Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 45 din 6 martie 2007

pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 27/2006 privind salarizarea si alte drepturi ale judecatorilor, procurorilor si altor categorii de personal din sistemul justitiei

ACT EMIS DE: PARLAMENTUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 169 din 9 martie 2007Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. I. - Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 27 din 29 martie 2006 privind salarizarea şi alte drepturi ale judecătorilor, procurorilor şi altor categorii de personal din sistemul justiţiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 314 din 7 aprilie 2006, cu următoarele modificări şi completări:

1.    După articolul 4 se introduce un nou articol, articolul 41, cu următorul cuprins:

„Art. 41. - (1) Pentru vechimea în muncă, judecătorii, procurorii, personalul asimilat acestora şi magistraţii-asistenţi beneficiază de un spor de vechime calculat la indemnizaţia de încadrare brută lunară, corespunzător timpului efectiv lucrat în program normal de lucru, astfel:

-  de la 3 la 5 ani - 5%;

-  de la 5 la 10 ani - 10%;

-  de la 10 la 15 ani - 15%;

-  de la 15 la 20 ani - 20%;

-  peste 20 ani - 25%.

(2) Sporul de vechime în muncă se plăteşte cu începere de la data de întâi a lunii următoare celei în care s-a împlinit vechimea în muncă şi se ia în calcul la acordarea, recalcularea şi actualizarea pensiilor şi altor drepturi de asigurări sociale, precum şi a oricăror alte drepturi ce se determină pe baza veniturilor salariale."

2Articolul 5 va avea următorul cuprins:

„Art. 5. - Judecătorii, procurorii, personalul asimilat acestora şi magistraţii-asistenţi care posedă titlul ştiinţific de doctor sau doctor docent beneficiază de un spor de 15% din indemnizaţia de încadrare brută lunară, care se acordă de la data de întâi a lunii următoare celei în care s-a solicitat."

3Articolul 9 va avea următorul cuprins:

„Art. 9. - Indemnizaţiile de încadrare brute lunare şi celelalte drepturi ale judecătorilor, procurorilor, personalului asimilat acestora şi ale magistraţilor-asistenţi se stabilesc, după caz, de ministrul justiţiei, de preşedintele Inaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, de preşedintele Consiliului Superior al Magistraturii sau de procurorul general al Parchetului de pe lângă Inalta Curte de Casaţie şi Justiţie, cu excepţia cazurilor în care prin lege specială sau prin prezenta ordonanţă de urgenţă se prevede altfel."

4.  Articolul 11 va avea următorul cuprins:

„Art. 11. - (1) Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie şi cei din cadrul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism sunt salarizaţi potrivit nr. crt. 6-13 de la lit. A din anexă, în aport cu funcţiile pe care le deţin sau cu care sunt asimilaţi potrivit legii.

(2)   Salariul de bază pentru specialiştii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie şi al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism se stabileşte potrivit nr. crt. 28 de la lit. A din anexă. Specialiştii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie şi al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism beneficiază şi de celelalte drepturi salariale prevăzute de lege pentru funcţionarii publici. Specialiştii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie şi al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism beneficiază şi de prevederile art. 23.

(3)  Salariul de bază se stabileşte potrivit nr. crt. 31 de la lit. A din anexă pentru agenţii de poliţie judiciară din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie, nr. crt. 28 pentru ofiţerii de poliţie judiciară, nr. crt. 27 pentru şefii de birou şi nr. crt. 26 pentru şefii de serviciu. Ofiţerii şi agenţii de poliţie judiciară din Direcţia Naţională Anticorupţie beneficiază de drepturile prevăzute în anexa nr. 4 la Ordonanţa Guvernului nr. 38/2003 privind salarizarea şi alte drepturi ale poliţiştilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 353/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

(4)   Ofiţerii şi agenţii de poliţie judiciară, precum şi specialiştii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie şi al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism beneficiază în mod corespunzător de drepturile prevăzute la art. 13.

(5)   Indemnizaţiile de încadrare brute lunare sau salariile de bază brute, precum şi alte drepturi salariale ale personalului din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie se stabilesc de procurorul şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie, potrivit legii."

5.  La articolul 13, alineatul (2) se abrogă.

6.  La articolul 13, alineatul (3) va avea următorul cuprins:

„(3) Prevederile alin. (1) se completează, după caz, cu reglementările aplicabile personalului din instituţiile publice."

7.    La articolul 14 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:

„(2) Judecătorul delegat pentru executarea pedepselor privative de libertate, precum şi alte categorii de personal salarizate potrivit prezentei ordonanţe de urgenţă, delegate sau detaşate în sistemul penitenciar, beneficiază pe durata delegării sau detaşării şi de drepturile prevăzute de legile speciale    pentru    activitatea   desfăşurată   efectiv   în penitenciar."

8.    La articolul 15 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:

„(2) Judecătorii şi procurorii numiţi, în urma concursurilor, în funcţii de conducere în cadrul instanţelor şi parchetelor îşi păstrează indemnizaţia şi celelalte drepturi salariale corespunzătoare funcţiei de execuţie pe care o deţin, dacă acestea sunt mai favorabile."

9.   La articolul 16, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

„(2) Asistenţii judiciari beneficiază în mod corespunzător de drepturile prevăzute la art. 41, 5, 7, 18, 24 şi 25."

10.   La articolul 23, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

„Art. 23. - (1) Judecătorii, procurorii, personalul asimilat acestora şi magistraţii-asistenţi, cărora nu li s-a acordat locuinţă de serviciu de către ordonatorii principali de credite, au dreptul, în condiţiile art. 22, la compensarea diferenţei dintre chiria ce s-ar stabili pentru o locuinţă de serviciu, potrivit legii, şi chiria plătită pe baza unui contract de închiriere încheiat în condiţiile legii. Acest drept nu are caracter salarial şi nu se impozitează. Compensarea nu se acordă în cazul în care contractul de închiriere este încheiat cu rude de gradul I sau II. In situaţii excepţionale, determinate de inexistenţa unui fond locativ adecvat în localitatea unde îşi desfăşoară activitatea, contractul de închiriere poate avea ca obiect o locuinţă situată în altă localitate din circumscripţia aceluiaşi tribunal."

11.   După articolul 24 se introduce un nou articol, articolul 241, cu următorul cuprins:

„Art. 241. - La plecarea în concediu de odihnă, personalul salarizat potrivit prezentei ordonanţe de urgenţă are dreptul, în condiţiile legii, pe lângă indemnizaţia de concediu aferentă acestei perioade, şi la o primă de concediu egală cu indemnizaţia de încadrare brută lunară din luna anterioară plecării în concediu. Indemnizaţia de concediu şi prima de concediu se plătesc cumulat, cu cel mult 5 zile înaintea datei plecării în concediu. In cazul în care concediul de odihnă se efectuează fracţionat, prima de concediu şi indemnizaţia de concediu se acordă o singură dată."

12.   La articolul 25, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

„Art. 25. - (1) Judecătorii, procurorii, personalul asimilat acestora şi magistraţii-asistenţi, în activitate sau pensionari, beneficiază în mod gratuit de asistenţă medicală, medicamente şi proteze, în condiţiile respectării dispoziţiilor legale privind plata contribuţiei pentru asigurările sociale de sănătate."

13.  Articolul 26 va avea următorul cuprins:

„Art. 26. - (1) Absolvenţii, la încadrarea ca judecători, procurori sau personal asimilat acestora, imediat după terminarea studiilor superioare juridice sau, după caz, a Institutului Naţional al Magistraturii, în unităţi din altă localitate decât cea de domiciliu, beneficiază de o indemnizaţie de instalare egală cu indemnizaţia de încadrare brută lunară corespunzătoare funcţiei în care sunt încadraţi.

(2) In cazul în care absolventul este încadrat într-o unitate din mediul rural, indemnizaţia va fi egală cu două indemnizaţii de încadrare brute lunare.

(3)   Prin ordin al ministrului justiţiei sau al procurorului general al Parchetului de pe lângă Inalta Curte de Casaţie şi Justiţie, după caz, se poate aproba acordarea indemnizaţiei prevăzute la alin. (2) şi în cazul încadrării în localităţi în care atragerea juriştilor se face cu dificultate.

(4)   Cel care a beneficiat de acordarea indemnizaţiilor prevăzute la alin. (1) -(3) este obligat să îşi exercite funcţia în care a fost numit în unitate pentru o perioadă de cel puţin 2 ani. In cazul nerespectării acestei obligaţii, drepturile acordate potrivit alin. (1)-(3) se restituie."

14.   La articolul 27, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins:

„(21) Dacă pierderea totală sau parţială a capacităţii de muncă a survenit din alte cauze decât cele prevăzute la alin. (1) şi (2), neimputabile salariatului, persoanele din categoriile prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă vor beneficia pe perioada invalidităţii, la cerere, în condiţiile prevăzute de Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare, de o pensie egală cu 80% din indemnizaţia de încadrare brută lunară avută la data survenirii invalidităţii. La data îndeplinirii condiţiilor prevăzute de Legea nr. 303/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, beneficiarii pensiei de invaliditate pot solicita pensie de serviciu."

15.  Articolul 28 va avea următorul cuprins:

„Art. 28. - In caz de deces al judecătorului, procurorului, personalului asimilat acestora şi magistratului-asistent, membrii familiei care au dreptul, potrivit legii, la pensie de urmaş primesc pe o perioadă de 3 luni echivalentul indemnizaţiei de încadrare brute din ultima lună de activitate a celui decedat."

16.   După articolul 30 se introduce un nou articol, articolul 301, cu următorul cuprins:

„Art. 301. - (1) Judecătorii, procurorii şi personalul de specialitate juridică, membri ai unor comisii de examinare, de soluţionare a contestaţiilor ori de organizare a unor examene sau concursuri, sunt remuneraţi prin plata cu ora pentru timpul efectiv lucrat în cadrul acestor comisii.

(2)   Calculul tarifului orar pentru plata membrilor comisiilor prevăzute la alin. (1) se face luându-se în considerare indemnizaţia de încadrare lunară brută a funcţiei în care este încadrat cel în cauză.

(3)   Drepturile prevăzute la alin. (1) se impozitează separat.

(4)   Membrii comisiilor prevăzute la alin. (1), care se deplasează în altă localitate decât cea în care îşi au locul de muncă, beneficiază de diurnă, cheltuieli de transport şi cazare, potrivit legii."

17.  Articolul 35 se abrogă.

18.  Articolul 39 va avea următorul cuprins:

„Art. 39. - Valoarea de referinţă sectorială prevăzută în anexele nr. 2, 4 şi 5 la Legea nr. 50/1996 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului din organele autorităţii judecătoreşti, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu majorările şi indexările ulterioare, se majorează cu 4% începând cu data de 1 aprilie 2006, faţă de nivelul din luna martie 2006, şi cu 5% începând cu data de 1 septembrie 2006, faţă de nivelul din luna august 2006."

19. La anexă, litera B va avea următorul cuprins:

„B. Coeficienţii de multiplicare pentru personalul de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor, precum şi pentru personalul de specialitate din Şcoala Naţională de Grefieri

Nr. crt.

Funcţia

Coeficient de multiplicare

1.

Secretar general în aparatul Consiliului Superior al Magistraturii, director general în cadrul Ministerului Justiţiei, consilier al ministrului justiţiei

Coeficientul de multiplicare prevăzut la lit. A nr. crt. 8

2.

Secretar general adjunct în aparatul Consiliului Superior al Magistraturii

Coeficientul de multiplicare prevăzut la lit. A nr. crt. 9, majorat cu 0,250

3.

Director la direcţii de specialitate juridică din cadrul aparatului Consiliului Superior al Magistraturii şi Ministerului Justiţiei, directorul Institutului Naţional al Magistraturii, directorul Şcolii Naţionale de Grefieri

Coeficientul de multiplicare prevăzut la lit. A nr. crt. 9

4.

Director adjunct la direcţii de specialitate juridică din Ministerul Justiţiei sau din aparatul Consiliului Superior al Magistraturii, director adjunct al Institutului Naţional al Magistraturii, director adjunct al Şcolii Naţionale de Grefieri

Coeficientul de multiplicare prevăzut la lit. A nr. crt. 10

5.

Inspector şef în Ministerul Justiţiei şi în Consiliul Superior al Magistraturii

Coeficientul de multiplicare prevăzut la lit. A nr. crt. 9

6.

Inspector şef serviciu în Consiliul Superior al Magistraturii

Coeficientul de multiplicare prevăzut la lit. A nr. crt. 10, majorat cu 0,250

7.

Inspector în Ministerul Justiţiei şi în Consiliul Superior al Magistraturii

Coeficientul de multiplicare prevăzut la lit. A nr. crt. 10

8.

Şef serviciu de specialitate juridică

Coeficientul de multiplicare prevăzut la lit. A nr. crt. 11

9.

Şef birou de specialitate juridică

Coeficientul de multiplicare prevăzut la lit. A nr. crt. 12

10.

Personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor cu peste 3 ani vechime

Coeficientul de multiplicare prevăzut la lit. A nr. crt. 13, 19, 24, 28

11.

Personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor cu 1 -3 ani vechime

Coeficientul de multiplicare prevăzut la lit. A nr. crt. 29

12.

Personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor cu 0-1 an vechime

Coeficientul de multiplicare prevăzut la lit. A nr. crt. 31

13.

Personal de instruire de specialitate juridică la Şcoala Naţională de Grefieri

Coeficientul de multiplicare prevăzut la lit. A nr. crt. 13, 19, 24, 28-31"

Art. II. - (1) Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie beneficiază de toate drepturile stabilite de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 27/2006 privind salarizarea şi alte drepturi ale judecătorilor, procurorilor şi altor categorii de personal din sistemul justiţiei, astfel cum a fost aprobată cu modificări şi completări prin prezenta lege, de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2002 privind Direcţia Naţională Anticorupţie, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 503/2002, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi de drepturi stabilite expres pentru aceştia prin alte acte normative.

(2) Procurorii din cadrul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism beneficiază de toate drepturile stabilite de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 27/2006, astfel cum a fost aprobată cu modificări şi completări prin prezenta lege, de Legea nr. 508/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea în cadrul Ministerului Public a Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi de drepturi stabilite expres pentru aceştia prin alte acte normative.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

BOGDAN OLTEANU

PREŞEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU


SmartCity5

COMENTARII la Legea 45/2007

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 45 din 2007
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? Trebuie să plătiți împrumuturile datoriei lor sau să vă achitați facturile sau să începeți o afacere plăcută? Aveți un scor de credit scăzut și vă va fi greu să obțineți împrumut de capital de la băncile locale / alte instituții financiare? Aveți nevoie de un împrumut sau finanțare din orice motiv, cum ar fi: a) Împrumut personal, extinderea afacerii, b) Înființarea afacerii, educație, c) Consolidarea datoriilor, d) Împrumuturi cu bani grei Oferim împrumut la o rată a dobânzii redusă de 3% și cu garanție și nu Garanție, oferim împrumuturi personale, împrumuturi de consolidare a datoriilor, risc capital Capital, împrumut de afaceri, împrumut pentru educație, ipotecă sau Împrumuturi pentru orice motiv". Cu toate acestea, metoda noastră oferă posibilitatea de a specifica valoarea împrumutului necesar și, de asemenea, durata pe care o puteți permite, vă oferă o șansă reală de a obține fondurile de care aveți nevoie! Aceste împrumuturi personale pot fi aprobate indiferent de creditul dvs. și există o mulțime de clienți fericiți care susțin această cerere. Dar nu veți obține doar împrumutul personal de care aveți nevoie; Aceasta este promisiunea noastră: garantăm cea mai mică rată pentru toate împrumuturile cu beneficii colaterale gratuite. Ne străduim să lăsăm o impresie pozitivă de durată prin depășirea așteptărilor clienților mei în tot ceea ce fac. Scopul nostru este să vă tratăm cu demnitate și respect, oferind în același timp servicii de cea mai înaltă calitate. E-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Vizitați-ne la: www.midlandcreditonline.com
ANONIM a comentat Decretul 460 2020
    Mi-am luat deja cardul ATM programat și gol pentru a retrage zilnic 5.500 USD timp de șase luni. Sunt atât de fericit de acest lucru, deoarece l-am primit pe al meu săptămâna trecută și l-am folosit pentru a obține deja 33.000 de dolari. Georg Bednorz Hackers dă cărțile pentru a ajuta pe cei săraci și nevoiași, deși este ilegal, dar este ceva drăguț și el nu este ca alte escrocherii care pretind că au cărțile ATM goale. Nimeni nu este prins când folosește cardul. primește-l pe al tău de la Georg Bednorz Hackers astăzi! Trimiteți un e-mail la georgbednorzhackers@gmail.com sau trimiteți-i un mesaj text / WhatsApp prin +1 (262) 355-8285
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? . Acordăm împrumuturi legitime persoanelor serioase sau firmelor de afaceri care au nevoie de împrumuturi. Suntem o firmă de împrumut înregistrată, care este pregătită să satisfacă nevoile persoanelor care aspiră să fie mai mari în prima linie a acumulării de capital. Împrumuturile noastre sunt oferite la o rată a dobânzii subvenționată, care este favorabilă tuturor cetățenilor din întreaga lume și din diferite țări. .Suntem pregătiți să vorbim cu dvs. despre cum vă putem satisface nevoile financiare. Dacă sunteți interesați de această ofertă extraordinară, contactați-ne astăzi pentru un împrumut urgent. Aveți o idee de afaceri, dar nu aveți finanțe, aveți un istoric de credit slab, solicitați soluții pentru soluționarea problemei dvs. așteptați răspunsul dvs. urgent la acest AD sau trimiteți-ne un e-mail la: (midland.credit2@gmail.com) Imprumuturi personale Împrumuturi pe zi Finanțarea vehiculelor Imprumut pentru casa Consilierea datoriei Împrumut de afaceri Împrumut de student Împrumut de consolidare Împrumut medical De asemenea, sunt disponibile asigurări de viață / proprietate. Contactați-ne astăzi la adresa de e-mail :( midland.credit2@gmail.com) Pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunteţi în nevoie de un împrumut rapid şi urgent cu o rată a dobânzii relativ scăzută la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite acasă, credite auto, student credite, credite de consolidare a datoriilor etc indiferent de scorul de credit. Suntem garantați că vom oferi servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară în schimbare.
ANONIM a comentat Ordin 400 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 535 1945
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 55 2008
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ scăzută cu 3%? Oferim împrumuturi de afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi pentru locuințe, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistăm la o experiență financiară în schimbare a vieții.
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu