E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 51 din 21 iunie 1996

pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 25/1995 privind reglementarea


SmartCity3

organizarii si finantarii activitatii de cercetare-dezvoltare
ACT EMIS DE: PARLAMENT
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 134 din 27 iunie 1996

    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

    ARTICOL UNIC
    Se aproba Ordonanta Guvernului nr. 25 din 11 august 1995 privind reglementarea organizarii si finantarii activitatii de cercetare-dezvoltare, emisa in temeiul art. 1 lit. g) din Legea nr. 81/1995 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 194 din 25 august 1995, cu urmatoarele modificari si completari:
    1. Articolul 2 literele b) si c) se modifica si se completeaza, avand urmatorul cuprins:
    "b) cercetarea aplicativa, destinata in principal utilizarii cunostintelor stiintifice, in economie si societate, pentru realizarea de noi sisteme, produse, tehnologii si servicii;"
    "c) dezvoltarea tehnologica, formata din activitatile de inginerie a sistemelor, de inginerie si proiectare tehnologica, de transfer tehnologic si valorificare a inventiilor, prin care se realizeaza dezvoltarea, aplicarea si transferul rezultatelor cercetarii catre agentii economici, precum si in plan social, si care au ca scop introducerea si materializarea de noi tehnologii, produse, sisteme si servicii, precum si perfectionarea celor existente."
    2. Articolul 3 alineatul (1), precum si literele e), f) si g) se modifica si se completeaza, avand urmatorul cuprins:
    "Art. 3
    (1) Activitatea de cercetare-dezvoltare se poate desfasura, in conditiile legii, in cadrul categoriilor de unitati prezentate mai jos, indiferent de tipul de proprietate si de forma de organizare a acestora:"
    "e) unitati de cercetare-dezvoltare ale academiilor de ramura, organizate ca institute nationale de cercetare-dezvoltare sau ca institutii publice;"
    "f) societati comerciale de cercetare-dezvoltare, unitati sau compartimente de cercetare-dezvoltare din cadrul societatilor comerciale sau al regiilor autonome, precum si unitati de cercetare-dezvoltare in subordinea regiilor autonome;"
    "g) muzee si alte unitati cu personalitate juridica."
    3. Articolul 7 alineatul (3) se modifica si se completeaza, avand urmatorul cuprins:
    "(3) Pentru activitatea desfasurata, membrii Colegiului consultativ, cei ai comisiilor Colegiului consultativ si ai comisiilor de evaluare si avizare organizate de acestea sunt remunerati in conditiile legii."
    4. Articolul 8 alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Coordonarea executarii programelor, subprogramelor sau a altor actiuni cuprinse in Programul national de cercetare stiintifica si dezvoltare tehnologica, in scopul corelarii acestora, revine categoriilor de unitati prevazute la art. 3 alin. (1)."
    5. Articolul 9 se modifica si se completeaza, avand urmatorul cuprins:
    "Art. 9
    Atribuirea spre executie a programelor, a subprogramelor si a temelor componente ale Programului national de cercetare stiintifica si dezvoltare tehnologica, precum si a actiunilor cuprinse in acesta se face de catre Ministerul Cercetarii si Tehnologiei, pe baza criteriilor elaborate de Colegiul consultativ."
    6. Dupa articolul 9 se introduce un nou articol, care devine articolul 10, cu urmatorul cuprins:
    "Art. 10
    Unitatile de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii si industriei alimentare sunt subordonate Academiei de Stiinte Agricole si Silvice "Gheorghe Ionescu Sisesti" si functioneaza ca structuri ale acesteia, conform prezentei ordonante."
    7. Articolul 10 devine prin renumerotare articolul 11.
    8. Articolul 11 devine prin renumerotare articolul 12. Literele a), b), c) si d) ale articolului 12 se modifica si se completeaza, avand urmatorul cuprins:
    "a) pentru finantarea programelor, a subprogramelor, a temelor si a actiunilor noi din Programul national de cercetare stiintifica si dezvoltare tehnologica, atribuite in sistem competitiv, precum si a altor teme de cercetare de interes national sub forma de granturi;"
    "b) pentru finantarea, in baza criteriilor prevazute la art. 9, a programelor, a subprogramelor, a temelor de cercetare-dezvoltare si a actiunilor care continua pe mai multi ani dupa realizarea in primul an a unor faze ale acestor teme, precum si a temelor si a obiectivelor noi atribuite direct spre executie, care nu se pot realiza in sistem competitiv, denumita finantare-nucleu a Programului national de cercetare stiintifica si dezvoltare tehnologica;"
    "c) pentru finantarea in sistem institutional a unor unitati de cercetare-dezvoltare organizate ca institutii publice bugetare, pe baza de program de cercetare-dezvoltare, in vederea acoperirii cheltuielilor de functionare si investitii;"
    "d) pentru cofinantare, care consta in alocarea unor sume de la bugetul de stat, in completarea resurselor agentilor economici beneficiari, in scopul realizarii unor teme de cercetare-dezvoltare si a unor actiuni de transfer tehnologic al rezultatelor. Fondul destinat cofinantarii activitatii de cercetare-dezvoltare se stabileste prin legile bugetare anuale. Alocarea acestui fond pentru cofinantare se aproba prin hotarare a Guvernului la propunerea Ministerului Cercetarii si Tehnologiei, in limita de pana la 50% din valoarea totala a fiecarui proiect. Selectarea si contractarea proiectelor de cofinantare se efectueaza pe baza de criterii si conditii specifice, aprobate de Guvern la propunerea Ministerului Cercetarii si Tehnologiei."
    9. Articolul 12 devine prin renumerotare articolul 13, se modifica si se completeaza, avand urmatorul cuprins:
    "Art. 13
    (1) Categoriile de cheltuieli necesare realizarii programelor, subprogramelor, temelor de cercetare-dezvoltare si actiunilor cuprinse in programele de cercetare-dezvoltare se stabilesc de catre ordonatorii principali de credite.
    (2) Din fondurile bugetare alocate Ministerului Cercetarii si Tehnologiei pentru activitatea de cercetare-dezvoltare se finanteaza si urmatoarele cheltuieli:
    a) cheltuieli pentru burse de cercetare;
    b) cheltuieli pentru premierea unor realizari deosebite in domeniul stiintei si tehnologiei, conforme cu metodologia aprobata prin hotarare a Guvernului;
    c) cheltuieli pentru informare si documentare;
    d) cheltuieli pentru subventionarea literaturii tehnico-stiintifice;
    e) cheltuieli pentru cotizatii si participare ca membru in organisme, organizatii si institutii internationale de profil;
    f) cheltuieli pentru finantarea intretinerii, exploatarii si functionarii instalatiilor speciale de interes national;
    g) cheltuieli pentru organizarea de manifestari tehnico-stiintifice;
    h) cheltuieli pentru organizarea de targuri si expozitii tehnico-stiintifice interne si internationale;
    i) cheltuieli pentru functionarea organismelor si institutiilor sistemului de cercetare-dezvoltare, inclusiv a Colegiului consultativ si a comisiilor organizate de acesta;
    j) cheltuieli pentru mobilitatea specialistilor din sistemul de cercetare-dezvoltare prevazut la art. 3."
    10. Articolul 13 devine prin renumerotare articolul 14, se completeaza si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 14
    Programele, subprogramele, temele de cercetare-dezvoltare si actiunile cuprinse in Programul national de cercetare stiintifica si dezvoltare tehnologica se realizeaza pe baza de contracte de finantare incheiate intre unitatile carora li s-a atribuit executia, pe de o parte, si ordonatorul principal de credite, pe de alta parte. Metodologia de contractare a programelor, a subprogramelor, a temelor de cercetare-dezvoltare si a actiunilor din Programul national de cercetare stiintifica si dezvoltare tehnologica, precum si de avizare a rezultatelor acestora se aproba prin ordin al ministrului cercetarii si tehnologiei."
    11. Articolul 14 devine prin renumerotare articolul 15, se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 15
    Prin hotarare a Guvernului se infiinteaza Agentia Nationala pentru Transfer Tehnologic, ca organism de specialitate in subordinea Ministerului Cercetarii si Tehnologiei, cu atributii in domeniul stimularii si finantarii actiunilor de transfer tehnologic, in vederea valorificarii rezultatelor cercetarii si a brevetelor de inventii."
    12. Dupa articolul 14 (15 renumerotat) se introduce un nou articol, care devine articolul 16 si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 16
    In scopul asigurarii continuitatii finantarii activitatilor de cercetare-dezvoltare in perioada de pana la intrarea in vigoare a legii bugetare anuale, se pot acorda sume in avans de pana la 30% din valoarea trimestriala a contractelor de cercetare-dezvoltare."
    13. Articolul 15 devine prin renumerotare articolul 17. Alineatul (2) al articolului 17 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Institutele nationale de cercetare-dezvoltare participa la elaborarea strategiei de dezvoltare in domeniul propriu de activitate si desfasoara activitate de cercetare-dezvoltare pentru realizarea Programului national de cercetare stiintifica si dezvoltare tehnologica."
    14. Articolul 16 devine prin renumerotare articolul 18. Alineatele (2) si (3) ale articolului 18 se modifica si se completeaza, avand urmatorul cuprins:
    "(2) Reorganizarea unitatilor prevazute la alin. (1) in institute nationale de cercetare-dezvoltare se face pe baza metodologiei prevazute la art. 19 in urma evaluarii efectuate de catre Ministerul Cercetarii si Tehnologiei impreuna cu organul administratiei publice centrale sau locale, coordonatorul din domeniul de activitate al unitatii."
    "(3) Fondul Proprietatii de Stat va asigura, in termen de 30 de zile de la data organizarii unitatilor prevazute la alin. (2), compensarea cotei-parti de 30% din capitalul social al societatilor comerciale care se reorganizeaza, cuvenita Fondurilor Proprietatii Private."
    15. Articolul 17 devine prin renumerotare articolul 19 alineatul (1) si se completeaza cu doua noi alineate (2) si (3) prin preluarea continutului modificat si completat al articolelor 18 si 19, avand urmatorul cuprins:
    "Art. 19
    (1) Infiintarea de noi institute nationale de cercetare-dezvoltare se face prin hotarari ale Guvernului, la propunerea Ministerului Cercetarii si Tehnologiei, impreuna cu organismul national coordonator in domeniul de activitate respectiv.
    (2) Reorganizarea sau infiintarea se face in conformitate cu metodologia de evaluare si acreditare a institutelor nationale de cercetare-dezvoltare, aprobata de Guvern la propunerea Ministerului Cercetarii si Tehnologiei.
    (3) Prin actul de reorganizare sau de infiintare a unitatilor de cercetare-dezvoltare se stabilesc: denumirea, obiectul de activitate, structura organizatorica, organul coordonator, sediul si patrimoniul. Prin acelasi act se aproba regulamentul de organizare si functionare a unitatii respective."
    16. Articolul 20 se modifica si se completeaza, avand urmatorul cuprins:
    "Art. 20
    (1) Institutele nationale de cercetare-dezvoltare au in administrare bunuri proprietate a statului, calculeaza amortismente, conduc evidenta contabila in regim economic si aplica acele reglementari specifice unitatilor organizate ca regii autonome, prevazute in regulamentul de organizare si functionare mentionat la art. 19 alin. (3).
    (2) Concesionarea unor subunitati, servicii sau activitati se poate face numai in scopul stimularii transferului rezultatelor activitatii de cercetare-dezvoltare, potrivit statutelor proprii si prevederilor legale corespunzatoare, cu aprobarea organelor coordonatoare si a Ministerului Cercetarii si Tehnologiei."
    17. Articolul 21 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 21
    (1) Institutele nationale de cercetare-dezvoltare sunt sprijinite financiar de la bugetul de stat pentru realizarea unor investitii, dotari, aparatura, echipamente si instalatii, cu respectarea prevederilor legale in vigoare.
    (2) Institutele nationale de cercetare-dezvoltare decid asupra investitiilor ce urmeaza a fi realizate din fonduri proprii, din credite bancare, precum si din alte surse constituite conform legii."
    18. Articolul 22 se modifica si se completeaza, avand urmatorul cuprins:
    "Art. 22
    (1) Rezultatele stiintifice ale cercetarilor, precum si tehnologiile, procesele tehnologice noi, know-how, drepturile din brevetele de inventii, obiectele fizice achizitionate sau realizate pe parcursul derularii contractelor finantate din fonduri publice apartin unitatilor de cercetare-dezvoltare executante, cu respectarea prevederilor art. 5 si 48 din Legea nr. 64/1991, daca prin contract nu s-a prevazut altfel. Transmiterea cu orice titlu, catre terte persoane, a rezultatelor obtinute in cadrul contractului se face numai in conditiile stabilite prin contract sau, in lipsa acestora, cu acordul prealabil al partilor contractante.
    (2) Rezultatele cercetarilor concretizate in active tangibile si intangibile, efectuate si finalizate din fonduri publice pana la publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei a prezentei ordonante, al caror beneficiar este Ministerul Cercetarii si Tehnologiei, se transfera prin hotarare a Guvernului executantilor si se inregistreaza in evidenta contabila a acestora."
    19. Articolul 23 alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Unitatile de cercetare-dezvoltare privatizate nu pot mentine in patrimoniu informatiile sau documentatiile de interes national acumulate pana la data privatizarii. Aceste informatii si documentatii, determinate in conformitate cu prevederile normelor mentionate la alin. (1), se depun la institutele nationale de cercetare-dezvoltare desemnate in acest scop de catre Ministerul Cercetarii si Tehnologiei si de organul coordonator sau se pastreaza in custodia unitatii privatizate, in temeiul unor clauze speciale prevazute in contract."
    20. Dupa articolul 23 se introduce un nou articol, care devine articolul 24, avand urmatorul cuprins:
    "Art. 24
    Drepturile si indatoririle persoanelor care desfasoara activitati de cercetare-dezvoltare vor fi prevazute in Statutul personalului din cercetare-dezvoltare aprobat prin lege."
    21. Articolul 24 devine prin renumerotare articolul 25. Alineatul (1) al articolului 25 se modifica si se completeaza, avand urmatorul cuprins:
    "Art. 25
    (1) In termen de 180 de zile de la data intrarii in vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonante, unitatile de cercetare-dezvoltare, care in prezent functioneaza potrivit Hotararii Guvernului nr. 100/1991 pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 1.284/1990 privind unele masuri de organizare si finantare a unitatilor de cercetare-dezvoltare, se vor reorganiza ca institute nationale de cercetare-dezvoltare, ca societati comerciale sau ca institutii publice."
    22. Articolul 25 devine prin renumerotare articolul 26, se modifica si se completeaza, avand urmatorul cuprins:
    "Art. 26
    In termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonante:
    a) Ministerul Cercetarii si Tehnologiei va supune aprobarii Guvernului Programul national de cercetare stiintifica si dezvoltare tehnologica prevazut la art. 6;
    b) Ministerul Cercetarii si Tehnologiei impreuna cu Academia Romana, Ministerul Invatamantului si Ministerul Finantelor vor elabora regulamentul pentru granturile prevazute la art. 12 lit. a), care se aproba prin hotarare a Guvernului;
    c) Ministerul Cercetarii si Tehnologiei va elabora criteriile si conditiile specifice privind selectarea si contractarea proiectelor de transfer tehnologic, prevazute la art. 12 lit. d), care se aproba prin hotarare a Guvernului;
    d) Ministerul Cercetarii si Tehnologiei va elabora un proiect de hotarare a Guvernului pentru infiintarea Agentiei Nationale pentru Transfer Tehnologic prevazute la art. 15;
    e) Ministerul Cercetarii si Tehnologiei va elabora metodologia de evaluare si acreditare a institutelor nationale de cercetare-dezvoltare, prevazuta la art. 19 alin. (2), care se aproba prin hotarare a Guvernului;
    f) Ministerul Cercetarii si Tehnologiei va elabora un proiect de hotarare a Guvernului privind transferul rezultatelor concretizate in active tangibile si intangibile, efectuate si finalizate pana la publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei a prezentei ordonante, conform prevederilor art. 22 alin. (2)."
    23. Dupa articolul 25 (26 renumerotat) se introduce un nou articol, care devine articolul 27, avand urmatorul cuprins:
    "Art. 27
    In termen de 180 de zile de la data intrarii in vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonante, Ministerul Cercetarii si Tehnologiei in colaborare cu Ministerul Invatamantului si Academia Romana, va elabora proiectul de statut al personalului din cercetare-dezvoltare, prevazut la art. 24."
    24. Articolul 26 devine prin renumerotare articolul 28.
    25. Anexa la ordonanta se completeaza cu punctul 11, care va avea urmatorul cuprins:
    "11. Hotararea Guvernului nr. 57/1992 privind unele masuri pentru desfasurarea activitatilor de cercetare stiintifica, proiectare, expertiza si consulting in institutiile de invatamant superior."

    Aceasta lege a fost adoptata in sedinta comuna a Camerei Deputatilor si Senatului din 19 martie 1996, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, si a fost reexaminata de Camera Deputatilor in sedinta din 18 iunie 1996 si de Senat in sedinta din 17 iunie 1996 potrivit art. 145 alin. (1) din Constitutie, in urma Deciziei Curtii Constitutionale nr. 36 din 2 aprilie 1996*).
----------------
    *) Decizia Curtii Constitutionale nr. 36 din 2 aprilie 1996 a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 75 din 11 aprilie 1996.

                 p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
                           RADU BERCEANU

                     p. PRESEDINTELE SENATUI
                            ION SOLCANUSmartCity5

COMENTARII la Legea 51/1996

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 51 din 1996
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 2 2020
    Be careful about love spell comments here I got scammed by three of them,I lost over $1570 until a friend direct me to DR HUNTERS ALVIN who help me get back the father of my two kids after he left me for over 2 years.and now my ex is fully back and he love me and my kids like never before.if you need help with love spell then DR HUNTERS ALVIN is the solution to your problem he charge me only $390 and his love spell work like magic.He can be reach at:huntersalvinsolution@yahoo.com OR huntersalvinsolution@gmail.com .... YOU CAN USE ANY OF THE EMAILS...YOU CAN ALSO ADD HIM UP ON WHATSAPP USING THIS MOBILE NUMBER:+2347059232579
ANONIM a comentat Hotărârea 2 2020
    Be careful about love spell comments here I got scammed by three of them,I lost over $1570 until a friend direct me to DR HUNTERS ALVIN who help me get back the father of my two kids after he left me for over 2 years.and now my ex is fully back and he love me and my kids like never before.if you need help with love spell then DR HUNTERS ALVIN is the solution to your problem he charge me only $390 and his love spell work like magic.He can be reach at:huntersalvinsolution@yahoo.com OR huntersalvinsolution@gmail.com .... YOU CAN USE ANY OF THE EMAILS...YOU CAN ALSO ADD HIM UP ON WHATSAPP USING THIS MOBILE NUMBER:+2347059232579
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Dobrý den, abychom vám pomohli překonat různé finanční starosti, nabízíme finanční pomoc všem, kteří mají dluhy nebo chtějí začít podnikat a mnoho dalších projektů, pro důchodce, podnikatele IT nabízí spolehlivé půjčky. Vaše potřeby, půjčka na účet za pár minut. Kontaktujte mě pro více informací na mém e-mailovém účtu: martinbures517@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Dobrý den, abychom vám pomohli překonat různé finanční starosti, nabízíme finanční pomoc všem, kteří mají dluhy nebo chtějí začít podnikat a mnoho dalších projektů, pro důchodce, podnikatele IT nabízí spolehlivé půjčky. Vaše potřeby, půjčka na účet za pár minut. Kontaktujte mě pro více informací na mém e-mailovém účtu: martinbures517@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Ai nevoie de un împrumut urgent? Oferim împrumuturi personale? Credite pentru afaceri? Imprumut pentru casa? Credite agricole? Credite pentru educație? Credite de consolidare de debit? Împrumuturi pentru camioane? Credite auto? împrumuturi hoteliere? Refinanțați împrumuturile? și mai multe împrumuturi școlare? Credite pentru startup? .Oferim la dobanda 2%! Contactați-ne prin: (richardcosmos5@gmail.com) oferta de imprumut
ANONIM a comentat Hotărârea 207 1991
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Vrei să iei un împrumut și nu știi de unde să obții un împrumut real? Vrei sa incepi o afacere dar nu ai capital? Trebuie să solicitați un împrumut din orice motiv? Ai nevoie de un împrumut de Crăciun? Speranța a sosit în sfârșit pentru că Elena Nino oferă împrumuturi rapide și de încredere, serviciul lor este 100% autentic și vă garantează că veți primi împrumutul atunci când aplicați. Vă rugăm să trimiteți un e-mail și să aprobați astăzi la elenanino0007@gmail.com Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Ingrid
homelend sumiti sumiti a comentat Raport 1937 2021
    I am a private money lender that give out fast cash no collateral required. all cash amounts and currencies, if interested TO started no matter your location http://sumitilendinghome.in (WhatsApp) number +918131851434 sumitihomelend@gmail.com Mr. Damian Sumiti
homelend sumiti sumiti a comentat Raport 19296 2021
    I am a private money lender that give out fast cash no collateral required. all cash amounts and currencies, if interested TO started no matter your location http://sumitilendinghome.in (WhatsApp) number +918131851434 sumitihomelend@gmail.com Mr. Damian Sumiti
ANONIM a comentat Decretul 243 1992
    I am a private money lender that give out fast cash no collateral required. all cash amounts and currencies, if interested TO started no matter your location http://sumitilendinghome.in (WhatsApp) number +918131851434 sumitihomelend@gmail.com Mr. Damian Sumiti
Alte acte pe aceeaşi temă cu Legea 51/1996
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu