Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Memorandum Nr.- din 05.07.2016

de înţelegere între Ministerul Apărării Naţionale din Republica Elenă şi Ministerul Apărării Naţionale din România cu privire la participarea personalului Forţelor Navale Române la bordul navelor militare elene pe durata operaţiilor multinaţionale ale NATO, Uniunii Europene şi/sau ale Organizaţiei Naţiunilor Unite
ACT EMIS DE:
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 941 din 23 noiembrie 2016SmartCity1

Ministerul Apărării Naţionale din România şi Ministerul Apărării Naţionale din Republica Elenă, denumite în continuare părţi,în conformitate cu prevederile Acordului dintre Ministerul Apărării Naţionale din România şi Ministerul Apărării Naţionale din Republica Elenă privind cooperarea în domeniul militar, semnat la Atena, la 6 mai 2010,luând în considerare:calitatea statelor ambelor părţi de membre ale Organizaţiei Naţiunilor Unite, ale Uniunii Europene şi ale Organizaţiei Tratatului Alianţei Nord Atlantice,prevederile Convenţiei Naţiunilor Unite asupra dreptului mării, semnată la Montego Bay la 10 decembrie 1982,prevederile Acordului dintre statele părţi la Tratatul Atlanticului de Nord cu privire la statutul forţelor lor, semnat la Londra la 19 iunie 1951 (NATO SOFA),cooperarea militară existentă dintre Forţele Navale Române şi Forţele Navale Elene,solicitarea părţii române către partea elenă de a participa cu personal din Forţele Navale Române la operaţiile multinaţionale ale NATO, Uniunii Europene şi/sau ale Organizaţiei Naţiunilor Unite (în continuare denumite operaţii multinaţionale NATO/UE/ONU) la bordul navelor Forţelor Navale Elene,au convenit următoarele: Articolul 1Scop şi arie de aplicare Scopul prezentului memorandum de înţelegere este de a reglementa obligaţiile reciproce cu privire la detaliile îmbarcării, cazării şi la sarcinile şi îndatoririle personalului român la bordul navelor aparţinând Forţele Navale Elene pe timpul participării la operaţiile multinaţionale ale NATO/Uniunii Europene/Organizaţiei Naţiunilor Unite. Articolul 2Condiţiile participării 1. Dimensiunea efectivelor pentru îmbarcare, gradul şi specialităţile acestora vor fi hotărâte de Forţele Navale Române şi vor face obiectul consimţământului Forţelor Navale Elene. 2. Personalul participant va deţine experienţa şi pregătirea necesare pentru participarea la activităţile specifice de la bordul navelor, în special cele legate de respectarea tuturor măsurilor de siguranţă pe timpul îmbarcării la bord şi desfăşurării misiunii. 3. Înainte de plecarea din port, Forţele Navale Elene vor proceda la instruirea detaliată a personalului român cu privire la măsurile de siguranţă şi problemele administrative. 4. Personalul român îmbarcat la bordul navelor va trebui să aibă un nivel adecvat de cunoaştere a limbii engleze cu accent pe cunoaşterea terminologiei navale. 5. Personalului român nu îi pot fi atribuite sarcini ce diferă de specialitatea şi/sau experienţa acestuia. Articolul 3Prevederi legale 1. Pe timpul şederii în Grecia şi pe perioada îmbarcării la bordul navelor aparţinând Forţelor Navale Elene statutul personalului Forţelor Navale Române va fi supus prevederilor Acordului între părţile la Tratatul Atlanticului de Nord privind statutul forţelor lor (NATO SOFA), încheiat la Londra la 19 iunie 1951. 2. Personalul român, pe timpul şederii la bordul navelor aparţinând Forţelor Navale Elene şi în timpul liber avut la dispoziţie la ţărm pe perioada vizitelor în porturi, se va supune: a)legilor, obiceiurilor şi tradiţiilor şi se va comporta în concordanţă cu regulile şi regulamentele disciplinare ale Forţelor Navale Elene; b)instrucţiunilor şi ordinelor cu caracter general emise de comandantul operaţional NATO/UE/UN în cauză.3. Orice membru al personalului Forţelor Navale Române va fi debarcat şi repatriat pe cheltuiala Forţele Navale Române în următoarele situaţii: a)nu se supune prevederilor alineatului 1; sau b)este considerat nepotrivit pentru a-şi continua misiunea la bordul navelor Forţelor Navale Elene din cauza unor probleme medicale; sau c)nu se supune instrucţiunilor/ordinelor comandantului de navă; ori d)este rechemat prin decizie a Forţelor Navale Române.4. Forţele Navale Elene vor informa în timp oportun Forţele Navale Române despre motivele ce impun debarcarea personalului său, conform alineatului 2 al acestui articol. Articolul 4Portul uniformelor Pe timpul îmbarcării la bordul navelor aparţinând Forţelor Navale Elene, regulile naţionale de port al ţinutei vor rămâne în vigoare pentru personalul român. Personalului român i se poate cere să poarte ţinute/echipamente speciale ce sunt folosite de personalul Forţelor Navale Elene din motive de siguranţă. Articolul 5Sprijinul logistic Cazarea, masa şi toate facilităţile de la bordul navelor aparţinând Forţelor Navale Elene vor fi furnizate gratuit personalului român, iar acestea nu vor fi diferite de cele oferite personalului aparţinând Forţelor Navale Elene. Articolul 6Prevederi financiare 1. Forţele Navale Române vor suporta: a)costurile de transport al personalului şi al bagajelor acestuia din România în Grecia şi retur; b)cazarea necesară înainte şi după îmbarcare, respectiv debarcare; c)costurile legate de transportul în România al personalului bolnav şi/sau rănit; d)orice diurnă pentru personalul propriu îmbarcat la bordul navelor aparţinând Forţelor Navale Elene pe timpul îmbarcării şi în timpul liber avut la dispoziţie la ţărm pe perioada vizitelor în porturi.2. Forţele Navale Elene vor suporta: a)costurile de transport local al personalului român de la locul de sosire până la portul de îmbarcare pe nava aparţinând Forţelor Navale Elene; b)orice cost legat de cazare şi masă pe timpul cât personalul român este îmbarcat la bordul navelor aparţinând Forţelor Navale Elene. Articolul 7Asistenţa medicală 1. Forţele Navale Elene vor furniza, în limita capabilităţilor şi facilităţilor medicale existente la bordul navelor sale, tratament medical gratuit personalului român. În caz de urgenţă sau necesitate de intervenţii chirurgicale, Forţele Navale Elene vor organiza transportul la o facilitate militară medicală existentă în apropierea zonei de operaţii. Dacă vor exista costuri pentru spitalizare, acestea vor fi suportate de Forţele Navale Române. 2. Înainte de îmbarcare, personalul român trebuie să deţină asupra sa şi să prezinte un document medical oficial eliberat de autorităţile medicale competente din România indicând o stare generală de sănătate bună, inexistenţa problemelor psihice şi bolilor contagioase, precum şi o listă cu vaccinurile efectuate, conform regulilor Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii. Detalii ulterioare vor fi stabilite prin punctele de contact (POCs) ale forţele navale ale celor două părţi. Articolul 8Aspecte referitoare la deces În eventualitatea decesului pe timpul aflării la bordul navei sau în timpul liber avut la dispoziţie la ţărm pe perioada vizitelor în porturi, autorităţile române vor avea acces la documentele referitoare la cauzele decesului personalului. În acest scop, autorităţile elene vor furniza asistenţa necesară. Articolul 9Protecţia informaţiilor clasificate 1. Protecţia informaţiilor clasificate va face obiectul prevederilor relevante ale acordurilor în vigoare între părţi. 2. În mod special părţile: a)vor asigura protecţia informaţiilor, documentelor şi datelor atât pentru cele primite, cât şi pentru cele schimbate pe timpul procesului de implementare a acestui memorandum de înţelegere în conformitate cu legislaţia naţională în vigoare în cele două state; b)nu vor dezvălui informaţiile, documentele şi datele către o terţă parte fără a avea, în prealabil, consimţământul în scris al părţii ce a furnizat informaţiile; c)orice informaţii, documente şi date primite sau schimbate pe timpul procesului de implementare a acestui memorandum nu vor fi folosite împotriva intereselor oricăreia dintre părţi. Articolul 10Pretenţii 1. Pretenţiile împotriva oricărei părţi sau a personalului său vor fi soluţionate în conformitate cu termenii articolului VIII al Acordului dintre statele părţi la Tratatul Atlanticului de Nord cu privire la statutul forţelor lor, semnat la Londra la 19 iunie 1951. 2. Orice pretenţie ce decurge din incidente petrecute în marea liberă sau pe teritoriul unui stat terţ, care nu este supusă prevederilor prezentului memorandum de înţelegere sau ale Acordului dintre statele părţi la Tratatul Atlanticului de Nord cu privire la statutul forţelor lor, semnat la Londra la 19 iunie 1951, va fi soluţionată, după caz, în conformitate cu regulile internaţionale de drept aplicabile. Articolul 11Soluţionarea disputelor Orice dispute rezultate din interpretarea sau implementarea prezentului memorandum de înţelegere vor fi reglementate prin consultările dintre părţi şi nu vor fi deferite niciunui tribunal sau terţe părţi pentru soluţionare. Articolul 12Amendamente Prezentul memorandum de înţelegere poate fi amendat oricând prin consimţământul scris al participanţilor. Amendamentele vor intra în vigoare în conformitate cu prevederile articolului 13 al Memorandumului de înţelegere. Articolul 13Dispoziţii finale 1. Prezentul memorandumul de înţelegere va intra în vigoare la data primirii ultimei notificări scrise prin care părţile se informează reciproc asupra îndeplinirii procedurilor legale interne necesare intrării sale în vigoare şi va rămâne valabil pe toată durata angajării personalului Forţelor Navale Române la bordul navelor aparţinând Forţelor Navale Elene pe timpul desfăşurării operaţiilor multinaţionale ale NATO/Uniunii Europene/Organizaţiei Naţiunilor Unite. 2. Oricare parte poate denunţa în orice moment prezentul memorandum de înţelegere prin trimiterea unei notificări scrise a intenţiei de denunţare celeilalte părţi. Încetarea valabilităţii îşi va produce efectele la 90 de zile după primirea notificării. 3. În situaţia în care prezentul memorandum de înţelegere îşi va înceta valabilitatea, prevederile articolelor 6 şi 10 vor rămâne în vigoare până la soluţionarea pretenţiilor şi efectuarea plăţilor. 4. În cazul încetării valabilităţii prezentului memorandum de înţelegere, părţile sunt obligate să respecte în continuare prevederile articolului 9. Semnat la Atena la 5 iulie 2016, în două exemplare originale, în limbile română, greacă şi engleză, toate textele fiind egal autentice. În cazul unor diferenţe de interpretare, textul în limba engleză va prevala. Pentru Ministerul Apărării Naţionale din România, şeful Statului Major al Forţelor Navale, contraamiral Alexandru Mîrşu Pentru Ministerul Apărării Naţionale din Republica Elenă, şeful Statului Major al Forţelor Navale, viceamiral Georgios Giakoumakis


SmartCity5

COMENTARII la Memorandum -/2016

Momentan nu exista niciun comentariu la Memorandum - din 2016
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
Alte acte pe aceeaşi temă cu Memorandum -/2016
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu