E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 744 din  6 decembrie 2001

bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2002

ACT EMIS DE: PARLAMENT

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 785 din 11 decembrie 2001


SmartCity3


    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Obiectul prezentei legi il constituie stabilirea structurii veniturilor si destinatiilor cheltuielilor bugetului asigurarilor sociale de stat si ale bugetului asigurarilor pentru somaj pe anul 2002, regimul acestora, precum si responsabilitatile institutiilor publice implicate in procesul de executie a acestor bugete.
    Art. 2
    Bugetul asigurarilor sociale de stat pe anul 2002 si componentele de detaliere ale acestuia sunt prevazute in anexa nr. 1.
    Art. 3
    Bugetul asigurarilor sociale de stat pe anul 2002 se stabileste la venituri in suma de 114.352,8 miliarde lei, iar la cheltuieli in suma de 113.357,1 miliarde lei, cu un fond de rezerva de 995,7 miliarde lei.
    Art. 4
    (1) Bugetul asigurarilor pentru somaj pe anul 2002 si componentele de detaliere ale acestuia sunt prevazute in anexa nr. 2.
    (2) Bugetul asigurarilor pentru somaj pe anul 2002 se stabileste la venituri in suma de 18.733,2 miliarde lei, iar la cheltuieli in suma de 13.834,8 miliarde lei, cu un excedent de 4.898,4 miliarde lei.

    CAP. 2
    Regimul veniturilor

    Art. 5
    (1) Constituirea resurselor bugetului asigurarilor sociale de stat si bugetul asigurarilor pentru somaj pe anul 2002 se face pe seama contributiilor si veniturilor nefiscale, prelevate de la persoanele juridice si fizice.
    (2) Incasarea contributiilor si a celorlalte venituri ale bugetului asigurarilor sociale de stat si ale bugetului asigurarilor pentru somaj, de orice natura si provenienta, se efectueaza in conformitate cu prevederile legale in vigoare, precum si potrivit dispozitiilor prezentei legi.
    (3) In cazul neachitarii la termen, potrivit legii, a contributiilor datorate bugetului asigurarilor sociale de stat si bugetului asigurarilor pentru somaj, Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale sau, dupa caz, Casa Nationala de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale si Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca vor proceda la aplicarea masurilor de executare silita pentru incasarea sumelor cuvenite acestor bugete si a majorarilor de intarziere si vor dispune incasarea sumelor respective prin aplicarea dispozitiilor legale.
    (4) Cheltuielile ocazionate de masurile de executare silita a creantelor bugetare se suporta din bugetele mentionate la alin. (3).
    Art. 6
    Controlul fiscal pentru stabilirea, urmarirea si incasarea debitelor pe anii precedenti, in limita perioadei de prescriptie, se efectueaza, potrivit prevederilor actelor normative in vigoare, la data operatiunilor supuse controlului.

    CAP. 3
    Regimul si destinatiile cheltuielilor

    Art. 7
    (1) Cheltuielile prevazute in bugetul asigurarilor sociale de stat si in bugetul asigurarilor pentru somaj pe anul 2002 reprezinta limite maxime care nu pot fi depasite, iar modificarea lor se va face in conditiile legii. Angajarea, contractarea de lucrari, bunuri si servicii, precum si efectuarea de cheltuieli de catre ordonatorii de credite se fac cu respectarea prevederilor legale si in limita creditelor bugetare aprobate.
    (2) In cadrul cheltuielilor prevazute in bugetul asigurarilor sociale de stat sunt cuprinse si sume aferente efectuarii primei etape de recorelare a pensiilor ce se va realiza in conditiile art. 168 alin. (4) si (5) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare.
    Art. 8
    (1) Ordonatorul principal de credite trebuie sa se incadreze in cheltuielile de personal, numarul maxim de posturi si in structura acestora, prevazute in anexele la bugetul asigurarilor sociale de stat si bugetul asigurarilor pentru somaj, prin stabilirea si comunicarea numarului de posturi, salariilor de baza, indemnizatiilor de conducere si a celorlalte elemente ale sistemului de salarizare prevazute de lege ordonatorilor secundari, iar acestia ordonatorilor tertiari de credite bugetare.
    (2) In cheltuielile de personal pentru anul 2002 sunt incluse si sumele necesare acordarii incepand cu luna ianuarie 2002 a premiului anual pentru activitatea anului 2001. Premiul anual pentru activitatea anului 2002 se va acorda in anul 2003 din prevederile bugetare aferente acestui an, incepand cu luna ianuarie 2003.
    (3) Sumele aferente cresterii salariale in raport cu rata inflatiei sunt prevazute in bugetul asigurarilor sociale de stat si in bugetul asigurarilor pentru somaj la articolul "Cheltuieli cu salariile" si se vor utiliza in conditiile stabilite potrivit legii.
    (4) In limita cheltuielilor de personal si a numarului maxim de posturi ordonatorul principal de credite va aproba, in termen de 15 zile de la data publicarii prezentei legi in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, statele de functii. Un exemplar al statelor de functii si al statelor de personal centralizate, pentru institutiile din subordine, se vor depune la Ministerul Finantelor Publice, in termen de 15 zile de la aprobarea acestora.
    Art. 9
    Cheltuielile pentru deplasari, detasari, transferari, prevazute in bugetul asigurarilor sociale de stat si in bugetul asigurarilor pentru somaj pe anul 2002, nu pot fi majorate, in conditiile legii, prin virari de credite bugetare de la alte articole de cheltuieli.
    Art. 10
    In vederea monitorizarii cheltuielilor de personal prevazute in bugetul asigurarilor sociale de stat si in bugetul asigurarilor pentru somaj, anexe la prezenta lege, ordonatorul principal de credite bugetare are urmatoarele obligatii:
    a) in termen de 15 zile de la data publicarii prezentei legi in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, va prezenta Ministerului Finantelor Publice situatia privind repartizarea pe fiecare luna a cheltuielilor de personal aprobate, avand in vedere asigurarea conditiilor de desfasurare a activitatii potrivit atributiilor stricte ale acestora, pana la sfarsitul anului;
    b) lunar, va raporta platile de casa aferente cheltuielilor de personal la datele si in structura stabilite prin ordin al ministrului finantelor publice, care va fi emis in termen de 5 zile de la data publicarii prezentei legi si va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I;
    c) va asigura ca drepturile stabilite si platile de casa aferente cheltuielilor de personal, cumulate de la inceputul anului, sa nu depaseasca sumele repartizate potrivit prevederilor lit. a) pentru perioada respectiva.
    Art. 11
    Intrarile de credite externe pentru anul 2002 sunt prevazute in anexele la bugetul asigurarilor sociale de stat, respectiv la bugetul asigurarilor pentru somaj.
    Art. 12
    Fisele obiectivelor de investitii finantate din bugetul asigurarilor sociale de stat si, respectiv, din bugetul asigurarilor pentru somaj pe anul 2002 sunt anexate la acestea.
    Art. 13
    Taxele postale percepute de Compania Nationala "Posta Romana" - S.A. pentru prestatiile privind plata la domiciliul beneficiarilor a drepturilor de asigurari sociale de stat in anul 2002 sunt stabilite in suma de 1.273,7 miliarde lei si nu pot fi majorate prin virari de credite de la alte categorii de cheltuieli.
    Art. 14
    In anul 2002 in bugetul asigurarilor sociale de stat este prevazut un fond de rezerva in suma de 995,7 miliarde lei, ce se constituie in functie de incasarea veniturilor si efectuarea cheltuielilor, in conditiile prevederilor art. 13 alin. (2) din Legea nr. 19/2000.
    Art. 15
    (1) In anul 2002 din bugetul asigurarilor sociale de stat se va suporta diferenta dintre valoarea biletului de tratament balnear sau de odihna si contributia beneficiarilor de astfel de bilete, pentru un numar de pana la 445.000 locuri, din care 380.000 locuri la tratament balnear si 65.000 locuri la odihna.
    (2) In anul 2002 se pot acorda gratuit 35.000 de bilete, conform reglementarilor in vigoare, pensionarilor I.O.V.R., veteranilor de razboi, persoanelor cu drepturi stabilite in baza Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate in strainatate ori constituite in prizonieri, republicat, cu modificarile ulterioare, salariatilor care lucreaza in locuri de munca in conditii speciale prevazute la art. 20 lit. b) din Legea nr. 19/2000, precum si categoriilor de asigurati prevazuti la art. 109 alin. (2) din Legea nr. 19/2000.
    (3) Tarifele pentru serviciile acordate beneficiarilor biletelor de tratament de catre unitatile de tratament aflate in proprietatea Casei Nationale de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale se stabilesc prin ordin al ministrului muncii si solidaritatii sociale, la propunerea presedintelui Casei Nationale de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale, neputand depasi tarifele din unitatile similare cu care s-au incheiat contracte de prestari de servicii.
    (4) In cursul unui an calendaristic se poate elibera un singur bilet de tratament sau de odihna aceluiasi beneficiar.
    (5) Biletele de tratament balnear se distribuie asiguratilor sistemului public de pensii si pensionarilor de catre casele teritoriale de pensii.
    (6) Biletele de odihna finantate din fondurile asigurarilor sociale de stat sunt destinate salariatilor din unitatile bugetare.
    (7) Contravaloarea biletelor de odihna este decontata de Casa Nationala de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale cu prestatorii de servicii.
    (8) Criteriile, modul de distribuire, contributia individuala sunt cele stabilite prin Hotararea Guvernului nr. 494/2001 pentru aprobarea Normelor si criteriilor pe baza carora se acorda bilete de odihna prin sistemul organizat si administrat de Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale.
    (9) Biletele de odihna si tratament acordate in conditiile prezentului articol pot fi atribuite si membrilor de familie, sot sau sotie, dupa caz, si copii minori care urmeaza cursurile de zi ale unei institutii de invatamant acreditate sau autorizate temporar, potrivit legii, daca insotesc titularii de drept.
    (10) Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale poate stabili, impreuna cu Ministerul Apararii Nationale, Ministerul de Interne si Serviciul Roman de Informatii, numarul de bilete ce pot fi eliberate pensionarilor militari, contributia platita de acestia fiind stabilita in mod similar cu cea pentru pensionarii de asigurari sociale de stat, iar diferenta fiind suportata din bugetele respectivilor ordonatori de credite.
    Art. 16
    Cuantumul fix al indemnizatiei pentru insotitor, in cazul pensionarilor de gradul I de invaliditate, drept ce se acorda potrivit prevederilor art. 61 alin. (1) din Legea nr. 19/2000, se stabileste in anul 2002 la nivelul salariului de baza minim brut pe tara.
    Art. 17
    Cuantumul ajutorului de deces se stabileste, in conditiile legii, in cazul:
    a) asiguratului sau pensionarului la 5.582.000 lei;
    b) unui membru de familie al asiguratului sau pensionarului la 2.791.000 lei.
    Art. 18
    (1) Salariul mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2002 este de 5.582.000 lei. Potrivit prevederilor art. 80 si 81 din Legea nr. 19/2000, cu modificarile ulterioare, Casa Nationala de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale va stabili valoarea punctului de pensie, la data intrarii in vigoare a prezentei legi, pe baza unui coeficient egal cu 38,5% care se aplica la valoarea de 4.837.851 lei reprezentand salariul mediu estimat pentru trimestrul I al anului 2002.
    (2) Valoarea punctului de pensie, calculata conform prevederilor alin. (1), nu poate fi mai mica decat cea reglementata pentru luna decembrie 2001.
    (3) Actualizarea valorii punctului de pensie se realizeaza, in conditiile prevazute la art. 81 din Legea nr. 19/2000, cu modificarile ulterioare, in functie de posibilitatile financiare, in cursul executiei bugetare, de regula in ultima luna a trimestrului.
    Art. 19
    Pentru centrele de pregatire si perfectionare profesionala din cadrul fundatiilor romano-germane din Arad, Sibiu si Timisoara, stabilite prin protocolul romano-german semnat la Bonn la 20 ianuarie 1992, in bugetul asigurarilor pentru somaj, la cheltuieli este cuprinsa si suma de 6,8 miliarde lei, reprezentand contributia partii romane la finantarea fundatiilor respective, potrivit Intelegerii dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Germaniei cu privire la continuarea proiectului "Promovarea calificarii profesionale".

    CAP. 4
    Deficitul si excedentul bugetar, datoria publica si imprumutul guvernamental

    Art. 20
    In bugetul asigurarilor sociale de stat pentru plata rambursarilor de credite externe si plati de dobanzi si comisioane la creditele externe contractate de ordonatorul de credite s-a prevazut suma de 39,0 miliarde lei, iar pentru plata dobanzii datorate trezoreriei statului s-a prevazut suma de 683,0 miliarde lei.
    Art. 21
    (1) Bugetul asigurarilor pentru somaj pe anul 2002 este programat cu un excedent de 4.898,4 miliarde lei.
    (2) In bugetul asigurarilor pentru somaj s-au prevazut 119,0 miliarde lei pentru plata rambursarilor de credite externe si platilor de dobanzi si comisioane la creditele externe contractate de ordonatorul de credite.

    CAP. 5
    Responsabilitati in aplicarea legii

    Art. 22
    In anul 2002 persoanele juridice care angajeaza personal, indiferent de forma de proprietate, vor depune la banca, o data cu documentatia pentru plata salariilor, si documentele pentru plata contributiilor datorate bugetului asigurarilor sociale de stat si bugetului asigurarilor pentru somaj, platile efectuandu-se simultan, sub control bancar.
    Art. 23
    In functie de derularea programelor de imprumut extern, aprobate potrivit legii, Guvernul poate aproba, prin hotarare, modificari in structura si intre bugetul asigurarilor sociale de stat si bugetul asigurarilor pentru somaj, cu incadrarea in nivelul total al intrarilor de credite externe, cuprinse in anexele la aceste bugete. Prevederile privind intrarile de credite externe reprezinta limite maxime ce nu pot fi depasite.
    Art. 24
    La propunerea justificata a ordonatorului principal de credite, in functie de derularea procesului investitional si de evolutia preturilor, se autorizeaza Guvernul, prin Ministerul Finantelor Publice, sa aprobe pana la data de 31 octombrie 2002 modificari in fisele de investitii, cu exceptia pozitiei "Alte cheltuieli de investitii", la care se pot aproba modificari numai la cheltuielile privind proiectarea si executia consolidarilor si interventiilor pentru prevenirea sau inlaturarea efectelor produse de actiuni accidentale si calamitati naturale, cuprinse la aceasta pozitie cu incadrarea in cheltuielile de capital aprobate la capitolul respectiv, conform clasificatiei functionale.
    Art. 25
    Ordonatorii de credite au obligatia ca in cadrul prevederilor bugetare aprobate sa asigure cu prioritate plata facturilor reprezentand consumurile de energie electrica si termica si de gaze naturale de la titlul "Cheltuieli materiale si servicii".
    Art. 26
    (1) In vederea asigurarii platii la scadenta a cotizatiilor si contributiilor la organisme internationale si la organisme financiar-bancare internationale, precum si a rambursarilor de credite externe, a platilor de dobanzi si a comisioanelor aferente acestora, ordonatorul principal de credite poate efectua, inainte de angajarea cheltuielilor, virari de credite bugetare de la celelalte titluri de cheltuieli din cadrul aceluiasi capitol, in cursul intregului an.
    (2) Se interzice ordonatorului principal de credite sa efectueze virari de credite bugetare de la titlul "Rambursari de credite, plati de dobanzi si comisioane la credite" la celelalte titluri de cheltuieli din cadrul aceluiasi capitol sau la alte capitole bugetare, precum si intre alineatele articolului de cheltuieli "Rambursari de credite externe si plati de dobanzi si comisioane la creditele externe contractate de ordonatorii de credite".
    Art. 27
    Ordonatorul principal si ordonatorii secundari de credite vor aproba si vor transmite institutiilor publice din subordine bugetele pe structura de venituri si cheltuieli prevazuta in anexele nr. 1 si nr. 2, in termen de 15 zile de la data publicarii prezentei legi in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    Art. 28
    Ordonatorul principal de credite poate delega dreptul de a aproba folosirea si repartizarea creditelor bugetare inlocuitorilor de drept ai acestuia, precum si altor persoane imputernicite special in acest scop.
    Art. 29
    Guvernul poate prezenta Parlamentului, pana la data de 30 noiembrie 2002, propuneri de rectificare a bugetului asigurarilor sociale de stat si a bugetului asigurarilor pentru somaj pe anul 2002, ca urmare a schimbarilor intervenite in evolutia indicatorilor macroeconomici, a unor masuri fiscale, a adaptarii legislatiei la conditiile economiei de piata sau a altor cauze justificate.

    CAP. 6
    Dispozitii finale

    Art. 30
    Ordonatorii de credite bugetare, finantati integral sau partial de la bugetul asigurarilor sociale de stat si bugetul asigurarilor pentru somaj, nu pot sa prevada in bugetele proprii, aprobate conform legii, sume pentru acordarea tichetelor de masa.
    Art. 31
    (1) In anul 2002, conform Legii nr. 19/2000, cotele de contributie de asigurari sociale se stabilesc in baza prevederilor art. 18 alin. (2) si (3) din legea mentionata, dupa cum urmeaza:
    a) pentru conditii normale de munca       - 35%;
    b) pentru conditii deosebite de munca     - 40%;
    c) pentru conditii speciale de munca      - 45% .
    (2) In anul 2002 cotele de contributie pentru asigurarile pentru somaj sunt cele prevazute in legislatia in vigoare.
    Art. 32
    Termenele prevazute la art. III din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 33/2001 privind unele masuri referitoare la salarizarea functionarilor publici si a altor categorii de personal din sectorul bugetar, precum si a personalului din organele autoritatii judecatoresti, aprobata si modificata prin Legea nr. 386/2001, se prelungesc pana la data de 31 decembrie 2002.
    Art. 33
    Anexele nr. 1 si 2 si componentele de detaliere ale acestora fac parte integranta din prezenta lege.

    Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor si de Senat in sedinta comuna din 15 noiembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

                      PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
                             VALER DORNEANU

                        p. PRESEDINTELE SENATUI,
                           ALEXANDRU ATHANASIU

    ANEXA 1/01

    MINISTERUL MUNCII SI SOLIDARITATII SOCIALE

                    BUGETUL ASIGURARILOR SOCIALE DE STAT
                              PE ANUL 2002

                                                                   - mii lei -
 ______________________________________________________________________________
|              Denumirea indicatorilor                |   Cod  |      2002     |
|                                                     |        |    Program    |
|_____________________________________________________|________|_______________|
|                        A                            |   B    |       1       |
|_____________________________________________________|________|_______________|
 VENITURI - TOTAL                                               114.352.815.656
  I. VENITURI CURENTE                                           114.352.815.656
   A. VENITURI FISCALE                                          107.688.078.488
    A1. IMPOZITE DIRECTE                                        107.688.078.488
     CONTRIBUTII PENTRU ASIGURARI SOCIALE                 0904  107.688.078.488
  Contributii pentru asigurari sociale datorate de
  angajatori                                             090402  65.921.171.944
  Contributii pentru asigurari sociale datorate de
  salariati si alte persoane asimilate                   090403  33.303.227.290
  Contributii pentru asigurari sociale datorate de
  alte persoane asigurate                                090407   5.978.266.696
  Contributii pentru asigurari sociale datorate de
  persoanele aflate in somaj                             090408   2.485.412.558
   B. VENITURI NEFISCALE                                          6.664.737.168
       DIVERSE VENITURI                                   2204    6.664.737.168
  Contributii pentru bilete de tratament si odihna       220413     518.483.750
   Incasari din alte surse                               220430   6.146.253.418

 CHELTUIELI - TOTAL                                             113.357.063.812
 CHELTUIELI CURENTE                                        01   112.742.735.360
   CHELTUIELI DE PERSONAL                                  02       342.275.590
   CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII                        20     3.670.711.977
   TRANSFERURI                                             38   108.046.747.793
   DOBANZI                                                 49       683.000.000
  CHELTUIELI DE CAPITAL                                    70       575.344.612
  RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DOBANZI SI
  COMISIOANE LA CREDITE                                    84        38.983.840
    Rambursari de credite externe si plati de
    dobanzi si comisioane la creditele externe
    contractate de ordonatorii de credite                  85        38.983.840
       Rambursari de credite externe                      8501       18.099.640
       Plati de dobanzi si comisioane                     8502       20.884.200
    Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL - CULTURALE                110.268.747.793
    ASISTENTA SOCIALA, ALOCATII, PENSII, AJUTOARE
    SI INDEMNIZATII                                       6004  110.057.202.193
  CHELTUIELI CURENTE                                       01   110.057.202.193
    CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII                       20     2.225.000.000
      Drepturi cu caracter social                          21     2.225.000.000
    TRANSFERURI                                            38   107.832.202.193
     Transferuri neconsolidabile                           40   107.832.202.193
     din total cheltuieli capitol:
      Pensii de asigurari sociale                          22   100.948.996.160
      Indemnizatii pentru incapacitate temporara
      de munca din cauza de boala sau accident             23     1.181.310.000
      Indemnizatii pentru concedii de maternitate
      si ingrijirea copiilor                               24       910.321.500
      Ajutoare acordate asiguratilor pentru decese
      si proteze                                           26       170.053.000
      Ajutoare acordate pensionarilor pentru decese
      si proteze                                           27     1.015.397.500
      Tratament balnear si odihna                          28     2.225.000.000
      Concediu platit pentru cresterea copilului in
      varsta de pana la 2 ani                              29     3.519.106.533
      Compensatii pentru pensiile refugiatilor greci
      repatriati                                           31        87.017.500
    ALTE CHELTUIELI SOCIALE                               6104      211.545.600
  CHELTUIELI CURENTE                                       01       211.545.600
      TRANSFERURI                                          38       211.545.600
           Transferuri consolidabile                       39       211.545.600
     Contributia de asigurari sociale de sanatate
     pentru persoanele aflate in concediu medical sau
     in concediu medical pentru ingrijirea copilului
     bolnav in varsta de pana la 6 ani                     10       211.545.600
     Partea a VI-a ALTE ACTIUNI                                   2.405.316.019
    ALTE ACTIUNI                                          7204        3.000.000
  CHELTUIELI CURENTE                                       01         3.000.000
    TRANSFERURI                                            38         3.000.000
      Transferuri neconsolidabile                          40         3.000.000
        Executarea silita a creantelor bugetare           4028        3.000.000
   CHELTUIELI DE ADMINISTRARE A FONDULUI                  7304    2.402.316.019
  CHELTUIELI CURENTE                                       01     1.787.987.567
    CHELTUIELI DE PERSONAL                                 02       342.275.590
      Cheltuieli cu salariile                              10       248.586.485
      Contributii pentru asigurari sociale de stat         11        57.995.227
      Contributii pentru asigurari pentru somaj            12        12.429.324
      Deplasari, detasari, transferari                     13         5.863.500
      Contributii pentru constituirea fondului de
      asigurari sociale de sanatate                        14        17.401.054
    CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII                       20     1.445.711.977
      Cheltuieli pentru intretinere si gospodarie          24        70.000.000
      Obiecte de inventar de mica valoare sau scurta
      durata si echipament                                 26         2.000.000
      Reparatii curente                                    27        60.000.000
      Reparatii capitale                                   28        12.000.000
      Carti si publicatii                                  29           900.000
      Calificarea, perfectionarea si specializarea
      profesionala a salariatilor                         3001          100.000
      Transmiterea drepturilor                            3004    1.273.655.559
      Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii
      legale                                              3007       27.056.418
   CHELTUIELI DE CAPITAL                                   70       575.344.612
     Investitii ale institutiilor publice                  72       575.344.612
   RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DOBANZI SI COMISIOANE
   LA CREDITE                                              84        38.983.840
      Rambursari de credite externe si plati de
      dobanzi si comisioane la creditele externe
      contractate de ordonatorii de credite                85        38.983.840
          Rambursari de credite externe                   8501       18.099.640
          Plati de dobanzi si comisioane                  8502       20.884.200
        din total cheltuieli capitol:
      Cheltuieli cu transmiterea si plata drepturilor      03     1.273.655.559
      Alte cheltuieli                                      50     1.128.660.460
      Partea a XIII-a PLATI DE DOBANZI SI ALTE
      CHELTUIELI                                                    683.000.000
   PLATI DE DOBANZI                                       8904      683.000.000
  CHELTUIELI CURENTE                                       01       683.000.000
      DOBANZI                                              49       683.000.000
       Dobanda datorata trezoreriei statului              5102      683.000.000
      Partea a XV-a FONDURI DE REZERVA                              995.751.844
   FONDURI DE REZERVA                                     9504      995.751.844
  Fond de rezerva al Casei Nationale de Pensii si alte
  Drepturi de Asigurari Sociale                            09       995.751.844
  EXCEDENT / DEFICIT                                                          0
________________________________________________________________________________

    ANEXA 1/02

    MINISTERUL MUNCII SI SOLIDARITATII SOCIALE

                                 SINTEZA

                  BUGETUL ASIGURARILOR SOCIALE DE STAT
                               PE ANUL 2002

    - detalierea fondurilor pe surse si pe titluri de cheltuieli -

                                                                  - mii lei -
 ______________________________________________________________________________
|                Denumire indicator                   |   Cod  |      2002     |
|                                                     |        |    Program    |
|_____________________________________________________|________|_______________|
|                        A                            |   B    |       1       |
|_____________________________________________________|________|_______________|
 CHELTUIELI - TOTAL                                             113.510.910.752
 CHELTUIELI CURENTE                                        01   112.767.100.260
   CHELTUIELI DE PERSONAL                                  02       345.756.290
   CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII                        20     3.691.596.177
   TRANSFERURI                                             38   108.046.747.793
   DOBANZI                                                 49       683.000.000
   CHELTUIELI DE CAPITAL                                   70       704.826.652
   RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DOBANZI SI COMISIOANE
   LA CREDITE                                              84        38.983.840
      Rambursari de credite externe si plati de
      dobanzi si comisioane la creditele externe
      contractate de ordonatorii de credite                85        38.983.840
         Rambursari de credite externe                    8501       18.099.640
         Plati de dobanzi si comisioane                   8502       20.884.200
    FONDURI DE REZERVA                                    9504      995.751.844
   Fond de rezerva al Casei Nationale de Pensii si
   alte Drepturi de Asigurari Sociale                      09       995.751.844

   BUGETUL ASIGURARILOR SOCIALE DE STAT                         113.357.063.812

   CHELTUIELI CURENTE                                      01   112.742.735.360
     CHELTUIELI DE PERSONAL                                02       342.275.590
     CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII                      20     3.670.711.977
     TRANSFERURI                                           38   108.046.747.793
     DOBANZI                                               49       683.000.000
   CHELTUIELI DE CAPITAL                                   70       575.344.612
   RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DOBANZI SI COMISIOANE
   LA CREDITE                                              84        38.983.840
      Rambursari de credite externe si plati de
      dobanzi si comisioane la creditele externe
      contractate de ordonatorii de credite                85        38.983.840
         Rambursari de credite externe                    8501       18.099.640
         Plati de dobanzi si comisioane                   8502       20.884.200
    FONDURI DE REZERVA                                    9504      995.751.844
   Fond de rezerva al Casei Nationale de Pensii si
   alte Drepturi de Asigurari Sociale                      09       995.751.844

   INTRARI DE CREDITE EXTERNE                                       153.846.940

   CHELTUIELI CURENTE                                      01        24.364.900
     CHELTUIELI DE PERSONAL                                02         3.480.700
     CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII                      20        20.884.200
   CHELTUIELI DE CAPITAL                                   70       129.482.040
________________________________________________________________________________

    ANEXA 1/03

    MINISTERUL MUNCII SI SOLIDARITATII SOCIALE

                        CHELTUIELI CU SALARIILE
                             PE ANUL 2002
        (sumele alocate de la bugetul asigurarilor sociale de stat)

                                                                  - mii lei -
 ______________________________________________________________________________
|                Denumire indicator                   |  Cod   |      2002     |
|                                                     |  rand  |    Program    |
|_____________________________________________________|________|_______________|
|CAP. 73.04 CHELTUIELI DE ADMINISTRARE A FONDULUI     | 73.04  |               |
|Fond aferent salariilor de baza                      |   01   |    153.233.880|
|Salarii de merit                                     |   02   |      5.611.200|
|Indemnizatiile de conducere                          |   03   |     16.002.284|
|Spor de vechime                                      |   04   |     35.126.000|
|Alte sporuri                                         |   06   |      1.532.138|
|Fond de premii                                       |   08   |     13.324.211|
|Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii|   13   |        594.346|
|Alte drepturi salariale                              |   14   |     23.162.426|
|                                                     |        |               |
|Cheltuieli cu salariile - Total (rd. 01 la rd. 14)   |   15   |    248.586.485|
|_____________________________________________________|________|_______________|

    ANEXA 1/04

    MINISTERUL MUNCII SI SOLIDARITATII SOCIALE

       NUMARUL MAXIM DE POSTURI SI FONDUL AFERENT SALARIILOR DE BAZA
                          PE ANII 2001 - 2002

         (sumele alocate prin bugetul asigurarilor sociale de stat)

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - Numar maxim de posturi in anul 2001
    B - Salariu mediu de baza in luna decembrie 2001
    C - Reducerea numarului de posturi in anul 2002
    D - Cresterea numarului de posturi in anul 2002
    E - Numar maxim de posturi in anul 2002
    F - Diferente 2002 fata de 2001
    G - Fond aferent salariilor de baza pe 2002
                                                                    - mii lei -
 _______________________________________________________________________________
|                                  |  A  |  B   | C  | D |  E  | F |    G      |
|__________________________________|_____|______|____|___|_____|___|___________|
|                1                 |  2  |  3   |  4 | 5 | 6=  |7= | 8=3*6*12  |
|                                  |     |      |    |   |2-4+5|6-2| luni      |
|__________________________________|_____|______|____|___|_____|___|___________|
|TOTAL:                            |4.200|      |    |400|4.600|400|153.233.880|
|din care:                         |     |      |    |   |     |   |           |
|                                  |     |      |    |   |     |   |           |
|7304 CHELTUIELI DE ADMINISTRARE A |     |      |    |   |     |   |           |
|     FONDULUI DE ASIGURARI SOCIALE|     |      |    |   |     |   |           |
|     DE STAT                      |4.200|      |    |400|4.600|400|153.233.880|
|din care:                         |     |      |    |   |     |   |           |
|4. Functionari publici            |3.498|      |    |400|3.898|400|130.501.212|
|                                  |     |      |    |   |     |   |           |
|Consilier A/I/1                   |  879| 4.193|    |   |  879|   | 44.227.764|
|Consilier A/I/2                   |  194| 3.223|    |   |  194|   |  7.503.144|
|Consilier A/I/3                   |  168| 3.050|    |   |  168|   |  6.148.800|
|Expert A/II/1                     |   29| 3.100|    |   |   29|   |  1.078.800|
|Expert A/II/2                     |   12| 3.038|    |   |   12|   |    437.472|
|Expert A/II/3                     |    5| 2.898|    |   |    5|   |    173.880|
|Expert A/III/1                    |    3| 3.000|    |   |    3|   |    108.000|
|Expert A/III/2                    |    2| 3.000|    |   |    2|   |     72.000|
|Expert A/III/3                    |    4| 3.000|    |   |    4|   |    144.000|
|Inspector de specialitate A/II/1  |  128| 2.472|    |   |  128|   |  3.796.992|
|Inspector de specialitate A/II/2  |  123| 2.018|    |   |  123|   |  2.978.568|
|Inspector de specialitate A/II/3  |    5| 2.005|    |   |    5|   |    120.300|
|Inspector de specialitate A/III/1 |   11| 2.005|    |   |   11|   |    264.660|
|Inspector de specialitate A/III/2 |   12| 2.081|    |   |   12|   |    299.664|
|Inspector de specialitate A/III/3 |   31| 1.749|    |   |   31|   |    650.628|
|Inspector de specialitate         |     |      |    |   |     |   |           |
|A/-/Debutant                      |   23| 1.700|    |   |   23|   |    469.200|
|Consilier juridic A/I/1           |   53| 3.800|    |   |   53|   |  2.416.800|
|Consilier juridic A/I/2           |    8| 3.669|    |   |    8|   |    352.224|
|Consilier juridic A/I/3           |   18| 2.895|    |   |   18|   |    625.320|
|Consilier juridic A/II/1          |   20| 2.549|    |   |   20|   |    611.760|
|Consilier juridic A/II/2          |   17| 2.104|    |   |   17|   |    429.216|
|Consilier juridic A/II/3          |    3| 2.390|    |   |    3|   |     86.040|
|Consilier juridic A/III/1         |    2| 2.000|    |   |    2|   |     48.000|
|Consilier juridic A/III/3         |    9| 2.000|    |   |    9|   |    216.000|
|Consilier juridic A/-/Debutant    |   14| 1.759|    |   |   14|   |    295.512|
|Auditor A/I/1                     |   25| 4.100|    |   |   25|   |  1.230.000|
|Auditor A/I/2                     |    5| 4.038|    |   |    5|   |    242.280|
|Auditor A/I/3                     |    6| 3.273|    |   |    6|   |    235.656|
|Auditor A/II/1                    |    5| 3.100|    |   |    5|   |    186.000|
|Referent de specialitate B/I/1    |   11| 2.679|    |   |   11|   |    353.628|
|Referent de specialitate B/I/2    |   15| 2.173|    |   |   15|   |    391.140|
|Referent de specialitate B/I/3    |   14| 1.936|    |   |   14|   |    325.248|
|Referent de specialitate B/II/1   |    5| 1.929|    |   |    5|   |    115.740|
|Referent de specialitate B/II/2   |    5| 1.900|    |   |    5|   |    114.000|
|Referent de specialitate B/II/3   |    1| 2.263|    |   |    1|   |     27.156|
|Referent de specialitate B/III/1  |    1| 2.605|    |   |    1|   |     31.260|
|Referent de specialitate B/III/3  |    3| 1.935|    |   |    3|   |     69.660|
|Inspector C/I/1                   |   12| 2.500|    |   |   12|   |    360.000|
|Inspector C/I/2                   |    1| 1.794|    |   |    1|   |     21.528|
|Referent C/I/1                    |  730| 2.490|    |   |  730|   | 21.812.400|
|Referent C/I/2                    |  308| 2.106|    |200|  508|200| 12.838.176|
|Referent C/I/3                    |  281| 2.050|    |200|  481|200| 11.832.600|
|Referent C/II/1                   |  171| 1.900|    |   |  171|   |  3.898.800|
|Referent C/II/2                   |   70| 1.850|    |   |   70|   |  1.554.000|
|Referent C/II/3                   |   11| 1.800|    |   |   11|   |    237.600|
|Referent C/III/1                  |    7| 1.790|    |   |    7|   |    150.360|
|Referent C/III/3                  |   24| 1.730|    |   |   24|   |    498.240|
|Referent C/-/Debutant             |   13| 1.700|    |   |   13|   |    265.200|
|Secretar general                  |    1|12.983|    |   |    1|   |    155.796|
|5. Personal cu contract de munca  |     |      |    |   |     |   |           |
|a) Personal de specialitate       |  464|      |    |   |  464|   | 16.739.100|
|                                  |     |      |    |   |     |   |           |
|Medic primar                      |  132| 3.752|    |   |  132|   |  5.943.168|
|Medic specialist                  |   64| 3.966|    |   |   64|   |  3.045.888|
|Medic rezident anul II - VII      |    1| 3.287|    |   |    1|   |     39.444|
|Medic rezident anul I             |   13| 2.774|    |   |   13|   |    432.744|
|Asistent medical principal - din  |     |      |    |   |     |   |           |
|anatomia patologica si medicina   |     |      |    |   |     |   |           |
|legala                            |   57| 2.626|    |   |   57|   |  1.796.184|
|Asistent medical                  |   18| 2.295|    |   |   18|   |    495.720|
|Sora medicala principala          |   36| 2.656|    |   |   36|   |  1.147.392|
|Sora medicala                     |   39| 2.180|    |   |   39|   |  1.020.240|
|Referent de specialitate,         |     |      |    |   |     |   |           |
|inspector de specialitate; gradul |     |      |    |   |     |   |           |
|IV; economist, referent, inginer; |     |      |    |   |     |   |           |
|gradul III                        |    1| 4.150|    |   |    1|   |     49.800|
|Referent, inspector, economist    |     |      |    |   |     |   |           |
|inginer; debutant                 |    1| 1.700|    |   |    1|   |     20.400|
|Tehnician, merceolog, contabil,   |     |      |    |   |     |   |           |
|referent; IA                      |   26| 2.512|    |   |   26|   |    783.744|
|Tehnician, merceolog, contabil,   |     |      |    |   |     |   |           |
|referent; I                       |   32| 2.357|    |   |   32|   |    905.088|
|Tehnician, merceolog, contabil,   |     |      |    |   |     |   |           |
|referent; II                      |   29| 1.986|    |   |   29|   |    691.128|
|Tehnician, merceolog, contabil,   |     |      |    |   |     |   |           |
|referent; III                     |   14| 2.070|    |   |   14|   |    347.760|
|Tehnician, merceolog, contabil,   |     |      |    |   |     |   |           |
|referent; debutant                |    1| 1.700|    |   |    1|   |     20.400|
|                                  |     |      |    |   |     |   |           |
|5. Personal cu contract de munca  |     |      |    |   |     |   |           |
|                                  |     |      |    |   |     |   |           |
|b) care ocupa functii comune      |  238|      |    |   |  238|   |  5.993.568|
|Secretar-dactilograf, dactilograf;|     |      |    |   |     |   |           |
|IA                                |    1| 2.700|    |   |    1|   |     32.400|
|Secretar-dactilograf, dactilograf;|     |      |    |   |     |   |           |
|I                                 |   26| 2.098|    |   |   26|   |    654.576|
|Secretar-dactilograf, dactilograf;|     |      |    |   |     |   |           |
|II                                |    8| 1.901|    |   |    8|   |    182.496|
|Administrator I                   |    3| 2.497|    |   |    3|   |     89.892|
|Casier magaziner; I               |   17| 2.320|    |   |   17|   |    473.280|
|Casier magaziner; II              |    9| 2.154|    |   |    9|   |    232.632|
|Functionar arhivar; I             |   23| 2.180|    |   |   23|   |    601.680|
|Functionar arhivar; II            |    5| 1.993|    |   |    5|   |    119.580|
|Functionar arhivar; III           |    4| 1.860|    |   |    4|   |     89.280|
|Portar, paznic, pompier,          |     |      |    |   |     |   |           |
|ingrijitor, guard, bufetier,      |     |      |    |   |     |   |           |
|manipulant bunuri, curier; I      |   63| 1.930|    |   |   63|   |  1.459.080|
|Portar, paznic, pompier,          |     |      |    |   |     |   |           |
|ingrijitor, guard, bufetier,      |     |      |    |   |     |   |           |
|manipulant bunuri, curier; II     |    6| 1.820|    |   |    6|   |    131.040|
|Sofer IA                          |    2| 3.285|    |   |    2|   |     78.840|
|Sofer II                          |    2| 2.757|    |   |    2|   |     66.168|
|Muncitor calificat I              |    8| 2.441|    |   |    8|   |    234.336|
|Muncitor calificat II             |    5| 2.356|    |   |    5|   |    141.360|
|Muncitor calificat III            |   53| 2.100|    |   |   53|   |  1.335.600|
|Muncitor calificat IV             |    2| 2.122|    |   |    2|   |     50.928|
|Muncitor necalificat              |    1| 1.700|    |   |    1|   |     20.400|
|__________________________________|_____|______|____|___|_____|___|___________|

    ANEXA 1/05

    MINISTERUL MUNCII SI SOLIDARITATII SOCIALE

                             LISTA - SINTEZA
                     a cheltuielilor de investitii*)

    *) obtinuta din centralizarea a 12 fisa(e) ale obiectivelor de investitii

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - Credite interne
    B - Fond special
                                                                - mii lei -
________________________________________________________________________________
             TOTAL         Surse         A Credite     B Buget        Alte
             din care:     proprii         externe       de stat      surse
________________________________________________________________________________
     1             2             3       4      5      6     7           8
________________________________________________________________________________
TOTAL        3.779.494.508 3.221.629.175   330.390.864   164.636.521  62.837.948
- chelt.
pana la
31/12/2000      37.576.676     4.010.019                  24.909.564   8.657.093
- chelt. in
2001
(program)      623.759.947   522.840.000    63.583.500    14.400.000  22.936.447
- program
2002           738.599.300   575.344.612   129.482.040    20.528.240  13.244.408
- estimari
2003           743.640.806   624.783.689    85.276.053    22.581.064  11.000.000
- estimari
2004           809.955.157   743.097.496    35.018.491    24.839.170   7.000.000
- estimari
2005           795.907.226   751.553.359    17.030.780    27.323.087
- estimari
anii
ulteriori       30.055.396                                30.055.396

A. OBIECTIVE DE INVESTITII IN CONTINUARE - Total

               393.101.124   171.731.755                 158.531.421  62.837.948
- chelt.
pana la
31/12/2000      35.946.657     2.380.000                  24.909.564   8.657.093
- chelt. in
2001
(program)       72.120.010    34.783.563                  14.400.000  22.936.447
- program
2002           101.108.160    68.335.512                  19.528.240  13.244.408
- estimari
2003            79.843.264    47.362.200                  21.481.064  11.000.000
- estimari
2004            49.499.650    18.870.480                  23.629.170   7.000.000
- estimari
2005            25.992.087                                25.992.087
- estimari
anii
ulteriori       28.591.296                                28.591.296

B. OBIECTIVE DE INVESTITII NOI - Total

               173.808.219   167.703.119                   6.105.100
- chelt. in
2001
(program)        5.660.700     5.660.700
- program
2002            17.339.300    16.339.300                   1.000.000
- estimari
2003            58.882.204    57.782.204                   1.100.000
- estimari
2004            72.500.896    71.290.896                   1.210.000
- estimari
2005            16.331.000    15.000.000                   1.331.000
- estimari
anii
ulteriori        1.464.100                                 1.464.100

C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII - Total

             3.212.585.165 2.882.194.301   330.390.864
- chelt.
in 2001
(program)      545.979.237   482.395.737    63.583.500
- program
2002           620.151.840   490.669.800   129.482.040
- estimari
2003           604.915.338   519.639.285    85.276.053
- estimari
2004           687.954.611   652.936.120    35.018.491
- estimari
2005           753.584.139   736.553.359    17.030.780

CAP. 60.04 ASISTENTA SOCIALA, ALOCATII, PENSII, AJUTOARE SI INDEMNIZATII - Total

             3.779.494.508 3.221.629.175   330.390.864   164.636.521  62.837.948
- chelt.
pana la
31/12/2000      37.576.676     4.010.019                  24.909.564   8.657.093
- chelt. in
2001
(program)      623.759.947   522.840.000    63.583.500    14.400.000  22.936.447
- program
2002           738.599.300   575.344.612   129.482.040    20.528.240  13.244.408
- estimari
2003           743.640.806   624.783.689    85.276.053    22.581.064  11.000.000
- estimari
2004           809.955.157   743.097.496    35.018.491    24.839.170   7.000.000
- estimari
2005           795.907.226   751.553.359    17.030.780    27.323.087
- estimari
anii
ulteriori       30.055.396                                30.055.396

A. OBIECTIVE DE INVESTITII IN CONTINUARE - Total
               393.101.124   171.731.755                 158.531.421  62.837.948

- chelt.
pana la
31/12/2000      35.946.657     2.380.000                  24.909.564   8.657.093
- chelt. in
2001
(program)       72.120.010    34.783.563                  14.400.000  22.936.447
- program
2002           101.108.160    68.335.512                  19.528.240  13.244.408
- estimari
2003            79.843.264    47.362.200                  21.481.064  11.000.000
- estimari
2004            49.499.650    18.870.480                  23.629.170   7.000.000
- estimari
2005            25.992.087                                25.992.087
- estimari
anii
ulteriori       28.591.296                                28.591.296

B. OBIECTIVE DE INVESTITII NOI - Total

               173.808.219   167.703.119                   6.105.100
- chelt.
pana la
31/12/2000       1.630.019     1.630.019
- chelt.
in 2001
(program)        5.660.700     5.660.700
- program
2002            17.339.300    16.339.300                   1.000.000
- estimari
2003            58.882.204    57.782.204                   1.100.000
- estimari
2004            72.500.896    71.290.896                   1.210.000
- estimari
2005            16.331.000    15.000.000                   1.331.000
- estimari
anii
ulteriori        1.464.100                                 1.464.100

C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII - Total

             3.212.585.165 2.882.194.301   330.390.864
- chelt.
in 2001
(program)      545.979.237   482.395.737    63.583.500
- program
2002           620.151.840   490.669.800   129.482.040
- estimari
2003           604.915.338   519.639.285    85.276.053
- estimari
2004           687.954.611   652.936.120    35.018.491
- estimari
2005           753.584.139   736.553.359    17.030.780
________________________________________________________________________________
    Surse proprii = Buget Asigurari Sociale
    Alte surse = Venituri extrabugetare ale Inspectiei Muncii

    ANEXA 1/06

    MINISTERUL MUNCII SI SOLIDARITATII SOCIALE
    Capitol 60.04 ASISTENTA SOCIALA, ALOCATII, PENSII, AJUTOARE SI INDEMNIZATII
    Cod     20.60.01.0003

                                 FISA
    Obiectivului de investitii: AMENAJARE SI EXTINDERE SEDIUL DMSS MEHEDINTI

    Tip: A. OBIECTIVE DE INVESTITII IN CONTINUARE
________________________________________________________________________________
  A. DATE GENERALE
    1. Date geografice:
    1.1 Judet/Sector                             MEHEDINTI
    1.2 Municipiu/Oras/Comuna                    DROBETA TN-SEVERIN
    1.3 Amplasament                              REPUBLICII, NR. 3, IN INCINTA
                                                 SEDIULUI ACTUAL
    2. Date de promovare a studiului de
       fezabilitate
    2.1 Numarul si data Acordului MFP            1672/11.09.1995
    2.2 Numarul si data aprobarii
        HG/Ordin/Decizie aprobare a studiului
        de fezabilitate                          OM 332/1995
  B. DATE DIN INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI
     APROBATI SI DIN DOCUMENTELE DE
     DESCHIDERE A FINANTARII
    1. Valoarea totala a obiectivului (mii lei)
       (in preturi luna/anul 6/1995)                   3.567.400
    2. Capacitati aprobate (in unitati fizice)   3356 MP

    3. Durata de realizare aprobata (numar luni)              22
    4. Valoarea totala la deschiderea finantarii
       (mii lei) (in preturi luna/anul 10/1996)        3.607.490
    5. Durata de realizare contractata
       (numar luni)                                           14
  C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRARILOR
    1. Data inceperii investitiei (luna/an)              12/1996
    2. Data programata a terminarii PIF
    (luna/an)                                             3/2002
    3. Valoarea decontata pana in 2001
       (in mii lei)                                   26.677.345
        din care:
      3.1 executata pana la data de 31.12.2000        11.393.782
      3.2 prevazuta in programul pe anul 2001         15.283.563
    4. Valoarea ramasa de executat (in mii lei)
       la data de 31.12.2001                         4.100.000
       esalonata astfel:
      4.1. PROGRAM 2002                              4.100.000
      4.2. ESTIMARE 2003
      4.3. ESTIMARE 2004
      4.4. ESTIMARE 2005
      4.5. ESTIMARE anii ulteriori
  D. DATE PRIVIND SURSELE DE FINANTARE ALE INVESTITIEI SI COSTURILE DE FUNCTIONARE SI DE INTRETINERE DUPA PUNEREA IN FUNCTIUNE

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - ESTIMARE 2003 (C4.2)
    B - ESTIMARE 2004 (C4.3)
    C - ESTIMARE 2005 (C4.4)
    D - ESTIMARE anii ulteriori (C4.5)
                                                                      - mii lei
________________________________________________________________________________
Surse de             TOTAL                       din care:
finantare                     __________________________________________________
si costuri de                 CHELTUIELI CHELTUIELI   PROGRAM    A   B   C   D
functionare                   pana la    (preliminat) 2002
                              31.12.2000 2001
                              (C3.1)     (C3.2)       (C4.1)
________________________________________________________________________________
1.  Total surse    30.777.345 11.393.782   15.283.563  4.100.000
de finantare a
investitiei
    din care:
1.1 Surse proprii  10.383.563               7.783.563  2.600.000
1.2 Credite int.
1.3 Credite ext.
1.4 Fond special
1.5 Buget de stat  11.268.782  7.268.782    3.500.000    500.000
1.6 Alte surse      9.125.000  4.125.000    4.000.000  1.000.000
________________________________________________________________________________
    Surse proprii = Buget Asigurari Sociale
    Alte surse = Venituri extrabugetare ale Inspectiei Muncii

    MINISTERUL MUNCII SI SOLIDARITATII SOCIALE
    Capitol 60.04 ASISTENTA SOCIALA, ALOCATII, PENSII, AJUTOARE SI INDEMNIZATII
    Cod     20.60.01.0004

                                 FISA
    Obiectivului de investitii: SEDIUL DMSS SIBIU

    Tip : A. OBIECTIVE DE INVESTITII IN CONTINUARE
________________________________________________________________________________
  A. DATE GENERALE
    1. Date geografice:
    1.1 Judet/Sector                             SIBIU
    1.2 Municipiu/Oras/Comuna                    SIBIU
    1.3 Amplasament                              CALEA DUMBRAVII, IN ZONA
                                                 CENTRALA A MUNICIPIULUI
    2. Date de promovare a studiului de
       fezabilitate
    2.1 Numarul si data Acordului MFP            685/30.05.1994
    2.2 Numarul si data aprobarii
        HG/Ordin/Decizie aprobare a studiului
        de fezabilitate                          HG 473/1994
  B. DATE DIN INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI
     APROBATI SI DIN DOCUMENTELE DE DESCHIDERE
     A FINANTARII
    1. Valoarea totala a obiectivului (mii lei)
       (in preturi luna/anul 5/1994)                  2.070.000
    2. Capacitati aprobate (in unitati fizice)   4675 MP

    3. Durata de realizare aprobata (numar luni)             24
    4. Valoarea totala la deschiderea finantarii
       (mii lei) (in preturi luna/anul 11/1994)       2.484.180
    5. Durata de realizare contractata
       (numar luni)                                          24
  C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRARILOR
    1. Data inceperii investitiei (luna/an)             12/1994
    2. Data programata a terminarii PIF
       (luna/an)                                         3/2002
    3. Valoarea decontata pana in 2001
       (in mii lei)                                  63.509.322
          din care:
      3.1 executata pana la data de 31.12.2000       22.172.875
      3.2 prevazuta in programul pe anul 2001        41.336.447
    4. Valoarea ramasa de executat (in mii lei)
       la data de 31.12.2001                        6.000.000
       esalonata astfel:
      4.1. PROGRAM 2002                             6.000.000
      4.2. ESTIMARE 2003
      4.3. ESTIMARE 2004
      4.4. ESTIMARE 2005
      4.5. ESTIMARE anii ulteriori
  D. DATE PRIVIND SURSELE DE FINANTARE ALE INVESTITIEI SI COSTURILE DE FUNCTIONARE SI DE INTRETINERE DUPA PUNEREA IN FUNCTIUNE

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - ESTIMARE 2003 (C4.2)
    B - ESTIMARE 2004 (C4.3)
    C - ESTIMARE 2005 (C4.4)
    D - ESTIMARE anii ulteriori (C4.5)
                                                                      - mii lei
________________________________________________________________________________
Surse de             TOTAL                       din care:
finantare                     __________________________________________________
si costuri de                 CHELTUIELI CHELTUIELI   PROGRAM    A   B   C   D
functionare                   pana la    (preliminat) 2002
                              31.12.2000 2001
                              (C3.1)     (C3.2)       (C4.1)
________________________________________________________________________________
1. Total surse de  69.509.322 22.172.875   41.336.447  6.000.000
finantare a
investitiei
   din care:
1.1 Surse proprii  23.000.000              19.000.000  4.000.000
1.2 Credite int.
1.3 Credite ext.
1.4 Fond special
1.5 Buget de stat  24.540.782 17.640.782    6.400.000    500.000
1.6 Alte surse     21.968.540  4.532.093   15.936.447  1.500.000
________________________________________________________________________________
    Surse proprii = Buget Asigurari Sociale
    Alte surse = Venituri extrabugetare ale Inspectiei Muncii

    MINISTERUL MUNCII SI SOLIDARITATII SOCIALE
    Capitol 60.04 ASISTENTA SOCIALA, ALOCATII, PENSII, AJUTOARE SI INDEMNIZATII
    Cod     20.60.01.0008

                                 FISA
    Obiectivului de investitii: SEDIUL D.M.S.S. GALATI

    Tip: A. OBIECTIVE DE INVESTITII IN CONTINUARE
________________________________________________________________________________
  A. DATE GENERALE
    1. Date geografice:
    1.1 Judet/Sector                             GALATI
    1.2 Municipiu/Oras/Comuna                    GALATI
    1.3 Amplasament                              STR. REGIMENTUL 11 SIRET NR. 3,
                                                 LA FALEZA DUNARII
    2. Date de promovare a studiului de
       fezabilitate
    2.1 Numarul si data Acordului MFP            241/1997
    2.2 Numarul si data aprobarii
        HG/Ordin/Decizie
        aprobare a studiului de fezabilitate     ORDIN MINISTRU NR. 466/1997
  B. DATE DIN INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI
     APROBATI SI DIN DOCUMENTELE DE DESCHIDERE
     A FINANTARII
    1. Valoarea totala a obiectivului (mii lei)
       (in preturi luna/anul 1/1997)                   6.666.100
    2. Capacitati aprobate (in unitati fizice)        3600 MP
                                                      160 SALARIATI
                                                      2200 PERS./ZI

    3. Durata de realizare aprobata
       (numar luni)                                           24
    4. Valoarea totala la deschiderea
       finantarii (mii lei)
       (in preturi luna/anul 12/2000)                 46.584.000
    5. Durata de realizare contractata
       (numar luni)
  C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRARILOR
    1. Data inceperii investitiei (luna/an)              10/2001
    2. Data programata a terminarii PIF
       (luna/an)
    3. Valoarea decontata pana in 2001
       (in mii lei)                                    4.000.000
          din care:
      3.1 executata pana la data de 31.12.2000
      3.2 prevazuta in programul pe anul 2001          4.000.000
    4. Valoarea ramasa de executat (in mii lei)
       la data de 31.12.2001                     31.492.000
       esalonata astfel:
      4.1. PROGRAM 2002                          14.492.000
      4.2. ESTIMARE 2003                         17.000.000
      4.3. ESTIMARE 2004
      4.4. ESTIMARE 2005
      4.5. ESTIMARE anii ulteriori
  D. DATE PRIVIND SURSELE DE FINANTARE ALE INVESTITIEI SI COSTURILE DE FUNCTIONARE SI DE INTRETINERE DUPA PUNEREA IN FUNCTIUNE

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - CHELTUIELI pana la 31.12.2000 (C3.1)
    B - ESTIMARE 2004 (C4.3)
    C - ESTIMARE 2005 (C4.4)
    D - ESTIMARE anii ulteriori (C4.5)
                                                                      - mii lei
________________________________________________________________________________
Surse de             TOTAL                       din care:
finantare                     __________________________________________________
si costuri de                 A   CHELTUIELI   PROGRAM    ESTIMARE   B   C   D
functionare                       (preliminat) 2002       2003
                                  2001
                                  (C3.2)       (C4.1)     (C4.2)
________________________________________________________________________________
1. Total surse     35.492.000        4.000.000 14.492.000 17.000.000
de finantare a
investitiei
    din care:
1.1 Surse proprii  24.400.000        2.000.000 10.400.000 12.000.000
1.2 Credite int.
1.3 Credite ext.
1.4 Fond special
1.5 Buget de stat  10.092.000        1.000.000  4.092.000  5.000.000
1.6 Alte surse      1.000.000        1.000.000
________________________________________________________________________________
    Surse proprii = Buget Asigurari Sociale
    Alte surse = Venituri extrabugetare ale Inspectiei Muncii

    MINISTERUL MUNCII SI SOLIDARITATII SOCIALE
    Capitol 60.04 ASISTENTA SOCIALA, ALOCATII, PENSII, AJUTOARE SI INDEMNIZATII
    Cod     20.60.01.0009

                                 FISA
    Obiectivului de investitii: SEDIUL D.M.S.S. IASI

    Tip: A. OBIECTIVE DE INVESTITII IN CONTINUARE
________________________________________________________________________________
  A. DATE GENERALE
    1. Date geografice:
    1.1 Judet/Sector                             IASI
    1.2 Municipiu/Oras/Comuna                    IASI
    1.3 Amplasament                              STR. BARBOI F.N.

    2. Date de promovare a studiului de
       fezabilitate
    2.1. Numarul si data Acordului MFP           237/1997
    2.2 Numarul si data aprobarii
        HG/Ordin/Decizie
        aprobare a studiului de fezabilitate     ORDIN MINISTRU NR. 465/1997
  B. DATE DIN INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI
     APROBATI SI DIN DOCUMENTELE DE DESCHIDERE
     A FINANTARII
    1. Valoarea totala a obiectivului (mii lei)
       (in preturi luna/anul 1/1997)                   9.450.000
    2. Capacitati aprobate (in unitati fizice)        4486 MP
                                                      200 SALARIATI

    3. Durata de realizare aprobata
       (numar luni)                                           24
    4. Valoarea totala la deschiderea finantarii
       (mii lei)
       (in preturi luna/anul 12/2000)                 39.448.840
    5. Durata de realizare contractata
       (numar luni)
  C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRARILOR
    1. Data inceperii investitiei (luna/an)              10/2001
    2. Data programata a terminarii PIF
       (luna/an)
    3. Valoarea decontata pana in 2001
       (in mii lei)                                    3.500.000
         din care:
      3.1 executata pana la data de 31.12.2000
      3.2 prevazuta in programul pe anul 2001          3.500.000
    4. Valoarea ramasa de executat (in mii lei)
       la data de 31.12.2001                          35.948.840
       esalonata astfel:
      4.1. PROGRAM 2002                               24.248.840
      4.2. ESTIMARE 2003                              11.700.000
      4.3. ESTIMARE 2004
      4.4. ESTIMARE 2005
      4.5. ESTIMARE anii ulteriori
  D. DATE PRIVIND SURSELE DE FINANTARE ALE INVESTITIEI SI COSTURILE DE FUNCTIONARE SI DE INTRETINERE DUPA PUNEREA IN FUNCTIUNE

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - CHELTUIELI pana la 31.12.2000 (C3.1)
    B - ESTIMARE 2004 (C4.3)
    C - ESTIMARE 2005 (C4.4)
    D - ESTIMARE anii ulteriori (C4.5)
                                                                      - mii lei
________________________________________________________________________________
Surse de             TOTAL                       din care:
finantare                     __________________________________________________
si costuri de                 A   CHELTUIELI   PROGRAM    ESTIMARE    B   C   D
functionare                       (preliminat) 2002       2003
                                  2001
                                  (C3.2)       (C4.1)     (C4.2)
________________________________________________________________________________
1. Total surse     39.448.840        3.500.000 24.248.840 11.700.000
de finantare a
investitiei
    din care:
1.1 Surse proprii  27.800.000        2.000.000 18.000.000  7.800.000
1.2 Credite int.
1.3 Credite ext.
1.4 Fond special
1.5 Buget de stat  11.648.840        1.500.000  6.248.840  3.900.000
1.6 Alte surse
________________________________________________________________________________
    Surse proprii = Buget Asigurari Sociale
    Alte surse = Venituri extrabugetare ale Inspectiei Muncii

    MINISTERUL MUNCII SI SOLIDARITATII SOCIALE
    Capitol 60.04 ASISTENTA SOCIALA, ALOCATII, PENSII, AJUTOARE SI INDEMNIZATII
    Cod     20.60.01.0013

                                 FISA
    Obiectivului de investitii: SEDIUL D.M.S.S. BACAU

    Tip: A. OBIECTIVE DE INVESTITII IN CONTINUARE
________________________________________________________________________________
  A. DATE GENERALE
    1. Date geografice:
    1.1 Judet/Sector                             BACAU
    1.2 Municipiu/Oras/Comuna                    BACAU
    1.3 Amplasament                              STR. IONITA SANDU STURZA
                                                 NR. 63 A
    2. Date de promovare a studiului de
       fezabilitate
    2.1 Numarul si data Acordului MFP            2076/14.10.1996
    2.2 Numarul si data aprobarii
        HG/Ordin/Decizie
        aprobare a studiului de fezabilitate     ORDIN MINISTRU NR. 463/1997
  B. DATE DIN INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI
     APROBATI SI DIN DOCUMENTELE DE DESCHIDERE
     A FINANTARII
    1. Valoarea totala a obiectivului (mii lei)
       (in preturi luna/anul 4/1996)                   4.156.300
    2. Capacitati aprobate (in unitati fizice)        3550 MP
                                                      175 SALARIATI
                                                      1800 PERS./ZI

    3. Durata de realizare aprobata (numar luni)              24
    4. Valoarea totala la deschiderea finantarii
       (mii lei) (in preturi luna/anul 12/2000)       45.937.000
    5. Durata de realizare contractata
       (numar luni)
  C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRARILOR
    1. Data inceperii investitiei (luna/an)              10/2001
    2. Data programata a terminarii PIF
       (luna/an)
    3. Valoarea decontata pana in 2001
       (in mii lei)                                    4.000.000
         din care:
      3.1 executata pana la data de 31.12.2000
      3.2 prevazuta in programul pe anul 2001          4.000.000
    4. Valoarea ramasa de executat (in mii lei)
       la data de 31.12.2001                          69.950.000
       esalonata astfel:
      4.1. PROGRAM 2002                               21.374.800
      4.2. ESTIMARE 2003                              24.562.200
      4.3. ESTIMARE 2004                              24.013.000
      4.4. ESTIMARE 2005
      4.5. ESTIMARE anii ulteriori
  D. DATE PRIVIND SURSELE DE FINANTARE ALE INVESTITIEI SI COSTURILE DE FUNCTIONARE SI DE INTRETINERE DUPA PUNEREA IN FUNCTIUNE

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - CHELTUIELI pana la 31.12.2000 (C3.1)
    B - ESTIMARE 2005 (C4.4)
    C - ESTIMARE anii ulteriori (C4.5)
                                                                      - mii lei
________________________________________________________________________________
Surse de             TOTAL                       din care:
finantare                    ___________________________________________________
si costuri de                A CHELTUIELI   PROGRAM    ESTIMARE   ESTIMARE   B C
functionare                    (preliminat) 2002       2003       2004
                               2001
                               (C3.2)       (C4.1)     (C4.2)     (C4.3)
________________________________________________________________________________
1. Total surse    73.950.000      4.000.000 21.374.800 24.562.200 24.013.000
de finantare a
investitiei
    din care:
1.1 Surse proprii 41.575.200      2.000.000 13.000.000 12.562.200 14.013.000
1.2 Credite int.
1.3 Credite ext.
1.4 Fond special
1.5 Buget de stat 16.187.400      1.000.000  4.187.400  6.000.000  5.000.000
1.6 Alte surse    16.187.400      1.000.000  4.187.400  6.000.000  5.000.000
________________________________________________________________________________
    Surse proprii = Buget Asigurari Sociale
    Alte surse = Venituri extrabugetare ale Inspectiei Muncii

    MINISTERUL MUNCII SI SOLIDARITATII SOCIALE
    Capitol 60.04 ASISTENTA SOCIALA, ALOCATII, PENSII, AJUTOARE SI INDEMNIZATII
    Cod     20.60.01.0014

                                 FISA
    Obiectivului de investitii: SEDIUL D.M.S.S. - JUDETUL CALARASI

    Tip: B. OBIECTIVE DE INVESTITII NOI
________________________________________________________________________________
  A. DATE GENERALE
    1. Date geografice:
    1.1 Judet/Sector                             CALARASI
    1.2 Municipiu/Oras/Comuna                    CALARASI
    1.3 Amplasament                              STR. FLACARA F.N.

    2. Date de promovare a studiului de
       fezabilitate
    2.1 Numarul si data Acordului MFP            PRELUAT CF. Art. 106 DIN L.
                                                 NR. 64/1995, MOD. PRIN L.
    2.2 Numarul si data aprobarii
        HG/Ordin/Decizie aprobare a studiului
        de fezabilitate                          HG 99/1999
  B. DATE DIN INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI
     APROBATI SI DIN DOCUMENTELE DE DESCHIDERE
     A FINANTARII
    1. Valoarea totala a obiectivului (mii lei)
       (in preturi luna/anul 12/2000)                 7.290.719
    2. Capacitati aprobate (in unitati fizice)       2.730,36 MP

    3. Durata de realizare aprobata (numar luni)             12
    4. Valoarea totala la deschiderea finantarii
       (mii lei) (in preturi luna/anul 9/2001)       20.000.000
    5. Durata de realizare contractata
       (numar luni)                                          12
  C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRARILOR
    1. Data inceperii investitiei (luna/an)             10/2001
    2. Data programata a terminarii PIF
       (luna/an)                                        10/2002
    3. Valoarea decontata pana in 2001
       (in mii lei)                                   7.290.719
           din care:
      3.1 executata pana la data de 31.12.2000        1.630.019
      3.2 prevazuta in programul pe anul 2001         5.660.700
    4. Valoarea ramasa de executat (in mii lei)
       la data de 31.12.2001                         14.339.300
       esalonata astfel:
      4.1. PROGRAM 2002                              14.339.300
      4.2. ESTIMARE 2003
      4.3. ESTIMARE 2004
      4.4. ESTIMARE 2005
      4.5. ESTIMARE anii ulteriori
  D. DATE PRIVIND SURSELE DE FINANTARE ALE INVESTITIEI SI COSTURILE DE FUNCTIONARE SI DE INTRETINERE DUPA PUNEREA IN FUNCTIUNE

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - ESTIMARE 2003 (C4.2)
    B - ESTIMARE 2004 (C4.3)
    C - ESTIMARE 2005 (C4.4)
    D - ESTIMARE anii ulteriori (C4.5)
                                                                      - mii lei
________________________________________________________________________________
Surse de             TOTAL                       din care:
finantare                     __________________________________________________
si costuri de                 CHELTUIELI CHELTUIELI   PROGRAM     A   B   C   D
functionare                   pana la    (preliminat) 2002
                              31.12.2000 2001
                              (C3.1)     (C3.2)       (C4.1)
________________________________________________________________________________
1. Total surse     21.630.019  1.630.019    5.660.700 14.339.300
de finantare a
investitiei
    din care:
1.1 Surse proprii  21.630.019  1.630.019    5.660.700 14.339.300
1.2 Credite int.
1.3 Credite ext.
1.4 Fond special
1.5 Buget de stat
1.6 Alte surse
________________________________________________________________________________
    Surse proprii = Buget Asigurari Sociale
    Alte surse = Venituri extrabugetare ale Inspectiei Muncii

    MINISTERUL MUNCII SI SOLIDARITATII SOCIALE
    Capitol 60.04 ASISTENTA SOCIALA, ALOCATII, PENSII, AJUTOARE SI INDEMNIZATII
    Cod     20.60.01.0018

                                 FISA
    Obiectivului de investitii: SEDIUL D.M.S.S. TELEORMAN

    Tip: A. OBIECTIVE DE INVESTITII IN CONTINUARE
________________________________________________________________________________
  A. DATE GENERALE
    1. Date geografice:
    1.1 Judet/Sector                             TELEORMAN
    1.2 Municipiu/Oras/Comuna                    TELEORMAN
    1.3 Amplasament                              STR. DUNARII NR. 1

    2. Date de promovare a studiului de
       fezabilitate
    2.1 Numarul si data Acordului MFP            1996/18.11.1997
    2.2 Numarul si data aprobarii
        HG/Ordin/Decizie aprobare a studiului
        de fezabilitate                          ORDIN MINISTRU NR. 115/2001
  B. DATE DIN INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI
     APROBATI SI DIN DOCUMENTELE DE DESCHIDERE
     A FINANTARII
    1. Valoarea totala a obiectivului (mii lei)
       (in preturi luna/anul 6/1997)                  15.816.000
    2. Capacitati aprobate (in unitati fizice)       4.358 MP
                                                     209 SALARIATI
                                                     1.750 PERS./ZI

    3. Durata de realizare aprobata
       (numar luni)                                           24
    4. Valoarea totala la deschiderea finantarii
       (mii lei) (in preturi luna/anul 12/2000)       56.392.520
    5. Durata de realizare contractata
       (numar luni)
  C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRARILOR
    1. Data inceperii investitiei (luna/an)              10/2001
    2. Data programata a terminarii PIF
       (luna/an)                                          9/2003
    3. Valoarea decontata pana in 2001
       (in mii lei)                                    4.000.000
          din care:
      3.1 executata pana la data de 31.12.2000
      3.2 prevazuta in programul pe anul 2001          4.000.000
    4. Valoarea ramasa de executat (in mii lei)
       la data de 31.12.2001                          61.250.000
       esalonata astfel:
      4.1. PROGRAM 2002                               27.392.520
      4.2. ESTIMARE 2003                              25.000.000
      4.3. ESTIMARE 2004                               8.857.480
      4.4. ESTIMARE 2005
      4.5. ESTIMARE anii ulteriori
  D. DATE PRIVIND SURSELE DE FINANTARE ALE INVESTITIEI SI COSTURILE DE FUNCTIONARE SI DE INTRETINERE DUPA PUNEREA IN FUNCTIUNE

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - CHELTUIELI pana la 31.12.2000 (C3.1)
    B - ESTIMARE 2005 (C4.4)
    C - ESTIMARE anii ulteriori (C4.5)
                                                                      - mii lei
________________________________________________________________________________
Surse de             TOTAL                       din care:
finantare                    ___________________________________________________
si costuri de                A CHELTUIELI   PROGRAM    ESTIMARE   ESTIMARE   B C
functionare                    (preliminat) 2002       2003       2004
                               2001
                               (C3.2)       (C4.1)     (C4.2)     (C4.3)
________________________________________________________________________________
1. Total surse    65.250.000    4.000.000   27.392.520 25.000.200  8.857.480
de finantare a
investitiei
    din care:
1.1 Surse proprii 38.692.992    2.000.000   16.835.512 15.000.000  4.857.480
1.2 Credite int.
1.3 Credite ext.
1.4 Fond special
1.5 Buget de stat 12.000.000    1.000.000    4.000.000  5.000.000  2.000.000
1.6 Alte surse    14.557.008    1.000.000    6.557.008  5.000.000  2.000.000
________________________________________________________________________________
    Surse proprii = Buget Asigurari Sociale
    Alte surse = Venituri extrabugetare ale Inspectiei Muncii

    MINISTERUL MUNCII SI SOLIDARITATII SOCIALE
    Capitol 60.04 ASISTENTA SOCIALA, ALOCATII, PENSII, AJUTOARE SI INDEMNIZATII
    Cod     20.60.01.0020

                                 FISA
    Obiectivului de investitii: SEDIUL D.M.S.S. BIHOR

    Tip: B. OBIECTIVE DE INVESTITII NOI
________________________________________________________________________________
  A. DATE GENERALE
    1. Date geografice:
    1.1 Judet/Sector                             BIHOR
    1.2 Municipiu/Oras/Comuna
    1.3 Amplasament                              STR. MARESAL ION ANTONESCU F.N.

    2. Date de promovare a studiului de
       fezabilitate
    2.1 Numarul si data Acordului MFP            129/26.01.1998
    2.2 Numarul si data aprobarii
        HG/Ordin/Decizie aprobare a studiului
        de fezabilitate                          IN CURS DE APROBARE
  B. DATE DIN INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI
     APROBATI SI DIN DOCUMENTELE DE DESCHIDERE
     A FINANTARII
    1. Valoarea totala a obiectivului (mii lei)
       (in preturi luna/anul 11/1997)                 28.260.000
    2. Capacitati aprobate (in unitati fizice)       5.100 MP
                                                     250 SALARIATI
                                                     2.000 PERS./ZI

    3. Durata de realizare aprobata
       (numar luni)                                           24
    4. Valoarea totala la deschiderea finantarii
       (mii lei) (in preturi luna/anul 12/2002)       96.702.630
    5. Durata de realizare contractata
       (numar luni)
  C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRARILOR
    1. Data inceperii investitiei (luna/an)              12/2002
    2. Data programata a terminarii PIF                  12/2004
       (luna/an)
    3. Valoarea decontata pana in 2001
       (in mii lei)
         din care:
      3.1 executata pana la data de 31.12.2000
      3.2 prevazuta in programul pe anul 2001
    4. Valoarea ramasa de executat (in mii lei)
       la data de 31.12.2001                          73.950.000
       esalonata astfel:
      4.1. PROGRAM 2002
      4.2. ESTIMARE 2003                              37.009.104
      4.3. ESTIMARE 2004                              36.940.896
      4.4. ESTIMARE 2005
      4.5. ESTIMARE anii ulteriori
  D. DATE PRIVIND SURSELE DE FINANTARE ALE INVESTITIEI SI COSTURILE DE FUNCTIONARE SI DE INTRETINERE DUPA PUNEREA IN FUNCTIUNE

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - CHELTUIELI pana la 31.12.2000 (C3.1)
    B - PROGRAM 2002 (C4.1)
    C - ESTIMARE 2005 (C4.4)
    D - ESTIMARE anii ulteriori (C4.5)
                                                                      - mii lei
________________________________________________________________________________
Surse de             TOTAL                       din care:
finantare                     __________________________________________________
si costuri de                 A   CHELTUIELI   B   ESTIMARE   ESTIMARE    C   D
functionare                       (preliminat)     2003       2004
                                  2001
                                  (C3.2)           (C4.2)     (C4.3)
________________________________________________________________________________
1. Total surse de  73.950.000                      37.009.104 36.940.896
finantare a
investitiei
    din care:
1.1 Surse proprii  48.373.100                      22.432.204 25.940.896
1.2 Credite int.
1.3 Credite ext.
1.4 Fond special
1.5 Buget de stat  25.576.900                      14.576.900 11.000.000
1.6 Alte surse
________________________________________________________________________________
    Surse proprii = Buget Asigurari Sociale
    Alte surse = Venituri extrabugetare ale Inspectiei Muncii

    MINISTERUL MUNCII SI SOLIDARITATII SOCIALE
    Capitol 60.04 ASISTENTA SOCIALA, ALOCATII, PENSII, AJUTOARE SI INDEMNIZATII
    Cod     20.60.01.0021

                                 FISA
    Obiectivului de investitii: SEDIUL D.G.M.P.S. - JUDETUL BRASOV

    Tip: B. OBIECTIVE DE INVESTITII NOI
________________________________________________________________________________
  A. DATE GENERALE
    1. Date geografice:
    1.1 Judet/Sector                             BRASOV
    1.2 Municipiu/Oras/Comuna
    1.3 Amplasament                              CALEA BUCURESTI, INTERSECTIA CU
                                                 STR. CARPATILOR

    2. Date de promovare a studiului de
       fezabilitate
    2.1 Numarul si data Acordului MFP            -
    2.2 Numarul si data aprobarii
        HG/Ordin/Decizie aprobare a studiului
        de fezabilitate                          IN CURS DE APROBARE
  B. DATE DIN INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI
     APROBATI SI DIN DOCUMENTELE DE DESCHIDERE
     A FINANTARII
    1. Valoarea totala a obiectivului (mii lei)
       (in preturi luna/anul 11/1998)                 19.558.000
    2. Capacitati aprobate (in unitati fizice)       4.600 MP

    3. Durata de realizare aprobata (numar luni)              24
    4. Valoarea totala la deschiderea finantarii
       (mii lei) (in preturi luna/anul 12/2003)       49.999.549
    5. Durata de realizare contractata
       (numar luni)
  C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRARILOR
    1. Data inceperii investitiei (luna/an)               9/2003
    2. Data programata a terminarii PIF
       (luna/an)                                          9/2005
    3. Valoarea decontata pana in 2001
       (in mii lei)
         din care:
      3.1 executata pana la data de 31.12.2000
      3.2 prevazuta in programul pe anul 2001
    4. Valoarea ramasa de executat (in mii lei)
       la data de 31.12.2001                          67.000.000
       esalonata astfel:
      4.1. PROGRAM 2002
      4.2. ESTIMARE 2003                              15.000.000
      4.3. ESTIMARE 2004                              30.000.000
      4.4. ESTIMARE 2005                              22.000.000
      4.5. ESTIMARE anii ulteriori
  D. DATE PRIVIND SURSELE DE FINANTARE ALE INVESTITIEI SI COSTURILE DE FUNCTIONARE SI DE INTRETINERE DUPA PUNEREA IN FUNCTIUNE

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - CHELTUIELI pana la 31.12.2000 (C3.1)
    B - CHELTUIELI (preliminat) 2001 (C3.2)
    C - PROGRAM 2002 (C4.1)
    D - ESTIMARE anii ulteriori (C4.5)
                                                                 - mii lei -
________________________________________________________________________________
Surse de             TOTAL                       din care:
finantare                     __________________________________________________
si costuri de                 A   B   C   ESTIMARE   ESTIMARE   ESTIMARE     D
functionare                               2003       2004       2005
                                          (C4.2)     (C4.3)     (C4.4)
________________________________________________________________________________
1. Total surse     67.000.000             15.000.000 30.000.000 22.000.000
de finantare a
investitiei
    din care:
1.1 Surse proprii  45.000.000             10.000.000 20.000.000 15.000.000
1.2 Credite int.
1.3 Credite ext.
1.4 Fond special
1.5 Buget de stat  22.000.000              5.000.000 10.000.000  7.000.000
1.6 Alte surse
________________________________________________________________________________
    Surse proprii = Buget Asigurari Sociale
    Alte surse = Venituri extrabugetare ale Inspectiei Muncii

    MINISTERUL MUNCII SI SOLIDARITATII SOCIALE
    Capitol 60.04 ASISTENTA SOCIALA, ALOCATII, PENSII, AJUTOARE SI INDEMNIZATII
    Cod     20.60.01.0024

                                 FISA
    Obiectivului de investitii: SEDIUL D.M.S.S. TIMIS

    Tip: B. OBIECTIVE DE INVESTITII NOI
________________________________________________________________________________
  A. DATE GENERALE
    1. Date geografice:
    1.1 Judet/Sector                             TIMIS
    1.2 Municipiu/Oras/Comuna                    TIMISOARA
    1.3 Amplasament                              STRADA GHEORGHE LAZAR NR. 9A

    2. Date de promovare a studiului de
       fezabilitate
    2.1 Numarul si data Acordului MFP            2021/1997
    2.2 Numarul si data aprobarii
        HG/Ordin/Decizie aprobare a studiului
        de fezabilitate                          ORDIN MINISTRU NR. 481/1998
  B. DATE DIN INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI
     APROBATI SI DIN DOCUMENTELE DE DESCHIDERE
     A FINANTARII
    1. Valoarea totala a obiectivului (mii lei)
       (in preturi luna/anul 6/1997)                  25.219.000
    2. Capacitati aprobate (in unitati fizice)       5.270 MP
                                                     265 SALARIATI
                                                     4.800 PERS./ZI

    3. Durata de realizare aprobata (numar luni)              24
    4. Valoarea totala la deschiderea finantarii
       (mii lei) (in preturi luna/anul 8/2001)        79.050.000
    5. Durata de realizare contractata
       (numar luni)
  C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRARILOR
    1. Data inceperii investitiei (luna/an)              11/2002
    2. Data programata a terminarii PIF
       (luna/an)                                         12/2004
    3. Valoarea decontata pana in 2001
       (in mii lei)
          din care:
      3.1 executata pana la data de 31.12.2000
      3.2 prevazuta in programul pe anul 2001
    4. Valoarea ramasa de executat (in mii lei)
       la data de 31.12.2001                          79.050.000
       esalonata astfel:
      4.1. PROGRAM 2002                                3.000.000
      4.2. ESTIMARE 2003                              38.025.000
      4.3. ESTIMARE 2004                              38.025.000
      4.4. ESTIMARE 2005
      4.5. ESTIMARE anii ulteriori
  D. DATE PRIVIND SURSELE DE FINANTARE ALE INVESTITIEI SI COSTURILE DE FUNCTIONARE SI DE INTRETINERE DUPA PUNEREA IN FUNCTIUNE

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - CHELTUIELI pana la 31.12.2000 (C3.1)
    B - CHELTUIELI (preliminat) 2001 (C3.2)
    C - ESTIMARE 2005 (C4.4)
    D - ESTIMARE anii ulteriori (C4.5)
                                                                      - mii lei
________________________________________________________________________________
Surse de             TOTAL                       din care:
finantare                     __________________________________________________
si costuri de                 A   B   PROGRAM   ESTIMARE   ESTIMARE     C    D
functionare                           2002      2003       2004
                                      (C4.1)    (C4.2)     (C4.3)
________________________________________________________________________________
1. Total surse de 79.050.000          3.000.000 38.025.000 38.025.000
finantare a
investitiei
    din care:
1.1 Surse proprii 52.700.000          2.000.000 25.350.000 25.350.000
1.2 Credite int.
1.3 Credite ext.
1.4 Fond special
1.5 Buget de stat 26.350.000          1.000.000 12.675.000 12.675.000
1.6 Alte surse
________________________________________________________________________________
    Surse proprii = Buget Asigurari Sociale
    Alte surse = Venituri extrabugetare ale Inspectiei Muncii

    MINISTERUL MUNCII SI SOLIDARITATII SOCIALE
    Capitol 60.04 ASISTENTA SOCIALA, ALOCATII, PENSII, AJUTOARE SI INDEMNIZATII
    Cod     20.60.01.0025

                                 FISA
    Obiectivului de investitii: SEDIUL CASA LOCALA DE PENSII CAMPINA

    Tip: A. OBIECTIVE DE INVESTITII IN CONTINUARE
________________________________________________________________________________
  A. DATE GENERALE
    1. Date geografice:
    1.1 Judet/Sector                             PRAHOVA
    1.2 Municipiu/Oras/Comuna                    CAMPINA
    1.3 Amplasament                              STR. ORIZONTULUI NR. 1

    2. Date de promovare a studiului de
       fezabilitate
    2.1 Numarul si data Acordului MFP            PRELUAT PRIN CUMPARARE CONFORM
                                                 HOTARARII COMISIEI
    2.2 Numarul si data aprobarii
        HG/Ordin/Decizie
        aprobare a studiului de fezabilitate     DE LICITATIE NR. 61739/2000
  B. DATE DIN INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI
     APROBATI SI DIN DOCUMENTELE DE DESCHIDERE
     A FINANTARII
    1. Valoarea totala a obiectivului (mii lei)
       (in preturi luna/anul 11/2000)                 5.200.000
    2. Capacitati aprobate (in unitati fizice)       527,26 MP

    3. Durata de realizare aprobata (numar luni)              8
    4. Valoarea totala la deschiderea finantarii
       (mii lei) (in preturi luna/anul 9/2001)        5.880.000
    5. Durata de realizare contractata
       (numar luni)                                           8
  C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRARILOR
    1. Data inceperii investitiei (luna/an)              3/2002
    2. Data programata a terminarii PIF
       (luna/an)                                        11/2002
    3. Valoarea decontata pana in 2001
       (in mii lei)                                   2.380.000
          din care:
      3.1 executata pana la data de 31.12.2000        2.380.000
      3.2 prevazuta in programul pe anul 2001
    4. Valoarea ramasa de executat (in mii lei)
       la data de 31.12.2001                          3.500.000
       esalonata astfel:
      4.1. PROGRAM 2002                               3.500.000
      4.2. ESTIMARE 2003
      4.3. ESTIMARE 2004
      4.4. ESTIMARE 2005
      4.5. ESTIMARE anii ulteriori
  D. DATE PRIVIND SURSELE DE FINANTARE ALE INVESTITIEI SI COSTURILE DE FUNCTIONARE SI DE INTRETINERE DUPA PUNEREA IN FUNCTIUNE

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - CHELTUIELI (preliminat) 2001 (C3.2)
    B - ESTIMARE 2004 (C4.3)
    C - ESTIMARE 2005 (C4.4)
    D - ESTIMARE anii ulteriori (C4.5)
                                                                      - mii lei
________________________________________________________________________________
Surse de               TOTAL                       din care:
finantare                         ______________________________________________
si costuri de                     CHELTUIELI  A  PROGRAM    Estimare   B   C   D
functionare                       pana la        2002       2003
                                  31.12.2000
                                  (C3.1)         (C4.1)     (C4.2)
________________________________________________________________________________
1. Total surse de    5.880.000     2.380.000      3.500.000
finantare a
investitiei
    din care:
1.1 Surse proprii    5.880.000     2.380.000      3.500.000
1.2 Credite int.
1.3 Credite ext.
1.4 Fond special
1.5 Buget de stat
1.6 Alte surse
________________________________________________________________________________
    Surse proprii = Buget Asigurari Sociale
    Alte surse = Venituri extrabugetare ale Inspectiei Muncii

    MINISTERUL MUNCII SI SOLIDARITATII SOCIALE
    Capitol 60.04 ASISTENTA SOCIALA, ALOCATII, PENSII, AJUTOARE SI INDEMNIZATII
    Cod     20.60.01.0026

                                 FISA
    Obiectivului de investitii: CASA NATIONALA DE PENSII SI ALTE DREPTURI DE
                                ASIGURARI SOCIALE

    Tip: C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII
________________________________________________________________________________
  A. DATE GENERALE
    1. Date geografice:
    1.1 Judet/Sector                             BUCURESTI
    1.2 Municipiu/Oras/Comuna                    BUCURESTI
    1.3 Amplasament                              STR. LATINA NR. 8 SECTOR 2

    2. Date de promovare a studiului de
       fezabilitate
    2.1 Numarul si data Acordului MFP
    2.2 Numarul si data aprobarii
        HG/Ordin/Decizie
        aprobare a studiului de fezabilitate
  B. DATE DIN INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI
     APROBATI SI DIN DOCUMENTELE DE DESCHIDERE
     A FINANTARII
    1. Valoarea totala a obiectivului (mii lei)
       (in preturi luna/anul        )
    2. Capacitati aprobate (in unitati fizice)

    3. Durata de realizare aprobata (numar luni)
    4. Valoarea totala la deschiderea finantarii
       (mii lei)
       (in preturi luna/anul       )
    5. Durata de realizare contractata
       (numar luni)
  C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRARILOR
    1. Data inceperii investitiei (luna/an)
    2. Data programata a terminarii PIF
       (luna/an)
    3. Valoarea decontata pana in 2001
       (in mii lei)                                       545.979.237
          din care:
      3.1 executata pana la data de 31.12.2000
      3.2 prevazuta in programul pe anul 2001             545.979.237
    4. Valoarea ramasa de executat (in mii lei)
       la data de 31.12.2001                            2.666.605.928
       esalonata astfel:
      4.1. PROGRAM 2002                                   620.151.840
      4.2. ESTIMARE 2003                                  604.915.338
      4.3. ESTIMARE 2004                                  687.954.611
      4.4. ESTIMARE 2005                                  753.584.139
      4.5. ESTIMARE anii ulteriori
  D. DATE PRIVIND SURSELE DE FINANTARE ALE INVESTITIEI SI COSTURILE DE FUNCTIONARE SI DE INTRETINERE DUPA PUNEREA IN FUNCTIUNE

    Semnificatia coloanei A din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - ESTIMARE anii ulteriori (C4.5)
                                                                      - mii lei
________________________________________________________________________________
Surse de finantare si                                       TOTAL din care:
costuri de functionare
 ______________________________________________________________________________
 CHELTUIELI CHELTUIELI   PROGRAM      ESTIMARE     ESTIMARE    ESTIMARE
 pana la    (preliminat) 2002         2003         2004        2005           A
 31.12.2000
 (C3.1)     (C3.2)       (C4.1)       (C4.2)       (C4.3)      (C4.4)
________________________________________________________________________________
1. Total surse de finantare a investitiei                      3.212.585.165
            545.979.237  620.151.840  604.915.338  687.954.611   753.584.139
  din care:
1.1 Surse proprii                                              2.882.194.301
            482.395.737  490.669.800  519.639.285  652.936.120   736.553.359
1.2 Credite int.
1.3 Credite ext.                                                 330.390.864
             63.583.500  129.482.040   85.276.053   35.018.491    17.030.780
1.4 Fond special
1.5 Buget de stat
1.6 Alte surse
________________________________________________________________________________
    Surse proprii = Buget Asigurari Sociale
    Alte surse = Venituri extrabugetare ale Inspectiei Muncii

    ANEXA 1/07

    MINISTERUL MUNCII SI SOLIDARITATII SOCIALE

                                  SINTEZA
    SUMELE ALOCATE DIN CREDITE EXTERNE AFERENTE ASIGURARILOR SOCIALE DE STAT PE ANUL 2002

                                                                    - mii lei -
 ______________________________________________________________________________
|              Denumirea indicatorilor                |   Cod  |      2002     |
|                                                     |        |    Program    |
|_____________________________________________________|________|_______________|
|                        A                            |   B    |       1       |
|_____________________________________________________|________|_______________|
 CHELTUIELI - TOTAL                                                 153.846.940
 CHELTUIELI CURENTE                                        01        24.364.900
   CHELTUIELI DE PERSONAL                                  02         3.480.700
   CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII                        20        20.884.200
 CHELTUIELI DE CAPITAL                                     70       129.482.040

  CHELTUIELI DE ADMINISTRARE A FONDULUI                   7304      153.846.940
 CHELTUIELI CURENTE                                        01        24.364.900
   CHELTUIELI DE PERSONAL                                  02         3.480.700
   CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII                        20        20.884.200
 CHELTUIELI DE CAPITAL                                     70       129.482.040
      din total capitol:
 Subcapitolul Alte cheltuieli                              50       153.846.940

    ANEXA 1/08

    MINISTERUL MUNCII SI SOLIDARITATII SOCIALE

    SUMELE ALOCATE DIN CREDITE EXTERNE AFERENTE ASIGURARILOR SOCIALE DE STAT PE ANUL 2002

                                                                    - mii lei -
 ______________________________________________________________________________
|              Denumirea indicatorilor                |   Cod  |      2002     |
|                                                     |        |    Program    |
|_____________________________________________________|________|_______________|
|                        A                            |   B    |       1       |
|_____________________________________________________|________|_______________|
 CHELTUIELI - TOTAL                                                 153.846.940
 CHELTUIELI CURENTE                                        01        24.364.900
   CHELTUIELI DE PERSONAL                                  02         3.480.700
   CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII                        20        20.884.200
 CHELTUIELI DE CAPITAL                                     70       129.482.040

  CHELTUIELI DE ADMINISTRARE A FONDULUI                   7304      153.846.940
 CHELTUIELI CURENTE                                        01        24.364.900
   CHELTUIELI DE PERSONAL                                  02         3.480.700
    Deplasari, detasari, transferari                       13         3.480.700
   CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII                        20        20.884.200
    Obiecte de inventar de mica valoare sau scurta
    durata si echipament                                   26         3.759.156
    Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale     3007       17.125.044
 CHELTUIELI DE CAPITAL                                     70       129.482.040
    Investitii ale institutiilor publice                   72       129.482.040

    ANEXA 2/01

    MINISTERUL MUNCII SI SOLIDARITATII SOCIALE

                BUGETUL ASIGURARILOR PENTRU SOMAJ PE ANUL 2002

                                                                      mii lei
 ______________________________________________________________________________
|                 Denumire indicator                  |   Cod  |      2002     |
|                                                     |        |    Program    |
|_____________________________________________________|________|_______________|
|                        A                            |   B    |       1       |
|_____________________________________________________|________|_______________|
 VENITURI - TOTAL                                                18.733.248.106
   VENITURI CURENTE                                              18.127.967.031
   A. VENITURI FISCALE                                           16.420.858.592
     A1. IMPOZITE DIRECTE                                        16.420.858.592
       CONTRIBUTII LA BUGETUL ASIGURARILOR PENTRU
       SOMAJ                                              1006   16.420.858.592
       Contributii de la persoane juridice si
       fizice care utilizeaza munca salariata            100601  14.205.121.650
       Contributii pentru bugetul asigurarilor pentru
       somaj de la salariati                             100602   2.215.736.942
   B. VENITURI NEFISCALE                                          1.707.108.439
       DIVERSE VENITURI                                   2206    1.707.108.439
       Incasari din alte surse                           220630   1.707.108.439
 DONATII SI SPONSORIZARI                                  4006      405.281.075
       Donatii                                           400601     405.281.075
 INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE         4206      200.000.000
       Incasari din rambursarea imprumuturilor
       acordate pentru infiintarea si dezvoltarea de
       intreprinderi mici si mijlocii                    420606     200.000.000
 Din total venituri:
  RESURSE PENTRU FINANTAREA PLATILOR COMPENSATORII SI
  SERVICIILOR DE PRECONCEDIERE COLECTIVA                            764.136.570
       Cota din contributii de la persoane juridice si
       fizice care utilizeaza munca salariata            480601     358.855.495
       Donatii                                           400601     405.281.075

 CHELTUIELI - TOTAL                                              13.834.789.026
 CHELTUIELI CURENTE                                        01    12.596.417.696
   CHELTUIELI DE PERSONAL                                  02       287.304.428
   CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII                        20     1.025.433.994
   TRANSFERURI                                             38    11.283.679.274
       Transferuri consolidabile                           39     2.485.412.558
       Transferuri neconsolidabile                         40     8.798.266.716
 CHELTUIELI DE CAPITAL                                     70       119.331.390
 OPERATIUNI FINANCIARE                                     78     1.119.039.940
   IMPRUMUTURI ACORDATE                                    79     1.000.000.000
   RAMBURSARE DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI
   COMISIOANE LA CREDITE                                   84       119.039.940
 Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE                       8.967.448.216
 INVATAMANT                                               5706      185.960.295
   CHELTUIELI CURENTE                                      01       182.269.795
    CHELTUIELI DE PERSONAL                                 02         6.741.000
       Cheltuieli cu salariile                             10         6.300.000
       Contributii pentru constituirea fondului de
       asigurari sociale de sanatate                       14           441.000
   CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII                        20       168.750.000
       Drepturi cu caracter social                         21        11.000.000
       Cheltuieli pentru intretinere si gospodarie         24        11.000.000
       Materiale si prestari de servicii cu caracter
       functional                                          25       100.000.000
       Obiecte de inventar de mica valoare sau scurta
       durata si echipament                                26         3.300.000
       Reparatii curente                                   27         2.200.000
       Reparatii capitale                                  28        35.200.000
       Carti si publicatii                                 29           550.000
       Alte cheltuieli                                     30         5.500 000
 TRANSFERURI                                               38         6.778.795
       Transferuri neconsolidabile                         40         6.778.795
   CHELTUIELI DE CAPITAL                                   70         3.690.500
       Investitii ale institutiilor publice                72         3.690.500
 Din total cheltuieli capitol:
       Centre de calificare si recalificare                20        57.590.500
       Alte institutii si actiuni de invatamant            50       128.369.795
 ASISTENTA SOCIALA, ALOCATII, PENSII, AJUTOARE SI
 INDEMNIZATII                                             6006    8.781.487.921
   CHELTUIELI CURENTE                                      01     8.781.487.921
     TRANSFERURI                                           38     8.781.487.921
       Transferuri neconsolidabile                         40     8.781.487.921
 Din total cheltuieli capitol:
       Ajutor de somaj                                     33     4.128.961.651
       Alocatii de sprijin                                 34     1.769.220.600
       Ajutor de integrare profesionala                    35       645.176.400
       Indemnizatii pentru personalul agentilor
       economici a caror activitate este intrerupta
       temporar                                            36       100.000.000
       Plata absolventilor institutiilor de invatamant     39       285.336.000
        Plati compensatorii                                40       756.497.070
        Plati pentru stimularea somerilor care se
        angajeaza inainte de expirarea perioadei de
        somaj                                                       109.641.600
        Plati pentru stimularea mobilitatii fortei de
        munca                                                       356.670.000
        Plati pentru stimularea angajatorilor care
        incadreaza someri apartinand unor categorii
        defavorizate                                                629.984.600
 ALTE CHELTUIELI SOCIALE                                  6106    2.485.412.558
   CHELTUIELI CURENTE                                      01     2.485.412.558
     TRANSFERURI                                           38     2.485.412.558
       Transferuri consolidabile                           39     2.485.412.558
       Transferuri din bugetul asigurarilor pentru
       somaj catre bugetul asigurarilor sociale de
       stat                                               3922    2.485.412.558
 Din total cheltuieli capitol:
       Contributia pentru asigurari sociale de stat
       pentru someri                                       11     2.485.412.558
 Partea a VI-a ALTE ACTIUNI
 ALTE ACTIUNI                                             7206      620.087.500
   CHELTUIELI CURENTE                                      01       620.087.500
   CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII                        20       610.087.500
       Alte cheltuieli                                     30       610.087.500
     TRANSFERURI                                           38        10.000.000
       Transferuri neconsolidabile                         40        10.000.000
 Din total cheltuieli capitol:
       Executarea silita a creantelor bugetare             08         4.000.000
       Masuri active pentru combaterea somajului           18       602.448.000
       Servicii de preconcediere colectiva                 21         7.639.500
       Alte cheltuieli                                     50         6.000.000
 CHELTUIELI DE ADMINISTRARE A FONDULUI                    7306      761.840.752
   CHELTUIELI CURENTE                                      01       527.159.922
     CHELTUIELI DE PERSONAL                                02       280.563.428
       Cheltuieli cu salariile                             10       206.557.110
       Contributii pentru asigurari sociale de stat        11        44.496.653
       Contributii pentru bugetul asigurarilor pentru
       somaj                                               12         9.536.360
       Contributii pentru constituirea fondului de
       asigurari sociale de sanatate                       14        14.458.998
       Deplasari, detasari, transferari                    13         5.514.307
     CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII                      20       246.596.494
       Cheltuieli pentru intretinere si gospodarire        24        50.374.584
       Materiale si prestari de servicii cu caracter
       functional                                          25        16.500.000
       Obiecte de inventar de mica valoare sau scurta
       durata si echipament                                26         4.400.000
       Reparatii curente                                   27         8.000.000
       Reparatii capitale                                  28         8.400.000
       Carti si publicatii                                 29         1.000.000
       Alte cheltuieli                                     30       157.921.910
     CHELTUIELI DE CAPITAL                                 70       115.640.890
       Investitii ale institutiilor publice                72       115.640.890
     RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI
     COMISIOANE LA CREDITE                                 84       119.039.940
       Rambursari de credite externe si plati de
       dobanzi si comisioane la creditele externe
       contractate de ordonatorii de credite               85       119.039.940
         Rambursari de credite externe                    8501       51.862.430
         Plati de dobanzi si comisioane                   8502       67.177.510
 Din total cheltuieli capitol:
       Cheltuieli cu transmiterea si plata drepturilor     03       137.593.990
       Alte cheltuieli                                     50       624.246.762
 Partea a XII a IMPRUMUTURI                               8606    1.000.000.000
     IMPRUMUTURI ACORDATE                                  79     1.000.000.000
        Imprumuturi                                        80     1.000.000.000
       Imprumuturi acordate pentru infiintarea si
       dezvoltarea de intreprinderi mici si mijlocii      80 04   1.000.000.000
 Partea a XVII- a EXCEDENT                                98 06   4.898.459.080
 ______________________________________________________________________________

 CHELTUIELI TOTALE A.N.O.F.M., din care:                            562.797.322
 CHELTUIELI CURENTE                                                 443.465.932
   CHELTUIELI DE PERSONAL                                           280.563.428
   CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII                                 162.902.504
 CHELTUIELI DE CAPITAL                                              119.331.390
 ______________________________________________________________________________

    ANEXA 2/02

    MINISTERUL MUNCII SI SOLIDARITATII SOCIALE

                              SINTEZA
                 BUGETULUI ASIGURARILOR PENTRU SOMAJ
                            PE ANUL 2002

         - detalierea fondurilor pe surse si titluri de cheltuieli -
                                                                     mii lei
 ______________________________________________________________________________
|              Denumirea indicatorilor                |   Cod  |      2002     |
|                                                     |        |    Program    |
|_____________________________________________________|________|_______________|
|                        A                            |   B    |       1       |
|_____________________________________________________|________|_______________|
 CHELTUIELI - TOTAL                                              14.008.824.131
 CHELTUIELI CURENTE                                       01     12.655.589.701
   CHELTUIELI DE PERSONAL                                 02        290.785.128
   CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII                       20      1.081.125.299
   TRANSFERURI                                            38     11.283.679.274
   DOBANZI                                                49
  CHELTUIELI DE CAPITAL                                   70        234.194.490
  OPERATIUNI FINANCIARE                                   78      1.119.039.940
    IMPRUMUTURI ACORDATE                                  79      1.000.000.000
    RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI
    COMISIOANE LA CREDITE                                 84        119.039.940
    Rambursari de credite externe si plati de dobanzi
    si comisioane la creditele externe contractate de
    ordonatorii de credite                                85        119.039.940
      Rambursari de credite externe                      85.01       51.862.430
    Plati de dobanzi si comisioane la credite            85.02       67.177.510
 BUGETUL ASIGURARILOR PENTRU SOMAJ
 CHELTUIELI - TOTAL                                              13.834.789.026
 CHELTUIELI CURENTE                                       01     12.596.417.696
   CHELTUIELI DE PERSONAL                                 02        287.304.428
   CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII                       20      1.025.433.994
   TRANSFERURI                                            38     11.283.679.274
 CHELTUIELI DE CAPITAL                                    70        119.331.390
 OPERATIUNI FINANCIARE                                    78      1.119.039.940
   IMPRUMUTURI ACORDATE                                   79      1.000.000.000
   RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI
   COMISIOANE LA CREDITE                                  84        119.039.940
   Rambursari de credite externe si plati de dobanzi
   si comisioane la creditele externe contractate de
   ordonatori de credite                                  85        119.039.940
      Rambursari de credite externe                      85.01       51.862.430
      Plati de dobanzi si comisioane la credite          85.02       67.177.510

 INTRARI DE CREDITE EXTERNE                                         174.035.105
 CHELTUIELI CURENTE                                       01         59.172.005
   CHELTUIELI DE PERSONAL                                 02          3.480.700
   CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII                       20         55.691.305
 CHELTUIELI DE CAPITAL                                    70        114.863.100
 ______________________________________________________________________________

    ANEXA 2/03

    MINISTERUL MUNCII SI SOLIDARITATII SOCIALE

                           CHELTUIELI CU SALARIILE
                               PE ANUL 2002

            (sumele alocate din bugetul asigurarilor pentru somaj)

 ______________________________________________________________________________
|              Denumire indicator                     |   Cod  |      2002     |
|                                                     |        |    Program    |
|_____________________________________________________|________|_______________|
|                        0                            |   1    |       3       |
|_____________________________________________________|________|_______________|
| Capitolul 73.06                                     |        |               |
|_____________________________________________________|________|_______________|
| Fond aferent salariilor de baza                     |    1   |    149.026.186|
|_____________________________________________________|________|_______________|
| Salarii de merit                                    |    2   |      4.300.000|
|_____________________________________________________|________|_______________|
| Indemnizatii de conducere                           |    3   |      5.800.000|
|_____________________________________________________|________|_______________|
| Spor de vechime                                     |    4   |     14.850.034|
|_____________________________________________________|________|_______________|
| Sporuri pentru conditii de munca                    |    5   |         61.500|
|_____________________________________________________|________|_______________|
| Alte sporuri                                        |    6   |         61.500|
|_____________________________________________________|________|_______________|
| Ore suplimentare                                    |    7   |        130.000|
|_____________________________________________________|________|_______________|
| Fond de premii                                      |    8   |     12.127.890|
|_____________________________________________________|________|_______________|
| Fond pentru conventii civile                        |    12  |        600.000|
|_____________________________________________________|________|_______________|
| Indemnizatii platite unor persoane din afara        |    13  |        600.000|
| unitatii                                            |        |               |
|_____________________________________________________|________|_______________|
| Alte drepturi salariale                             |    14  |     19.000.000|
|_____________________________________________________|________|_______________|
| Cheltuieli cu salariile - TOTAL (rd. 01 la rd. 14)  |    15  |    206.557.110|
|_____________________________________________________|________|_______________|
| Capitolul 57.06                                     |        |               |
|_____________________________________________________|________|_______________|
| Fond salarii                                        |    16  |      6.300.000|
|_____________________________________________________|________|_______________|
| Cheltuieli cu salariile - TOTAL (rd. 15 plus rd. 16)|        |    212.857.110|
|_____________________________________________________|________|_______________|

    ANEXA 2/04

    MINISTERUL MUNCII SI SOLIDARITATII SOCIALE

         NUMARUL MAXIM DE POSTURI SI FONDUL AFERENT SALARIILOR DE BAZA
                                PE ANUL 2002

            (sumele alocate prin bugetul asigurarilor pentru somaj)

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - Reducerea numarului de posturi in anul 2002
    B - Cresterea numarului de posturi in anul 2002
                                                                    - mii lei-
 ______________________________________________________________________________
|                    |Cod | Numar |Salariul |A|B| Numar |Diferente|Fond aferent|
|                    |rand| maxim |mediu de | | | maxim |  2002   |salariilor  |
|                    |    |  de   |baza din | | |  de   | fata de |de baza pe  |
|                    |    |posturi|  luna   | | |posturi|  2001   |anul 2202   |
|                    |    |in anul|decembrie| | |in anul|         |            |
|                    |    | 2001  |  2001   | | | 2002  |         |            |
|____________________|____|_______|_________|_|_|_______|_________|____________|
|        0           |  1 |   2   |    3    |4|5|6=2-4+5| 7=6-2   |    8=      |
|                    |    |       |         | | |       |         | 3x6x12 luni|
|____________________|____|_______|_________|_|_|_______|_________|____________|
|TOTAL               |                                                         |
|CAPITOLUL 7306      |        3695           0 0   3.695         0   149026186 |
|din care:           |                                                         |
|____________________|                                                         |
|  * Persoane        |                                                         |
|asimilate celor care|                                                         |
|ocupa functii de    |                                                         |
|demnitate publica   |                                                         |
|____________________|                                                         |
|Director general    |                                                         |
|executiv            |           1    19.708 0 0       1         0       236496|
|____________________|                                                         |
| 1. Functionari     |                                                         |
|    publici         |                                                         |
|____________________|                                                         |
|Auditor A I 2       |          50     6.000 0 0      50         0      3600000|
|Consilier A I 1     |         622     4.200 0 0     622         0     31348800|
|Consilier A I 2     |         415     3.890 0 0     415         0     19372200|
|Consilier A I 3     |         395     3.670 0 0     395         0     17395330|
|Expert, insp. de    |                                                         |
|spec. A II 1        |         250     4.200 0 0     250         0     12600000|
|Expert, insp. de    |                                                         |
|spec. A II 2        |         150     3.500 0 0     150         0      6300000|
|Insp. de            |                                                         |
|specialitate        |                                                         |
|debutant            |          10     1.700 0 0      10         0       204000|
|Referent de         |                                                         |
|spec. B I 1         |          40     3.600 0 0      40         0      1728000|
|Referent de         |                                                         |
|spec. B I 2         |          40     3.500 0 0      40         0      1680000|
|Referent de         |                                                         |
|spec. B I 3         |          21     3.350 0 0      21         0       844200|
|Referent de         |                                                         |
|spec. B II 1        |           6     3.200 0 0       6         0       230400|
|Referent de         |                                                         |
|specialitate        |                                                         |
|debutant            |          15     1.700 0 0      15         0       306000|
|Cons. juridic A I 1 |          34     4.600 0 0      34         0      1876800|
|Cons. juridic A I 2 |          14     4.350 0 0      14         0       730800|
|Cons. juridic A I 3 |           7     4.000 0 0       7         0       336000|
|Cons. juridic A II 1|          12     3.800 0 0      12         0       547200|
|Cons. juridic A II 2|           6     3.500 0 0       6         0       252000|
|Cons. juridic       |           5     1.759 0 0       5         0       105540|
|Referent,           |                                                         |
|inspector C I 1     |         570     3.050 0 0     570         0     20862000|
|Referent,           |                                                         |
|inspector C I 2     |         265     2.600 0 0     265         0      8268000|
|Referent,           |                                                         |
|inspector C I 3     |         300     2.230 0 0     300         0      8028000|
|Referent,           |                                                         |
|inspector C II 1    |         140     2.050 0 0     140         0      3444000|
|Referent,           |                                                         |
|inspector C II 2    |          62     1.950 0 0      62         0      1450800|
|____________________|                                                         |
| 2. Personal cu     |                                                         |
|    contract de     |                                                         |
|    munca           |                                                         |
|Secretar-           |                                                         |
|dactilograf;        |                                                         |
|dactilograf I       |          25     2.150 0 0      25         0       645000|
|Administrator III   |           7     2.050 0 0       7         0       172200|
|Referent tr. I A    |           5     3.040 0 0       5         0       182400|
|Referent tr. II     |           3     2.260 0 0       3         0        81360|
|Sef depozit I       |                                                         |
|Sef depozit II      |                                                         |
|Casier, magaziner I |          25     2.356 0 0      25         0       706800|
|Casier, magaziner II|          18     2.100 0 0      18         0       453600|
|Casier, magaziner;  |                                                         |
|debutant            |                                                         |
|Functionar,         |                                                         |
|Arhivar; I          |          15     2.300 0 0      15         0       414000|
|Functionar,         |                                                         |
|Arhivar; II         |          15     2.100 0 0      15         0       378000|
|Functionar,         |                                                         |
|Arhivar; III        |          10     1.925 0 0      15         0       231000|
|Functionar,         |                                                         |
|Arhivar; debutant   |                                                         |
|Sef formatie paza,  |                                                         |
|pompieri            |                                                         |
|Portar, paznic,     |                                                         |
|pompieri,           |                                                         |
|ingrijitor, guard   |          97     1.965 0 0      97         0      2287260|
|bufetier, manipulant|                                                         |
|bunuri, curier; I   |                                                         |
|Sofer I A           |          45     3.200 0 0      45         0      1728000|
|____________________|_________________________________________________________|

    ANEXA 2/05

    MINISTERUL MUNCII SI SOLIDARITATII SOCIALE

                          LISTA - SINTEZA*)
                     a cheltuielilor de investitii

    *) obtinuta din centralizarea a 2 fisa(e) ale obiectivelor de investitii

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - Credite interne
    B - Fond special
    C - Buget de stat
    D - Alte surse
                                                                  - mii lei -
________________________________________________________________________________
                          TOTAL          Surse        A  Credite      B   C   D
                          din care:      proprii         externe
________________________________________________________________________________
          1                    2            3         4     5         6   7   8
________________________________________________________________________________
TOTAL
                          1.086.882.119  667.502.293     419.379.826
- chelt. pana la
31/12/2000                   86.874.983   75.308.984      11.565.999
- chelt. in 2001
(program)                   430.745.000  163.025.000     267.720.000
- program 2002              234.194.490  119.331.390     114.863.100
- estimari 2003             113.287.096   97.177.096      16.110.000
- estimari 2004             110.387.309  101.266.582       9.120.727
- estimari 2005             111.393.241  111.393.241

C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII - Total
                          1.086.882.119  667.502.293     419.379.826
- chelt. pana la
31/12/2000                   86.874.983   75.308.984      11.565.999
- chelt. in 2001
(program)                   430.745.000  163.025.000     267.720.000
- program 2002              234.194.490  119.331.390     114.863.100
- estimari 2003             113.287.096   97.177.096      16.110.000
- estimari 2004             110.387.309  101.266.582       9.120.727
- estimari 2005             111.393.241  111.393.241

CAP. 57.06 INVATAMANT - Total
                             21.996.425   21.996.425
- chelt. pana la
31/12/2000                    1.843.814    1.843.814
- chelt. in 2001
(program)                     3.025.000    3.025.000
- program 2002                3.690.500    3.690.500
- estimari 2003               4.059.550    4.059.550
- estimari 2004               4.465.505    4.465.505
- estimari 2005               4.912.056    4.912.056

C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII - Total
                             21.996.425   21.996.425
- chelt. pana la
31/12/2000                    1.843.814    1.843.814
- chelt. in 2001
(program)                     3.025.000    3.025.000
- program 2002                3.690.500    3.690.500
- estimari 2003               4.059.550    4.059.550
- estimari 2004               4.465.505    4.465.505
- estimari 2005               4.912.056    4.912.056

CAP. 73.06 CHELTUIELI DE ADMINISTRARE A FONDULUI - Total

                          1.064.885.694  645.505.868     419.379.826
- chelt. pana la
31/12/2000                   85.031.169   73.465.170      11.565.999
- chelt. in 2001
(program)                   427.720.000  160.000.000     267.720.000
- program 2002              230.503.990  115.640.890     114.863.100
- estimari 2003             109.227.546   93.117.546      16.110.000
- estimari 2004             105.921.804   96.801.077       9.120.727
- estimari 2005             106.481.185  106.481.185

C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII - Total
                          1.064.885.694  645.505.868     419.379.826
- chelt. pana la
31/12/2000                   85.031.169   73.465.170      11.565.999
- chelt. in 2001
(program)                   427.720.000  160.000.000     267.720.000
- program 2002              230.503.990  115.640.890     114.863.100
- estimari 2003             109.227.546   93.117.546      16.110.000
- estimari 2004             105.921.804   96.801.077       9.120.727
- estimari 2005             106.481.185  106.481.185
________________________________________________________________________________
    Surse proprii = Buget Asigurari pentru Somaj

    ANEXA 2/06

    MINISTERUL MUNCII SI SOLIDARITATII SOCIALE
    Capitol 57.06 INVATAMANT
    Cod     20.57.06.

                                 FISA
    Obiectivului de investitii: -

    Tip: C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII
________________________________________________________________________________
  A. DATE GENERALE
    1. Date geografice:
    1.1 Judet/Sector:                            BUCURESTI
    1.2 Municipiu/Oras/Comuna
    1.3 Amplasament

    2. Date de promovare a studiului de
       fezabilitate
    2.1 Numarul si data Acordului MFP
    2.2 Numarul si data aprobarii
        HG/Ordin/Decizie aprobare a studiului
        de fezabilitate
  B. DATE DIN INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI
     APROBATI SI DIN DOCUMENTELE DE
     DESCHIDERE A FINANTARII
    1. Valoarea totala a obiectivului (mii lei)
       (in preturi luna/anul        )
    2. Capacitati aprobate (in unitati fizice)

    3. Durata de realizare aprobata (numar luni)
    4. Valoarea totala la deschiderea finantarii
       (mii lei) (in preturi luna/anul        )
    5. Durata de realizare contractata
       (numar luni)
  C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRARILOR
    1. Data inceperii investitiei (luna/an)
    2. Data programata a terminarii PIF
       (luna/an)
    3. Valoarea decontata pana in 2001
       (in mii lei)                               4.868.814
       din care:
      3.1 executata pana la data de 31.12.2000    1.843.814
      3.2 prevazuta in programul pe anul 2001     3.025.000

    4. Valoarea ramasa de executat (in mii lei)
       la data de 31.12.2001                     17.127.611
       esalonata astfel:
      4.1. PROGRAM 2002                           3.690.500
      4.2. ESTIMARE 2003                          4.059.550
      4.3. ESTIMARE 2004                          4.465.505
      4.4. ESTIMARE 2005                          4.912.056
      4.5. ESTIMARE anii ulteriori
  D. DATE PRIVIND SURSELE DE FINANTARE ALE INVESTITIEI SI COSTURILE DE FUNCTIONARE SI DE INTRETINERE DUPA PUNEREA IN FUNCTIUNE

    Semnificatia coloanei A din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - ESTIMARE anii ulteriori (C4.5)

                                                                  - mii lei -
________________________________________________________________________________
Surse de finantare si                                       TOTAL din care:
costuri de functionare
________________________________________________________________________________
CHELTUIELI CHELTUIELI   PROGRAM     ESTIMARE    ESTIMARE    ESTIMARE
pana la    (preliminat) 2002        2003        2004        2005           A
31.12.2000 2001
(C3.1)     (C3.2)       (C4.1)      (C4.2)      (C4.3)      (C4.4)
________________________________________________________________________________
1. Total surse de finantare a investitiei                    21.996.425
 1.843.814   3.025.000    3.690.500   4.059.550   4.465.505   4.912.056
  din care:
1.1 Surse proprii                                            21.996.425
 1.843.814   3.025.000    3.690.500   4.059.550   4.465.505   4.912.056
1.2 Credite int.
1.3 Credite ext.
1.4 Fond special
1.5 Buget de stat
1.6 Alte surse
________________________________________________________________________________
2. Proiectia cost. de functionare si de intret. dupa PIF
(preliminari)
________________________________________________________________________________
    Surse proprii = Buget Asigurari pentru Somaj

    MINISTERUL MUNCII SI SOLIDARITATII SOCIALE
    Capitol 73.06 CHELTUIELI DE ADMINISTRARE A FONDULUI
    Cod     20.73.06

                                 FISA
    Obiectivului de investitii: -

    Tip: C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTITIE
________________________________________________________________________________
  A. DATE GENERALE
    1. Date geografice:
    1.1 Judet/Sector:                            BUCURESTI
    1.2 Municipiu/Oras/Comuna
    1.3 Amplasament

    2. Date de promovare a studiului de
       fezabilitate
    2.1 Numarul si data Acordului MFP
    2.2 Numarul si data aprobarii
        HG/Ordin/Decizie aprobare a studiului
        de fezabilitate
  B. DATE DIN INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI
     APROBATI SI DIN DOCUMENTELE DE
     DESCHIDERE A FINANTARII
    1. Valoarea totala a obiectivului (mii lei)
       (in preturi luna/anul      )
    2. Capacitati aprobate (in unitati fizice)

    3. Durata de realizare aprobata (numar luni)
    4. Valoarea totala la deschiderea finantarii
       (mii lei) (in preturi luna/anul        )
    5. Durata de realizare contractata
       (numar luni)
  C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRARILOR
    1. Data inceperii investitiei (luna/an)
    2. Data programata a terminarii PIF
       (luna/an)
    3. Valoarea decontata pana in 2001
       (in mii lei)                               512.751.169
       din care:
      3.1 executata pana la data de 31.12.2000     85.031.169
      3.2 prevazuta in programul pe anul 2001     427.720.000

    4. Valoarea ramasa de executat (in mii lei)
       la data de 31.12.2001                      552.134.525
       esalonata astfel:
      4.1. PROGRAM 2002                           230.503.990
      4.2. ESTIMARE 2003                          109.227.546
      4.3. ESTIMARE 2004                          105.921.804
      4.4. ESTIMARE 2005                          106.481.185
      4.5. ESTIMARE anii ulteriori
  D. DATE PRIVIND SURSELE DE FINANTARE ALE INVESTITIEI SI COSTURILE DE FUNCTIONARE SI DE INTRETINERE DUPA PUNEREA IN FUNCTIUNE

    Semnificatia coloanei A din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - ESTIMARE anii ulteriori (C4.5)
                                                                  - mii lei -
________________________________________________________________________________
Surse de finantare si                                       TOTAL din care:
costuri de functionare
________________________________________________________________________________
CHELTUIELI CHELTUIELI   PROGRAM     ESTIMARE    ESTIMARE    ESTIMARE
pana la    (preliminat) 2002        2003        2004        2005           A
31.12.2000 2001
(C3.1)     (C3.2)       (C4.1)      (C4.2)      (C4.3)      (C4.4)
________________________________________________________________________________
1. Total surse de finantare a investitiei                   1.064.885.694
 85.031.169 427.720.000 230.503.990 109.227.546 105.921.804   106.481.185
  din care:
1.1 Surse proprii                                             645.505.868
 73.465.170 160.000.000 115.640.890  93.117.546  96.801.077   106.481.185
1.2 Credite int.
1.3 Credite ext.                                              419.379.826
 11.565.999 267.720.000 114.863.100  16.110.000  9.120.727
1.4 Fond special
1.5 Buget de stat
1.6 Alte surse
________________________________________________________________________________
2. Proiectia cost. de functionare si de intret. dupa PIF
(preliminari)
________________________________________________________________________________
    Surse proprii = Buget Asigurari pentru Somaj

    ANEXA 2/07

    MINISTERUL MUNCII SI SOLIDARITATII SOCIALE

                                SINTEZA
    SUMELOR ALOCATE DIN CREDITE EXTERNE AFERENTE ASIGURARILOR PENTRU SOMAJ PE ANUL 2002

                                                                     mii lei
 ______________________________________________________________________________
|              Denumirea indicatorilor                |   Cod  |      2002     |
|                                                     |        |    Program    |
|_____________________________________________________|________|_______________|
|                        A                            |   B    |       1       |
|_____________________________________________________|________|_______________|
 CHELTUIELI - TOTAL                                                 174.035.105
 CHELTUIELI CURENTE                                        01        59.172.005
   CHELTUIELI DE PERSONAL                                  02         3.480.700
   CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII                        20        55.691.305
 CHELTUIELI DE CAPITAL                                     70       114.863.100

 CHELTUIELI DE ADMINISTRARE A FONDULUI                    7306      174.035.105
 CHELTUIELI CURENTE                                        01        59.172.005
   CHELTUIELI DE PERSONAL                                  02         3.480.700
   CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII                        20        55.691.305
 CHELTUIELI DE CAPITAL                                     70       114.863.100
 Investitii ale institutiilor publice                      72       114.863.100
 DIN TOTAL CAPITOL:
 Alte cheltuieli                                           50       174.035.105

    ANEXA 2/08

    MINISTERUL MUNCII SI SOLIDARITATII SOCIALE

    SUMELE ALOCATE DIN CREDITE EXTERNE AFERENTE ASIGURARILOR PENTRU SOMAJ PE ANUL 2002

                                                                     mii lei
 ______________________________________________________________________________
|              Denumirea indicatorilor                |   Cod  |      2002     |
|                                                     |        |    Program    |
|_____________________________________________________|________|_______________|
|                        A                            |   B    |       1       |
|_____________________________________________________|________|_______________|
 CHELTUIELI - TOTAL                                                 174.035.105
 CHELTUIELI CURENTE                                        01        59.172.005
   CHELTUIELI DE PERSONAL                                  02         3.480.700
   CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII                        20        55.691.305
 CHELTUIELI DE CAPITAL                                     70       114.863.100

 CHELTUIELI DE ADMINISTRARE A FONDULUI                    7306      174.035.105
 DIN TOTAL CAPITOL:
 Alte cheltuieli                                           50       174.035.105

 CHELTUIELI CURENTE                                        01        59.172.005
 CHELTUIELI DE PERSONAL                                    02         3.480.700
      Deplasari detasari transferari                       13         3.480.700
 CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII                          20        55.691.305
      Obiecte de inventar de mica valoare sau scurta
      durata si echipament                                 26         4.251.571
      Carti si publicatii                                  29         4.859.057
      Alte cheltuieli                                      30        46.580.677
 CHELTUIELI DE CAPITAL                                     70       114.863.100
      Investitii ale institutiilor publice                 72       114.863.100
________________________________________________________________________________SmartCity5

COMENTARII la Legea 744/2001

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 744 din 2001
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Legea 744/2001
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu