Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 527 din  9 octombrie 2001

privind ratificarea Contractului de finantare dintre Romania si Banca Europeana de Investitii si Administratia Nationala a Drumurilor (AND) pentru finantarea Proiectului de reabilitare a drumurilor, etapa a IV-a, semnat la Bucuresti la 6 noiembrie 2000*)

ACT EMIS DE: PARLAMENT ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 687 din 30 octombrie 2001


SmartCity3


    *) A se vedea si Decretul nr. 639 din 23 iulie 2001, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 415 din 26 iulie 2001.

    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

    Art. 1
    Se ratifica Contractul de finantare dintre Romania si Banca Europeana de Investitii si Administratia Nationala a Drumurilor (AND) pentru finantarea Proiectului de reabilitare a drumurilor, etapa a IV-a, semnat la Bucuresti la 6 noiembrie 2000.
    Art. 2
    Implementarea contractului de finantare va fi realizata de catre Administratia Nationala a Drumurilor (AND), in calitate de beneficiar final al imprumutului.
    Art. 3
    Intre Ministerul Finantelor Publice, pe de o parte, si Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei si Administratia Nationala a Drumurilor (AND), pe de alta parte, se va incheia un acord de imprumut subsidiar prin care se vor delega Administratiei Nationale a Drumurilor (AND) intreaga autoritate si responsabilitate pentru utilizarea imprumutului, realizarea proiectului si respectarea obligatiilor asumate prin contractul de finantare.
    Art. 4
    (1) Fondurile necesare in vederea rambursarii imprumutului, platii dobanzilor si a altor costuri aferente imprumutului se vor asigura de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei.
    (2) Contributia Guvernului Romaniei la realizarea investitiilor finantate prin imprumutul Bancii Europene de Investitii mentionat la art. 1, inclusiv pentru plata taxelor si impozitelor percepute pe teritoriul tarii, precum si contravaloarea altor costuri locale care nu se pot plati din imprumutul extern, se va asigura din surse proprii ale Administratiei Nationale a Drumurilor (AND), din alte surse atrase (ISPA, PHARE) si, in completare, de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei.
    Art. 5
    Se autorizeaza Guvernul Romaniei ca, prin Ministerul Finantelor Publice, de comun acord cu Banca Europeana de Investitii si Administratia Nationala a Drumurilor (AND), sa introduca pe parcursul utilizarii imprumutului, in raport cu conditiile concrete de derulare a contractului de finantare mentionat la art. 1, amendamente la continutul acestuia care privesc realocari de fonduri, modificari de termene, precum si orice alte modificari care nu sunt de natura sa sporeasca obligatiile financiare ale Romaniei fata de Banca Europeana de Investitii sau sa determine noi conditionari economice fata de cele convenite initial intre parti.

    Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 27 august 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

                       PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
                               VALER DORNEANU

    Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 13 septembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

                        p. PRESEDINTELE SENATUI,
                                PAUL PACURARU

    BANCA EUROPEANA DE INVESTITII
    FI Nr. 20.781
    Agora nr. 2000 0080

    ROMANIA - PROIECTUL DE REABILITARE A DRUMURILOR, ETAPA A IV-A

                         CONTRACT DE FINANTARE
intre Romania si Banca Europeana de Investitii si Administratia Nationala a Drumurilor (AND)*)

    *) Traducere.

    Acest contract este incheiat intre:
    Romania, reprezentata de Ministerul Finantelor, cu sediul in Romania, municipiul Bucuresti, str. Apolodor nr. 17, sectorul 5, reprezentat de doamna Valentina Siclovan, secretar de stat, denumita in continuare Imprumutatul, ca prima parte;
    Banca Europeana de Investitii, cu sediul central in Marele Ducat al Luxemburgului, Luxemburg-Kirchberg, bd Konrad Adenauer nr. 100, reprezentata de domnul Wolfgang Roth, vicepresedinte, denumita in continuare Banca, ca a doua parte; si
    Administratia Nationala a Drumurilor (AND), cu sediul in Romania, municipiul Bucuresti, bd Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1, reprezentata de domnul Danila Bucsa, director general, denumita in continuare AND, ca a treia parte.
    Avand in vedere ca:
    1. La data de 1 februarie 1993 Comunitatile Europene si Imprumutatul au incheiat Acordul european de asociere intre Comunitatile Europene si statele membre ale acestora, pe de o parte, si Romania, pe de alta parte (denumit in continuare acord european).
    2. In cadrul acordului european si in conformitate cu Decizia Consiliului nr. 2.000/24/CE din 22 decembrie 1999 Consiliul Guvernatorilor Bancii a autorizat la data de 28 martie 2000 acordarea de imprumuturi pentru proiecte de investitii in Romania.
    3. La data de 4/5 iunie 1997 un acord-cadru (denumit in continuare acord-cadru) referitor la cooperarea financiara a fost semnat de Imprumutat si de Banca si este aplicabil acestui contract.
    4. Imprumutatul a propus initierea unui proiect (denumit in continuare Proiect) care urmeaza sa fie realizat de AND si care consta in reabilitarea si modernizarea unor sectiuni din reteaua principala de drumuri, dupa cum se specifica mai detaliat in descrierea tehnica prezentata in anexa A la prezentul contract (denumita in continuare Descrierea tehnica).
    5. Costul total al Proiectului, astfel cum a fost estimat de Banca, este de 688.000.000 EUR (sase sute optzeci si opt milioane euro), inclusiv cheltuieli neprevazute si dobanzi pe perioada executiei, dar excluzand impozite si taxe.
    6. Costul Proiectului urmeaza sa fie finantat astfel:
________________________________________________________________________________
Contributia statului, fonduri proprii ale AND sau alte fonduri  EUR  443.000.000
________________________________________________________________________________
Imprumutul Bancii                                               EUR  245.000.000
________________________________________________________________________________
TOTAL:                                                          EUR  688.000.000
________________________________________________________________________________

    7. In consecinta, Imprumutatul a solicitat Bancii un imprumut in suma echivalenta cu 245.000.000 EUR (doua sute patruzeci si cinci milioane euro).
    8. In baza art. 3 din acordul-cadru Imprumutatul a fost de acord ca dobanda si toate celelalte plati datorate Bancii si care apar ca urmare a activitatilor avute in vedere prin acordul-cadru, precum si activele si veniturile Bancii legate de astfel de activitati sa fie scutite de impozite.
    9. In baza art. 4 din acordul-cadru Imprumutatul a fost de acord ca pe intreaga perioada de efectuare a oricarei operatiuni financiare incheiate in conformitate cu acordul-cadru:
    a) sa asigure:
    (i) ca beneficiarii sa poata schimba in orice valuta liber convertibila, la cursul de schimb care prevaleaza, sumele in moneda nationala a Imprumutatului, necesare pentru plata la timp a tuturor sumelor datorate Bancii in legatura cu imprumuturile si garantiile referitoare la orice proiect; si
    (ii) ca aceste sume sa fie transferabile liber, imediat si efectiv; si
    b) sa asigure:
    (i) ca Banca sa poata schimba in orice valuta liber convertibila, la cursul de schimb care prevaleaza, sumele in moneda nationala a Imprumutatului, primite de Banca cu titlu de plati aferente unor imprumuturi si garantii sau oricarei alte activitati, si ca Banca sa poata transfera liber, imediat si efectiv sumele astfel schimbate; sau, daca Banca va opta astfel,
    (ii) ca Banca sa poata dispune liber de astfel de sume pe teritoriul Imprumutatului.
    10. Convinsa ca prezenta operatiune corespunde scopurilor functiilor sale si ca este conforma cu scopurile acordului-cadru si tinand seama de aspectele mentionate anterior, Banca a decis sa dea curs solicitarii Imprumutatului, acordandu-i un credit in suma echivalenta cu 245.000.000 EUR (doua sute patruzeci si cinci milioane euro).
    11. Doamna Valentina Siclovan, secretar de stat la Ministerul Finantelor, este pe deplin autorizata, potrivit conditiilor stabilite in documentul I anexat, sa semneze acest contract in numele Imprumutatului si domnul Danila Bucsa, director general, este pe deplin autorizat, potrivit conditiilor stabilite in documentul II anexat, sa semneze acest contract in numele AND.
    12. Euro este moneda comuna a statelor membre ale Uniunii Europene care participa la etapa a treia a Uniunii Economice si Monetare Europene (UEM).
    13. Reglementarea Consiliului (CE) nr. 1.103/97 din 17 iunie 1997 si Reglementarea Consiliului (CE) nr. 974/98 din 3 mai 1998 au implementat anumite aspecte referitoare la introducerea monedei euro.
    14. Referirile din prezentul contract la articole, preambul, paragrafe, subparagrafe, alineate, anexe si documente anexate reprezinta referiri facute la articolele, preambulul, paragrafele, subparagrafele, alineatele, anexele si documentele anexate ale prezentului contract.
    Drept care prin prezentul contract s-a convenit dupa cum urmeaza:

    Art. 1
    Trageri

    1.01. Suma creditului
    Prin acest contract Banca acorda Imprumutatului, iar Imprumutatul accepta, un credit (denumit in continuare credit) in suma echivalenta cu 245.000.000 EUR (doua sute patruzeci si cinci milioane euro), care va fi utilizat exclusiv pentru finantarea partiala a costurilor Proiectului.
    1.02. Proceduri de tragere
    A. Creditul va fi pus la dispozitie pentru a fi tras de AND, in numele Imprumutatului, in cel mult 20 de transe (denumite in continuare transe, iar fiecare denumita transa). Fiecare transa va avea o valoare echivalenta cu cel putin 10 milioane euro (cu exceptia ultimei transe), dar nu mai mult de 20 milioane euro.
    B. Tragerea fiecarei transe se va efectua in baza unei cereri scrise (denumita in continuare cerere) din partea AND, in numele Imprumutatului, potrivit conditiilor mentionate in paragraful 1.04. Fiecare cerere:
    a) va specifica suma solicitata pentru tragere in cadrul transei;
    b) va specifica valuta in care AND, in numele Imprumutatului, solicita sa fie trasa transa, ca fiind o valuta la care se face referire in paragraful 1.03;
    c) va specifica rata dobanzii aplicabila, daca este cazul, indicata anterior de Banca la AND, in numele Imprumutatului, fara angajament;
    d) va specifica data preferata pentru efectuarea tragerii, intelegandu-se ca Banca poate disponibiliza transa in termen de pana la 4 luni calendaristice de la data cererii; si
    e) va fi insotita de documente justificative, solicitate conform prevederilor subparagrafului 1.04 C.
    Nici o cerere nu va putea fi efectuata dupa data de 31 decembrie 2004. Sub rezerva prevederilor subparagrafului 1.02 C fiecare cerere este irevocabila.
    C. Cu 10 - 15 zile inainte de data disponibilizarii transei, in cazul in care cererea este conforma cu prevederile subparagrafului 1.02 B si in masura in care documentele justificative puse la dispozitie in conformitate cu prevederile subparagrafului 1.02 B alin. e) sunt acceptabile pentru Banca, aceasta va remite Imprumutatului si AND o notificare (denumita in continuare aviz de tragere) prin care:
    a) va confirma valoarea si valuta transei specificate in cerere;
    b) va specifica rata dobanzii aplicabila transei conform paragrafului 3.01; si
    c) va specifica data disponibilizarii transei.
    In cazul in care unul sau mai multe elemente specificate in avizul de tragere nu sunt conforme cu elementele corespunzatoare din cerere, AND, in numele Imprumutatului, intr-un interval de 3 zile lucratoare in Luxemburg de la primirea avizului de tragere, poate revoca cererea printr-o notificare adresata Bancii si, ca urmare, cererea si avizul de tragere vor ramane fara efect.
    D. Tragerea se va efectua in acel cont bancar, in numele si pe seama Imprumutatului sau AND, pe care AND, in numele Imprumutatului, il va notifica Bancii cu cel putin 8 zile inainte de data efectuarii tragerii.
    1.03. Valuta tragerii
    Sub rezerva existentei disponibilitatilor, Banca va disponibiliza fiecare transa in valuta pentru care AND, in numele Imprumutatului, si-a exprimat o preferinta. Fiecare valuta de tragere va fi euro, o valuta a unuia dintre statele membre ale Bancii care nu participa la etapa a treia a UEM sau orice alta valuta care este tranzactionata pe scara larga pe principalele piete valutare.
    Pentru calculul sumelor ce urmeaza sa fie trase in alte valute decat euro Banca va aplica cursurile de schimb de referinta calculate si publicate de Banca Centrala Europeana din Frankfurt sau, in lipsa acestora, cursurile de schimb care prevaleaza pe orice alta piata financiara aleasa de Banca, la o data cuprinsa intr-un interval de 15 zile anterior datei efectuarii tragerii, dupa cum va decide Banca.
    1.04. Conditii de tragere
    A. Tragerea primei transe, conform paragrafului 1.02, va fi conditionata de indeplinirea in mod satisfacator pentru Banca a urmatoarelor conditii, si anume ca inainte de data primei cereri:
    a) un consilier juridic al Imprumutatului sa fi emis un aviz juridic privind semnarea in mod corespunzator a acestui contract de catre Imprumutat, precum si privind documentele relevante, in forma si continutul acceptabile pentru Banca;
    b) un consilier juridic al AND sa fi emis un aviz juridic privind semnarea in mod corespunzator a acestui contract de catre AND, precum si privind documentele relevante, in forma si continutul acceptabile pentru Banca;
    c) toate aprobarile necesare privind controlul schimbului valutar (daca este cazul) sa fi fost obtinute pentru a permite AND sa efectueze trageri in conditiile prezentului contract si pentru a permite Imprumutatului sa ramburseze imprumutul (astfel cum este definit in paragraful 2.01) si sa plateasca dobanda si toate celelalte sume datorate conform prezentului contract; astfel de aprobari trebuie sa se extinda si asupra deschiderii si mentinerii conturilor in care AND, in numele Imprumutatului, solicita Bancii sa disponibilizeze creditul;
    d) Banca sa fi primit dovezi satisfacatoare in limba engleza, care sa ateste ca Imprumutatul a autorizat si a imputernicit pe deplin AND sa solicite trageri si sa primeasca sumele corespunzatoare in conformitate cu prezentul contract, in numele si pe seama Imprumutatului;
    e) Banca sa fi primit dovezi satisfacatoare privind imputernicirea persoanei sau a persoanelor autorizate sa semneze cererile, precum si specimenele de semnatura autentificate ale acestei sau acestor persoane;
    f) Banca sa fi primit dovezi satisfacatoare care sa ateste ca AND a infiintat o unitate de implementare a Proiectului, cu o structura adecvata, care sa poata realiza Proiectul;
    g) Banca sa fi primit dovezi satisfacatoare care sa ateste angajarea consultantilor in conditiile paragrafului 6.10;
    h) Banca sa fi primit dovezi satisfacatoare in limba engleza, referitoare la imputernicirea doamnei Valentina Siclovan si a domnului Danila Bucsa de a semna acest contract in numele Imprumutatului si, respectiv, al AND, precum si o copie de pe o rezolutie satisfacatoare, prin care AND sa fie autorizata sa fie parte la acest contract.
    Daca o cerere pentru tragerea primei transe este efectuata inainte de primirea de catre Banca a unor dovezi satisfacatoare, demonstrand ca aceste conditii au fost indeplinite, o astfel de cerere va fi considerata ca fiind primita de Banca la acea data la care conditiile vor fi fost indeplinite.
    B. Tragerea fiecarei transe ulterioare primei transe va fi conditionata de primirea de catre Banca, inainte sau chiar la data cererii respective, a unor dovezi la care se face referire in subparagraful 1.04 C.
    In plus tragerea fiecarei asemenea transe se va face cu conditia ca Banca sa fie convinsa permanent ca suficiente fonduri continua sa fie asigurate in conformitate cu prevederile paragrafului 6.07, astfel incat sa se asigure realizarea si terminarea la timp a Proiectului.
    Fiecare tragere, inclusiv tragerea primei transe, va fi in plus conditionata de aprobarea de catre autoritatile competente din domeniul mediului a lucrarilor care urmeaza sa fie finantate din sumele acelei trageri.
    C. In decurs de 90 de zile de la tragerea oricarei transe AND va remite Bancii dovezi satisfacatoare, demonstrand ca AND a efectuat cheltuieli (excluzand impozitele si taxele platibile in Romania) pentru articolele finantate de Banca, in conformitate cu Descrierea tehnica, in suma globala egala cu toate transele trase anterior, mai putin o suma de 3.000.000 EUR, exceptie facand ultima tragere.
    Daca vreo parte a acestor dovezi nu este satisfacatoare pentru Banca, aceasta poate disponibiliza proportional mai putin decat suma solicitata, fara a contraveni insa conditiilor subparagrafului 1.02 A.
    D. Pentru calcularea echivalentului in euro al sumelor cheltuite Banca va aplica cursul de schimb in vigoare cu 30 de zile inainte de data cererii.
    E. Daca vreo parte a dovezilor furnizate de AND nu este satisfacatoare pentru Banca, aceasta poate fie sa actioneze in concordanta cu prevederile ultimei fraze din subparagraful 1.04 A, fie sa elibereze proportional mai putin decat suma solicitata.
    1.05. Anularea creditului
    In cazul in care costul Proiectului va fi mai mic decat cifra estimata in preambul, Banca poate, printr-o notificare adresata Imprumutatului si AND, sa anuleze creditul proportional cu diferenta. Imprumutatul poate oricand, printr-o notificare adresata Bancii, sa anuleze integral sau partial orice suma netrasa din credit, cu conditia ca, daca Imprumutatul anuleaza orice transa care a facut obiectul unui aviz de tragere si care nu a fost revocata in conformitate cu prevederile subparagrafului nr. 1.02 C, sa plateasca un comision calculat asupra sumei anulate, la o rata fixa egala cu jumatate din rata dobanzii aplicabila acelei transe.
    Banca poate, dupa data de 30 aprilie 2005, printr-o notificare adresata Imprumutatului si AND, sa anuleze partea din credit pentru care nu s-a efectuat nici o tragere.
    1.06. Anularea si suspendarea creditului
    Banca poate, printr-o notificare adresata Imprumutatului si AND, sa anuleze integral sau partial, in orice moment si cu efect imediat, partea netrasa din credit:
    a) ca urmare a aparitiei oricarui eveniment mentionat in subparagraful 10.01 A sau 10.01 B; sau
    b) daca vor surveni situatii exceptionale care vor afecta negativ accesul Bancii pe piata nationala de capital sau pe pietele internationale de capital relevante.
    Alternativ, daca a survenit o situatie dintre cele descrise la alin. a) sau b) de mai sus si in opinia Bancii aceasta are un caracter temporar, Banca poate suspenda integral sau partial, printr-o notificare adresata Imprumutatului si AND, partea netrasa din credit. Intr-un astfel de caz suspendarea va continua pana cand Banca instiinteaza Imprumutatul si AND ca este din nou in masura sa emita un aviz de tragere cu privire la acea parte din credit. Suspendarea nu va implica nici o extindere a datei de anulare prevazute in paragraful 1.05.
    Totusi Banca nu va fi indreptatita sa anuleze sau sa suspende, in temeiul alin. b) al acestui paragraf, nici o transa care a facut obiectul unui aviz de tragere.
    Partea netrasa din credit va fi considerata ca anulata daca Banca solicita rambursarea in baza art. 10.
    In cazul in care creditul este anulat in temeiul alin. a) de mai sus, Imprumutatul va plati un comision pentru suma anulata a oricarei transe netrase care a facut obiectul unui aviz de tragere, la o rata anuala de 0,75%, calculat de la data avizului de tragere respectiv pana la data anularii.
    1.07. Valuta comisioanelor
    Comisioanele datorate de Imprumutat Bancii in baza prezentului articol vor fi calculate si platibile in euro.

    Art. 2
    Imprumutul

    2.01. Suma imprumutului
    Imprumutul (denumit in continuare imprumut) va cuprinde totalul sumelor in valutele disponibilizate de Banca, astfel cum au fost notificate de Banca cu ocazia disponibilizarii fiecarei transe.
    2.02. Valuta de rambursare
    Fiecare rambursare efectuata in baza art. 4 sau, dupa caz, a art. 10 se va face in valutele disponibilizate si in proportiile in care acestea sunt cuprinse in soldul imprumutului.
    2.03. Valuta dobanzii si a altor obligatii de plata
    Dobanda si celelalte obligatii de plata datorate conform prevederilor art. 3, 4 si 10 vor fi calculate si platibile proportional in fiecare valuta in care imprumutul este rambursabil.
    Orice alta plata va fi efectuata in valuta specificata de Banca, avandu-se in vedere valuta in care s-au efectuat cheltuielile ce urmeaza sa fie rambursate prin acea plata.
    2.04. Notificari ale Bancii
    Dupa disponibilizarea fiecarei transe Banca va transmite Imprumutatului si AND o situatie rezumativa cuprinzand suma, data tragerii si rata dobanzii pentru acea transa.

    Art. 3
    Dobanda

    3.01. Rata dobanzii
    A. Soldul nerambursat al oricarei transe va fi purtator de dobanda la rata specificata in avizul de tragere aferent acesteia, care va fi rata dobanzii aplicabila la data emiterii avizului de tragere pentru imprumuturile exprimate in valuta respectiva si acordate de Banca imprumutatilor sai in aceleasi conditii de rambursare si de plata a dobanzii ca cele pentru transa in cauza.
    B. Dobanda va fi platibila semestrial la datele specificate in paragraful 5.03.
    3.02. Dobanda la sumele cu scadenta depasita
    Fara a contraveni prevederilor art. 10 si ca exceptie de la cele ale paragrafului 3.01, pentru orice suma restanta platibila in conditiile acestui contract se va datora dobanda de la data scadentei pana la data efectiva a platii, la o rata anuala calculata dupa cum urmeaza:
    a) pentru o suma datorata din orice transa, la o rata egala cu suma a:
    (i) 2,5% (doi virgula cinci procente); si
    (ii) rata relevanta specificata conform paragrafului 3.01; si
    b) pentru orice alta suma, la o rata egala cu suma a:
    (i) 2,5% (doi virgula cinci procente); si
    (ii) rata dobanzii perceputa de Banca la data scadentei pentru imprumuturi acordate in valuta respectiva pe termen de 20 de ani.
    Aceasta dobanda este platibila in aceeasi valuta ca si suma restanta pentru care este datorata.

    Art. 4
    Rambursarea

    4.01. Rambursarea obisnuita
    Imprumutatul va rambursa imprumutul conform graficului de rambursare prezentat in anexa B.
    4.02. Rambursarea anticipata voluntara
    A. Imprumutatul poate rambursa anticipat integral sau partial o transa, in baza unei comunicari scrise (denumita in continuare notificare de rambursare anticipata) in care se specifica suma (suma rambursata anticipat) care urmeaza sa fie rambursata anticipat si data propusa pentru rambursarea anticipata (data rambursarii anticipate), care va fi o data specificata in paragraful 5.03 (fiecare denumita data de plata). Notificarea de rambursare anticipata va fi transmisa Bancii cu cel putin o luna inainte de data rambursarii anticipate. Rambursarea anticipata va fi conditionata de plata de catre Imprumutat a unei compensatii, daca este cazul, datorata Bancii in conformitate cu prevederile subparagrafelor 4.02 B si 4.02 C.
    B. Valoarea compensatiei va fi suma diferentei de dobanda neincasata de Banca pentru fiecare semestru incheiat la datele de plata ulterioare datei rambursarii anticipate, calculata dupa cum se specifica in urmatorul subparagraf si diminuata in conformitate cu prevederile subparagrafului 4.02 C.
    Suma acestei diferente va fi calculata ca fiind suma prin care:
    x) dobanda care ar fi fost platibila in timpul acelui semestru pentru transa sau partea din transa rambursata anticipat
    depaseste
    y) dobanda care ar fi fost astfel platibila in timpul acelui semestru daca ar fi fost calculata la rata de referinta; in acest scop rata de referinta inseamna rata anuala a dobanzii (diminuata cu 15 puncte procentuale) pe care Banca o stabileste cu o luna inainte de data rambursarii anticipate ca fiind rata standard pentru un imprumut acordat de Banca din surse proprii imprumutatilor sai, denominat in valuta transei respective, avand aceleasi caracteristici financiare ca si transa care urmeaza sa fie rambursata anticipat, in special aceeasi periodicitate pentru plata dobanzii, aceeasi perioada ramasa pana la scadenta si acelasi tip de rambursare.
    Rata dobanzii pe care Banca, urmand procedurile stabilite de Consiliul Guvernatorilor Bancii, o stabileste pentru un imprumut este, in conformitate cu statutul Bancii, determinata pe baza conditiilor dominante de pe piata de capital.
    C. Fiecare suma calculata in acest mod va fi diminuata la data rambursarii anticipate prin aplicarea unei rate de discont egale cu rata determinata conform alin. y) al subparagrafului 4.02 B.
    D. Banca va notifica Imprumutatului valoarea compensatiei datorate sau, dupa caz, neperceperea vreunei compensatii. Daca pana la ora 5 p.m. - ora Luxemburgului la data notificarii Imprumutatul nu confirma in scris intentia sa de a efectua rambursarea anticipata in conditiile comunicate de Banca, notificarea de rambursare anticipata va ramane fara efect. Cu exceptia unui astfel de caz mentionat anterior, Imprumutatul va avea obligatia sa efectueze plata in conformitate cu notificarea de rambursare anticipata si sa plateasca dobanda datorata asupra sumei rambursate anticipat, precum si orice alta suma datorata conform prezentului paragraf.
    4.03. Rambursarea anticipata obligatorie
    A. Daca Imprumutatul ramburseaza anticipat in mod voluntar, partial sau integral, orice alt imprumut contractat initial pe o perioada mai mare de 5 ani, Banca poate solicita rambursarea anticipata a unei parti din suma nerambursata in acel moment a imprumutului, in aceeasi proportie cu aceea dintre suma rambursata anticipat si suma totala nerambursata a tuturor acelor imprumuturi.
    Banca va adresa Imprumutatului cererea sa, daca este cazul, in termen de 4 saptamani de la primirea notificarii respective conform prevederilor subparagrafului 8.02 a). Orice suma solicitata de Banca va fi platita, impreuna cu dobanda datorata, la data indicata de Banca, data care nu va preceda data rambursarii anticipate a celuilalt imprumut.
    Rambursarea anticipata a unui imprumut printr-un nou imprumut cu termen de rambursare cel putin la fel de mare ca si termenul neexpirat al imprumutului rambursat anticipat nu va fi considerata rambursare anticipata.
    B. In cazul in care costul total al Proiectului se va situa semnificativ sub cifra specificata in preambul Banca poate cere rambursarea anticipata a imprumutului proportional cu diferenta.
    4.04. Prevederi generale privind rambursarea anticipata conform prezentului articol
    Rambursarea anticipata va fi efectuata in toate valutele imprumutului, proportional cu sumele nerambursate respective, exceptand cazul in care Imprumutatul poate alege in schimb sa ramburseze anticipat, in conditiile paragrafului 4.02, intreaga suma trasa si nerambursata, intr-o singura transa.
    In cazul rambursarii anticipate partiale in toate valutele fiecare suma rambursata anticipat va determina o reducere pro rata a fiecarei rate ramase de rambursat.
    Dispozitiile prezentului articol nu vor contraveni prevederilor art. 10.

    Art. 5
    Platile

    5.01. Locul platii
    Fiecare suma platibila de catre Imprumutat conform acestui contract va fi platita in contul respectiv comunicat Imprumutatului si AND de catre Banca. Banca va indica contul cu cel putin 15 zile inainte de data scadentei pentru prima plata pe care o va face Imprumutatul si va notifica orice schimbare a contului cu cel putin 15 zile inainte de data primei plati la care se aplica modificarea.
    Aceasta perioada de notificare nu se aplica in cazul platilor efectuate in baza art. 10.
    5.02. Calculul platilor referitoare la o fractiune de an
    Orice suma datorata sub forma de dobanda, comision sau in alt mod de catre Imprumutat, conform acestui contract, si calculata pentru orice fractiune din an va fi calculata pe baza unui an de 360 de zile si a unei luni de 30 de zile.
    5.03. Datele de plata
    Sumele datorate semestrial conform acestui contract sunt platibile Bancii in fiecare an la datele de 10 aprilie si 10 octombrie.
    Orice plata scadenta intr-o zi nelucratoare va fi platibila in ziua lucratoare imediat urmatoare. Zi lucratoare inseamna o zi in care bancile sunt deschise pentru tranzactii in centrul financiar al tarii a carei moneda nationala este moneda sumei datorate, cu mentiunea ca in cazul monedei euro zi lucratoare inseamna o zi in care instructiunile de creditare sau transfer in euro se prelucreaza prin sistemul de decontare euro, denumit Transfer rapid automat transeuropean cu privire la decontarile brute in timp real (TARGET).
    Alte sume datorate conform prezentului contract sunt platibile in termen de 7 zile lucratoare de la primirea de catre Imprumutat a cererii emise de Banca.
    O suma datorata de Imprumutat va fi considerata platita in momentul in care aceasta este primita de Banca.

    Art. 6
    Angajamente speciale

    6.01. Utilizarea imprumutului si a altor fonduri
    AND, in numele Imprumutatului, va folosi sumele imprumutului si celelalte fonduri mentionate in planul de finantare descris in preambul exclusiv pentru executia Proiectului.
    6.02. Finalizarea Proiectului
    AND, in numele Imprumutatului, se angajeaza sa realizeze Proiectul in conformitate cu Descrierea tehnica si sa il finalizeze pana la data specificata in aceasta, data care poate fi modificata periodic cu aprobarea Bancii.
    6.03. Costul majorat al Proiectului
    In cazul in care costul Proiectului depaseste cifra estimata prezentata la pct. 5 din preambul Imprumutatul si/sau AND vor obtine finantare pentru a acoperi depasirea costului fara a apela la Banca, astfel incat sa permita AND sa finalizeze Proiectul in conformitate cu Descrierea tehnica. Planurile pentru finantarea costului suplimentar vor fi comunicate Bancii in timp util pentru aprobare.
    6.04. Procedura de licitatie
    AND se angajeaza sa achizitioneze bunuri si servicii si sa comande lucrari pentru Proiect, acolo unde este cazul si in mod satisfacator pentru Banca, prin licitatie internationala deschisa participantilor din toate tarile.
    6.05. Asigurare
    Atat timp cat imprumutul este nerambursat AND va asigura in mod corespunzator toate lucrarile si proprietatile care fac parte din Proiect, in conformitate cu practica obisnuita pentru lucrari de interes public similare.
    6.06. Intretinerea
    Atat timp cat imprumutul este nerambursat AND se va ingriji ca toate proprietatile ce fac parte din Proiect sa fie intretinute, reparate, ca acestora sa li se faca reparatii capitale si sa fie modernizate, dupa cum va fi necesar, pentru a fi mentinute in buna stare de functionare.
    6.07. Alocarea fondurilor
    Imprumutatul se angajeaza sa aloce anual Proiectului suficiente fonduri bugetare si/sau alte resurse financiare, pentru completarea planului de finantare a Proiectului, pentru partea neacoperita de imprumut, si sa permita finalizarea la timp a acestuia in conformitate cu Descrierea tehnica.
    6.08. Auditarea conturilor
    Imprumutatul si AND se angajeaza sa supuna auditarii anuale, in conformitate cu standardele contabile internationale, atat Fondul special al drumurilor, creat in baza Legii nr. 118 din 16 octombrie 1996, cat si conturile, bugetul si situatiile financiare ale AND.
    6.09. Functionarea Proiectului
    Atat timp cat imprumutul este nerambursat si daca Banca nu isi va fi dat consimtamantul altfel in scris, AND isi va pastra titlul de proprietate si posesiunea asupra activelor care fac parte din Proiect sau, dupa caz, va inlocui si va reinnoi aceste active si va mentine Proiectul in permanenta functionare, in conformitate cu scopul sau initial.
    Banca poate sa nu isi dea consimtamantul numai in cazul in care actiunea propusa ar prejudicia interesele Bancii in calitate de creditor al Imprumutatului sau ar face ca Proiectul sa devina neeligibil pentru finantare din partea Bancii.
    6.10. Servicii de consultanta
    AND se obliga sa angajeze, in urma unei proceduri de selectie satisfacatoare pentru Banca, consultanti internationali ale caror calificare, experienta si termeni de referinta vor fi satisfacatori pentru Banca, in urmatoarele scopuri:
    a) sa asigure asistenta AND in ceea ce priveste proiectarea si specificatiile Proiectului (incluzand pregatirea pentru fiecare sectiune de drum inclusa in prezentul contract a studiilor privind impactul asupra mediului) si pregatirea documentelor de licitatie respective;
    b) sa asigure asistenta AND pentru licitarea lucrarilor si serviciilor referitoare la Proiect;
    c) sa certifice evidenta cheltuielilor efectuate, mentionate in subparagraful 1.04 C;
    d) sa supervizeze si sa raporteze asupra implementarii Proiectului.
    6.11. Aranjamente speciale
    AND se angajeaza ca sectiunile din drumurile nationale cuprinse in anexa A si localizate in zone municipale sa fie incluse in sfera lucrarilor cuprinse in Proiect.
    6.12. Prevederi privind mediul
    Atat timp cat imprumutul este nerambursat AND:
    a) isi va desfasura activitatile in conformitate cu legislatia aplicabila privind mediul si cu standardele Uniunii Europene referitoare la protectia mediului, dupa cum acestea pot fi amendate si modificate, dupa caz, va obtine si va mentine toate autorizatiile guvernamentale necesare aplicabile in aceasta privinta;
    b) va realiza toate lucrarile de intretinere, constructie si reabilitare, precum si politicile de reducere a impactului asupra mediului, care pot fi necesare in cadrul Proiectului, in conformitate cu buna practica si cu standardele la care se face referire la alin. a) al acestui paragraf; si
    c) va realiza toate lucrarile de intretinere si de reabilitare pentru facilitatile Proiectului, care pot fi solicitate de autoritatile competente.
    6.13. Vizite
    A. Imprumutatul intelege ca Banca poate fi obligata sa divulge Curtii de Conturi a Comunitatilor Europene (denumita in continuare Curtea de Conturi) acele documente referitoare la Imprumutat si la Proiect, care sunt necesare pentru indeplinirea sarcinilor Curtii de Conturi, in conformitate cu legislatia Uniunii Europene.
    B. Imprumutatul va determina AND sa permita persoanelor desemnate de Banca, care pot fi insotite de reprezentati ai Curtii de Conturi, sa viziteze amplasamentele, instalatiile si lucrarile incluse in Proiect si sa efectueze acele verificari pe care acestia le doresc. In acest scop Imprumutatul le va acorda sau se va asigura ca le va fi acordata toata asistenta necesara. Cu ocazia unei astfel de vizite reprezentantii Curtii de Conturi pot solicita AND sa prezinte documentele care cad sub incidenta subparagrafului 6.13 A.

    Art. 7
    Garantii

    7.01. Garantii
    Daca Imprumutatul va acorda unei terte parti vreo garantie pentru indeplinirea oricareia dintre obligatiile sale privind datoria externa sau orice fel de preferinta ori prioritate in legatura cu acestea, Imprumutatul, daca Banca va solicita, va furniza Bancii o garantie echivalenta pentru indeplinirea obligatiilor sale in cadrul prezentului contract sau va acorda Bancii o preferinta ori o prioritate echivalenta.
    Imprumutatul confirma ca in prezent nu exista nici o astfel de garantie, preferinta sau prioritate.

    Art. 8
    Informatii

    8.01. Informatii privind Proiectul
    AND:
    a) se va asigura ca evidentele sale prezinta toate operatiunile referitoare la finantarea si realizarea Proiectului;
    b) va transmite Bancii, in limba engleza sau in traducere in limba engleza:
    (i) pana la 30 iunie 2001 si ulterior, trimestrial, pana la terminarea Proiectului, cate un raport privind implementarea Proiectului, care va fi elaborat de consultantii independenti mentionati la alin. g) al subparagrafului 1.04 A;
    (ii) la 6 luni dupa incheierea Proiectului, un raport privind terminarea Proiectului; si
    (iii) periodic, orice alte documente sau informatii suplimentare privind finantarea, implementarea si functionarea Proiectului, dupa cum Banca poate solicita in mod rezonabil, aceste rapoarte fiind elaborate si aprobate de consultantul independent, mentionat la alin. g) al subparagrafului 1.04 A;
    c) va supune aprobarii Bancii fara intarziere orice modificare de natura materiala in planurile generale, graficul de executie, planurile de finantare sau in programul de cheltuieli ale Proiectului, in legatura cu aspectele facute cunoscute Bancii inainte de semnarea acestui contract;
    d) va informa Banca in timp util despre orice situatie care impune consimtamantul Bancii, in conformitate cu prevederile paragrafului 6.09; si
    e) va informa in general Banca despre orice fapt sau eveniment ce ii este cunoscut, care poate prejudicia in mod substantial sau poate afecta conditiile de executie sau de functionare a Proiectului.
    8.02. Informatii privind Imprumutatul
    Imprumutatul va informa Banca:
    a) imediat despre orice hotarare luata de el din orice motiv sau despre orice situatie care il obliga ori despre orice cerere care i s-a facut de a rambursa anticipat orice imprumut acordat initial pentru o perioada mai mare de 5 ani;
    b) imediat despre orice intentie din partea sa de a acorda in favoarea unei terte parti orice garantie pentru oricare dintre activele sale; sau
    c) in general despre orice situatie sau eveniment care ar putea impiedica indeplinirea oricarei obligatii a Imprumutatului asumate in cadrul acestui contract sau ar prejudicia in mod substantial ori ar afecta conditiile de executie sau de functionare a Proiectului.
    8.03. Informatii privind AND
    AND:
    a) va furniza Bancii in fiecare an, in termen de o luna de la publicarea lor, raportul anual, bilantul contabil, contul de profit si pierderi si raportul auditorului, efectuate in concordanta cu standardele internationale de contabilitate; si
    b) va informa Banca:
    (i) imediat in legatura cu orice modificare adusa documentelor sale statutare de baza si cu orice schimbare a statutului legal sau a mandatului sau; sau
    (ii) in general despre orice situatie sau eveniment care ar putea impiedica indeplinirea oricareia dintre obligatiile sale asumate in cadrul prezentului contract.

    Art. 9
    Speze si cheltuieli

    9.01. Impozite, taxe si comisioane
    Imprumutatul si/sau AND vor plati toate impozitele, taxele, comisioanele si alte impuneri de orice natura, inclusiv taxele de timbru si taxele de inregistrare, aferente semnarii sau implementarii prezentului contract sau a oricarui document legat de acesta si aferente acordarii oricarei garantii pentru imprumut.
    Imprumutatul va plati integral capitalul, dobanda, comisioanele si alte sume datorate in baza prezentului contract, brut, fara deducerea vreunei impuneri nationale sau locale de orice fel, cu conditia ca, daca Imprumutatul este obligat prin lege sa faca orice astfel de deducere, acesta sa majoreze suma de plata catre Banca, astfel incat dupa deducere suma neta primita de Banca sa fie echivalenta cu suma datorata.
    9.02. Alte speze
    Imprumutatul va suporta orice costuri profesionale, bancare, de transfer sau de schimb valutar, ocazionate de semnarea sau de implementarea acestui contract ori a documentelor legate de acesta si de acordarea oricarei garantii pentru imprumut.

    Art. 10
    Rambursarea anticipata ca urmare a unui caz de neindeplinire a obligatiilor

    10.01. Dreptul de a solicita rambursarea
    Imprumutatul va rambursa imprumutul sau orice parte a acestuia pe baza cererii facute in acest sens de Banca:
    A. imediat:
    a) daca vreo informatie materiala sau document remis Bancii de catre sau in numele Imprumutatului ori al AND, in legatura cu negocierea acestui contract sau pe perioada in care acesta este in vigoare, se dovedeste incorect in orice detaliu de natura materiala;
    b) daca Imprumutatul nu ramburseaza la data scadentei orice parte din imprumut, nu plateste dobanda la acesta sau nu efectueaza orice alta plata catre Banca, dupa cum este prevazut in prezentul contract;
    c) daca, din cauza neindeplinirii oricarei obligatii in legatura cu acest imprumut, Imprumutatului sau AND i se cere sa ramburseze anticipat orice imprumut acordat initial pentru un termen mai mare de 5 ani;
    d) daca survine vreun eveniment sau o situatie care este posibil sa pericliteze indeplinirea obligatiilor de plata care decurg din imprumut sau sa afecteze negativ orice garantie acordata pentru acesta;
    e) daca vreo obligatie asumata de Imprumutat si la care se face referire la pct. 8 si 9 din preambul inceteaza sa fie indeplinita cu privire la orice imprumut acordat oricarui imprumutat din Romania din resursele Bancii sau ale Uniunii Europene;
    f) daca Imprumutatul sau AND nu isi indeplineste orice obligatie cu privire la orice alt imprumut acordat de Banca din resursele Bancii sau ale Uniunii Europene; sau
    g) (i) daca un executor intra in posesia oricarei parti a activelor AND sau daca un creditor, lichidator ori administrator este desemnat pentru orice parte a acestora; sau
    (ii) daca orice retinere, executare, sechestru sau orice alt proces este initiat ori aplicat asupra proprietatii AND;
    B. la expirarea unei perioade rezonabile, specificata de Banca intr-o comunicare catre Imprumutat, fara ca problema sa fi fost remediata in mod satisfacator pentru Banca:
    a) daca Imprumutatul sau AND nu indeplineste vreo obligatie care rezulta din prezentul contract, alta decat cea mentionata in subparagraful 10.01 A alin. b); sau
    b) daca vreun fapt esential prevazut in preambul se modifica sau se dovedeste eronat si daca modificarea fie prejudiciaza interesul Bancii, in calitate de creditor al Imprumutatului, fie afecteaza negativ implementarea sau functionarea Proiectului.
    10.02. Alte drepturi legale
    Prevederile paragrafului 10.01 nu vor limita nici un alt drept legal al Bancii de a solicita rambursarea anticipata a imprumutului.
    10.03. Daune
    In cazul solicitarii rambursarii anticipate conform prevederilor paragrafului 10.01, Imprumutatul va plati Bancii o suma calculata la data la care s-a facut solicitarea, oricare este mai mare dintre:
    a) o suma calculata conform prevederilor subparagrafului 4.02 A, aplicata asupra sumei care a devenit scadenta si platibila si cu efect de la data scadentei specificata in solicitarea scrisa a Bancii; si
    b) o suma calculata la o rata anuala de 0,25% de la data solicitarii pana la data la care fiecare rata de rambursare a sumei solicitate ar fi fost rambursabila daca nu ar fi fost facuta solicitarea.
    10.04. Nederogari
    Neindeplinirea sau indeplinirea cu intarziere de catre Banca a exercitarii oricaruia dintre drepturile sale conform prevederilor prezentului articol nu va fi considerata ca o renuntare la un astfel de drept.
    10.05. Utilizarea sumelor primite
    Sumele primite ca urmare a solicitarii formulate conform prevederilor prezentului articol vor fi utilizate in primul rand pentru plata daunelor, comisioanelor si a dobanzii, in aceasta ordine, si in al doilea rand pentru acoperirea ratelor nerambursate in ordinea inversa a scadentelor. Acestea se vor aplica intre transe, dupa cum va considera Banca.

    Art. 11
    Legea si jurisdictia

    11.01. Legea
    Prezentul contract, precum si intocmirea, interpretarea si validitatea lui vor fi guvernate de legea franceza.
    Locul realizarii acestui contract este sediul central al Bancii.
    11.02. Jurisdictia
    Toate litigiile privind acest contract vor fi supuse Curtii de Justitie a Comunitatilor Europene (denumita in continuare Curtea).
    Partile la acest contract renunta, prin acesta, la orice imunitate sau drept de a obiecta fata de jurisdictia Curtii.
    O decizie a Curtii, emisa conform prevederilor prezentului paragraf, va fi definitiva si obligatorie pentru parti, fara restrictie sau rezerva.
    11.03. Dovada sumelor datorate
    In orice actiune juridica ce decurge din acest contract certificarea de catre Banca a oricarei sume datorate Bancii potrivit acestui contract va constitui dovada prima facie a unei astfel de sume.

    Art. 12
    Clauze finale

    12.01. Notificari
    Notificarile si alte comunicari transmise in legatura cu prezentul contract vor fi trimise la adresele mentionate la pct. 1 de mai jos, cu exceptia notificarilor catre Imprumutat si AND in legatura cu litigiile in curs sau in declansare, care vor fi trimise la adresele specificate la pct. 2 de mai jos, unde Imprumutatul si AND isi aleg sediul:
    - pentru Banca:      1. 100, boulevard Konrad Adenauer, L-2950
                            Luxemburg-Kirchberg, Marele Ducat al Luxemburgului;
    - pentru Imprumutat: 1. str. Apolodor nr. 17, sectorul 5, RO-70060,
                            Bucuresti, Romania;
                         2. Misiunea Romaniei pe langa Comunitatile Europene,
                            107, rue Gabrielle, B-1180 Bruxelles, Belgia;
    - pentru AND:        1. bd Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1, RO-77113,
                            Bucuresti, Romania;
                         2. Misiunea Romaniei pe langa Comunitatile Europene,
                            107, rue Gabrielle, B-1180 Bruxelles, Belgia.
    Fiecare parte poate, prin notificarea celeilalte parti, sa isi schimbe adresele mentionate mai sus, cu conditia ca adresele de la pct. 2 de mai sus sa fie schimbate numai cu alta adresa din cadrul Uniunii Europene.
    12.02. Forma notificarii
    Notificarile si alte comunicari, pentru care sunt mentionate in acest contract perioade fixe sau care fixeaza ele insele perioade obligatorii pentru destinatar, vor fi transmise personal, prin scrisoare recomandata, telegrama, telex sau orice alte mijloace de transmitere care fac posibila dovada primirii de catre destinatar. Data inregistrarii sau, dupa caz, data declarata a primirii documentului transmis va fi concludenta pentru determinarea unei perioade.
    12.03. Preambul, anexe si documente anexate
    Preambulul si urmatoarele anexe fac parte din acest contract:
    - anexa A "Descrierea tehnica";
    - anexa B "Graficul de rambursare".
    Urmatoarele documente sunt anexate la prezentul contract:
    - documentul I "Imputernicirea pentru semnare din partea Imprumutatului";
    - documentul II "Imputernicirea pentru semnare din partea AND".
    Ca urmare partile la prezentul contract au convenit ca acesta sa fie semnat in 4 exemplare originale in limba engleza, fiecare pagina fiind semnata cu initiale in numele Imprumutatului de doamna Carmen Ghita, director general adjunct, in numele Bancii de domnul Gerhard Hurtz, consilier-sef, si in numele AND de doamna Eugenia Dunca, director.

                     Semnat pentru si in numele Romaniei,
                             Valentina Siclovan

         Semnat pentru si in numele Bancii Europene de Investitii,
                                Wolfgang Roth

                          Semnat pentru si in numele
                 Administratiei Nationale a Drumurilor (AND),
                                Danila Bucsa

    ANEXA A

                              DESCRIEREA TEHNICA
    Romania - Proiectul de reabilitare a drumurilor, etapa a IV-a

    Scopul Proiectului este de a reabilita si moderniza mai multe sectoare din reteaua romana de drumuri europene. Sunt vizate urmatoarele tronsoane de drumuri:
    - tronsonul 1: Cluj-Napoca - Dej - Bistrita - Suceava (E 576 - 310,5 km);
    - tronsonul 2: Petrosani - Simeria (E 79 - 74,5 km);
    - tronsonul 3: Lugoj - Caransebes - Drobeta-Turnu Severin - Craiova (E 70 - 254 km).
    Lungimea totala de drum reabilitat si modernizat efectiv pe tronsonul 1 mentionat mai sus va fi stabilita numai dupa ce proiectul detaliat al tuturor sectiunilor din Proiect va fi incheiat.
    Se asteapta ca o lungime de cel putin 240 km pe tronsonul 1, intre orasele Cluj-Napoca si Campulung Moldovenesc, sa fie inclusa in Proiect.
    Proiectul cuprinde detalii de executie, studii de impact asupra mediului si documentele de licitatie (pentru toate tronsoanele de drum avute in vedere), precum si achizitionarea de terenuri, constructii, supervizare de lucrari si dare in exploatare (numai pentru sectoarele de drum care vor fi reabilitate si modernizate). Creditul va fi folosit in scopul finantarii cheltuielilor aferente tronsoanelor 1 si 2.
    Reabilitarea si modernizarea vor cuprinde ranforsarea partii carosabile existente sau realizarea de noi structuri de drum. In majoritatea cazurilor partea carosabila va fi largita cu un acostament carosabil suplimentar de 0,75 m pana la 2,50 m, pe ambele parti, in functie de situatia traficului. Pentru teren deluros, acolo unde este cazul, vor fi adaugate benzi de urcare.
    Proiectul include, de asemenea, reabilitarea infrastructurii de drenare (conducte tubulare si casetate, santuri) si a podurilor. Proiectul cuprinde si alte lucrari necesare pentru modernizare, precum lucrari de consolidare, ziduri de sprijin, santuri, lucrari de terasare, reabilitarea drumurilor de acces pe o lungime de pana la 25 m de la intersectii, indicatoare si marcarea drumurilor.
    Viteza proiectata va fi de 80 - 90 km/h in teren plat si de 50 - 60 km/h in teren deluros, in functie de topografie si aliniamente.
    Data estimata de terminare a lucrarilor este luna octombrie 2004.
    Sectiunile transversale tip ale sectoarelor de drum de pe tronsoanele avute in vedere sunt urmatoarele:

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - Banda suplimentara de urcare sau ranforsarea celei existente
    B - Largirea acostamentelor pana la latimea partii carosabile
 ______________________________________________________________________________
|           |Ranforsarea| Consolidarea  |   A  |  B |Numar| Latimea | Latimea  |
|           | benzilor  |acostamentelor |      |    | de  |sectiunii| totala a |
|           | existente |               |      |    |benzi| pavate  |platformei|
|___________|___________|_______________|______|____|_____|_________|__________|
| Tipul 1   | 2 x 3,50 m|  2 x 0,75 m   |   -  |  - |  2  |   8,5 m |  10,00 m |
|           |           |(+2 x 0,75 m)*)|      |    |     |         |          |
|___________|___________|_______________|______|____|_____|_________|__________|
| Tipul 2   | 2 x 3,50 m|  2 x 0,75 m   |3,50 m|  - |  3  |  12 m   |  13,50 m |
|           |           |(+2 x 0,75 m)*)|(2,50 |    |     | (11 m)  | (12,50 m)|
|           |           |               | m)*)|    |     |         |          |
|___________|___________|_______________|______|____|_____|_________|__________|
| Tipul 3   | 2 x 3,50 m|      0        |   -  |2 x |2 + 2|  12 m   |  13,00 m |
|           |           |(+2 x 0,50 m)*)|      |2,50|     |         |          |
|           |           |               |      | m  |     |         |          |
|___________|___________|_______________|______|____|_____|_________|__________|
| Tipul 4   | 2 x 7,00 m|  2 x 0,75 m   |   -  |    |  4  |  15,9 m |  19,40 m |
|___________|___________|_______________|______|____|_____|_________|__________|
| Tipul 5   | 2 x (3,50 |      0        |   -  |    |  4  |         |  7,00 -  |
| (zone     | - 10) m   |               |      |    |     |         | 20,00 m +|
|municipale)|           |               |      |    |     |         | eventual |
|           |           |               |      |    |     |         | banda de |
|           |           |               |      |    |     |         | separare |
|___________|___________|_______________|______|____|_____|_________|__________|
    *) Pe stratul de balast se vor pune dale de beton sau de pamant vegetal inierbat.
    *) 2,50 m in teren deluros cu panta transversala accentuata combinata cu riscul alunecarilor de teren.

    Detaliile referitoare la sectoarele de drum de pe tronsoanele avute in vedere sunt:
 ______________________________________________________________________________
|  |   Drumul   |     Sectiunea         |Lungimea|    Sectiunea transversala   |
|  |            |                       |  (km)  |_____________________________|
|  |            |                       |        |Tip 1|Tip 2|Tip 3|Tip 4|Tip 5|
|  |            |                       |        | (km)| (km)| (km)| (km)| (km)|
|__|____________|_______________________|________|_____|_____|_____|_____|_____|
|1a| DN 6 | E 70| Lugoj - Caransebes    |  39,0  | 37,5|     |     | 1,5 |     |
|1b| DN 6 | E 70| Caransebes -          |        |     |     |     |     |     |
|  |      |     | Drobeta-Turnu Severin | 113,0  |104,5| 1,0 |     | 1,5 | 6,0 |
|1c| DN 6 | E 70| Drobeta-Turnu Severin |        |     |     |     |     |     |
|  |      |     | - Craiova             | 102,0  | 90,5| 5,0 |     |     | 6,5 |
|  |      |     | ..................... | .....  | ....| ... | ... | ... | ....|
|  |      |     | Subtotal 1 (EC-ISPA)  | 254,0  |232,5| 6,0 |     | 3,0 | 12,5|
|__|______|_____|_______________________|________|_____|_____|_____|_____|_____|
|2a| DN 1C|E 576| Cluj-Napoca - Dej     |  53,5  |     |     | 33,0|     | 20,5|
|2b| DN 17|E 576| Dej - granita         |        |     |     |     |     |     |
|  |      |     | Nasaud/Suceava        | 116,0  | 93,0| 14,0|     |     |  9,0|
|2c| DN 17|E 576| Granita Nasaud/Suceava|        |     |     |     |     |     |
|  |      |     | - Suceava*)           | 141,0  |126,0| 11,0|     |     |  4,0|
|2d| DN 66|E 79 | Petrosani - Simeria   |  74,5  | 64,5|  8,0|     |     |  2,0|
|  |      |     | ..................... | .....  | ....| ... | ... | ... | ....|
|  |      |     | Subtotal 2 (EIB)      | 385,0  |283,5| 33,0| 33,0|  0  | 35,5|
|__|______|_____|_______________________|________|_____|_____|_____|_____|_____|
|  TOTAL GENERAL:                       | 639,0  |516,0| 39,0| 33,0| 3,0 | 48,0|
|_______________________________________|________|_____|_____|_____|_____|_____|
    *) Inclusiv reabilitarea a 4 km in cadrul zonei urbane a orasului Suceava.

    Lungimile sectiunilor transversale tip prezentate in tabelul de mai sus sunt doar orientative. Configuratia finala a sectiunii transversale a fiecarui sector de drum care urmeaza sa fie reabilitat si modernizat va fi stabilita prin acordul dintre Banca si AND, o data ce proiectele detaliate ale tuturor sectiunilor Proiectului vor fi definitivate.

    ANEXA B

                            GRAFIC DE RAMBURSARE

    Romania - Proiectul de reabilitare a drumurilor, etapa a IV-a
_________________________________________________________
        Data scadenta       Sume de rambursat exprimate
     a ratei de rambursat     ca procent din imprumut
_________________________________________________________
  1. 10 aprilie 2006                    3,33%
  2. 10 octombrie 2006                  3,33%
  3. 10 aprilie 2007                    3,33%
  4. 10 octombrie 2007                  3,33%
  5. 10 aprilie 2008                    3,33%
  6. 10 octombrie 2008                  3,33%
  7. 10 aprilie 2009                    3,33%
  8. 10 octombrie 2009                  3,33%
  9. 10 aprilie 2010                    3,33%
 10. 10 octombrie 2010                  3,33%
 11. 10 aprilie 2011                    3,33%
 12. 10 octombrie 2011                  3,33%
 13. 10 aprilie 2012                    3,33%
 14. 10 octombrie 2012                  3,33%
 15. 10 aprilie 2013                    3,33%
 16. 10 octombrie 2013                  3,33%
 17. 10 aprilie 2014                    3,33%
 18. 10 octombrie 2014                  3,33%
 19. 10 aprilie 2015                    3,33%
 20. 10 octombrie 2015                  3,33%
 21. 10 aprilie 2016                    3,33%
 22. 10 octombrie 2016                  3,33%
 23. 10 aprilie 2017                    3,33%
 24. 10 octombrie 2017                  3,33%
 25. 10 aprilie 2018                    3,33%
 26. 10 octombrie 2018                  3,33%
 27. 10 aprilie 2019                    3,33%
 28. 10 octombrie 2019                  3,33%
 29. 10 aprilie 2020                    3,33%
 30. 10 octombrie 2020                  3,43%
_________________________________________________________SmartCity5

COMENTARII la Legea 527/2001

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 527 din 2001
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Are 700 de modificari, chiar crezi ca le vei primi?
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Are 700 de modificari, chiar crezi ca le vei primi?
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ mică, de până la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite pentru locuințe, credite auto, credite pentru studenți, credite de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Suntem garantați că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de împrumut, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care schimbă viața.
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    O zi buna Ai nevoie de un împrumut în toate scopurile? Aveți o problemă financiară? Bridge Finance este garantat prin furnizarea de servicii financiare clienților la o rată a dobânzii favorabilă. Împrumuturile noastre sunt simple și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem egala orice buget cu o rată a dobânzii de 2% față de bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să contactați acum (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Vreau să apreciez împrumuturile Karin Sabine pentru mine un împrumut de 40.000 EUR. dacă aveți nevoie de un împrumut urgent, evitați să fiți înșelați de creditori falși și aplicați prin firma de împrumut real prin e-mail sabinhelps@gmail.com whatsapp +79267494861 ..
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Căutați o afacere, o companie sau un împrumut personal? Oferim toate tipurile de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
Alte acte pe aceeaşi temă cu Legea 527/2001
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu