Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Legea Nr.104 din 09.05.2008

privind prevenirea şi combaterea producerii şi traficului ilicit de substanţe dopante cu grad mare de risc
ACT EMIS DE: Parlamentul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 451 din 28 iunie 2011SmartCity1

*) Republicată în temeiul art. IV din Legea nr. 10/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 104/2008 privind prevenirea şi combaterea traficului ilicit de substanţe cuprinse în „lista interzisă“, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 180 din 15 martie 2011, dându-se textelor o nouă numerotare.Legea nr. 104/2008 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 375 din 16 mai 2008. Capitolul IDispoziţii generale Articolul 1(1) Prezenta lege reglementează prevenirea şi combaterea producerii şi traficului ilicit de substanţe dopante cu grad mare de risc.(2) Substanţele dopante cu grad mare de risc sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta lege.(3) Anexa poate fi modificată prin hotărâre a Guvernului, prin înscrierea unei noi substanţe sau prin radierea unei substanţe, la propunerea preşedintelui Agenţiei Naţionale Anti-Doping. Articolul 2(1) În cuprinsul prezentei legi sunt aplicabile dispoziţiile art. 3 din Legea nr. 227/2006 privind prevenirea şi combaterea dopajului în sport, republicată.(2) Prin producerea de substanţe dopante cu grad mare de risc se înţelege fabricarea, prepararea, procesarea, transformarea de substanţe dopante cu grad mare de risc, precum şi de produse care au în compoziţie astfel de substanţe, fără drept.(3) Prin trafic ilicit de substanţe dopante cu grad mare de risc se înţelege oferirea, distribuirea, vânzarea, cumpărarea, administrarea, transportul, trimiterea, procurarea, deţinerea, introducerea sau scoaterea din ţară, precum şi importul şi exportul ori alte operaţiuni privind circulaţia substanţelor dopante cu grad mare de risc şi a produselor care au în compoziţie astfel de substanţe, fără drept. Capitolul IIConsiliul de prevenire şi combatere a traficului ilicit de substanţe dopante cu grad mare de risc Articolul 3Pe lângă Agenţia Naţională Anti-Doping se înfiinţează Consiliul de prevenire şi combatere a traficului ilicit de substanţe dopante cu grad mare de risc, organ consultativ fără personalitate juridică, denumit în continuare Consiliul. Articolul 4(1) Consiliul are în componenţă 7 membri, după cum urmează:a)preşedintele Agenţiei Naţionale Anti-Doping; b)un reprezentant al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, desemnat de preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor; c)un reprezentant al Inspectoratului General al Poliţiei Române, desemnat de inspectorul general al Inspectoratului General al Poliţiei Române; d)un reprezentant al Autorităţii Naţionale a Vămilor, desemnat de vicepreşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală; e)un reprezentant al Ministerului Public, desemnat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie; f)un reprezentant al Ministerului Sănătăţii, desemnat de ministrul sănătăţii; g)un reprezentant al Ministerului Justiţiei, desemnat de ministrul justiţiei. (2) Activitatea Consiliului este condusă de un preşedinte care este şi preşedintele Agenţiei Naţionale Anti-Doping.(3) Mandatul membrilor Consiliului este de 5 ani, cu posibilitatea reînnoirii acestuia o singură dată.(4) Membrii Consiliului sunt obligaţi să respecte secretul profesional şi să depună declaraţii de confidenţialitate şi privind conflictul de interese, potrivit legii.(5) Consiliul se întruneşte în şedinţe ordinare organizate trimestrial şi în şedinţe extraordinare organizate ori de câte ori este nevoie, la solicitarea preşedintelui.(6) Convocarea Consiliului se face cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte de data şedinţei şi va cuprinde în mod obligatoriu ordinea de zi şi documentaţia necesară.(7) Deciziile Consiliului sunt adoptate cu votul a cel puţin două treimi din numărul membrilor săi.(8) Membrii Consiliului, care participă la şedinţe, beneficiază de o indemnizaţie de şedinţă în cuantum de 20% din indemnizaţia lunară a preşedintelui. Totalul sumelor cuvenite unui membru al Consiliului ca urmare a participării la şedinţe nu poate depăşi într-o lună 20% din indemnizaţia lunară a preşedintelui. Articolul 5(1) Calitatea de membru al Consiliului încetează înainte de termen, în urma retragerii mandatului de către instituţia publică care l-a desemnat sau prin deces.(2) În cazul prevăzut la alin. (1) autorităţile prevăzute la art. 4 alin. (1) desemnează un nou reprezentant, al cărui mandat durează până la expirarea mandatului celui în locul căruia a fost numit. Articolul 6Consiliul îndeplineşte următoarele atribuţii: a)analizează măsurile sau operaţiunile convenite de către instituţiile şi autorităţile publice cu atribuţii în domeniul prevenirii şi combaterii traficului ilicit de substanţe dopante cu grad mare de risc, în scopul identificării disfuncţionalităţilor intervenite în aplicarea acestora şi al formulării de propuneri pentru eliminarea lor; b)propune armonizarea, actualizarea şi adaptarea legislaţiei în domeniu cu reglementările internaţionale, pe baza datelor privind amploarea şi caracteristicile naţionale ale traficului ilicit de substanţe dopante cu grad mare de risc; c)întocmeşte raportul anual privind evoluţia şi nivelul traficului ilicit de substanţe dopante cu grad mare de risc, pe care Agenţia Naţională Anti-Doping îl înaintează Guvernului şi organismelor internaţionale abilitate să asigure aplicarea prevederilor convenţiilor internaţionale, în conformitate cu acordurile semnate de România. Articolul 7Inspectoratul General al Poliţiei Române şi Autoritatea Naţională a Vămilor, prin formaţiunile centrale specializate în prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri, precum şi Ministerul Sănătăţii şi Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor transmit, de îndată, Agenţiei Naţionale Anti-Doping date în legătură cu prevenirea şi combaterea producerii şi traficului ilicit de substanţe dopante cu grad mare de risc, în conformitate cu atribuţiile acestora. Capitolul IIIMăsuri speciale privind combaterea traficului ilicit de substanţe dopante cu grad mare de risc în sălile de culturism şi de fitness Articolul 8(1) Personalul împuternicit din cadrul Agenţiei Naţionale Anti-Doping are dreptul să verifice dacă activitatea în sălile de culturism şi de fitness se desfăşoară potrivit reglementărilor prezentei legi.(2) Agenţia Naţională Anti-Doping are dreptul să efectueze teste doping în rândul practicanţilor de culturism şi de fitness, cu scopul stabilirii gradului de utilizare a substanţelor dopante cu grad mare de risc în sportul recreativ.(3) Testarea doping prevăzută la alin. (2) se efectuează numai cu acordul expres, în scris, al practicantului de culturism sau de fitness şi cu respectarea principiului confidenţialităţii datelor acestuia. Articolul 9(1) Pentru desfăşurarea activităţilor în sălile de culturism sau de fitness este obligatorie autorizarea de către Agenţia Naţională Anti-Doping prin eliberarea certificatului de funcţionare din punctul de vedere al reglementărilor anti-doping.(2) Certificatul de funcţionare prevăzut la alin. (1) nu poate fi eliberat sau, dacă a fost eliberat, este retras de drept, în cazul în care în sălile de culturism şi de fitness se comercializează substanţe dopante cu grad mare de risc.(3) Modul şi condiţiile de eliberare, suspendare şi retragere ale certificatului prevăzut la alin. (1) se stabilesc prin norme metodologice aprobate prin hotărâre a Guvernului.(4) În termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a normelor metodologice prevăzute la alin. (3), sălile de culturism şi de fitness au obligaţia de a solicita eliberarea certificatului de funcţionare prevăzut la alin. (1).(5) Pentru eliberarea certificatului prevăzut la alin. (1), se percepe, potrivit legii, o taxă al cărei cuantum se stabileşte prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale Anti-Doping, sumele astfel obţinute constituindu-se venituri proprii.(6) În vederea eliberării certificatului prevăzut la alin. (1), persoanele juridice, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale ce desfăşoară activităţi sportive de culturism sau de fitness trebuie să facă dovada deţinerii de către unul dintre angajaţii acestora a atestatului de absolvire a cursului de instruire anti-doping, organizat de către Agenţia Naţională Anti-Doping.(7) Metodologia, modul şi condiţiile de organizare a cursului de instruire anti-doping, condiţiile şi modul de eliberare a atestatului de absolvire prevăzute la alin. (6) se stabilesc prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale Anti-Doping. Articolul 10În vederea exercitării atribuţiilor de control prevăzute la art. 8 alin. (1), Agenţia Naţională Anti-Doping încheie protocol de colaborare cu Oficiul Naţional al Registrului Comerţului în vederea eliberării, gratuit, a listei actualizate a persoanelor care au ca obiect de activitate activităţi sportive, recreative şi distractive. Articolul 11(1) În scopul asigurării exercitării în teritoriu a competenţelor prevăzute de lege, se înfiinţează 8 oficii zonale pentru prevenirea şi combaterea traficului ilicit de substanţe dopante cu grad mare de risc, dintre care unul în municipiul Bucureşti, denumite în continuare oficii, compartimente fără personalitate juridică, în structura Agenţiei Naţionale Anti-Doping.(2) Sediile oficiilor, competenţa teritorială, precum şi atribuţiile acestora se stabilesc prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale Anti-Doping.(3) Agenţia Naţională Anti-Doping poate prelua în administrare, în condiţiile legii, terenuri, spaţii şi bunuri necesare desfăşurării activităţii oficiilor sau activitatea acestora se poate desfăşura în spaţii închiriate în condiţiile legii. Articolul 12(1) Statul de funcţii, structura posturilor pe oficii, precum şi încadrarea personalului se fac potrivit prevederilor legale în vigoare.(2) Salarizarea personalului oficiilor se realizează în conformitate cu prevederile legale aplicabile personalului din cadrul Agenţiei Naţionale Anti-Doping.(3) Numărul maxim de posturi pentru fiecare oficiu este de 3, cu excepţia celui organizat în municipiul Bucureşti, unde numărul maxim de posturi este de 9, cu posibilitatea redistribuirii acestora în funcţie de nevoile la nivel de teritoriu şi pentru eficientizarea activităţii proprii.(4) Atribuţiile, sarcinile şi răspunderile personalului încadrat în oficii se stabilesc prin fişa postului. Capitolul IVSancţiuni Articolul 13(1) Fabricarea, prepararea, procesarea, transformarea, oferirea, vânzarea, distribuirea, trimiterea, transportul, procurarea, cumpărarea, deţinerea ori alte operaţiuni privind circulaţia substanţelor dopante cu grad mare de risc, cu excepţia steroizilor anabolici sintetici, a testosteronului şi a derivaţilor săi, a eritropoietinei, a hormonilor de creştere şi a substanţelor chimice care sporesc producerea naturală şi eliberarea de testosteron sau de hormoni de creştere, fără drept, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 7.500 lei la 15.000 lei.(2) Oferirea, vânzarea, distribuirea, trimiterea, transportul, procurarea, cumpărarea, deţinerea de steroizi anabolici sintetici, de testosteron şi de derivaţi ai săi, de eritropoietină, de hormoni de creştere şi de substanţe chimice care sporesc producerea naturală şi eliberarea de testosteron sau de hormoni de creştere, fără drept, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 20.000 lei la 40.000 lei. Articolul 14(1) Comercializarea şi deţinerea în sălile de culturism şi de fitness a substanţelor dopante cu grad mare de risc, cu excepţia steroizilor anabolici sintetici, a testosteronului şi a derivaţilor săi, a eritropoietinei, a hormonilor de creştere şi a substanţelor chimice care sporesc producerea naturală şi eliberarea de testosteron sau de hormoni de creştere, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 10.000 lei la 25.000 lei.(2) Comercializarea şi deţinerea în sălile de culturism şi de fitness de steroizi anabolici sintetici, de testosteron şi de derivaţi ai săi, de eritropoietină, de hormoni de creştere şi de substanţe chimice care sporesc producerea naturală şi eliberarea de testosteron sau de hormoni de creştere constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 20.000 lei la 40.000 lei. Articolul 15(1) Desfăşurarea activităţii în cadrul sălilor de culturism sau de fitness fără certificatul de funcţionare prevăzut la art. 9 alin. (1) constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei la 15.000 lei.(2) Pe lângă aplicarea sancţiunii amenzii contravenţionale, agentul constatator poate dispune ca sancţiune complementară suspendarea activităţii sălii de culturism sau de fitness pe o durată de cel mult 6 luni. Articolul 16(1) Refuzul de a permite accesul personalului împuternicit din cadrul Agenţiei Naţionale Anti-Doping în sălile de culturism şi de fitness, în scopul exercitării atribuţiilor de control, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 2.000 lei la 5.000 lei.(2) Pe lângă aplicarea sancţiunii amenzii contravenţionale, agentul constatator dispune ca sancţiune contravenţională complementară suspendarea activităţii sălii de culturism sau de fitness pe o durată de cel mult 6 luni. (3) Refuzul prevăzut la alin. (1) manifestat de două ori în cursul unui an atrage retragerea certificatului de funcţionare emis de Agenţia Naţională Anti-Doping.(4) Reluarea activităţii în cadrul sălilor de culturism sau de fitness după suspendarea prevăzută la alin. (2) se va face după efectuarea controlului de către personalul împuternicit. Articolul 17(1) Introducerea sau scoaterea din ţară, precum şi importul sau exportul de substanţe dopante cu grad mare de risc, fără autorizaţie emisă de autorităţile competente, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei.(2) Introducerea sau scoaterea din ţară, precum şi importul ori exportul de steroizi anabolici sintetici, de testosteron şi de derivaţi ai săi, de eritropoietină, de hormoni de creştere şi de substanţe chimice care sporesc producerea naturală şi eliberarea de testosteron sau de hormoni de creştere, fără autorizaţie emisă de autorităţile competente, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 30.000 lei la 45.000 lei. Articolul 18(1) Constatarea contravenţiilor prevăzute la art. 13 şi aplicarea sancţiunii se fac de către inspectorii sanitari de stat împuterniciţi de Ministerul Sănătăţii şi de către personalul anume împuternicit din cadrul Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor.(2) Constatarea contravenţiilor prevăzute la art. 14-16 şi aplicarea sancţiunilor se fac de către personalul anume împuternicit din cadrul Agenţiei Naţionale Anti-Doping.(3) Constatarea contravenţiei prevăzute la art. 17 şi aplicarea sancţiunii se fac de către personalul anume împuternicit de Autoritatea Naţională a Vămilor şi de către personalul anume împuternicit din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române.(4) Contravenţiilor prevăzute la art. 13-17 le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 19(1) Fabricarea, prepararea, procesarea şi transformarea de steroizi anabolici sintetici, de testosteron şi de derivaţi ai săi, de eritropoietină, de hormoni de creştere şi de substanţe chimice care sporesc producerea naturală şi eliberarea de testosteron sau de hormoni de creştere, fără drept, se pedepsesc cu închisoare de la un an la 3 ani sau cu amendă de la 15.000 lei la 30.000 lei.(2) Tentativa se pedepseşte.(3) Se consideră tentativă şi producerea sau procurarea mijloacelor ori instrumentelor, precum şi luarea de măsuri în vederea comiterii infracţiunii prevăzute la alin. (1). Articolul 20(1) Pentru infracţiunea prevăzută la art. 19, constituie circumstanţe agravante următoarele situaţii:a)săvârşirea faptei de către o persoană care are, potrivit prezentei legi, atribuţii în prevenirea şi combaterea dopajului; b)oferirea, prescrierea, administrarea de substanţe dopante cu grad mare de risc unui minor; c)săvârşirea faptei de către o persoană care îndeplineşte o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii de stat, iar fapta a fost săvârşită în exercitarea acestei funcţii. (2) Dacă infracţiunea prevăzută la art. 19 este săvârşită în condiţiile vreuneia dintre circumstanţele agravante prevăzute la alin. (1), maximul special al pedepselor se majorează cu o treime. Articolul 21Nu se pedepseşte persoana care, înainte de începerea urmăririi penale, denunţă autorităţilor competente participarea sa la o asociere sau înţelegere în vederea comiterii infracţiunii prevăzute la art. 19, permiţând astfel identificarea şi tragerea la răspundere penală a celorlalţi participanţi. Articolul 22Persoana care a comis infracţiunea prevăzută la art. 19 şi care, în timpul urmăririi penale, denunţă şi facilitează identificarea şi tragerea la răspundere penală a altor persoane care au săvârşit infracţiunea prevăzută la art. 19 beneficiază de reducerea la jumătate a limitelor pedepsei prevăzute de lege. Articolul 23(1) Substanţele dopante cu grad mare de risc şi alte bunuri care au făcut obiectul faptelor prevăzute în prezentul capitol se confiscă, iar dacă acestea nu se găsesc, contravenientul sau condamnatul este obligat la plata echivalentului lor în bani.(2) Se confiscă, de asemenea, banii, valorile sau orice alte bunuri dobândite prin valorificarea substanţelor dopante cu grad mare de risc şi a bunurilor prevăzute la alin. (1).(3) Sumele rezultate din valorificarea bunurilor confiscate şi banii confiscaţi, potrivit alin. (1) şi (2), se constituie venituri la bugetul de stat şi se evidenţiază în cont separat în bugetul de stat. Articolul 24În cazul solicitării expertizei substanţelor confiscate, costurile privind contravaloarea expertizei sunt suportate de către solicitant. Articolul 25(1) Substanţele dopante cu grad mare de risc confiscate se distrug. Păstrarea de probe este obligatorie.(2) Distrugerea substanţelor dopante cu grad mare de risc se efectuează periodic, prin incinerare sau prin alte mijloace adecvate, de către o societate comercială autorizată, în prezenţa unei comisii formate din reprezentanţi ai Consiliului.(3) Cheltuielile ocazionate de distrugerea substanţelor dopante cu grad mare de risc se suportă de proprietar sau de persoana de la care au fost ridicate.(4) Procedura de distrugere a substanţelor dopante cu grad mare de risc confiscate, prevăzute la alin. (1), se va stabili prin norme metodologice aprobate prin hotărâre a Guvernului. Articolul 26În cazul în care substanţele descoperite pe parcursul controlului intră şi sub incidenţa Legii nr. 143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri, cu modificările şi completările ulterioare, sau a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 121/2006 privind regimul juridic al precursorilor de droguri, aprobată cu modificări prin Legea nr. 186/2007, Agenţia Naţională Anti-Doping are obligaţia de a înştiinţa de îndată organele de urmărire penală competente, precum şi Agenţia Naţională Antidrog, regimul sancţionator aplicabil fiind cel prevăzut în aceste acte normative. Capitolul VDispoziţii finale Articolul 27În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, la propunerea Agenţiei Naţionale Anti-Doping, Guvernul va adopta normele metodologice prevăzute la art. 9 alin. (3) şi la art. 25 alin. (4). Articolul 28În vederea îndeplinirii prevederilor art. 11 şi 12, se suplimentează numărul maxim de posturi prevăzut în Hotărârea Guvernului nr. 1.522/2006*) privind aprobarea structurii organizatorice şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Agenţiei Naţionale Anti-Doping, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 911 din 9 noiembrie 2006, cu un număr de 30 de posturi şi se va suplimenta bugetul Cancelariei Primului-Ministru alocat pe anul 2008, de la Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2008, la capitolul bugetar 67.01 - Cultură, recreere şi religie, titlul 51 - Transferuri între unităţi ale administraţiei publice, pentru Agenţia Naţională Anti-Doping, conform prevederilor legale în vigoare.____*) Hotărârea Guvernului nr. 1.522/2006 privind aprobarea structurii organizatorice şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Agenţiei Naţionale Anti-Doping a fost republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 41 din 19 ianuarie 2010, cu modificările ulterioare. Articolul 29Dispoziţiile capitolului IV din prezenta lege se completează în mod corespunzător cu dispoziţiile Legii nr. 227/2006, republicată. Articolul 30La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă art. 42 alin. (1) din Legea nr. 227/2006 privind prevenirea şi combaterea dopajului în sport, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 63 din 25 ianuarie 2011. ANEXĂLISTA SUBSTANŢELOR DOPANTE CU GRAD MARE DE RISC

Nr. crt. Secţiunea Grupa de substanţe Substanţa activă
1. Agenţi anabolici Steroizi anabolici androgeni exogeni 1-androstendiol
1-androstendionă
bolandiol
bolasteron
boldenon
boldion
calusteron
clostebol
danazol
dehidroclormetiltestosteron
dezoximetiltestosteron
drostanolon
etilestrenol
fluoximesteron
formebolon
furazabol
gestrinon
4-hidroxitestosteron
mestanolon
mesterolon
metenolon
metandienonă
metandriol
metasteron
metildienolon
metil-1-testosterone
metilnortestosteron
metiltestosteron
metribolonă (metiltrienolon)
miboleron
nandrolon
19-norandrostendionă
norboleton
norclostebol
noretandrolon
oxabolon
oxandrolon
Nr. crt. Secţiunea Grupa de substanţe Substanţa activă
oximesteron
oximetolon
prostanozol
quinbolon
stanozolol
stenbolon
1-testosteron
tetrahidrogestrinonă
trenbolon
Steroizi anabolici androgeni endogeni androstendiol
androstendionă
dihidrotestosteron
prasteron (dehidroepiandrosteron, DHEA)
testosteron, precum şi următorii metaboliţi şi izomeri: 5 alfa-androstan-3 alfa, 17 alfa-diol; 5 alfa-androstan-3 alfa, 17 beta-diol; 5 alfa-androstan-3 beta, 17 alfa-diol; 5 alfa-androstan-3 beta, 17 beta-diol; androst-4-en-3 alfa, 17 alfa-diol; androst-4-en-3 alfa, 17 beta-diol; androst-4-en-3 beta, 17 alfa-diol; androst-5-en-3 alfa, 17 alfa-diol; androst-5-en-3 alfa, 17 beta-diol; androst-5-en-3 beta, 17 alfa-diol; 4-androstendiol (androst-4-en-3 beta, 17 betadiol); 5-androstendion (androst-5-en-3,17-dionă); epidihidrotestosteron; epitestosteron, 3 alfa-hidroxi-5 alfa-androstan-17-onă; 3 beta-hidroxi-5 alfa-androstan-17-onă; 19-norandrosteron; 19-noretiocolanolon
Alţi agenţi anabolici clenbuterol
modulatorii receptorilor androgeni selectivi (SARMs)
tibolon
zeranol
zilpaterol
2. Hormoni peptidici, factori de creştere şi substanţe înrudite Agenţi de stimulare a eritropoezei eritropoietină (EPO)
darbepoietină (dEP)
metoxi polietilen glicolepoetină beta (CERA)
hematidă
Gonadotrofina corionică (CG) şi hormonul luteinizant (LH) la bărbaţi follitropinum alfa
follitropinum beta
gonadotrophinum chorionicum
goserelinum
hormon luteinizant
Corticotrofinele leuprorelinum
tetracosactidum
triptorelinum
Nr. crt. Secţiunea Grupa de substanţe Substanţa activă
Hormonul de creştere (GH) şi factorii de creştere ce afectează sinteza/degradarea proteinei muşchilor, tendoanelor sau ligamentelor, vascularizarea, utilizarea energiei, capacitatea de regenerare sau comutarea tipului de fibră hormonul de creştere (GH) somatotropin
Factorii de creştere insulino-similari (IGF-1) somatomedin C
aminotrope-7 anterior pituitary
pituitary growth hormone (pGH)
mecasermin
factori de creştere mecanici (MGFs)
factorul de creştere a trombocitelor derivate (PDGF)
factori de creştere a fibroblastelor (FGFs)
factori de creştere a endoteliului vascular (VEGF)
factor de creştere a hepatocitelor (HGF)
3. Hormoni antagonişti şi modulatori Inhibitori de aromatază aminoglutetimid
anastrozol
androstatriendionă
4-androstern-3,6,17-triona (6-oxo)
exemestan
formestan
letrozol
testolactonă
Modulatori ai receptorilor de estrogeni selectivi (SERMs) raloxifen
tamoxifen
toremifen
Alte substanţe antiestrogenice clomifen
ciclofenil
fulvestrant
Agenţi care modifică funcţia (funcţiile) miostatinei inhibitori ai miostatinei
4. Dopajul cu sânge Creşterea artificială a absorbţiei, transportului sau eliberării de oxigen perfluorochimicale
efaproxiral (RSR 13)
înlocuitori de sânge
hemoglobina microincapsulată
5. Manipularea chimică şi fizică Falsificarea sau încercarea de a falsifica, cu scopul de a altera integritatea şi validitatea probelor recoltate în timpul controalelor doping proteazele
6. Dopajul genetic Transferul de celule sau elemente genetice (de exemplu: ADN, ARN)
Utilizarea de agenţi biologici sau farmacologici care modifică expresia genelor peroxisome proliferator activated receptor delta (PPAR delta)
agoniştii axis PPAR delta-AMP-activated protein kinase (AMPK)
Nr. crt. Secţiunea Grupa de substanţe Substanţa activă
7. Stimulentele Stimulente nonspecifice adrafinil
amfepramonă
amifenazol
amfetamină
amfetaminil
benfluorex
benzfetamină
benzilpiperazină
bromantan
clobenzorex
cocaină
cropropamidă
crotetamidă
dimetilamfetamină
etilamfetamină
famprofazonă
fencamină
fenetilină
fenfluramină
fenproporex
furfenorex
mefenorex
mefentermină
mesocarb
metamfetamina (D-)
p-metilamfetamină
metilendioxiamfetamină
metilendioximetamfetamină
metilhexanamină (dimetilpentilamină)
modafinil
norfenfluramină
fendimetrazină
fenmetrazină
fentermină
4-fenilpiracetam (carfedon)
prenilamină
prolintan
Stimulente specifice andrenalină (epinefrină)
catină
efedrină
etamivan
etilefrină
fenbutrazat
fencamfamină
heptaminol
izometeptenă
Nr. crt. Secţiunea Grupa de substanţe Substanţa activă
levmetamfetamină
meclofenoxat
metilefedrină
metilfenidat
niketamidă
norfenefrină
octopamidă
oxilofrină
parahidroxiamfetamină
pemolină
pentetrazol
fenprometamină
propilhexedrină
pseudoefedrină
selegilină
sibutramină
stricnină
tuaminoheptan
8. Narcotice buprenorfină
dextromoramidă
diamorfină (heroină)
fentanil remifentanil
sufentanil
hidromorfonă
metadonă
morfină
oxicodonă
oximorfonă
pentazocină
petidină
9. Canabinoide delta9-tetrahidrocanabinol (THC)
haşiş
marijuana
HU-210

sărurile substanţelor din tabel, atunci când existenţa unor astfel de săruri este posibilă;produsele condiţionate - comprimate, drajeuri, soluţii, siropuri etc., în compoziţia cărora intră substanţele înscrise în prezentul tabel.* Reproducem mai jos prevederile art. II şi III din Legea nr. 10/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 104/2008 privind prevenirea şi combaterea traficului ilicit de substanţe cuprinse în „lista interzisă“, care nu sunt încorporate în forma republicată a Legii nr. 104/2008 şi care se aplică, în continuare, ca dispoziţii proprii ale actului modificator: Articolul IIÎn tot cuprinsul legii prevăzute la art. I, sintagma substanţe cuprinse în «lista interzisă» se înlocuieşte cu sintagma substanţe dopante cu grad mare de risc. Articolul IIIÎn tot cuprinsul Hotărârii Guvernului nr. 1.522/2006 privind aprobarea structurii organizatorice şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Agenţiei Naţionale Anti-Doping, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 41 din 19 ianuarie 2010, sintagma substanţe cuprinse în «lista interzisă» se înlocuieşte cu sintagma substanţe dopante cu grad mare de risc.


SmartCity5

COMENTARII la Legea 104/2008

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 104 din 2008
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu