E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 87 din 28 mai 1997

pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 5/1997 privind unele masuri pentru evidenta actionarilor, organizarea si desfasurarea primei adunari generale a actionarilor la societatile comerciale care au facut obiectul procedurilor de privatizare instituite prin Legea nr. 55/1995

ACT EMIS DE: PARLAMENT

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 107 din 30 mai 1997


SmartCity3


    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

    ARTICOL UNIC
    Se aproba Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 5 din 1 martie 1997 privind unele masuri pentru evidenta actionarilor, organizarea si desfasurarea primei adunari generale a actionarilor la societatile comerciale care au facut obiectul procedurilor de privatizare instituite prin Legea nr. 55/1995, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 35 din 4 martie 1997, cu urmatoarele modificari si completari:
    I. Titlul ordonantei va avea urmatorul cuprins:
    "Ordonanta de urgenta privind masurile pentru evidenta actionarilor, organizarea si desfasurarea primei adunari generale a actionarilor la societatile comerciale privatizabile prin Legea nr. 55/1995"
    II. Articolul 1 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 1
    (1) In cazul in care, pana la intrarea in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, la societatile comerciale care au facut obiectul procedurilor de privatizare instituite prin Legea nr. 55/1995, denumite in continuare societati cuprinse in programul de privatizare in masa, nu s-au intrunit, potrivit art. 16 din respectiva lege, adunarile generale extraordinare ale actionarilor, in noua structura rezultata, se va proceda la convocarea si la intrunirea acestora pana la data de 31 mai 1997, in conformitate cu prevederile prezentei ordonante de urgenta.
    (2) Procedura de convocare prevazuta de prezenta ordonanta de urgenta este aplicabila, in mod corespunzator, si in cazul primelor adunari generale extraordinare ale actionarilor societatilor comerciale care au intrat sub incidenta Legii nr. 55/1995, dar la care nu s-a privatizat cel putin 51% din capitalul social. La aceste societati comerciale, prin modificarea statutului, se va reglementa reprezentarea actionarilor privati in consiliul de administratie, proportional cu cota de capital social detinuta."
    III. Articolul 2 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 2
    (1) Institutul de Management si Informatica va transmite, esalonat, pana la data de 15 aprilie 1997, catre societatile cuprinse in programul de privatizare in masa si catre societatile de investitii financiare rezultate din transformarea Fondurilor Proprietatii Private la care acestea au fost arondate, toate listele detinatorilor de actiuni pe care acesta le detine inca si va asigura ca aceste liste sa fie corecte, complete si sa cuprinda pe toti actionarii care au rezultat in urma derularii programului de privatizare cu titlu gratuit, in urma aplicarii Legii nr. 55/1995.
    (2) Dupa primirea listelor prevazute la alineatul precedent, societatile cuprinse in programul de privatizare in masa vor intocmi, prin grija administratorilor si sub supravegherea societatilor de investitii financiare, registrele consolidate ale actionarilor, in conformitate cu metodologia aprobata prin Hotararea Guvernului nr. 12/1997, pe care le vor transmite, in maximum 5 zile de la data primirii listelor prevazute la alineatul precedent, la Agentia Nationala pentru Privatizare si la registrul independent privat autorizat cu care s-a incheiat contract de tinere a evidentei actionarilor.
    (3) La adunarile generale ale actionarilor, prevazute la art. 1, vor fi convocate persoanele care au dobandit calitatea de actionar pana la data preluarii registrelor consolidate, actualizate, ale actionarilor, de catre administratorii societatilor cuprinse in programul de privatizare in masa de la Registrul Roman al Actionarilor, alt registru independent privat autorizat cu care s-a incheiat contract de tinere a evidentei actionarilor sau, dupa caz, de la Bursa de Valori Bucuresti, in cazul societatilor cuprinse in programul de privatizare in masa, tranzactionate la bursa la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.
    (4) Prima convocare si cea de-a doua convocare, dupa caz, vor fi facute de catre administratorii societatii cuprinse in programul de privatizare in masa, astfel:
    a) pentru societati comerciale cu un actionariat sub 1.000 de membri, prin expedierea unei scrisori recomandate fiecarui actionar;
    b) pentru societati comerciale cu un actionariat peste 1.000 de membri, prin publicarea unui anunt intr-un ziar de raspandire nationala si intr-unul local, timp de doua zile lucratoare, consecutiv. Anuntul va cuprinde elementele prevazute in anexele la Instructiunile nr. 8/1996, aprobate prin Ordinul nr. 14/1996 al presedintelui Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 176 din 5 august 1996;
    c) pentru societatile comerciale la care s-au alocat actiuni conform art. 5 din Legea nr. 55/1995, prin tabel nominal semnat de actionari.
    (5) Un actionar poate incredinta procura de reprezentare, in prima adunare generala, altui actionar, dar nu poate incredinta aceasta procura managerului sau unui administrator al societatii comerciale, precum si afinilor si rudelor acestora sau sotului, sotiei acestora si afinilor si rudelor lor, pana la gradul al doilea inclusiv."
    IV. Articolul 3 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 3
    (1) Ordinea de zi a primei adunari generale extraordinare a actionarilor va cuprinde, in vederea aplicarii prevederilor art. 16 din Legea nr. 55/1995, un punct privind modificarea statutului societatii cuprinse in programul de privatizare in masa si altul privind alegerea noilor administratori. De asemenea, prima adunare generala extraordinara a actionarilor va decide situatia restului de capital social ramas la dispozitia societatii cuprinse in programul de privatizare in masa, la care s-a inregistrat suprasubscriere, precum si mandatarea unui reprezentant unic al actionarilor, pentru vanzarea pe o piata organizata a actiunilor ce rezulta din restul de capital social la dispozitia societatii. Modificarile aduse statutului vor include prevederi referitoare la tipul societatii cuprinse in programul de privatizare in masa, structura actionariatului rezultata in urma aplicarii procedurilor de privatizare in baza Legii nr. 55/1995, piata organizata a valorilor mobiliare pe care vor fi tranzactionate actiunile respectivei societati cuprinse in programul de privatizare in masa, registrul independent privat autorizat care tine evidenta actionarilor societatii cuprinse in programul de privatizare in masa.
    (2) Dividendele aderante anului 1996 se cuvin actionarilor, inregistrati la data preluarii registrelor consolidate ale actionarilor in conformitate cu prevederile art. 2 alin. (3), si se datoreaza pentru anul financiar 1 ianuarie - 31 decembrie 1996.
    (3) Actionarii care au dreptul de a participa la adunarea generala prevazuta la art. 1 sunt cei inregistrati la Registrul Roman al Actionarilor sau la alte registre independente private autorizate, respectiv la Registrul Bursei de Valori Bucuresti pentru societatile cuprinse in programul de privatizare in masa, tranzactionate la bursa la data predarii de catre aceste institutii a registrelor consolidate ale actionarilor, in conformitate cu prevederile art. 2 alin. (3)."
    V. La articolul 4, dupa alineatul (2) se introduce alineatul (3), cu urmatorul cuprins:
    "(3) Prevederile prezentului articol nu se refera si la societatile de investitii financiare."
    VI. Articolul 5 alineatul (2) va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Agentia Nationala pentru Privatizare, Registrul Roman al Actionarilor si Bursa de Valori Bucuresti pot transmite lista detinatorilor de actiuni ai unei societati cuprinse in programul de privatizare in masa numai registrului independent privat, autorizat de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare, care a incheiat contract cu societatea respectiva. Transferul informatiilor de la Registrul Roman al Actionarilor sau de la Bursa de Valori Bucuresti la alte registre independente private autorizate se va face in conformitate cu reglementarile Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare."
    VII. Articolul 6 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 6
    Prevederile prezentei ordonante de urgenta sunt aplicabile unei societati cuprinse in programul de privatizare in masa pana la data la care statutul acesteia va fi modificat in conformitate cu art. 3, cu exceptia prevederilor art. 5, care vor ramane aplicabile pe intreaga perioada in care societatea cuprinsa in programul de privatizare in masa este o societate deschisa conform reglementarilor Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare."
    VIII. Articolul 7 alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 7
    (1) Prevederile prezentei ordonante de urgenta, cu privire la convocarea si desfasurarea adunarilor generale, sunt aplicabile in mod corespunzator si societatilor de investitii financiare cu capital fix, rezultate din transformarea Fondurilor Proprietatii Private, numai dupa determinarea capitalului lor social, in conformitate cu art. 3 alin. (1) si (2) din Legea nr. 133/1996, si pentru care Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare urmeaza sa emita norme specifice de functionare."
    IX. Articolul 8 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 8
    Administratorii societatilor cuprinse in programul de privatizare in masa sau ai societatilor de investitii financiare, dupa caz, la care s-au desfasurat adunari generale ale actionarilor fara respectarea procedurii prevazute de Instructiunile Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 8/1996, au obligatia de a convoca si de a tine o noua adunare generala, in conditiile prezentei ordonante de urgenta. In cazul societatilor de investitii financiare, noua adunare generala se va convoca pana la data de 31 octombrie 1997.
    (2) Hotararile adunarilor generale extraordinare ale actionarilor societatilor cuprinse in programul de privatizare in masa sau ai societatilor de investitii financiare, dupa caz, luate fara respectarea prevederilor Instructiunilor Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 8/1996, sunt nule de drept.
    (3) Constatarea incalcarii prevederilor Instructiunilor Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 8/1996 si a nulitatii hotararilor luate de adunarile generale extraordinare ale actionarilor, la societatile cuprinse in programul de privatizare in masa si la societatile de investitii financiare, dupa caz, se face de catre Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare, la sesizarea oricarei persoane interesate sau din oficiu."
    X. Articolul 9 alineatul (2) va avea urmatorul cuprins:
    (2) Constatarea contraventiilor prevazute la alin. (1) si aplicarea sanctiunilor se fac, pentru fiecare caz de incalcare a dispozitiilor respective in parte, de catre Ministerul Finantelor si Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare, prin agentii lor imputerniciti conform legii."

    Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 29 aprilie 1997, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

                p. PRESEDINTELE SENATUI
                    CRISTIAN DUMITRESCU

    Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 12 mai 1997, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

            p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
                   ANDREI IOAN CHILIMANSmartCity5

COMENTARII la Legea 87/1997

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 87 din 1997
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 774 2010
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
ANONIM a comentat Ordin 104 2003
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
ANONIM a comentat Legea 166 2014
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER BACK MY TRUE LIFE STORY HOW I GOT MY EX LOVER BACK.I  want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband  treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: dromokpo@gmail.com that he will help me bring my husband back to being a good man.Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and i forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or  broken marriage situation  and you want your Ex lover,  Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife you can reach him via: dromokpo@gmail.com 
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    GET YOUR EX LOVER BACK NOW OR GET YOUR BROKEN RELATIONSHIP, MARRIAGE RESTORED. I’m just upset that I have been in pain and crying for so long and many times. Thank you dromokpo@gmail.com I wished I would have found you earlier, you would have saved me from a lot of pain for the past five years my ex lover left me for another woman in just 2 days i contacted you Dr Omokpo you brought my broken relationship back I spent a small fortune enough to take my dream trip to South Carolina but what’s the point in taking a dream trip without the love of my life. Dr Omokpo has given me hope and his honesty is a breath of fresh air, I feel so good and heavy happiness in my heart to get my ex lover back. Who I thought he was gone forever. We are married now as I share my testimony with you. If you have broken relationship or broken marriage or you want to get your ex lover back kindly contact: dromokpo@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Legea 87/1997
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu