E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a modificat niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Metodologie Nr.5564 din 07.10.2011

de acreditare şi evaluare periodică a furnizorilor de formare continuă şi a programelor de formare oferite de aceştia
ACT EMIS DE: Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului și Sportului
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 790 din 08 noiembrie 2011SmartCity1

Capitolul IDispoziţii generale Articolul 1Activitatea de acreditare şi evaluare periodică a furnizorilor de formare continuă a personalului didactic şi didactic auxiliar, precum şi a personalului de conducere, de îndrumare şi de control din învăţământul preuniversitar şi a programelor de formare oferite de aceştia este, potrivit art. 244 alin. (3) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, realizată de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, prin direcţia de specialitate. Articolul 2(1) Furnizorul de formare continuă, denumit în continuare furnizor, este o instituţie/unitate de învăţământ, o organizaţie neguvernamentală sau o persoană juridică, publică ori privată, care, potrivit statutului, are ca obiect principal de activitate formarea continuă şi dezvoltarea profesională a personalului didactic şi didactic auxiliar, precum şi a personalului de conducere, de îndrumare şi de control din învăţământul preuniversitar.(2) Programul de formare continuă reprezintă oferta educaţională a unui furnizor, care urmăreşte formarea şi dezvoltarea competenţelor profesionale ale personalului didactic şi didactic auxiliar, precum şi a personalului de conducere, de îndrumare şi de control din învăţământul preuniversitar, în conformitate cu standardele profesionale pentru profesiunea didactică, standarde de calitate şi competenţe profesionale. Capitolul IIAcreditarea şi evaluarea periodică a furnizorilor Secţiunea 1Furnizorii de programe de formare continuă Articolul 3Categoriile de furnizori care pot fi acreditaţi în vederea formării continue a personalului didactic şi didactic auxiliar, precum şi a personalului de conducere, de îndrumare şi de control din învăţământul preuniversitar sunt următoarele: a)instituţiile publice şi/sau particulare de învăţământ superior, prin facultăţi, departamente pentru formarea personalului din educaţie/institute de formare a personalului din educaţie şi departamente pentru pedagogia învăţământului primar şi preşcolar; b)unităţi din sistemul naţional de învăţământ preuniversitar public şi/sau particular care au resurse umane acreditate ca formatori de către Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, cu specializări recunoscute în educaţia adulţilor; c)institutele/centrele de cercetare şi dezvoltare în domeniul învăţământului şi/sau în domeniul educaţiei adulţilor; d)Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic, Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare, Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar; e)casele corpului didactic, conform Legii nr. 1/2011; f)centrele de formare continuă în limbile minorităţilor naţionale; g)centrele judeţene de resurse şi asistenţă educaţională/ Centrul de Resurse şi Asistenţă Educaţională al Municipiului Bucureşti; h)Palatul Naţional al Copiilor din Bucureşti, palatele judeţene şi cluburile copiilor şi elevilor; i)structurile organizatorice/instituţionale pentru implementarea programelor internaţionale la care România este parte sau a programelor cu finanţare externă al căror beneficiar este Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului - de exemplu programe furnizate pe baza acordurilor bilaterale dintre guverne şi/sau instituţii specializate; j)structurile instituţionale interne/internaţionale agreate de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, care au ca obiect de activitate pregătirea, perfecţionarea şi dezvoltarea profesională a personalului didactic din învăţământul preuniversitar: Institutul Cultural Francez, Institutul Goethe, Institutul Cervantes, British Council etc.; k)fundaţiile, asociaţiile profesionale şi organizaţiile neguvernamentale, conform art. 14 din Legea nr. 1/2011, care au ca obiect principal de activitate formarea continuă şi dezvoltarea profesională a personalului didactic şi didactic auxiliar sau a personalului de conducere, de îndrumare şi de control din învăţământul preuniversitar şi care au cel puţin 50% personal propriu, formatori certificaţi, angajaţi cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată, sau care au parteneriate cu instituţii/unităţi din sistemul naţional de învăţământ acreditate; l)persoanele juridice, publice sau private, care au în statutul societăţii stipulat ca obiect principal de activitate formarea continuă şi dezvoltarea profesională a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământul preuniversitar, a personalului de conducere, de îndrumare şi de control din învăţământul preuniversitar, precum şi codul CAEN 8559 şi care au cel puţin 50% personal propriu, formatori certificaţi, angajaţi cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată, sau care au parteneriate cu instituţii/unităţi din sistemul naţional de învăţământ acreditate. Secţiunea a 2-aProcedura de acreditare a furnizorilor Articolul 4(1) În vederea obţinerii acreditării ca furnizor este necesară depunerea la Direcţia generală management, resurse umane şi reţea şcolară a unei solicitări de acreditare ca furnizor şi a unui program de formare continuă, prin care solicitantul trebuie să dovedească respectarea următoarelor criterii şi condiţii:a)administrative: actul de înfiinţare sau echivalentul acestuia, dovada deţinerii ori a dreptului de folosinţă a spaţiului/spaţiilor şi a aprobărilor necesare în vederea desfăşurării activităţilor de formare continuă; b)curriculare: necesitatea/utilitatea programului de formare continuă; obiectivele, structura planului-cadru de formare, modalităţile de evaluare şi resursele de timp alocate; c)resursele umane utilizate şi atribuţiile acestora în program, precum şi resursele didactico-materiale disponibile. (2) În vederea acreditării programului de formare continuă, documentaţia va fi prezentată pe suport hârtie, paginat şi legat, precum şi în format electronic, iar toate documentele trebuie asumate de directorul programului prin semnătură. Articolul 5(1) Solicitarea de acreditare a programului de formare continuă va fi însoţită de documentaţia prevăzută la art. 18 şi va fi depusă direct sau prin poştă la secretariatul Direcţiei generale management, resurse umane şi reţea şcolară.(2) Procedura de acreditare a programelor de formare continuă se declanşează la data înregistrării cererii de acreditare şi se va desfăşura în conformitate cu reglementările incluse în cap. III.(3) Înainte de a depune documentaţia în vederea acreditării unui program/unor programe de formare continuă, furnizorii pot beneficia de consiliere în vederea constituirii dosarului de acreditare, asigurată de personalul Direcţiei generale management, resurse umane şi reţea şcolară. Articolul 6(1) Procedura de acreditare ca furnizor şi a programului de formare continuă depus se încheie prin emiterea ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului.(2) Acreditarea programului de formare continuă este valabilă pentru o perioadă de maximum 5 ani, pe niveluri de competenţă. Articolul 7(1) Pentru înscrierea în Registrul naţional al furnizorilor acreditaţi, furnizorii vor intra în procedură de monitorizare.(2) Monitorizarea programelor de formare continuă, realizată de către personalul Direcţiei generale management, resurse umane şi reţea şcolară, presupune observarea şi urmărirea activităţilor de organizare, coordonare, proiectare, livrare propriu-zisă şi evaluare care au loc în cadrul programului. Monitorizarea implică şi oferirea de feedback cu privire la progresul înregistrat atât furnizorilor, cât şi beneficiarilor sau grupului-ţintă al programului de formare continuă.(3) Rezultatele monitorizării sunt consemnate în raportul de monitorizare, care va fi supus analizei Direcţiei generale management, resurse umane şi reţea şcolară.(4) În urma analizării raportului de monitorizare se propune, după caz:a)menţinerea acreditării programului de formare continuă; b)suspendarea acreditării până la remedierea aspectelor care au condus la această propunere. În caz de suspendare a acreditării, furnizorul nu mai are dreptul de a organiza formarea pentru alte serii de cursanţi până la ridicarea suspendării; c)retragerea acreditării programului de formare continuă. (5) Propunerile din raportul de monitorizare menţionate la alin. (4) se înaintează directorului general al Direcţiei generale management, resurse umane şi reţea şcolară în vederea validării înscrierii furnizorului în Registrul naţional al furnizorilor de formare continuă.(6) Validarea înscrierii furnizorului în Registrul naţional al furnizorilor de formare continuă încheie procedura de acreditare a furnizorului. Secţiunea a 3-aEvaluarea periodică a furnizorilor acreditaţi Articolul 8(1) Evaluarea periodică a furnizorilor acreditaţi constă în urmărirea îndeplinirii de către furnizori a criteriilor care au stat la baza acreditării programelor de formare continuă, precum şi a calităţii serviciilor de formare oferite.(2) Furnizorul este evaluat prin efectuarea unor vizite periodice de evaluare, la care se pot adăuga vizite suplimentare, în cazul unor sesizări şi/sau în situaţii speciale. Articolul 9(1) Evaluatorii verifică la sediul furnizorului modul în care sunt îndeplinite criteriile de acreditare, analizând cauzele care au determinat eventualele sesizări sau reclamaţii.(2) Rezultatele vizitei se consemnează în raportul de evaluare care se depune la secretariatul Direcţiei generale management, resurse umane şi reţea şcolară. Articolul 10(1) În situaţia în care furnizorul nu mai îndeplineşte unul sau mai multe criterii de acreditare, va fi atenţionat printr-o notă transmisă de Direcţia generală management, resurse umane şi reţea şcolară despre situaţia constatată şi i se acordă o perioadă de 30 de zile pentru a remedia neconformităţile constatate.(2) În termen de 30 de zile, furnizorul comunică remedierea neregularităţilor constatate.(3) Dacă furnizorul nu a luat măsuri de remediere în termenul stabilit Direcţia generală management, resurse umane şi reţea şcolară dispune suspendarea acreditării. Articolul 11(1) Furnizorul poate să conteste suspendarea acreditării în termen de 15 zile de la data comunicării.(2) Contestaţia se depune la secretariatul Direcţiei generale management, resurse umane şi reţea şcolară. Articolul 12(1) Direcţia generală management, resurse umane şi reţea şcolară va desemna în vederea analizării contestaţiei alţi evaluatori decât cei care au efectuat evaluarea.(2) După analiza documentelor şi, după caz, a situaţiei de pe teren, evaluatorii întocmesc un raport de constatare pe care îl prezintă Direcţiei generale management, resurse umane şi reţea şcolară. Articolul 13(1) Soluţionarea contestaţiei se face în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia, cu motivarea soluţiei.(2) În termen de 5 zile se aduce la cunoştinţa furnizorului soluţionarea contestaţiei. Capitolul IIIAcreditarea programelor de formare continuă Secţiunea 1Categorii de programe de formare continuă Articolul 14(1) Programele de formare continuă supuse acreditării pot fi clasificate conform anexei care face parte integrantă din prezenta metodologie.(2) În alocarea numărului de ore pentru activităţile unui program de formare continuă cu forma de învăţământ zi se recomandă ca alocarea timpului să se facă respectând următoarele proporţii: 10% evaluare, 30% curs/activitate teoretică şi 60% aplicaţii practice. Articolul 15(1) Pentru programele de formare continuă, comisia specializată de acreditare alocă un număr de credite profesionale transferabile, în funcţie de categoria, publicul-ţintă, tipul de competenţă şi durata acestora.(2) Personalul didactic şi personalul de conducere, de îndrumare şi de control din învăţământul preuniversitar trebuie să acumuleze la intervale consecutive de 5 ani, primul fiind considerat de la data promovării examenului de definitivare în învăţământ, minimum 90 de credite profesionale transferabile, conform art. 245 alin. (6) din Legea nr. 1/2011. Articolul 16În vederea corelării componentelor de formare continuă a personalului din învăţământul preuniversitar cu evoluţiile sectoriale sau globale din societate, programele de formare continuă se acreditează pe module centrate pe competenţe. Articolul 17(1) Pentru îndeplinirea criteriilor curriculare programul de formare continuă trebuie să satisfacă următoarele cerinţe referitoare la structura planului-cadru de formare:a)denumirea programului; b)categoria de program, conform anexei; c)forma de învăţământ: zi, la distanţă, blended learning; d)curriculum-ul programului: se precizează scopul şi obiectivele programului stabilite în funcţie de analiza de nevoi; studiul de impact pentru programele propuse unei noi perioade de acreditare; concordanţa obiectivelor cu activităţile şi utilitatea din oferta de program; competenţele pe care le formează cursanţilor; planul de învăţământ; schiţa/rezumatul temelor din programul de formare continuă; bibliografia şi timpul alocat fiecărei teme; corelarea duratei cu scopul, obiectivele, conţinuturile şi competenţele formate; orarul/calendarul programului, semnate de propunători; e)strategii de formare utilizate: metode şi tehnici de instruire utilizate; formele şi modalităţile de organizare şi desfăşurare a activităţilor de formare; f)evaluarea finală se realizează prin susţinerea în şedinţă publică a unui proiect/unei teme din portofoliul realizat sau a unei lucrări elaborate în acest scop. Aprecierea portofoliului şi a susţinerii proiectului/temei/lucrării se face prin calificative: „Excelent“, „Foarte bine“, „Bine“, „Suficient“, „Insuficient“. Bugetul de timp alocat evaluării face parte din durata totală a programului de formare continuă. (2) În activitatea de evaluarea finală, furnizorul va respecta prevederile prezentei metodologii şi în termen de 5 zile va transmite Direcţiei generale management, resurse umane şi reţea şcolară, prin poştă, următoarele documente: procesul-verbal al evaluării finale, catalogul centralizator care cuprinde şi rezultatele evaluării finale. Toate documentele solicitate vor fi semnate, parafate şi certificate pentru conţinut şi număr de pagini de către responsabilul/directorul de program de formare continuă.(3) Pentru programele de formare continuă propuse pentru forma de învăţământ la distanţă, furnizorii vor elabora proiectele curriculare pe baza standardelor minimale de prezentare a programelor oferite prin forma ID şi blended learning. Articolul 18(1) Pentru asigurarea resurselor umane şi a celor didactico-materiale necesare implementării programului de formare continuă furnizorul face precizări cu privire la:a)resursele umane implicate: structura administrativă şi managerială a echipei care este implicată în desfăşurarea programului de formare continuă; responsabilul de program; prezentare CV, pentru toţi membrii echipei de implementare a programelor, cu detalierea experienţei în domeniul vizat de program; diplomele şi certificatele cu relevanţă în domeniu, în copie legalizată sau pentru conformitate cu originalul prin ştampila unităţii la care acesta este titular ori prin ştampila furnizorului; referinţe despre prestaţia sa de formator; specializări recunoscute în formarea adulţilor; acreditare ca formator de către Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, alte documente relevante; personalul de sprijin logistic şi administrativ pentru toate locaţiile de implementare a programelor de formare continuă, declaraţiile formatorilor cu privire la disponibilitatea susţinerii cursurilor şi la implicarea în alte programe de formare continuă. Echipele de formatori trebuie să aibă în componenţă cadre didactice din învăţământul universitar, cadre didactice din învăţământul preuniversitar, precum cât şi persoane cu expertiză în domeniu; b)resursele didactico-materiale prevăzute pentru desfăşurarea activităţilor din program: existenţa spaţiilor optime de desfăşurare a activităţilor de formare, săli corespunzătoare numărului de participanţi, dotările necesare, lumină naturală/artificială, mobilier etc. Pentru activităţi practice sau seminare, numărul participanţilor nu poate depăşi 25 într-o grupă; existenţa unor echipamente adecvate, destinate formării continue: calculatoare, retro/videoproiectoare, aparatură video/TV/DVD, telefon, fax, copiatoare etc.; accesul la un centru de documentare şi informare care să cuprindă literatură şi publicaţii de specialitate, materiale audiovizuale, acces la internet, facilităţi de multiplicare. (2) Baza didactico-materială şi spaţiile furnizorilor de formare continuă atestate prin documente pot fi deţinute în proprietate sau concesionate, închiriate, dobândite prin parteneriat ori alte forme pe durata formării respective. Articolul 19 (1) Responsabilii programelor de formare continuă a personalului didactic care sunt incluse în categoria 4 de programe, respectiv programe speciale, înaintează directorului general al Direcţiei generale management, resurse umane şi reţea şcolară, în vederea echivalării numărului de credite profesionale transferabile, următoarele: denumirea programului, misiunea şi obiectivele, curricula de formare, calendarul de desfăşurare a activităţilor, evaluarea, durata şi un tabel nominal cu personalul didactic care a finalizat programul în care să se consemneze şi rezultatele obţinute.(2) Directorul general al Direcţiei generale management, resurse umane şi reţea şcolară supune atenţiei comisiei specializate de acreditare documentaţia menţionată la alin. (1) în vederea stabilirii de către aceasta a numărului de credite profesionale transferabile echivalate.(3) Validarea rezultatelor se face prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului şi se comunică solicitantului în termen de 5 zile de la emitere. Secţiunea a 2-aProcedura de acreditare a programelor de formare continuă Articolul 20(1) Acreditarea programelor de formare continuă se realizează la solicitarea furnizorilor şi presupune parcurgerea următoarelor etape: etapa de verificare, etapa de evaluare a programelor şi etapa finală.1. Etapa de verificare se realizează prin: a)înregistrarea programului de formare continuă la secretariatul Direcţiei generale management, resurse umane şi reţea şcolară; b)verificarea documentaţiei depuse în vederea acreditării programelor de formare continuă sub aspectul conformităţii cu criteriile precizate la art. 17 şi 18 şi completarea matricei de verificare a programului de formare de către inspectori cu atribuţii în acest sens; c)înaintarea documentelor de prezentare a programului de formare continuă, precum şi a documentelor de verificare întocmite de personalul Direcţiei generale management, resurse umane şi reţea şcolară către comisia specializată de acreditare.2. Etapa de evaluare a programelor de formare continuă se realizează prin: a)analizarea documentaţiei programului, completarea fişei de evaluare şi luarea deciziei de propunere de acreditare, respingere sau amânare a programului; b)redactarea raportului de evaluare pentru propunerea de acreditare, amânare sau respingere a programului; c)înaintarea raportului de evaluare conducerii Direcţiei generale management, resurse umane şi reţea şcolară.3. Etapa finală se realizează prin elaborarea şi comunicarea ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului privind acreditarea sau respingerea programului de formare. (2) În cazul în care s-a recomandat amânarea, după soluţionarea de către furnizor, în termen de 30 de zile, a aspectelor pentru care programul de formare continuă a fost amânat, acesta reintră în etapa de evaluare în comisia specializată de acreditare, respectând prevederile pct. 3. Articolul 21(1) Direcţia generală management, resurse umane şi reţea şcolară pune la dispoziţia furnizorilor toate informaţiile necesare în vederea soluţionării aspectelor care au determinat amânarea.(2) Înaintea începerii programului de formare continuă, furnizorul are obligaţia de a transmite Direcţiei generale management, resurse umane şi reţea şcolară calendarul desfăşurării activităţilor din programul acreditat pentru fiecare serie de cursanţi.(3) Orice modificări survenite pe parcursul derulării programului de formare continuă trebuie aduse la cunoştinţa Direcţiei generale management, resurse umane şi reţea şcolară de către furnizor, sub sancţiunea suspendării acreditării. Secţiunea a 3-aComisia specializată de acreditare Articolul 22(1) În vederea acreditării programelor de formare continuă a personalului din învăţământul preuniversitar, se numeşte prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului comisia specializată de acreditare.(2) Comisia specializată de acreditare, denumită în continuare Comisie, are drept scop evaluarea programelor de formare continuă a personalului din învăţământul preuniversitar în vederea acreditării, alocarea de credite profesionale transferabile programelor implementate de furnizori, precum şi echivalarea numărului de credite profesionale transferabile obţinute de personalul din învăţământul preuniversitar în cadrul programelor speciale, în conformitate cu categoriile de programe menţionate în anexă.(3) Comisia propune spre acreditare programele de formare continuă a formatorilor/mentorilor, precum şi a altor funcţii/roluri noi din sistemul de învăţământ preuniversitar. Articolul 23Comisia are următoarele atribuţii: a)evaluează programele de formare continuă a personalului din învăţământul preuniversitar propuse de furnizori; b)analizează şi evaluează documentaţia de prezentare a programelor de formare continuă a personalului din învăţământul preuniversitar, pe baza criteriilor precizate la art. 17 şi 18; c)propune acreditarea, amânarea sau respingerea, după caz, a programelor de formare continuă a personalului din învăţământul preuniversitar; d)stabileşte procedurile şi instrumentele necesare pentru certificarea formatorilor/mentorilor, precum şi a altor funcţii/roluri noi din sistemul de învăţământ preuniversitar care au finalizat programe de formare continuă acreditate în condiţiile prezentei metodologii; e)propune modificări ale criteriilor, standardelor, metodologiei şi instrumentelor de monitorizare şi evaluare a programelor de formare continuă; f)stabileşte standardele minimale pentru acreditarea programelor de formare continuă în sistem la distanţă, blended learning; g)stabileşte numărul de credite profesionale transferabile aferente programelor de formare continuă, în funcţie de categorie, durată, relevanţă şi public-ţintă, sau echivalează numărul de credite obţinute de personalul din învăţământul preuniversitar ca urmare a participării la programe speciale; h)propune, prin preşedintele ei, înlocuirea unora dintre membrii săi pentru motive întemeiate, pe care le înaintează Direcţiei generale management, resurse umane şi reţea şcolară. Articolul 24(1) Comisia se poate organiza pentru desfăşurarea activităţilor în subcomisii.(2) Evaluarea programelor de formare continuă se realizează în subcomisii pe categorii de programe, public-ţintă sau după alte criterii. Articolul 25(1) Membrii Comisiei sunt numiţi prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului pe o perioadă de 5 ani, cu posibilitatea înnoirii mandatului o singură dată.(2) Comisia este formată din 20 de membri, dintre care un preşedinte şi 2 vicepreşedinţi.(3) Comisia îşi alege un preşedinte şi 2 vicepreşedinţi. Alegerea se face prin vot secret, cu majoritatea simplă a tuturor membrilor.(4) Preşedintele Comisiei şi cei 2 vicepreşedinţi sunt numiţi pe o perioadă de 5 ani, pe baza rezultatelor consemnate în procesul-verbal al şedinţei de alegeri.(5) Preşedinte şi vicepreşedinţii stabilesc pentru fiecare şedinţă, în funcţie de necesităţi, componenţa subcomisiilor. Articolul 26Activităţile de secretariat ale Comisiei sunt asigurate de personalul din cadrul Direcţiei generale management, resurse umane şi reţea şcolară cu atribuţii în acest sens. Articolul 27(1) Şedinţele Comisiei sunt statutar constituite în cazul întrunirii majorităţii simple.(2) Comisia se întruneşte şi lucrează în plen, de regulă lunar.(3) Subcomisiile Comisiei se întrunesc ori de câte ori este nevoie, la solicitarea preşedintelui sau a vicepreşedinţilor. Articolul 28(1) Atribuţiile şi responsabilităţile preşedintelui, ale vicepreşedinţilor Comisiei şi ale subcomisiilor se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare propriu, elaborat de Comisie sub coordonarea preşedintelui acesteia şi avizat de directorul general al Direcţiei generale management, resurse umane şi reţea şcolară.(2) Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comisiei se elaborează în maximum 30 de zile de la constituirea acesteia. Articolul 29Comisia este constituită din cadre didactice din învăţământul universitar şi preuniversitar, persoane cu experienţă relevantă necesară evaluării programelor de formare continuă. Domeniile principale de expertiză sunt: management educaţional, curriculum de formare, didactici de specialitate, inclusiv învăţământ special şi învăţământul tehnic şi profesional, educaţia adulţilor, învăţământ la distanţă şi soft educaţional, formarea formatorilor/mentorilor, programe educaţionale internaţionale. Capitolul IVCertificarea personalului didactic care a finalizat programe de formare continuă acreditate Articolul 30Documentul care se eliberează pentru beneficiarii programelor de formare continuă acreditate este Certificatul de competenţe profesionale ale personalului didactic. Articolul 31Certificatele de competenţe profesionale ale personalului didactic sunt achiziţionate de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului şi distribuite de Direcţia generală management, resurse umane şi reţea şcolară furnizorilor de programe de formare continuă acreditate. Articolul 32Evidenţa distribuirii certificatelor de competenţe profesionale ale personalului didactic se consemnează de către Direcţia generală management, resurse umane şi reţea şcolară în Registrul unic de evidenţă a certificatelor de competenţe profesionale ale personalului didactic. Articolul 33Costurile implicate de tipărirea, securizarea, evidenţa şi eliberarea certificatelor de competenţe profesionale ale personalului didactic se suportă de către furnizorii de programe de formare continuă acreditate sau individual de către personalul din învăţământul preuniversitar care a urmat programe de formare continuă acreditate. Articolul 34Furnizorul de programe de formare continuă acreditate, pe baza documentelor de evaluare prevăzute la art. 35, eliberează cursantului care a parcurs programul de formare continuă Certificatul de competenţe profesionale ale personalului didactic, precum şi fişa competenţelor şi a disciplinelor/temelor. Articolul 35(1) Consemnarea activităţilor din programul de formare continuă acreditat se face de către furnizor în următoarele documente:a)Registrul unic de evidenţă a cursanţilor, care va cuprinde: personalul didactic şi didactic auxiliar, precum şi personalul de conducere, de îndrumare şi de control din învăţământul preuniversitar; b)calendarul/orarul activităţilor programate pentru fiecare serie de cursanţi; c)condica de evidenţă a desfăşurării activităţilor; d)catalogul disciplinei/temei - completat de formator; e)catalogul evaluării finale; f)catalogul centralizator - completat de persoana desemnată de către responsabilul programului de formare continuă, care cuprinde şi evaluarea finală; g)registrul de procese-verbale referitoare la evaluarea finală a cursanţilor. (2) Documentele prevăzute la alin. (1) se numerotează, se parafează şi se certifică pentru conţinut şi număr de pagini de către conducerea furnizorului de programe de formare continuă acreditate.(3) Modelele documentelor consemnate la alin. (1) se pun la dispoziţia furnizorului în momentul acreditării programului de formare continuă. Articolul 36Toate documentele privind evidenţa activităţilor din cadrul programului de formare continuă se păstrează şi se arhivează în conformitate cu prevederile Legii Arhivelor Naţionale nr. 16/1996, cu modificările şi completările ulterioare. Capitolul VDispoziţii finale Articolul 37Programele de formare continuă acreditate anterior intrării în vigoare a prezentei metodologii îşi păstrează valabilitatea pentru perioada precizată în ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului/decizia de acreditare. Articolul 38În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei metodologii se vor elabora procedurile, instrumentele şi toate documentele care decurg din aplicarea acesteia. ANEXĂla metodologie
Categorii de programe de formare continuă Tipuri de competenţe
1. Programe de dezvoltare profesională, conform art. 244 alin. (5) lit. a), b) şi c) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011* a) Actualizarea şi dezvoltarea competenţelor în domeniul de specializare corespunzător funcţiei didactice ocupate, precum şi în domeniul psihopedagogic şi metodic b) Dezvoltarea competenţelor pentru evoluţia în cariera didactică c) Dobândirea sau dezvoltarea competenţelor de conducere, de îndrumare şi de control
2. Programe de dezvoltare profesională în concordanţă cu politicile şi strategiile Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, conform art. 244 alin. (5) lit. e) şi f) din Legea nr. 1/2011 a) Dobândirea unor competenţe complementare prin care se extinde categoria de activităţi ce pot fi prestate în activitatea curentă, cum ar fi: predarea asistată de calculator, predarea în limbi străine, consilierea educaţională şi orientarea în carieră, educaţia adulţilor şi altele b) Dezvoltarea şi extinderea competenţelor transversale privind interacţiunea şi comunicarea cu mediul social şi cu mediul pedagogic, asumarea de responsabilităţi privind organizarea, conducerea şi îmbunătăţirea performanţei strategice a grupurilor profesionale, autocontrolul şi analiza reflexivă a propriei activităţi şi altele
3. Programe modulare realizate prin stagii nondisciplinare Programe propuse de furnizorii de formare continuă vizând alte tipuri de competenţe decât cele prevăzute la categoriile 1 şi 2 de programe
4. Programe speciale Curriculum şi competenţele vizate sunt stabilite pentru programele respective de către furnizorii de formare continuă, în concordanţă cu analiza de nevoi.

* Programele din această categorie pot fi supuse acreditării numai de universităţile clasificate în categoria universităţilor de cercetare avansată şi educaţie sau de universităţile care desfăşoară programe de studii universitare în domeniul de ierarhizare corespunzător categoriei A sau B.SmartCity5

COMENTARII la Metodologie 5564/2011

Momentan nu exista niciun comentariu la Metodologie 5564 din 2011
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Ordin 17 2019
    O zi buna Aveți nevoie de un împrumut pentru fiecare scop? Te afli într-o problemă financiară? Bridge Finance este garantat în furnizarea de servicii financiare clienților cu o dobândă favorabilă. Împrumuturile noastre sunt ușoare și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem asorta orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2% la bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați imediat prin (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 1355 2001
    GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR BUY/LEASE AT THE BEST RATES AVAILABLE We offer certified and verifiable bank instruments via Swift Transmission from a genuine provider capable of taking up time bound transactions. FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Our BG/SBLC Financing can help you get your project funded, loan financing by providing you with yearly. RWA ready to close leasing with any interested client in few banking days Name : Scott james Email : Inquiry.securedfunding@gmail.com Skype: Inquiry.securedfunding@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 221 2000
    Locuiesc în SUA Florida și sunt azi o femeie fericită? Mi-am spus sinelui că orice creditor împrumutat care mi-ar putea schimba Viața și familia, mă voi referi la orice persoană care le caută împrumut. Dacă aveți nevoie de împrumut și sunteți 100% sigur că veți plăti împrumutul, contactați-le și vă rugăm să le spuneți că doamna Sandra v-a trimis la ei. sabinhelps@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 37 2016
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat OUG 1 2013
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul exclusiv de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat OUG 1 2013
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul exclusiv de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Ordin 17 2019
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Ordin 5049 2019
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul exclusiv de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu