Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

MEMORANDUM Nr

MEMORANDUM   Nr. 0 din 5 august 2009

între Natiunile Unite si Guvernul Romaniei*)

ACT EMIS DE: ACT INTERNATIONAL

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 764 din 10 noiembrie 2009Având în vedere cerinţele Naţiunilor Unite privind pregătirea personalului de securitate al Naţiunilor Unite din domeniul protecţiei nemijlocite, pentru ca acesta să poată răspunde cerinţelor de securitate la nivel global,

ţinând seama că Guvernul României (denumit în continuare Guvern), prin Serviciul de Protecţie şi Pază (denumit în continuare SPP), a sprijinit Naţiunile Unite, începând cu anul 2004, prin furnizarea de personal de protecţie nemijlocită din partea SPP,

având în vedere că Naţiunile Unite şi Guvernul au convenit să desfăşoare un program comun de pregătire a personalului de securitate al Naţiunilor Unite din domeniul protecţiei nemijlocite, în conformitate cu cerinţele de securitate ale Naţiunilor Unite la nivel global,

în consecinţă, Naţiunile Unite, reprezentate de Departamentul de Siguranţă şi Securitate (denumit în continuare DSS), şi Guvernul, reprezentat de SPP (denumite în continuare părţi), convin după cum urmează:

ARTICOLUL 1

Scop

1. Acest memorandum de înţelegere (denumit în continuare MOU) stabileşte modalităţile de desfăşurare a unui program comun de pregătire a personalului de securitate al Naţiunilor Unite în domeniul protecţiei nemijlocite (denumit în continuare Programul de pregătire pentru protecţie nemijlocită sau Programul), care să se desfăşoare, în cadrul planificatului Centru de Excelenţă pentru Protecţie şi Securitate al SPP (denumit în continuare CEPS).

ARTICOLUL 2

Implementare şi desfăşurare

2.1.  Programul de pregătire pentru protecţie nemijlocită va fi implementat în comun de către Naţiunile Unite, prin DSS, şi de către Guvern, prin SPP. Programul va fi dezvoltat în parteneriat între DSS şi SPP.

2.2.  Programul se va desfăşura în cadrul sediului existent al SPP din Bucureşti, România, inclusiv în cadrul sediului planificatului CEPS, sau în cadrul altor astfel de obiective din România, după cum se poate conveni, în scris, între DSS şi SPP    

*) Traducere.

ARTICOLUL 3

Coordonare

3.1.  Naţiunile Unite şi Guvernul vor desemna, fiecare, câte un oficial (denumit în continuare persoană desemnată oficial), care va fi responsabil cu implementarea Programului de pregătire pentru protecţie nemijlocită.

3.1.1. In scopurile acestui MOU, persoana desemnată oficial din partea Naţiunilor Unite va fi şeful secţiunii de instruire şi dezvoltare din Departamentul de Siguranţă şi Securitate, iar persoana desemnată oficial din partea Guvernului va fi şeful Programului de pregătire pentru protecţie nemijlocită.

3.2.  Persoanele desemnate oficial vor coordona în mod regulat Programul, pentru a revizui şi evalua toate aspectele acestuia şi pentru a prevedea cerinţele viitoare.

ARTICOLUL 4

Programul-pilot şi graficul Programului

4. In funcţie de fondurile disponibile şi de clauzele stabilite în acest MOU:

4.1.  Programul-pilot de pregătire pentru 12 cursanţi va avea loc la sediul SPP din Bucureşti, România, în perioada septembrie/octombrie 2009.

4.2.  Persoanele desemnate oficial de către părţi vor stabili împreună un calendar detaliat pentru viitoarele cursuri de pregătire ale Programului. Părţile anticipează că în fiecare an calendaristic vor avea loc patru (4) cursuri de pregătire în cadrul Programului, fiecare curs cuprinzând 28 de zile de instruire şi şapte (7) zile de pregătire premergătoare cursului.

ARTICOLUL 5

Programul

5.1. Programul de pregătire pentru protecţie nemijlocită va fi implementat în conformitate cu toate standardele şi procedurile de siguranţă şi securitate aplicabile ale Naţiunilor Unite. DSS va transmite SPP toate politicile actualizate ale DSS în domeniul siguranţei şi securităţii, standardele şi procedurile, inclusiv evaluările de securitate aplicabile.

5.2.  Programa detaliată de pregătire şi materialele de curs pentru Program vor fi concepute în comun de către DSS şi SPP, în conformitate cu obiectivele stabilite în Programul cursului de pregătire pentru protecţie nemijlocită DSS-SPP, prevăzut în anexa nr. 1. Conţinutul tuturor programelor de pregătire şi al materialelor de curs va fi supus aprobării generale a persoanelor desemnate oficial de către părţi.

5.3.  Toate cursurile din cadrul Programului de pregătire pentru protecţie nemijlocită şi materialele de pregătire vor fi prezentate şi predate în limba engleză.

ARTICOLUL 6

Participanţii la program

6.1.   Instructorii pentru Programul de pregătire pentru protecţie nemijlocită vor fi selecţionaţi din cadrul listelor preselectate de candidaţi propuşi, în scris, de către DSS şi, respectiv, SPP. Numai personalul Naţiunilor Unite şi angajaţii Guvernului sunt eligibili sau autorizaţi să participe ca instructori în cadrul Programului.

6.2.  DSS şi SPP se vor asigura că toţi candidaţii pe care îi propun întrunesc cele mai înalte standarde de competenţă profesională şi tehnică şi posedă calificările şi experienţa minime, prevăzute în anexa nr. 2, aşa cum aceasta va fi actualizată periodic, în formă scrisă, de către persoanele desemnate oficial de către părţi.

6.3.  Persoanele desemnate oficial de către părţi pot, în mod discreţionar, să solicite ca orice candidat/ă propus/ă pentru a fi instructor să fie intervievat/ă şi să îi fie verificate calificările înainte de selecţie. Selecţia întregului personal de pregătire va fi supusă aprobării persoanelor desemnate oficial de către părţi.

6.4.  Cursanţii Programului de pregătire pentru protecţie nemijlocită vor fi nominalizaţi, în scris, de către DSS şi, respectiv, SPP. Numai personalul Naţiunilor Unite şi angajaţii Guvernului sunt eligibili sau autorizaţi să participe la acest Program în calitate de cursanţi.

6.5.  Toţi cursanţii nominalizaţi de către Guvern şi care finalizează cu succes Programul pot fi puşi la dispoziţie de către Guvern, în funcţie de disponibilităţi, pentru a servi ca ofiţeri de protecţie nemijlocită ai Naţiunilor Unite, în cazul în care se va solicita astfel, în scris, de către Naţiunile Unite.

ARTICOLUL 7

Responsabilităţi ale personalului

7.1.  Naţiunile Unite şi Guvernul sunt responsabile fiecare pentru personalul pe care îl asigură pentru a participa în cadrul Programului de pregătire pentru protecţie nemijlocită, în calitate de instructori sau de cursanţi. Guvernul este, de asemenea, deplin responsabil pentru orice alt fel de personal, inclusiv contractanţi, puşi la dispoziţie de către Guvern, pentru a desfăşura orice fel de servicii conform acestui MOU. Nimic din cadrul acestui MOU nu va fi interpretat ca sursă a vreunei responsabilităţi a unei părţi, cu privire la personalul pus la dispoziţie de către cealaltă parte sau în numele celeilalte părţi; de asemenea, orice fel de personal pus la dispoziţie de către o parte sau în numele unei părţi nu va fi considerat agent al celeilalte părţi.

7.2.  Părţile trebuie să se asigure că tot personalul pus la dispoziţie de ele sau în numele lor, conform acestui MOU: (i) este calificat din punct de vedere tehnic şi este competent pentru a îndeplini funcţiile destinate, după cum este prevăzut în acest MOU; (ii) că acesta îşi îndeplineşte funcţiile cu diligentă, în conformitate cu cele mai înalte standarde profesionale; şi (iii) întruneşte cele mai înalte standarde de conduită morală şi etică şi respectă toate legile şi obiceiurile locale.

7.3. Persoanele desemnate oficial de către părţi pot, în orice moment, cu o justificare rezonabilă, să convină asupra retragerii sau înlocuirii oricărei persoane care este parte a programului de pregătire pentru protecţie nemijlocită sau care participă la orice activitate legată de prezentul MOU.

ARTICOLUL 8

Responsabilităţi ale Naţiunilor Unite

8.1. Naţiunile Unite, pe propria cheltuială, vor fi responsabile de următoarele:

8.1.1.  propunerea şi punerea la dispoziţie de personal din cadrul Naţiunilor Unite, pentru a participa în cadrul Programului de pregătire pentru protecţie nemijlocită, în calitate de instructori şi cursanţi;

8.1.2.   toate salariile, asigurările, costurile de călătorie, precum şi diurnele care includ cheltuielile de cazare, pentru personalul Naţiunilor Unite care participă la Programul de pregătire pentru protecţie nemijlocită, în calitate de instructori şi cursanţi;

8.1.3.  elaborarea şi asigurarea materialelor de pregătire şi instruire, conform celor convenite între DSS şi SPP;

8.1.4. asigurarea armelor şi muniţiei standard ONU în scopuri de pregătire, precum şi a altor echipamente de pregătire, după cum se va conveni de către părţi.

ARTICOLUL 9

Responsabilităţi ale Guvernului

9.1.  Guvernul, pe propria cheltuială, va fi responsabil de următoarele:

9.1.1.  nominalizarea şi punerea la dispoziţie a personalului din partea Guvernului, pentru a participa în cadrul Programului de pregătire pentru protecţie nemijlocită, în calitate de instructori şi cursanţi;

9.1.2.  toate salariile, asigurările, costurile de călătorie şi cazare, diurnele şi alte alocaţii pentru personalul Guvernului care participă la Programul de pregătire pentru protecţie nemijlocită, în calitate de instructori şi cursanţi; şi

9.1.3.  dezvoltarea şi asigurarea materialelor de pregătire şi instruire, conform celor convenite între DSS şi SPP, inclusiv traducerea acestora în limba engleză.

9.2.  Guvernul, pe propria cheltuială, va asigura obiectivele adecvate, în scopul desfăşurării Programului de pregătire pentru protecţie nemijlocită, fie la obiectivele existente ale SPP din Bucureşti, România, fie în cadrul altor obiective adecvate, alternative, după cum va fi convenit, în scris, de către SPP şi DSS. In mod special, Guvernul, prin SPP, asigură:

9.2.1.   locaţii adecvate pentru conferinţă/sală de clasă, inclusiv tot mobilierul, echipamentul de instruire (de exemplu, proiectoare etc), articole de papetărie şi consumabile, după cum se impune pentru desfăşurarea eficientă a cursurilor de pregătire, în conformitate cu anexa nr. 3;

9.2.2.   locaţii de pregătire în teren, adecvate şi corect echipate, inclusiv poligoane de tragere, pentru desfăşurarea procesului de instruire, în funcţie de necesităţi;

9.2.3. transportul pentru instructorii şi cursanţii care nu sunt români la/de la aeroport la sosire şi plecare, precum şi transportul acestora între locaţiile sălilor de clasă/conferinţă, locaţiile de pregătire în teren şi locurile de cazare, pentru toţi participanţii, pe durata activităţilor de pregătire;

9.2.4.  cu excepţia celor prevăzute la art. 8.1.4 de mai sus, întregul echipament de pregătire necesar pentru efectuarea pregătirii la sălile de clasă şi în teren, inclusiv echipament de comunicaţii (inclusiv desemnarea de frecvenţe radio), vehicule, veste antiglonţ, manechine pentru demonstraţii de resuscitare cardiopulmonară. Tot echipamentul de pregătire asigurat de către Guvern va fi în conformitate cu standardele de echipament ale Naţiunilor Unite şi cu aranjamentele financiare cuprinse în acest MOU, potrivit anexei nr. 3;

9.2.5.  sprijinul administrativ pentru Programul de pregătire pentru protecţie nemijlocită şi desfăşurarea cursurilor de pregătire, inclusiv punerea la dispoziţie de spaţiu adecvat pentru birouri, locaţii, echipament şi personal de sprijin, în funcţie de necesităţi, în conformitate cu anexa nr. 3; şi

9.2.6. spaţiu de depozitare adecvat şi securizat pentru toate materialele de pregătire şi echipamentele depozitate în România, în special pentru toate armele, pentru muniţie, precum şi pentru alte echipamente asigurate de Naţiunile Unite, în conformitate cu standardele şi procedurile de siguranţă ale Naţiunilor Unite şi cu aranjamentele financiare cuprinse în MOU.

9.3.  Guvernul va asigura stabilirea şi menţinerea celor mai înalte standarde operaţionale şi de siguranţă a locului de muncă, la toate obiectivele unde se execută pregătirea, inclusiv în cadrul locaţiilor de pregătire în teren, şi va lua toate măsurile, dacă va fi necesar, pentru a asigura desfăşurarea fără accidente a activităţii.

9.4.  Guvernul va facilita intrarea şi ieşirea promptă în/din România pentru tot personalul Naţiunilor Unite care participă la Programul de pregătire pentru protecţie nemijlocită, fie în calitate de instructori, fie de cursanţi, precum şi eliberarea promptă a vizelor şi îndeplinirea tuturor procedurilor de verificare şi inspecţie la aeroport, în conformitate cu prevederile Convenţiei privind privilegiile şi imunităţile Naţiunilor Unite. Fără a încălca prevederile Convenţiei, în funcţie de necesităţi, cererile de viză vor fi depuse cu cel puţin 4 săptămâni în avans.

9.5.  Cu condiţia ca Naţiunile Unite să asigure documentaţia necesară pentru procedurile vamale, Guvernul va facilita îndeplinirea rapidă, fără plată, a formalităţilor vamale pentru echipamentul şi materialele furnizate de Naţiunile Unite, în sprijinul Programului de pregătire pentru protecţie nemijlocită, în conformitate cu prevederile Convenţiei privind privilegiile şi imunităţile Naţiunilor Unite.

9.6. SPP va sprijini Naţiunile Unite pentru a asigura cazarea, la un hotel sau la o locaţie adecvată, la preţuri comerciale rezonabile, pentru tot personalul Naţiunilor Unite participant la cursurile de pregătire.

9.7. In cazul rănirii oricărui membru al personalului Naţiunilor Unite, participant la Programul de pregătire pentru protecţie nemijlocită, Guvernul facilitează transportarea şi primirea imediată a persoanei rănite la cea mai apropiată unitate medicală adecvată.

9.8. Guvernul se va asigura că nivelurile de securitate pentru personalul care participă la Programul de pregătire pentru protecţie nemijlocită, în calitate de instructori sau de cursanţi, sunt în conformitate cu Standardele minime de securitate operaţionale în cadrul Naţiunilor Unite (MOSS) în vigoare în România, precum şi cu alte proceduri şi standarde de securitate ale Naţiunilor Unite.

9.9. Toate cheltuielile efectuate în baza art. 9 vor fi incluse în taxa de şcolarizare, în deplină concordanţă cu anexa nr. 3.

ARTICOLUL 10

Echipamentul Naţiunilor Unite

10. Dreptul asupra oricăror echipamente sau materiale, incluzând, în special, toate armele de foc şi muniţia, furnizate de Naţiunile Unite în sprijinul Programului de pregătire pentru protecţie nemijlocită, va rămâne al Naţiunilor Unite; toate aceste echipamente şi materiale sunt returnate Naţiunilor Unite în momentul ieşirii din vigoare ori denunţării acestui MOU sau chiar mai devreme, dacă materialele şi echipamentele nu mai sunt necesare pentru pregătire. In momentul returnării către Naţiunile Unite, întregul echipament trebuie să fie în aceeaşi stare ca la momentul livrării, conform uzurii şi portului normal, iar Guvernul va despăgubi Naţiunile Unite pentru orice pierdere, daune sau degradare a acestui echipament, situaţii care au survenit în afara uzurii şi folosirii normale, cu excepţia cazului în care orice pierdere ori daune aduse acestor echipamente au rezultat din neglijenţa personalului Naţiunilor Unite. Orice pierdere, daună sau degradare a echipamentului şi materialelor furnizate de Naţiunile Unite va fi investigată împreună de către persoanele desemnate oficial de către părţi.

ARTICOLUL 11

Aranjamente financiare

11.1. Participarea la Programul de pregătire pentru protecţie nemijlocită se face pe baza principiului „utilizatorul plăteşte". DSS şi SPP vor stabili împreună o taxă de şcolarizare pentru cursanţi, calculată în conformitate cu sumarul bugetului pentru Program, prevăzut în anexa nr. 3. Cheltuielile în moneda oficială a României datorate de către Naţiunile Unite în legătură cu acest MOU vor fi convertite în USD la cursul ratei operaţionale a Naţiunilor Unite, în vigoare la data facturării de către Guvernul României. Naţiunile Unite vor plăti către Guvern taxele de şcolarizare aferente cursanţilor Naţiunilor Unite care vor urma acest Program. Guvernul va fi responsabil de taxele de şcolarizare pentru personalul guvernamental care participă la Program. Părţile convin ca suma totală care poate fi plătită de Naţiunile Unite, conform acestui MOU, să nu depăşească suma de 214.000 dolari (două sute paisprezece mii de dolari SUA) pentru orice perioadă de 12 luni consecutive.

11.2. Plata taxelor de şcolarizare pentru personalul Naţiunilor Unite se face către Guvern, ca urmare a primirii facturilor originale, trimise de către SPP. Fiecare factură va avea ataşată documentaţia justificativă, aşa cum va fi solicitată de către Naţiunile Unite şi comunicată SPP, pentru a atesta faptul că serviciile menţionate în factură au fost asigurate în mod adecvat, conform prezentului MOU.

11.3.  SPP va emite o factură către Naţiunile Unite după terminarea fiecărui curs din cadrul Programului. DSS şi SPP se vor consulta în prealabil în legătură cu formatul şi conţinutul facturilor, inclusiv în legătură cu documentaţia justificativă solicitată. SPP va trimite facturile după cum urmează: In atenţia: Ofiţerului executiv, Departamentul de Siguranţă şi Securitate, FF Building 1441A, United Nations Headquarters, New York, New York 10017.

11.4.   Naţiunile Unite vor achita părţile necontestate din facturile emise de SPP în termen de treizeci (30) de zile de la primirea facturii originale, inclusiv a documentaţiei justificative solicitate. Plăţile vor fi efectuate ca urmare a certificării de către DSS, în sensul că serviciile menţionate în factură au fost asigurate în mod adecvat, în conformitate cu acest MOU.

11.5. Toate plăţile datorate Guvernului în baza acestui MOU se vor face prin transfer electronic de fonduri către contul bancar al Guvernului, cont ale cărui detalii au fost notificate de către Guvern, după cum urmează:

Nume de cont: SPP-UM 0149 F BUCUREŞTI..........................................................................................................................................................

Moneda contului: Dolari SUA........................................................................................................................................................................ ............

Număr de cont: R017RNCB 00820441 8533 002......................................................................................................................................................

Nume Bancă: Banca Comercială Română, Sucursala UNIREA....................................................................................................................................

Adresa Băncii: Bd. Unirii nr. 43-45, Bucureşti 70401, România...................................................................................................................................

Număr SWIFT al Băncii: RNCBROBU......................................................................................................................................................................

Instrucţiuni speciale de Routing: JP Morgan Chase CHAUS US33, ClflBANK, New York; CITI US33......................................................................

11.6. Guvernul recunoaşte şi este de acord că Naţiunile Unite pot să nu efectueze plata acelor părţi contestate din cadrul oricărei facturi, în eventualitatea că, în opinia Naţiunilor Unite, serviciile incluse în factură nu au fost asigurate în mod adecvat, în conformitate cu termenii acestui MOU, sau în cazul în care Guvernul nu a pus la dispoziţie suficiente documente justificative pentru factură.

11.7. Dacă Naţiunile Unite contestă orice factură sau parte a unei facturi, Naţiunile Unite trebuie să notifice Guvernul în acest sens, oferind motivele unei asemenea contestaţii. In cazul în care contestaţiile se referă doar la o parte a facturii, Naţiunile Unite trebuie să plătească Guvernului suma aferentă părţii necontestate a facturii. Naţiunile Unite şi Guvernul se vor consulta, cu bună credinţă, pentru a soluţiona problemele nerezolvate referitoare la orice factură contestată, în conformitate cu procedurile stabilite în art. 20 din prezentul document. De îndată ce o contestaţie cu privire la o factură sau o parte a facturii a fost rezolvată, Naţiunile Unite vor plăti Guvernului suma aferentă cât mai curând, dar nu mai târziu de treizeci (30) de zile de la rezolvarea unei astfel de contestaţii.

11.8. Ca urmare a Convenţiei privind privilegiile şi imunităţile Naţiunilor Unite (Convenţia), Naţiunile Unite, inclusiv organismele sale subsidiare, sunt scutite de la plata tuturor taxelor directe, cu excepţia plăţilor pentru servicii de utilităţi publice; de asemenea, sunt scutite de restricţiile vamale, taxele şi cheltuielile de natură similară, cu privire la articole importate sau exportate pentru a fi folosite în mod oficial de Naţiunile Unite. Toate facturile trimise de Guvern trebuie să fie în conformitate cu Convenţia.

ARTICOLUL 12

Păstrarea evidenţelor, cerinţe de audit

12.1. SPP va păstra evidenţe contabile complete, corecte şi detaliate pentru toate veniturile şi cheltuielile legate de fondurile primite de acesta de la Naţiunile Unite, conform prezentului MOU. Aceste evidenţe trebuie păstrate într-o formă şi într-un format convenite împreună cu Naţiunile Unite şi vor fi puse la dispoziţie pentru a fi inspectate de către Naţiunile Unite, inclusiv de către auditorii săi interni sau externi, în orice moment. Guvernul trebuie să coopereze deplin pentru realizarea acestor inspecţii.

12.2.  Naţiunile Unite sunt îndreptăţite la restituirea de către Guvern a oricăror sume care, în urma inspecţiilor sau a controalelor de audit, s-a dovedit a fi fost plătite de Naţiunile Unite altfel decât în conformitate cu termenii acestui MOU.

12.3. Guvernul va păstra evidenţele şi va facilita inspecţiile şi înapoierea sumelor menţionate în art. 12, timp de 3 ani de la încheierea fiecărui Program anual.

ARTICOLUL 13

Atestare

13.1.   SPP va pune la dispoziţia DSS CV-urile tuturor instructorilor SPP pentru a fi examinate şi va permite, la cerere, intervievarea instructorilor de către DSS. DSS va pune la dispoziţia SPP, la cerere, CV-urile instructorilor DSS. Atestarea tuturor cursanţilor trebuie să fie supusă aprobării de către persoana desemnată oficial de Naţiunile Unite, în consultare cu persoana desemnată oficial de Guvern.

13.2.  SPP va păstra o bază de date cu toţi cursanţii şi punctajele obţinute de aceştia la examinarea finală, pentru fiecare curs de pregătire din cadrul Programului, şi va furniza aceste informaţii către DSS, la cerere, în orice moment.

ARTICOLUL 14

Cerinţe de revizuire şi raportare

14.1. SPP va furniza DSS un raport (denumit în continuare raport de operaţii) după terminarea fiecărui curs din cadrul Programului de pregătire pentru protecţie nemijlocită. Raportul de operaţii va include o prezentare detaliată a următoarelor aspecte: programul de curs; numele şi particularităţile tuturor instructorilor şi cursanţilor participanţi; detalii privind prestaţiile tuturor instructorilor şi cursanţilor, inclusiv o notă cu privire la eventuale prestaţii excepţionale, precum şi explicaţii pentru eventuale eşecuri; declaraţia persoanei desemnate oficial din partea DSS cu privire la atestările cursanţilor participanţi; o declaraţie privind materialele de pregătire şi muniţia folosite pe timpul cursului; un raport sintetizând evaluarea/feedback-ul cursanţilor participanţi cu privire la fiecare activitate de pregătire şi fiecare instructor; o evaluare a oricăror problemele sau dificultăţi   întâmpinate   pe   timpul   cursului,   împreună   cu recomandări de îmbunătăţire.

14.2. DSS şi SPP vor efectua o revizuire comună a tuturor activităţilor de pregătire, a programei şi a materialelor pentru curs, după finalizarea fiecărui curs de pregătire din cadrul Programului de pregătire pentru protecţie nemijlocită, aducând modificări sau îmbunătăţiri conţinutului sau procesului de predare, dacă acest lucru se impune.

ARTICOLUL 15

Asigurarea

15.1.  Naţiunile Unite şi Guvernul trebuie să se asigure că întregul personal al Naţiunilor Unite şi al Guvernului, care participă la Program, fie ca instructori, fie în calitate de cursanţi, sunt în mod corespunzător acoperiţi de un sistem de compensaţii al forţei de muncă, de o poliţă de asigurare sau echivalentul acestora. Un astfel de sistem de compensaţii şi o astfel de asigurare vor fi suficiente pentru a putea acoperi eventuale pretenţii în caz de moarte, rănire, boală, infirmitate sau orice beneficii prevăzute de lege.

15.2.  Guvernul trebuie să încheie şi să menţină o poliţă de asigurare pentru orice fel de riscuri cu privire la obiectivele în care se execută pregătirea, la sediul, proprietatea şi echipamentul asigurate de către Guvern şi folosite pentru punerea în aplicare a acestui MOU.

15.3.  Părţile pot îndeplini obligaţiile stabilite la art. 15.1 şi 15.2 prin asigurare proprie.

ARTICOLUL 16

Răspundere şi pretenţii

16.1.   Părţile sunt, fiecare, responsabile pentru toate pretenţiile formulate de către propriul lor personal, pretenţii care ar putea surveni din ori în legătură cu o situaţie de moarte, rănire, boală sau din pierderea de proprietăţi ori din daune, suferite de personal, cu excepţia cazului în care moartea, rănirea, boala, pierderea proprietăţii sau daunele au rezultat din neglijenţa gravă ori din culpa celeilalte părţi, a personalului sau a agenţilor celeilalte părţi.

16.2.  Guvernul va fi singurul responsabil, va asigura şi va proteja Naţiunile Unite împotriva oricăror daune sau pierderi, rezultând din pretenţii ale terţilor, cu excepţia cazului în care aceste pretenţii rezultă din neglijenţa gravă ori din culpa Naţiunilor Unite sau a personalului său.

16.3.   Guvernul va fi singurul responsabil pentru toate pierderile sau daunele aduse oricărei facilităţi de pregătire, sediu, proprietate şi echipament asigurat de către Guvern, conform acestui MOU, cu excepţia cazului în care o astfel de pierdere sau daună rezultă din neglijenţa ori din culpa Naţiunilor Unite sau a personalului său.

16.4. La încheierea fiecărui curs, DSS şi SPP vor elabora un raport comun asupra pierderilor şi daunelor aduse oricărei facilităţi, sediu, proprietate sau echipament, puse la dispoziţie de către părţi, conform acestui MOU; DSS şi SPP vor aduce modificări sau îmbunătăţiri conţinuturilor ori proceselor de predare, dacă acest lucru se impune.

ARTICOLUL 17

Confidenţialitatea documentelor, a materialelor de curs şi a altor informaţii

17.1. Părţile trebuie să se asigure că toate documentele, materialele de curs şi alte informaţii legate de activităţile în legătură cu prezentul MOU au caracter confidenţial şi nu trebuie să fie dezvăluite niciunei alte entităţi sau persoane, cu excepţia acordului scris prealabil al celeilalte părţi; fac excepţie cazurile menţionate mai jos:

17.1.1. Guvernul poate dezvălui informaţii, în limita prevăzută de lege, cu condiţia ca, fără nicio derogare de la privilegiile şi imunităţile Naţiunilor Unite, Guvernul să notifice Naţiunile Unite, în timp util, în legătură cu o solicitare privind această dezvăluire, în scopul de a permite Naţiunilor Unite să întreprindă măsuri de protecţie sau alte acţiuni considerate necesare, înainte de efectuarea unei astfel de dezvăluiri; şi

17.1.2.  Naţiunile Unite pot dezvălui informaţii, în măsura în care acestea ar putea fi solicitate, ca urmare a Cartei Naţiunilor Unite, a rezoluţiilor sau regulamentelor Adunării Generale ori a regulilor promulgate în conformitate cu acestea. Naţiunile Unite vor notifica Guvernul în timp util în legătură cu orice solicitare de dezvăluire, pentru a permite acestuia să ia măsurile necesare sau să întreprindă orice alte acţiuni corespunzătoare.

17.2.  Părţile vor lua măsurile necesare ca tot personalul pe care îl asigură conform acestui MOU să respecte obligaţiile şi restricţiile privind confidenţialitatea la care s-a făcut referire în art. 17.1 de mai sus.

17.3.   Obligaţiile şi restricţiile legate de confidenţialitate stabilite în acest MOU vor rămâne în vigoare, indiferent de ieşirea din vigoare sau denunţarea acestui MOU.

ARTICOLUL 18

Drepturi de autor

18.1. Naţiunile Unite vor deţine toate drepturile de proprietate intelectuală şi alte drepturi de proprietate, incluzând, dar fără a se limita la, brevetele de invenţie, drepturile de autor, mărcile, cu privire la produsele, procesele, invenţiile, ideile, know-how-ul, documentele şi alte materiale elaborate ca urmare a acestui MOU şi care sunt legate direct de acesta sau sunt produse, pregătite ori strânse ca urmare a acestuia sau în cursul desfăşurării acestui MOU. Guvernul este de acord că aceste produse, documente şi alte materiale constituie opere elaborate pentru a fi închiriate pentru Naţiunile Unite.

18.2. In măsura în care orice astfel de drepturi de proprietate intelectuală sau alte drepturi de proprietate reprezintă drepturi de proprietate intelectuală sau alte drepturi de proprietate ale Guvernului: (i) care au existat înainte de asumarea de către Guvern a obligaţiilor din cadrul acestui MOU; sau (ii) pe care Guvernul le poate dezvolta ori achiziţiona sau pe care Ie-a dezvoltat ori le-a achiziţionat deja, independent de îndeplinirea obligaţiilor sale stabilite în baza acestui MOU, Naţiunile Unite nu pot şi nu vor revendica niciun drept de proprietate asupra acestora. Cu toate acestea, Guvernul va garanta Naţiunilor Unite dreptul de utilizare perpetuă a unor astfel de drepturi de proprietate intelectuală sau a altui drept de proprietate, doar pentru scopurile şi în conformitate cu cerinţele acestui MOU. La cererea Naţiunilor Unite, Guvernul va întreprinde toate măsurile necesare, va elabora toate documentele necesare şi va ajuta la asigurarea securităţii acestor drepturi de proprietate, transferarea sau cesionarea lor către Naţiunile Unite, în conformitate cu cerinţele legii aplicabile şi ale acestui MOU.

ARTICOLUL 19

Embleme oficiale şi logouri

19. Niciuna dintre părţi nu trebuie să folosească numele, emblema sau mărcile celeilalte părţi, ale diviziilor subordonate ale acesteia, ale organizaţiilor afiliate şi/sau agenţilor autorizaţi, precum şi orice fel de abreviere de la acestea, în nicio publicaţie sau document elaborat în legătură cu acest MOU sau altfel, fără aprobarea expresă, scrisă, obţinută anterior de la cealaltă parte.

ARTICOLUL 20

Rezolvarea disputelor

20.1.   Părţile vor întreprinde toate demersurile pentru a rezolva prompt şi amiabil, prin consultare directă, orice fel de pretenţie, dispută sau controversă care ar putea să apară în legătură cu acest MOU. In cazul în care persoanele desemnate oficial de părţi nu pot să rezolve o pretenţie, dispută sau controversă în timp de 60 de zile de la data la care oficialul desemnat al unei părţi a înştiinţat cealaltă parte cu privire la dispută sau controversă, la propunerea fiecăreia dintre părţi, problema poate fi înaintată secretarului general al Naţiunilor Unite şi primului-ministru al României, pentru consultaţii suplimentare, cu scopul de a se ajunge la o rezolvare amiabilă.

20.2. La cererea scrisă a oricărei părţi, orice pretenţii, dispute sau controverse care nu au fost rezolvate în conformitate cu art. 20.1 de mai sus pot fi trimise către o persoană agreată de comun acord să concilieze sau să medieze. Orice fel de pretenţie sau dispută care nu a fost rezolvată nici printr-o astfel de conciliere ori mediere poate fi supusă arbitrajului de oricare dintre părţi. Procedurile pentru arbitraj vor fi în conformitate cu Regulile UNCITRAL valabile în acel moment.

Hotărârile tribunalului arbitrai vor fi luate în baza principiilor generale ale dreptului comercial internaţional. Tribunalul arbitrai nu va avea autoritatea de a acorda daune punitive. In plus, tribunalul arbitrai nu va avea autoritatea de a acorda o dobândă mai mare decât „London Inter-Bank Offered Rate (LIBOR)" de la momentul respectiv şi orice astfel de dobândă va fi doar una simplă. Părţile vor respecta hotărârea finală adoptată în urma arbitrajului ca pe o hotărâre definitivă în ceea ce priveşte pretenţia, disputa sau controversa în cauză.

ARTICOLUL 21

Intrarea în vigoare şi durata

21.1.  Prezentul MOU se va aplica provizoriu de la data semnării de către Naţiunile Unite şi Guvern, în cazul în care acesta este semnat de către părţi la aceeaşi dată, sau de la data ultimei semnări, în cazul în care acest MOU este semnat de către părţi la date diferite. Prezentul MOU va intra în vigoare la data primirii de către Naţiunile Unite a notificării scrise din partea Guvernului cu privire la îndeplinirea de către acesta a formalităţilor cerute în conformitate cu prevederile legale interne.

21.2. Acest MOU va ieşi din vigoare la data de 31 decembrie 2011, cu excepţia cazului în care nu va fi denunţat mai devreme sau prelungit, în conformitate cu art. 22 de mai jos.

ARTICOLUL 22

Modificare, prelungire şi denunţare

22.1. Prezentul MOU poate fi modificat sau prelungit oricând prin acordul părţilor. Nicio modificare sau prelungire a acestui MOU şi nicio derogare de la vreuna dintre prevederile sale nu va fi validă decât dacă va fi confirmată printr-o modificare scrisă, semnată corespunzător de către reprezentanţii autorizaţi ai Naţiunilor Unite şi ai Guvernului. Modificarea sau prelungirea va intra în vigoare la data primirii de către Naţiunile Unite a unei notificări scrise din partea Guvernului privind îndeplinirea de către acesta a formalităţilor cerute în conformitate cu prevederile legale interne.

22.2. Prezentul MOU poate fi oricând denunţat sau suspendat de oricare dintre părţi printr-o notificare scrisă trimisă cu nu mai puţin de 60 de zile înainte. Obligaţiile asumate de părţi, conform acestui MOU, vor rămâne valabile după denunţare, astfel încât să fie posibilă finalizarea adecvată a activităţilor, retragerea personalului, a fondurilor, a proprietăţii şi echipamentului, stabilirea cheltuielilor, precum şi rezolvarea oricăror dispute între părţi.

ARTICOLUL 23

Incredinţarea sau subcontractarea

23.  Guvernul nu va încredinţa, transfera, subcontracta sau dispune în orice fel de responsabilităţile sale în legătură cu acest MOU, fără acordul scris prealabil al Naţiunilor Unite.

ARTICOLUL 24

Observaţii

24. Toate cererile, observaţiile şi alte comunicări prevăzute sau avute în vedere în acest acord se vor face în scris şi vor fi adresate către:

Naţiunile Unite:                                                      Guvernul:

Subsecretarul general pentru siguranţă şi securitate                Secretar de stat

Departamentul de Siguranţă şi Securitate                              Director

New York, New York 10017                                             Serviciul de Protecţie şi Pază

                                                                                           Calea 13 Septembrie nr. 1-2

                                                                                           Palatul Parlamentului, corp B3I

                                                                                           Bucureşti, sectorul 5, România

ARTICOLUL 25

Privilegii şi imunităţi

25.   Nimic din sau în legătură cu acest MOU nu va fi considerat o derogare, expresă ori implicită, de la oricare dintre privilegiile şi imunităţile Naţiunilor Unite, incluzând organele sale subordonate.

ARTICOLUL 26

Prevederi finale

26.1. Anexele acestui MOU fac parte integrantă din acesta.

26.2. Nimic din conţinutul acestui MOU nu va fi interpretat ca limitând sau restricţionând drepturile Naţiunilor Unite de a intra în acorduri ori aranjamente al căror scop este asigurarea pregătirii de securitate din alte surse.

Drept urmare, reprezentanţii autorizaţi ai Naţiunilor Unite şi ai Guvernului au semnat acest MOU la New York, în două exemplare originale, în limba engleză, ambele texte fiind egal autentice.

Pentru Guvernul României,

Lucian Silvan Pahonţu,

secretar de stat

Data: 5 august 2009

Pentru Naţiunile Unite,

Warren Sach,

asistentul secretarului general al Serviciilor centrale de sprijin

Data: 5 august 2009

Anexe:

1.  DSS-SPP Programă de curs pentru Programul de pregătire pentru protecţie nemijlocită

2. Calificările instructorilor

3. Sumar de buget pentru Program

ANEXA Nr. 1

PROGRAMA ANALITICA A PROGRAMULUI DE PREGĂTIRE

Cursul 1/2009 din cadrul Programului DSS-SPP de pregătire pentru protecţie nemijlocită Bucureşti, România

Cursul din cadrul Programului de pregătire pentru protecţie nemijlocită este conceput astfel încât să acopere toate elementele de bază ale protecţiei nemijlocite necesare personalului Naţiunilor Unite care îndeplineşte acest rol. Se desfăşoară pe durata a douăzeci şi opt (28) de zile care cuprind opt virgulă cinci ore (8,5 ore) zilnic, pe durata unui ciclu de şapte (7) zile. Instruirea se realizează în fiecare zi a structurii cursului, pentru a optimiza timpul de pregătire disponibil şi a folosi la maximum disponibilitatea personalului şi fondurile alocate cursului.

Instruirea la curs în cadrul modulelor de teorie, practică, scenarii şi evaluare se desfăşoară pe perioade cu durata de patruzeci şi cinci (45) de minute. Acestea vor avea loc zilnic, între orele 8,00 şi 17,30 (perioadele pentru modulele de scenarii şi evaluare pot varia în funcţie de circumstanţe), alocându-se două (2) ore zilnic pentru deplasarea cu vehicule de la locaţia de cazare până la locurile de pregătire, avându-se în vedere volumul considerabil al traficului şi problemele de anticipare corectă a timpului necesar în Bucureşti.

Structura zilnică permite stabilirea următorului program orar:

7,00-8,00        - Deplasare de la locaţia de cazare la locul de pregătire

8,00-8,45        - Perioada 1

8,45-9,30        - Perioada 2

9,30-10,15      - Perioada 3

10,15-10,30    - Pauză (gustare de dimineaţă)

10,30-11,15    - Perioada 4

11,15-12,00    - Perioada 5

12,00-12,45    - Perioada 6

12,45-13,30    - Pauză (prânz)

13,30-14,15    - Perioada 7

14,15-15,00    - Perioada 8

15,00-15,15    - Pauză (gustare de după-amiază)

15,15-16,00    - Perioada 9

16,00-16,45    - Perioada 10

16,45-17,30    - Perioada 11

17,30-18,30    - Deplasare de la locul de pregătire la locaţia de cazare

Planul de învăţământ al cursului prevede o sută şaizeci şi cinci (165) de perioade de instruire a câte patruzeci şi cinci (45) de minute, pe durata a cincisprezece (15) zile. Acesta include şase (6) zile de predare pe baza unor scenarii, trei (3) zile de exerciţii de remediere şi închegare a echipei, pe lângă alte trei (3) zile de navigaţie/deplasare în coloană şi familiarizare cu zona. Totalul cursurilor predate prevede o sută patruzeci şi trei (143) de perioade de instruire.

Programa analitică a cursului

Conţinutul cursului, materialele de instruire, teoria şi practica reprezintă baza pentru următoarele module:

Modulul 1:                    Metodologia protecţiei

Modulul 2:                    Planificarea protecţiei

Modulul 3:                    Competenţe operaţionale

Modulul 4:                    Operaţiuni

Modulul 5:                    Asigurare medicală

Modulul 6:                    Aspecte postoperaţionale

Toate temele sunt formulate în vederea unei dezvoltări consistente pe durata cursului şi a sprijinirii obiectivelor de învăţământ prestabilite.

Săptămâna unu (1) este predominant teoretică, cu un număr limitat de elemente practice.

Săptămâna doi (2) introduce un număr crescut de elemente practice şi un miniexerciţiu iniţial (MinEx) pentru a asigura o bază de evoluţie a deprinderilor individuale.

Săptămâna trei (3) îmbogăţeşte baza de deprinderi a cursantului, prin practică lărgită, închegarea echipei, navigaţie, familiarizare cu zona şi un miniexerciţiu (MinEx) mai complex.

Săptămâna patru (4) va permite cursanţilor să finalizeze elementele teoretice şi practice rămase, apoi să se concentreze asupra unui exerciţiu major (MajEx) de trei (3) zile, în cadrul căruia variatele sarcini, locaţii, mijloace şi roluri asumate prin rotaţie vor permite întregului personal să fie evaluat într-o varietate de roluri şi responsabilităţi, individual şi ca parte din structura unei echipe.

Planul de învăţământ al cursului permite următoarea distribuţie a perioadelor de curs:

Modulul 1:      Metodologia protecţiei       Perioade de instruire:       Practică:

Modulul 2:      Planificarea protecţiei         Perioade de instruire:       Practică:

Modulul 3:      Competenţe operaţionale   Perioade de instruire:       Practică:

Modulul 4:      Operaţiuni                          Perioade de instruire:      Practică:

Modulul 5:      Asigurare medicală             Perioade de instruire:      Practică:

Modulul 6:      Aspecte postoperaţionale   Perioade de instruire:      Practică:

Structura cursului

Modulul 1.      Metodologia protecţiei

1.1.                  Istoric şi perspective

1.2.                  Studii de caz în domeniul protecţiei

1.3.                  Istoricul Naţiunilor Unite

1.4.                  Structura Naţiunilor Unite

1.5.                  Mandatul Naţiunilor Unite în domeniul protecţiei

1.6.                  Organizarea funcţională a protecţiei în cadrul Naţiunilor Unite

1.7.                  Politicile şi regulamentele Naţiunilor Unite în domeniul operaţiunilor de protecţie nemijlocită

1.8.                  Terminologie

1.9.                  Selecţia personalului

1.10.                Roluri şi responsabilităţi

- şef de echipă, şef de tură, ofiţer de protecţie principal, ofiţer tactic de comandă, ofiţer antemergător, ofiţer de protecţie, operator în postul de comandă, operator de sprijin cu armament, conducător auto pentru protecţie nemijlocită

Modulul 2.     Planificarea protecţiei

2.1.                 Dinamica operaţiunilor de protecţie

2.2.                 Planificare

2.3.                 Antemergători

- sarcini individuale/ale echipelor de a asigura supravegherea rutei, locaţiei, reşedinţei, biroului

2.4.                 Ofiţeri de legătură

2.5.                 Dispozitive explozive improvizate (DEI)

2.6.                 Dispozitive explozive improvizate amplasate pe vehicule

2.7.                 Cunoaştere/Mod de gândire

2.8.                 Metode de operare/Informări privind situaţii specifice din ţară - Irak, Afganistan, Sudan, Darfur, Timor Leste/Haiti

2.9.                 Ameninţări specifice zonei/Terorism

2.10.               Metodologia atacului (specificul misiunii la un moment dat)

2.11.               Ordinul de operaţii (SMEAC)

2.12.               Selectarea şi planificarea traseului

2.13.               Echipele de antemergători

2.14.               Supravegherea locaţiilor

2.15.               Cunoaşterea şi depistarea DEI

2.16.               Informări şi prezentări (MOI)

2.17.               Operaţiuni cu coloane de maşini

Modulul 3.     Competenţe operaţionale

3.1.                 Echipament

3.2.                 Politica uzului de forţă

3.3.                 Uzul de forţă -Test

3.4.                 Recunoaşterea uzului de forţă

3.5.                 Reguli privind folosirea în siguranţă a armelor de foc

3.6.                 Recunoaşterea regulilor de siguranţă

3.7.                 Pregătire şi calificare în tragerea cu pistolul:

- briefing privind siguranţa tragerilor;

- inspecţia armelor şi echipamentului;

- evaluare/pregătire în tragerea cu pistolul.

Poziţiile de tragere: în picioare/în genunchi/cu genunchii îndoiţi/în poziţia culcat/poziţii neortodoxe: tragerea de sub acoperire, foc automat/exerciţii de control trăgaci, ţinte multiple: semiautomat şi automat de la diferite distanţe, identificarea ţintei, tragerea din mişcare, intoarceri, exerciţii de instrucţie în echipă, desfăşurarea armelor de foc cu măşti de gaze

3.8.                 Pregătire şi calificare în tragerea cu carabina:

- briefing privind siguranţa tragerii cu armele de foc, 1 oră;

- evaluare/pregătire în tragerea cu pistol automat şi puşcă.

Poziţiile de tragere: în picioare/în genunchi/cu genunchii îndoiţi/în poziţia culcat/poziţii neortodoxe: tragerea de sub acoperire, foc automat/exerciţii de control trăgaci, ţinte multiple: semiautomat şi automat de la diferite distanţe, identificarea ţintei, tragerea din mişcare, întoarceri, exerciţii de instrucţie în echipă, desfăşurarea armelor de foc cu măşti de gaze

3.9.                 Echipament folosit în activitatea de protecţie nemijlocită:

- baston ASP, cătuşe flexibile, lanternă tactică, trusă medicală, tehnică de comunicaţii, masca de gaze, oglinzi tactice

3.10.                 Promptitudine de ripostă tactică

3.11.                 Comunicaţiile (comenzi verbale, comunicarea între membrii echipei, echipament de comunicaţii specific protecţiei nemijlocite, semnale manuale, comunicare computerizată securizată)

3.12.                 Cunoştinţe tehnice (înregistrare cameră foto/cameră video, GPS, soft de localizare şi detectare)

3.13.                 Cunoştinţe de bază de orientare pe hartă şi navigaţie

Modulul 4.     Operaţiuni

4.1.                 Proceduri operaţionale standard pentru activitatea de protecţie nemijlocită

4.2.                 Operaţiuni pe jos:

- exerciţiu în teren, pe jos (grupuri de protecţie formate din una, două, trei, patru persoane);

- formaţiuni pe jos şi exerciţii de tragere cu muniţie de război (grupuri de protecţie formate din una, două, trei, patru persoane şi formaţiuni pentru situaţii cu grad ridicat de risc).

4.3.                Operaţiuni cu vehicule

4.4.                 Planificarea şi antemergătorii

4.5.                 Ciclul de atac

4.6.                 Gaze lacrimogene (clor gazos)

4.7.                 Analiza obiectivelor/Supravegherea biroului şi reşedinţei

4.8.                 Analiza tiparelor de deplasare

4.9.                  Informaţii pentru operaţiunile de protecţie nemijlocită

4.10.                 Detectarea supravegherii

4.11.                 Abilităţile conducătorului auto

4.12.                 Abilităţi de conducere în coloană

4.13.                 Exerciţii de sosire şi plecare

4.14.                 Vehicul avariat/Exerciţii transfer

4.15.                 Pregătire pe baza unor scenarii

4.16.                 Planificarea complexă a misiunii - legătura operativă civilă/militară

4.17.                 Procedurile CASEVAC (de evacuare)

4.18.                 Marcaje ad-hoc ale zonei de aterizare şi comunicaţiile sol-aer

4.19.                 Operaţiuni vehicule blindate

4.20.                 Operaţiuni vehicule neblindate

4.21.                 Exerciţii vehicul avariat

4.22.                 Exerciţii tactice de rupere a contactului cu inamicul, la deplasarea pe jos

4.23.                 Exerciţii tactice de luptă cu muniţie de război

4.24.                 Scenarii de răspuns cu forţă la folosirea forţei

4.25.                 Foc şi deplasare în perechi

4.26.                 Folosirea dispozitivelor de vedere pe timp de noapte

4.27.                 Comunicaţii B-Gan Imarsat

4.28.                 Selectarea echipamentului personal de protecţie şi a armelor de foc

4.29.                 Tactici defensive

4.30.                 Exerciţii de simulare a unui atac la adresa demnitarului - pe jos şi cu maşina

4.31.                 Filaj/antifilaj/contrafilaj

4.32.                 Deplasarea:

- pe calea aerului (cu elicopterul - mic/mediu/mare);

- pe calea aerului (cu avionul - mic/mare);

- pe mare.

4.33.                 Familiarizarea cu sistemele de armament (prieten/duşman)

Modulul 5.      Asigurare medicală (continuare)

5.1.                 Asigurarea medicală pentru acţiunile de luptă/Primul ajutor

5.2.                 CASEVAC

5.3.                 Reacţii fiziologice la stres

Modulul 6.      Aspecte postoperaţionale

6.1.                  Informarea după misiune

6.2.                 Evaluarea după misiune

6.3.                 Experienţa câştigată

6.4.                 Pregătire şi reevaluare

Administrare curs

(i)                 Miniexerciţii (2 zile)

(ii)                 Exerciţii majore (3 zile)

(iii)                 Examinare finală, 1 oră

(iv)                 Analiza cursului, 1 oră

(v)                 Concluzie curs

Apendice 1 (Prezentare modul) la anexa nr. 1 (Programa analitică a programului de pregătire)

Prezentare modul

Modulul

Titlul

Subiectul

Durata

Module

Teorie

Practică

Locaţie SPP

Instructori

Resurse necesare

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

Metodologia protecţiei

Prezentare istoric

45 min.

1

Da

Nu

Complex de pregătire

ONU

Sală de clasă

1.

Metodologia protecţiei

Studii de caz

45 min.

1

Da

Nu

Complex de pregătire

ONU

Sală de clasă

1.

Metodologia protecţiei

Istoricul Naţiunilor Unite

45 min.

1

Da

Nu

Complex de pregătire

ONU

Sală de clasă

1.

Metodologia protecţiei

Structura Naţiunilor Unite

45 min.

1

Da

Nu

Complex de pregătire

ONU

Sală de clasă

1.

Metodologia protecţiei

Mandatul Naţiunilor Unite în domeniul protecţiei

45 min.

1

Da

Nu

Complex de pregătire

ONU

Sală de clasă

1.

Metodologia protecţiei

Organizarea funcţională a protecţiei în cadrul Naţiunilor Unite

45 min.

1

Da

Nu

Complex de pregătire

ONU

Sală de clasă

1.

Metodologia protecţiei

Politici şi regulamente ale Naţiunilor Unite în domeniul operaţiunilor de protecţie nemijlocită în teritoriu

45 min.

1

Da

Nu

Complex de pregătire

ONU

Sală de clasă

1.

Metodologia protecţiei

Selecţia personalului

45 min.

1

Da

Nu

Complex de pregătire

ONU

Sală de clasă

1.

Metodologia protecţiei

Roluri şi responsabilităţi

90 min.

2

Da

Nu

Complex de pregătire

ONU

Sală de clasă

2.

Planificarea protecţiei

Dinamica operaţiunilor de protecţie

45 min.

1

Da

Nu

Complex de pregătire

ONU

Sală de clasă

2.

Planificarea protecţiei

Planificare

45 min.

1

Da

Nu

Complex de pregătire

ONU

Sală de clasă

2.

Planificarea protecţiei

Antemergători

135 min.

3

Da

Nu

Complex de pregătire

ONU

Sală de clasă

2.

Planificarea protecţiei

Ofiţeri de legătură

45 min.

1

Da

Nu

Complex de pregătire

ONU

Sală de clasă

2.

Planificarea protecţiei

Dispozitive explozive improvizate (DEI)

90 min.

2

Da

Nu

Complex de pregătire

ONU

Sală de clasă

2.

Planificarea protecţiei

Dispozitive explozive improvizate amplasate pe vehicule

45 min.

1

Da

Nu

Complex de pregătire

ONU

Sală de clasă

2.

Planificarea protecţiei

Cunoaştere/Mod de gândire

90 min.

2

Da

Nu

Complex de pregătire

ONU

Sală de clasă

2.

Planificarea protecţiei

Metode de operare/Informări situaţii specifice din ţară

270 min.

6

Da

Nu

Complex de pregătire

ONU

Sală de clasă

2.

Planificarea protecţiei

Ameninţări specifice zonei/Terorism

90 min.

2

Da

Nu

Complex de pregătire

ONU

Sală de clasă

2.

Planificarea protecţiei

Metodologia de atac

45 min.

1

Da

Nu

Complex de pregătire

ONU

Sală de clasă

2.

Planificarea protecţiei

Ordinul de operaţii (SMEAC)

45 min.

1

Da

Da

Complex de pregătire

ONU

Sală de clasă

2.

Planificarea protecţiei

Alegerea traseului şi securitatea

45 min.

1

Da

Da

Complex de pregătire

ONU

Sală de clasă

2.

Planificarea protecţiei

Echipele de antemergători de securitate

45 min.

1

Da

Da

Complex de pregătire

ONU

Sală de clasă

2.

Planificarea protecţiei

Supravegherea locaţiilor

45 min.

1

Da

Da

Complex de pregătire

ONU

Sală de clasă

2.

Planificarea protecţiei

Cunoaşterea şi depistarea DEI

45 min.

1

Da

Da

Complex de pregătire

ONU

Sală de clasă

2.

Planificarea protecţiei

Informări şi prezentări (MOI)

45 min.

1

Da

Nu

Complex de pregătire

ONU

Sală de clasă

2.

Planificarea protecţiei

Operaţiuni cu coloane de maşini

225 min.

5

Da

Da

Complex de pregătire

ONU

Sală de clasă

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

3.

Competenţe operaţionale

Echipament

45 min.

1

Da

Nu

Complex de pregătire

ONU

Sală de clasă

3.

Competenţe operaţionale

Politica uzului de forţă

45 min.

1

Da

Da

Complex de pregătire

ONU

Sală de clasă

3.

Competenţe operaţionale

Test uzul de forţă

45 min.

1

Da

Da

Complex de pregătire

ONU

Sală de clasă

3.

Competenţe operaţionale

Recunoaşterea uzului de forţă

45 min.

1

Da

Da

Complex de pregătire

ONU

Sală de clasă

3.

Competenţe operaţionale

Reguli privind folosirea în siguranţă a armelor de foc

45 min.

1

Da

Da

Complex de pregătire

ONU

Sală de clasă

3.

Competenţe operaţionale

Recunoaşterea regulilor de siguranţă

45 min.

1

Da

Da

Complex de pregătire

ONU

Sală de clasă

3.

Competenţe operaţionale

Pregătire şi calificare în tragerea cu pistolul

225 min.

5

Da

Da

Complex de pregătire

ONU

Sală de clasă Poligon

3.

Competenţe operaţionale

Pregătire şi calificare în tragerea cu carabina

225 min.

5

Da

Da

Complex de pregătire

ONU

Sală de clasă Poligon

3.

Competenţe operaţionale

Echipament folosit în  activitatea  de  protecţie nemijlocită

135 min.

3

Da

Da

Complex de pregătire

ONU

Sală de clasă Poligon

3.

Competenţe operaţionale

Promptitudine de ripostă tactică

90 min.

2

Da

Da

Complex de pregătire

ONU

Sală de clasă Poligon

3.

Competenţe operaţionale

Comunicaţii

90 min.

2

Da

Da

Complex de pregătire

ONU

Sală de clasă Poligon

3.

Competenţe operaţionale

Cunoştinţe tehnice

45 min.

1

Da

Da

Complex de pregătire

ONU

Sală de clasă

3.

Competenţe operaţionale

Cunoştinţe de bază de orientare pe hartă şi navigaţie

45 min.

1

Da

Da

Complex de pregătire

ONU

Sală de clasă Teren

4.1.

Operaţiuni

Proceduri operaţionale standard pentru activitatea de protecţie nemijlocită

45 min.

1

Da

Nu

Complex de pregătire

ONU

Sală de clasă

4.2.

Operaţiuni

Operaţiuni pe jos

135 min.

3

Da

Da

Complex de pregătire

ONU

Sală de clasă Teren

4.3.

Operaţiuni

Operaţiuni cu vehicule

45 min.

1

Da

Da

Complex de pregătire

ONU

Sală de clasă

4.4.

Operaţiuni

Planificare şi antemergători

45 min.

1

Da

Da

Complex de pregătire

ONU

Sală de clasă

4.5.

Operaţiuni

Ciclul de atac

45 min.

1

Da

Nu

Complex de pregătire

ONU

Sală de clasă

4.6.

Operaţiuni

Gaze lacrimogene (clor gazos)

45 min.

1

Da

Nu

Complex de pregătire

ONU

Sală de clasă

4.7.

Operaţiuni

Analiza obiectivelor/Supraveghere birou şi reşedinţă

45 min.

1

Da

Da

Complex de pregătire

ONU

Sală de clasă

4.8.

Operaţiuni

Analiza tiparelor de deplasare

45 min.

1

Da

Nu

Complex de pregătire

ONU

Sală de clasă

4.9.

Operaţiuni

Informaţii pentru operaţiunile de protecţie nemijlocită

45 min.

1

Da

Nu

Complex de pregătire

ONU

Sală de clasă

4.10.

Operaţiuni

Detectarea supravegherii

45 min.

1

Da

Da

Complex de pregătire

ONU

Sală de clasă

4.11.

Operaţiuni

Abilităţile conducătorului auto

135 min.

3

Da

Da

Complex de pregătire

ONU

Sală de clasă

4.12.

Operaţiuni

Abilităţi de conducere în coloană

135 min.

3

Da

Da

Complex de pregătire

ONU

Sală de clasă

4.13.

Operaţiuni

Exerciţii de sosire şi plecare

45 min.

1

Da

Nu

Complex de pregătire

ONU

Sală de clasă

4.14.

Operaţiuni

Vehicul avariat/Exerciţii de transfer

135 min.

3

Da

Da

Complex de pregătire

ONU

Sală de clasă

4.15.

Operaţiuni

Pregătire pe baza unor scenarii

45 min.

1

Da

Da

Complex de pregătire

ONU

Sală de clasă

4.16.

Operaţiuni

Planificare complexă a misiunii

45 min.

1

Da

Nu

Complex de pregătire

ONU

Sală de clasă

4.17.

Operaţiuni

Proceduri CASEVAC (de evacuare)

45 min.

1

Da

Nu

Complex de pregătire

ONU

Sală de clasă

4.18.

Operaţiuni

Marcaje ad-hoc ale zonei de aterizare şi comunicaţii sol/aer

45 min.

1

Da

Nu

Complex de pregătire

ONU

Sală de clasă

4.19.

Operaţiuni

Operaţiuni cu vehicule blindate

45 min.

1

Da

Nu

Complex de pregătire

ONU

Sală de clasă

4.20.

Operaţiuni

Operaţiuni cu vehicule neblindate

45 min.

1

Da

Nu

Complex de pregătire

ONU

Sală de clasă

4.21.

Operaţiuni

Exerciţii vehicul avariat

90 min.

2

Da

Da

Complex de pregătire

ONU

Sală de clasă

4.22.

Operaţiuni

Exerciţii tactice de rupere a contactului cu inamicul la deplasarea pe jos

45 min.

1

Da

Da

Complex de pregătire

ONU

Sală de clasă

4.23.

Operaţiuni

Exerciţii tactice de luptă cu muniţie de război

135 min.

3

Da

Da

Complex de pregătire

ONU

Sală de clasă

4.24.

Operaţiuni

Scenarii de răspuns cu forţă la folosirea forţei

45 min.

1

Da

Nu

Complex de pregătire

ONU

Sală de clasă

4.25.

Operaţiuni

Foc şi deplasare în perechi

45 min.

1

Da

Nu

Complex de pregătire

ONU

Sală de clasă

4.26.

Operaţiuni

Folosirea dispozitivelor de vedere pe timp de noapte

45 min.

1

Da

Da

Complex de pregătire

ONU

Sală de clasă

4.27.

Operaţiuni

Comunicaţii B Gan şi Immarsat

45 min.

1

Da

Da

Complex de pregătire

ONU

Sală de clasă

4.28.

Operaţiuni

Selectarea echipamentului personal de protecţie şi a armelor de foc

45 min.

1

Da

Da

Complex de pregătire

ONU

Sală de clasă

4.29.

Operaţiuni

Tactici defensive

45 min.

1

Da

Da

Complex de pregătire

ONU

Sală de clasă

4.30.

Operaţiuni

Exerciţii  de  simulare  a  unui  atac  la  adresa demnitarului - pe jos şi cu maşina

90 min.

2

Da

Da

Complex de pregătire

ONU

Sală de clasă

4.31.

Operaţiuni

Filaj/antifilaj/contrafilaj

45 min.

1

Da

Da

Complex de pregătire

ONU

Sală de clasă

4.32.

Operaţiuni

Deplasare pe calea aerului (elicopter/avion) şi pe mare

45 min.

1

Da

Da

Complex de pregătire

ONU

Sală de clasă Aeroport

4.33.

Operaţiuni

Familiarizare cu sistemele de armament (prieten/ duşman)

90 min.

2

Da

Da

Complex de pregătire

ONU

Sală de clasă Poligon

5.1.

Asigurare medicală

Asigurarea medicală pentru acţiunile de luptă/Primul ajutor

1.125 min.

25

Da

Da

Complex de pregătire

ONU

Sală de clasă

5.2.

Asigurare medicală

CASEVAC (evacuarea)

90 min.

2

Da

Da

Complex de pregătire

ONU

Sală de clasă

5.3.

Asigurare medicală

Reacţii fiziologice la stres

90 min.

2

Da

Nu

Complex de pregătire

ONU

Sală de clasă

6.1.

Postoperaţiuni

Informarea după misiune

45 min.

1

Da

Da

Complex de pregătire

ONU

Sală de clasă

6.2.

Postoperaţiuni

Evaluarea după misiune

45 min.

1

Da

Nu

Complex de pregătire

ONU

Sală de clasă

6.3.

Postoperaţiuni

Experienţa câştigată

45 min.

1

Da

Nu

Complex de pregătire

ONU

Sală de clasă

6.4.

Postoperaţiuni

Pregătire şi reevaluare

45 min.

1

Da

Nu

Complex de pregătire

ONU

Sală de clasă

Apendice 2 (Sumar) la anexa nr. 1 (Programa analitică a programului de pregătire)

Sumar

Zi

nr.

Zi

Dată

7,00-8,00

8,00- 8,45

8,45- 9,30

9,30- 10,15

10,15- 10,30

10,30-11,15

11,15- 12,00

12,00-

12,45

12,45- 13,30

13,30-

14,15

14,15- 15,00

15,00-

15,15

15,15- 16,00

16,00-

16,45

16,45-

17,30

17,30-

18,30

Duminică

TBA(Se va comunica)

Deplasare internaţională/Transfer către locurile de cazare/Program administrativ personal

Info

Admin. curs

Admin. curs

1

Luni

TBA

Deplasare

1.1

1.2

1.3

Pauză

1.4

1.5

1.6

Pauză

1.7

1.8

Pauză

1.9

1.10

1.10

Deplasare

2

Marţi

TBA

Deplasare

2.1

2.2

2.3

Pauză

2.3

2.3

2.4

Pauză

2.5

2.5

Pauză

2.6

2.7

2.7

Deplasare

3

Miercuri

TBA

Deplasare

2.8

2.8

2.8

Pauză

2.8

2.8

2.8

Pauză

2.9

2.9

Pauză

2.10

2.10

2.11

Deplasare

4

Joi

TBA

Deplasare

3.5

3.6

3.7

Pauză

3.7

3.7

3.7

Pauză

3.8

3.8

Pauză

3.8

3.8

3.8

Deplasare

5

Vineri

TBA

Deplasare

2.11

2.12

2.13

Pauză

2.14

2.15

2.16

Pauză

2.17

2.17

Pauză

2.17

2.17

2.17

Deplasare

6

Sâmbătă

TBA

Deplasare

Briefing

Exerciţiu de orientare

Inchegarea echipei

Deplasare

7

Duminică

TBA

Instructaj de remediere

Exerciţiu în echipă

Moment administrativ personal

8

Luni

TBA

Deplasare

3.1

3.2

3.3

Pauză

3.4

3.5

3.6

Pauză

3.7

3.7

Pauză

3.7

3.7

3.7

Deplasare

9

Marţi

TBA

Deplasare

3.8

3.8

3.8

Pauză

3.9

3.9

3.9

Pauză

3.10

3.10

Pauză

3.11

3.11

3.12

Deplasare

10

Miercuri

TBA

Deplasare

3.13

Pauză

Pauză

Pauză

Deplasare

11

Joi

TBA

Deplasare

MinEx

MinEx

MinEx

MinEx

MinEx

MinEx

MinEx

MinEx

MinEx

MinEx

MinEx

MinEx

MinEx

MinEx

12

Vineri

TBA

Deplasare

Pauză

Pauză

Pauză

Deplasare

13

Sâmbătă

TBA

Deplasare

Briefing

Exerciţiu de orientare

Inchegarea echipei

Deplasare

14

Duminică

TBA

Instructaj de remediere

Exerciţiu în echipă

Moment administrativ personal

Zi

nr.

Zi

Dată

7,00-8,00

8,00- 8,45

8,45- 9,30

9,30- 10,15

10,15- 10,30

10,30- 11,15

11,15- 12,00

12,00-

12,45

12,45-

13,30

13,30-

14,15

14,15- 15,00

15,00-

15,15

15,15-

16,00

16,00-

16,45

16,45-

17,30

17,30- 18,30

15

Luni

TBA

Deplasare

4.1

4.2

4.2

Pauză

4.2

4.3

4.4

Pauză

4.5

4.6

Pauză

4.7

4.8

4.9

Deplasare

16

Marţi

TBA

Deplasare

MinEx

MinEx

MinEx

MinEx

MinEx

MinEx

MinEx

MinEx

MinEx

MinEx

MinEx

MinEx

MinEx

MinEx

Deplasare

17

Miercuri

TBA

Deplasare

4.10

4.11

4.11

Pauză

4.12

4.12

4.13

Pauză

4.14

4.14

Pauză

4.15

4.15

4.15

Deplasare

18

Joi

TBA

Deplasare

4.15

4.15

4.16

Pauză

4.17

4.18

4.19

Pauză

4.20

4.21

Pauză

4.22

4.23

4.24

Deplasare

19

Vineri

TBA

Deplasare

4.25

4.26

4.27

Pauză

4.28

4.29

4.30

Pauză

4.30

4.31

Pauză

4.32

4.33

4.33

Deplasare

20

Sâmbătă

TBA

Deplasare

Briefing

Exerciţiu de orientare

Inchegarea echipei

Deplasare

21

Duminică

TBA

Instructaj de remediere

Exerciţiu în echipă

Moment administrativ personal

22

Luni

TBA

Deplasare

5.1

5.1

5.1

Pauză

5.1

5.1

5.1

Pauză

5.1

5.1

Pauză

5.1

5.1

5.1

Deplasare

23

Marţi

TBA

Deplasare

5.1

5.1

5.1

Pauză

3.7/8

3.7/8

3.7/8

Pauză

5.1

5.1

Pauză

5.1

5.1

5.1

Deplasare

24

Miercuri

TBA

Deplasare

5.1

5.1

5.1

Pauză

5.2

5.2

5.3

Pauză

5.3

6.1

Pauză

6.2

6.3

6.4

Deplasare

25

Joi

TBA

Deplasare

Ex maj.

Ex maj.

Ex maj.

Ex maj.

Ex maj.

Ex maj.

Ex maj.

Ex maj.

Ex maj.

Ex maj.

Ex maj.

Ex maj.

Ex maj.

Ex maj.

Deplasare

26

Vineri

TBA

Deplasare

Ex maj.

Ex maj.

Ex maj.

Ex maj.

Ex maj.

Ex maj.

Ex maj.

Ex maj.

Ex maj.

Ex maj.

Ex maj.

Ex maj.

Ex maj.

Ex maj.

Deplasare

27

Sâmbătă

TBA

Deplasare

Ex maj.

Ex maj.

Ex maj.

Ex maj.

Ex maj.

Ex maj.

Ex maj.

Ex maj.

Ex maj.

Ex maj.

Ex maj.

Ex maj.

Ex maj.

Ex maj.

Deplasare

28

Duminică

Moment administrativ al cursului/Inchiderea cursului

Transport către aeroport/Deplasare internaţională

ANEXA Nr. 2

CALIFICĂRILE   INSTRUCTORILOR

Instructorii cuprinşi în Programul DSS-SPP de pregătire pentru protecţie nemijlocită trebuie să dovedească faptul că au competenţele şi calificările enumerate mai jos:

Competenţe

Profesionalism: Cunoştinţe foarte bune în ceea ce priveşte asigurarea protecţiei nemijlocite, însoţite de o experienţă solidă într-o specializare militară, poliţienească sau altă specializare din domeniul securităţii; cunoştinţe foarte bune privind metodologia de instruire, însoţite de o experienţă solidă în activitatea de instructor de protecţie nemijlocită; cunoştinţe tehnice bune pentru a putea înţelege diverse specializări, cum sunt: electronica, comunicaţiile, mecanica, armele şi alte dispozitive sofisticate, întâlnite în operaţiunile de protecţie nemijlocită; capacitatea de a face faţă factorilor de stres, atunci când aceştia apar; angajamentul de a implementa ideea potrivit căreia nu există diferenţe între sexe, prin asigurarea unei participări egale atât a femeilor, cât şi a bărbaţilor în toate aspectele activităţii de instruire pe probleme de protecţie nemijlocită. Comunicarea: abilităţi de a comunica oral şi în scris şi de a susţine prezentări, abilitatea de a preda cursuri în limba engleză, potrivit cerinţelor. Abilităţi de interacţiune cu alte persoane. Planificare şi organizare: abilitatea de a formula obiective clare şi de a ierarhiza activităţile; monitorizarea şi adaptarea planurilor, folosirea eficientă a timpului. Cunoştinţe tehnice: cunoştinţe IT, abilitatea de a folosi hardul şi softul computerului în situaţii legate de rolurile şi responsabilităţile implicate de operaţiunile de protecţie nemijlocită. Munca în echipă: colaborarea cu colegii în scopul atingerii obiectivelor didactice propuse. Evaluarea şi luarea deciziilor: abilitatea de a lua decizii rapide în situaţii de urgenţă sau atunci când se solicită un răspuns rapid.

Calificări

Educaţia

Diplomă de liceu sau echivalent. Pregătire tehnică privind procedurile militare, poliţieneşti sau de securitate, precum şi o pregătire solidă în domeniul protecţiei nemijlocite, autoapărării şi tehnicilor de securitate.

Experienţa

Cel puţin 6 ani de experienţă în domeniul protecţiei nemijlocite, în cadrul unei organizaţii de securitate locale, naţionale, private sau internaţionale. Cel puţin un an de experienţă ca instructor de protecţie nemijlocită. Experienţă privind folosirea armelor de protecţie personală, a echipamentelor de comunicaţii/supraveghere, precum şi a mijloacelor de transport folosite în protecţia nemijlocită. Este de dorit să aibă capacitatea de a lua decizii rapide în situaţii extreme, de risc. O condiţie fizică foarte bună este esenţială. Experienţa în domeniul protecţiei nemijlocite, în cadrul misiunilor Naţiunilor Unite, este de dorit.

Limbi străine

Abilitatea de a comunica verbal şi în scris în limba engleză, în cadrul procesului didactic.

ANEXA Nr. 3

SUMAR   DE   BUGET   PENTRU   PROGRAM

Infrastructura şi echipamentele principale

Pentru 12 cursanţi şi 5 instructori (2 DSS şi 3 SPP)

Articol

Valoarea

de piaţă

(începând

cu 2008)

Durata

de viaţă

(ani)

Cost de

folosinţă

(USD)

pe lună

Cost de

întreţinere

(USD)

pe lună

Cost total (USD)

pe lună

Cost (USD)

pe oră

Număr ore de utilizare

Cost (USD)

pe sesiune

Zone de lucru

Săli de clasă

250.000

20

1.042

640

1.682

2,34

46

107,44

Poligon w/ţinte

125.000

20

521

370

891

1,24

18

22,27

Birouri instructori

50.000

20

208

130

338

0,47

80

37,59

Sală sport (închiriată)

30,00

20

600,00

Sală de duş şi toaletă

40.000

20

167

280

447

0,62

20

12,41

Mobilier

Pupitre de lucru (17)

1.500

2

63

63

0,09

46

3,99

Scaune 17 buc.

800

2

33

33

0,05

46

2,13

Catedră

200

2

8

8

0,01

46

0,53

Tablă albă

400

4

8

8

0,01

46

0,53

Ecran de protecţie

1.500

2

63

63

0,09

46

3,99

Echipament IT

Computere cu soft 17 buc.

22.000

2

917

50

967

1,34

46

61,76

Proiector

3.000

2

125

60

185

0,26

46

11,82

Imprimantă 3 buc.

1.500

2

63

70

133

0,18

46

8,47

Server

2.500

2

104

50

154

0,21

46

9,85

Echipament de comunicaţii

Staţii radio mobile

26.000

3

722

722

1,00

4

4,01

Articol

Valoarea

de piaţă

(începând

cu 2008)

Durata

de viaţă

(ani)

Cost de

folosinţă

(USD)

pe lună

Cost de

întreţinere

(USD)

pe lună

Cost total (USD)

pe lună

Cost (USD)

pe oră

Număr ore de utilizare

Cost (USD)

pe sesiune

Telefoane fixe 4 buc.

500

3

14

30

44

0,06

20

1,22

Tehnică auto

Maşini protecţie 4 buc.

240.000

5

4.000

3.400

7.400

10,28

50

513,89

Microbuz

37.500

5

625

500

1.125

1,56

2

3,13

Ambulanţă

85.000

5

1.417

1.150

2.567

3,56

3

10,69

Echipament de protecţie fizică

Vestă antiglonţ 17 buc.

10.000

2

417

417

0,58

10

5,79

Cască 17 buc.

9.350

2

390

390

0,54

10

5,41

Echipament control tehnic

Detector de metale portabil

5.000

2

208

208

0,29

8

2,31

Minirobot intervenţie pirotehnică

350.000

4

7.292

330

7.622

10,59

8

84,69

Poartă mobilă de control acces 2 buc.

19.800

4

413

480

893

1,24

8

9,92

Autospecială control bagaje

310.000

5

5.167

2.400

7.567

10,51

8

84,07

Cost total per curs

23.984,03

9.940,00

33.924,03

77,12

1.607,91

Cost per cursant

133,99

Materiale şi consumabile

Pentru 12 cursanţi şi 5 instructori (2 DSS şi 3 SPP)

Articol

Cantitate

Cost

(USD)

Materiale birou

Coli A4

10.000

30

Dosare, agende

17

300

Instrumente de scris

51

250

Capsatoare

17

50

Perforatoare

17

50

Coş de hârtii

17

50

Materiale IT

Blank CD

34

5

Memorii externe

17

255

Cartuş toner

10

400

Alte materiale

Manuale, documentaţie

17

3.400

Baterii alcaline

72

108

Lanterne

17

170

Ecusoane

17

1.700

Plachete

17

3.200

Materiale de igienă personală

510

Ochelari de protecţie

17

600

Mănuşi de protecţie

17

250

Carduri ID

17

170

Total

11.498

Cost per cursant

958

Instructori

Pentru 12 cursanţi si 3 instructori SPP

Articol

Cost (USD)

1 instructor pe lună

3.000

1 instructor pe curs

4.500

3 instructori pe curs

13.500

Cost per cursant

1.125

Muniţie (9MM 124 înveliş metal) (furnizate de Naţiunile Unite)

Per cursant

Articol

Număr de cartuşe

Cost (USD) 0,60/cartuş

Pistol (Glock 19C) instrucţie

1.000

600

Pistol (Glock 19C) calificare

250

150

HK MP5 instrucţie

350

210

HK MP5 calificare

100

60

Exerciţii (5) (Notă: Se poate înlocui cu muniţie de simulare, dacă este disponibilă.)

250

150

Total cartuşe

1.950

Cost per cursant

1.170

Cost total per cursant per curs

Articol

Cost

(USD)

Infrastructură şi echipament

140

Materiale

958

Instructori

1.125

Muniţie

1.170

Cost per cursant

3.393

Cost total - 12 cursanţi:                                   USD 40.716

Cost total - 24 cursanţi:                                   USD 81.432

Cost total - 4 cursuri de câte 24 cursanţi pe an:    USD 325.728


SmartCity5

COMENTARII la Memorandum 0/2009

Momentan nu exista niciun comentariu la Memorandum 0 din 2009
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how Dr Graceondu blessed my life, i used to work as a cleaner in supper market, i have been playing lottery game for long now and i don't usually win, i came across a testimony of someone testifying about how Dr Graceondu prayed for her and gave her a lottery game to play and she won big amount of money, so i also decided to try my luck, i contact him through his website and he assured me that he will help me, he told me it will take him two day to pray for me, so on the second day he gave me some lottery numbers to play and i went to play the game so on that faithful day i went to check the game to my greatest surprise i won a very big amount that changed my status, i quit as a cleaner in the supper market and i became a company owner. I want you out there to also contact him for your lucky game. You can reach him via his Email drgraceondu12@ gmail.com or WhatsApp him on +17542773146
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Bună ziua. Caut si eu aceste anexe din 2002. Le puteti trimite pe adresa bogdan.albu@albulawyer.com vă rog?
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    URGENT EFFECTIVE LOVE SPELL TO GET YOUR EX BACK FAST AND TO SAVE YOUR MARRIAGE CONTACT DR ifadesolutionspellcaster@gmail.com or WhatsApp +2348151806720 / FACEBOOK PAGE https://www.facebook.com/Ifadesolutionspellcaster Am sorry for putting this on the net but I have to. I will forever be indebted to DR,IFADE for fixing my broken marriage after my husband left me for another woman for 6 months. I never believed in spells until my friend introduced me to DR,IFADE. At first, I was skeptical about him because I heard a lot about false spell caster but I put my doubts behind me because I was desperate to get my husband back and I did according to what he instructed me to do. Now my husband is back just within 48 hours of contacting him. I'm living happily with my husband again after 6 months of broken marriage and I will not rest till he's known all over the world. He's also specialized in lottery spells, promotion spells, sickness spells E.T.C. Get connected with DR,IFADE now, his email: ifadesolutionspellcaster@gmail.com or WhatsApp number: + 2348151806720 / FACEBOOK PAGE https://www.facebook.com/Ifadesolutionspellcaster
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    URGENT EFFECTIVE LOVE SPELL TO GET YOUR EX BACK FAST AND TO SAVE YOUR MARRIAGE CONTACT DR ifadesolutionspellcaster@gmail.com or WhatsApp +2348151806720 / FACEBOOK PAGE https://www.facebook.com/Ifadesolutionspellcaster Am sorry for putting this on the net but I have to. I will forever be indebted to DR,IFADE for fixing my broken marriage after my husband left me for another woman for 6 months. I never believed in spells until my friend introduced me to DR,IFADE. At first, I was skeptical about him because I heard a lot about false spell caster but I put my doubts behind me because I was desperate to get my husband back and I did according to what he instructed me to do. Now my husband is back just within 48 hours of contacting him. I'm living happily with my husband again after 6 months of broken marriage and I will not rest till he's known all over the world. He's also specialized in lottery spells, promotion spells, sickness spells E.T.C. Get connected with DR,IFADE now, his email: ifadesolutionspellcaster@gmail.com or WhatsApp number: + 2348151806720 / FACEBOOK PAGE https://www.facebook.com/Ifadesolutionspellcaster
ANONIM a comentat Ordin 82 2021
    Good day. I am a private loan lender that gives out both business and personal loans to individual at a low interest rate of 2% no matter your location. If you are interested Contact me (Whats App) number:+917310847059 sumitihomelend@gmail.com Mr. Sumiti
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu