăşoară la ordinul şefului Direcţiei management resurse umane în afara perioadei de desfăşurare a sesiunilor de evaluare ordinare. Organizarea şi desfăşurarea acestor sesiuni se fac în situaţii speciale care impun evaluarea personalului în regim de urgenţă, precum dislocarea unor forţe în teatrele de operaţii sau ocuparea unor funcţii NATO.
Articolul 18Proiecţia desfăşurării sesiunii de evaluare a competenţei lingvistice este prevăzută în anexa nr. 4. Articolul 19
(1) Structurile de resurse umane aparţinând structurilor centrale ale Ministerului Apărării Naţionale, Statului Major General şi structurilor subordonate acestuia, în urma identificării personalului participant la sesiunile de evaluare a competenţei lingvistice, transmit datele cu persoanele identificate, conform modelului prevăzut în anexa nr. 5, pe cale ierarhică la CNMTLS, cu 30 de zile înaintea începerii sesiunii de evaluare.
(2) Solicitările care nu sunt transmise la termenul prevăzut la alin. (1) nu pot fi luate în calcul pentru planificarea activităţii şi fac obiectul unei replanificări.
(3) CNMTLS centralizează datele şi, cu cel puţin 7 zile lucrătoare înainte de începerea sesiunii de evaluare, înaintează tabele centralizatoare structurilor centrale ale Ministerul Apărării Naţionale, Statului Major General şi structurilor subordonate acestuia, prin care sunt stabilite zilele de evaluare, locul de evaluare, numărul maxim de participanţi pe zile şi numele evaluatorilor care participă la activitate.
(4) Centrele de limbi străine stabilesc cel puţin 2 evaluatori colaboratori, cadre didactice acreditate de CNMTLS, care desfăşoară activităţi în domeniul evaluării competenţei lingvistice, deprinderea „Vorbit“, activitate pentru care remunerarea se face cu respectarea legislaţiei în vigoare.
Articolul 20Sesiunea de evaluare se desfăşoară astfel: a)administrarea testului de plasament; b)evaluarea deprinderilor „Ascultat“, „Vorbit“, „Citit“ şi „Scris“. Articolul 21
(1) Corectarea lucrărilor participanţilor la sesiunile de evaluare a competenţei lingvistice începe de la data încheierii sesiunii de evaluare şi se desfăşoară după o normă de corectare stabilită de procedurile de operare ale CNMTLS.
(2) Lucrările corectate se păstrează în cadrul CNMTLS pe durata de valabilitate a certificatului de competenţă lingvistică.
(3) Rezultatele obţinute fac obiectul emiterii certificatului de competenţă lingvistică.
Capitolul IVComisia de evaluare. Comisia de rezolvare a contestaţiilor Articolul 22
(1) Şeful CNMTLS formulează propuneri privind componenţa Comisiei de evaluare şi a Comisiei de rezolvare a contestaţiilor, care se aprobă de către şeful Direcţiei management resurse umane.
(2) Comisiile îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu procedurile de operare ale CNMTLS.
(3) Comisia de evaluare este alcătuită din 4 persoane din cadrul CNMTLS: preşedinte, secretar şi 2 specialişti care răspund de corectarea lucrărilor.
(4) Comisia de evaluare răspunde de:a)organizarea şi desfăşurarea sesiunilor de evaluare; b)gestionarea situaţiilor neprevăzute de natură administrativă, apărute în timpul desfăşurării sesiunilor de evaluare.
(5) Comisia de rezolvare a contestaţiilor se constituie din 2 specialişti din cadrul CNMTLS şi răspunde de soluţionarea contestaţiilor şi transmiterea rezultatelor în termen de 5 zile lucrătoare de la data soluţionării acestora.
Articolul 23
(1) Contestaţiile privind rezultatele obţinute se înaintează pe cale ierarhică la Direcţia management resurse umane, în termen de 60 de zile de la luarea la cunoştinţă.
(2) Soluţionarea contestaţiei se realizează în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia, iar în situaţii care necesită o cercetare mai amănunţită termenul poate fi prelungit cu cel mult 15 zile.
Capitolul VCertificatul de competenţă lingvistică Articolul 24Certificatul de competenţă lingvistică, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 6, este recunoscut în Ministerul Apărării Naţionale şi în cadrul Alianţei Nord-Atlantice. Articolul 25Certificatul de competenţă lingvistică este emis de către Direcţia management resurse umane şi are valabilitate 4 ani de la data emiterii. Articolul 26
(1) Certificatele de competenţă lingvistică conform STANAG 6001, obţinute la instituţii militare de învăţământ din străinătate, sunt recunoscute în Ministerul Apărării Naţionale pe o perioadă de 4 ani de la data emiterii. În acest scop se eliberează o adeverinţă, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 7.
(2) Certificatele de competenţă lingvistică obţinute la instituţii civile de învăţământ din ţară sau din străinătate nu sunt echivalate conform STANAG 6001 în cadrul Ministerului Apărării Naţionale.
Articolul 27Partea detaşabilă a certificatelor de competenţă lingvistică se păstrează în evidenţa CNMTLS pe durata valabilităţii certificatului, după care se distruge. Evidenţa electronică a certificatelor de competenţă lingvistică şi a adeverinţelor se păstrează în baza de date a Direcţiei management resurse umane.
Capitolul VIEvaluatorii Articolul 28În cadrul Ministerului Apărării Naţionale există evaluatori specialişti şi evaluatori colaboratori. Evaluatorii specialişti sunt încadraţi la CNMTLS, iar evaluatorii colaboratori sunt cadre didactice din Departamentul de limbi străine din cadrul Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I“ şi din centrele de limbi străine. Articolul 29
(1) Atestarea evaluatorilor colaboratori care îşi desfăşoară activitatea în domeniul testării, deprinderea „Vorbit“, se face anual de către CNMTLS. În urma atestării, evaluatorii colaboratori primesc un certificat de evaluator, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 8.
(2) Pentru a fi atestaţi evaluatorii colaboratori trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:a)îşi desfăşoară activitatea într-un centru de limbi străine de cel puţin 2 ani; b)deţin un certificat de competenţă lingvistică nivel 3333, conform STANAG 6001; c)participă la stagiile de pregătire în domeniul evaluării competenţei lingvistice organizate anual de CNMTLS; d)au capacitatea de a evalua obiectiv şi profesional, precum şi abilitatea de a interacţiona cu participanţii la evaluare şi de a-şi perfecţiona calităţile de evaluator.
Articolul 30Structurile care au în subordine evaluatori colaboratori înscriu activitatea de evaluare a competenţei lingvistice în fişa postului. Articolul 31Perfecţionarea în domeniul evaluării competenţei lingvistice se realizează prin seminarii, cursuri sau stagii de pregătire organizate în ţară şi în străinătate.
Capitolul VIIParticiparea la evaluare Articolul 32Participarea la sesiunile de evaluare se face pe bază de raport înaintat pe cale ierarhică, până la nivelul structurilor centrale ale Ministerului Apărării Naţionale. În raport se menţionează sesiunea şi limba străină la care se doreşte evaluarea. Articolul 33Pot participa la evaluare persoanele care nu deţin un certificat de competenţă lingvistică sau deţin un certificat cu termen de valabilitate expirat. Articolul 34
(1) Persoanele care nu participă la evaluare motivat sunt considerate retrase. Acestea se pot prezenta la o nouă evaluare, pe bază de raport.
(2) Persoanele care nu pot motiva absenţa sunt considerate absente şi se pot înscrie la o nouă sesiune de evaluare după o perioadă de minimum un an.
Articolul 35
(1) Personalul care deţine un certificat de competenţă lingvistică valabil este evaluat doar în momentul expirării termenului de valabilitate al acestuia.
(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), persoanele deţinătoare ale unui certificat de competenţă lingvistică valabil care urmează să participe la misiuni externe, studii în străinătate, exerciţii de certificare sau afirmare ori să ocupe funcţii în ţară sau în străinătate pentru care se solicită deţinerea unui profil lingvistic standardizat superior celui deţinut sunt reevaluate la toate cele 4 deprinderi, dar nu mai devreme de 8 luni de la data ultimei evaluări.
(3) Personalul care este reevaluat şi deţine un certificat de competenţă lingvistică valabil înapoiază acest document şi în urma reevaluării primeşte un nou certificat de competenţă lingvistică.
Articolul 36În timpul desfăşurării probelor, încercarea dovedită de fraudă atrage eliminarea persoanei respective din activitatea de evaluare şi comunicarea incidentului către comandantul/şeful ierarhic.
Capitolul VIIIDispoziţii finale Articolul 37Normele privind evaluarea competenţei lingvistice se aplică de către toate structurile din Ministerul Apărării Naţionale participante la evaluarea competenţei lingvistice, indiferent de specificul activităţii acestora. Articolul 38Anexele nr. 1-8 fac parte integrantă din prezentele norme. ANEXA Nr. 1la norme GLOSAR Termeni şi definiţii Competenţa lingvistică reprezintă totalitatea cunoştinţelor unui sistem lingvistic formal, care însumează abilităţi precum cele comunicative, pragmatice şi gramaticale. Evaluatorul competenţei lingvistice este persoana cunoscătoare a unei limbi străine, absolventă de studii universitare cu licenţă în profilul filologic, cu durata de 4 ani sau 3 ani, precum şi de studii universitare de masterat, care dovedeşte competenţă profesională în practică, are experienţă în domeniul evaluării competenţei lingvistice şi este atestată în urma participării la programe specifice de formare profesională. Frauda reprezintă fapta săvârşită de o persoană intenţionat, cu rea-credinţă, prin utilizarea unor mijloace viclene, precum mituirea, copierea, sustragerea materialelor de testare, în activitatea de evaluare a competenţei lingvistice. Obiectivul Forţei E 0356 „Cerinţe lingvistice pentru forţe dislocabile“ reprezintă angajamentul României faţă de Alianţa Nord-Atlantică, prin care personalul militar participant la acţiuni sub egida NATO să fie certificat în deţinerea nivelurilor bune şi foarte bune de cunoaştere a limbii engleze; certificarea se face în conformitate cu prevederile Acordului de standardizare NATO STANAG 6001 „Nivelurile de competenţă lingvistică“. Profilul lingvistic standardizat reprezintă nivelul de cunoaştere a unei limbi străine în conformitate cu normele stabilite de NATO. Reevaluarea competenţei lingvistice presupune stabilirea unui nou profil lingvistic standardizat în perioada de valabilitate a unui certificat deţinut anterior. Sesiunea de evaluare a competenţei lingvistice este activitatea la care participă personalul din Ministerul Apărării Naţionale în vederea obţinerii profilului lingvistic standardizat. Sistemul naţional militar de evaluare a competenţei lingvistice este ansamblul structurilor de specialitate care îşi desfăşoară activitatea în domeniul evaluării lingvistice, precum şi a relaţiilor şi proceselor care au loc în interiorul său. Acordul de standardizare NATO STANAG 6001 „Nivelurile de competenţă lingvistică“ prevede ca evaluarea cunoştinţelor de limbi străine să fie efectuată în sistem unitar, prin raportare la criterii unice, în vederea îndeplinirii cerinţelor posturilor din mediul internaţional alocate statelor membre NATO. Testul de competenţă măsoară nivelul cunoştinţelor lingvistice ale unei persoane, independent de forma de pregătire urmată de aceasta, care are în perspectivă aplicarea acestor cunoştinţe în situaţii de viaţă reale. Testul de plasament oferă informaţii referitoare la performanţa minimă admisă pentru un candidat în vederea susţinerii evaluării lingvistice. ANEXA Nr. 2*)la norme SISTEMUL NAŢIONAL MILITAR de evaluare a competenţei lingvistice LEGENDĂ CLÎ - Comandamentul Logistic Întrunit COpÎ - Comandamentul Operaţional Întrunit CNMTLS - Centrul naţional militar de testare limbi străine DLS - Departamentul de limbi străine DMRU - Direcţia management resurse umane UNAp - Universitatea Naţională de Apărare „Carol I“ SMG - Statul Major General SMFT - Statul Major al Forţelor Terestre SMFA - Statul Major al Forţelor Aeriene SMFN - Statul Major al Forţelor Navale Relaţii de subordonare Relaţii de cooperare *) Anexa nr. 2 este reprodusă în facsimil. ANEXA Nr. 3la norme PLANIFICAREA sesiunilor de evaluare LIMBA ENGLEZĂ

Luna Ianuarie Februarie Martie Aprilie Mai Iunie Iulie August Septembrie Octombrie Noiembrie Decembrie
Perioada

ALTE LIMBI STRĂINE

Luna Ianuarie Februarie Martie Aprilie Mai Iunie Iulie August Septembrie Octombrie Noiembrie Decembrie
Perioada

NOTĂ: Sesiunile de limbă engleză au durata de 6 săptămâni. Sesiunile organizate pentru alte limbi străine au durata de două săptămâni. ANEXA Nr. 4*)la norme PROIECŢIA desfăşurării sesiunii de evaluare a competenţei lingvistice NOTĂ: Activitatea de plasament pentru structurile centrale ale Ministerului Apărării Naţionale se gestionează de către CNMTLS, în perioada Ziua - Z la Z + 5. *) Anexa nr. 4 este reprodusă în facsimil. ANEXA Nr. 5la norme Model -TABEL cu participanţii la sesiunea de evaluare a competenţei lingvistice - II Limba engleză Perioada ........ ........ .........

Nr. crt. Gradul, numele, iniţiala tatălui, prenumele U.M. CNP Profil lingvistic standardizat * Motivul testării Observaţii
1. Cdor Vasilescu C. Florian 02418 1590623040024 3333 Certificat expirat
2. Lt. col. Andronic A. Mircea 02418 1640215060014 - Forţă dislocabilă
3. Mr. Cosma I. Valeriu 02418 1691223050016 2222 Misiune străinătate
4. Cpt. Mazăre G. Cătălin 02418 1710322070021 - Stabilirea PLS - profilul lingvistic standardizat
5. Lt. Ionescu A. George 02418 1750913060011 1212 CERTEX - Exerciţiu de certificare

* Dacă persoana a mai fost evaluată se trece punctajul obţinut de aceasta la ultima sesiune de evaluare; informaţia se corelează cu cea existentă în baza de date a CNMTLS. ANEXA Nr. 6*)la norme Model - *) Anexa nr. 6 este reprodusă în facsimil. ANEXA Nr. 7la norme ROMÂNIA MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE Direcţia management resurse umane iulie 2010 Bucureşti Model -ADEVERINŢĂ În baza prevederilor art. 25 alin. (1) din Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M 21/2010 pentru aprobarea Normelor privind evaluarea competenţei lingvistice în Ministerul Apărării Naţionale, Direcţia management resurse umane eliberează prezenta adeverinţă prin care Certificatul de competenţă lingvistică - pentru limba engleză - eliberat de Şcoala de limbi străine a Forţelor Canadiene, Borden, aparţinând lt. Ionescu L. Viorel este valabil în Ministerul Apărării Naţionale până la data de 15 mai 2014. Titularul certificatului de competenţă lingvistică şi al prezentei adeverinţe se bucură de toate drepturile legale. Şeful Direcţiei management resurse umane, ........ ................ ........ seria AE. Nr. 0799 ANEXA Nr. 8*)la norme Model - *) Anexa nr. 8 este reprodusă în facsimil.


SmartCity5

COMENTARII la Norma -/2010

Momentan nu exista niciun comentariu la Norma - din 2010
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu