E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Metodologie la Hotararea Nr.956 din 28.09.2011

pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 104/2008 privind prevenirea şi combaterea producerii şi traficului ilicit de substanţe dopante cu grad mare de risc
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 704 din 05 octombrie 2011SmartCity1

Capitolul I Dispoziţii generale Articolul 1 Prezentele norme metodologice stabilesc dispoziţii în aplicarea Legii nr. 104/2008 privind prevenirea şi combaterea producerii şi traficului ilicit de substanţe dopante cu grad mare de risc, republicată. Articolul 2 Autorizarea activităţilor desfăşurate în sălile de culturism şi/sau de fitness, efectuate de persoane juridice, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale, se face de către Agenţia Naţională Anti-Doping. Articolul 3(1) Autorizarea este procedura de abilitare a persoanelor juridice, întreprinderilor individuale şi întreprinderilor familiale pentru a desfăşura activităţi în sălile de culturism şi/sau de fitness, care se materializează prin eliberarea de către Agenţia Naţională Anti-Doping a certificatului de funcţionare din punctul de vedere al reglementărilor antidoping, denumit în continuare certificat, act administrativ individual.(2) Prin titular al certificatului se înţelege persoana juridică, întreprinderea individuală sau întreprinderea familială pentru care a fost eliberat certificatul.(3) Modelul certificatului se aprobă prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale Anti-Doping. Articolul 4(1) Persoana juridică, întreprinderea individuală sau întreprinderea familială care solicită autorizarea activităţilor desfăşurate în sălile de culturism ori de fitness trebuie să facă dovada deţinerii de către unul dintre angajaţii acesteia a atestatului de absolvire a cursului de instruire antidoping, prevăzut la art. 9 alin. (6) din Legea nr. 104/2008, republicată.(2) Cursul de instruire antidoping prevăzut la alin. (1) vizează cunoaşterea legislaţiei naţionale şi internaţionale care reglementează activitatea antidoping, cunoaşterea substanţelor dopante cu grad mare de risc, precum şi cunoaşterea efectelor secundare ale utilizării substanţelor dopante cu grad mare de risc. Capitolul IIAutorizarea activităţilor desfăşurate în sălile de culturism şi/sau de fitness Articolul 5(1) Activitatea în sălile de culturism şi/sau de fitness se desfăşoară pe baza certificatului eliberat de către Agenţia Naţională Anti-Doping.(2) Certificatul eliberat de Agenţia Naţională Anti-Doping este valabil pe o perioadă de 3 ani.(3) Prelungirea perioadei de valabilitate a certificatului emis de Agenţia Naţională Anti-Doping se realizează prin depunerea unei cereri de către solicitant în termen de 30 de zile de la data expirării termenului prevăzut la alin. (2), cu respectarea prevederilor art. 9.(4) O copie a certificatului se va afişa la sala de culturism şi/sau fitness, într-un loc accesibil şi vizibil publicului. Articolul 6Pentru eliberarea certificatului, persoanele juridice, întreprinderile individuale sau întreprinderile familiale ce desfăşoară activităţi sportive de culturism ori de fitness depun la Agenţia Naţională Anti-Doping o cerere prin care solicită autorizarea. Articolul 7(1) Pentru eliberarea certificatului, persoanele juridice, întreprinderile individuale sau întreprinderile familiale solicitante vor achita o taxă de autorizare.(2) Nivelul taxei de autorizare se stabileşte prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale Anti-Doping, în condiţiile legii. Articolul 8(1) Cererile de autorizare se depun şi se înregistrează la sediul Agenţiei Naţionale Anti-Doping.(2) Modelul formularului-tip al cererii de autorizare, precum şi modul de înregistrare al acesteia se aprobă prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale Anti-Doping.(3) Formularului-tip al cererii de autorizare se eliberează solicitantului atât pe suport hârtie, cât şi în format electronic. Articolul 9La cererea de autorizare adresată Agenţiei Naţionale Anti-Doping persoana juridică, întreprinderea individuală sau întreprinderea familială trebuie să anexeze: a)copia certificată pentru conformitate cu originalul a certificatului unic de înregistrare sau a altui document echivalent stabilit prin actele normative în vigoare; b)certificatul de cazier judiciar al administratorilor sau reprezentanţilor; c)declaraţia pe propria răspundere a persoanei autorizate de către persoana juridică, întreprinderea individuală sau întreprinderea familială să semneze cererea, prin care se atestă că datele prevăzute în aceasta şi în documentele anexate corespund realităţii şi că are cunoştinţă că falsul în declaraţii se pedepseşte potrivit legii penale; d)copia certificată pentru conformitate cu originalul a statutului de funcţionare şi, după caz, a actelor modificatoare ale acestuia, din care să rezulte că desfăşoară activităţi sportive de culturism şi/sau de fitness; e)dovada achitării taxei de autorizare; f)lista actualizată cu suplimentele alimentare distribuite în sală, care va cuprinde următoarele specificaţii:1. denumirea comercială a produsului; 2. denumirea societăţii producătoare şi/sau distribuitoare; 3. lista ingredientelor; 4. copia certificatului de notificare emis de instituţia competentă; g)copia atestatului de absolvire a cursului de instruire organizat de către Agenţia Naţională Anti-Doping. Articolul 10(1) Autorizarea funcţionării sălilor de culturism şi fitness din punctul de vedere al reglementărilor antidoping se realizează prin emiterea certificatului.(2) Respingerea cererii de autorizare trebuie să fie motivată şi se dispune prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale AntiDoping, care se comunică solicitantului.(3) Ordinul prevăzut la alin. (2) poate fi atacat în faţa instanţei de contencios administrativ, în condiţiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 11În situaţia în care intervin modificări ale elementelor de identificare a persoanei juridice, întreprinderii individuale sau întreprinderii familiale autorizate, aceasta este obligată, sub sancţiunea suspendării certificatului, să le notifice în scris Agenţiei Naţionale Anti-Doping, în termen de 15 zile de la data producerii lor. Articolul 12Eliberarea unui nou certificat în caz de pierdere sau distrugere ori în caz de furt se face la cererea scrisă a titularului acestuia, adresată Agenţiei Naţionale Anti-Doping. Articolul 13Persoanele juridice, întreprinderile individuale sau întreprinderile familiale cărora le-a fost retras certificatul pot solicita autorizarea activităţilor de culturism şi/sau fitness, cu condiţia îndeplinirii procedurilor de autorizare prevăzute de prezentele norme metodologice, inclusiv achitarea taxei de autorizare corespunzătoare. Capitolul IIISuspendarea şi retragerea certificatului Articolul 14Agenţia Naţională Anti-Doping dispune suspendarea certificatului sau, după caz, retragerea acestuia în cazul în care constată încălcarea dispoziţiilor Legii nr. 104/2008, republicată, şi ale prezentelor norme metodologice. Articolul 15(1) Suspendarea certificatului are ca efect sistarea temporară a desfăşurării activităţii de către titularul său, pe perioada dispusă prin ordinul de suspendare.(2) Reluarea activităţii după suspendarea certificatului se face numai la cererea scrisă a titularului acestuia şi numai după ce personalul abilitat al Agenţiei Naţionale Anti-Doping constată că au fost înlăturate cauzele care au condus la suspendarea acestuia.(3) La expirarea perioadei de suspendare, persoanele juridice, întreprinderile individuale sau întreprinderile familiale solicită în termen de 10 zile lucrătoare, în scris, Agenţiei Naţionale Anti-Doping verificarea, prin personalul abilitat, a remedierii deficienţelor care au determinat suspendarea.(4) Dacă persoanele juridice, întreprinderile individuale sau întreprinderile familiale nu solicită constatarea remedierii acestor deficienţe şi reluarea activităţii, în termenul prevăzut la alin. (3), Agenţia Naţională Anti-Doping va dispune retragerea certificatului. Articolul 16Suspendarea certificatului se dispune în următoarele situaţii: a)în cazul prevăzut la art. 16 alin. (2) din Legea nr. 104/2008, republicată; b)în lipsa notificării Agenţiei Naţionale Anti-Doping cu privire la schimbările intervenite în datele de identificare a titularului certificatului; c)în cazul prevăzut la art. 15 alin. (2) din Legea nr. 104/2008, republicată. Articolul 17Retragerea certificatului se dispune în următoarele situaţii: a)în cazul prevăzut la art. 16 alin. (3) din Legea nr. 104/2008, republicată; b)în cazul în care persoana autorizată nu mai îndeplineşte una sau mai multe dintre condiţiile necesare în vederea autorizării; c)de drept, în cazul comercializării şi deţinerii substanţelor cu grad mare de risc; d)în cazul în care nu se mai respectă dispoziţiile art. 4 alin. (1); e)în cazul comercializării de suplimente alimentare care conţin substanţe dopante cu grad mare de risc în sălile de culturism şi fitness; f)în cazul comercializării de suplimente alimentare care sunt contaminate cu substanţe dopante cu grad mare de risc, conform rezultatelor analizelor de laborator, în sălile de culturism şi fitness; g)în cazurile în care Agenţia Naţională Anti-Doping constată că documentele prevăzute la art. 9 lit. d) şi g) nu sunt conforme cu realitatea sau contravin unor dispoziţii legale în vigoare; h)în cazul condamnării definitive pentru o infracţiune care a avut loc în sălile de culturism şi fitness, în legătură cu substanţele dopante cu grad mare de risc a unui angajat al persoanei juridice, al întreprinderii individuale autorizate sau a unui membru al întreprinderii familiale autorizate. Articolul 18(1) Suspendarea sau retragerea certificatului se dispune prin ordin de către preşedintele Agenţiei Naţionale AntiDoping, la propunerea organelor cu atribuţii de control în materie, în baza constatărilor acestora.(2) Ordinul de suspendare sau de retragere prevăzut la alin. (1) se comunică titularului şi poate fi atacat în condiţiile Legii nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.(3) Ordinul de suspendare ori, după caz, de retragere a certificatului produce efecte de la data comunicării.(4) Perioada de suspendare a certificatului se calculează de la data comunicării ordinului de suspendare prevăzut la alin. (1). Articolul 19Agenţia Naţională Anti-Doping publică în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, denumirea sau numele titularului certificatului, adresa acestuia, data emiterii certificatului, precum şi ordinele de suspendare şi pe cele de retragere a certificatelor. Capitolul IVSupravegherea respectării regimului juridic al substanţelor dopante cu grad mare de risc Articolul 20(1) Supravegherea respectării regimului juridic al substanţelor dopante cu grad mare de risc de către Agenţia Naţională Anti-Doping se exercită prin verificarea documentelor şi prin controale.(2) Controalele se efectuează de către personalul anume împuternicit din cadrul Agenţiei Naţionale Anti-Doping, în baza unui plan anual de control.(3) Personalul împuternicit din cadrul Agenţiei Naţionale AntiDoping are drept de acces în sălile de culturism şi/sau de fitness, pe baza legitimaţiei de serviciu şi în baza ordinului de control emis de preşedintele Agenţiei Naţionale Anti-Doping. Articolul 21(1) Agenţia Naţională Anti-Doping are dreptul să efectueze teste doping în rândul practicanţilor de culturism şi de fitness, cu scopul stabilirii gradului de utilizare a substanţelor dopante cu grad mare de risc în sportul recreativ. Testarea doping se efectuează numai cu acordul expres, în scris, al practicantului de culturism sau de fitness şi cu respectarea principiului confidenţialităţii datelor personale ale acestuia.(2) Cu ocazia controlului, personalul împuternicit din cadrul Agenţiei Naţionale Anti-Doping urmăreşte:a)existenţa şi valabilitatea certificatului emis de către Agenţia Naţională Anti-Doping; b)concordanţa dintre soldul scriptic şi soldul faptic al produselor comercializate în cadrul sălilor de culturism sau de fitness; c)sortimentele de suplimente alimentare care sunt vândute practicanţilor de culturism şi fitness sau ce substanţe sunt utilizate de către aceştia; d)existenţa notificării emise de autorităţile competente pentru suplimentele alimentare puse în vânzare; e)respectarea prevederilor art. 3 şi 4 din Ordonanţa Guvernului nr. 59/2006 privind utilizarea suplimentelor nutritive de către sportivi, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 511/2006. (3) Procedura de control se stabileşte prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale Anti-Doping. Capitolul VPreluarea, păstrarea, depozitarea şi distrugerea substanţelor dopante cu grad mare de risc Articolul 22(1) Substanţele şi bunurile ridicate de către organul constatator în vederea confiscării vor fi predate în termen de 30 de zile, pe bază de proces-verbal, responsabilului desemnat prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale AntiDoping.(2) În termen de 24 de ore de la primire, substanţele şi bunurile confiscate vor fi depuse la Camera pentru produse cu substanţe interzise (CPSI) a Agenţiei Naţionale Anti-Doping.(3) Organul constatator al contravenţiilor prevăzute la art. 13-17 din Legea nr. 104/2008, republicată, potrivit art. 18 din acelaşi act normativ, care procedează la ridicarea în vederea confiscării a substanţelor dopante cu grad mare de risc, va lua măsurile necesare pentru păstrarea acestora în condiţii optime, de securitate şi de conservare, până la predarea lor în vederea depozitării în CPSI. Articolul 23Condiţiile tehnice ale CPSI, modul de acces la CPSI şi procedura de păstrare şi depozitare a substanţelor confiscate se stabilesc prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale Anti-Doping. Articolul 24Gestiunea procedurii de distrugere a substanţelor dopante cu grad mare de risc se realizează de către Agenţia Naţională Anti-Doping prin Direcţia de combatere a traficului ilicit de substanţe interzise. Articolul 25(1) Distrugerea substanţelor dopante cu grad mare de risc se efectuează periodic, prin incinerare sau prin alte mijloace adecvate, de către o societate comercială autorizată, în prezenţa unei comisii formate din reprezentanţii Consiliului de prevenire şi combatere a traficului ilicit de substanţe dopante cu grad mare de risc, denumit în continuare Consiliul, prevăzut la art. 4 din Legea nr. 104/2008, republicată.(2) Comisia este formată din 3 membri, dintre care un preşedinte desemnat de preşedintele Consiliului şi 2 membri desemnaţi prin votul majorităţii simple a Consiliului. Articolul 26(1) Comisia pentru distrugerea substanţelor dopante cu grad mare de risc are următoarele atribuţii:a)verifică menţiunile cuprinse în procesul-verbal de predare-primire a substanţelor dopante cu grad mare de risc confiscate, încheiat între autoritatea publică din care face parte agentul constatator care a dispus confiscarea şi Agenţia Naţională AntiDoping; b)verifică menţiunile cuprinse în procesul-verbal de predare-primire a substanţelor dopante cu grad mare de risc confiscate, încheiat între Agenţia Naţională Anti-Doping şi societatea autorizată să efectueze incinerarea acestora; c)consemnează într-un proces-verbal distrugerea substanţelor dopante cu grad mare de risc, pe baza proceselor-verbale menţionate la lit. a) şi b). (2) Păstrarea, clasarea şi arhivarea documentelor prevăzute la alin. (1) se realizează conform dispoziţiilor Legii Arhivelor Naţionale nr. 16/1996, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 27Formularele proceselor-verbale prevăzute la art. 26 alin. (1) se aprobă prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale Anti-Doping. Articolul 28Substanţele dopante cu grad mare de risc se distrug periodic doar în baza titlului executoriu conform dispoziţiilor art. 37 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, unei ordonanţe emise de procuror sau unei hotărâri judecătoreşti definitive pronunţate de o instanţă penală. Capitolul VIDispoziţii finale Articolul 29(1) Persoanele juridice, întreprinderile individuale ori întreprinderile familiale care desfăşoară activităţi sportive de culturism şi/sau de fitness sunt obligate să solicite eliberarea certificatului în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentelor norme metodologice.(2) Agenţia Naţională Anti-Doping va elibera certificatele în termen de 90 de zile lucrătoare de la data înregistrării cererii la Agenţia Naţională Anti-Doping, cu condiţia ca documentaţia anexată să fie completă, potrivit prevederilor art. 9.(3) În cazul în care Agenţia Naţională Anti-Doping constată o neregularitate a documentaţiei anexate cererii de autorizare, se vor aplica prevederile art. 6 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 27/2003 privind procedura aprobării tacite, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 486/2003, cu modificările şi completările ulterioare, termenul prevăzut la alin. (2) urmând să curgă de la data completării documentaţiei.(4) Dacă persoana juridică, întreprinderea individuală sau întreprinderea familială nu completează documentaţia în termen de 30 de zile lucrătoare de la data comunicării neregularităţilor constatate, cererea de autorizare se respinge prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale Anti-Doping.


SmartCity5

COMENTARII la Metodologie -/2011

Momentan nu exista niciun comentariu la Metodologie - din 2011
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu