Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Memorandum Nr.- din 05.07.2016

de înţelegere între Ministerul Apărării Naţionale din Republica Elenă şi Ministerul Apărării Naţionale din România cu privire la participarea personalului Forţelor Navale Române la bordul navelor militare elene pe durata operaţiilor multinaţionale ale NATO, Uniunii Europene şi/sau ale Organizaţiei Naţiunilor Unite
ACT EMIS DE:
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 941 din 23 noiembrie 2016SmartCity1

Ministerul Apărării Naţionale din România şi Ministerul Apărării Naţionale din Republica Elenă, denumite în continuare părţi,în conformitate cu prevederile Acordului dintre Ministerul Apărării Naţionale din România şi Ministerul Apărării Naţionale din Republica Elenă privind cooperarea în domeniul militar, semnat la Atena, la 6 mai 2010,luând în considerare:calitatea statelor ambelor părţi de membre ale Organizaţiei Naţiunilor Unite, ale Uniunii Europene şi ale Organizaţiei Tratatului Alianţei Nord Atlantice,prevederile Convenţiei Naţiunilor Unite asupra dreptului mării, semnată la Montego Bay la 10 decembrie 1982,prevederile Acordului dintre statele părţi la Tratatul Atlanticului de Nord cu privire la statutul forţelor lor, semnat la Londra la 19 iunie 1951 (NATO SOFA),cooperarea militară existentă dintre Forţele Navale Române şi Forţele Navale Elene,solicitarea părţii române către partea elenă de a participa cu personal din Forţele Navale Române la operaţiile multinaţionale ale NATO, Uniunii Europene şi/sau ale Organizaţiei Naţiunilor Unite (în continuare denumite operaţii multinaţionale NATO/UE/ONU) la bordul navelor Forţelor Navale Elene,au convenit următoarele: Articolul 1Scop şi arie de aplicare Scopul prezentului memorandum de înţelegere este de a reglementa obligaţiile reciproce cu privire la detaliile îmbarcării, cazării şi la sarcinile şi îndatoririle personalului român la bordul navelor aparţinând Forţele Navale Elene pe timpul participării la operaţiile multinaţionale ale NATO/Uniunii Europene/Organizaţiei Naţiunilor Unite. Articolul 2Condiţiile participării 1. Dimensiunea efectivelor pentru îmbarcare, gradul şi specialităţile acestora vor fi hotărâte de Forţele Navale Române şi vor face obiectul consimţământului Forţelor Navale Elene. 2. Personalul participant va deţine experienţa şi pregătirea necesare pentru participarea la activităţile specifice de la bordul navelor, în special cele legate de respectarea tuturor măsurilor de siguranţă pe timpul îmbarcării la bord şi desfăşurării misiunii. 3. Înainte de plecarea din port, Forţele Navale Elene vor proceda la instruirea detaliată a personalului român cu privire la măsurile de siguranţă şi problemele administrative. 4. Personalul român îmbarcat la bordul navelor va trebui să aibă un nivel adecvat de cunoaştere a limbii engleze cu accent pe cunoaşterea terminologiei navale. 5. Personalului român nu îi pot fi atribuite sarcini ce diferă de specialitatea şi/sau experienţa acestuia. Articolul 3Prevederi legale 1. Pe timpul şederii în Grecia şi pe perioada îmbarcării la bordul navelor aparţinând Forţelor Navale Elene statutul personalului Forţelor Navale Române va fi supus prevederilor Acordului între părţile la Tratatul Atlanticului de Nord privind statutul forţelor lor (NATO SOFA), încheiat la Londra la 19 iunie 1951. 2. Personalul român, pe timpul şederii la bordul navelor aparţinând Forţelor Navale Elene şi în timpul liber avut la dispoziţie la ţărm pe perioada vizitelor în porturi, se va supune: a)legilor, obiceiurilor şi tradiţiilor şi se va comporta în concordanţă cu regulile şi regulamentele disciplinare ale Forţelor Navale Elene; b)instrucţiunilor şi ordinelor cu caracter general emise de comandantul operaţional NATO/UE/UN în cauză.3. Orice membru al personalului Forţelor Navale Române va fi debarcat şi repatriat pe cheltuiala Forţele Navale Române în următoarele situaţii: a)nu se supune prevederilor alineatului 1; sau b)este considerat nepotrivit pentru a-şi continua misiunea la bordul navelor Forţelor Navale Elene din cauza unor probleme medicale; sau c)nu se supune instrucţiunilor/ordinelor comandantului de navă; ori d)este rechemat prin decizie a Forţelor Navale Române.4. Forţele Navale Elene vor informa în timp oportun Forţele Navale Române despre motivele ce impun debarcarea personalului său, conform alineatului 2 al acestui articol. Articolul 4Portul uniformelor Pe timpul îmbarcării la bordul navelor aparţinând Forţelor Navale Elene, regulile naţionale de port al ţinutei vor rămâne în vigoare pentru personalul român. Personalului român i se poate cere să poarte ţinute/echipamente speciale ce sunt folosite de personalul Forţelor Navale Elene din motive de siguranţă. Articolul 5Sprijinul logistic Cazarea, masa şi toate facilităţile de la bordul navelor aparţinând Forţelor Navale Elene vor fi furnizate gratuit personalului român, iar acestea nu vor fi diferite de cele oferite personalului aparţinând Forţelor Navale Elene. Articolul 6Prevederi financiare 1. Forţele Navale Române vor suporta: a)costurile de transport al personalului şi al bagajelor acestuia din România în Grecia şi retur; b)cazarea necesară înainte şi după îmbarcare, respectiv debarcare; c)costurile legate de transportul în România al personalului bolnav şi/sau rănit; d)orice diurnă pentru personalul propriu îmbarcat la bordul navelor aparţinând Forţelor Navale Elene pe timpul îmbarcării şi în timpul liber avut la dispoziţie la ţărm pe perioada vizitelor în porturi.2. Forţele Navale Elene vor suporta: a)costurile de transport local al personalului român de la locul de sosire până la portul de îmbarcare pe nava aparţinând Forţelor Navale Elene; b)orice cost legat de cazare şi masă pe timpul cât personalul român este îmbarcat la bordul navelor aparţinând Forţelor Navale Elene. Articolul 7Asistenţa medicală 1. Forţele Navale Elene vor furniza, în limita capabilităţilor şi facilităţilor medicale existente la bordul navelor sale, tratament medical gratuit personalului român. În caz de urgenţă sau necesitate de intervenţii chirurgicale, Forţele Navale Elene vor organiza transportul la o facilitate militară medicală existentă în apropierea zonei de operaţii. Dacă vor exista costuri pentru spitalizare, acestea vor fi suportate de Forţele Navale Române. 2. Înainte de îmbarcare, personalul român trebuie să deţină asupra sa şi să prezinte un document medical oficial eliberat de autorităţile medicale competente din România indicând o stare generală de sănătate bună, inexistenţa problemelor psihice şi bolilor contagioase, precum şi o listă cu vaccinurile efectuate, conform regulilor Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii. Detalii ulterioare vor fi stabilite prin punctele de contact (POCs) ale forţele navale ale celor două părţi. Articolul 8Aspecte referitoare la deces În eventualitatea decesului pe timpul aflării la bordul navei sau în timpul liber avut la dispoziţie la ţărm pe perioada vizitelor în porturi, autorităţile române vor avea acces la documentele referitoare la cauzele decesului personalului. În acest scop, autorităţile elene vor furniza asistenţa necesară. Articolul 9Protecţia informaţiilor clasificate 1. Protecţia informaţiilor clasificate va face obiectul prevederilor relevante ale acordurilor în vigoare între părţi. 2. În mod special părţile: a)vor asigura protecţia informaţiilor, documentelor şi datelor atât pentru cele primite, cât şi pentru cele schimbate pe timpul procesului de implementare a acestui memorandum de înţelegere în conformitate cu legislaţia naţională în vigoare în cele două state; b)nu vor dezvălui informaţiile, documentele şi datele către o terţă parte fără a avea, în prealabil, consimţământul în scris al părţii ce a furnizat informaţiile; c)orice informaţii, documente şi date primite sau schimbate pe timpul procesului de implementare a acestui memorandum nu vor fi folosite împotriva intereselor oricăreia dintre părţi. Articolul 10Pretenţii 1. Pretenţiile împotriva oricărei părţi sau a personalului său vor fi soluţionate în conformitate cu termenii articolului VIII al Acordului dintre statele părţi la Tratatul Atlanticului de Nord cu privire la statutul forţelor lor, semnat la Londra la 19 iunie 1951. 2. Orice pretenţie ce decurge din incidente petrecute în marea liberă sau pe teritoriul unui stat terţ, care nu este supusă prevederilor prezentului memorandum de înţelegere sau ale Acordului dintre statele părţi la Tratatul Atlanticului de Nord cu privire la statutul forţelor lor, semnat la Londra la 19 iunie 1951, va fi soluţionată, după caz, în conformitate cu regulile internaţionale de drept aplicabile. Articolul 11Soluţionarea disputelor Orice dispute rezultate din interpretarea sau implementarea prezentului memorandum de înţelegere vor fi reglementate prin consultările dintre părţi şi nu vor fi deferite niciunui tribunal sau terţe părţi pentru soluţionare. Articolul 12Amendamente Prezentul memorandum de înţelegere poate fi amendat oricând prin consimţământul scris al participanţilor. Amendamentele vor intra în vigoare în conformitate cu prevederile articolului 13 al Memorandumului de înţelegere. Articolul 13Dispoziţii finale 1. Prezentul memorandumul de înţelegere va intra în vigoare la data primirii ultimei notificări scrise prin care părţile se informează reciproc asupra îndeplinirii procedurilor legale interne necesare intrării sale în vigoare şi va rămâne valabil pe toată durata angajării personalului Forţelor Navale Române la bordul navelor aparţinând Forţelor Navale Elene pe timpul desfăşurării operaţiilor multinaţionale ale NATO/Uniunii Europene/Organizaţiei Naţiunilor Unite. 2. Oricare parte poate denunţa în orice moment prezentul memorandum de înţelegere prin trimiterea unei notificări scrise a intenţiei de denunţare celeilalte părţi. Încetarea valabilităţii îşi va produce efectele la 90 de zile după primirea notificării. 3. În situaţia în care prezentul memorandum de înţelegere îşi va înceta valabilitatea, prevederile articolelor 6 şi 10 vor rămâne în vigoare până la soluţionarea pretenţiilor şi efectuarea plăţilor. 4. În cazul încetării valabilităţii prezentului memorandum de înţelegere, părţile sunt obligate să respecte în continuare prevederile articolului 9. Semnat la Atena la 5 iulie 2016, în două exemplare originale, în limbile română, greacă şi engleză, toate textele fiind egal autentice. În cazul unor diferenţe de interpretare, textul în limba engleză va prevala. Pentru Ministerul Apărării Naţionale din România, şeful Statului Major al Forţelor Navale, contraamiral Alexandru Mîrşu Pentru Ministerul Apărării Naţionale din Republica Elenă, şeful Statului Major al Forţelor Navale, viceamiral Georgios Giakoumakis


SmartCity5

COMENTARII la Memorandum -/2016

Momentan nu exista niciun comentariu la Memorandum - din 2016
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 130 2013
    Aveți nevoie de un împrumut pentru datorii pentru a plăti facturile? Preia controlul datoriei tale astăzi Disponibil acum Oferta de împrumut pentru extinderea afacerii? Aveți nevoie de un împrumut pentru a plăti facturile? Ai nevoie de împrumut? Ai nevoie de împrumut personal? Împrumut pentru extinderea afacerii? Înființare în afaceri, Educație, Împrumut pentru consolidarea datoriilor Împrumuturi cu bani grei Împrumut pentru orice lucru? Oferim împrumut cu o dobândă scăzută de 3% Împrumut fără cec de credit, e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 6 2020
    Bună tuturor, aici vine un împrumut accesibil care îți va schimba definitiv viața și o dovadă a modului în care am primit un împrumut pentru a-mi schimba viața de familie muritoare. Ma numesc doamna Clancy Dexter. Locuiesc în Florida SUA și sunt azi o femeie fericită? M-am gândit că orice creditor poate schimba viața lui Brock și a familiei mele, voi trimite pe oricine îi caută un împrumut. Mi-au oferit fericirea mea și familiei mele. Mi-a luat un împrumut de 250.000 USD pentru a-mi începe din nou viața ca văduvă cu trei copii. Am mers la această companie, care a împrumutat un credit onest și temător de Dumnezeu, care m-a ajutat să obțin un împrumut de 250.000 USD. . Dolar, ei sunt de fapt temători de Dumnezeu care lucrează cu o companie de creditare de renume. Dacă aveți nevoie de un împrumut și sunteți sigur 100% de rambursare, contactați-le și anunțați-le că doamna Clancy vi le-a oferit. Contact pe e-mail: happyday99loanfirm@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 421 2020
    Ai mare nevoie de ajutor financiar? Căutați un împrumut care să vă ajute în aceste momente critice? Aveți nevoie de un împrumut pentru a vă susține afacerea? Trimiteți acum un e-mail la Lookoutrelief@gmail.com și obțineți împrumuturi promoționale fără dobândă ..
ANONIM a comentat Decizia 45 2020
    ATENȚIE SUNTI NEVOIE DE ÎMPRUMUT PERSONAL / ÎMPRUMUT DE INVESTIȚIE / FINANȚARE PENTRU AFACERI ??? Email: goodnewsloancompany7@gmail.com Serviciile noastre includ următoarele de mai jos ______________________________________________________ * Împrumuturi personale * Împrumuturi pentru camioane și mașini * Credite pentru consolidarea datoriilor * Împrumuturi pentru studenți * Împrumuturi pentru casă și hotel * împrumuturi pentru căsătorie și sărbătoare * Împrumuturi pentru agricultură și fermă * Împrumuturi de pornire a afacerilor sau împrumuturi de extindere a afacerilor. Oferim toate tipurile de împrumuturi Suntem consultanți financiari care se ocupă de finanțele internaționale pentru orice cantitate de instrumente bancare. Avem accesul / contactele pentru a ridica de la 10 mii dolari la 700 milioane dolari. Am readus la viață industriile aflate în dificultate și ne-am întors idei de afaceri bune, oferind fonduri pentru demararea lor. Avem o rețea de investitori care sunt dispuși să ofere fonduri pentru orice persoană și organizații pentru a începe activitatea și operațiunile. Compania noastră a înregistrat o serie de progrese în furnizarea de servicii financiare de primă calitate clienților noștri, în special în domeniul sindicalizării împrumuturilor și al furnizării de capital pentru persoane fizice și companii. Oferim împrumuturi pentru sectorul public și individual care au nevoie de asistență financiară cu o dobândă scăzută de 2%. Credit acceptabil, Termenii și condițiile sunt foarte simpli și atenți, suntem un grup de profesioniști cu împrumut energetic și cu experiență, cu cunoștințe minuțioase ale piețelor financiare, ne angajăm să oferim clienților și furnizorilor noastre forme simple și competitive de soluții financiare pentru toți utilizatori de afaceri. Cred că s-ar putea să vă intereseze să inițiați o afacere nouă care are nevoie de finanțare sau să extindă sfera afacerilor dvs. deja existente, investitorii noștri sunt, de asemenea, interesați de finanțare / parteneriat și gata să investească o sumă mare în comercianții care sunt gata să dovedească expertiza lor în noua industrie, cu compania noastră de împrumuturi de încredere și alte BANE TOP PRIME AAA precum Bank of America, HSBC, Lloyds, Wells Fargo, The Best Banks for SBA Credit și multe altele. Nu veți regreta nimic în această tranzacție de împrumut, deoarece vă voi face fericit prin e-mail {goodnewsloancompany7@gmail.com} obținerea unui împrumut de la această companie este 100% contact garantat și garantat prin e-mail goodnewsloancompany7@gmail.com Salutari Goodnewsloancompany Contact telefonic: +1 (860)866-4085 E-mail: goodnewsloancompany7@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 62 2019
    O zi buna Ai nevoie de un împrumut pentru toate scopurile? Aveți o problemă financiară? Bridge Finance este garantat prin furnizarea de servicii financiare clienților la o rată a dobânzii favorabilă. Împrumuturile noastre sunt simple și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem asorta orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2% la bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să contactați acum (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 9 2002
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Legea 428 2006
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Legea 253 2010
    We are Ireland based major/Direct providers of Fresh Cut BG, SBLC, POF, MTN, Bonds and CDs and this financial instruments are specifically for lease and sale.We are one of the leading Financial instrument providers with offices all over Europe. we always deliver on time and precision as Set forth in the agreement. You are at liberty to engage our leased facilities into trade programs, project financing, Credit line enhancement, Corporate Loans (Business Start-up Loans or Business Expansion Loans), Equipment Procurement Loans (Industrial Equipment, Air crafts, Ships, etc.) as well as other financial instruments issued from AAA Rated bank such as HSBC Bank Hong Kong, HSBC Bank London, Deutsche Bank AG Frankfurt, Barclays Bank , Standard Chartered Bank and others on lease at the lowest available rates depending on the face value of the instrument needed, Our Terms and Conditions are reasonable. DESCRIPTION OF INSTRUMENTS: 1. Instrument: Bank Guarantee (BG)/SBLC (Appendix A) 2. Total Face Value: 10M MIN to 50B MAX USD or Euro 3. Issuing Bank: HSBC, Deutsche Bank Frankfurt, UBS or any Top 25 . 4. Age: One Year, One Day 5. Leasing Price: 4+ 2% 6. Sale Price: 32+2% 7. Delivery by SWIFT . 8. Payment: MT103-23 9. Hard Copy: Bonded Courier within 7 banking days. If you have need for Corporate loans, International project funding, etc. or if you have a client that requires funding for his project or business, We are also affiliated with lenders who specialize on funding against financial instruments, such as BG, SBLC, POF or MTN, we fund 100% of the face value of the financial instrument. Inquiries from agents/ brokers/ intermediaries are also welcomed; do get back to us if you are interested in any of our services and for quality service. Name : Finn Walsh E-mail : everydayfinancedesignated@gmail.com Skype id : everydayfinancedesignated@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 157 2001
    Stimate Domn / Ma, Fericirea zilei! Sunt Jeannie Tucker, creditor privat care acordă împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și instituțiilor guvernamentale cu o dobândă scăzută de 3%. Știu că există o mulțime de familii care trăiesc cu plata pentru a verifica plata și alte care nu pot avea grijă de obligațiile lor financiare și din acest motiv, sunt aici pentru restaurare financiară. Ofer o gamă largă de servicii financiare, care include: Planificare de afaceri, Finanțe comerciale și de dezvoltare, Proprietăți și credite ipotecare, Împrumuturi de consolidare a creanțelor, Împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi private, Refinanțare la domiciliu, Împrumuturi hoteliere, împrumuturi pentru studenți etc. Răspundeți imediat prin e-mail de mai jos pentru mai multe informatii. E-mail: (jeannietuckerfinancialservice@gmail.com)
ANONIM a comentat Legea 4 1966
    DO YOU THINK OF GETTING A LOAN?? APPLY TODAY FOR AFFORDABLE 100% LEGITIMATE HOME/REAL ESTATE/PERSONAL/BUSINESS LOANS Email for immediate response: (dr.bradleylouisloans@gmail.com) Text/Call (917) 383-2689 DO YOU NEED A LOAN? Are Financially down, Cry no more, Financial problem is nothing to cry about, it something we will have to fight against in one Love, Understanding, Trust and Unity. So our faith as Legitimate Financial Consultants is putting an end to the financial hardship. We are investors providing financial services and we specialize in both start up projects,Home Finance and existing businesses needing funding or Loan for expansion. We are committed to helping businesses develop and succeed.Do you have a low credit score and you are finding it hard to obtain capital loan from local banks and other financial institutes? Do you need an urgent loan to buy a house? If Yes worry no more for we are out here to help the less financial privileges get the loan they need to get back on their feet no matter your credit score, you can say goodbye to all your financial crisis and difficulties. We offer loans ranging from ($5,000.00.USD To $500,000,000.00.USD) At a low and affordable interest rate of 2%, without collateral and without credit check. Bradley Louis Loans holds all of the information about how to obtain money quickly and painlessly (dr.bradleylouisloans@gmail.com) Text/Call (917) 383-2689 Need emergency funds? Apply now and get your cash approval. we offer the following financial services: *Personal loans, *Debt consolidation loans, *Venture capital, *Business loans, *Education loans, *Home loans *Car Loans *Hotel Loans And many more. Are you looking for genuine loan? contacting the right company for legitimate loan lender have always been a huge problem to clients who have financial problem and in need of solution to it at an affordable interest rate? Are you in any financial mess or do you need funds to start up your own home project and real estate development? Do you need a loan to start a nice small or large scale and medium business? contact us today (dr.bradleylouisloans@gmail.com) Text/Call (917) 383-2689 Look forward to your response, Dr. Bradley Louis Text/Call (917) 383-2689
Alte acte pe aceeaşi temă cu Memorandum -/2016
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu