E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 51 din 21 iunie 1996

pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 25/1995 privind reglementarea


SmartCity3

organizarii si finantarii activitatii de cercetare-dezvoltare
ACT EMIS DE: PARLAMENT
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 134 din 27 iunie 1996

    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

    ARTICOL UNIC
    Se aproba Ordonanta Guvernului nr. 25 din 11 august 1995 privind reglementarea organizarii si finantarii activitatii de cercetare-dezvoltare, emisa in temeiul art. 1 lit. g) din Legea nr. 81/1995 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 194 din 25 august 1995, cu urmatoarele modificari si completari:
    1. Articolul 2 literele b) si c) se modifica si se completeaza, avand urmatorul cuprins:
    "b) cercetarea aplicativa, destinata in principal utilizarii cunostintelor stiintifice, in economie si societate, pentru realizarea de noi sisteme, produse, tehnologii si servicii;"
    "c) dezvoltarea tehnologica, formata din activitatile de inginerie a sistemelor, de inginerie si proiectare tehnologica, de transfer tehnologic si valorificare a inventiilor, prin care se realizeaza dezvoltarea, aplicarea si transferul rezultatelor cercetarii catre agentii economici, precum si in plan social, si care au ca scop introducerea si materializarea de noi tehnologii, produse, sisteme si servicii, precum si perfectionarea celor existente."
    2. Articolul 3 alineatul (1), precum si literele e), f) si g) se modifica si se completeaza, avand urmatorul cuprins:
    "Art. 3
    (1) Activitatea de cercetare-dezvoltare se poate desfasura, in conditiile legii, in cadrul categoriilor de unitati prezentate mai jos, indiferent de tipul de proprietate si de forma de organizare a acestora:"
    "e) unitati de cercetare-dezvoltare ale academiilor de ramura, organizate ca institute nationale de cercetare-dezvoltare sau ca institutii publice;"
    "f) societati comerciale de cercetare-dezvoltare, unitati sau compartimente de cercetare-dezvoltare din cadrul societatilor comerciale sau al regiilor autonome, precum si unitati de cercetare-dezvoltare in subordinea regiilor autonome;"
    "g) muzee si alte unitati cu personalitate juridica."
    3. Articolul 7 alineatul (3) se modifica si se completeaza, avand urmatorul cuprins:
    "(3) Pentru activitatea desfasurata, membrii Colegiului consultativ, cei ai comisiilor Colegiului consultativ si ai comisiilor de evaluare si avizare organizate de acestea sunt remunerati in conditiile legii."
    4. Articolul 8 alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Coordonarea executarii programelor, subprogramelor sau a altor actiuni cuprinse in Programul national de cercetare stiintifica si dezvoltare tehnologica, in scopul corelarii acestora, revine categoriilor de unitati prevazute la art. 3 alin. (1)."
    5. Articolul 9 se modifica si se completeaza, avand urmatorul cuprins:
    "Art. 9
    Atribuirea spre executie a programelor, a subprogramelor si a temelor componente ale Programului national de cercetare stiintifica si dezvoltare tehnologica, precum si a actiunilor cuprinse in acesta se face de catre Ministerul Cercetarii si Tehnologiei, pe baza criteriilor elaborate de Colegiul consultativ."
    6. Dupa articolul 9 se introduce un nou articol, care devine articolul 10, cu urmatorul cuprins:
    "Art. 10
    Unitatile de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii si industriei alimentare sunt subordonate Academiei de Stiinte Agricole si Silvice "Gheorghe Ionescu Sisesti" si functioneaza ca structuri ale acesteia, conform prezentei ordonante."
    7. Articolul 10 devine prin renumerotare articolul 11.
    8. Articolul 11 devine prin renumerotare articolul 12. Literele a), b), c) si d) ale articolului 12 se modifica si se completeaza, avand urmatorul cuprins:
    "a) pentru finantarea programelor, a subprogramelor, a temelor si a actiunilor noi din Programul national de cercetare stiintifica si dezvoltare tehnologica, atribuite in sistem competitiv, precum si a altor teme de cercetare de interes national sub forma de granturi;"
    "b) pentru finantarea, in baza criteriilor prevazute la art. 9, a programelor, a subprogramelor, a temelor de cercetare-dezvoltare si a actiunilor care continua pe mai multi ani dupa realizarea in primul an a unor faze ale acestor teme, precum si a temelor si a obiectivelor noi atribuite direct spre executie, care nu se pot realiza in sistem competitiv, denumita finantare-nucleu a Programului national de cercetare stiintifica si dezvoltare tehnologica;"
    "c) pentru finantarea in sistem institutional a unor unitati de cercetare-dezvoltare organizate ca institutii publice bugetare, pe baza de program de cercetare-dezvoltare, in vederea acoperirii cheltuielilor de functionare si investitii;"
    "d) pentru cofinantare, care consta in alocarea unor sume de la bugetul de stat, in completarea resurselor agentilor economici beneficiari, in scopul realizarii unor teme de cercetare-dezvoltare si a unor actiuni de transfer tehnologic al rezultatelor. Fondul destinat cofinantarii activitatii de cercetare-dezvoltare se stabileste prin legile bugetare anuale. Alocarea acestui fond pentru cofinantare se aproba prin hotarare a Guvernului la propunerea Ministerului Cercetarii si Tehnologiei, in limita de pana la 50% din valoarea totala a fiecarui proiect. Selectarea si contractarea proiectelor de cofinantare se efectueaza pe baza de criterii si conditii specifice, aprobate de Guvern la propunerea Ministerului Cercetarii si Tehnologiei."
    9. Articolul 12 devine prin renumerotare articolul 13, se modifica si se completeaza, avand urmatorul cuprins:
    "Art. 13
    (1) Categoriile de cheltuieli necesare realizarii programelor, subprogramelor, temelor de cercetare-dezvoltare si actiunilor cuprinse in programele de cercetare-dezvoltare se stabilesc de catre ordonatorii principali de credite.
    (2) Din fondurile bugetare alocate Ministerului Cercetarii si Tehnologiei pentru activitatea de cercetare-dezvoltare se finanteaza si urmatoarele cheltuieli:
    a) cheltuieli pentru burse de cercetare;
    b) cheltuieli pentru premierea unor realizari deosebite in domeniul stiintei si tehnologiei, conforme cu metodologia aprobata prin hotarare a Guvernului;
    c) cheltuieli pentru informare si documentare;
    d) cheltuieli pentru subventionarea literaturii tehnico-stiintifice;
    e) cheltuieli pentru cotizatii si participare ca membru in organisme, organizatii si institutii internationale de profil;
    f) cheltuieli pentru finantarea intretinerii, exploatarii si functionarii instalatiilor speciale de interes national;
    g) cheltuieli pentru organizarea de manifestari tehnico-stiintifice;
    h) cheltuieli pentru organizarea de targuri si expozitii tehnico-stiintifice interne si internationale;
    i) cheltuieli pentru functionarea organismelor si institutiilor sistemului de cercetare-dezvoltare, inclusiv a Colegiului consultativ si a comisiilor organizate de acesta;
    j) cheltuieli pentru mobilitatea specialistilor din sistemul de cercetare-dezvoltare prevazut la art. 3."
    10. Articolul 13 devine prin renumerotare articolul 14, se completeaza si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 14
    Programele, subprogramele, temele de cercetare-dezvoltare si actiunile cuprinse in Programul national de cercetare stiintifica si dezvoltare tehnologica se realizeaza pe baza de contracte de finantare incheiate intre unitatile carora li s-a atribuit executia, pe de o parte, si ordonatorul principal de credite, pe de alta parte. Metodologia de contractare a programelor, a subprogramelor, a temelor de cercetare-dezvoltare si a actiunilor din Programul national de cercetare stiintifica si dezvoltare tehnologica, precum si de avizare a rezultatelor acestora se aproba prin ordin al ministrului cercetarii si tehnologiei."
    11. Articolul 14 devine prin renumerotare articolul 15, se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 15
    Prin hotarare a Guvernului se infiinteaza Agentia Nationala pentru Transfer Tehnologic, ca organism de specialitate in subordinea Ministerului Cercetarii si Tehnologiei, cu atributii in domeniul stimularii si finantarii actiunilor de transfer tehnologic, in vederea valorificarii rezultatelor cercetarii si a brevetelor de inventii."
    12. Dupa articolul 14 (15 renumerotat) se introduce un nou articol, care devine articolul 16 si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 16
    In scopul asigurarii continuitatii finantarii activitatilor de cercetare-dezvoltare in perioada de pana la intrarea in vigoare a legii bugetare anuale, se pot acorda sume in avans de pana la 30% din valoarea trimestriala a contractelor de cercetare-dezvoltare."
    13. Articolul 15 devine prin renumerotare articolul 17. Alineatul (2) al articolului 17 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Institutele nationale de cercetare-dezvoltare participa la elaborarea strategiei de dezvoltare in domeniul propriu de activitate si desfasoara activitate de cercetare-dezvoltare pentru realizarea Programului national de cercetare stiintifica si dezvoltare tehnologica."
    14. Articolul 16 devine prin renumerotare articolul 18. Alineatele (2) si (3) ale articolului 18 se modifica si se completeaza, avand urmatorul cuprins:
    "(2) Reorganizarea unitatilor prevazute la alin. (1) in institute nationale de cercetare-dezvoltare se face pe baza metodologiei prevazute la art. 19 in urma evaluarii efectuate de catre Ministerul Cercetarii si Tehnologiei impreuna cu organul administratiei publice centrale sau locale, coordonatorul din domeniul de activitate al unitatii."
    "(3) Fondul Proprietatii de Stat va asigura, in termen de 30 de zile de la data organizarii unitatilor prevazute la alin. (2), compensarea cotei-parti de 30% din capitalul social al societatilor comerciale care se reorganizeaza, cuvenita Fondurilor Proprietatii Private."
    15. Articolul 17 devine prin renumerotare articolul 19 alineatul (1) si se completeaza cu doua noi alineate (2) si (3) prin preluarea continutului modificat si completat al articolelor 18 si 19, avand urmatorul cuprins:
    "Art. 19
    (1) Infiintarea de noi institute nationale de cercetare-dezvoltare se face prin hotarari ale Guvernului, la propunerea Ministerului Cercetarii si Tehnologiei, impreuna cu organismul national coordonator in domeniul de activitate respectiv.
    (2) Reorganizarea sau infiintarea se face in conformitate cu metodologia de evaluare si acreditare a institutelor nationale de cercetare-dezvoltare, aprobata de Guvern la propunerea Ministerului Cercetarii si Tehnologiei.
    (3) Prin actul de reorganizare sau de infiintare a unitatilor de cercetare-dezvoltare se stabilesc: denumirea, obiectul de activitate, structura organizatorica, organul coordonator, sediul si patrimoniul. Prin acelasi act se aproba regulamentul de organizare si functionare a unitatii respective."
    16. Articolul 20 se modifica si se completeaza, avand urmatorul cuprins:
    "Art. 20
    (1) Institutele nationale de cercetare-dezvoltare au in administrare bunuri proprietate a statului, calculeaza amortismente, conduc evidenta contabila in regim economic si aplica acele reglementari specifice unitatilor organizate ca regii autonome, prevazute in regulamentul de organizare si functionare mentionat la art. 19 alin. (3).
    (2) Concesionarea unor subunitati, servicii sau activitati se poate face numai in scopul stimularii transferului rezultatelor activitatii de cercetare-dezvoltare, potrivit statutelor proprii si prevederilor legale corespunzatoare, cu aprobarea organelor coordonatoare si a Ministerului Cercetarii si Tehnologiei."
    17. Articolul 21 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 21
    (1) Institutele nationale de cercetare-dezvoltare sunt sprijinite financiar de la bugetul de stat pentru realizarea unor investitii, dotari, aparatura, echipamente si instalatii, cu respectarea prevederilor legale in vigoare.
    (2) Institutele nationale de cercetare-dezvoltare decid asupra investitiilor ce urmeaza a fi realizate din fonduri proprii, din credite bancare, precum si din alte surse constituite conform legii."
    18. Articolul 22 se modifica si se completeaza, avand urmatorul cuprins:
    "Art. 22
    (1) Rezultatele stiintifice ale cercetarilor, precum si tehnologiile, procesele tehnologice noi, know-how, drepturile din brevetele de inventii, obiectele fizice achizitionate sau realizate pe parcursul derularii contractelor finantate din fonduri publice apartin unitatilor de cercetare-dezvoltare executante, cu respectarea prevederilor art. 5 si 48 din Legea nr. 64/1991, daca prin contract nu s-a prevazut altfel. Transmiterea cu orice titlu, catre terte persoane, a rezultatelor obtinute in cadrul contractului se face numai in conditiile stabilite prin contract sau, in lipsa acestora, cu acordul prealabil al partilor contractante.
    (2) Rezultatele cercetarilor concretizate in active tangibile si intangibile, efectuate si finalizate din fonduri publice pana la publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei a prezentei ordonante, al caror beneficiar este Ministerul Cercetarii si Tehnologiei, se transfera prin hotarare a Guvernului executantilor si se inregistreaza in evidenta contabila a acestora."
    19. Articolul 23 alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Unitatile de cercetare-dezvoltare privatizate nu pot mentine in patrimoniu informatiile sau documentatiile de interes national acumulate pana la data privatizarii. Aceste informatii si documentatii, determinate in conformitate cu prevederile normelor mentionate la alin. (1), se depun la institutele nationale de cercetare-dezvoltare desemnate in acest scop de catre Ministerul Cercetarii si Tehnologiei si de organul coordonator sau se pastreaza in custodia unitatii privatizate, in temeiul unor clauze speciale prevazute in contract."
    20. Dupa articolul 23 se introduce un nou articol, care devine articolul 24, avand urmatorul cuprins:
    "Art. 24
    Drepturile si indatoririle persoanelor care desfasoara activitati de cercetare-dezvoltare vor fi prevazute in Statutul personalului din cercetare-dezvoltare aprobat prin lege."
    21. Articolul 24 devine prin renumerotare articolul 25. Alineatul (1) al articolului 25 se modifica si se completeaza, avand urmatorul cuprins:
    "Art. 25
    (1) In termen de 180 de zile de la data intrarii in vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonante, unitatile de cercetare-dezvoltare, care in prezent functioneaza potrivit Hotararii Guvernului nr. 100/1991 pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 1.284/1990 privind unele masuri de organizare si finantare a unitatilor de cercetare-dezvoltare, se vor reorganiza ca institute nationale de cercetare-dezvoltare, ca societati comerciale sau ca institutii publice."
    22. Articolul 25 devine prin renumerotare articolul 26, se modifica si se completeaza, avand urmatorul cuprins:
    "Art. 26
    In termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonante:
    a) Ministerul Cercetarii si Tehnologiei va supune aprobarii Guvernului Programul national de cercetare stiintifica si dezvoltare tehnologica prevazut la art. 6;
    b) Ministerul Cercetarii si Tehnologiei impreuna cu Academia Romana, Ministerul Invatamantului si Ministerul Finantelor vor elabora regulamentul pentru granturile prevazute la art. 12 lit. a), care se aproba prin hotarare a Guvernului;
    c) Ministerul Cercetarii si Tehnologiei va elabora criteriile si conditiile specifice privind selectarea si contractarea proiectelor de transfer tehnologic, prevazute la art. 12 lit. d), care se aproba prin hotarare a Guvernului;
    d) Ministerul Cercetarii si Tehnologiei va elabora un proiect de hotarare a Guvernului pentru infiintarea Agentiei Nationale pentru Transfer Tehnologic prevazute la art. 15;
    e) Ministerul Cercetarii si Tehnologiei va elabora metodologia de evaluare si acreditare a institutelor nationale de cercetare-dezvoltare, prevazuta la art. 19 alin. (2), care se aproba prin hotarare a Guvernului;
    f) Ministerul Cercetarii si Tehnologiei va elabora un proiect de hotarare a Guvernului privind transferul rezultatelor concretizate in active tangibile si intangibile, efectuate si finalizate pana la publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei a prezentei ordonante, conform prevederilor art. 22 alin. (2)."
    23. Dupa articolul 25 (26 renumerotat) se introduce un nou articol, care devine articolul 27, avand urmatorul cuprins:
    "Art. 27
    In termen de 180 de zile de la data intrarii in vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonante, Ministerul Cercetarii si Tehnologiei in colaborare cu Ministerul Invatamantului si Academia Romana, va elabora proiectul de statut al personalului din cercetare-dezvoltare, prevazut la art. 24."
    24. Articolul 26 devine prin renumerotare articolul 28.
    25. Anexa la ordonanta se completeaza cu punctul 11, care va avea urmatorul cuprins:
    "11. Hotararea Guvernului nr. 57/1992 privind unele masuri pentru desfasurarea activitatilor de cercetare stiintifica, proiectare, expertiza si consulting in institutiile de invatamant superior."

    Aceasta lege a fost adoptata in sedinta comuna a Camerei Deputatilor si Senatului din 19 martie 1996, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, si a fost reexaminata de Camera Deputatilor in sedinta din 18 iunie 1996 si de Senat in sedinta din 17 iunie 1996 potrivit art. 145 alin. (1) din Constitutie, in urma Deciziei Curtii Constitutionale nr. 36 din 2 aprilie 1996*).
----------------
    *) Decizia Curtii Constitutionale nr. 36 din 2 aprilie 1996 a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 75 din 11 aprilie 1996.

                 p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
                           RADU BERCEANU

                     p. PRESEDINTELE SENATUI
                            ION SOLCANUSmartCity5

COMENTARII la Legea 51/1996

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 51 din 1996
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how Dr Wealth transformed my financial life, i still find it difficult to believe that i now worth millions of dollars, am from US i have been playing lotto for so long and i have never win any reasonable amount, i was glancing through things online and i came across a testimony of a woman who won a very huge amount of money with the help of Dr Wealth who prayed for her and gave her a winning numbers to play, and surprisingly her name came out among the winners she won 36 million dollars, so i also decided to try my luck i contacted the Dr Wealth and i also asked him for help and he told me what i needed to do which was a very easy task which i did and on the second after he has made prayers for me he gave me some numbers and told me that i should go and play so i went to play the number in the morning and on Tuesday i went to check the result there i got the shock of my life, i saw my name amongst the winners list i won an amount i have never dreamed of, my mouth was open and i didn't know what to say, i just want the worlds to know that there is a great man called Dr Wealth, if you have been playing lotto game and you never won i will advice you to contact Dr Wealth for help and i promise you he will never fail you, here are his contacts, you can email him on Drwealthmag@gmail.com you can also WhatsApp him on +14752913784. GOODLUCK!
ANONIM a comentat Ordin 2540 2021
    vc3cvwrcvwc
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    IS IT POSSIBLE TO ACTUALLY GET BACK FUNDS LOST TO CRYPTOCURRENCY SCAM? ABSOLUTELY, YES. DO YOU NEED TO GET BACK ACCESS TO YOUR CRYPTO WALLET? DO YOU NEED TO RECOVER YOUR BTC FUNDS? THEN YOU MUST CONTACT THE RIGHT AGENCY TO ACHIEVE THIS. CYBERWALLFIRE is a financial regulator, private investigation and funds recovery body that specializes in cases concerning ethical hacking, cryptocurrency, FAKE investment schemes and recovery scam. If you wish to recover your crypto and Bitcoin, Cyberwallfire is the right agency to contact.You can reach them via E-mail: CYBERWALLFIRE(@)TECHIE(.)COM
ANONIM a comentat Declaraţia 0 1992
    BITCOIN RECOVERY IS VERY MUCH REAL, AM A LIVING TESTIMONY!!!! I was actually fooled and scammed over ( $753,000 ) by someone I trusted with my funds through a transaction we did and I feel so disappointed and hurt knowing that someone can steal from you without remorse after trusting them, so I started searching for help legally to recover my stolen funds and latter came across a lot of testimonials about JAMESMCKAYWIZARD, an agent who helps in recovering lost funds, which I can tell has helped so many people who had contacted him regarding such issues and without a questionable doubt their funds was returned back to their wallet in a very short space of time, it took the expert 48hours to help me recover my funds and the best part of it all was that the scammers was actually located and arrested by local authorities in his region which was very relieving. Hope this helps as many people who have lost their hard earned money to scammers out of trust, you can reach him through the link below for help to recover your scammed funds and thank me later. Email Address: jamesmckaywizard@gmail.com Or WhatsApp: +919863293475
ANONIM a comentat Legea 4 2003
    Potřebujete naléhavou půjčku k obnovení vaší firmy? Vaše projekty? Vaše podnikání? Už se nebojte. Poskytujeme půjčky od 20 000 CZK do 50 000 000 CZK s úrokovou sazbou 3 %. Kontaktujte nás pro více informací. E-mail: strnadovahana9@gmail.com nebo WhatsApp +420608136440
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    I am very happy, I am here to share my testimonies with the general public about what this man called Dr Adodo has just done for me , this man has just brought back my lost Ex husband to me with his great spell, i was married to this man called Steven we were together for a long time and we loved our self's but when i was unable to give he a child for 2 years he left me and told me he can't continue anymore then i was now looking for ways to get him back until a friend of mine told me about this man and gave his contact email (dradodojattotemple@yahoo.com) then you won't believe this when i contacted this man on my problems he prepared this spell cast and bring my lost husband back, and after a month i miss my month and go for a test and the result stated am pregnant am happy today am a mother of a baby girl, thank you once again the great Dr Adodo for what you have done for me, if you are out there passing through this same kind of problems you can contact he today on his mail ( dradodojattotemple@yahoo.com) on his Whatspp +18144484537 and he will also help you as well
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    I am very happy, I am here to share my testimonies with the general public about what this man called Dr Adodo has just done for me , this man has just brought back my lost Ex husband to me with his great spell, i was married to this man called Steven we were together for a long time and we loved our self's but when i was unable to give he a child for 2 years he left me and told me he can't continue anymore then i was now looking for ways to get him back until a friend of mine told me about this man and gave his contact email (dradodojattotemple@yahoo.com) then you won't believe this when i contacted this man on my problems he prepared this spell cast and bring my lost husband back, and after a month i miss my month and go for a test and the result stated am pregnant am happy today am a mother of a baby girl, thank you once again the great Dr Adodo for what you have done for me, if you are out there passing through this same kind of problems you can contact he today on his mail ( dradodojattotemple@yahoo.com) on his Whatspp +18144484537 and he will also help you as well
ANONIM a comentat Raport 19373 2021
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 19373 2021
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 61 2021
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Legea 51/1996
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu