E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 51 din 21 iunie 1996

pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 25/1995 privind reglementarea


SmartCity3

organizarii si finantarii activitatii de cercetare-dezvoltare
ACT EMIS DE: PARLAMENT
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 134 din 27 iunie 1996

    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

    ARTICOL UNIC
    Se aproba Ordonanta Guvernului nr. 25 din 11 august 1995 privind reglementarea organizarii si finantarii activitatii de cercetare-dezvoltare, emisa in temeiul art. 1 lit. g) din Legea nr. 81/1995 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 194 din 25 august 1995, cu urmatoarele modificari si completari:
    1. Articolul 2 literele b) si c) se modifica si se completeaza, avand urmatorul cuprins:
    "b) cercetarea aplicativa, destinata in principal utilizarii cunostintelor stiintifice, in economie si societate, pentru realizarea de noi sisteme, produse, tehnologii si servicii;"
    "c) dezvoltarea tehnologica, formata din activitatile de inginerie a sistemelor, de inginerie si proiectare tehnologica, de transfer tehnologic si valorificare a inventiilor, prin care se realizeaza dezvoltarea, aplicarea si transferul rezultatelor cercetarii catre agentii economici, precum si in plan social, si care au ca scop introducerea si materializarea de noi tehnologii, produse, sisteme si servicii, precum si perfectionarea celor existente."
    2. Articolul 3 alineatul (1), precum si literele e), f) si g) se modifica si se completeaza, avand urmatorul cuprins:
    "Art. 3
    (1) Activitatea de cercetare-dezvoltare se poate desfasura, in conditiile legii, in cadrul categoriilor de unitati prezentate mai jos, indiferent de tipul de proprietate si de forma de organizare a acestora:"
    "e) unitati de cercetare-dezvoltare ale academiilor de ramura, organizate ca institute nationale de cercetare-dezvoltare sau ca institutii publice;"
    "f) societati comerciale de cercetare-dezvoltare, unitati sau compartimente de cercetare-dezvoltare din cadrul societatilor comerciale sau al regiilor autonome, precum si unitati de cercetare-dezvoltare in subordinea regiilor autonome;"
    "g) muzee si alte unitati cu personalitate juridica."
    3. Articolul 7 alineatul (3) se modifica si se completeaza, avand urmatorul cuprins:
    "(3) Pentru activitatea desfasurata, membrii Colegiului consultativ, cei ai comisiilor Colegiului consultativ si ai comisiilor de evaluare si avizare organizate de acestea sunt remunerati in conditiile legii."
    4. Articolul 8 alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Coordonarea executarii programelor, subprogramelor sau a altor actiuni cuprinse in Programul national de cercetare stiintifica si dezvoltare tehnologica, in scopul corelarii acestora, revine categoriilor de unitati prevazute la art. 3 alin. (1)."
    5. Articolul 9 se modifica si se completeaza, avand urmatorul cuprins:
    "Art. 9
    Atribuirea spre executie a programelor, a subprogramelor si a temelor componente ale Programului national de cercetare stiintifica si dezvoltare tehnologica, precum si a actiunilor cuprinse in acesta se face de catre Ministerul Cercetarii si Tehnologiei, pe baza criteriilor elaborate de Colegiul consultativ."
    6. Dupa articolul 9 se introduce un nou articol, care devine articolul 10, cu urmatorul cuprins:
    "Art. 10
    Unitatile de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii si industriei alimentare sunt subordonate Academiei de Stiinte Agricole si Silvice "Gheorghe Ionescu Sisesti" si functioneaza ca structuri ale acesteia, conform prezentei ordonante."
    7. Articolul 10 devine prin renumerotare articolul 11.
    8. Articolul 11 devine prin renumerotare articolul 12. Literele a), b), c) si d) ale articolului 12 se modifica si se completeaza, avand urmatorul cuprins:
    "a) pentru finantarea programelor, a subprogramelor, a temelor si a actiunilor noi din Programul national de cercetare stiintifica si dezvoltare tehnologica, atribuite in sistem competitiv, precum si a altor teme de cercetare de interes national sub forma de granturi;"
    "b) pentru finantarea, in baza criteriilor prevazute la art. 9, a programelor, a subprogramelor, a temelor de cercetare-dezvoltare si a actiunilor care continua pe mai multi ani dupa realizarea in primul an a unor faze ale acestor teme, precum si a temelor si a obiectivelor noi atribuite direct spre executie, care nu se pot realiza in sistem competitiv, denumita finantare-nucleu a Programului national de cercetare stiintifica si dezvoltare tehnologica;"
    "c) pentru finantarea in sistem institutional a unor unitati de cercetare-dezvoltare organizate ca institutii publice bugetare, pe baza de program de cercetare-dezvoltare, in vederea acoperirii cheltuielilor de functionare si investitii;"
    "d) pentru cofinantare, care consta in alocarea unor sume de la bugetul de stat, in completarea resurselor agentilor economici beneficiari, in scopul realizarii unor teme de cercetare-dezvoltare si a unor actiuni de transfer tehnologic al rezultatelor. Fondul destinat cofinantarii activitatii de cercetare-dezvoltare se stabileste prin legile bugetare anuale. Alocarea acestui fond pentru cofinantare se aproba prin hotarare a Guvernului la propunerea Ministerului Cercetarii si Tehnologiei, in limita de pana la 50% din valoarea totala a fiecarui proiect. Selectarea si contractarea proiectelor de cofinantare se efectueaza pe baza de criterii si conditii specifice, aprobate de Guvern la propunerea Ministerului Cercetarii si Tehnologiei."
    9. Articolul 12 devine prin renumerotare articolul 13, se modifica si se completeaza, avand urmatorul cuprins:
    "Art. 13
    (1) Categoriile de cheltuieli necesare realizarii programelor, subprogramelor, temelor de cercetare-dezvoltare si actiunilor cuprinse in programele de cercetare-dezvoltare se stabilesc de catre ordonatorii principali de credite.
    (2) Din fondurile bugetare alocate Ministerului Cercetarii si Tehnologiei pentru activitatea de cercetare-dezvoltare se finanteaza si urmatoarele cheltuieli:
    a) cheltuieli pentru burse de cercetare;
    b) cheltuieli pentru premierea unor realizari deosebite in domeniul stiintei si tehnologiei, conforme cu metodologia aprobata prin hotarare a Guvernului;
    c) cheltuieli pentru informare si documentare;
    d) cheltuieli pentru subventionarea literaturii tehnico-stiintifice;
    e) cheltuieli pentru cotizatii si participare ca membru in organisme, organizatii si institutii internationale de profil;
    f) cheltuieli pentru finantarea intretinerii, exploatarii si functionarii instalatiilor speciale de interes national;
    g) cheltuieli pentru organizarea de manifestari tehnico-stiintifice;
    h) cheltuieli pentru organizarea de targuri si expozitii tehnico-stiintifice interne si internationale;
    i) cheltuieli pentru functionarea organismelor si institutiilor sistemului de cercetare-dezvoltare, inclusiv a Colegiului consultativ si a comisiilor organizate de acesta;
    j) cheltuieli pentru mobilitatea specialistilor din sistemul de cercetare-dezvoltare prevazut la art. 3."
    10. Articolul 13 devine prin renumerotare articolul 14, se completeaza si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 14
    Programele, subprogramele, temele de cercetare-dezvoltare si actiunile cuprinse in Programul national de cercetare stiintifica si dezvoltare tehnologica se realizeaza pe baza de contracte de finantare incheiate intre unitatile carora li s-a atribuit executia, pe de o parte, si ordonatorul principal de credite, pe de alta parte. Metodologia de contractare a programelor, a subprogramelor, a temelor de cercetare-dezvoltare si a actiunilor din Programul national de cercetare stiintifica si dezvoltare tehnologica, precum si de avizare a rezultatelor acestora se aproba prin ordin al ministrului cercetarii si tehnologiei."
    11. Articolul 14 devine prin renumerotare articolul 15, se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 15
    Prin hotarare a Guvernului se infiinteaza Agentia Nationala pentru Transfer Tehnologic, ca organism de specialitate in subordinea Ministerului Cercetarii si Tehnologiei, cu atributii in domeniul stimularii si finantarii actiunilor de transfer tehnologic, in vederea valorificarii rezultatelor cercetarii si a brevetelor de inventii."
    12. Dupa articolul 14 (15 renumerotat) se introduce un nou articol, care devine articolul 16 si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 16
    In scopul asigurarii continuitatii finantarii activitatilor de cercetare-dezvoltare in perioada de pana la intrarea in vigoare a legii bugetare anuale, se pot acorda sume in avans de pana la 30% din valoarea trimestriala a contractelor de cercetare-dezvoltare."
    13. Articolul 15 devine prin renumerotare articolul 17. Alineatul (2) al articolului 17 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Institutele nationale de cercetare-dezvoltare participa la elaborarea strategiei de dezvoltare in domeniul propriu de activitate si desfasoara activitate de cercetare-dezvoltare pentru realizarea Programului national de cercetare stiintifica si dezvoltare tehnologica."
    14. Articolul 16 devine prin renumerotare articolul 18. Alineatele (2) si (3) ale articolului 18 se modifica si se completeaza, avand urmatorul cuprins:
    "(2) Reorganizarea unitatilor prevazute la alin. (1) in institute nationale de cercetare-dezvoltare se face pe baza metodologiei prevazute la art. 19 in urma evaluarii efectuate de catre Ministerul Cercetarii si Tehnologiei impreuna cu organul administratiei publice centrale sau locale, coordonatorul din domeniul de activitate al unitatii."
    "(3) Fondul Proprietatii de Stat va asigura, in termen de 30 de zile de la data organizarii unitatilor prevazute la alin. (2), compensarea cotei-parti de 30% din capitalul social al societatilor comerciale care se reorganizeaza, cuvenita Fondurilor Proprietatii Private."
    15. Articolul 17 devine prin renumerotare articolul 19 alineatul (1) si se completeaza cu doua noi alineate (2) si (3) prin preluarea continutului modificat si completat al articolelor 18 si 19, avand urmatorul cuprins:
    "Art. 19
    (1) Infiintarea de noi institute nationale de cercetare-dezvoltare se face prin hotarari ale Guvernului, la propunerea Ministerului Cercetarii si Tehnologiei, impreuna cu organismul national coordonator in domeniul de activitate respectiv.
    (2) Reorganizarea sau infiintarea se face in conformitate cu metodologia de evaluare si acreditare a institutelor nationale de cercetare-dezvoltare, aprobata de Guvern la propunerea Ministerului Cercetarii si Tehnologiei.
    (3) Prin actul de reorganizare sau de infiintare a unitatilor de cercetare-dezvoltare se stabilesc: denumirea, obiectul de activitate, structura organizatorica, organul coordonator, sediul si patrimoniul. Prin acelasi act se aproba regulamentul de organizare si functionare a unitatii respective."
    16. Articolul 20 se modifica si se completeaza, avand urmatorul cuprins:
    "Art. 20
    (1) Institutele nationale de cercetare-dezvoltare au in administrare bunuri proprietate a statului, calculeaza amortismente, conduc evidenta contabila in regim economic si aplica acele reglementari specifice unitatilor organizate ca regii autonome, prevazute in regulamentul de organizare si functionare mentionat la art. 19 alin. (3).
    (2) Concesionarea unor subunitati, servicii sau activitati se poate face numai in scopul stimularii transferului rezultatelor activitatii de cercetare-dezvoltare, potrivit statutelor proprii si prevederilor legale corespunzatoare, cu aprobarea organelor coordonatoare si a Ministerului Cercetarii si Tehnologiei."
    17. Articolul 21 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 21
    (1) Institutele nationale de cercetare-dezvoltare sunt sprijinite financiar de la bugetul de stat pentru realizarea unor investitii, dotari, aparatura, echipamente si instalatii, cu respectarea prevederilor legale in vigoare.
    (2) Institutele nationale de cercetare-dezvoltare decid asupra investitiilor ce urmeaza a fi realizate din fonduri proprii, din credite bancare, precum si din alte surse constituite conform legii."
    18. Articolul 22 se modifica si se completeaza, avand urmatorul cuprins:
    "Art. 22
    (1) Rezultatele stiintifice ale cercetarilor, precum si tehnologiile, procesele tehnologice noi, know-how, drepturile din brevetele de inventii, obiectele fizice achizitionate sau realizate pe parcursul derularii contractelor finantate din fonduri publice apartin unitatilor de cercetare-dezvoltare executante, cu respectarea prevederilor art. 5 si 48 din Legea nr. 64/1991, daca prin contract nu s-a prevazut altfel. Transmiterea cu orice titlu, catre terte persoane, a rezultatelor obtinute in cadrul contractului se face numai in conditiile stabilite prin contract sau, in lipsa acestora, cu acordul prealabil al partilor contractante.
    (2) Rezultatele cercetarilor concretizate in active tangibile si intangibile, efectuate si finalizate din fonduri publice pana la publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei a prezentei ordonante, al caror beneficiar este Ministerul Cercetarii si Tehnologiei, se transfera prin hotarare a Guvernului executantilor si se inregistreaza in evidenta contabila a acestora."
    19. Articolul 23 alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Unitatile de cercetare-dezvoltare privatizate nu pot mentine in patrimoniu informatiile sau documentatiile de interes national acumulate pana la data privatizarii. Aceste informatii si documentatii, determinate in conformitate cu prevederile normelor mentionate la alin. (1), se depun la institutele nationale de cercetare-dezvoltare desemnate in acest scop de catre Ministerul Cercetarii si Tehnologiei si de organul coordonator sau se pastreaza in custodia unitatii privatizate, in temeiul unor clauze speciale prevazute in contract."
    20. Dupa articolul 23 se introduce un nou articol, care devine articolul 24, avand urmatorul cuprins:
    "Art. 24
    Drepturile si indatoririle persoanelor care desfasoara activitati de cercetare-dezvoltare vor fi prevazute in Statutul personalului din cercetare-dezvoltare aprobat prin lege."
    21. Articolul 24 devine prin renumerotare articolul 25. Alineatul (1) al articolului 25 se modifica si se completeaza, avand urmatorul cuprins:
    "Art. 25
    (1) In termen de 180 de zile de la data intrarii in vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonante, unitatile de cercetare-dezvoltare, care in prezent functioneaza potrivit Hotararii Guvernului nr. 100/1991 pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 1.284/1990 privind unele masuri de organizare si finantare a unitatilor de cercetare-dezvoltare, se vor reorganiza ca institute nationale de cercetare-dezvoltare, ca societati comerciale sau ca institutii publice."
    22. Articolul 25 devine prin renumerotare articolul 26, se modifica si se completeaza, avand urmatorul cuprins:
    "Art. 26
    In termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonante:
    a) Ministerul Cercetarii si Tehnologiei va supune aprobarii Guvernului Programul national de cercetare stiintifica si dezvoltare tehnologica prevazut la art. 6;
    b) Ministerul Cercetarii si Tehnologiei impreuna cu Academia Romana, Ministerul Invatamantului si Ministerul Finantelor vor elabora regulamentul pentru granturile prevazute la art. 12 lit. a), care se aproba prin hotarare a Guvernului;
    c) Ministerul Cercetarii si Tehnologiei va elabora criteriile si conditiile specifice privind selectarea si contractarea proiectelor de transfer tehnologic, prevazute la art. 12 lit. d), care se aproba prin hotarare a Guvernului;
    d) Ministerul Cercetarii si Tehnologiei va elabora un proiect de hotarare a Guvernului pentru infiintarea Agentiei Nationale pentru Transfer Tehnologic prevazute la art. 15;
    e) Ministerul Cercetarii si Tehnologiei va elabora metodologia de evaluare si acreditare a institutelor nationale de cercetare-dezvoltare, prevazuta la art. 19 alin. (2), care se aproba prin hotarare a Guvernului;
    f) Ministerul Cercetarii si Tehnologiei va elabora un proiect de hotarare a Guvernului privind transferul rezultatelor concretizate in active tangibile si intangibile, efectuate si finalizate pana la publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei a prezentei ordonante, conform prevederilor art. 22 alin. (2)."
    23. Dupa articolul 25 (26 renumerotat) se introduce un nou articol, care devine articolul 27, avand urmatorul cuprins:
    "Art. 27
    In termen de 180 de zile de la data intrarii in vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonante, Ministerul Cercetarii si Tehnologiei in colaborare cu Ministerul Invatamantului si Academia Romana, va elabora proiectul de statut al personalului din cercetare-dezvoltare, prevazut la art. 24."
    24. Articolul 26 devine prin renumerotare articolul 28.
    25. Anexa la ordonanta se completeaza cu punctul 11, care va avea urmatorul cuprins:
    "11. Hotararea Guvernului nr. 57/1992 privind unele masuri pentru desfasurarea activitatilor de cercetare stiintifica, proiectare, expertiza si consulting in institutiile de invatamant superior."

    Aceasta lege a fost adoptata in sedinta comuna a Camerei Deputatilor si Senatului din 19 martie 1996, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, si a fost reexaminata de Camera Deputatilor in sedinta din 18 iunie 1996 si de Senat in sedinta din 17 iunie 1996 potrivit art. 145 alin. (1) din Constitutie, in urma Deciziei Curtii Constitutionale nr. 36 din 2 aprilie 1996*).
----------------
    *) Decizia Curtii Constitutionale nr. 36 din 2 aprilie 1996 a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 75 din 11 aprilie 1996.

                 p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
                           RADU BERCEANU

                     p. PRESEDINTELE SENATUI
                            ION SOLCANUSmartCity5

COMENTARII la Legea 51/1996

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 51 din 1996
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
ANONIM a comentat Hotărârea 559 1990
    Din păcate această hotărâre prevede incadrarea în grupe indiferent de activitatea desfășurată a celor care lucrează în industria chimică( directori, contabili, economiști) fără deosebire adică un operator chimist este încadrat în grupă la fel ca și directorul. Ținînd cont de anul ”hotărârii” în care revoluția încă se mișca prin intreprinderi este de înțeles..oarecum.
ANONIM a comentat Decizia 589 2006
    La Pucioasa DB nu a fost nici-o revolutie,si totusi orasul este plin de revolutionari,????
ANONIM a comentat Legea 406 2001
     Aceasta lege , este depasita ...nu mai santem in anii '90 cand un candidat la presedentie nu avea unde locui..in zilele noastre , alesii au chiar cate 6 case (unele aducandu-le venituri subtantiale din chirii ) asa ca se impune ca "alesii " nostri sa revada si sa aduca ceva modificari legii , un singur articol ar fi suficient..sa se faca mentiunea ca prevederile nu se aplica celor care detin deja mai mult de 2 spatii..este imoral ca unuia care are peste 2 imobile cu destinatie de locuit sa ii mai dam o vila sau palat si pe cele personale sa le inchirieze
Alte acte pe aceeaşi temă cu Legea 51/1996
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu