Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 62 din 30 octombrie 1974

privind inventiile si inovatiile

ACT EMIS DE: MAREA ADUNARE NATIONALA

ACT PUBLICAT IN: BULETINUL OFICIAL  NR. 137 din  2 noiembrie 1974


SmartCity3


    Faurirea societatii socialiste multilateral dezvoltate este indisolubil legata de progresul stiintei, de cunoasterea si folosirea legilor naturii, societatii si gindirii umane in intreaga viata economica si sociala.
    Dezvoltarea stiintei si tehnologiei in concordanta cu nevoile economiei si culturii constituie o componenta esentiala a politicii partidului si statului nostru.
    Oamenii de stiinta, cercetatorii, proiectantii, specialistii din productie, din invatamint, din unitatile economice si social-culturale au misiunea de inalta raspundere sociala si patriotica de a contribui prin efortul lor creator la sporirea avutiei nationale, la promovarea progresului tehnic si folosirea cuceririlor revolutiei stiintifice si tehnice contemporane, la intreaga dezvoltare materiala si spirituala a societatii noastre socialiste.
    Statul incurajeaza, stimuleaza si sustine creatia stiintifica si tehnica, materializata in inventii si inovatii care, prin aplicare si generalizare, reprezinta o cale importanta de dezvoltare economica si sociala a Republicii Socialiste Romania.
    Tinind seama de stadiul actual al stiintei si tehnologiei, de cerintele participarii tot mai active a creatiei proprii la realizarea unui ritm sustinut de dezvoltare in toate sectoarele de activitate, se impune imbunatatirea si completarea legislatiei in domeniul inventiilor si inovatiilor.
    Principiile fundamentale pe care se bazeaza sistemul reglementarilor din prezenta lege izvorasc din politica generala a Partidului Comunist Roman de stimulare materiala si morala, potrivit normelor eticii si echitatii socialiste, a tuturor celor care contribuie prin munca lor de creatie la progresul general al societatii.
    In scopul valorificarii si asigurarii protectiei inventiilor romanesti in tara si in strainatate si a inventiilor straine in Romania,

    Marea Adunare Nationala a Republicii Socialiste adopta prezenta lege.

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    In Republica Socialista Romania statul asigura dezvoltarea continua a activitatii de creatie stiintifica si tehnica desfasurata de oameni de stiinta, cercetatori, specialisti, muncitori, tehnicieni si alte cadre din unitatile de cercetare, proiectare, invatamint si productie, pentru realizarea de inventii si inovatii valoroase, care contribuie la dezvoltarea economiei, stiintei si culturii, la progresul multilateral al societatii socialiste.
    Art. 2
    Oamenii de stiinta, cercetatorii, proiectantii, specialistii si ceilalti oameni ai muncii din productie, din invatamint si din unitatile economice au indatorirea de a desfasura o activitate permanenta pentru realizarea de inventii si inovatii de inalta eficienta economica si sociala, care sa fructifice la nivel superior potentialul de gindire stiintifica si tehnica al poporului roman.
    Art. 3
    Institutele centrale de cercetare, academiile de stiinte, unitatile de cercetare, proiectare si de invatamint, precum si celelalte organizatii socialiste, au obligatia de a stimula si indruma activitatea cadrelor stiintifice si tehnice pentru realizarea de inventii care sa asigure promovarea larga a progresului tehnic si a conceptiei proprii in economie si de a lua toate masurile pentru valorificarea eficienta a lor in productie, in activitatea social-culturala.
    Art. 4
    Inventiile, ca forma superioara de materializare a gindirii stiintifice si tehnice creatoare, trebuie sa contribuie la:
    a) introducerea in economia nationala si in activitatea social-culturala a noilor descoperiri ale stiintei si tehnologiei;
    b) realizarea de noi tehnologii si modernizarea celor existente, de produse cu caracteristici superioare, introducerea noului in dezvoltarea industriei, agriculturii, constructiilor, a celorlalte ramuri ale economiei nationale, cit si in domeniul protectiei mediului inconjurator;
    c) largirea bazei de materii prime, reducerea cheltuielilor materiale de productie, a consumului de materii prime, materiale si energie;
    d) ridicarea nivelului de mecanizare si de automatizare a proceselor de productie in economie, cresterea productivitatii muncii sociale, sporirea eficientei economice, a rentabilitatii si usurarea eforturilor fizice ale muncitorilor;
    e) perfectionarea continua a mijloacelor tehnice destinate satisfacerii nevoilor populatiei si imbogatirii vietii materiale si spirituale a poporului;
    f) imbunatatirea ocrotirii sanatatii, a activitatii de deservire si a muncii social-culturale de masa;
    g) cresterea capacitatii de aparare a tarii;
    h) cresterea gradului de competitivitate a produselor romanesti pe piata internationala, intensificarea participarii creatiei stiintifice si tehnice proprii la schimbul de valori materiale si spirituale pe plan mondial.
    Art. 5
    Ministerele, celelalte organe centrale si unitatile socialiste de stat, cooperatiste si obstesti au obligatia sa identifice creatiile si ideile tehnice originale, sa asigure protectia lor prin brevete si sa ia masurile necesare pentru cercetarea, proiectarea, experimentarea, aplicarea si generalizarea inventiilor in toate sectoarele de activitate, potrivit prevederilor din prezenta lege. De asemenea, organizatiile socialiste au datoria sa acorde sprijin tehnic si juridic autorilor de inventii pentru intocmirea formelor de brevetare a inventiilor.
    Art. 6
    Institutele centrale de cercetari, academiile de stiinte, unitatile de cercetare, proiectare si invatamint, compartimentele de conceptie din centrale si intreprinderi, precum si titularii de brevete, au obligatia de a urmari felul in care se aplica in productie inventiile realizate, eficienta obtinuta si sa asigure perfectionarea continua a solutiilor tehnice adoptate.
    Art. 7
    In Republica Socialista Romania creatiile stiintifice si tehnice, care indeplinesc conditiile prevazute in lege pentru a constitui inventii, sint protejate prin brevete de inventii, acordate de Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci.
    Art. 8
    Drepturile cu privire la inventii ale persoanelor fizice si juridice romane, precum si ale strainilor cu domiciliul in Republica Socialista Romania, sint cunoscute si protejate in conditiile prezentei legi.
    Strainii cu domiciliul in strainatate, precum si persoanele juridice straine, beneficiaza de prevederile prezentei legi, in conditiile prevazute de conventiile internationale la care Republica Socialista Romania este parte, iar in lipsa acestora, pe baza de reciprocitate.
    Art. 9
    Dreptul de a valorifica inventiile apartine statului care asigura conditii pentru experimentarea, valorificarea, dezvoltarea si generalizarea lor.

    CAP. 2
    Inventia si protectia ei

    Art. 10
    Constituie inventie, in intelesul prezentei legi, creatia stiintifica sau tehnica, care prezinta noutate si progres fata de stadiul cunoscut al tehnicii mondiale, care nu a mai fost brevetata sau facuta public in tara sau strainatate, reprezinta o solutie tehnica si poate fi aplicata pentru rezolvarea unor probleme din economie, stiinta, ocrotirea sanatatii, apararea nationala sau in orice alt domeniu al vietii economice si sociale.
    Art. 11
    Inventia care perfectioneaza ori completeaza o inventie, pentru care exista un brevet in vigoare si nu poate fi aplicata fara cea brevetata anterior, constituie inventie complementara.
    Art. 12
    Inventiile care contravin legilor, regulilor de convietuire socialista sau care prin aplicarea lor ar afecta negativ dezvoltarea societatii, nu sint inventii brevetabile.
    Art. 13
    Este autor al unei inventii persoana care a creat inventia.
    Daca inventia este rezultatul unei activitati comune, toate persoanele care au avut o contributie creatoare sint considerate coautori. Persoanele care au dat ajutor tehnic la realizarea inventiei, dar care nu au avut o contributie creatoare, nu pot fi coautori.
    Art. 14
    Brevetul de inventie se acorda dupa cum urmeaza:
    a) organizatiilor socialiste din Republica Socialista Romania pentru:
    - inventiile realizate de persoane incadrate intr-o organizatie socialista in timpul contractului de munca si in legatura cu munca lor.
    - inventiile rezultate din lucrari efectuate la cererea sau cu ajutorul material al unor organizatii socialiste;
    b) organizatiilor socialiste de stat pentru inventiile care au ca obiect substante obtinute prin metode nucleare, chimice, produse medicamentoase, metode de diagnosticare si tratament medical, dezinfectante, produse alimentare si condimente, precum si soiuri noi de plante, tulpini de bacterii si ciuperci, noi rase de animale si viermi de matase, indiferent de conditiile in care au fost realizate;
    c) autorilor individuali sau in colectiv in cazul altor inventii decit cele prevazute la lit. a) si b).
    Art. 15
    Pentru inventiile al caror titular de brevet este organizatia socialista se acorda autorului un certificat de inventator.
    Pentru inventiile prevazute la art. 14 lit. c), autorul sau colectivul de autori poate ceda drepturile cu privire la inventie unei organizatii socialiste sau cere brevet de inventie.
    Art. 16
    Pentru inventiile complementare se acorda brevete de inventii in aceleasi conditii ca si pentru inventiile pe care le completeaza.

    CAP. 3
    Procedura de brevetare a inventiilor

    Art. 17
    Cererea de brevet de inventie, insotita de documentatia necesara brevetarii, se inregistreaza la Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci, constituind depozitul reglementar, si asigura solicitantului dreptul de prioritate, cu incepere de la data constituirii depozitului, fata de orice alt depozit ulterior privind aceeasi inventie.
    Art. 18
    Cererea de brevet de inventie se depune la Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci de catre organizatia socialista, la solicitarea scrisa a autorului sau din oficiu.
    In cazul cand organizatia socialista nu da curs solicitarii scrise a autorului in termen de 30 de zile, acesta poate sa se adreseze cu cerere direct la Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci.
    Cererea de brevet se transmite spre aviz, de catre Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci, institutelor centrale de cercetare, academiilor de stiinte sau institutelor de cercetare si proiectare de profil in termen de 15 zile de la inregistrare.
    Art. 19
    Persoanele fizice si juridice romane si cele ale statelor parti la conventiile cu privire la inventii la care Republica Socialista Romania este parte, precum si asimilatii acestora, beneficiaza, in conditiile prezentei legi, de un drept de proprietate de 12 luni, cu incepere de la data primului depozit, daca solicita in acest termen, pentru aceeasi inventie, acordarea unui brevet de inventie.
    Art. 20
    Se recunoaste o prioritate de expozitie de 6 luni de la data introducerii in expozitie, pentru inventiile brevetabile expuse intr-o expozitie nationala sau internationala, oficiala sau oficial recunoscuta, organizata pe teritoriul Republicii Socialiste Romania sau in statele cu care ea a incheiat conventii in acest sens ori in statele care asigura un asemenea drept, sub conditia reciprocitatii. Aceasta prioritate nu va prelungi termenul de prioritate prevazut la art. 19.
    Art. 21
    Prioritatile prevazute la art. 19 si 20 sint recunoscute daca sint invocate odata cu depunerea cererii de brevet de inventie si daca, in termen de 3 luni de la data depunerii cererii, se confirma prin acte de prioritate.
    Art. 22
    Brevetul de inventie se acorda de Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci, in urma examinarii cererii din punct de vedere al indeplinirii conditiilor pentru existenta unei inventii brevetabile, pe baza avizului institutelor centrale de cercetare, al academiilor de stiinte sau al institutelor de cercetare si proiectare de profil. Avizul se comunica Oficiului de Stat pentru Inventii si Marci in termen de 30 de zile de la primirea documentatiei necesare pentru brevetare.
    In cursul examinarii cererii de catre Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci, acesta are dreptul sa ceara solicitantului lamuriri prin care sa se demonstreze ca obiectul inventiei indeplineste conditiile pentru brevetare. Organizatiile socialiste sint obligate ca, la cererea si la termenele stabilite de Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci, sa efectueze lucrarile si sa prezinte informatiile necesare examinarii cererii de brevet de inventie.
    Art. 23
    Hotarirea de acordare a brevetului de inventie sau de respingere motivata a cererii de brevet se ia in termen de cel mult 2 ani de la inregistrarea cererii.
    Brevetele se inscriu in registrul brevetelor de inventii acordate.
    Art. 24
    Perioada de valabilitate a unui brevet de inventie este de 15 ani, cu incepere de la data constituirii depozitului reglementar. Pentru brevetul de inventie complementar, durata de valabilitate este limitata la aceea a brevetului acordat pentru inventia pe care o completeaza, fara a fi mai scurta de 10 ani.

    CAP. 4
    Aplicarea si generalizarea inventiilor

    Art. 25
    Institutele centrale de cercetare, academiile de stiinte sau institutele de cercetare si proiectare de profil au obligatia ca, in termen de 30 de zile de la depunerea cererii pentru acordarea brevetului de inventie la Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci, sa analizeze si sa se pronunte asupra posibilitatilor de proiectare, realizare, experimentare, valorificare in tara si strainatate a inventiei respective si sa inainteze documentatia necesara ministerului sau organului central in a carui ramura de activitate poate fi aplicata.
    Ministerele si celelalte organe centrale au obligatia ca in termen de 30 de zile de la primirea documentatiei, potrivit alineatului precedent, sa stabileasca organizatia socialista titulara de brevet si sa comunice aceasta Oficiului de Stat pentru Inventii si Marci, precum si sa ia masuri de introducere a inventiei in plan.
    Art. 26
    Organizatia socialista titulara de brevet are obligatia sa experimenteze, sa intocmeasca proiectele de executie si sa aplice inventia in cel mult un an de la desemnarea sa ca titular. In cazuri temeinic justificate, acest termen poate fi prelungit de institutele centrale de cercetare, academiile de stiinte sau organele centrale tutelare.
    Art. 27
    Cercetarea, experimentarea si aplicarea inventiilor se fac de catre organizatiile socialiste prin includerea in planurile proprii sau in planul national unic de dezvoltare economico-sociala, pe baza unui studiu de fundamentare tehnico-economica avizat de institutele centrale de cercetare, academiile de stiinte sau institutele de cercetare si proiectare de profil.
    Aplicarea si generalizarea unei inventii experimentate si verificate in industrie sau in alte sectoare ale economiei nationale, cu scopul de a inlocui sau perfectiona linii si procedee tehnologice, instalatii, aparate sau alte produse, se vor face numai pe baza unui studiu tehnico-economic, cu avizul institutului central de cercetare, academiei de stiinte sau organului central, cu acordul Consiliului National pentru Stiinta si Tehnologie.
    Art. 28
    Cercetarea, experimentarea, incercarea si valorificarea noilor soiuri de plante, tulpini de bacterii si ciuperci, a noilor rase de animale si viermi de matase se fac in termenele si conditiile prevazute in legea speciala.
    Art. 29
    Inventiile brevetate pentru care sint titulare organizatiile socialiste din Republica Socialista Romania pot fi folosite gratuit si fara indeplinirea vreunei formalitati de oricare organizatie socialista romana, cu obligatia pentru aceasta din urma de a anunta Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci.
    Intreprinderile si societatile mixte cu participare romana pot utiliza inventiile prevazute la alineatul precedent pe baza unor contracte de licenta incheiate cu titularii de brevete.

    CAP. 5
    Brevetarea si valorificarea inventiilor romanesti in alte state si a inventiilor straine in Republica Socialista Romania

    Art. 30
    Brevetarea inventiilor romanesti in alte state se face de catre Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci, prin Camera de Comert si Industrie a Republicii Socialiste Romania, la propunerea titularilor de brevete, cu avizul institutelor centrale de cercetare, academiilor de stiinte sau institutelor de cercetare si proiectare de profil, cu respectarea conditiilor prevazute in prezenta lege.
    Cheltuielile pentru brevetarea inventiilor romanesti in alte state si pentru mentinerea in vigoare a acestor brevete se suporta din fondul valutar centralizat la Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci si se efectueaza prin Camera de Comert si Industrie a Republicii Socialiste Romania.
    Art. 31
    Brevetarea inventiilor straine in Republica Socialista Romania se face de catre Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci, la cererea titularilor de brevete, transmisa prin Camera de Comert si Industrie a Republicii Socialiste Romania.
    Art. 32
    Valorificarea inventiilor romanesti in alte state se face prin intreprinderile de comert exterior, la propunerea titularilor de brevete, cu avizul institutelor centrale de cercetare, academiilor de stiinte sau institutelor de cercetare si proiectare de profil, prin export de produse, instalatii si tehnologii, schimb reciproc de licente si prin cooperare, cu respectarea prevederilor legale.
    Art. 33
    Valorificarea inventiilor straine in Republica Socialista Romania se face prin intreprinderi de comert exterior, cu avizul institutelor centrale de cercetare, academiilor de stiinte sau institutelor de cercetare si proiectare de profil si cu acordul organului central beneficiar.
    Art. 34
    Brevetarea si valorificarea inventiilor realizate pe baza conventiilor de colaborare sau de cooperare ori in cadrul intreprinderilor si societatilor mixte la care este parte statul roman sau o organizatie socialista romana se asigura potrivit dispozitiilor din aceste conventii.

    CAP. 6
    Drepturi si obligatii

    Art. 35
    Prin acordarea brevetelor de inventie se asigura titularului de brevet dreptul de folosire exclusiva a inventiei pe teritoriul Republicii Socialiste Romania.
    Art. 36
    Prin acordarea certificatului de inventator se recunoaste inventatorului calitatea de autor al inventiei.
    Art. 37
    Autorii inventiilor aplicate in economia nationala sint recompensati moral si material prin: acordarea de titluri stiintifice, ordine si medalii, grade profesionale, promovarea in mod exceptional in functie, acordarea de premii si alte recompense banesti - stabilite in functie de avantajele economice si sociale postcalculate.
    Recompensele banesti se calculeaza pentru fiecare inventie in parte, pe baza de norme aprobate de Consiliul de Ministri, la propunerea Consiliului National pentru Stiinta si Tehnologie, a Ministerului Finantelor si Ministerului Muncii.
    Marimea recompensei ce urmeaza sa fie platita pentru fiecare inventie se aproba de Consiliul National pentru Stiinta si Tehnologie si Ministerul Finantelor, la propunerea organizatiei socialiste titulare de brevet, cu avizul institutelor centrale de cercetare, academiilor de stiinte sau organului central tutelar.
    Plata se face de organizatia socialista la care s-a aplicat inventia, din economiile efectiv obtinute in urma aplicarii inventiei, calculate anual pe baza normelor prevazute la alin. 2.
    Art. 38
    Recompensa baneasca anuala pentru o inventie aplicata in economie se stabileste pina la nivelul de trei ori retributia tarifara lunara a functiei de cercetator stiintific principal din ramura respectiva. Perioada de recompensare poate fi de cel mult 5 ani.
    Marimea recompensei este aceeasi, indiferent de numarul autorilor, iar plata ei se face numai pe perioada in care inventia se aplica efectiv.
    In cazul in care un autor ale mai multe inventii aplicate, cuantumul recompensei anuale ce i se acorda nu poate depasi nivelul prevazut la alin. 1.
    Autorii de inventii aplicate au dreptul la recompensele prevazute la primul alineat, independent de premiile de care pot beneficia, conform legislatiei in vigoare.
    Art. 39
    Evidenta nominala a recompenselor acordate potrivit art. 38 se organizeaza la Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci, pe baza datelor comunicate de organizatiile socialiste platitoare.
    Art. 40
    Realizarea de inventii in activitatea de cercetare stiintifica si de proiectare, desfasurata pe baza de contract, de catre unitatile de cercetare si proiectare constituie una dintre principalele sarcini ale cadrelor stiintifice si tehnice din aceste unitati.
    Pentru inventiile aplicate in economie, realizate in conditiile alineatului precedent, autorul poate primi, in raport cu eficienta economica obtinuta, premii echivalente cu cel mult de trei ori retributia sa tarifara lunara, care exprima si recompensa pentru inventie.
    Marimea acestor premii se calculeaza pe baza normelor prevazute la art. 37 si se acorda pentru un singur an de aplicare.
    Prevederile acestui articol se aplica si cadrelor care indeplinesc functii de conducere in unitati de cercetare, proiectare, de invatamint si in celelalte unitati socialiste.
    Art. 41
    Consiliul National pentru Stiinta si Tehnologie, cu avizul ministerelor sau altor organe centrale interesate, poate supune spre aprobare Consiliului de Ministri propuneri de acordare de recompense speciale pentru inventiile de importanta deosebita tehnico-stiintifica, tehnologica, economica sau sociala.
    Art. 42
    Inventatorul are obligatia sa acorde asistenta tehnica necesara, sa participe, la cererea organizatiilor socialiste titulare de brevete, la proiectarea, experimentarea, aplicarea si generalizarea inventiilor, sa dea lamuriri asupra acestora si sa indeplineasca orice alte cerinte prevazute de lege in vederea brevetarii inventiilor.
    Organizatia socialista care solicita asistenta tehnica a inventatorului suporta cheltuielile de deplasare, cazare, diurna si retributia, in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare.
    Art. 43
    Inventatorul are dreptul de a i se mentiona calitatea de inventator, numele si prenumele in brevetul de inventie acordat, in descrierea inventiei si in orice publicatii sau documente care privesc inventia sa, precum si dreptul de a i se trece calitatea de inventator in cartea de munca.
    Art. 44
    Dreptul la acordarea brevetului de inventie, dreptul asupra brevetului, precum si drepturile patrimoniale ce decurg din brevetul de inventie, pot fi transmise.
    De asemenea, pot fi transmise drepturile patrimoniale care decurg din certificatul de inventator.
    Art. 45
    Transmiterea drepturilor cu privire la folosirea inventiei se inregistreaza la Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci de catre titularul brevetului si produce efecte fata de terti numai de la data inregistrarii ei.
    Art. 46
    Inventiile care nu apartin organizatiilor socialiste pot fi folosite de organizatiile socialiste interesate, fara consimtamintul titularilor de brevete, tinind seama de acordurile si conventiile la care statul roman este parte, pe baza unor licente obligatorii acordate de Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci, in urmatoarele cazuri:
    a) inventiile sint de interes obstesc sau in legatura cu apararea statului si nu s-a ajuns la o intelegere cu titularii brevetelor;
    b) inventiile nu au fost aplicate sau au fost insuficient aplicate pe teritoriul Republicii Socialiste Romania, fara ca titularul brevetului sa poata justifica inactiunea sa timp de 3 ani de la data eliberarii brevetului de inventie.
    Licentele obligatorii acordate nu dau dreptul de folosire exclusiva a inventiilor la care se refera si nu pot fi transmise sub forma de sublicente decit impreuna cu patrimoniul ori cu o fractiune a acestui patrimoniu sau in cazul reorganizarii organizatiei socialiste beneficiare.
    Hotarirea cu privire la acordarea sau refuzul acordarii licentei se comunica in scris celor interesati, cu aratarea motivelor, in termen de 5 zile de la luarea ei.
    Art. 47
    Nu constituie o incalcare a drepturilor exclusive conferite organizatiilor socialiste si altor titulari de brevete de inventii:
    a) folosirea inventiilor brevetate in constructia si functionarea vehiculelor terestre, navale si aeriene sau la dispozitivele pentru functionarea acestor vehicule, apartinind statelor membre la conventiile privind inventiile, la care Republica Socialista Romania este parte, cind aceste vehicule patrund in mod temporar sau accidental pe teritoriul Republicii Socialiste Romania, cu conditia de a se face exclusiv pentru nevoile vehiculelor;
    b) folosirea inventiei de catre acela care a obtinut o licenta obligatorie;
    c) folosirea inventiei de catre acela care a aplicat inventia sau a luat toate masurile in vederea aplicarii ei cu buna-credinta, independent de titularul brevetului de inventie si inainte de constituirea depozitului reglementar al cererii de brevet de inventie sau inainte de data de la care curge termenul de prioritate recunoscut. In acest caz, inventia poate fi utilizata in continuare de cel interesat si nu poate fi transmisa decat cu patrimoniul ori cu o fractiune a acestui patrimoniu sau in cazul reorganizarii organizatiei socialiste.
    Art. 48
    Drepturile care decurg din brevetul de inventie inceteaza la expirarea duratei de protectie a inventiei sau prin renuntarea titularului de brevet.
    Organizatiile socialiste din Republica Socialista Romania pot renunta la drepturile decurgind din calitatea de titular al brevetului de inventie numai cu avizul institutului central de cercetare, academiei de stiinte sau organului central.
    Renuntarea produce efecte de la data inregistrarii cererii de renuntare la Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci.
    Art. 49
    Inregistrarea si examinarea cererilor de brevete de inventii, mentinerea in vigoare a brevetelor de inventii, precum si orice alte acte sau servicii efectuate de Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci in legatura cu brevetele de inventii, sint supuse taxelor stabilite prin hotarire a Consiliului de Ministri.
    Taxa de mentinere in vigoare a brevetelor de inventii se plateste anual, pe perioada de valabilitate.
    Sint scutite de taxe:
    a) inregistrarea cererilor de brevete de inventii cind odata cu acestea este depusa si o declaratie de cedare catre o organizatie socialista;
    b) actiunile si cererile inventatorilor, inclusiv cele pentru care se exercita cai de atac, in legatura cu inventiile pentru care se acorda, potrivit legii, certificate de inventator.
    Ministerul Finantelor, la propunerea Oficiului de Stat pentru Inventii si Marci, poate acorda scutiri sau reduceri de taxe si in alte cazuri decit cele prevazute la alin. 3, persoanelor fizice sau juridice romane ori straine.
    Titularii brevetelor de inventii decad, prin efectul legii, din drepturile conferite de brevete, daca nu platesc taxele anuale si majorarile de taxe in termenele legale.
    Art. 50
    Brevetul de inventie se anuleaza, partial sau total, de Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci prin Comisia pentru solutionarea contestatiilor privind inventiile, in cazul in care se constata ca inventia nu era brevetabila potrivit dispozitiilor art. 12 sau nu erau indeplinite conditiile legale pentru existenta inventiei brevetabile.
    Cererea de anulare a brevetului de inventie se poate face in tot cursul duratei de protectie a inventiei.
    Anularea brevetului de inventie are ca efect anularea certificatului de inventator eliberat pentru acea inventie de catre Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci.
    Art. 51
    In cazul cind printr-o hotarire judecatoreasca se constata ca o alta persoana decit aceea care figureaza in brevetul de inventie ca inventator este indreptatita la eliberarea brevetului, Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci elibereaza brevetul persoanei indreptatite.

    CAP. 7
    Solutionarea litigiilor privind inventiile

    Art. 52
    Hotaririle cu privire la inventii pot fi contestate la Comisia pentru solutionarea contestatiilor privind inventiile din cadrul Oficiului de Stat pentru Inventii si Marci, de catre organizatiile socialiste sau de catre persoanele interesate.
    Contestatiile se introduc in termen de 3 luni de la comunicarea hotaririlor si se rezolva in termen de 30 de zile de la inregistrarea contestatiilor.
    Art. 53
    Hotaririle pronuntate de catre Comisia pentru solutionarea contestatiilor privind inventiile din cadrul Oficiului de Stat pentru Inventii si Marci sint definitive, cu exceptia hotaririlor referitoare la acordarea brevetului de inventie sau la respingerea cererii de brevet, care pot fi atacate cu recurs la Tribunalul municipiului Bucuresti, in termen de 3 luni de la comunicare.
    Art. 54
    Introducerea contestatiei suspenda, pina la solutionare, executarea hotaririi privind plata recompenselor si a celorlalte sume de bani. Aceste sume se consemneaza la Casa de Economii si Consemnatiuni, pina la solutionarea contestatiei.
    Art. 55
    Comisia pentru solutionarea contestatiilor privind inventiile din cadrul Oficiului de Stat pentru Inventii si Marci sau instantele judecatoresti pot dispune repunerea in termen a partii interesate, daca se constata ca termenele au fost depasite din motive temeinic justificate. In cazul termenului prevazut la art. 19, repunerea in termen se dispune numai pentru motive de forta majora.
    Cererea de repunere se face in decurs de 2 luni de la incetarea cauzei care justifica depasirea termenului, dar nu mai tarziu de un an de la implinirea termenului nerespectat.
    Art. 56
    Aplicarea inventiei sau luarea masurilor in vederea aplicarii ei, efectuata cu buna-credinta, inainte de repunerea in termen a titularului brevetului, da dreptul la aplicarea in continuare a inventiei si nu poate fi transmisa decit impreuna cu patrimoniul ori cu o fractiune a acestui patrimoniu sau in cazul reorganizarii persoanei juridice.
    Art. 57
    Hotarirea definitiva privind plata unor sume de bani, in cazul inventiei pentru care s-a acordat certificat de inventator, constituie titlu executor.
    Art. 58
    Recompensele obtinute de autori fara drept se restituie in conditiile legii de cei care le-au incasat.
    Art. 59
    Comisia pentru solutionarea contestatiilor privind inventiile din cadrul Oficiului de Stat pentru Inventii si Marci se compune din 5 specialisti, inclusiv directorul general al oficiului, ca presedinte.
    Organizarea si functionarea Comisiei pentru solutionarea contestatiilor privind inventiile din cadrul Oficiului de Stat pentru Inventii si Marci se stabilesc prin regulament aprobat de Biroul executiv al Consiliului National pentru Stiinta si Tehnologie, care aproba si componenta nominala a comisiei, la propunerea Oficiului de Stat pentru Inventii si Marci.
    Art. 60
    Litigiile in legatura cu calitatea de autor sau coautor al unei inventii, impartirea cotelor de recompensa sau a celorlalte drepturi patrimoniale intre coautori, precum si orice alte litigii cu privire la drepturile care decurg din brevetele de inventii, cedari, licente si licente obligatorii, se solutioneaza de instantele judecatoresti, potrivit dispozitiilor Codului de procedura civila.

    CAP. 8
    Apararea secretului de stat privind inventiile

    Art. 61
    Toate inventiile pentru care se solicita brevetarea, create de cetateni romani sau de persoanele straine cu domiciliul pe teritoriul Republicii Socialiste Romania, constituie secrete de stat pina la brevetarea si publicarea lor in Buletinul pentru inventii si marci sau pina la expedierea lor in strainatate de catre Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci, in vederea brevetarii in alte state.
    Documentatiile elaborate in cadrul organizatiilor socialiste, lucrarile sau tezele de doctorat care redau rezultatele unor cercetari stiintifice si care cuprind inventii brevetabile, precum si datele tehnice de aplicare si experimentare si orice alte cunostinte tehnologice, informatii sau experiente tehnice in legatura cu inventiile constituie, de asemenea, secrete de stat, potrivit prevederilor alineatului precedent, din momentul trecerii la elaborarea lor.
    Art. 62
    Dupa brevetare isi pastreaza in continuare caracterul de secret de stat:
    a) inventiile referitoare la apararea tarii;
    b) inventiile carora, din interese superioare de stat sau ale economiei nationale, li se atribuie acest caracter.
    Incadrarea inventiei in categoria celor prevazute la lit. a) se face de Ministerul Apararii Nationale sau de Ministerul de Interne, iar incadrarea inventiei in categoria celor prevazute la lit. b) se face de catre ministerul in a carui ramura de activitate poate fi aplicata.
    In cazul cind, din interese superioare de stat sau ale economiei nationale, Ministerul Apararii Nationale ori Ministerul de Interne considera ca inventia nu trebuie sa fie supusa in continuare regimului prevazut la lit. a), iar ministerul in a carui ramura de activitate poate fi aplicata inventia considera ca inventia nu trebuie sa fie supusa in continuare regimului prevazut la lit. b), acestor inventii li se aplica regimul prevazut la art. 61.
    Art. 63
    Cererile de brevete privind inventiile prevazute la art. 61 se inscriu in registrul cererilor de brevete depuse, iar titlul acestora se va publica in Buletinul pentru inventii si marci, cu exceptia cererilor pentru inventiile prevazute la art. 62 lit. a).
    Cererile de brevete privind inventiile prevazute la art. 62 se inscriu intr-un registru separat.
    Intocmirea, multiplicarea, manipularea, depunerea cererilor de brevete la Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci, pastrarea, transportul si accesul la lucrarile privitoare la inventiile prevazute la art. 61 si 62 se fac cu respectarea dispozitiilor legale in vigoare privind apararea secretului de stat.
    Cererile de brevete si documentatii necesare brevetarii facute de persoanele care nu sint incadrate in organizatiile socialiste se depun la comitetele executive ale consiliilor populare si se transmit de indata de catre acestea la Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci.
    Traducerea documentelor referitoare la inventiile ce urmeaza sa fie brevetate in strainatate se face in grija titularilor lor, in conditiile prevazute la alin. 3.
    Art. 64
    Persoanele incadrate in munca la Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci, persoanele care colaboreaza cu oficiul, precum si orice persoane care efectueaza lucrari in legatura cu inventiile, au obligatia sa pastreze secretul de stat al datelor cuprinse in cererile de brevete si in celelalte documente referitoare la inventii, in conformitate cu prevederile legale privind apararea secretului de stat.

    CAP. 9
    Inovatii

    Art. 65
    Constituie inovatie realizarea tehnica care prezinta noutate pe plan national, progres si avantaje economice ori sociale, rezolva o problema in industrie sau in orice domeniu al economiei, stiintei, culturii, ocrotirii sanatatii si apararii tarii sau in orice alt domeniu al vietii economico-sociale si nu a mai fost aplicata pe teritoriul Republicii Socialiste Romania.
    Art. 66
    Cererea de inovatie se inregistreaza la organizatia socialista la care este incadrat autorul sau la organizatia socialista la care se poate aplica.
    Propunerea de inovatie care se refera la apararea tarii se inregistreaza la Ministerul Apararii Nationale sau la Ministerul de Interne.
    Art. 67
    Este autor al unei inovatii persoana cale a realizat-o si inregistrat-o cea dintii.
    Daca inovatia este rezultatul unei activitati comune, toate persoanele care au avut o contributie la aceasta sint considerate coautori.
    Art. 68
    Autorul unei inovatii are dreptul sa primeasca un certificat de inovator. Prin acordarea certificatului de inovator se recunoaste acestuia calitatea de autor al inovatiei care poate da dreptul la evidentiere si promovare in munca, la acordarea de ordine si medalii si alte distinctii.
    Art. 69
    Organizatia socialista la care s-a facut inregistrarea propunerii de inovatie este obligata ca in termen de 15 zile de la data inregistrarii, sa transmita propunerea insotita de documentatia necesara ministerului sau altui organ central caruia ii este subordonata.
    Art. 70
    Ministerul sau alt organ central care a primit propunerea de inovatie are obligatia ca, in termen de cel mult 2 luni de la primirea propunerii, sa o examineze din punct de vedere tehnic si economic si sa ceara confirmarea noutatii pe plan national si a oportunitatii aplicarii institutului central de cercetare, academiilor de stiinte sau institutelor de cercetare si proiectare de profil.
    Art. 71
    Ministerul sau alt organ central care a primit propunerea de inovatie in termen de 15 zile de la primirea confirmarii asupra noutatii elibereaza certificatul de inovator.
    Art. 72
    Hotarirea privind proiectarea, experimentarea si aplicarea unei inovatii se adopta de organul de conducere colectiva al unitatii care o aplica, cu acordul institutelor centrale de cercetare, academiilor de stiinte sau institutelor de cercetare si proiectare de profil, pe baza fundamentarii eficientei tehnico-economice, in termen de cel mult 6 luni de la inregistrarea propunerii.
    Art. 73
    Pentru inovatiile care prezinta o importanta economica sau sociala cu totul deosebita, la propunerea organizatiilor socialiste unde s-au aplicat, ministerele tutelare pot sa aprobe, cu avizul institutelor centrale de cercetare, academiilor de stiinte sau institutelor de cercetare si proiectare de profil, o premiere echivalenta cu cuantumul a cel mult de trei ori retributia tarifara lunara a inovatorului, conform prevederilor legale, pentru primul an de aplicare, indiferent de numarul inovatiilor aplicate in acel an.
    In cazul inovatiei realizate in comun de mai multe persoane, premierea este echivalenta cu cel mult de trei ori retributia tarifara lunara a coautorului cu retributia cea mai mare.
    Hotaririle cu privire la inovatii pot fi contestate la Comisia pentru solutionarea contestatiilor privind inventiile din cadrul Oficiului de Stat pentru Inventii si Marci.
    Contestatiile se introduc in termen de 3 luni de la comunicarea hotaririlor si se rezolva prin hotariri definitive, in termen de 2 luni de la inregistrarea contestatiilor.

    CAP. 10
    Atributii, raspunderi si sanctiuni

    Art. 74
    Consiliul National pentru Stiinta si Tehnologie raspunde de aplicarea politicii partidului si statului in domeniul inventiilor ai celorlalte forme de proprietate industriala, in care scop indruma si coordoneaza Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci, organ de stat de specialitate, de interes republican, cu activitate autonoma.
    Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci examineaza noutatea si progresul tehnic al inventiilor si acorda brevete de inventii, indruma, urmareste si controleaza activitatea privind experimentarea, aplicarea si valorificarea inventiilor si raspunde de activitatea privind asigurarea protectiei inventiilor in Republica Socialista Romania.
    Art. 75
    Uniunea Generala a Sindicatelor din Romania conduce miscarea de masa a inventatorilor si inovatorilor si organizeaza, potrivit atributiilor sale, controlul obstesc cu privire la activitatea de inventii si inovatii.
    Art. 76
    Ministerele si celelalte organe centrale, centralele industriale si organizatiile titulare de brevete raspund pentru inscrierea in plan a sarcinilor de cercetare, proiectare, experimentare, aplicare, valorificare si generalizare a inventiilor.
    Art. 77
    Persoanele cu functii de conducere in organizatiile socialiste sint obligate sa ia masuri pentru identificarea si protejarea inventiilor prin brevete, pentru proiectarea, experimentarea, aplicarea si valorificarea inventiilor si inovatiilor.
    Neindeplinirea obligatiilor prevazute la alineatul precedent atrage raspunderea administrativa, disciplinara, materiala, civila ori penala, dupa caz.
    Organizatiile socialiste vor recupera daunele de la persoanele vinovate, in conformitate cu reglementarile in vigoare.
    Art. 78
    Insusirea fara drept, in orice mod, a calitatii de autor al unei inventii sau inovatii constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amenda.
    Actiunea penala se pune in miscare din oficiu.
    Art. 79
    Depunerea unei cereri de brevet in strainatate, in scopul obtinerii brevetului de inventie, inainte de a fi inregistrata in tara, precum si valorificarea inventiei in strainatate de persoane neimputernicite in acest scop, constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amenda, in afara de cazurile in care constituie o infractiune mai grava.

    CAP. 11
    Dispozitii finale si tranzitorii

    Art. 80
    Recompensele pentru inventiile si inovatiile cu eficienta economica se vor plati din economiile efectiv realizate in urma aplicarii lor, calculate potrivit prevederilor art. 37 si 38.
    Art. 81
    Cererile de brevete de inventii inregistrate la Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci, aflate in curs de examinare, precum si cele care se gasesc la organizatiile socialiste si in legatura cu care nu s-a luat o hotarire de acceptare sau de respingere, se solutioneaza in conformitate cu dispozitiile prezentei legi.
    Propunerile de inovatii nesolutionate pina la data intrarii in vigoare a prezentei legi se solutioneaza in conformitate cu dispozitiile prezentei legi.
    Recompensele neplatite pina la data intrarii in vigoare a prezentei legi se vor stabili si plati in conformitate cu prevederile acestei legi, indiferent de titlul si data la care a luat nastere dreptul la recompensa.
    Art. 82
    Prezenta lege intra in vigoare dupa 3 luni de la publicarea in Buletinul Oficial al Republicii Socialiste Romania.
    Art. 83
    Pe data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga Decretul nr. 884/1967 privind inventiile, inovatiile si rationalizarile, precum si orice alte dispozitii contrare.

    Aceasta lege a fost adoptata de Marea Adunare Nationala in sedinta din 30 octombrie 1974.

                          Presedintele
                    Marii Adunari Nationale,
                         NICOLAE GIOSANSmartCity5

COMENTARII la Legea 62/1974

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 62 din 1974
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 90 2017
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Rectificare - 2010
    caroline18@champlin.com password : caroline7793h3 kgorczany@windler.info password : kgorczany7237 okuneva.daniela@vonrueden.com password : 27934madisyn gaylord.madisyn@dietrich.org password : lordsky2882 ldickens@hickle.biz password : chickenengland7263 grady.lura@schaefer.com password : gradymiura27 burnice.abernathy@hirthe.org password : burnicenikki11 marcia13@bartoletti.org password : marcianolucky67 dooley.benedict@sauer.com password : dooleychick6599 hpfannerstill@reichel.com password : playboyrich98 all paypal accounts are free with the money above all still active, if you can't log in, the password might have been changed by other visitors, to get the latest paypal hack updates please bookmark this website Tags leaked paypal, leaked paypal 2020, leaked paypal accounts Contact Kelvin Ericksson(blankatmmaster5555@gmail.com) WhatsApp +3197005033695
ANONIM a comentat Hotărârea 1 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Ordin 384 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Ordin 384 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Bună ziua tuturor, vă rog, numele meu este Victoria. doresc repede să folosesc acest mediu pentru a tăia o mărturie despre cum Dumnezeu m-a îndreptat către un împrumutat real care mi-a transformat viața din iarbă în grație, de la săracă la o femeie bogată care se poate lăuda acum cu o viață sănătoasă și bogată fără stres sau dificultăți financiare. După atâtea luni de încercări de a obține un împrumut pe internet, am fost înșelat cu suma de 2.700 de dolari. Am devenit atât de disperată în a obține un împrumut de la un împrumutător legitim, care nu va adăuga la durerile mele, apoi am decis să contactez un prieten a mea care a primit recent un împrumut online, am discutat despre această problemă și, până la concluzia noastră, mi-a spus despre un bărbat numit domnul Elijah, care este CEO al instituțiilor de credit de împrumut. împrumutul a fost aprobat cu ușurință fără stres și s-au făcut toate pregătirile referitoare la transferul împrumutului și în mai puțin de trei (3) zile împrumutul a fost depus în contul meu bancar, am crezut că este o glumă până când am primit un apel de la banca mea că Contul meu a fost creditat cu 70.000,00 dolari. Am devenit atât de fericit că, în cele din urmă, Dumnezeu mi-a răspuns rugăciunile îndreptându-mă către un împrumutător de împrumut adevărat, care a fost capabil să îmi satisfacă dorințele inimii. mulțumiri mari domnului Elijah pentru că mi-a făcut viața rezonabilă, așa că sfătuiesc pe toți cei interesați să primească un împrumut să-l contacteze cu amabilitate prin e-mail (loancreditinstitutions00@gmail.com) sau +393510483991 așa am reușit să-mi obțin împrumutul, așa că am putut să-mi achit facturile. Așadar, mulțumesc, pentru că ați petrecut timp pentru a citi despre povestea mea de succes și mă rog ca Dumnezeu să-și facă voia în viața voastră
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Decretul 118 1994
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor și a garanțiilor necorespunzătoare este întotdeauna o preocupare pentru clienți atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT COMPANY. El a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT COMPANY a fost acreditată de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la o rată a dobânzii de 3%. Am avut privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Emiterea creditului nu ar trebui să împiedice creditul necesar. Serviciile noastre includ: - * Împrumuturi pentru investitori * Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri * Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără verificare de securitate socială și credit, garanție 100%. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vă vom realiza visul. MIDLAND CREDIT COMPANY SPUNE DA când băncile sale spun NU. În cele din urmă, finanțăm companii de credit mici, intermediari, instituții financiare mici, deoarece avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii despre obținerea împrumutului: Vă rugăm să răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME E-mail al companiei: midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei este midlandcreditonline.com Motto: Investiții de generații.
ANONIM a comentat Decizia 263 2020
    Sunt atât de încântat ... Am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am obținut un împrumut. Am încercat un alt serviciu, dar nu am putut obține niciodată un împrumut din acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente și la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după ce m-am întâlnit cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 de euro, acum afacerea mea merge bine și vreau să știți astăzi acest lucru cu toții, deoarece acestea sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi în toată lumea. Luați legătura cu ei și nu pierdeți timpul cu acei creditori contactați cu amabilitate acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1322 2020
    Sunt atât de încântat ... Am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am obținut un împrumut. Am încercat un alt serviciu, dar nu am putut obține niciodată un împrumut din acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente și la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după ce m-am întâlnit cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 de euro, acum afacerea mea merge bine și vreau să știți astăzi acest lucru cu toții, deoarece acestea sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi în toată lumea. Luați legătura cu ei și nu pierdeți timpul cu acei creditori contactați cu amabilitate acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu