Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 587 din 15 decembrie 2004

pentru ratificarea Memorandumului de intelegere dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Regatului Suediei privind schimbarile climatice, semnat la Bucuresti la 9 aprilie 2003

ACT EMIS DE:                PARLAMENT

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 1240 din 22 decembrie 2004


SmartCity3


    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

    ARTICOL UNIC
    Se ratifica Memorandumul de intelegere dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Regatului Suediei privind schimbarile climatice, semnat la Bucuresti la 9 aprilie 2003.

    Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata.

                     PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
                              VALER DORNEANU

                          PRESEDINTELE SENATUI
                             NICOLAE VACAROIU

                          MEMORANDUM DE INTELEGERE
intre Guvernul Romaniei si Guvernul Regatului Suediei privind schimbarile climatice

    Guvernul Romaniei si Guvernul Regatului Suediei, denumite in continuare parti,
    reamintind ca partile sunt, de asemenea, parti la Conventia-cadru a Natiunilor Unite asupra schimbarilor climatice (UNFCCC), adoptata la New York la 9 mai 1992, si ca au ratificat Protocolul de la Kyoto la aceasta conventie, adoptat la Kyoto la 11 decembrie 1997,
    constiente de principiile UNFCCC si ale Protocolului de la Kyoto,
    constiente ca partile din anexa la UNFCCC vor adopta politici nationale si vor lua masuri corespunzatoare pentru atenuarea schimbarilor climatice prin limitarea emisiilor antropogene de gaze cu efect de sera si prin protejarea si sporirea capacitatii de captare si stocare naturala a acestor gaze si ca aceste parti pot implementa astfel de politici si masuri in comun cu alte parti,
    reamintind ca orice parte inclusa in anexa B la Protocolul de la Kyoto poate transfera spre sau procura de la oricare dintre aceste parti unitati de reducere a emisiilor rezultate din proiecte care au ca obiectiv reducerea emisiilor antropogene la sursa sau sporirea capacitatii naturale de absorbtie a gazelor cu efect de sera, in orice sector al economiei,
    reamintind in continuare Acordul dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Regatului Suediei privind cooperarea in domeniul energiei si mediului, semnat la Bucuresti la 26 noiembrie 2001, care stabileste ca partile vor coopera in implementarea si finantarea proiectelor de atenuare a schimbarilor climatice, in conformitate cu art. 6 din Protocolul de la Kyoto,
    au convenit urmatoarele:

    Art. 1
    Definitii
    In scopul prezentului memorandum de intelegere vor fi folosite urmatoarele definitii:
    - aditionalitate - angajamentul ce prevede ca reducerile de emisii obtinute dintr-un proiect cu implementare in comun sa fie suplimentare fata de ceea ce s-ar obtine in lipsa proiectului;
    - cantitate atribuita - cantitatea de emisii de gaze cu efect de sera pe care o parte inclusa in anexa B o poate emite in prima perioada de angajament;
    - unitate a cantitatii atribuite (AAU) - unitatea tranzactionabila a cantitatii atribuite (tone CO2 echivalent), in concordanta cu liniile directoare privind art. 17 din Protocolul de la Kyoto (FCCC/CP/2001/13/add.2);
    - situatia de baza - o varianta de referinta a nivelului emisiilor, care este posibil sa se realizeze in absenta proiectului cu implementare in comun;
    - perioada de angajament - in conformitate cu Protocolul de la Kyoto, prima perioada de limitare cantitativa a emisiilor se va intinde de la 1 ianuarie 2008 la 31 decembrie 2012;
    - autoritate nationala nominalizata - institutia cu personalitate juridica desemnata de Guvern sa fie responsabila pentru aprobarea proiectelor cu implementare in comun;
    - verificarea proiectelor - procedura prin care se stabileste masura in care au fost respectate conditiile de baza, definite in sectiunea E a liniilor directoare privind art. 6 din Protocolul de la Kyoto (FCCC/CP/2001/13/add.2);
    - unitate de reducere a emisiilor (ERU) - termenul folosit in Protocolul de la Kyoto referitor la cantitatea de emisii reduse (tone CO2 echivalent), rezultate dintr-un proiect cu implementare in comun;
    - entitate cu personalitate juridica - o companie privata ori de stat sau oricare alta autoritate sau institutie de stat responsabila de implementarea proiectului;
    - registru national - un registru care sa asigure contabilizarea cu exactitate, printre altele, a ERU-urilor si a AAU-urilor, dupa cum a fost definit in partea a II-a a liniilor directoare privind art. 7, paragraful 4 din Protocolul de la Kyoto (FCCC/CP/2001/13/add.2);
    - documentul de prezentare a proiectului - documentul care trebuie elaborat de catre titularul de proiect si care trebuie sa contina informatiile cuprinse la sectiunea E a liniilor directoare privind art. 6 din Protocolul de la Kyoto (FCCC/CP/2001/13/add.2);
    - procedura de verificare - o procedura care include verificarea proiectelor cu implementare in comun, realizata de catre o entitate independenta, in concordanta cu liniile directoare privind articolul 6 din Protocolul de la Kyoto (FCCC/CP/2001/13/add.2).
    Art. 2
    Obiectiv
    Obiectivul prezentului memorandum de intelegere il reprezinta facilitarea implementarii in Romania a unor proiecte ce au ca scop reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera si asigurarea implementarii adecvate a prevederilor importante ale Protocolului de la Kyoto, referitoare la art. 6, si a liniilor directoare suplimentare ce vor fi adoptate de catre partile la Protocolul de la Kyoto. De asemenea, trebuie sa asigure transferul catre partea suedeza a unitatilor de reducere a emisiilor (ERU-uri) rezultate din aceste proiecte, dupa cum a fost convenit in acordurile asupra proiectelor, precum si a unitatilor din cantitatea atribuita (AAU-uri) aflate in legatura cu reducerile de emisii realizate premergator primei perioade de angajament a Protocolului de la Kyoto. Un alt obiectiv al prezentului memorandum de intelegere il reprezinta stabilirea principiilor de baza pentru elaborarea acordurilor asupra proiectelor.
    Art. 3
    Proiecte
    Partile vor coopera in vederea dezvoltarii de proiecte eficiente din punct de vedere economic, in domenii cum ar fi:
    - imbunatatirea eficientei energetice in producerea de energie si caldura, precum si in sistemele de incalzire locala;
    - transformarea unor unitati industriale, de la utilizarea combustibililor fosili la utilizarea biomasei;
    - recuperarea si utilizarea metanului provenit de la emisiile antropogenice;
    - utilizarea altor surse de energie regenerabila.
    Proiectele avand ca scop constructia si reabilitarea centralelor electrice nucleare vor fi excluse din prezentul memorandum de intelegere.
    Partile vor incerca sa evite alegerea proiectelor a caror capacitate de generare a ERU-urilor si a AAU-urilor poate fi afectata de implementarea in Romania a legislatiei CE prezente si viitoare.
    Art. 4
    Aprobarea proiectelor
    Cel tarziu la o luna dupa intrarea in vigoare a acestui memorandum de intelegere, partile vor nominaliza autoritatile nationale responsabile pentru aprobarea proiectelor cu implementare in comun. Partile trebuie sa se informeze reciproc, cu promptitudine, privind entitatile cu personalitate juridica nominalizate, conform art. 6 din Protocolul de la Kyoto, autorizate de parti sau de autoritatile nationale nominalizate.
    Art. 5
    Acordurile asupra proiectelor
    Acordurile asupra proiectelor se vor incheia intre entitati cu personalitate juridica autorizate, in concordanta cu prezentul memorandum de intelegere. Entitatile cu personalitate juridica sunt responsabile in totalitate pentru propunerile de proiect, pentru documentele de prezentare a proiectului, inclusiv stabilirea situatiilor de baza, evaluarea aditionalitatii, monitorizarea si pentru alte specificatii tehnice si economice. Acestea vor fi, de asemenea, responsabile pentru initierea procedurii de verificare. Partile sunt responsabile pentru inregistrarea ERU-urilor si a AAU-urilor in registrele lor nationale, in conformitate cu principiile art. 6.
    Proiectele vor fi aprobate de autoritatile nationale nominalizate, pe baza documentelor de prezentare a proiectelor. Entitatile cu personalitate juridica vor asigura generarea reducerilor de emisii convenite, pe intreaga durata de viata a proiectului, care trebuie sa includa minimum prima perioada de angajament a Protocolului de la Kyoto.
    Art. 6
    Obligatii asumate prin Protocolul de la Kyoto
    Conditia de baza pentru transferul de ERU-uri si AAU-uri o reprezinta faptul ca partile:
    - au ratificat Protocolul de la Kyoto;
    - au calculat si inregistrat cantitatile atribuite; si
    - au infiintat registrele nationale.
    Partile au convenit sa respecte liniile directoare privind art. 6 din Protocolul de la Kyoto, ce vor fi adoptate la intalnirea partilor la Protocolul de la Kyoto, si sa stabileasca institutiile si prevederile legale corespunzatoare, necesare pentru aplicarea procedurii simplificate de verificare a proiectelor.
    Partile vor coopera in scopul dezvoltarii capacitatii institutionale pentru indeplinirea eficienta a angajamentelor asumate, referitoare la art. 6 din Protocolul de la Kyoto. In mod concret, partea suedeza va sprijini partea romana pentru dezvoltarea unui sistem national de estimare a emisiilor antropogenice la sursa si a absorbtiilor prin rezervoare naturale si pentru respectarea criteriilor privind dezvoltarea proiectelor cu implementare in comun, stabilite prin acordurile de la Marrakesh.
    Art. 7
    Indeplinirea obligatiilor
    Partile se vor informa reciproc cu promptitudine despre orice situatie care influenteaza sau este posibil sa influenteze prevederile oricarui articol al prezentului memorandum de intelegere.
    Daca oricare dintre parti considera ca cealalta parte nu si-a indeplinit obligatiile ce ii revin in cadrul prezentului memorandum de intelegere, partea interesata va notifica imediat Comitetul mixt, stabilit in conformitate cu art. 8, si va furniza Comitetului mixt toate informatiile relevante.
    Daca o entitate cu personalitate juridica din Romania nu reuseste sa transfere reducerile de emisii convenite si daca nu a fost stabilit altfel, contributia financiara a entitatii cu personalitate juridica suedeze la realizarea proiectului va fi transformata intr-un imprumut pe o perioada de maximum 10 ani, cu o dobanda care sa corespunda celor mai avantajoase conditii de piata. Daca partea romana nu indeplineste una dintre obligatiile ce ii revin in cadrul protocolului de la Kyoto, determinand imposibilitatea transferului de ERU-uri corespunzatoare reducerilor de emisii convenite pentru un proiect din cadrul prezentului memorandum de intelegere, partea romana va inlocui cantitatea de ERU-uri ce ar fi trebuit sa fie generata de proiect cu alte ERU-uri, certificate de o entitate independenta si garantate cu AAU-uri.
    Daca o entitate cu personalitate juridica suedeza nu respecta obligatiile stipulate in prezentul memorandum de intelegere, va trebui sa compenseze pierderile economice produse entitatii cu personalitate juridica romane, in concordanta cu prevederile acordului asupra proiectului.
    Art. 8
    Comitetul mixt
    Implementarea prezentului memorandum de intelegere va fi analizata si controlata de un comitet mixt. Comitetul mixt va fi compus din reprezentanti ai partilor. Fiecare parte va stabili un punct focal responsabil cu contactele intre parti, precum si cu informarea asupra numelui conducatorului delegatiei respective, in termen de o luna de la data intrarii in vigoare a prezentului memorandum de intelegere. Comitetul mixt se va reuni ori de cate ori este necesar, dar cel putin o data pe an. Fiecare parte poate solicita convocarea unei reuniuni. Comitetul mixt va monitoriza progresul realizat pentru respectarea obiectivelor si a oricaror obligatii din cadrul prezentului memorandum de intelegere.
    Deciziile vor fi luate prin consens. Comitetul mixt va avea un presedinte numit prin rotatie, pentru o perioada de un an.
    Art. 9
    Solutionarea diferendelor
    Orice diferend intre parti privind interpretarea si aplicarea prezentului memorandum de intelegere trebuie solutionat imediat prin consultari intre parti, tinandu-se seama de prevederile art. 7.
    Daca aceste consultari nu conduc la o solutionare a diferendului privind interpretarea, aplicarea si realizarea prezentului memorandum de intelegere, inclusiv existenta, valabilitatea sau incetarea acestuia, oricare dintre parti poate, ca ultima solutie, sa supuna diferendul arbitrajului definitiv si obligatoriu, in conformitate cu Regulile optionale ale Curtii Permanente de Arbitrare pentru arbitrarea diferendelor intre doua state, in vigoare la data semnarii prezentului memorandum de intelegere.
    Numarul de arbitri va fi de 3.
    Limba utilizata in procedura de arbitraj va fi limba engleza.
    Art. 10
    Amendamente
    Orice amendamente sau anexe la prezentul memorandum de intelegere vor fi convenite de parti prin consens.
    Art. 11
    Dispozitii finale
    Prezentul memorandum de intelegere va intra in vigoare la data primirii ultimei notificari scrise prin care partile s-au informat reciproc asupra indeplinirii procedurilor interne legale, necesare pentru intrarea in vigoare a acestuia.
    Prezentul memorandum de intelegere va ramane in vigoare pana la sfarsitul anului 2012 si va fi prelungit automat pentru o noua perioada de 5 ani, daca nici una dintre parti nu notifica in scris celeilalte parti intentia sa privind incetarea acestuia, cu 6 luni inaintea expirarii perioadei de valabilitate a acestuia.
    Incetarea prezentului memorandum de intelegere nu va afecta nici un proiect sau alte tipuri de activitati si cooperare care sunt intreprinse ori sunt in desfasurare si sunt nefinalizate la data incetarii prezentului memorandum de intelegere.
    Semnat la Bucuresti, la 9 aprilie 2003, in doua exemplare originale, fiecare in limbile romana, suedeza si engleza, toate textele fiind egal autentice. In caz de divergenta de interpretare, textul in limba engleza va prevala.

                         Pentru Guvernul Romaniei,
                               Petru Lificiu,
                 ministrul apelor si protectiei mediului

                     Pentru Guvernul Regatului Suediei,
                               Gunnar Lund,
               ministrul afacerilor economice internationale
                         si al pietelor financiareSmartCity5

COMENTARII la Legea 587/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 587 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 774 2010
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu