Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 71 din 8 aprilie 2008

pentru modificarea si completarea Legii nr. 16/2000 privind infiintarea, organizarea si functionarea Consiliului National al Persoanelor Varstnice

ACT EMIS DE: PARLAMENTUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 282 din 10 aprilie 2008Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. I. - Legea nr. 16/2000 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 191 din 20 martie 2007, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 4, litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,d) formulează teme de cercetare şi contractează elaborarea de studii sociologice privind viaţa persoanelor vârstnice cu instituţii şi unităţi specializate în domeniu, realizează analize proprii şi elaborează puncte de vedere referitoare la îmbunătăţirea nivelului de trai al persoanelor vârstnice;".

2. La articolul 4, litera g) se abrogă.

3. La articolul 4, după litera h) se introduc trei noi litere, literele i)-k), cu următorul cuprins:

,,i) participă, în calitate de reprezentant al societăţii civile privind persoanele vârstnice, în grupuri de lucru, consilii şi comitete organizate la nivel naţional, local şi în cadrul ministerelor, al agenţiilor şi al instituţiilor asimilate acestora, alături de alţi parteneri sociali şi guvernamentali, care analizează şi propun măsuri ce privesc îmbunătăţirea nivelului de trai al persoanelor vârstnice;

j) îl informează pe Preşedintele României, pe primul-ministru, conducerile organelor administraţiei publice centrale cu atribuţii în domeniul protecţiei sociale, prefecţii şi primarii în legătură cu aspecte ce privesc riscurile şi situaţia de criză în care se găsesc unele persoane vârstnice;

k) întreţine relaţii permanente de colaborare cu reprezentanţii mass-media, pentru informarea populaţiei cu privire la problematica persoanelor vârstnice."

4. La articolul 5, literele a)-c) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

,,a) preşedinţii consiliilor judeţene ale persoanelor vârstnice şi ai sectoarelor municipiului Bucureşti;

b) preşedinţii sau vicepreşedinţii organizaţiilor centrale reprezentative ale pensionarilor a căror stare de sănătate le permite să participe permanent la acţiunile stabilite;

c) câte un reprezentant, la nivel de secretar de stat, al Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse, al Ministerului Sănătăţii Publice, al Ministerului Economiei şi Finanţelor, al Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, al Ministerului Culturii şi Cultelor, al Institutului Naţional de Statistică, al Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap, al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi al Casei Naţionale de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale, desemnat de conducerea autorităţii publice respective."

5. Articolul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 6. - (1) Consiliul Naţional al Persoanelor Vârstnice are un preşedinte şi 2 vicepreşedinţi.

(2) Preşedintele şi vicepreşedinţii Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice se desemnează pe o perioadă de 4 ani, dintre membrii prevăzuţi la art. 5 lit. b), fără posibilitatea reînnoirii mandatului de preşedinte, respectiv de vicepreşedinte."

6. La articolul 7, după litera c) se introduce o nouă literă, litera d), cu următorul cuprins:

,,d) nu prezintă afecţiuni de sănătate care ar putea împiedica participarea la acţiunile organizate."

7. Articolul 9 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 9. - Durata mandatului membrilor Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice este de 4 ani. Mandatul membrilor poate fi reînnoit, cu respectarea condiţiilor prevăzute la art. 7."

8. După articolul 12 se introduce un nou articol, articolul 121, cu următorul cuprins:

„Art. 121. - Membrii comisiei permanente a Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice se desemnează dintre persoanele prevăzute la art. 5 lit. b) şi c), astfel încât organizaţiile centrale reprezentative ale pensionarilor să aibă în mod obligatoriu câte un reprezentant."

9. La articolul 13, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 13. - (1) Prin regulamentul de organizare şi funcţionare, în structura Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice pot fi constituite şi pot funcţiona comisii de specialitate pentru analizarea şi iniţierea de propuneri, în vederea soluţionării problemelor ce privesc persoanele vârstnice."

10. Articolul 16 se modificaşi va avea următorul cuprins:

„Art. 16. - Plenul asigură conducerea generală a Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice şi are următoarele atribuţii principale:

a) alege preşedintele şi cei 2 vicepreşedinţi, în condiţiile prevăzute la art. 6 alin. (2);

b) alege membrii comisiei permanente;

c) aprobă componenţa comisiilor de specialitate;

d) aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice;

e) aprobă bugetul anual de venituri şi cheltuieli pentru activitatea proprie, precum şi raportul privind execuţia bugetară;

f) aprobă raportul anual privind activitatea desfăşurată de membrii săi;

g) aprobă planul de acţiuni pentru perioada următoare."

11. Articolul 17 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 17. - (1) In exercitarea atribuţiilor sale plenul adoptă hotărâri cu votul majorităţii membrilor prezenţi.

(2) Sesiunile plenului se pot desfăşura numai în prezenţa a cel puţin două treimi din numărul membrilor săi.

(3) Membrii plenului şi ai comisiei permanente nu pot delega votul."

12. Articolul 18 se modificaşi va avea următorul cuprins:

„Art. 18. - (1) Comisia permanentă a Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice este alcătuită din preşedinte, 2 vicepreşedinţi şi 10 membri. Preşedintele Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice este şi preşedintele comisiei permanente.

(2) Comisia permanentă asigură conducerea Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice în intervalul dintre şedinţele plenului şi adoptă hotărâri cu votul a cel puţin două treimi din numărul membrilor săi, urmând ca acestea să fie ratificate ulterior de către plen.

(3) Comisia permanentă se întruneşte în şedinţe de lucru cel puţin o dată pe lună şi are următoarele atribuţii principale:

a) aduce la îndeplinire hotărârile adoptate de Consiliul Naţional al Persoanelor Vârstnice;

b) adoptă hotărâri între sesiunile plenului, în prezenţa preşedintelui şi a cel puţin 8 membri;

c) soluţionează problemele curente apărute între sesiunile plenului;

d) pregăteşte desfăşurarea în bune condiţii a sesiunilor plenului;

e) aprobă statul de funcţii şi structura organizatorică a secretariatului tehnic.

(4) Modul de lucru al comisiei permanente este stabilit prin Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice.

(5) Preşedintele Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice beneficiază de o indemnizaţie lunară al cărei cuantum este egal cu salariul mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat, iar vicepreşedinţii beneficiază de o indemnizaţie lunară în cuantum de 75% din indemnizaţia preşedintelui. Membrii comisiei permanente beneficiază de o indemnizaţie lunară al cărei cuantum este de 50% din indemnizaţia preşedintelui."

13. Articolul 21 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 21. - (1) Consiliul Naţional al Persoanelor Vârstnice, comisia permanentă şi comisiile de specialitate îşi desfăşoară activitatea cu sprijinul secretariatului tehnic, format din 12 persoane, încadrate în muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Secretariatul tehnic este condus de un director general şi are un contabil-şef.

(3) Angajaţii secretariatului tehnic nu pot fi membri ai Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice.

(4) Salarizarea angajaţilor secretariatului tehnic se realizează la nivelul prevăzut de dispoziţiile legale pentru aparatul ministerelor.

(5) Atribuţiile secretariatului tehnic sunt stabilite în Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice, iar repartizarea lor pe funcţiile de conducere şi execuţie se realizează prin fişa postului.

(6) Secretariatul tehnic asigură, în principal, lucrările de secretariat pentru desfăşurarea activităţii plenului, a comisiei permanente şi a comisiilor de specialitate ale Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice, precum şi cele necesare acţiunilor de relaţionare cu Guvernul, instituţiile publice centrale şi locale, prefecturi, consilii judeţene şi locale, cu reprezentanţi ai societăţii civile care au atribuţii şi preocupări în domeniul protecţiei persoanelor vârstnice; administrează şi gestionează fondurile pe care le are la dispoziţie, monitorizează execuţia bugetară în limita fondurilor alocate de la bugetul de stat."

14. Articolul 23 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 23. - (1) La nivelul judeţelor şi al sectoarelor municipiului Bucureşti se înfiinţează şi funcţionează câte un consiliu al persoanelor vârstnice, îndeplinind atribuţiile stabilite în regulamentul propriu de organizare şi funcţionare.

(2) Consiliul persoanelor vârstnice prevăzut la alin. (1) se constituie din toţi preşedinţii organizaţiilor pensionarilor şi persoanelor vârstnice judeţene, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucureşti, cu personalitate juridică sau care sunt afiliate la una dintre organizaţiile centrale reprezentative ale pensionarilor, membră a Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice.

(3) Conducerea consiliilor judeţene ale persoanelor vârstnice, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucureşti, este asigurată de un preşedinte şi de un vicepreşedinte şi se desfăşoară prin aportul voluntar al celorlalţi membri ai acestora.

(4) Preşedintele, vicepreşedintele şi membrii consiliilor judeţene ale persoanelor vârstnice, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucureşti, se aleg pe o perioadă de 2 ani, cu îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 7.

(5) Preşedinţii consiliilor judeţene ale persoanelor vârstnice, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucureşti, beneficiază, trimestrial, de o indemnizaţie la nivelul salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, iar vicepreşedinţii, de o indemnizaţie trimestrială în cuantum de 75% din acesta."

15. Articolul 24 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 24. - (1) Pentru soluţionarea pe plan central a problematicii persoanelor vârstnice, în cadrul aparatului de specialitate al Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse vor fi desemnate persoane care vor asigura colaborarea permanentă cu Consiliul Naţional al Persoanelor Vârstnice.

(2) Pentru soluţionarea pe plan local a problematicii persoanelor vârstnice, în cadrul fiecărei direcţii de muncă şi protecţie socială judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, este desemnată persoana care asigură colaborarea permanentă cu consiliile judeţene ale persoanelor vârstnice, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucureşti."

16. Articolul 26 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 26. - (1) Finanţarea cheltuielilor curente şi de capital ale Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice şi ale consiliilor judeţene ale persoanelor vârstnice, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucureşti, se asigură din donaţii, sponsorizări, alte activităţi nonprofit, realizate în condiţiile legii, precum şi din transferuri de la bugetul de stat care se prevăd în bugetul Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse.

(2) Fondurile alocate de la bugetul de stat sunt destinate pentru:

a) cheltuieli de personal, materiale şi capital pentru secretariatul tehnic al Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice;

b) plata indemnizaţiilor preşedintelui şi vicepreşedinţilor Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice, precum şi ale membrilor comisiei permanente şi ale preşedinţilor şi vicepreşedinţilor consiliilor judeţene ale persoanelor vârstnice, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucureşti;

c) cheltuieli de transport, diurnă şi cazare pentru membrii Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice, în cuantumurile stabilite de dispoziţiile legale;

d) cheltuieli materiale şi servicii pentru funcţionarea Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice, precum şi a comisiei permanente şi a consiliilor judeţene ale persoanelor vârstnice, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucureşti;

e) cheltuieli de capital pentru dotarea Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice şi a consiliilor judeţene ale persoanelor vârstnice, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucureşti.

(3) Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse, în calitate de ordonator principal de credite, asigură Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice fondurile pentru decontarea cheltuielilor prevăzute la alin. (2), pe baza documentelor justificative, potrivit legii. In cazul consiliilor judeţene ale persoanelor vârstnice, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucureşti, aceste documente se elaborează sub coordonarea metodologică a direcţiilor de muncă şi protecţie socială judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, aflate în subordinea Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse.

(4) Preşedintele Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice şi preşedinţii consiliilor judeţene ale persoanelor vârstnice, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucureşti, răspund de cheltuirea sumelor alocate de la bugetul de stat, potrivit destinaţiilor reglementate la alin. (2)."

17. La articolul 27 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:

„(2) In sensul prezentei legi, prin organizaţie centrală reprezentativă a pensionarilor se înţelege organizaţia care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:

a) are minimum 75.000 de membri cotizanţi;

b) are cel puţin 15 filiale la nivel de judeţ şi, respectiv, al municipiului Bucureşti;

c) desfăşoară în mod constant acţiuni de ajutorare a persoanelor vârstnice dezavantajate."

18. La articolul 29, litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,b) elaborează proiectul Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice;".

19. După articolul 30 se introduce un nou articol, articolul 31, cu următorul cuprins:

„Art. 31. - La expirarea mandatului de 4 ani al membrilor Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice, secretariatul tehnic preia atribuţiile comisiei de pregătire prevăzute la art. 28, pentru înfiinţarea unui nou consiliu, şi se preocupă ca, într-o perioadă de cel mult 3 luni, acesta să se valideze."

20. In tot cuprinsul legii, sintagma „consiliile judeţene ale persoanelor vârstnice, respectiv al municipiului Bucureşti" se înlocuieşte cu sintagma „consiliile judeţene ale persoanelor vârstnice, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucureşti".

Art. II. - In termen de 60 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, plenul Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice va lua măsurile legale necesare pentru modificarea şi adoptarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice în conformitate cu prevederile prezentei legi.

Art. III. - Legea nr. 16/2000 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice, republicată, cu modificările şi completările aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

BOGDAN OLTEANU

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ


SmartCity5

COMENTARII la Legea 71/2008

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 71 din 2008
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 106 2020
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ mică, de până la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite pentru locuințe, credite auto, credite pentru studenți, credite de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de împrumut, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care schimbă viața.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunt Alexander Magnus, un împrumutat privat și legitim. Căutați un împrumut de afaceri, împrumut de Crăciun, împrumuturi personale, credite ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare negarantate, garanție, capital de risc etc. ... Sau pur și simplu refuzați un împrumut de la o bancă sau instituție financiară pentru unul sau mai multe motive? Sunteți soluțiile potrivite pentru credit! Oferim împrumuturi întreprinderilor și persoanelor fizice cu o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3%. Deci, dacă sunteți interesat de un împrumut urgent și garantat. Pentru mai multe informații, vă rugăm să ne trimiteți un e-mail astăzi Via: alexandermagnus.loan@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? Trebuie să plătiți împrumuturile datoriei lor sau să vă achitați facturile sau să începeți o afacere plăcută? Aveți un scor de credit scăzut și vă va fi greu să obțineți împrumut de capital de la băncile locale / alte instituții financiare? Aveți nevoie de un împrumut sau finanțare din orice motiv, cum ar fi: a) Împrumut personal, extinderea afacerii, b) Înființarea afacerii, educație, c) Consolidarea datoriilor, d) Împrumuturi cu bani grei Oferim împrumut la o rată a dobânzii redusă de 3% și cu garanție și nu Garanție, oferim împrumuturi personale, împrumuturi de consolidare a datoriilor, risc capital Capital, împrumut de afaceri, împrumut pentru educație, ipotecă sau Împrumuturi pentru orice motiv". Cu toate acestea, metoda noastră oferă posibilitatea de a specifica valoarea împrumutului necesar și, de asemenea, durata pe care o puteți permite, vă oferă o șansă reală de a obține fondurile de care aveți nevoie! Aceste împrumuturi personale pot fi aprobate indiferent de creditul dvs. și există o mulțime de clienți fericiți care susțin această cerere. Dar nu veți obține doar împrumutul personal de care aveți nevoie; Aceasta este promisiunea noastră: garantăm cea mai mică rată pentru toate împrumuturile cu beneficii colaterale gratuite. Ne străduim să lăsăm o impresie pozitivă de durată prin depășirea așteptărilor clienților mei în tot ceea ce fac. Scopul nostru este să vă tratăm cu demnitate și respect, oferind în același timp servicii de cea mai înaltă calitate. E-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Vizitați-ne la: www.midlandcreditonline.com
ANONIM a comentat Decretul 460 2020
    Mi-am luat deja cardul ATM programat și gol pentru a retrage zilnic 5.500 USD timp de șase luni. Sunt atât de fericit de acest lucru, deoarece l-am primit pe al meu săptămâna trecută și l-am folosit pentru a obține deja 33.000 de dolari. Georg Bednorz Hackers dă cărțile pentru a ajuta pe cei săraci și nevoiași, deși este ilegal, dar este ceva drăguț și el nu este ca alte escrocherii care pretind că au cărțile ATM goale. Nimeni nu este prins când folosește cardul. primește-l pe al tău de la Georg Bednorz Hackers astăzi! Trimiteți un e-mail la georgbednorzhackers@gmail.com sau trimiteți-i un mesaj text / WhatsApp prin +1 (262) 355-8285
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? . Acordăm împrumuturi legitime persoanelor serioase sau firmelor de afaceri care au nevoie de împrumuturi. Suntem o firmă de împrumut înregistrată, care este pregătită să satisfacă nevoile persoanelor care aspiră să fie mai mari în prima linie a acumulării de capital. Împrumuturile noastre sunt oferite la o rată a dobânzii subvenționată, care este favorabilă tuturor cetățenilor din întreaga lume și din diferite țări. .Suntem pregătiți să vorbim cu dvs. despre cum vă putem satisface nevoile financiare. Dacă sunteți interesați de această ofertă extraordinară, contactați-ne astăzi pentru un împrumut urgent. Aveți o idee de afaceri, dar nu aveți finanțe, aveți un istoric de credit slab, solicitați soluții pentru soluționarea problemei dvs. așteptați răspunsul dvs. urgent la acest AD sau trimiteți-ne un e-mail la: (midland.credit2@gmail.com) Imprumuturi personale Împrumuturi pe zi Finanțarea vehiculelor Imprumut pentru casa Consilierea datoriei Împrumut de afaceri Împrumut de student Împrumut de consolidare Împrumut medical De asemenea, sunt disponibile asigurări de viață / proprietate. Contactați-ne astăzi la adresa de e-mail :( midland.credit2@gmail.com) Pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunteţi în nevoie de un împrumut rapid şi urgent cu o rată a dobânzii relativ scăzută la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite acasă, credite auto, student credite, credite de consolidare a datoriilor etc indiferent de scorul de credit. Suntem garantați că vom oferi servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară în schimbare.
ANONIM a comentat Ordin 400 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 535 1945
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu