Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Metodologie la Hotararea Nr. 9 din 11.01.2012

de aplicare a Legii nr. 9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 29 din 13 ianuarie 2012SmartCity1

Capitolul ISfera de aplicare a taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule Articolul 1(1) Taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, denumită în continuare taxă, reglementată de Legea nr. 9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, denumită în continuare lege, se aplică, în condiţiile art. 4 din actul normativ mai sus menţionat, autovehiculelor din categoriile M1, M2, M3 şi N1, N2, N3, autovehicule în cazul cărora în rubrica 1 „Categoria“ din cartea de identitate a vehiculului este înscris unul dintre codurile: M1, M1G, M2, M2G, M3, M3G, N1, N1G, N2, N2G, N3 sau N3G.(2) Pentru autovehiculele înmatriculate după 1 ianuarie 2007, pentru care se solicită prima transcriere a dreptului de proprietate în România, taxa se achită şi în cazul în care nu a fost achitată taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, conform Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, sau taxa pe poluare pentru autovehicule şi care nu fac parte din categoria autovehiculelor exceptate ori scutite de la plata acestor taxe, potrivit reglementărilor legale în vigoare la momentul înmatriculării. Capitolul IIExceptarea de la plata taxei Articolul 2(1) Excepţiile de la plata taxei, prevăzute la art. 3 alin. (1) din lege, se acordă pe baza menţiunilor speciale înscrise în cartea de identitate a vehiculului.(2) Pentru excepţia prevăzută la art. 3 alin. (1) lit. b) din lege, în cazul autovehiculelor special modificate în scopul conducerii de către persoanele cu handicap grav sau accentuat, precum şi în scopul preluării şi transportării acestora, la rubrica „Modificări ce nu afectează performanţele şi caracteristicile de folosinţă ale vehiculului“ este menţionat tipul dispozitivului cu care este echipat autovehiculul. Regia Autonomă „Registrul Auto Român“ înscrie textul în cartea de identitate a vehiculului numai dacă dispozitivul este certificat şi numai după verificarea modului de fixare şi funcţionare a acestuia. În sensul art. 3 alin. (5) din lege, echiparea autovehiculului cu o cutie de viteze care poate funcţiona în regim automat nu constituie o modificare specială a acestuia şi nu determină singură exceptarea de la plata taxei.(3) Pentru excepţiile prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. d) din lege, menţiunile speciale înscrise de Regia Autonomă „Registrul Auto Român“ în cartea de identitate a vehiculului sunt, după caz:a)la rubrica 1 „Categoria“ este înscris textul „Autovehicul special“, iar la rubrica 2 „Caroseria“ este înscris textul „SC ambulanţă“; b)la rubrica 1 „Categoria“ este înscris textul „Autovehicul special“, la rubrica 2 „Caroseria“ este înscris textul „SG alte activităţi“, iar la rubrica „Modificări ce nu afectează performanţele şi caracteristicile de folosinţă ale vehiculului“ este înscris textul „Echipament servicii de medicină“; c)la rubrica 1 „Categoria“ este înscris textul „Autovehicul special“, la rubrica 2 „Caroseria“ este înscris textul „SG alte activităţi“, iar la rubrica „Modificări ce nu afectează performanţele şi caracteristicile de folosinţă ale vehiculului“ este înscris textul „Echipament ajutor de urgenţă“; d)la rubrica 1 „Categoria“ este înscris textul „Autovehicul special“, la rubrica 2 „Caroseria“ este înscris textul „SG alte activităţi“, iar la rubrica „Modificări ce nu afectează performanţele şi caracteristicile de folosinţă ale vehiculului“ este înscris textul „Echipament descarcerare“; e)la rubrica 1 „Categoria“ este înscris textul „Autovehicul special“, la rubrica 2 „Caroseria“ este înscris fie textul „SG pompieră“, fie textul „SG alte activităţi“, iar la rubrica „Modificări ce nu afectează performanţele şi caracteristicile de folosinţă ale vehiculului“ este înscris textul „Echipament de stingere a incendiilor“. Capitolul IIIAutoritatea competentă pentru calculul taxei Articolul 3(1) Taxa se calculează de organul fiscal competent din subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, care reprezintă:a)în cazul persoanelor juridice, al persoanelor fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere - organul fiscal la care persoana este înregistrată ca plătitor de impozite şi taxe; b)în cazul persoanelor fizice - organul fiscal în a cărui rază teritorială persoana fizică îşi are domiciliul fiscal. (2) În vederea calculării taxei de către autoritatea fiscală, persoana fizică sau persoana juridică în numele căreia se efectuează una dintre operaţiunile prevăzute la art. 4 din lege, denumită în continuare contribuabil, trebuie să prezinte, în copie şi în original, următoarele documente:a)cartea de identitate a vehiculului; b)documente care atestă dobândirea autovehiculului pentru care se solicită plata taxei de către contribuabil; c)în cazul autovehiculelor rulate achiziţionate din alte state, un document din care să rezulte data primei înmatriculări a acestora şi, după caz, declaraţia pe propria răspundere prevăzută la art. 6 alin. (5), precum şi rezultatul expertizei tehnice efectuate de Regia Autonomă „Registrul Auto Român“ ori rezultatul evaluării individuale efectuate potrivit art. 6 alin. (20). (3) Procedura de stabilire a taxei se aprobă prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentelor norme metodologice. Ordinul se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.(4) În cazul autovehiculelor care fac obiectul contractelor de leasing, în locul cărţii de identitate a vehiculului, prevăzută la alin. (2) lit. a), va fi prezentat un document care să conţină elementele necesare calculului taxei de către organul fiscal, al cărui model va fi stabilit în ordinul prevăzut la alin. (3).(5) Taxa se achită în lei de contribuabili, prin virament sau în numerar, la unităţile Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal la care aceştia sunt înregistraţi ca plătitori de impozite şi taxe sau îşi au domiciliul fiscal, în contul 51.16.10.09 „Disponibil din taxe pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule“, codificat cu codul de identificare fiscală a contribuabililor persoane fizice sau juridice.(6) În ultima zi lucrătoare a lunii, unităţile Trezoreriei Statului transferă în contul 50.17 „Disponibil al fondului pentru mediu“, deschis pe numele Administraţiei Fondului pentru Mediu la Trezoreria Sectorului 6, sumele colectate în contul prevăzut la alin. (5).(7) Transferul sumelor se efectuează din contul 51.16.10.09 „Disponibil din taxe pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule“, codificat cu codul de identificare fiscală atribuit Trezoreriei Statului (8609468), la nivelul soldului creditor al contului.(8) Concomitent cu efectuarea operaţiunilor de transfer prevăzute la alin. (6), unităţile Trezoreriei Statului transmit în sistem electronic Administraţiei Fondului pentru Mediu un fişier conţinând toate operaţiunile efectuate prin contul 51.16.10.09 Disponibil din taxe pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule Articolul 4(1) În cazul în care se solicită prima transcriere a dreptului de proprietate în România pentru un autovehicul înmatriculat după 1 ianuarie 2007 şi până la intrarea în vigoare a legii, iar proprietarului plătitor al taxei speciale pentru autoturisme şi autovehicule/taxei pe poluare pentru autovehicule nu i s-a restituit cuantumul acesteia sau valoarea reziduală prevăzută la art. 7 alin. (1) din lege, organul fiscal competent eliberează un document care evidenţiază această situaţie.(2) Documentul prevăzut la alin. (1) se prezintă la Serviciul public comunitar regim permise de conducere şi înmatriculări vehicule odată cu solicitarea transcrierii dreptului de proprietate.(3) Procedura de întocmire şi eliberare a documentului prevăzut la alin. (1), precum şi forma acestuia se aprobă prin ordinul prevăzut la art. 10 alin. (2). Capitolul IVCalculul taxei Articolul 5Taxa se stabileşte în baza unei formule care cuprinde elementele de mai jos: a)norma de poluare Euro se regăseşte codificată în cartea de identitate a autovehiculului la rubrica 5 „Numărul de omologare“, prin ultimele două caractere din numărul de omologare, după cum urmează:

Norma de poluare Euro Codificare
Non Euro E0 sau R0
Euro 1/Euro I E1/R1
Euro 2/Euro II E2/R2
Euro 3/Euro III E3/R3
Euro 4/Euro IV E4/R4
Euro 5/Euro V E5/R5 sau RE
Euro 6/Euro VI E6/R6

1. În cazul autovehiculelor electrice, codificarea este EE. Autovehiculele hibride au înscris în cartea de identitate a vehiculului, la rubrica 10 „Sursa de energie“, textul „hibrid“. 2. Autovehiculelor speciale a căror deplasare pe drumurile publice este în general limitată numai la şi de la locul de muncă, ale căror motoare respectă normele privind poluarea chimică şi care, conform legii, sunt încadrate în categoria N3, având număr de omologare înscris în cartea de identitate a vehiculului H0, H1, H2, H3, H4 şi H5, le corespund normele de poluare după cum urmează:

Codul specific autovehiculelor cu motoare care respectă normele de poluare chimică aplicabile maşinilor mobile nerutiere Norma Euro de echivalare
H0 Non Euro
H1 Euro II
H2 Euro III
H3 Euro IV
H4 Euro V
H5 Euro VI

b)valoarea combinată a emisiei de CO2, exprimată în g/km, este valoarea înscrisă în cartea de identitate a autovehiculului la rubrica „Modificări ce nu afectează performanţele şi caracteristicile de folosinţă ale vehiculului“, pentru categoria „Autoturism M1“ sau „Autoturism M1G“ încadrat în norma de poluare Euro 3, Euro 4, Euro 5 sau Euro 6, cu excepţia celor prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. c) din lege; c)cilindree/capacitatea cilindrică, exprimată în cm3, se regăseşte înscrisă în cartea de identitate a autovehiculului; d)vechimea autovehiculului, calculată ca diferenţă între data la care se efectuează calculul şi data primei înmatriculări.În cazul autovehiculelor rulate care se înmatriculează pentru prima dată în România, data primei înmatriculări utilizată la calculul taxei este data înscrisă la rubrica corespunzătoare a documentului de înmatriculare străin. În cazul în care din documentul de înmatriculare nu reiese data exactă a primei înmatriculări, se va considera dată de referinţă prima zi a anului de fabricaţie; e)filtru de particule, în cazul autovehiculelor echipate cu motor diesel prevăzute din construcţie cu filtru de particule, cărora li se aplică o reducere de 25% doar dacă în cartea de identitate a acestora, la rubrica „Modificări ce nu afectează performanţele şi caracteristicile de folosinţă ale vehiculului“, este înscris textul „Filtru de particule“. Regia Autonomă „Registrul Auto Român“ înscrie textul în cartea de identitate a vehiculului numai dacă dispozitivul este prevăzut în documentaţia privind omologarea de tip a autovehiculului sau, pentru un autovehicul comercial, a motorului care îl echipează şi, suplimentar pentru autovehiculele rulate, în urma verificării existenţei şi stării tehnice a acestuia. Capitolul VDeterminarea deprecierii reale a unui autovehicul rulat Reducerea suplimentară a taxei Articolul 6(1) Suma reprezentând taxa ce urmează a fi plătită, calculată potrivit prevederilor art. 6 din lege, poate fi ajustată atunci când autovehiculul pentru care se solicită una dintre operaţiunile prevăzute la art. 4 din lege nu se încadrează în parametrii de referinţă ai unui autovehicul considerat standard şi care sunt:a)rulajul mediu anual standard:M1 - 15.000 km;N1 - 30.000 km;M2 şi N2 - 60.000 kmM3 şi N3 - 100.000 km; b)starea generală standard, specifică unui autovehicul care îndeplineşte toate condiţiile tehnice impuse la omologare şi la inspecţia tehnică periodică, conform legislaţiei în vigoare, iar caroseria nu prezintă semne de coroziune şi deteriorare, autovehiculul nu a fost revopsit, tapiţeria este curată şi fără deteriorări, iar componentele de bord sunt în stare bună; c)dotările standard: aer condiţionat, ABS şi airbag; d)vechimea autovehiculului. (2) În cazul prevăzut la alin. (1) lit. a), ajustarea se face pe baza declaraţiei pe propria răspundere a persoanei care solicită una dintre operaţiunile prevăzute la art. 4 din lege, că rulajul mediu anual real al autovehiculului în cauză este mai mare decât rulajul mediu anual considerat standard pentru categoria respectivă de autovehicule.(3) În cazul prevăzut la alin. (2), calculul taxei se face pe baza cotei de reducere rezultată din cota prevăzută în anexa nr. 4 la lege, majorată cu reducerea suplimentară prevăzută în anexa nr. 5 din acelaşi act normativ. Atunci când noua cotă de reducere este mai mare de 90%, se aplică cota de reducere de 90%.(4) Rulajul mediu anual real se calculează prin raportarea rulajului afişat de indicatorul de kilometraj al autovehiculului la vechimea calculată în funcţie de data primei înmatriculări.(5) Declaraţia pe propria răspundere se întocmeşte de persoana în cauză potrivit modelului prevăzut în anexă nr. 1 şi se depune la organul fiscal competent.(6) Suma reprezentând taxa ce urmează a fi plătită, calculată potrivit prevederilor art. 6 din lege, poate fi ajustată şi atunci când persoana care solicită una dintre operaţiunile prevăzute la art. 4 din lege pentru un autovehicul rulat face dovada, pe baza expertizei tehnice efectuate de Regia Autonomă „Registrul Auto Român“, că deprecierea autovehiculului rulat este mai mare decât cea indicată de grila fixă prevăzută în anexa nr. 4 la lege.(7) În cazul prevăzut la alin. (6), deprecierea unui autovehicul în raport cu un autovehicul considerat „standard“ se calculează după formula:D = (d1 x 0,30) + (d2 x 0,30) + (d3 x 0,40), unde: D - deprecierea totală; d1 - deprecierea stabilită în funcţie de vechime; d2 - deprecierea stabilită în funcţie de starea generală; d3 - deprecierea stabilită în funcţie de nivelul de dotare. (8) Contribuabilul poate solicita ajustarea taxei pe baza oricărui element dintre cele 3 elemente prevăzute la alin. (7), după caz. În această situaţie, valoarea deprecierii neajustate (d1, d2 sau d3) este egală cu 1.(9) Deprecierea stabilită în funcţie de vechime (d1) se aplică pentru autovehiculele în cazul cărora există diferenţe mai mari de un an între data primei înmatriculări, stabilită conform prevederilor art. 5 lit. d), şi anul de fabricaţie înscris în cartea de identitate a vehiculului la rubrica 5 „Anul fabricaţiei“, după cum urmează:

Diferenţă vechime (ani) Coeficient d1
> 1 - 2 1,01
> 2 - 3 1,02
> 3 - 4 1,03
> 4 1,04

(10) În cazul în care persoana care solicită una dintre operaţiunile prevăzute la art. 4 din lege nu poate face dovada primei înmatriculări a autovehiculului, se aplică prevederile art. 6 alin. (7) din lege, luându-se în calcul ca dată de referinţă prima zi a anului de fabricaţie, coeficientul de depreciere d1 fiind 1.(11) Deprecierea stabilită în funcţie de starea generală (d2) are în vedere alte aspecte decât cele care fac obiectul omologării şi inspecţiei tehnice periodice, şi anume aspectul exterior şi interior al autovehiculului, ţinându-se cont de starea caroseriei, revopsirea autovehiculului, starea tapiţeriei şi a componentelor de bord.(12) Deprecierea stabilită în funcţie de starea generală (d2) se determină ca produs al valorilor din tabelul de mai jos:

Aspectul/ Starea generală Coeficient d2
Standard Inferioară
Aspect exterior 1,0 1,05
Aspect interior 1,0 1,05

(13) Deprecierea stabilită în funcţie de nivelul de dotare (d3), respectiv pe baza dotărilor considerate drept opţionale în raport cu cerinţele standard impuse prin legislaţia privind omologarea şi inspecţia tehnică a autovehiculelor se determină ca produs al valorilor din tabelul de mai jos:

Dotarea Coeficient d3
Fără aer condiţionat 1,05
Fără ABS 1,05
Fără airbag 1,05

(14) Coeficientul deprecierii totale (D), calculat conform formulei prevăzute la alin. (7), se înmulţeşte cu cota de reducere a taxei prevăzută în anexa nr. 4 la lege, stabilită iniţial, rezultând noua cotă de reducere pentru calculul taxei. Atunci când noua cotă de reducere este mai mare de 90%, se aplică cota de reducere de 90%.(15) Tariful pentru efectuarea expertizei tehnice, care nu poate depăşi costul operaţiunilor de expertiză, se stabileşte prin decizie a Consiliului de administraţie al Regiei Autonome „Registrul Auto Român“ şi se publică pe site-ul acesteia, în termen de 15 zile calendaristice de la data publicării prezentelor norme metodologice.(16) Rezultatul expertizei tehnice se consemnează într-un document eliberat de Regia Autonomă „Registrul Auto Român“, care cuprinde informaţiile corespunzătoare fiecăruia dintre elementele avute în vedere pentru stabilirea reducerii suplimentare şi cota de reducere care decurge din acestea.(17) Contribuabilul care urmează să efectueze una dintre operaţiunile prevăzute la art. 4 din lege pentru un autovehicul rulat poate solicita ajustarea taxei atât pentru cazul prevăzut la alin. (1) lit. a), cât şi pentru cazul prevăzut la alin. (6). În această situaţie, la calculul taxei se ia în considerare cota de reducere rezultată din înmulţirea coeficientului de depreciere determinat potrivit alin. (7) cu suma dintre cota de reducere prevăzută în anexa nr. 4 la lege şi reducerea suplimentară prevăzută în anexa nr. 5 din acelaşi act normativ. Atunci când noua cotă de reducere este mai mare de 90%, se aplică cota de reducere de 90%.(18) Atunci când contribuabilul a plătit taxa calculată potrivit prevederilor art. 6 din lege, acesta poate solicita recalcularea sumei plătite pe baza rezultatului expertizei tehnice efectuate potrivit prevederilor alin. (6).(19) În baza cererii şi a rezultatului expertizei tehnice eliberat de Regia Autonomă „Registrul Auto Român“, autoritatea fiscală competentă procedează la recalcularea sumei reprezentând taxa.(20) În situaţia în care contribuabilul consideră că deprecierea autovehiculului său este mai mare decât deprecierea rezultată pe baza cotei iniţiale de reducere şi/sau a cotei suplimentare de reducere a taxei, acesta poate contesta taxa în baza rezultatului unei expertize privind evaluarea individuală a autovehiculului în cauză. În acest sens, contribuabilul va solicita efectuarea expertizei de către un expert al Corpului experţilor tehnici, care în raportul de expertiză privind evaluarea individuală a autovehiculului va înscrie şi cota reală de reducere a taxei corespunzătoare acelui autovehicul.(21) Pe baza cotei reale de reducere, stabilită potrivit alin. (20), autoritatea fiscală competentă va proceda la calcularea taxei. Capitolul VIRestituirea sumelor reprezentând diferenţe de taxe plătite şi a valorii reziduale a taxei Secţiunea 1Restituirea sumelor rezultate ca diferenţă între taxa pe poluare pentru autovehicule/taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule şi taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule Articolul 7(1) Sumele prevăzute la art. 12 din lege se restituie, la cererea contribuabilului, persoană fizică sau juridică, în conformitate cu prevederile art. 117 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.(2) Pentru restituirea sumelor prevăzute la alin. (1), contribuabilul va depune o cerere de restituire la organul fiscal competent, prevăzut la art. 3 alin. (1). Modelul cererii este prevăzut în anexa nr. 2.(3) La cererea de restituire se anexează, în original sau în copie, documentul doveditor al plăţii taxei pe poluare pentru autovehicule/taxei speciale pentru autoturisme şi autovehicule, respectiv chitanţa fiscală/ordinul de plată şi extrasul de cont, după caz, care să ateste efectuarea plăţii acesteia, precum şi copia cărţii de identitate a vehiculului şi a certificatului de înmatriculare, cu prezentarea în original a acestora.(4) În cazul autovehiculelor care fac obiectul contractelor de leasing, la cererea de restituire se anexează, în copii conforme cu originalul, pe baza declaraţiei proprii, documentul doveditor al plăţii taxei pe poluare pentru autovehicule/taxei speciale pentru autoturisme şi autovehicule, precum şi cartea de identitate a vehiculului şi certificatul de înmatriculare.(5) Restituirea sumelor prevăzute la alin. (1) se face de către organul fiscal competent, de la bugetul Fondului pentru mediu sau bugetul de stat, după caz, din contul de venituri bugetare în care a fost încasată suma în contul bancar indicat de către solicitant prin cererea sa de restituire. Secţiunea a 2-aRestituirea sumelor reprezentând valoarea reziduală a taxei plătite Articolul 8(1) În situaţia în care un autovehicul pentru care s-a plătit în România taxa pe poluare pentru autovehicule sau taxa prevăzută de lege este scos ulterior din parcul auto naţional, contribuabilul care a plătit taxa poate solicita restituirea valorii reziduale a acesteia, prevăzută la art. 7 alin. (2) din lege.(2) Suma prevăzută la alin. (1) se restituie, la cererea contribuabilului, persoană fizică sau juridică, în conformitate cu prevederile art. 117 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.(3) Pentru restituirea sumei prevăzute la alin. (1), contribuabilul va depune o cerere de restituire la organul fiscal competent, prevăzut la art. 3 alin. (1). Modelul cererii este prevăzut în anexa nr. 2.(4) În sensul art. 7 alin. (3) din lege, la cererea de restituire se anexează următoarele documente:a)copia legalizată a cărţii de identitate a autovehiculului; b)documentul eliberat de organele de poliţie competente, din care să rezulte că autovehiculul a fost scos din parcul auto naţional, în original şi copie; c)documentul care atestă faptul că autovehiculul a fost transferat în alt stat membru, respectiv factura/contractul de vânzare-cumpărare sau declaraţia vamală de export, după caz, în original şi copie; d)dovada plăţii taxei/taxei pe poluare pentru autovehicule, în copie şi în original. (5) Cererea de restituire se soluţionează de organul fiscal competent, în termenul legal de soluţionare, potrivit legii, iar restituirea sumelor reprezentând valoare reziduală a taxei se face din bugetul Fondului pentru mediu.(6) Suma reprezentând valoarea reziduală a taxei se restituie de unităţile Trezoreriei Statului, din contul 51.16.10.09 „Disponibil din taxe pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule“, codificat cu codul de identificare fiscală al contribuabililor persoane fizice sau juridice, cu încadrarea în soldul creditor al contului sintetic 51.16.10.09 „Disponibil din taxe pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule“.(7) În cazul în care suma prevăzută la alin. (6) nu se încadrează în soldul creditor al contului sintetic 51.16.10.09 „Disponibil din taxe pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule“, unităţile Trezoreriei Statului vor solicita în scris Administraţiei Fondului pentru Mediu, pe baza unei adrese aprobate de conducătorul unităţii, transferarea în contul 51.16.10.09 „Disponibil din taxe pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule“, codificat cu codul de identificare fiscală atribuit Trezoreriei Statului (8609468), a sumei necesare efectuării restituirii. Administraţia Fondului pentru Mediu va vira suma astfel solicitată, din contul 50.17 „Disponibil al Fondului pentru mediu“, în termen de maximum două zile lucrătoare de la primirea adresei de la unitatea Trezoreriei Statului.(8) Documentele originale prevăzute la alin. (4) lit. b), c) şi d) se restituie după verificarea acestora. Secţiunea a 3-aRestituirea sumelor reprezentând diferenţele de taxă rezultate în urma contestării acesteia Articolul 9(1) În cazul contestării taxei plătite, contribuabilul poate solicita restituirea diferenţei de taxă faţă de cea plătită.(2) Sumele prevăzute la alin. (1) se restituie, la cererea contribuabilului, persoană fizică sau juridică, în conformitate cu prevederile art. 117 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.(3) Pentru restituirea sumelor reprezentând diferenţă de taxă, contribuabilul va depune o cerere de restituire la organul fiscal competent, prevăzut la art. 3 alin. (1). Modelul cererii este prevăzut în anexa nr. 2.(4) La cererea de restituire se anexează, în original şi în copie, în vederea verificării acestora, următoarele documente:a)dovada plăţii taxei; b)documentul eliberat de Regia Autonomă „Registrul Auto Român“ privind rezultatul expertizei tehnice sau documentul eliberat de Corpul Experţilor Tehnici privind rezultatul evaluării individuale a autovehiculului. (5) Cererea de restituire se soluţionează de organul fiscal competent în termenul legal, iar restituirea sumelor reprezentând diferenţă de taxă se face din bugetul Fondului pentru mediu.(6) Suma reprezentând diferenţa de taxă se restituie de unităţile Trezoreriei Statului din contul 51.16.10.09 „Disponibil din taxe pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule“, codificat cu codul de identificare fiscală a contribuabililor persoane fizice sau juridice, cu încadrarea în soldul creditor al contului sintetic 51.16.10.09 „Disponibil din taxe pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule“.(7) În cazul în care suma prevăzută la alin. (6) nu se încadrează în soldul creditor al contului sintetic 51.16.10.09 „Disponibil din taxe pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule“, unităţile Trezoreriei Statului vor solicita în scris Administraţiei Fondului pentru Mediu, pe baza unei adrese aprobate de conducătorul unităţii, transferarea în contul 51.16.10.09 „Disponibil din taxe pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule“, codificat cu codul de identificare fiscală atribuit Trezoreriei Statului (8609468), a sumei necesare efectuării restituirii. Administraţia Fondului pentru Mediu va vira suma astfel solicitată, din contul 50.17 „Disponibil al Fondului pentru mediu“, în termen de maximum două zile lucrătoare de la primirea adresei de la unitatea Trezoreriei Statului. Capitolul VIIDispoziţii finale Articolul 10(1) Prin ordin comun al ministrului mediului şi pădurilor, al ministrului finanţelor publice şi al ministrului transporturilor şi infrastructurii se vor emite instrucţiuni privind aplicarea prezentelor norme metodologice.(2) Modelul „Declaraţiei pe propria răspundere“ prevăzute la art. 6 alin. (5) şi procedura de restituire a sumelor prevăzute la cap. VI, împreună cu formularele utilizate în acest scop, se aprobă prin ordin comun al ministrului mediului şi pădurilor şi al ministrului finanţelor publice, în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentelor norme metodologice.
(3) Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.
ANEXA Nr. 1la normele metodologice DECLARAŢIE pe propria răspundere Subsemnatul, ........ ................ ........ ............, reprezentant al Societăţii Comerciale ........ ................ ........ ..............., cu domiciliul/sediul în judeţul ........ ..............., municipiul/oraşul/comuna ........ ............, satul ........ ............., sectorul ................, codul poştal ..........., str. ........ ............ nr. ......., bl. ........, sc. ......., et. ......., ap. ......., telefon/fax ........ ........ ........., e-mail ........ ........ ............, posesor al (BI/CI) ........ ............ seria ........ .......... nr. ........ ........, cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere că autovehiculul marca ........ ............, tipul/varianta ........ ..........., numărul de identificare ........ ........ ........., culoarea ................, are un rulaj mediu anual, la data la care intervine una din situaţiile prevăzute la art. 4 din Legea nr. 9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, în România de ........ ........ km, calculat potrivit prevederilor art. 5 din normele metodologice de aplicare a Legii nr. 9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule. Dau prezenta declaraţie în vederea calculului taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule. Data Semnătura ........ ........ ........ ........ ANEXA Nr. 2la normele metodologice CERERE DE RESTITUIRE Către ........ ................ ................ ................ ................ ........ (organul fiscal competent) Subsemnatul/Subscrisa ........ ................ ................ ................ ........ ..............., cu domiciliul/sediul în localitatea ........ ........., (numele şi prenumele persoanei fizice/denumirea contribuabilului) str. ........ ............... nr. ....., bl. ......., sc. ......, ap. ....., judeţul/sectorul ........ ................, având C.N.P./C.U.I. ........ ................ ........, în temeiul prevederilor Legii nr. 9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, coroborate cu prevederile art. 117 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, solicit/solicităm restituirea sumei reprezentând1):() diferenţă între suma achitată anterior, cu titlu de taxă pe poluare pentru autovehicule, şi cuantumul rezultat din aplicarea prevederilor privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule;() diferenţă între suma achitată anterior, cu titlu de taxă specială pentru autoturisme şi autovehicule, şi cuantumul rezultat din aplicarea prevederilor privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule;() valoarea reziduală a taxei pentru autovehiculul care a fost scos din parcul auto naţional şi pentru care s-a plătit taxa pe poluare pentru autovehicule sau taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule;() diferenţe calculate în urma contestării taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule.Declar/Declarăm că suma achitată iniţial, cu titlu de taxă specială pentru autoturisme şi autovehicule/taxă pe poluare/taxă pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, prin chitanţa/ordinul de plată la Trezoreria Statului nr. ............/............, în cuantum de ................ lei, a fost achitată ca urmare a intervenirii uneia dintre situaţiile prevăzute de Codul fiscal, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule, aprobată prin Legea nr. 140/2011, sau art. 4 din Legea nr. 9/2012, în cazul înmatriculării autoturismului/autovehiculului marca ........ ........., tipul/varianta ........ .........., fabricat în anul ......., având numărul de înmatriculare ........ ..........., numărul de identificare ........ ................ ................ ..............., seria cărţii de identitate ........ ...............2) . Faţă de acestea, vă rog/rugăm să procedaţi la calcularea diferenţei/valorii reziduale, conform prevederilor Legii nr. 9/2012, cu menţiunea că am luat cunoştinţă de faptul că pentru suma de restituit se aplică prevederile art. 117 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Solicit/Solicităm ca restituirea efectivă a sumelor cuvenite în continuare să se efectueze3): () în contul bancar nr........ ..............., deschis la........ ................ ................;() în numerar, la ghişeul unităţii Trezoreriei Statului, în baza notei privind restituirea.Solicitantul/Reprezentantul legal al contribuabilului, ........ ................ ................ ........... (numele şi prenumele) Semnătura ........ ........ ........... L.S. ........ ........ ........... Data ........ ........ ........... 1) Se bifează situaţia în cauză. 2) Nu se completează în situaţia în care se solicită valoarea reziduală a taxei. 3) Se indică modalitatea agreată pentru restituire.


SmartCity5

COMENTARII la Metodologie /2012

Momentan nu exista niciun comentariu la Metodologie din 2012
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Are 700 de modificari, chiar crezi ca le vei primi?
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Are 700 de modificari, chiar crezi ca le vei primi?
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ mică, de până la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite pentru locuințe, credite auto, credite pentru studenți, credite de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Suntem garantați că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de împrumut, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care schimbă viața.
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    O zi buna Ai nevoie de un împrumut în toate scopurile? Aveți o problemă financiară? Bridge Finance este garantat prin furnizarea de servicii financiare clienților la o rată a dobânzii favorabilă. Împrumuturile noastre sunt simple și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem egala orice buget cu o rată a dobânzii de 2% față de bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să contactați acum (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Vreau să apreciez împrumuturile Karin Sabine pentru mine un împrumut de 40.000 EUR. dacă aveți nevoie de un împrumut urgent, evitați să fiți înșelați de creditori falși și aplicați prin firma de împrumut real prin e-mail sabinhelps@gmail.com whatsapp +79267494861 ..
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Căutați o afacere, o companie sau un împrumut personal? Oferim toate tipurile de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu